SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 75
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Panimula
 Noong Gitnang Panahon, ang Bibliya ang
pangunahing pinagbatayan ng mga Europeo ng
kaalaman tungkol sa daigdig.
Rebolusyong Siyentipiko
 Noong ika-16 siglo, naging higit na mapanuri ang mga
Europeo sa mga tradisyonal na kaalaman at katuruan
ng Simbahan
 Nagsimulang magtanong ang tao tungkol sa
sansinukob.
REBOLUSYONG SIYENTIPIKO:
Mga Pagbabago sa Kaalaman sa Astronomiya
Noong Gitnang Panahon sa Europe, pinaniwalaan ng
mga Europeo ang sumusunod:
 Ang daigdig ang sentro ng sansinukob.
 Hindi gumagalaw ang daigdig.
 Ang mga heavenly body ay bilog at napalilibutan ng
liwanag.
 Umiikot ang mga heavenly body paikot sa daigdig sa isang
perpektong bilog.
 Sa labas ng kalawakan matatagpuan ang kalangitan na
tirahan ng Diyos at ng mga kaluluwang nagkamit ng
kaligtasan.
Pinabulaanan nina Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, at
Galileo Galilei.
Rebolusyong Siyentipiko:
Ang Teoryang Heliocentric ni Copernicus
Nicolaus Copernicus - unang siyentistang
humamon sa teoryang geocentric nina Aristotle at Ptolemy
.
- isang Polish na astromer at
mathematician.
- sa kanyang teoryang
heliocentric o sun-centered, ang araw ay ang sentro ng
sansinukob.
- sa takot na maparusahan
minabuti niya na huwag ilathala ang kaniyang On the
Revolutions of the Heavenly Spheres. Ipinalimbag ito ng
kaniyang mga kaibigan noong 1543 bago ang kaniyang
kamatayan.
Rebolusyong Siyentipiko:
Si Kepler at ang Paggalaw ng mga Planeta
Johannes Kepler- isang German astronomer at
mathematician na siyang nagwakas ng paniniwalang
gumagalaw ang mga planeta sa direksyong pabilog sa araw.
- nakadiskubre ng three laws of
planetary motion.
-ayon sa kaniya:
 patambilog ang orbit na iniikutan ng mga heavenly body.
 magkakaiba rin umano ang bilis ng pag-ikot ng mga ito.
Rebolusyong Siyentipiko:
Si Galileo, ang Dakilang siyentista
Galileo Galilei- Italian astronomer, mathematician, at
physicist na itinuturing bilang unang modernong
siyentista na nagkamit ng bagong kaalaman sa
pamamagitan ng pagsusuri sa kaniyang kapaligiran.
- naimbento ang teleskopyo noong 1609.
Gamit ito napag-alaman niya na:
 gumagalaw ang daigdig paikot sa araw.
 hindi isang perpektong bilog ang buwan. Mayroon itong
mga bundok at lambak.
 hindi lahat ng heavenly body ay gumagalaw paikot sa araw,
katulad ng mga buwan ng Jupiter.
Rebolusyong Siyentipiko:
Si Galileo, ang Dakilang siyentista
Mga Akda ni Galileo
 The Starry Messenger- tungkol sa mga buwan ng Jupiter
 Dialogue Concerning the Two Chief World Systems-
pinanigan niya ang teorya ni Copernicus, kaysa kay
Ptolemy
-Noong 1633, ipinatawag si Galileo ni Papa Urban VIII upang
harapin ang paglilitis sa Inquisition. Sa takot na
maparusahan ng kamatayan, napilitan siya na bawiin ang
kaniyang mga pahayag.
-Pagkaraan ng paglilitis, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat
ng kaniyang mga pag-aaral.
-Namatay siya noong 1642 sa edad na 78 taong gulang.
Rebolusyong Siyentipiko:
Si Newton at ang Gravity
Isaac Newton- isang English mathematician at
propesor na naglathala ng Mathematical Principles
of Natural Philosophy o “Principia”.
- pinagsama-sama niya ang mga
natuklasan nina Copernicus, Kepler, at Galileo sa
pagpapaliwanag ng tungkol sa puwersa na gumagabay
sa paggalaw ng daigdig at iba pang heavenly body sa
kalawakan- ang gravity.
Rebolusyong Siyentipiko:
Ang Scientific Method
Ang Scientific Method ay ang sistematikong pagtitipon
