Carpet kitchen

digifarsh
digifarshdigifarsh

مقاله ای جامع در مورد انواع #فرش_آشپزخانه در سایت #دیجی_فرش معتبرترین #فروشگاه_فرش_ماشینی

‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫آشپزخانه‬ ،‫پذیرایی‬ ‫اتاق‬ ،‫هال‬ ‫مثال‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫خانه‬ ‫یک‬
‫از‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫وسایلی‬ ‫و‬ ‫دکوراسیون‬ ‫باید‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ،
،‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫منزل‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آشپزخانه‬ ‫که‬ ‫آنجا‬
‫دک‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫باشد‬ ‫چگونه‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫چیدمان‬ ‫و‬ ‫وراسیون‬.‫قطعا‬‫در‬
‫این‬‫میان‬‫فرش‬‫اشپزخانه‬‫هم‬‫از‬‫اهمیت‬‫باالیی‬‫برخوردار‬‫خواهد‬‫بود‬‫که‬‫نحوه‬‫انتخاب‬
‫آن‬‫چگونه‬‫باشد‬‫و‬‫یا‬‫اینکه‬‫چه‬‫طرح‬‫هایی‬‫برای‬‫این‬‫محیط‬‫مناسب‬‫خواهد‬‫بود‬.
‫اشپزخانه‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫قطعا‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬‫داشته‬
‫با‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫هم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫برعکس‬ ‫البته‬ .‫بیافزاید‬ ‫آن‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬
.‫ببرید‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫دکوراسیون‬ ‫اشتباه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انتخاب‬
‫دید‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫مخاطبان‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫البته‬
‫ا‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫فردی‬‫چون‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫هم‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فعالیت‬ ‫اشپزخانه‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ست‬
‫نیاز‬ ‫و‬ ‫گذرانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫اشپزخانه‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫خانم‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ، ‫آن‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬
‫برخ‬ ‫به‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫موقع‬ ‫پس‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫نکات‬ ‫ی‬
‫مطالب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫صحبت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬
.‫ببرید‬ ‫بهره‬ ‫اشپزخانه‬ ‫در‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫خریدی‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬
‫کاشان‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫پایتخت‬ ‫به‬ ‫کاشان‬‫تولیدات‬ ‫خاطر‬
‫تولید‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫تابلو‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شهر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫انبوهی‬
‫مجهزی‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رسیده‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫ترین‬
‫ف‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬‫های‬ ‫نخ‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫کاشان‬ ‫رش‬
.‫هستند‬ ‫کشور‬ ‫نساجی‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫موجود‬
‫کاشان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫بنابراین‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ ‫کاشان‬ .‫دانست‬90‫در‬ ‫آنها‬ ‫درصد‬
‫تولید‬ ‫زمینه‬‫حدود‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬90‫فرش‬ ‫تولیدات‬ ‫درصد‬
‫هم‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫صادرات‬ ‫درصد‬ ‫هفتاد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کاشان‬ ‫از‬
‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫قطعا‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬
‫فروشگ‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫دلیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫شهرها‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫اه‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫تولیدات‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫رقابت‬ ‫افزایش‬ ‫هم‬ ‫آن‬
‫با‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫شهر‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫البته‬
‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫تولیدات‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫بیشتر‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫پردازند‬ ‫می‬ ‫کیفیت‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫باالتر‬ ‫قیمت‬ ‫تنوع‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫فرش‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تنوع‬
‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫هر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫طرحدار‬ ‫اشپزخانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدام‬
‫یا‬ ‫و‬‫کدام‬ ‫میکنید‬ ‫تعیین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫موجود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫بدون‬
.‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬
:‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ : ‫اشپزخانه‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬
‫طرا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫استفاده‬ ‫فانتزی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫حی‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیروی‬ ‫خاصی‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬
‫داشته‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫طرحی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طراح‬ ‫خالقیت‬ ‫این‬
.‫باشیم‬
‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کالسیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ :‫اشپزخانه‬ ‫کالسیک‬ ‫فرش‬
‫انواع‬ ‫از‬ ‫الهام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬‫در‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫دستباف‬ ‫فرش‬
‫فرش‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫متن‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫حاشیه‬ ‫یک‬ ‫اصوال‬ ‫کالسیک‬ ‫فرش‬ ‫طراحی‬
‫افشان‬ ‫و‬ ‫ترنج‬ ‫فرش‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫حاال‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
،‫هستند‬ ‫شاد‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫رنگ‬ ‫اما‬ ‫ساده‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬
‫تو‬ ‫بیشتر‬‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اشپزخانه‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫پهن‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫سط‬
‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫رایج‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫است‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫اشپزخانه‬ ‫کالسیک‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اشپزخانه‬
‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫کالسیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫میکنیم‬ ‫توصیه‬‫هم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،
،‫گذاشتید‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫داغ‬ ‫قابلمه‬ ‫نکرده‬ ‫خدای‬ ‫اگر‬ ‫اینکه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫باالتری‬ ‫دوام‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬
‫از‬ ‫هم‬ ‫خبری‬ ‫و‬ ‫بردارید‬ ‫را‬ ‫قابلمه‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫سوخت‬ ‫نخواهد‬ ‫بالفاصله‬
.‫نباشد‬ ‫سوختگی‬ ‫اثر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سوختگی‬
‫آید‬ ‫نمی‬ ‫خوشتان‬ ‫کالسیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫شلوغ‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫ممکن‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫خوبی‬ ‫گزینه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫مدرن‬
.‫شوید‬ ‫آن‬ ‫تعویض‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫بروند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یکسال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫است‬
‫فانتزی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫ویژگی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫فانتزی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫کلکسیون‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬‫های‬
:‫دارند‬ ‫را‬ ‫زیر‬
‫فانتزی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫طرح‬ : ‫طرح‬
‫نهایتا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هندسی‬ ‫اشکال‬ ‫مثل‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫است‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫نقاشی‬ ‫اشکال‬
‫رنگ‬ ،‫میروند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫فانتزی‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ : ‫رنگ‬
‫و‬ ‫هستند‬ ‫شاد‬ ‫های‬‫های‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ ‫جذابیت‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬
.‫دارند‬ ‫تیره‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫معمولی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فانتزی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫کیفیت‬ : ‫کیفیت‬
.‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫فرش‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سالی‬ ‫چند‬
‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فانتزی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ :‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬
‫بیشتری‬ ‫ضخامت‬ ‫دارای‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫پایین‬‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬
‫شما‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫احساس‬ ‫گذارید‬ ‫می‬ ‫قدم‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫وقتی‬
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬
‫در‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫هستید‬ ‫فانتزی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫مصمم‬ ‫اگر‬
‫اجسام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫افتادن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫گاز‬ ‫اجاق‬ ‫و‬ ‫فر‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫دور‬ ‫فضایی‬
،‫داغ‬‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سوختگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫بالفاصله‬
‫فانتزی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫برای‬ ‫انکار‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫بچسبد‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫داغ‬ ‫جسم‬ ‫است‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫معمولی‬ ‫الیاف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬
‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اشپزخانه‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫است‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫فرش‬ ،‫کرد‬
‫را‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫طراحی‬ ‫در‬
‫برجستگی‬ ‫دارای‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫زنند‬ ‫می‬ ‫گول‬
.‫شوند‬ ‫دیده‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫هایی‬
‫قی‬ ‫ارزان‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫های‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مت‬
.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫اشپزخانه‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫معموال‬
‫مصنوعی‬ ‫ابریشم‬ ‫الیاف‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫درخشندگی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬
‫هستند‬ ‫معروف‬‫دوام‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫قبولی‬ ‫قابل‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫الیاف‬ ‫این‬ .
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اشپزخانه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬
‫الیاف‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫پروپیلن‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫الیاف‬ ‫البته‬
‫الیاف‬ ‫که‬ ‫قابلیتی‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫این‬ ‫دوی‬ ‫هر‬ ‫ولی‬ .‫هستند‬ ‫ایرانی‬ ‫مرغوب‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬‫اکریلیک‬
‫که‬ ‫باشید‬ ‫مراقب‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ ‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫داغ‬ ‫اجسام‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫در‬
.‫نبیند‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫نسوزد‬ ‫فرشتان‬
‫ارزان‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬
،‫بخرید‬ ‫فرش‬ ‫کمتری‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫میخواهید‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫بخری‬ ‫فرش‬ ‫کاشان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬‫طور‬ ‫به‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫د‬
‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫مزایای‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫کارخانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬
‫فرش‬ ‫کمتری‬ ‫خیلی‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫مطمئن‬ ‫محصول‬ ‫اصالت‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫جمله‬ ‫از‬
.‫خرید‬ ‫خواهید‬
‫ندارید‬ ‫را‬ ‫کاشان‬ ‫به‬ ‫سفر‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫شهری‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫نمی‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫اینترنتی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫توصیه‬ ،‫کنید‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫توانید‬
.‫نمایید‬ ‫اقدام‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬
‫آورند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫زیادی‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫ف‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫کارخانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬.‫بخرید‬ ‫رش‬
‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫هستند؟‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫همه‬ ‫آیا‬ ‫اما‬
‫نمود؟‬ ‫خریداری‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬
‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫همه‬ ‫قطعا‬
‫فرو‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫اعتماد‬ ‫مورد‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بیان‬.‫ببرید‬ ‫پی‬ ‫شگاه‬
‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬
‫خرید‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ،‫ها‬ ‫خرید‬ ‫ترین‬ ‫راحت‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تقریبا‬
‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫شوید‬ ‫خارج‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ،‫اینترنتی‬
.‫بخرید‬
‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫ای‬ ‫زمانه‬ ‫و‬ ‫وره‬ ‫در‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تکنولوژی‬
‫خرید‬ .‫ببرید‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روزمره‬ ‫کارهای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬
‫با‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الکترونیکی‬ ‫خرید‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اینترنتی‬
.‫بپردازید‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫خری‬ ،‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫خرید‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قطعا‬‫خرید‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬ ‫د‬
‫تنوع‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫اکثر‬ .‫است‬ ‫موجود‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬
‫ارتبا‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ،‫فرش‬‫با‬ ‫ط‬
!‫بخرید‬ ‫فرش‬ ‫کاشان‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫اعتماد‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اما‬
‫تاییدیه‬ ‫و‬ ‫نماد‬ ‫یک‬ ‫الکترونیکی‬ ‫اعتماد‬ ‫نماد‬ :‫الکترونیکی‬ ‫اعتماد‬ ‫نماد‬ ‫بررسی‬
‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫صنف‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬‫روی‬
‫و‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫اعتماد‬ ‫نماد‬ ‫حتما‬ .‫شوید‬ ‫آگاه‬ ‫فروشنده‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫آن‬
.‫دهید‬ ‫تطابق‬ ‫فروشنده‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬
‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ :‫فروشگاه‬ ‫اصالت‬ ‫بررسی‬
.‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫واقعی‬ ‫از‬ ‫فروشگاه‬ ‫آدرس‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬
‫ترکیه‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫یک‬ ‫ترکیه‬‫آسیا‬ ‫بین‬ ‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کشورهایی‬ ‫از‬ ‫ی‬
‫این‬ ‫طبیعتا‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫صادرات‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫پتانسیل‬ ‫دارای‬ ‫اروپا‬ ‫و‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫تجاری‬ ‫روابط‬ ‫دارای‬ ‫ایران‬ ‫با‬ ‫همسایگی‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫کشور‬
‫اس‬ ‫فعال‬ ‫هم‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ترکیه‬‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫است‬ ‫توانسته‬ ‫مقاطع‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫کاشان‬ ‫فرش‬
‫معروف‬ ‫از‬ ‫ترکیه‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫محصوالت‬ .‫کند‬ ‫وارد‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫محصوالت‬
‫هم‬ ‫ایران‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫وارداتی‬ ‫محصوالت‬ ‫ترین‬
‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫اکنون‬.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مدرن‬
‫طرح‬ ‫قطعا‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سنتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫ترکیه‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫رنگ‬ ‫و‬
.‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫بسیار‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫کیفیت‬ ‫همچنین‬
‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫با‬ ‫مدرن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ،‫ترک‬ ‫طرح‬ ‫اشپزخانه‬
‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫شاد‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫ای‬ ‫ترکیه‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫الهام‬ ‫با‬ ‫کار‬
‫فرهی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫ماشین‬ ‫فرش‬ ‫برتر‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فرهی‬ ‫فرش‬ ‫کارخانه‬‫که‬ ‫است‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫نمایندگی‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬ .‫رساند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متنوعی‬ ‫تولیدات‬
‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دارا‬ ‫شهرها‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬
.‫فرمایید‬ ‫دیدن‬ ‫ایرانی‬ ‫اصیل‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬ ‫های‬
‫م‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫های‬ ‫فرش‬ ‫کلکسیون‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫درن‬
‫نیروی‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬ .‫نمایید‬ ‫مشاهده‬ ‫فرهی‬ ‫فرش‬ ‫کارخانه‬ ‫تولیدی‬
‫سلیقه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫متخصص‬
‫کن‬ ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫را‬ ‫نظیری‬ ‫کم‬ ‫تولیدات‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬‫را‬ ‫مخاطبی‬ ‫و‬ ‫بیینده‬ ‫هر‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫د‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫خود‬ ‫به‬
‫بخرم‬ ‫چی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫فرشی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫سوال‬
‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫فرشی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫سلیقه‬ ‫بنابه‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫بخرم؟‬
‫ر‬ ‫هم‬ ‫اشپزخانه‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫دارید‬ ‫الزم‬‫محیطی‬ ‫عوامل‬ ‫اینکه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫فت‬
.‫برسانند‬ ‫آسیب‬ ‫شما‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫بیشتری‬
‫فرش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫توصیه‬ ،‫بخرید‬ ‫ارزان‬ ‫کالسیک‬ ‫فرش‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬500‫شانه‬
‫مقاوم‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نرم‬ ‫هم‬ ‫فرش‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اکریلیک‬ ‫ماشینی‬
