đề Văn kj` 1 2011

Duy Duy
Diễn đàn THPT Bình Sơn                       Box CLB Khoa học xã hội

  SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI               ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012

  TRƢỜNG THPT BÌNH SƠN               Môn: NGỮ VĂN 12 - Chƣơng trình Chuẩn

        TỔ VĂN             (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)Câu 1 : ( 2đ)

Nêu những nét chính trong phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu ?

Câu 2 : (3đ)

Ngƣời xƣa có câu ; „‟ đừng thấy việc nhỏ mà không làm , đừng thấy việc ác nhỏ mà
làm„‟ .

Anh chị có suy nghĩ nhƣ thế nào về lời khuyên trên .

Câu 3 : (5đ)

Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau trong bài Đất Nƣớc ( trích trƣờng ca Mặt
đƣờng khác vọng ) của Nguyễn Khoa Điềm :

                „‟ Trong anh và em hôm nay

                Điều có một phần Đất Nƣớc

                   Khi hai đứa cầm tay

           Đất nƣớc trong chúng ta hoài đồng nồng thắm

               Khi chúng ta cầm tay mọi ngƣời

                 Đất Nƣớc vẹn tròn , to lớn

                  Mai này con ta lớn lên

                Con sẽ mang Đất Nƣớc đi xa

               Dến những tháng ngày mơ mộng             Em ơi em Đất Nƣớc là máu xƣơng của mình

                 Phải biết gắn bó và san sẻ

              Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

               Làm nên Đất Nƣớc muôn đời ….‟‟

              -------------------Hết----------------------

Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12
Diễn đàn THPT Bình Sơn                  Box CLB Khoa học xã hội


                BÀI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1:

- Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của nền thơ ca Việt Nam
hiện đại. Ông đƣợc xem là ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng. Thơ Tố Hữu dễ đến với
mọi tấm lòng, không chỉ vì nội dung, mà còn do phong cách nghệ thuật đặc sắc của ông.

- Là nhà thơ của lý tƣởng cộng sản, thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hƣớng thơ trữ
tình chính trị. Trong thơ ông, ngƣời ta thấy các vấn đề về lý tƣởng cách mạng, đời sống
cách mạng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nƣớc, của dân tộc... trở thành
nguồn cảm xúc, tình cảm to lớn, khơi những cảm hứng nghệ thuật thực sự.

Khuynh hƣớng sử thi là nét nổi bật trong thơ Tố Hữu. Điều đó thể hiện ở chỗ: hầu hết
các vấn đề lớn lao của cách mạng của dân tộc, của đất nƣớc đã đƣợc đề cập trong thơ
ông. Từ cái “tôi” chiến sĩ ở tập thơ Từ ấy, càng về sau càng trở thành cái “tôi” nhân
danh cộng đồng, nhân danh Đảng và dân tộc. Nhân vật trữ tình trong thơ Tố Hữu thể
hiện tập trung phẩm chất của giai cấp và dân tộc và mang tầm vóc thời đại, lịch sử.
Cảm hứng chủ đạo trong thơ Tố Hữu là cảm hứng lãng mạn hƣớng vào tƣơng lai, khơi
dậy niềm vui, lòng tin tƣởng và niềm say mê với con đƣờng cách mạng.

Giọng thơ Tố Hữu là giọng tâm tình, ngọt ngào. Giọng thơ này có nguồn gốc từ tâm hồn
của ngƣời xứ Huế, từ quan niệm của Tố Hữu về thơ.

Thơ Tố Hữu còn đậm đà tính dân tộc, từ nội dung đến nghệ thuật. Ông sử dụng nhuần
nhuyễn các thể thơ truyền thống cách so sánh ví von, lối nói quen thuộc để diễn tả nội
dung mới. Đặc biệt thơ Tố Hữu giàu nhạc điệu.

- Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu thật đa dạng và độc đáo. Cái hay, cái độc đáo của
thơ ông đã tạo nên một chân dung riêng của một thi sĩ cách mạng trong nền thơ ca Việt
Nam hiện đại.

Câu 2: Xem đề cƣơng Ngữ Văn 12

Câu 3:

Phân tích đề

Đề yêu cầu phân tích một đoạn trong bài Đất nƣớc của Nguyễn Khoa Điềm. Cần lƣu ý:
bài thơ Đất nƣớc là một phần của trƣờng ca Mặt đƣờng khát vọng. Cả bản trƣờng ca có
chung một nguồn cảm hứng to lớn là cảm hứng về đất nƣớc đƣợc gợi lên từ những năm
tháng nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc. Bài thơ Đất nƣớc là
phần cảm hứng ấy đƣợc thể hiện một cách tập trung nhất, cùng với những suy ngẫm
của tác giả, một nhà thơ trẻ khi đối diện với chiến tranh.

Đoạn trích ở đề, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện suy nghĩ của mình về mối quan hệ
riêng – chung, quan hệ cá nhân – cộng đồng, sự tiếp nối của các thế hệ trong một đất


Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12
Diễn đàn THPT Bình Sơn                   Box CLB Khoa học xã hội


nƣớc, một dân tộc. Dĩ nhiên, những suy ngẫm ấy đƣợc thể hiện bằng thơ, tức không đơn
thuần là tƣ tƣởng, mà chứa đựng cảm xúc, tình cảm của tác giả.

Bài làm

I. MỞ BÀI

Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ trẻ tiêu biểu thời chống Mỹ, cứu nƣớc.
Thơ ông giàu chất trí tuệ, cảm xúc đƣợc dồn nén và có nhiều liên tƣởng phong phú. Đất
nƣớc đƣợc trích trong trƣờng ca Mặt đƣờng khát vọng (1971) khá điển hình cho vẻ đẹp
của thơ Nguyễn Khoa Điềm những năm tháng ấy.

Đoạn trích ở trên thể hiện suy nghĩ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm về mối quan hệ
riêng – chung, quan hệ cá nhân – cộng đồng, sự tiếp nối của các thế hệ trong một đất
nƣớc, một dân tộc. Những suy nghĩ ấy đƣợc thể hiện bằng thơ, tức không đơn thuần là
tƣ tƣởng, mà chứa đựng cảm xúc, tình cảm của tác giả. Do đó, có sức lay động tâm tƣ
ngƣời đọc.