ng mga datos at pagsusuri ng mga idea.
Pagtukoy sa
suliranin
Pagbuo ng
kongklusyon
Pagsusuri ng
datos
Pagsusuri ng
Hypothesis
Paggawa ng
Hypothesis
Rebolusyong Siyentipiko:
Ang Scientific Method
Francis Bacon- isang English na pilosopo, politiko,
at manunulat na kailangan bumuo ng kongklusyon
batay sa pag-aaral ng mga nakalap na datos
- pinaniniwalaan niya na sa
pamamagitan ng pag-unawa sa daigdig,
makapagkakamit ang tao ng kaalaman na para sa
ikabubuti ng tao.
Rebolusyong Siyentipiko:
Ang Scientific Method
Rene Descartes- French mathematician at
pilosopong nagsasabing ang pag-iisip, at hindi ang
pakiramdam, ang daan sa pag-alam ng katotohanan.
- higit niyang pinagtuonan ang lohika
at matematika sa pag kamit ng karunungan.
- naging tanyag ang kanyang pahayag
na, “I think, therefore I am”, kung saan pinatunayan
niya ang kaniyang eksistensiya gamit ang katuwirang
siya ay nag-iisip.
Rebolusyong Siyentipiko:
Rebolusyon sa Daigdig ng Agham
Galen- pinag-aralan niya at dinissect ang aso at unggoy
upang maunawaan ang katawan ng tao.
Rebolusyong Siyentipiko:
Rebolusyon sa Daigdig ng Agham
Andreas Vesalius- hindi tinanggap ang mga pag-
aaral ni Galen sapagkat ibinatay ito sa hayop at hindi
sa tao.
- bagama’t ipinagbawalb ng
Simbahan, nag-dissect pa rin siya ng labi ng tao para
pag-aralan ang estruktura nito.
- inilathala noong 1543 ang On the
Fabric of the Human Body, na tumatalakay sa
human anatomy.
- pinasinungalingan ang idea ni
Galen na nagmumula ang pagdaloy ng dugo sa atay.
Rebolusyong Siyentipiko:
Rebolusyon sa Daigdig ng Agham
William Harvey- inakda ang On the Motion of
the Heart and Blood, kung saan issinaad na:
a) dumadaloy ang dugo sa buong katawan;
b) ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa katawan;
c) magkatulad ang dugo na nasa vein at artery.
Rebolusyong Siyentipiko:
Rebolusyon sa Daigdig ng Agham
Robert Hooke- inilathala noong 1665 ang
Micrographia, kung saan isinasaad niya ang kaniyang
pagkakatuklas ng cell gamit ang kaniyang imbensyong
microscope.
Rebolusyong Siyentipiko:
Rebolusyon sa Daigdig ng Agham
Robert Boyle- tinaguriang “Ama ng Modernong
Chemistry”
- inakda ang The Sceptical Chymist,
kung saan hinamon niya ang idea ni Aristotle na
binubuo ang pisikal na daigdig ng apat na elemento-
lupa, hangin, apoy, at tubig.
- binubuo ang lahat ng bagay ng mas
maliliit, na nagsasama-sama sa iba’t ibang paraan.
Rebolusyong Siyentipiko:
Rebolusyon sa Daigdig ng Agham
Joseph Priestly- nakatuklas ng chemical element
na oxygen. Tinawag niya itong “dephogisticated air”.
- noong 1774, naihiwalay niya ang isang
purong gas mula sa hangin.
Rebolusyong Siyentipiko:
Rebolusyon sa Daigdig ng Agham
Antoine Laurent Lavoisier- tinaguriang
“Tagapagtag ng Modernong Chemistry”.
- inilarawan ang kalikasan
ng combustion bilang kombinasyon ng mga sangkap
na maaaring magliyab at ng hangin- partikular ng
oxygen.
Ang Enlightenment
 Sa paggamit ng mga siyentista ng scientific method at
pangangatwiran , naisip din ng mga Europeo na
gamitin ang katwiran upang subuking ipaliwanag ang
kasalana ng tao at iba pang aspekto ng kaniyang
buhay.
 Dahilan ito upang mailunsad ang Enlightenment o
Age of Reason.
 Naganap ito sa pagitan ng mga taong 1600 at 1700.
Ang Enlightenment
Enlightenment at Pamahalaan
Thomas Hobbes, may- akda ng
Leviathan
John Locke, may-akda ng
Two Treaties of Government
•Nailunsad ang magkasalungat na ideang politikal ng mga English na sina:
Ang Enlightenment
Enlightenment at Pamahalaan
Kaisipan Hobbes Locke