‫خوا‬ ‫تر‬.‫بود‬ ‫هد‬
‫تمیز‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بخرید‬ ‫مدرنی‬ ‫فرش‬ ،‫نیستید‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫سنتی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫اهل‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پرزبلند‬ ‫و‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بنابراین‬ ‫نشوید‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫آن‬ ‫کردن‬
.‫بود‬ ‫نخواهند‬
‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫از‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬
‫متنوعی‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫ما‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫ایران‬ ‫سراسر‬ ‫در‬
‫مناسبی‬ ‫گزینه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫گسترده‬ ‫عرضه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫باشیم‬ ‫شاهد‬ ‫را‬
.‫باشد‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬
‫متری‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫استاندار‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬ ،‫رسند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬‫ابعاد‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫بافته‬ ‫سازمانی‬ ‫د‬
‫محیط‬ ‫داشتن‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫اشپزخانه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫معمول‬ ‫ها‬ ‫کارخانه‬ ‫همه‬ ‫در‬
.‫دارد‬ ‫اشپزخانه‬ ‫متری‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫معمولی‬ ‫غیر‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬
‫فرش‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫از‬ ‫سفارشی‬ ‫ابعاد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬
.‫کنید‬ ‫درخواست‬‫در‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ابعاد‬ ‫ها‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬
.‫سازند‬ ‫می‬ ‫برطرف‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بافند‬ ‫می‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫با‬ ‫ابعاد‬ ‫همان‬
‫قیمت‬ ‫با‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬
‫فرش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فرش‬ ‫دیجی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬
‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫ماشینی‬‫و‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫مدرن‬
.‫نمایید‬ ‫مشاهده‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مصوب‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬
‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬
‫بقیه‬ ،‫رسید‬ ‫منزلتان‬ ‫درب‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بپردازید‬ ‫بیعانه‬‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫آن‬
.‫نمایید‬
‫بتوانند‬ ‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫بازار‬ ‫قیمت‬ ‫زیر‬ ‫فرش‬ ‫دیجی‬ ‫فروشگاه‬ ‫های‬ ‫قیمت‬
‫صرفه‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫ببرند‬ ‫لذت‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫تجربه‬ ‫از‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫جویی‬
‫جدید‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬
‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دیجی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬،‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫سلیقه‬ ‫که‬
‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بارگذاری‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫روز‬ ‫هر‬
‫خرید‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫دست‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫روبرو‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫با‬
.‫باشد‬ ‫باز‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬
‫دسته‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫از‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫بندی‬
‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫عزیز‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫عرضه‬ ‫کارخانه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برند‬ ‫ترین‬ ‫معتبر‬
‫با‬ ‫آنهم‬ ‫کنند‬ ‫بطرف‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ،‫شان‬ ‫سلیقه‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫طرح‬ ‫هر‬
.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بازار‬ ‫زیر‬ ‫قیمت‬
‫آشپزخان‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬‫به‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫جدیدبا‬ ‫ه‬‫فرش‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬‫مراجعه‬
‫فرمایید‬

Recomendados

Pamchalcarpet von
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpetdigifarsh
63 views4 Folien
فرش مدرن ماشینی von
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینیdigifarsh
64 views4 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
فرش آشپزخانه von
فرش آشپزخانهفرش آشپزخانه
فرش آشپزخانهMajidGhorbani10
59 views8 Folien
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنMajidGhorbani10
49 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )MajidGhorbani10
53 views9 Folien
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدdigifarsh
101 views3 Folien
Baghjan von
BaghjanBaghjan
Baghjanzibaandishiweb
35 views3 Folien
محافظ ریشه فرش von
محافظ ریشه فرشمحافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرشMajidGhorbani10
26 views7 Folien
ویژگی فرش ماشینی کاشان von
 ویژگی فرش ماشینی کاشان ویژگی فرش ماشینی کاشان
ویژگی فرش ماشینی کاشانkeyashiancarpet
84 views5 Folien
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانkeyashiancarpet
47 views5 Folien

Was ist angesagt?(8)

بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von MajidGhorbani10
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
MajidGhorbani1053 views
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان von keyashiancarpet
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشانراهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان
keyashiancarpet 47 views
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von ssuser847061
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان
ssuser84706121 views
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von ssuser847061
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
ssuser84706129 views

Similar a Carpet kitchen

فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
ویژگی فرش ماشینی افشان von
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشانkeyashiancarpet
49 views5 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
مبل استیل لاکچری چیست von
مبل استیل لاکچری چیستمبل استیل لاکچری چیست
مبل استیل لاکچری چیستrazavidesigns
5 views1 Folie
انواع فرش سجاده ای von
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ایssuser847061