II. THÂN BÀI

1. Phân tích 9 dòng thơ đầu: Cảm nhận mới của nhà thơ về đất nƣớc

Chín dòng thơ đầu, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nêu lên những cảm nhận của mình về
đất nƣớc. Nếu nhƣ ở đoạn thơ trƣớc đó trong bài thơ, tác giả nhìn nhận đất nƣớc từ bề
dày văn hoá dân tộc hàng nghìn năm qua, thì ở đây lại là những suy nghĩ về đất nƣớc từ
cuộc sống hiện tại trong các mối quan hệ riêng – chung, cá nhân – cộng đồng, sự tiếp nối
giữa các thế hệ.

Khổ thơ mở đầu bằng một lời khẳng định:

Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nƣớc

Lâu nay, trong suy nghĩ của nhiều ngƣời, đất nƣớc, quê hƣơng, tổ quốc, dân tộc... luôn
là những khái niệm trừu tƣợng. Với nhà thơ trẻ đang đôi mặt với cuộc chiến tranh khốc
liệt một mất một còn, đất nƣớc gần gũi, thân thiết. Điều này chƣa hẳn đã mới, trong ca
dao, dân ca có không ít những câu hát nhƣ thế:

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tƣơng
Nhớ ai dãi nắng dầm sƣơng
Nhớ ai tát nƣớc bên đƣờng hôm nao.

Quê hƣơng là tất cả những gì gắn bó ruột rà với con ngƣời. Đó là nơi ta yêu tha thiết.
Đó là buổi sáng làm đồng. Đó là từng miếng ăn quê kiểng mỗi ngày...
Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12
Diễn đàn THPT Bình Sơn                  Box CLB Khoa học xã hội


Song, cái mới ở khổ thơ của Nguyễn Khoa Điềm là Đất Nƣớc ở trong mỗi một con
ngƣời, Đất Nƣớc ở trong ta : Trong anh và em ... Đất Nƣớc trong chúng ta hài hoà nồng
thắm... Đất Nƣớc là máu xƣơng của mình. Đó là nhận thức mới về đất nƣớc. Nhận thức
ấy đƣợc nêu ra để dẫn dắt đến một ý tứ khác của những dòng thơ ở cuối khổ này (từng
cá nhân phải làm gì cho đất nƣớc)

Bốn dòng thơ kế tiếp mở rộng ý ban đầu:

Khi hai đứa cầm tay
Đất Nƣớc trong chúng ta hài hoà nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi ngƣời
Đất Nƣớc vẹn tròn, to lớn

Hai câu thơ (bốn dòng) đƣợc cấu trúc giống nhau theo kiểu cấu trúc của câu có điều
kiện trong văn xuôi hay lời nói thông thƣờng: Khi... Đất Nƣớc. Hai câu thơ cũng là
những lời khẳng định (kết quả của sự nhận thức) về một chân lý. Cả bốn dòng chỉ có
một hình ảnh, lại là hình ảnh mang tính tƣợng trƣng: cầm tay diễn tả sự thân thiết, tin
cậy, yêu thƣơng lẫn nhau. Hình ảnh ấy đi liền với những tính từ chỉ mức độ (hài hoà,
nồng thắm, vẹn tròn, to lớn). Bởi vậy, dù ý tứ tuy không phải là quá mới mẻ, song,
những câu thơ ấy lại có sức nặng của tình cảm chân thành. Những câu thơ này còn có
một tầng nghĩa thứ hai, tác giả không trực tiếp nói ra. Đó là đất nƣớc không phải là một
khái niệm trừu tƣợng, càng không phải một giá trị bất biến, có sẵn. Đất nƣớc là một
thực thể sống và sự sống ấy ra sao ở về phía tất cả những con ngƣời trong đất nƣớc đó.
Nói rõ ràng ra, đó là mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng, giữa mỗi một con ngƣời
với đất nƣớc.

Từ câu chuyện hiện tại, nhà thơ tiếp tục mạch cảm xúc và suy nghĩ về đất nƣớc ở tƣơng
lai:

Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang Đất Nƣớc đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng…

Đất nƣớc không chỉ có ngày hôm qua và hôm nay. Đất nƣớc của ngày mai. Từng thế hệ
kế tiếp sẽ làm cho đất nƣớc trƣờng tồn mãi mãi nhờ bàn tay, khối óc và sức mạnh của
sự đoàn kết toàn dân.

Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến khốc liệt thời bấy giờ, phải thấy ở những câu thơ
trên còn là một khát vọng: Đất nƣớc sẽ hoà bình, đất nƣớc sẽ tƣơi đẹp và còn nhiều hơn
thế nữa.

2. Những khổ thơ cuối, nhà thơ nêu lên trách nhiệm của cá nhân đối với đất nƣớc

Em ơi em Đất Nƣớc là máu xƣơng của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nƣớc muôn đời...

Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12
Diễn đàn THPT Bình Sơn                   Box CLB Khoa học xã hộiCấu trúc của câu thơ cũng theo kiểu suy luận: Đất nƣớc là ... nêu lên một tiền đề. Từ
tiền đề ấy, phải biết.../ phải biết... để làm nên ... Câu thơ giàu chất duy lý nhƣng không
lên gân mà trở thành lời nhắn nhủ tha thiết. Ở đây có những từ tƣợng trƣng rất đáng
chú ý: máu xƣơng, gắn bó, san sẻ, hoá thân, dáng hình, muôn đời. Sau rất nhiều suy
nghĩ cụ thể về đất nƣớc, đến đây nhà thơ khẳng định Đất nƣớc là máu xƣơng của mình.
Máu xƣơng là sự sống. Rất ít trƣờng hợp ngƣời ta ví một điều gì đó với máu xƣơng, bởi
nó có ý nghĩa biểu trƣng cho sự thiêng liêng. Đất nƣớc là máu xƣơng có nghĩa là đất
nƣớc tồn tại nhƣ một sự sống và để có sự sống ấy hẳn phải có rất nhiều hi sinh. Quả
đúng nhƣ vậy, biết bao con ngƣời, bao thế hệ đã ngã xuống cho sự sống còn của đất
nƣớc. Vì thế, mỗi một con ngƣời phải biết gắn bó và san sẻ. Gắn bó là yêu thƣơng, quan
hệ mật thiết với nhau. Từ sự gắn bó ấy mới có thể san sẻ. San sẻ trách nhiệm, san sẻ
niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau. Đất nƣớc vĩ đại nhƣng đất nƣớc là một thực thể
sống. Thực thể ấy không phải là sự tập hợp của những cá nhân rời rạc mà là một cộng
đồng. Hoá thân cũng có nghĩa là dâng hiến. Thời bình, ngƣời ta dâng hiến sức lực, mồ
hôi cho tổ quốc. Thời chiến, ngƣời ta dâng hiến cả sự sống của mình. Sự dâng hiến ấy,
theo suy ngẫm của nhà thơ, là cuộc hoá thân. Bóng dáng mỗi ngƣời đã làm nên bóng
dáng quê hƣơng xứ sở, đất nƣớc. Không có sự hoá thân kia làm sao đất nƣớc trƣờng
tồn, làm sao có đƣợc đất nƣớc muôn đời!

Những câu thơ in đậm chất duy lý (khá chặt chẽ, logic) cất lên nhƣ tiếng gọi của trái
tim, vì thế nó thiết tha, thúc giục lòng ngƣời.

III. KẾT LUẬN

Đoạn thơ trên là một đoạn thơ hay trong bài Đất Nƣớc. Nhà thơ đã thể hiện những suy
nghĩ mới mẻ của mình về đất nƣớc bằng một giọng trữ tình, ngọt ngào. Câu chuyện về
đất nƣớc đối với mỗi ngƣời luôn là câu chuyện của trái tim, vừa thiêng liêng, cao cả,
cũng vừa gắn bó, thân thiết. Từ suy nghĩ và tình cảm ấy, khi đối diện với kẻ thù của dân
tộc, hẳn ngƣời ta phải biết làm gì cho Tổ quốc, giang sơn.

Ngày nay, đất nƣớc đã sạch bóng quân thù. Nhƣng trách nhiệm của mỗi công dân đối
với đất nƣớc vẫn rất cần đặt ra thƣờng xuyên, bởi đó là câu chuyện không bao giờ cũ.
Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12

Recomendados

110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet von
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet 110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet onthi360
237.1K views177 Folien
đề Cương ôn tập môn ngữ văn 11truonghocso.com von
đề Cương ôn tập môn ngữ văn 11truonghocso.comđề Cương ôn tập môn ngữ văn 11truonghocso.com
đề Cương ôn tập môn ngữ văn 11truonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
16.5K views34 Folien
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết) von
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)nataliej4
49 views18 Folien
đề Thi hsg vòng thị xã môn ngữ văn khới 9 von
đề Thi hsg vòng thị xã môn ngữ văn khới 9đề Thi hsg vòng thị xã môn ngữ văn khới 9
đề Thi hsg vòng thị xã môn ngữ văn khới 9bepiglet
11.7K views6 Folien
Tai lieu on thi tot nghiep van von
Tai lieu on thi tot nghiep vanTai lieu on thi tot nghiep van
Tai lieu on thi tot nghiep vandolethu
3.3K views82 Folien
2 de thi thu thpt quoc gia 2016 gia doan cuoi von
2 de thi thu thpt quoc gia 2016 gia doan cuoi2 de thi thu thpt quoc gia 2016 gia doan cuoi
2 de thi thu thpt quoc gia 2016 gia doan cuoiGiang Hồ Tiếu Ngạo
1.7K views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Học tốt ngữ văn 10 nâng caotruonghocso.com von
Học tốt ngữ văn 10 nâng caotruonghocso.comHọc tốt ngữ văn 10 nâng caotruonghocso.com
Học tốt ngữ văn 10 nâng caotruonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
57.5K views213 Folien
đề Thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn đề chính thứctruonghocso.com von
đề Thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn  đề chính thứctruonghocso.comđề Thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn  đề chính thứctruonghocso.com
đề Thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn đề chính thứctruonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
21.8K views3 Folien
Day thon-vi-da-han-mac-tu von
Day thon-vi-da-han-mac-tuDay thon-vi-da-han-mac-tu
Day thon-vi-da-han-mac-tuphuonganhtran1303
8.9K views42 Folien
Văn Hữ Thi Tập tập 1 von
Văn Hữ Thi Tập tập 1Văn Hữ Thi Tập tập 1
Văn Hữ Thi Tập tập 1Thi đàn Việt Nam
802 views144 Folien
ý Nghĩa nhan đề các bài văn thơ trong lớp 9truonghocso.com von
ý Nghĩa nhan đề các bài văn thơ trong lớp 9truonghocso.comý Nghĩa nhan đề các bài văn thơ trong lớp 9truonghocso.com
ý Nghĩa nhan đề các bài văn thơ trong lớp 9truonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
97.8K views4 Folien
De thi thu thpt qg lan 2 von
De thi thu thpt qg lan 2De thi thu thpt qg lan 2
De thi thu thpt qg lan 2Giang Hồ Tiếu Ngạo
509 views4 Folien

Was ist angesagt?(20)

