Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Khoảng cách trong hàm số - phần 2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Khoảng cách trong hàm số - phần 2 (20)

Anzeige

Weitere von diemthic3 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Khoảng cách trong hàm số - phần 2

  1. 1. Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015! III. TỔNG KHOẢNG CÁCH ĐẾN HAI TRỤC TỌA ĐỘ Giả sử có đồ thị hàm số y = f(x) trong đó f(x) hàm phân thức bậc nhất. Bài toán đặt ra là tìm điểm M thuộc đồ thị có tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ Ox, Oy nhỏ nhất. Giả sử ( ); ( ) ,M a f a tổng khoảng cách từ M đến các trục tọa độ là ( )d a f a= + Gọi ( ) ( ) 0 0 0 0 0; ;0 M y M x    là giao điểm của đồ thị và trục Ox hoặc Oy (thông thường ta lấy giao với trục Ox). Khi đó 0 0d y k= = > Để tìm các điểm M khác M0 thuộc đồ thị mà có d < k ta chỉ cần tìm các điểm mà có ( )1 ( ) a k f a k  <  < Giải (1) ta được m < a < n, khi đó ta cũng xác định được dấu của biểu thức f(a). Từ đó ( ) ( )min β β ( ) α γ 2 β γ 2 β γ α α α d a f a a d a a M a a     = + = + + + ≥ + ⇒ = + ⇔ + = ⇒ →    + +    Bình luận: Ngoài cách giải sử dụng bất đẳng thức Cô-si như trên, chúng ta có thể dùng đạo hàm để giải bài toán. Tuy nhiên, với phương án này, ta phải quan sát đồ thị hàm số khảo sát được để đánh giá về dấu của y. Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) − = + 1 , . 3 1 x y C x Tìm điểm M là thuộc đồ thị sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ nhỏ nhât. Hướng dẫn giải: Gọi ( ) ( ) 1 1 ; ; 3 1 3 1 o o o o o o o o x x M x y C y M x x x  − − ∈ → = →   + +  Tổng khoảng cách từ M đến các trục tọa độ là 1 3 1 o o o o o x d x y x x − = + = + + Xét tại một điểm ( ) ( )1;0 1.A C d∈ → = Để tìm điểm M cho tổng khoảng cách đến các trục tọa độ nhỏ hơn 1, ta chỉ cần xét hàm d khi |xo| < 1, (vì khi |xo| > 1 thì ta luôn có d > 1). Khi ( ) 2 2 2 1 1 3 1 9 6 3 0 1 0 1 3 1 3 1 3 1 3 o o o o o o o o o oo x x x x x x d x d x x xx = − − + + − ′≤ < → = − = → = = ⇔ + + =+  Lập bảng biến thiên ta được 1 2 3 3 mind d .   = =    Khi ( ) 2 2 1 3 2 1 4 1 0 0 3 1 3 1 3 1 o o o o o o o o x x x x d x d x x x − − − + − ′− < < → = − − = → = < + + + Trường hợp này d không đạt giá trị nhỏ nhất. Kết luận: Điểm M cần tìm 1 1 1 1 3 3 3 3 o ox ,y M ; .   = = − → −    Ví dụ 2: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) − = + 2 4 , . 1 x y C x Tìm điểm M là thuộc đồ thị sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ nhỏ nhât. Hướng dẫn giải: Gọi ( ) 2 4 1 a M a; C a −  ∈ →  +  Tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ: 2 4 1 − = + + a d a a Ta có: Với a = 2 → d = 2, (1) BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÀM SỐ - P2 Thầy Đặng Việt Hùng
  2. 2. Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015! Nếu 2 4 2 2 2, 2 1 − > → = + ≥ > → > ∀ > + a a d a a d a a Nếu 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2, 2 1 1 1 1 − − − − > → = + ≥ > → > ∀ > + + + + a a a a d a d a a a a Do đó, để tìm GTNN của d, ta chỉ xét : 2 1 22 4 22 1 a a .a a  ≤  ⇔ ≤ ≤ − ≤ + , (*) Với 1 4 2 6 6 2 2 1 3 2 6 3 2 1 1 1 − < < → = + = − + = + + − ≥ − + + + a a d a a a a a a , (2) Dấu “=” xảy ra khi 6 1a = − (thỏa mãn (*)). Từ (1), (2) suy ra ( )2 6 3 6 1 6 1 2 6= − ⇔ = − → − −mind a M ; Vậy điểm M cần tìm là ( )6 1 2 6M ;= − − IV. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN HAI NHÁNH CỦA ĐỒ THỊ Giả sử có đồ thị hàm số ( ) ( ) ( ) = = = + − g x k y f x α h x x a . Đồ thị có tiệm cận đứng x = a, khi đó phần đồ thị nằm bên phải x = a được gọi là nhánh trái của đồ thị, phần đồ thị nằm bên phải đường x = a được gọi là nhánh phải của đồ thị. Gọi ( ) ( )1 1 2 2; ; ;M x y N x y tương ứng là các điểm thuộc nhánh trái và nhánh phải của đồ thị. Khi đó 1 1 2 2 0 0 − > < < ⇔  − > a x x a x x a Khoảng cách giữa hai điểm MN được cho bởi ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1   = − + − = − + −  − −  k k MN x x y y x x x a x a Đặt 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 = − ⇒ > − = −  ⇔  = − ⇒ > − =  t a x t x a t t x a t x a t Thay vào biểu thức tính MN và dùng Cô-si đánh giá ta thu được MNmin. Ví dụ: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) + = − 3 , . 3 x y C x Tìm trên (C) hai điểm A, B thuộc hai nhánh khác nhau sao cho độ dài AB ngắn nhất . Hướng dẫn giải: Ta có 3 6 1 3 3 + = = + − − x y x x Gọi 1 2 1 2 6 6 ;1 ; ;1 3 3     + +    − −    A x B x x x là các điểm thuộc đồ thị hàm số ( ) 2 22 2 1 2 1 6 6 3 3   ⇒ = − + −  − −  AB x x x x Giả sử A thuộc nhánh trái và B thuộc nhánh phải, khi đó 1 1 2 2 3 0 3 3 0 − > < < ⇔  − > x x x x Đặt 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 0 3 3 0 3 = − ⇒ > − = −  ⇔ ⇒ − = +  = − ⇒ > − =  t x t x t x x t t t x t x t Ta có ( ) 2 22 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 22 2 2 2 2 1 1 2 1 21 2 1 2 6 6 36 36 72 36 36 72 2 2        = + + + = + + + + + = + + + + +              AB t t t t t t t t t t t t t t t tt t t t
  3. 3. Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015! Theo bất đẳng thức Cô-si ta có 2 2 1 12 2 1 1 2 2 2 22 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 36 36 2 . 12 36 36 2 . 12 72 72 2 2 2 . 24 + ≥ = + ≥ = + ≥ = t t t t t t t t t t t t t t t t Khi đó 2 2 2 1 2 1 22 2 1 21 2 36 36 72 2 12 12 24 72 6 2       = + + + + + ≥ + + = ⇒ ≥           AB t t t t AB t tt t ( ) ( ) 2 1 2 1 1 1 12 min 2 22 2 2 2 1 2 1 2 1 2 36 6 3 6;1 66 3 636 6 2 6 6 3 6 3 6;1 66 72 2  =  =  − −   = = −     ⇒ = ⇔ = ⇔ = ⇔ ⇔ →     = = + + +    =   =  t t t At x AB t t t t x At t t t t t V. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH KẾT HỢP VỚI TƯƠNG GIAO Cho hàm số ( ): ax b C y cx d + = + và đường thẳng d : y = mx + n. Hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B khi phương trình ax b mx n cx d + = + + có hai nghiệm phân biệt khác . d c − Giả sử ( ) ( ); , ;A A B BA x y B x y là các giao điểm, khi đó ( ) ( ); , ;A A B BA x mx n B x mx n+ + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22 2 2 2 22 2 1 4 1 A B A B A B A B A B A B A B m x x x x AB x x y y x x m x x x x m  + + −  → = − + − = − + − = − + Sử dụng Vi-ét cho phương trình hoành độ giao điểm ta được kết quả của bài toán. Ngoài cách biến đổi trên ta có thể thực hiện như sau : 22 2 A A B B b x a x x a ab x a  − + ∆ = ′∆ ∆ → − = = − − ∆ = Khi đó ( )2 2 22 1 . 1 . 1A BAB x x m m m a a ′∆ ∆ = − + = + = + Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) + = − 2 4 : . 