16 views4 Folien

Similar a Carpet kitchen(20)

فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von MajidGhorbani10
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
MajidGhorbani1086 views
ویژگی فرش ماشینی افشان von keyashiancarpet
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشان
keyashiancarpet 49 views
مبل استیل لاکچری چیست von razavidesigns
مبل استیل لاکچری چیستمبل استیل لاکچری چیست
مبل استیل لاکچری چیست
razavidesigns5 views
انواع فرش سجاده ای von ssuser847061
انواع فرش سجاده ایانواع فرش سجاده ای
انواع فرش سجاده ای
ssuser84706116 views
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200 شانه
MajidGhorbani1091 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
طراحی دکوراسیون داخلی منزل von Reza Eloglu
طراحی دکوراسیون داخلی منزلطراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
Reza Eloglu83 views
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان von digifarsh
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستانراهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
راهنمای کامل #خرید_فرش_در_خوزستان
digifarsh66 views
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx von seowork1400
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docxبهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx
seowork14005 views
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
فرش زمینه روشن von digifarsh
فرش زمینه روشنفرش زمینه روشن
فرش زمینه روشن
digifarsh56 views
نکاتی درباره رنگ کاری کابینت.docx von visptash
نکاتی درباره رنگ کاری کابینت.docxنکاتی درباره رنگ کاری کابینت.docx
نکاتی درباره رنگ کاری کابینت.docx
visptash3 views
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد! von MehranMahmoodabadi
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!
MehranMahmoodabadi232 views
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید! von MehranMahmoodabadi
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست von keyashiancarpet
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیستمعیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
معیارهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی چیست
keyashiancarpet 72 views
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟ von keyashiancarpet
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
فرش سبک بهتراست یا سنگین؟
keyashiancarpet 95 views
Black background von digifarsh
Black backgroundBlack background
Black background
digifarsh9 views

Carpet kitchen

 • 1. ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫آشپزخانه‬ ،‫پذیرایی‬ ‫اتاق‬ ،‫هال‬ ‫مثال‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫خانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫وسایلی‬ ‫و‬ ‫دکوراسیون‬ ‫باید‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ، ،‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫منزل‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آشپزخانه‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫دک‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫باشد‬ ‫چگونه‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫چیدمان‬ ‫و‬ ‫وراسیون‬.‫قطعا‬‫در‬ ‫این‬‫میان‬‫فرش‬‫اشپزخانه‬‫هم‬‫از‬‫اهمیت‬‫باالیی‬‫برخوردار‬‫خواهد‬‫بود‬‫که‬‫نحوه‬‫انتخاب‬ ‫آن‬‫چگونه‬‫باشد‬‫و‬‫یا‬‫اینکه‬‫چه‬‫طرح‬‫هایی‬‫برای‬‫این‬‫محیط‬‫مناسب‬‫خواهد‬‫بود‬. ‫اشپزخانه‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫قطعا‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬‫داشته‬ ‫با‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫هم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫برعکس‬ ‫البته‬ .‫بیافزاید‬ ‫آن‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ .‫ببرید‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫دکوراسیون‬ ‫اشتباه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انتخاب‬ ‫دید‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫مخاطبان‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫البته‬ ‫ا‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫فردی‬‫چون‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫هم‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فعالیت‬ ‫اشپزخانه‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ست‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫گذرانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫اشپزخانه‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫خانم‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ، ‫آن‬ ‫زیبایی‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫برخ‬ ‫به‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انتخاب‬ ‫موقع‬ ‫پس‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫نکات‬ ‫ی‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫صحبت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ .‫ببرید‬ ‫بهره‬ ‫اشپزخانه‬ ‫در‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫خریدی‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫کاشان‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫پایتخت‬ ‫به‬ ‫کاشان‬‫تولیدات‬ ‫خاطر‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫تابلو‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شهر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫انبوهی‬ ‫مجهزی‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رسیده‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫ترین‬ ‫ف‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬‫های‬ ‫نخ‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫کاشان‬ ‫رش‬ .‫هستند‬ ‫کشور‬ ‫نساجی‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫موجود‬
 • 2. ‫کاشان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ترین‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫بنابراین‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ ‫کاشان‬ .