đề Thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn đề chính thứctruonghocso.com von Thế Giới Tinh Hoa
đề Thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn  đề chính thứctruonghocso.comđề Thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn  đề chính thứctruonghocso.com
đề Thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn đề chính thứctruonghocso.com
Thế Giới Tinh Hoa21.8K views
ý Nghĩa nhan đề các bài văn thơ trong lớp 9truonghocso.com von Thế Giới Tinh Hoa
ý Nghĩa nhan đề các bài văn thơ trong lớp 9truonghocso.comý Nghĩa nhan đề các bài văn thơ trong lớp 9truonghocso.com
ý Nghĩa nhan đề các bài văn thơ trong lớp 9truonghocso.com
Thế Giới Tinh Hoa97.8K views
Cái tôi trong thơ nguyễn bính von Alolove Nguyễn
Cái tôi trong thơ nguyễn bínhCái tôi trong thơ nguyễn bính
Cái tôi trong thơ nguyễn bính
Alolove Nguyễn6.7K views
20 tác phẩm chuyên thi vào lớp 10 phong cách hồ chí minh (lê anh trà)truong... von Thế Giới Tinh Hoa
20 tác phẩm chuyên thi vào lớp 10  phong cách hồ chí minh (lê anh trà)truong...20 tác phẩm chuyên thi vào lớp 10  phong cách hồ chí minh (lê anh trà)truong...
20 tác phẩm chuyên thi vào lớp 10 phong cách hồ chí minh (lê anh trà)truong...
Thế Giới Tinh Hoa43.6K views
THƠ NHÃ MY VÀ CÁC BẠN BLOG Y! von Noilieuhaha
THƠ NHÃ MY VÀ CÁC BẠN BLOG Y!THƠ NHÃ MY VÀ CÁC BẠN BLOG Y!
THƠ NHÃ MY VÀ CÁC BẠN BLOG Y!
Noilieuhaha3K views
Đề thi Đề thi Tuyển Sinh vào 10 THPT - Môn Ngữ Văn - Nam Định - Năm học 2013 ... von phamnhakb
Đề thi Đề thi Tuyển Sinh vào 10 THPT - Môn Ngữ Văn - Nam Định - Năm học 2013 ...Đề thi Đề thi Tuyển Sinh vào 10 THPT - Môn Ngữ Văn - Nam Định - Năm học 2013 ...
Đề thi Đề thi Tuyển Sinh vào 10 THPT - Môn Ngữ Văn - Nam Định - Năm học 2013 ...
phamnhakb107.2K views
De thi-van10-hai-phong-2015 von onthitot .com
De thi-van10-hai-phong-2015De thi-van10-hai-phong-2015
De thi-van10-hai-phong-2015
onthitot .com2.6K views
Đề cương ôn thi Ngữ Văn 2017 mới nhất và đầy đủ nhất von Maloda
Đề cương ôn thi Ngữ Văn 2017 mới nhất và đầy đủ nhấtĐề cương ôn thi Ngữ Văn 2017 mới nhất và đầy đủ nhất
Đề cương ôn thi Ngữ Văn 2017 mới nhất và đầy đủ nhất
Maloda14.8K views
Hướng dẫn ôn tập văn học lớp 12truonghocso.com von Thế Giới Tinh Hoa
Hướng dẫn ôn tập văn học lớp 12truonghocso.comHướng dẫn ôn tập văn học lớp 12truonghocso.com
Hướng dẫn ôn tập văn học lớp 12truonghocso.com
Thế Giới Tinh Hoa13.6K views
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet 80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet
onthi36016.1K views
Giáo án dạy phụ đạo môn Ngữ Văn lớp 7 von Lớp 7 Gia sư
Giáo án dạy phụ đạo môn Ngữ Văn lớp 7Giáo án dạy phụ đạo môn Ngữ Văn lớp 7
Giáo án dạy phụ đạo môn Ngữ Văn lớp 7
Lớp 7 Gia sư65.4K views
Chương trình chuyên sâu trường THPT Chuyên - Môn Ngữ văn von Greeny_Lam
Chương trình chuyên sâu trường THPT Chuyên - Môn Ngữ vănChương trình chuyên sâu trường THPT Chuyên - Môn Ngữ văn
Chương trình chuyên sâu trường THPT Chuyên - Môn Ngữ văn
Greeny_Lam 1.5K views
Nguyen van thac mai mai tuoi 20 von nhatthai1969
Nguyen van thac mai mai tuoi 20Nguyen van thac mai mai tuoi 20
Nguyen van thac mai mai tuoi 20
nhatthai19693.9K views

Destacado

Media evaluation task von
Media evaluation taskMedia evaluation task
Media evaluation taskjackmcgarry
104 views18 Folien
Dia1thu von
Dia1thuDia1thu
Dia1thuDuy Duy
855 views7 Folien
Phương pháp giải bài tập điện phân von
Phương pháp giải bài tập điện phânPhương pháp giải bài tập điện phân
Phương pháp giải bài tập điện phânDuy Duy
765 views6 Folien
A von
AA
ADuy Duy
420 views3 Folien
Lylan1 von
Lylan1Lylan1
Lylan1Duy Duy
349 views3 Folien
Lylan1doc von
Lylan1docLylan1doc
Lylan1docDuy Duy
353 views4 Folien

Destacado(10)

Media evaluation task von jackmcgarry
Media evaluation taskMedia evaluation task
Media evaluation task
jackmcgarry104 views
Dia1thu von Duy Duy
Dia1thuDia1thu
Dia1thu
Duy Duy855 views
Phương pháp giải bài tập điện phân von Duy Duy
Phương pháp giải bài tập điện phânPhương pháp giải bài tập điện phân
Phương pháp giải bài tập điện phân
Duy Duy765 views
Lylan1 von Duy Duy
Lylan1Lylan1
Lylan1
Duy Duy349 views
Lylan1doc von Duy Duy
Lylan1docLylan1doc
Lylan1doc
Duy Duy353 views
Quyche von Duy Duy
QuycheQuyche
Quyche
Duy Duy309 views
48 de luyen thi dai hoc von Duy Duy
48 de luyen thi dai hoc48 de luyen thi dai hoc
48 de luyen thi dai hoc
Duy Duy396 views
101kshs thptbinhson.info von Duy Duy
101kshs thptbinhson.info101kshs thptbinhson.info
101kshs thptbinhson.info
Duy Duy218 views
Cacbohidrat von Duy Duy
CacbohidratCacbohidrat
Cacbohidrat
Duy Duy173 views