Kalikasan ng tao Likas na makasarili ang tao. May kakayahan ang tao na
matuto mula sa karanasan at
sa pagpapaunlad ng sarili.
Karapatan ng tao Higit na mahalaga ang
kaayusan kaysa sa karapatan
ng tao.
3 likas na karapatan ng tao-
buhay, kalayaan, at
pagmamay-ari
Kapngyarihan ng
Pamahalaan
Ang pamahalaan ay dapat
magtangan ng nakakatakot
na kapangyarihan.
Lehitimo ang kapangyarihan
ng pamahalang may
pahintulot ng mamamayan.
Social Contract o
Kasunduang Panlipunan
May kasunduan ang
pamahalaang pananatilihin
ang kaayusan sa lipunan
kung isusuko sa kaniya ng
tao ang mga karapatan
Kasunduan ng pamahalaan
na pangalagaan ang
karapatan ng mga
mamamayan nito at may
karapatang mag-alsa ito
Uri ng Pamahalaan Monarkiya Nagsasariling pamahalaan
Ang Enlightenment
Enlightenment at Pamahalaan
 Baron de Montesquieu o Charles de
Secondat- may-akda ng The Spirit of the Laws,
tatlong uri ng pamahalaan:
Republika: maliliit na estado
Despotismo: malalaking estado
Monarkiya:katamtamang laki na estado
Ang Enlightenment
Enlightenment at Pamahalaan
- isinulong din niya ang mga:
Separation of Powers- paghihiwalay ng
kapangyarihan sa pagitan ng tatlong sangay ng
pamahalaan: tagapagpaganap, tagapagbatas at
tagahukom.
Checks and Balances- pantay na kapangyarihan ng
tatlong sangay para maiwasan ang pagmamalabis ng
isa’t isa.
Ang Enlightenment
Enlightenment at Pamahalaan
 Francois Marie d’ Arouet o “Voltaire”
- isa sa pinakamaimpluwensiyang
pilosopong French.
- binatikos niya ang pamahalaan,
mga mahaerlika, at ang mga algad ng Simbahan, na
nagpamalas ng kalupitan at panatismo.
Ang Enlightenment
Enlightenment at Pamahalaan
Jean Jacques Rousseau- isang nobelistang
French, likas na mabuti ang tao.
- naniwala na ang
mamamayan ang may kapangyarihang mamahala, at
ang sinumang maatasang mamuno ay dapat na
sundin ang pangkalahatang kagustuhan ng mga tao.
- itinaguyod ang isang
social contract sa pagitan ng malalayang mamamayan
na sama-samang nagpasiya upang bumuo ng
pamahalaan at ng lipunan.
Ang Enlightenment
Enlightenment at Pamahalaan
 Cesare Beccaria- isang Italian na tumuligsa sa
pang-aabuso sa katarungan.
- ang batas ay para sa
pagpapanatili ng kaayusang panlipunan, hindi upang
mapaghigantihan ang mga nagkasala.
- sa kaniyang aklat na On the
Crimes and Punishments, binatikos niya ang
pagpapahirap at ang pagparusa ng kamatayan.
Ang Enlightenment
Enlightenment at Kababaihan
Mary Astell- isa sa nagtaguyod ng pagkakaroon ng
pantay na karapatan ng kababaihan sa edukasyon sa
akda niyang A Serious Proposal to the Ladies.
- tinuligsa niya ang hindi pantay na
katayuan ng mag-asawang babae at lalaki.
Ang Enlightenment
Enlightenment at Kababaihan
Mary Wollstonecraft- sa akda niyang A
Vindication of the Rights of Woman, iginiit niyang
kailangan ng kababaihan ang edukasyon upang
maging mabuti.
- ipinahayag din niyang dapat
magkaroon ang kababaihan ng karapatang makilahok
sa politika.
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
 Naipalaganap ang kaisipang Enlightenment sa mga
salon at sa pamamagitan ng Encyclopedia.
 Salon- pagtitipong ginanap ng mayamang kababaihan
sa Europe, partikular sa Paris.
 Dito sila nagsaya sa mga pagtatanghal at
nagbahaginan ng kaisipan.
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
Marie Therese Geoffrin Denis Diderot
•Sa tulong ni Geoffrin, nailabas ni Diderot ang Encyclopedia noong 1751-1772.
•Ang Encyclopedia ay kalipunan ng mga akda ng mga naliwanagan.
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