‫دانست‬90‫در‬ ‫آنها‬ ‫درصد‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬‫حدود‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬90‫فرش‬ ‫تولیدات‬ ‫درصد‬ ‫هم‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫صادرات‬ ‫درصد‬ ‫هفتاد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کاشان‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫قطعا‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫فروشگ‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫دلیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫شهرها‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫اه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫تولیدات‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫رقابت‬ ‫افزایش‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫شهر‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫البته‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫تولیدات‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫بیشتر‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫پردازند‬ ‫می‬ ‫کیفیت‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫باالتر‬ ‫قیمت‬ ‫تنوع‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫فرش‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تنوع‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫هر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ماشینی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫طرحدار‬ ‫اشپزخانه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫یا‬ ‫و‬‫کدام‬ ‫میکنید‬ ‫تعیین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫موجود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫بدون‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ :‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ : ‫اشپزخانه‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫طرا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫استفاده‬ ‫فانتزی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫حی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیروی‬ ‫خاصی‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داشته‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫طرحی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طراح‬ ‫خالقیت‬ ‫این‬ .‫باشیم‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کالسیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ :‫اشپزخانه‬ ‫کالسیک‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫الهام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬‫در‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫دستباف‬ ‫فرش‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫متن‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫حاشیه‬ ‫یک‬ ‫اصوال‬ ‫کالسیک‬ ‫فرش‬ ‫طراحی‬
 • 3. ‫افشان‬ ‫و‬ ‫ترنج‬ ‫فرش‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫حاال‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ،‫هستند‬ ‫شاد‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫رنگ‬ ‫اما‬ ‫ساده‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫تو‬ ‫بیشتر‬‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اشپزخانه‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫پهن‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫سط‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫رایج‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫اشپزخانه‬ ‫کالسیک‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اشپزخانه‬ ‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫کالسیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫میکنیم‬ ‫توصیه‬‫هم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ، ،‫گذاشتید‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫داغ‬ ‫قابلمه‬ ‫نکرده‬ ‫خدای‬ ‫اگر‬ ‫اینکه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫باالتری‬ ‫دوام‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫خبری‬ ‫و‬ ‫بردارید‬ ‫را‬ ‫قابلمه‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫سوخت‬ ‫نخواهد‬ ‫بالفاصله‬ .‫نباشد‬ ‫سوختگی‬ ‫اثر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سوختگی‬ ‫آید‬ ‫نمی‬ ‫خوشتان‬ ‫کالسیک‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫شلوغ‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ممکن‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫خوبی‬ ‫گزینه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫مدرن‬ .‫شوید‬ ‫آن‬ ‫تعویض‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫بروند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یکسال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫است‬ ‫فانتزی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫ویژگی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫فانتزی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫کلکسیون‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬‫های‬ :‫دارند‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫فانتزی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫طرح‬ : ‫طرح‬ ‫نهایتا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هندسی‬ ‫اشکال‬ ‫مثل‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫است‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫نقاشی‬ ‫اشکال‬ ‫رنگ‬ ،‫میروند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫فانتزی‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ : ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫شاد‬ ‫های‬‫های‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ ‫جذابیت‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ‫تیره‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫معمولی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فانتزی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫کیفیت‬ : ‫کیفیت‬ .‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫فرش‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سالی‬ ‫چند‬
 • 4. ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فانتزی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ :‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫بیشتری‬ ‫ضخامت‬ ‫دارای‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫پایین‬‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫احساس‬ ‫گذارید‬ ‫می‬ ‫قدم‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫وقتی‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫هستید‬ ‫فانتزی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫مصمم‬ ‫اگر‬ ‫اجسام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫افتادن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫گاز‬ ‫اجاق‬ ‫و‬ ‫فر‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫دور‬ ‫فضایی‬ ،‫داغ‬‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سوختگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫بالفاصله‬ ‫فانتزی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫برای‬ ‫انکار‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫بچسبد‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫داغ‬ ‫جسم‬ ‫است‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫معمولی‬ ‫الیاف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اشپزخانه‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫است‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫فرش‬ ،‫کرد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫برجستگی‬ ‫دارای‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فرش‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫زنند‬ ‫می‬ ‫گول‬ .