Similar a đề Văn kj` 1 2011

4-ĐỀ-ÔN-LUYỆN-THI-GIỮA-KÌ-2-NH-22-23 (1).docx von
4-ĐỀ-ÔN-LUYỆN-THI-GIỮA-KÌ-2-NH-22-23 (1).docx4-ĐỀ-ÔN-LUYỆN-THI-GIỮA-KÌ-2-NH-22-23 (1).docx
4-ĐỀ-ÔN-LUYỆN-THI-GIỮA-KÌ-2-NH-22-23 (1).docxThanhTng391
3 views17 Folien
Nhớ đồng CTST.pptx von
Nhớ đồng CTST.pptxNhớ đồng CTST.pptx
Nhớ đồng CTST.pptx9176Puvi
457 views27 Folien
pdf_20230226_192247_0000.pdf von
pdf_20230226_192247_0000.pdfpdf_20230226_192247_0000.pdf
pdf_20230226_192247_0000.pdf10CNgDng
56 views17 Folien
NGỮ VĂN 6- VN QUÊ HƯƠNG TA-PHẦN 1.pptx von
NGỮ VĂN 6- VN QUÊ HƯƠNG TA-PHẦN 1.pptxNGỮ VĂN 6- VN QUÊ HƯƠNG TA-PHẦN 1.pptx
NGỮ VĂN 6- VN QUÊ HƯƠNG TA-PHẦN 1.pptxNhUyn61
32 views76 Folien
Nghiên cứu về tác giả, tác phẩm bài thơ “ông đồ” của vũ đình liên von
Nghiên cứu về tác giả, tác phẩm bài thơ “ông đồ” của vũ đình liênNghiên cứu về tác giả, tác phẩm bài thơ “ông đồ” của vũ đình liên
Nghiên cứu về tác giả, tác phẩm bài thơ “ông đồ” của vũ đình liênnataliej4
332 views15 Folien
Vội vàng.pdf von
Vội vàng.pdfVội vàng.pdf
Vội vàng.pdf1111A6DngGiaHuy
246 views23 Folien

Similar a đề Văn kj` 1 2011(20)

4-ĐỀ-ÔN-LUYỆN-THI-GIỮA-KÌ-2-NH-22-23 (1).docx von ThanhTng391
4-ĐỀ-ÔN-LUYỆN-THI-GIỮA-KÌ-2-NH-22-23 (1).docx4-ĐỀ-ÔN-LUYỆN-THI-GIỮA-KÌ-2-NH-22-23 (1).docx
4-ĐỀ-ÔN-LUYỆN-THI-GIỮA-KÌ-2-NH-22-23 (1).docx
ThanhTng3913 views
Nhớ đồng CTST.pptx von 9176Puvi
Nhớ đồng CTST.pptxNhớ đồng CTST.pptx
Nhớ đồng CTST.pptx
9176Puvi457 views
pdf_20230226_192247_0000.pdf von 10CNgDng
pdf_20230226_192247_0000.pdfpdf_20230226_192247_0000.pdf
pdf_20230226_192247_0000.pdf
10CNgDng56 views
NGỮ VĂN 6- VN QUÊ HƯƠNG TA-PHẦN 1.pptx von NhUyn61
NGỮ VĂN 6- VN QUÊ HƯƠNG TA-PHẦN 1.pptxNGỮ VĂN 6- VN QUÊ HƯƠNG TA-PHẦN 1.pptx
NGỮ VĂN 6- VN QUÊ HƯƠNG TA-PHẦN 1.pptx
NhUyn6132 views
Nghiên cứu về tác giả, tác phẩm bài thơ “ông đồ” của vũ đình liên von nataliej4
Nghiên cứu về tác giả, tác phẩm bài thơ “ông đồ” của vũ đình liênNghiên cứu về tác giả, tác phẩm bài thơ “ông đồ” của vũ đình liên
Nghiên cứu về tác giả, tác phẩm bài thơ “ông đồ” của vũ đình liên
nataliej4332 views
Tips đọc hiểu 2.pptx von HongNgn81
Tips đọc hiểu 2.pptxTips đọc hiểu 2.pptx
Tips đọc hiểu 2.pptx
HongNgn811 view
Ôn tập văn học dân gian Việt Nam - ngữ văn lớp 10 von Nguyễn Hậu
Ôn tập văn học dân gian Việt Nam - ngữ văn lớp 10Ôn tập văn học dân gian Việt Nam - ngữ văn lớp 10
Ôn tập văn học dân gian Việt Nam - ngữ văn lớp 10
Nguyễn Hậu172 views
Đề thi tuyển sinh vào 10 Môn Ngữ Hà Nội văn 2011- 2012 von tieuhocvn .info
Đề thi tuyển sinh vào 10 Môn Ngữ Hà Nội văn 2011- 2012 Đề thi tuyển sinh vào 10 Môn Ngữ Hà Nội văn 2011- 2012
Đề thi tuyển sinh vào 10 Môn Ngữ Hà Nội văn 2011- 2012
tieuhocvn .info4.2K views
Song xuan quynh von Quan Thang
Song xuan quynhSong xuan quynh
Song xuan quynh
Quan Thang1.7K views
De thi thu thpt quoc gia mon van von 05003674694
De thi thu thpt quoc gia mon vanDe thi thu thpt quoc gia mon van
De thi thu thpt quoc gia mon van
0500367469413 views
Bài thuyết trình môn văn von Nhật Linh
Bài thuyết trình môn vănBài thuyết trình môn văn
Bài thuyết trình môn văn
Nhật Linh7.6K views
De thi-tuyen-sinh-lop-10-tinh-hai-duong-mon-van-2019 von giaoduc0123
De thi-tuyen-sinh-lop-10-tinh-hai-duong-mon-van-2019De thi-tuyen-sinh-lop-10-tinh-hai-duong-mon-van-2019
De thi-tuyen-sinh-lop-10-tinh-hai-duong-mon-van-2019
giaoduc0123783 views
MÙA XUÂN NHO NHỎ.ppt von ThyHong43096
MÙA XUÂN NHO NHỎ.pptMÙA XUÂN NHO NHỎ.ppt
MÙA XUÂN NHO NHỎ.ppt
ThyHong43096627 views