1 x C y x Gọi d là đường thẳng đi qua M(1; 1) có hệ số góc là k .Tìm k để d cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho = 3 10.AB Hướng dẫn giải: Đường thẳng d qua M(1; 3) và có hệ số góc k nên d : y = k(x −1) + 1. Phương trình hoành độ giao điểm: ( ) ( )22 4 1 ( ) 3 2 3 0, 1 1 x kx k g x kx k x k x + = + − ⇔ = + − + + = − Để hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm A, B phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1. Ta có điều kiện: ( ) ( ) ( ) 2 0 0 0 3 2 4 3 0 *9 9 24 0 24(1) 6 0 k k k k k k k k g ≠ ≠  ≠  ∆ = − − + > ⇔ ⇔   − > < = ≠ Với điều kiện (*) thì d cắt (C) tại hai điểm A, B. Theo định lí Vi-ét ta có 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 k x x k k k x x k k − + = = −  + = = + 
  4. 4. Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015! Gọi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 22 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2; 3 ; ; 3 1 4A x kx k B x kx k AB x x k x x k x x x x + − + − ⇒ = − + − = + + −   Theo giả thiết ta có ( ) 2 2 2 3 12 3 10 90 1 3 4 90AB AB k k k    = ⇔ = ⇔ + − − − =       ( )( ) ( )( )2 2 3 2 2 9 24 1 90 24 81 24 9 0 3 3 8 3 1 0k k k k k k k k k⇔ − + = ⇔ + + + = ⇔ + + − = ( )2 3 3 **3 41 8 3 1 0 16 k k k k k = − = − → ⇔ − ±+ − = =  Vậy với k thỏa mãn (**) thì d cắt (C) tại A, B và 3 10.AB = Ví dụ 2: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) − = − 3 2 : . 1 x C y x Viết phương trình đường thẳng d đi qua M(1; 3) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho = 2 3.AB Hướng dẫn giải: Đường thẳng d qua M(1; 3) và có hệ số góc k nên d : y = k(x −1) + 3. Phương trình hoành độ giao điểm: ( )23 2 3 ( ) 2 1 0, 1 1 x kx k g x kx kx k x − = + − ⇔ = − + − = − Để hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm A, B phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1. Ta có điều kiện: ( ) ( )2 0 0 ' 1 0 0 * 0 (1; ) 1 0 k k k k k k k g k ≠ ≠ ∆ = − − > ⇔ ⇔ >  > = − ≠ Gọi ( ) ( ) ( ) ( ) 2 22 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1; 3 ; ; 3 1A x kx k B x kx k AB x x k x x x x k+ − + − ⇒ = − + − = − + . Trong đó x1; x2 là hai nghiệm của phương trình (1). Từ đó ta được ( ) ( )2 2 2 2 22 ' 2 . 1 . 1 2 3 1 3 1 3 ∆ = + = + = ⇔ + = ⇔ + = k AB k k k k k k k k a k 2 2 3 5 1 3 3 1 0 2 k k k k k ± ⇔ + = ⇔ − + = ⇔ = . Đối chiếu với (*) ta được 3 5 2 k ± = là giá trị cần tìm. Ví dụ 3: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) = − 2 : . 1 x C y x Tìm các giá trị của m để đường thẳng d : y = mx −−−− m + 2 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất. Hướng dẫn giải: Phương trình hoành độ giao điểm: ( )22 2 ( ) 2 2 0, 1 1 x mx m g x mx mx m x = − + ⇔ = − + − = − Để hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm A, B phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1. Ta có điều kiện: ( ) ( )2 0 0 ' 2 0 0 * 2 0 (1) 2 0 m m m m m m m g ≠ ≠ ∆ = − − > ⇔ → >  > = − ≠ Giả sử ( ) ( ) ( ) ( ) 2 22 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1; 2 ; ; 2 1A x mx m B x mx m AB x x m x x x x m− + − + → = − + − = − + ( ) ( )2 2 2 2 2 2 1 2 12 ' 2 2 . 1 . 1 2 2 2 4 4 m m mm AB m m a m m m + +∆ ⇔ = + = + = = ≥ = . Vậy ABmin = 4 khi m = 1. Ví dụ 4: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) + = + 2 1 : . 2 x C y x Tìm m để đường thẳng d : y = −−−−x + m cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho AB nhỏ nhất. Hướng dẫn giải:
  5. 5. Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015! Phương trình hoành độ giao điểm: : ( )22 1 ( ) (4 ) 1 2 0, 1 2 x x m g x x m x m x + = − + ⇔ = + − + − = + Để hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm A, B phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt khác −2. Ta có điều kiện: ( ) ( ) ( ) 2 2 12 0 4 4 1 2 0 3 *3 2( 2) 2 3 0 2 m m m m mg m  + >∆ = − − − >  ⇔ → ≠  ≠− = − ≠   Giả sử ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 22 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1; ; ; 2A x x m B x x m AB x x x x x x− + − + → = − + − = − 2 2 1 2 2 2. 12 2 12 2 6 0AB x x m m⇔ = − = ∆ = + ≥ = ⇔ = . Khi m = 0 thì AB nhỏ nhất bằng 2 6. VI. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH KẾT HỢP VỚI TIẾP TUYẾN Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) + = = + − − 2 1 5 : 2 . 2 2 x C y x x Gọi d là tiếp tuyến của (C) tại M(0; 1). Hãy tìm trên (C) những điểm có hoành độ x > 1 mà khoảng cách từ đó đến d là ngắn nhất. Hướng dẫn giải: Ta có : ( ) 2 5 5 (0) . 42 ′ ′= − ⇒ = − − y y x Phương trình tiếp tuyến d tại M : ( ) 5 5 0 1 1 5 4 4 0 4 4 = − − + = − + ⇔ + − =y x x x y Gọi ( ); ( )∈M x y C với x > 1. Khoảng cách từ M đến d là d(M; d) thì ( ; ) 5 4 4 1 1 5 1 20 5 4 4 5 4 2 4 5 4 2 225 16 41 41 41 − +   ⇒ = = − + = + + − = + +  − −+   M d x y d x y x x x x ( ) ( ) 2 020 20 ( ) 5 4 , 1 ; '( ) 5 0 42 2 = ⇒ = + + > = − = ⇔  =− −  x g x x x g x xx x Lập bảng biến thiên, ta thấy min g(x) = g(4) = 34 Kết luận : ( ; ) 34 min 41 =M dh khi 9 9 4; 4; . 2 2   = = ⇒     x y N Ví dụ 2: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) + = − 2 1 : . 2 x C y x Tìm hai điểm M, N thuộc (C) sao cho tiếp tuyến tại M, N song song với nhau và khoảng cách giữa hai tiếp tuyến là lớn nhất. Hướng dẫn giải: Ta có ( ) 2 2 1 5 5 2 . 2 2 2 + ′= = + ⇒ = − − − − x y y x x x Gọi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 5 2 ; ; ; , 5 2  = − − ∈ ≠ ⇒   = −  − M N k x M x y N x y C x x k x Nếu hai tiếp tuyến song song với nhau thì ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 2 2 2 1 2 1 2 12 2 1 2 5 5 2 2 0 4 0 2 2 = ⇔ − = − ⇔ − − − = ⇔ − + − = − − M Nk k x x x x x x x x 1 2 1 24 0 2 2⇔ + − = ⇔ − = −x x x x Khoảng cách hai tiếp tuyến ngắn nhất khi MN vuông góc với hai tiếp tuyến ( ). 1 *⇔ = −MN Mk k Trong đó ( ) ( ) ( )( )( ) ( )( ) 2 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 51 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2   − −   − = = + − + = = −     − − − − − − − − −     MN x xy y k x x x x x x x x x x x x
  6. 6. Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015! ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) 2 2 2 1 1 11 1 5 5 5 5 . 1 1 2 2 22 2 = = − ⇔ = − − − − −− − MN Mk k x x x xx x ( ) 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 150 400 200 1 0 25 ⇔ − = ⇔ − + − − = ⇒x x x x x x x Ví dụ 3: [ĐVH]. Cho hàm số = − +3 3 2.y x x Tìm hai điểm M, N thuộc (C) sao cho tiếp tuyến tại M cắt (C) ở N sao cho = 2 6.MN Hướng dẫn giải: Đạo hàm 2 1 ' 3 3 0 1 = − = − = ⇔  = x y x x Gọi ( ) ( ) 3 0 0 0 0 0; 3 2∈ ⇒ = − +M x y C y x x Tiếp tuyến tại M có phương trình ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 3 3 3 2 3 1 1 2 = − − + − + = − + − + + − d y x x x x x x x x x x x Nếu d cắt (C) tại N thì ta có phương trình hoành độ giao điểm: ( )( )3 2 3 0 0 0 03 2 3 3 3 2− + = − − + − +x x x x x x x ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 03 3 3 0 3 3 3 0 ⇔ − − − − − − = ⇔ − + + − − − = x x x x x x x x x x xx x x 0 0 0 02 2 00 0 0 0 4 42 0 = − = =  ⇔ ⇔ = − ⇔  = −+ − =   = x x x x x x x x x xx xx x x x . Như vậy, điểm N là điểm có hoành độ là ( ) ( )( )2 0 0 0 04 4 ; 4 1 4 2= − ⇒ − + −Nx x N x x x Ta có : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 22 2 2 0 0 0 0 05 4 1 4 2 1 2 = − + + − − − −   MN x x x x x ( ) ( ) 2 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 025 65 15 5 1 3 13 5 169 78 10⇔ = + − + = + − = − +MN x x x x x x x x Theo giả thiết ( )( )2 2 2 0 0 0 0 0 05 169 78 10 2 6 25 169 78 10 24− + = ⇔ − + =x x x x x x Ví dụ 4: [ĐVH]. Cho hàm số = − +3 2 3 1.y x x Tìm hai điểm A, B thuộc (C) sao cho tiếp tuyến tại A, B song song với nhau và = 4 2.AB Hướng dẫn giải: Ta có 2 1 12 2 2 2 3 6 ' 3 6 3 6  = − = − ⇒  = − A B k x x y x x k x x Nếu hai tiếp tuyến tại A, B song song nhau thì : ( )( ) ( ) 1 22 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 6 3 6 ; 3 2 0 2 * ≠ ⇔ − = − ⇔ − + − = ⇔  + = x x x x x x x x x x x x - Do ( ) ( ) ( )3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2, ( ) 3 1; 3 1 3 ∈ ⇒ = − + = − + ⇔ − = − + + − + A B C y x x y x x y y x x x x x x x x ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 23 4 3.2 2 ** ⇔ − = − + − + − = − − − = − − +   y y x x x x x x x x x x x x x x x x ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 22 1 2⇒ = − + − = − + − + = − + +AB x x y y x x x x x x x x x x Theo giả thiết ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 21 2 4 2 1 2 32 4 1 2 32     − + + = ⇒ − + + = ⇔ + − + + =       x x x x x x x x x x x x x x Đặt 1 2=t x x , và thay 1 2 2+ =x x (do *) ta có : ( )( ) ( )( )2 3 2 2 4 4 5 4 32 0; 3 3 0 1 3 0 3− + + − = ⇔ + + + = ⇔ + + = ⇒ = −t t t t t t t t t Vậy ta có hệ 1 21 2 2 1 2 1 2 1 32 1 2 3 0 3 3 3 1  = −  =+ = = −  ⇒ − − = ⇒ ⇔  = − = =  = − x xx x X X X x x X x x
  7. 7. Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015! Do đó tồn tại hai điểm ( ) ( ) ( ) ( ) 1; 3 ; 3;1 3;1 ; 1; 3  − −  − − A B A B thỏa mãn yêu cầu bài toán . BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) 2 3 : . 2 + = − x C y x Tìm điểm M trên (C) sao cho a) M có tọa độ là số nguyên. b) tổng khoảng cách từ M đến các tiệm cận nhỏ nhất. d) tổng khoảng cách từ M đến các trục tọa độ Ox, Oy nhỏ nhất. Bài 2: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) 2 : . 2 3 + = − x C y x Tìm điểm M trên (C) sao cho a) M có tọa độ là số nguyên. b) khoảng cach từ M đến hai tiệm cận bằng nhau. c) tổng khoảng cách từ M đến các tiệm cận nhỏ nhất. d) tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ nhỏ nhất. Bài 3: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) 1 : . 2 + = − x C y x Tìm điểm M trên (C) sao cho a) tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm nhỏ nhất. b) khoảng cách MI ngắn nhất, với I là giao của hai tiệm cận. c) tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ nhỏ nhất. d) Tìm trên (C) hai điểm MN thuộc hai nhánh khác nhau sao cho MN ngắn nhất. Bài 4: [ĐVH]. Cho hàm số ( ) 1 : . 2 2 − = + x C y x Tìm điểm M, N trên (C) và thuộc hai nhánh khác nhau sao cho độ dài MN nhỏ nhất. Bài 5: [ĐVH]. Cho hàm số ( ): . 1 = + x C y x Tìm điểm A, B trên (C) và thuộc hai nhánh khác nhau sao cho độ dài MN nhỏ nhất.

×