Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Oració simple

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
L'oració composta
L'oració composta
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige
Anzeige

Aktuellste (20)

Oració simple

  1. 1. SINTAXI: L’oració simple
  2. 2. Classificació de les paraules <ul><li>Nom </li></ul><ul><li>Verb </li></ul><ul><li>Adjectiu </li></ul><ul><li>CATEGORIES GRAMATICALS Determinant </li></ul><ul><li>Pronom </li></ul><ul><li>Adverbi </li></ul><ul><li>Preposició </li></ul><ul><li>Conjunció </li></ul><ul><li>Sintagma nominal </li></ul><ul><li>Sintagma verbal </li></ul><ul><li>Sintagma preposicional </li></ul><ul><li>SINTAGMES Sintagma adjectival </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sintagma adverbial </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sintagma determinant </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Subjecte </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Predicat verbal </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Predicat nominal </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Complement del nom </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>FUNCIONS SINTÀCTIQUES Complement d’adjectiu </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Complement directe </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Complement indirecte </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Complement preposicional </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Complement predicatiu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Complemet atribut </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Complement circumstancial </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  3. 3. Classificació de les oracions <ul><ul><ul><ul><ul><li>Segons el subjecte Personals </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Impersonals </li></ul><ul><li>Transitives </li></ul><ul><li>Segons el predicat Atributives Intransitives </li></ul><ul><ul><ul><li>Simple Predicatives Pronominal reflexiva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pronominal recíproca </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Enunciatives </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Segons criteri Interrogatives </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>semàntic Exclamatives </li></ul><ul><li>Exhortatives </li></ul><ul><li>ORACIÓ Optatives </li></ul><ul><li>Dubitatives </li></ul><ul><li>Coordinades </li></ul><ul><li>Composta Juxtaposades </li></ul><ul><li>Subordinades </li></ul>
  4. 4. L’oració simple <ul><li>Segons el criteri que es fa servir, hi ha diferents classificacions </li></ul><ul><li>possibles: </li></ul><ul><li>Segons el subjecte : </li></ul><ul><li>Personals: aquestes oracions tenen subjecte, pot ser: </li></ul><ul><li>Explícit : quan apareix com un element més de l’oració. </li></ul><ul><li>Exemple: La Carme vindrà . </li></ul><ul><li>Implícit o el·líptic : quan no apareix perquè la forma del verb ja ho indica. </li></ul><ul><li>Exemple: Ho ho sé ( jo ). </li></ul><ul><li>Passiu o pacient : quan el subjecte no és l’agent de cap acció, no la realitza sinó que la pateix. És el subjecte de les oracions passives. </li></ul><ul><li>Exemple: La casa és ocupada per les rates. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Segons el subjecte: </li></ul><ul><li>Impersonals: el verb d’aquestes oracions és impersonal i, per tant, no tenen subjecte. Els verbs impersonals més habituals són: </li></ul><ul><li>El verb haver-hi : </li></ul><ul><li>Exemple: Hi ha molta gent al carrer. </li></ul><ul><li>Els referits a fenòmens meteorològics : </li></ul><ul><li>Exemple: Ahir va nevar . </li></ul><ul><li>Els verbs fer i ser en oracions del tipus: </li></ul><ul><li>Exemple: És d’hora . </li></ul><ul><li>Els verbs pronominals del tipus: </li></ul><ul><li>Exemple: Es menja bé en aquest restaurant. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Segons el tipus de verb: </li></ul><ul><li>De predicat nominal o atributives: les construïdes amb un verb copulatiu. Els principals són ser, estar, semblar o aparentar. El verb fa de nexe entre el subjecte i l’atribut, que és el complement obligatori d’aquestes oracions sobre el qual recau el pes semàntic de l’oració . </li></ul><ul><li>Exemple: La Maria és la meva millor amiga. </li></ul><ul><li> v.cop. Atribut </li></ul><ul><li>De predicat verbal o predicatives: són les oracions constituïdes amb un verb no copulatiu. El verb, juntament amb el subjecte, aporta el significat bàsic de l’oració. </li></ul><ul><li>Exemple: En Xavier xerra . </li></ul>
  7. 7. <ul><li>De predicat verbal o predicatives: aquestes oracions de predicat verbal poder ser: </li></ul><ul><li>Transitives: admeten complement directe. </li></ul><ul><li>Exemple: M’ ha dit la resposta de l’exercici . </li></ul><ul><li> CD </li></ul><ul><li>Intransitives: no admeten complement directe. </li></ul><ul><li>Exemple: En Joan va parlar de tu tota l’estona </li></ul><ul><li> CPrep CCtemps </li></ul><ul><li>Pronominals reflexives: el subjecte i el complement són la mateixa persona. </li></ul><ul><li>Exemple: La Clara es pentina . </li></ul><ul><li>Pronominals recíproques: dos o més subjectes fan i reben l’acció. </li></ul><ul><li>Exemple: En Joan i la Maria s’estimen molt. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Segons el criteri semàntic: </li></ul><ul><li>Enunciatives: enencien un missatge (afirmatives) o el neguen (negatives). </li></ul><ul><li>Exemples: Ahir vaig dormir al sofà .(afirmativa) </li></ul><ul><li> No arribarem a l’hora .(negativa) </li></ul><ul><li>Interrogatives: formulen una pregunta (directament o indirectament). </li></ul><ul><li>Exermples: Vols beure vi? (directa) </li></ul><ul><li> Ella va preguntar si vindríem. (indirecta) </li></ul><ul><li>Exclamatives: expressen emocions (alegria, sorpresa, tristesa, por…) </li></ul><ul><li>Exemple: Que n’és de ximple! </li></ul><ul><li>Exhortatives: comuniquen una ordre. </li></ul><ul><li>Exemple: Estigues quiet d’una vegada. </li></ul><ul><li>Optatives: formulen un desig. </li></ul><ul><li>Exemple: Tant de bo fos Nadal. </li></ul><ul><li>Dubitatives: plantegen un dubte. </li></ul><ul><li>Exemple: Potser era ell l’afortunat. </li></ul>

×