Más de Duy Duy

Bai tap a2 c2 von
Bai tap a2  c2Bai tap a2  c2
Bai tap a2 c2Duy Duy
2.9K views15 Folien
Ngan hang a2 c2 ths. cao xuan phuong von
Ngan hang a2 c2 ths. cao xuan phuongNgan hang a2 c2 ths. cao xuan phuong
Ngan hang a2 c2 ths. cao xuan phuongDuy Duy
4.2K views76 Folien
Bt toan a2 von
Bt toan  a2Bt toan  a2
Bt toan a2Duy Duy
7.9K views16 Folien
Bai tap a2 c2 von
Bai tap a2  c2Bai tap a2  c2
Bai tap a2 c2Duy Duy
2.7K views15 Folien
Bt toan cao cap tap 1 nguyen thuy thanh von
Bt toan cao cap tap 1 nguyen thuy thanhBt toan cao cap tap 1 nguyen thuy thanh
Bt toan cao cap tap 1 nguyen thuy thanhDuy Duy
892 views277 Folien
Da hoa b von
Da hoa bDa hoa b
Da hoa bDuy Duy
444 views2 Folien

Más de Duy Duy(20)

Bai tap a2 c2 von Duy Duy
Bai tap a2  c2Bai tap a2  c2
Bai tap a2 c2
Duy Duy2.9K views
Ngan hang a2 c2 ths. cao xuan phuong von Duy Duy
Ngan hang a2 c2 ths. cao xuan phuongNgan hang a2 c2 ths. cao xuan phuong
Ngan hang a2 c2 ths. cao xuan phuong
Duy Duy4.2K views
Bt toan a2 von Duy Duy
Bt toan  a2Bt toan  a2
Bt toan a2
Duy Duy7.9K views
Bai tap a2 c2 von Duy Duy
Bai tap a2  c2Bai tap a2  c2
Bai tap a2 c2
Duy Duy2.7K views
Bt toan cao cap tap 1 nguyen thuy thanh von Duy Duy
Bt toan cao cap tap 1 nguyen thuy thanhBt toan cao cap tap 1 nguyen thuy thanh
Bt toan cao cap tap 1 nguyen thuy thanh
Duy Duy892 views
Da hoa b von Duy Duy
Da hoa bDa hoa b
Da hoa b
Duy Duy444 views
Da sinh b von Duy Duy
Da sinh bDa sinh b
Da sinh b
Duy Duy385 views
Da toan b von Duy Duy
Da toan bDa toan b
Da toan b
Duy Duy594 views
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787 von Duy Duy
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787
Duy Duy21K views
Da hoaa ct_dh_12 von Duy Duy
Da hoaa ct_dh_12Da hoaa ct_dh_12
Da hoaa ct_dh_12
Duy Duy406 views
Da toan aa1 von Duy Duy
Da toan aa1Da toan aa1
Da toan aa1
Duy Duy477 views
Da ly aa1 von Duy Duy
Da ly aa1Da ly aa1
Da ly aa1
Duy Duy434 views
Da hoa a von Duy Duy
Da hoa aDa hoa a
Da hoa a
Duy Duy398 views
Hoalan2 von Duy Duy
Hoalan2Hoalan2
Hoalan2
Duy Duy505 views
Giaihhoathu1 von Duy Duy
Giaihhoathu1Giaihhoathu1
Giaihhoathu1
Duy Duy624 views
Giaidehoa1doc von Duy Duy
Giaidehoa1docGiaidehoa1doc
Giaidehoa1doc
Duy Duy968 views
Dethuhoa1 von Duy Duy
Dethuhoa1Dethuhoa1
Dethuhoa1
Duy Duy373 views
Vatly von Duy Duy
VatlyVatly
Vatly
Duy Duy552 views
Dehoa28 4 von Duy Duy
Dehoa28 4Dehoa28 4
Dehoa28 4
Duy Duy246 views
Dia1thu von Duy Duy
Dia1thuDia1thu
Dia1thu
Duy Duy325 views