‫شوند‬ ‫دیده‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫هایی‬ ‫قی‬ ‫ارزان‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫های‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مت‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫اشپزخانه‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫برای‬ ‫معموال‬ ‫مصنوعی‬ ‫ابریشم‬ ‫الیاف‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫درخشندگی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫هستند‬ ‫معروف‬‫دوام‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫قبولی‬ ‫قابل‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫الیاف‬ ‫این‬ . .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اشپزخانه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫الیاف‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫پروپیلن‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫الیاف‬ ‫البته‬ ‫الیاف‬ ‫که‬ ‫قابلیتی‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫این‬ ‫دوی‬ ‫هر‬ ‫ولی‬ .‫هستند‬ ‫ایرانی‬ ‫مرغوب‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬‫اکریلیک‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مراقب‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ ‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫داغ‬ ‫اجسام‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫در‬ .‫نبیند‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫نسوزد‬ ‫فرشتان‬
 • 5. ‫ارزان‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬ ،‫بخرید‬ ‫فرش‬ ‫کمتری‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫میخواهید‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫بخری‬ ‫فرش‬ ‫کاشان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬‫طور‬ ‫به‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫د‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫مزایای‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫کارخانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫فرش‬ ‫کمتری‬ ‫خیلی‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫مطمئن‬ ‫محصول‬ ‫اصالت‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫خرید‬ ‫خواهید‬ ‫ندارید‬ ‫را‬ ‫کاشان‬ ‫به‬ ‫سفر‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫شهری‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫نمی‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫اینترنتی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫توصیه‬ ،‫کنید‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫توانید‬ .‫نمایید‬ ‫اقدام‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫آورند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫زیادی‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫ف‬ ،‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫کارخانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬.‫بخرید‬ ‫رش‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫هستند؟‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫همه‬ ‫آیا‬ ‫اما‬ ‫نمود؟‬ ‫خریداری‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫همه‬ ‫قطعا‬ ‫فرو‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫اعتماد‬ ‫مورد‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بیان‬.‫ببرید‬ ‫پی‬ ‫شگاه‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫خرید‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ،‫ها‬ ‫خرید‬ ‫ترین‬ ‫راحت‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تقریبا‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫شوید‬ ‫خارج‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ،‫اینترنتی‬ .‫بخرید‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫ای‬ ‫زمانه‬ ‫و‬ ‫وره‬ ‫در‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تکنولوژی‬ ‫خرید‬ .‫ببرید‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روزمره‬ ‫کارهای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الکترونیکی‬ ‫خرید‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اینترنتی‬ .‫بپردازید‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 • 6. ‫خری‬ ،‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫خرید‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قطعا‬‫خرید‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬ ‫د‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫اکثر‬ .‫است‬ ‫موجود‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫ارتبا‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کاشان‬ ‫در‬ ،‫فرش‬‫با‬ ‫ط‬ !‫بخرید‬ ‫فرش‬ ‫کاشان‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫اعتماد‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫تاییدیه‬ ‫و‬ ‫نماد‬ ‫یک‬ ‫الکترونیکی‬ ‫اعتماد‬ ‫نماد‬ :‫الکترونیکی‬ ‫اعتماد‬ ‫نماد‬ ‫بررسی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫صنف‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬‫روی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫اعتماد‬ ‫نماد‬ ‫حتما‬ .‫شوید‬ ‫آگاه‬ ‫فروشنده‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫آن‬ .‫دهید‬ ‫تطابق‬ ‫فروشنده‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ :‫فروشگاه‬ ‫اصالت‬ ‫بررسی‬ .‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫واقعی‬ ‫از‬ ‫فروشگاه‬ ‫آدرس‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫ترکیه‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫ترکیه‬‫آسیا‬ ‫بین‬ ‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کشورهایی‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫این‬ ‫طبیعتا‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫صادرات‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫پتانسیل‬ ‫دارای‬ ‫اروپا‬ ‫و‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫تجاری‬ ‫روابط‬ ‫دارای‬ ‫ایران‬ ‫با‬ ‫همسایگی‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫اس‬ ‫فعال‬ ‫هم‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ترکیه‬‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫مقاطع‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫کاشان‬ ‫فرش‬ ‫معروف‬ ‫از‬ ‫ترکیه‬ ‫مدرن‬ ‫فرش‬ ‫محصوالت‬ .‫کند‬ ‫وارد‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫محصوالت‬ ‫هم‬ ‫ایران‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫وارداتی‬ ‫محصوالت‬ ‫ترین‬ ‫فرش‬ ‫تولید‬ ‫اکنون‬.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مدرن‬ ‫طرح‬ ‫قطعا‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سنتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫ترکیه‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫بسیار‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫کیفیت‬ ‫همچنین‬