Enlightenment at Sining
Neoklasikal- panahon ng sining, panitikan at
musikang Europeo.
Antonio Canova- eskultor na Italian na naglilok ng
marmol na estatwa ng Perseus with the Head of
Medusa at ang Napoleon.
Jacques Louis David- pintor na French na
gumuhit ng Oath of the Horatii at Death of
Socrates.
Antonio Canova Jacques Louis David
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
Mga Kompositor
Johann Sebastian Bach- German composer at
organist na may likha ng Branderburg Concertos.
Franz Josef Haydn- kompositor na Austrian na
kinikilala bilang “Ama ng Symphony”.
George Frideric Handel- kompositor na English
na tanyag sa opera at oratorio, isang kompositor
musikal na nakabatay sa Bibliya.
Johann Sebastian Bach Franz Josef Haydn George Frideric Handel
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
Mga Kompositor
Ludwig Van Beethoven- kompositor na German
na kinikilala bilang pinakadakilang kompositor na
nabuhay sa pagitan ng panahong klasikal at romantic.
Amadeus Mozart- kompositor na Austrian na may-
akda ng musika para sa ballet na Les Petits Riens.
Ludwig van Beethoven Amadeus Mozart
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
Ang mga Naliwanagang Monarko
Frederick II ng Prussia – taon ng
pamumuno 1740- 1786.
- tinagurian ang sarili bilang “unang
tagapaglingkod ng estado”.
- nagpatupad ng mga reporma sa kalayaan
sa pananampalataya, pagwawakas sa parusang
pagpapahirap, binawasan ang pagsensura, at pinagbuti
ang sistema ng edukasyon.
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
Ang mga Naliwanagang Monarko
Maria Theresa ng Austria- taon ng
pamumuno ay 1740-1780.
-sinubukang
itaguyod ang karapatan ng mga serf nula sa
mga panginoong maylupa.
- nagpatayo ng mga
paaralang elementarya.
- pinaunlad ang
komersiyo at agrikultura.
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
Ang mga Naliwanagang Monarko
Catherine the Great ng Russia- taon ng
pamumuno ay 1762-1796.
-bumuo ng komisyong susuri sa mga batas ng
imperyoalinsunod sa mga kaisipan nina Montesquieu
at Beccaria.
- nagmungkahing lansagin ang parusang
pagpapahirap at kamatayan.
Paglaganap ng Kaisipang
Enlightenment
Ang mga Naliwanagang Monarko
Joseph II ng Holy Roman Empire- taon ng
pamumuno ay 1780-1790.
- ipinatupad
ang kalayaan sa pananampalataya at pamamahayag.
- nilimitahan
ang pribilehiyo ng mga maharlika.
- nagpatupad
bagama’t hindi naging matagumpay ang maraming
reporma, tulad sa paglansag ng piyudalismo at
pagbabayad ng salapi sa trabaho ng mga serf.
Astronomy Timeline
1543- Inilathala ni Copernicus
ang teoryang heliocentric.
1610-Natuklasan ni Galileo ang apat
na buwan ng Jupiter at mga
crater nito gamit ang teleskopyo.
Astronomy Timeline
1687- Inilathala ni Newton
ang kaniyang theory of
universal gravitation.
1705- Natuklasan ni Edmond Halley
ang pagbabalik ng Halley’s comet.
Astronomy Timeline
1781 -Natuklasan ni William
Herschel ang Uranus.
1801- Natuklasan ni Giuseppe
Piazzi ang asteroid na Ceres.
Astronomy Timeline
1846- Natuklasan ni Johann
Galle ang Neptune.
1961- Kinilala si Yuri Gaga rin
bilang unang tao sa kalawakan.
Astronomy Timeline
1969- Unang nakapaglakad sa
buwan sina Neil Armstrong at Buzz
Aldrin lulan ng Apollo 11.
1992- Tinanggap ng Simbahang
Katoliko ang paniniwala ni Galileo
na umiikot ang daigdig sa araw.
Astronomy Timeline
2000- Gumawa ng detalyadong
mapa ng daigdig ang Space Shuttle
Endeavor
2001- Natuklasan ng mga
Astronomer ang HD 28185 b, isang
exoplanet na maaaring nasa
habitable zone.
Modyul 14