đề Văn kj` 1 2011

 • 1. Diễn đàn THPT Bình Sơn Box CLB Khoa học xã hội SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 TRƢỜNG THPT BÌNH SƠN Môn: NGỮ VĂN 12 - Chƣơng trình Chuẩn TỔ VĂN (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1 : ( 2đ) Nêu những nét chính trong phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu ? Câu 2 : (3đ) Ngƣời xƣa có câu ; „‟ đừng thấy việc nhỏ mà không làm , đừng thấy việc ác nhỏ mà làm„‟ . Anh chị có suy nghĩ nhƣ thế nào về lời khuyên trên . Câu 3 : (5đ) Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau trong bài Đất Nƣớc ( trích trƣờng ca Mặt đƣờng khác vọng ) của Nguyễn Khoa Điềm : „‟ Trong anh và em hôm nay Điều có một phần Đất Nƣớc Khi hai đứa cầm tay Đất nƣớc trong chúng ta hoài đồng nồng thắm Khi chúng ta cầm tay mọi ngƣời Đất Nƣớc vẹn tròn , to lớn Mai này con ta lớn lên Con sẽ mang Đất Nƣớc đi xa Dến những tháng ngày mơ mộng Em ơi em Đất Nƣớc là máu xƣơng của mình Phải biết gắn bó và san sẻ Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất Nƣớc muôn đời ….‟‟ -------------------Hết---------------------- Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12
 • 2. Diễn đàn THPT Bình Sơn Box CLB Khoa học xã hội BÀI GIẢI THAM KHẢO Câu 1: - Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Ông đƣợc xem là ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng. Thơ Tố Hữu dễ đến với mọi tấm lòng, không chỉ vì nội dung, mà còn do phong cách nghệ thuật đặc sắc của ông. - Là nhà thơ của lý tƣởng cộng sản, thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hƣớng thơ trữ tình chính trị. Trong thơ ông, ngƣời ta thấy các vấn đề về lý tƣởng cách mạng, đời sống cách mạng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nƣớc, của dân tộc... trở thành nguồn cảm xúc, tình cảm to lớn, khơi những cảm hứng nghệ thuật thực sự. Khuynh hƣớng sử thi là nét nổi bật trong thơ Tố Hữu. Điều đó thể hiện ở chỗ: hầu hết các vấn đề lớn lao của cách mạng của dân tộc, của đất nƣớc đã đƣợc đề cập trong thơ ông. Từ cái “tôi” chiến sĩ ở tập thơ Từ ấy, càng về sau càng trở thành cái “tôi” nhân danh cộng đồng, nhân danh Đảng và dân tộc. Nhân vật trữ tình trong thơ Tố Hữu thể hiện tập trung phẩm chất của giai cấp và dân tộc và mang tầm vóc thời đại, lịch sử. Cảm hứng chủ đạo trong thơ Tố Hữu là cảm hứng lãng mạn hƣớng vào tƣơng lai, khơi dậy niềm vui, lòng tin tƣởng và niềm say mê với con đƣờng cách mạng. Giọng thơ Tố Hữu là giọng tâm tình, ngọt ngào. Giọng thơ này có nguồn gốc từ tâm hồn của ngƣời xứ Huế, từ quan niệm của Tố Hữu về thơ. Thơ Tố Hữu còn đậm đà tính dân tộc, từ nội dung đến nghệ thuật. Ông sử dụng nhuần nhuyễn các thể thơ truyền thống cách so sánh ví von, lối nói quen thuộc để diễn tả nội dung mới. Đặc biệt thơ Tố Hữu giàu nhạc điệu. - Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu thật đa dạng và độc đáo. Cái hay, cái độc đáo của thơ ông đã tạo nên một chân dung riêng của một thi sĩ cách mạng trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Câu 2: Xem đề cƣơng Ngữ Văn 12 Câu 3: Phân tích đề Đề yêu cầu phân tích một đoạn trong bài Đất nƣớc của Nguyễn Khoa Điềm. Cần lƣu ý: bài thơ Đất nƣớc là một phần của trƣờng ca Mặt đƣờng khát vọng. Cả bản trƣờng ca có chung một nguồn cảm hứng to lớn là cảm hứng về đất nƣớc đƣợc gợi lên từ những năm tháng nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc. Bài thơ Đất nƣớc là phần cảm hứng ấy đƣợc thể hiện một cách tập trung nhất, cùng với những suy ngẫm của tác giả, một nhà thơ trẻ khi đối diện với chiến tranh. Đoạn trích ở đề, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện suy nghĩ của mình về mối quan hệ riêng – chung, quan hệ cá nhân – cộng đồng, sự tiếp nối của các thế hệ trong một đất Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12
 • 3. Diễn đàn THPT Bình Sơn Box CLB Khoa học xã hội nƣớc, một dân tộc. Dĩ nhiên, những suy ngẫm ấy đƣợc thể hiện bằng thơ, tức không đơn thuần là tƣ tƣởng, mà chứa đựng cảm xúc, tình cảm của tác giả. Bài làm I. MỞ BÀI Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ trẻ tiêu biểu thời chống Mỹ, cứu nƣớc. Thơ ông giàu chất trí tuệ, cảm xúc đƣợc dồn nén và có nhiều liên tƣởng phong phú. Đất nƣớc đƣợc trích trong trƣờng ca Mặt đƣờng khát vọng (1971) khá điển hình cho vẻ đẹp của thơ Nguyễn Khoa Điềm những năm tháng ấy. Đoạn trích ở trên thể hiện suy nghĩ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm về mối quan hệ riêng – chung, quan hệ cá nhân – cộng đồng, sự tiếp nối của các thế hệ trong một đất nƣớc, một dân tộc. Những suy nghĩ ấy đƣợc thể hiện bằng thơ, tức không đơn thuần là tƣ tƣởng, mà chứa đựng cảm xúc, tình cảm của tác giả. Do đó, có sức lay động tâm tƣ ngƣời đọc. II. THÂN BÀI 1. Phân tích 9 dòng thơ đầu: Cảm nhận mới của nhà thơ về đất nƣớc Chín dòng thơ đầu, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nêu lên những cảm nhận của mình về đất nƣớc. Nếu nhƣ ở đoạn thơ trƣớc đó trong bài thơ, tác giả nhìn nhận đất nƣớc từ bề dày văn hoá dân tộc hàng nghìn năm qua, thì ở đây lại là những suy nghĩ về đất nƣớc từ cuộc sống hiện tại trong các mối quan hệ riêng – chung, cá nhân – cộng đồng, sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khổ thơ mở đầu bằng một lời khẳng định: Trong anh và em hôm nay Đều có một phần Đất Nƣớc Lâu nay, trong suy nghĩ của nhiều ngƣời, đất nƣớc, quê hƣơng, tổ quốc, dân tộc... luôn là những khái niệm trừu tƣợng. Với nhà thơ trẻ đang đôi mặt với cuộc chiến tranh khốc liệt một mất một còn, đất nƣớc gần gũi, thân thiết. Điều này chƣa hẳn đã mới, trong ca dao, dân ca có không ít những câu hát nhƣ thế: Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tƣơng Nhớ ai dãi nắng dầm sƣơng Nhớ ai tát nƣớc bên đƣờng hôm nao. Quê hƣơng là tất cả những gì gắn bó ruột rà với con ngƣời. Đó là nơi ta yêu tha thiết. Đó là buổi sáng làm đồng. Đó là từng miếng ăn quê kiểng mỗi ngày... Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12