 • 7. ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫با‬ ‫مدرن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬ ،‫ترک‬ ‫طرح‬ ‫اشپزخانه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بافته‬ ‫شاد‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫ای‬ ‫ترکیه‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫الهام‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫فرهی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫ماشین‬ ‫فرش‬ ‫برتر‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فرهی‬ ‫فرش‬ ‫کارخانه‬‫که‬ ‫است‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫نمایندگی‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬ .‫رساند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متنوعی‬ ‫تولیدات‬ ‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دارا‬ ‫شهرها‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ .‫فرمایید‬ ‫دیدن‬ ‫ایرانی‬ ‫اصیل‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫م‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫های‬ ‫فرش‬ ‫کلکسیون‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫درن‬ ‫نیروی‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬ .‫نمایید‬ ‫مشاهده‬ ‫فرهی‬ ‫فرش‬ ‫کارخانه‬ ‫تولیدی‬ ‫سلیقه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫کن‬ ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫را‬ ‫نظیری‬ ‫کم‬ ‫تولیدات‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬‫را‬ ‫مخاطبی‬ ‫و‬ ‫بیینده‬ ‫هر‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫د‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫بخرم‬ ‫چی‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫فرشی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫سوال‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫فرشی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫سلیقه‬ ‫بنابه‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫بخرم؟‬ ‫ر‬ ‫هم‬ ‫اشپزخانه‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫دارید‬ ‫الزم‬‫محیطی‬ ‫عوامل‬ ‫اینکه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫فت‬ .‫برسانند‬ ‫آسیب‬ ‫شما‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫بافت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫بیشتری‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫توصیه‬ ،‫بخرید‬ ‫ارزان‬ ‫کالسیک‬ ‫فرش‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬500‫شانه‬ ‫مقاوم‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نرم‬ ‫هم‬ ‫فرش‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اکریلیک‬ ‫ماشینی‬ ‫خوا‬ ‫تر‬.‫بود‬ ‫هد‬ ‫تمیز‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بخرید‬ ‫مدرنی‬ ‫فرش‬ ،‫نیستید‬ ‫اشپزخانه‬ ‫برای‬ ‫سنتی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫اهل‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پرزبلند‬ ‫و‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫بنابراین‬ ‫نشوید‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ .‫بود‬ ‫نخواهند‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬
 • 8. ‫از‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫متنوعی‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫ما‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫ایران‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫مناسبی‬ ‫گزینه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫گسترده‬ ‫عرضه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫باشیم‬ ‫شاهد‬ ‫را‬ .‫باشد‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫متری‬ ‫آشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫استاندار‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬ ،‫رسند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرش‬‫ابعاد‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫بافته‬ ‫سازمانی‬ ‫د‬ ‫محیط‬ ‫داشتن‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫اشپزخانه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫معمول‬ ‫ها‬ ‫کارخانه‬ ‫همه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫اشپزخانه‬ ‫متری‬ ‫فرش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫معمولی‬ ‫غیر‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫فرش‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫از‬ ‫سفارشی‬ ‫ابعاد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ .‫کنید‬ ‫درخواست‬‫در‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ابعاد‬ ‫ها‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬ .‫سازند‬ ‫می‬ ‫برطرف‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بافند‬ ‫می‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫با‬ ‫ابعاد‬ ‫همان‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫فرش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فرش‬ ‫دیجی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫ماشینی‬‫و‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫ماشینی‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫مدرن‬ .‫نمایید‬ ‫مشاهده‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مصوب‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بقیه‬ ،‫رسید‬ ‫منزلتان‬ ‫درب‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بپردازید‬ ‫بیعانه‬‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫آن‬ .‫نمایید‬ ‫بتوانند‬ ‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫بازار‬ ‫قیمت‬ ‫زیر‬ ‫فرش‬ ‫دیجی‬ ‫فروشگاه‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫صرفه‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫ببرند‬ ‫لذت‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫جویی‬ ‫جدید‬ ‫اشپزخانه‬ ‫فرش‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫فرش‬ ‫دیجی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬،‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫سلیقه‬ ‫که‬ ‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بارگذاری‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫روز‬ ‫هر‬
 • 9. ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫دست‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫روبرو‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫باز‬ ‫فرش‬ ‫اینترنتی‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫اشپزخانه‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬ ‫فرش‬‫از‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫بندی‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫عزیز‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫عرضه‬ ‫کارخانه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برند‬ ‫ترین‬ ‫معتبر‬ ‫با‬ ‫آنهم‬ ‫کنند‬ ‫بطرف‬ ‫فرش‬ ‫انواع‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ،‫شان‬ ‫سلیقه‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫طرح‬ ‫هر‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بازار‬ ‫زیر‬ ‫قیمت‬ ‫آشپزخان‬ ‫فرش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬‫به‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫جدیدبا‬ ‫ه‬‫فرش‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬‫مراجعه‬ ‫فرمایید‬