 • 4. Diễn đàn THPT Bình Sơn Box CLB Khoa học xã hội Song, cái mới ở khổ thơ của Nguyễn Khoa Điềm là Đất Nƣớc ở trong mỗi một con ngƣời, Đất Nƣớc ở trong ta : Trong anh và em ... Đất Nƣớc trong chúng ta hài hoà nồng thắm... Đất Nƣớc là máu xƣơng của mình. Đó là nhận thức mới về đất nƣớc. Nhận thức ấy đƣợc nêu ra để dẫn dắt đến một ý tứ khác của những dòng thơ ở cuối khổ này (từng cá nhân phải làm gì cho đất nƣớc) Bốn dòng thơ kế tiếp mở rộng ý ban đầu: Khi hai đứa cầm tay Đất Nƣớc trong chúng ta hài hoà nồng thắm Khi chúng ta cầm tay mọi ngƣời Đất Nƣớc vẹn tròn, to lớn Hai câu thơ (bốn dòng) đƣợc cấu trúc giống nhau theo kiểu cấu trúc của câu có điều kiện trong văn xuôi hay lời nói thông thƣờng: Khi... Đất Nƣớc. Hai câu thơ cũng là những lời khẳng định (kết quả của sự nhận thức) về một chân lý. Cả bốn dòng chỉ có một hình ảnh, lại là hình ảnh mang tính tƣợng trƣng: cầm tay diễn tả sự thân thiết, tin cậy, yêu thƣơng lẫn nhau. Hình ảnh ấy đi liền với những tính từ chỉ mức độ (hài hoà, nồng thắm, vẹn tròn, to lớn). Bởi vậy, dù ý tứ tuy không phải là quá mới mẻ, song, những câu thơ ấy lại có sức nặng của tình cảm chân thành. Những câu thơ này còn có một tầng nghĩa thứ hai, tác giả không trực tiếp nói ra. Đó là đất nƣớc không phải là một khái niệm trừu tƣợng, càng không phải một giá trị bất biến, có sẵn. Đất nƣớc là một thực thể sống và sự sống ấy ra sao ở về phía tất cả những con ngƣời trong đất nƣớc đó. Nói rõ ràng ra, đó là mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng, giữa mỗi một con ngƣời với đất nƣớc. Từ câu chuyện hiện tại, nhà thơ tiếp tục mạch cảm xúc và suy nghĩ về đất nƣớc ở tƣơng lai: Mai này con ta lớn lên Con sẽ mang Đất Nƣớc đi xa Đến những tháng ngày mơ mộng… Đất nƣớc không chỉ có ngày hôm qua và hôm nay. Đất nƣớc của ngày mai. Từng thế hệ kế tiếp sẽ làm cho đất nƣớc trƣờng tồn mãi mãi nhờ bàn tay, khối óc và sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân. Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến khốc liệt thời bấy giờ, phải thấy ở những câu thơ trên còn là một khát vọng: Đất nƣớc sẽ hoà bình, đất nƣớc sẽ tƣơi đẹp và còn nhiều hơn thế nữa. 2. Những khổ thơ cuối, nhà thơ nêu lên trách nhiệm của cá nhân đối với đất nƣớc Em ơi em Đất Nƣớc là máu xƣơng của mình Phải biết gắn bó và san sẻ Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất Nƣớc muôn đời... Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12
 • 5. Diễn đàn THPT Bình Sơn Box CLB Khoa học xã hội Cấu trúc của câu thơ cũng theo kiểu suy luận: Đất nƣớc là ... nêu lên một tiền đề. Từ tiền đề ấy, phải biết.../ phải biết... để làm nên ... Câu thơ giàu chất duy lý nhƣng không lên gân mà trở thành lời nhắn nhủ tha thiết. Ở đây có những từ tƣợng trƣng rất đáng chú ý: máu xƣơng, gắn bó, san sẻ, hoá thân, dáng hình, muôn đời. Sau rất nhiều suy nghĩ cụ thể về đất nƣớc, đến đây nhà thơ khẳng định Đất nƣớc là máu xƣơng của mình. Máu xƣơng là sự sống. Rất ít trƣờng hợp ngƣời ta ví một điều gì đó với máu xƣơng, bởi nó có ý nghĩa biểu trƣng cho sự thiêng liêng. Đất nƣớc là máu xƣơng có nghĩa là đất nƣớc tồn tại nhƣ một sự sống và để có sự sống ấy hẳn phải có rất nhiều hi sinh. Quả đúng nhƣ vậy, biết bao con ngƣời, bao thế hệ đã ngã xuống cho sự sống còn của đất nƣớc. Vì thế, mỗi một con ngƣời phải biết gắn bó và san sẻ. Gắn bó là yêu thƣơng, quan hệ mật thiết với nhau. Từ sự gắn bó ấy mới có thể san sẻ. San sẻ trách nhiệm, san sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau. Đất nƣớc vĩ đại nhƣng đất nƣớc là một thực thể sống. Thực thể ấy không phải là sự tập hợp của những cá nhân rời rạc mà là một cộng đồng. Hoá thân cũng có nghĩa là dâng hiến. Thời bình, ngƣời ta dâng hiến sức lực, mồ hôi cho tổ quốc. Thời chiến, ngƣời ta dâng hiến cả sự sống của mình. Sự dâng hiến ấy, theo suy ngẫm của nhà thơ, là cuộc hoá thân. Bóng dáng mỗi ngƣời đã làm nên bóng dáng quê hƣơng xứ sở, đất nƣớc. Không có sự hoá thân kia làm sao đất nƣớc trƣờng tồn, làm sao có đƣợc đất nƣớc muôn đời! Những câu thơ in đậm chất duy lý (khá chặt chẽ, logic) cất lên nhƣ tiếng gọi của trái tim, vì thế nó thiết tha, thúc giục lòng ngƣời. III. KẾT LUẬN Đoạn thơ trên là một đoạn thơ hay trong bài Đất Nƣớc. Nhà thơ đã thể hiện những suy nghĩ mới mẻ của mình về đất nƣớc bằng một giọng trữ tình, ngọt ngào. Câu chuyện về đất nƣớc đối với mỗi ngƣời luôn là câu chuyện của trái tim, vừa thiêng liêng, cao cả, cũng vừa gắn bó, thân thiết. Từ suy nghĩ và tình cảm ấy, khi đối diện với kẻ thù của dân tộc, hẳn ngƣời ta phải biết làm gì cho Tổ quốc, giang sơn. Ngày nay, đất nƣớc đã sạch bóng quân thù. Nhƣng trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nƣớc vẫn rất cần đặt ra thƣờng xuyên, bởi đó là câu chuyện không bao giờ cũ. Gợi ý giải đề thi học kỳ I môn Ngữ Văn 12