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Repormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRobert Lalis
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadgroup_4ap
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikomrRAYdiation
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoNoemi Marcera
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranincampollo2des
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINJt Engay
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninDwight Vizcarra
 
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europeJeanson Avenilla
 
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa SilanganAng Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa SilanganMavict De Leon
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarinjennilynagwych
 
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra RepormasyonRepormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra RepormasyonAni
 

Was ist angesagt? (20)

Period of enlightenment
Period of enlightenmentPeriod of enlightenment
Period of enlightenment
 
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYAEXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
 
Repormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyon
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
 
Paglalayag at Pagtuklas
Paglalayag at PagtuklasPaglalayag at Pagtuklas
Paglalayag at Pagtuklas
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
 
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
 
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa SilanganAng Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
 
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra RepormasyonRepormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon
 

Andere mochten auch

Violence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint Presentation
Violence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint PresentationViolence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint Presentation
Violence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint PresentationEthel M. L. Moreno
 
Ang paghahanap-ng-spices
Ang paghahanap-ng-spicesAng paghahanap-ng-spices
Ang paghahanap-ng-spicesJenn Ilyn Neri
 
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng EnlightenmentRebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng EnlightenmentThelai Andres
 
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...Jackeline Abinales
 
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3D'Prophet Ayado
 
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERJhing Pantaleon
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninGreg Aeron Del Mundo
 

Andere mochten auch (8)

Violence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint Presentation
Violence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint PresentationViolence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint Presentation
Violence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint Presentation
 
Ang paghahanap-ng-spices
Ang paghahanap-ng-spicesAng paghahanap-ng-spices
Ang paghahanap-ng-spices
 
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng EnlightenmentRebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
Modyul 3 AG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PA...
 
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
 
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 

Ähnlich wie Modyul 14

Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko Alan Aragon
 
Aralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidig
Aralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidigAralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidig
Aralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidigThelai Andres
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentOmar Al-khayyam Andes
 
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdfreportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdfVielMarvinPBerbano
 
group 4 in ap
group 4 in apgroup 4 in ap
group 4 in apLea Calag
 
Iba't ibang teorya ukol sa agham
Iba't ibang teorya ukol sa aghamIba't ibang teorya ukol sa agham
Iba't ibang teorya ukol sa aghamJoel Rostata
 
ambag sa panahon ng enligtenment
ambag sa panahon ng enligtenmentambag sa panahon ng enligtenment
ambag sa panahon ng enligtenmentLyka Joanna Raquel
 
Scientific Revolution at Age of Enlightment
Scientific Revolution at Age of EnlightmentScientific Revolution at Age of Enlightment
Scientific Revolution at Age of Enlightmentgroup_4ap
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong SiyentipikoAng Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong SiyentipikoMavict De Leon
 
Rebolusyon sa agham
Rebolusyon sa aghamRebolusyon sa agham
Rebolusyon sa aghamrubszszszsz
 
Panahon ng enlightenment sa Gitnang Europaptx
Panahon ng enlightenment sa Gitnang EuropaptxPanahon ng enlightenment sa Gitnang Europaptx
Panahon ng enlightenment sa Gitnang EuropaptxMarcheeAlolod1
 
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng RenaissanceMahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng RenaissanceJonalynElumirKinkito
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikomrRAYdiation
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikomrRAYdiation
 
about Renaissance period (tagalog)
 about Renaissance period (tagalog) about Renaissance period (tagalog)
about Renaissance period (tagalog)Evalene Vilvestre
 
Ang Siyentipikong Rebolusyon at ang Englightenment
Ang Siyentipikong Rebolusyon at ang EnglightenmentAng Siyentipikong Rebolusyon at ang Englightenment
Ang Siyentipikong Rebolusyon at ang Englightenmentria de los santos
 

Ähnlich wie Modyul 14 (20)

Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
 
Aralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidig
Aralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidigAralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidig
Aralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidig
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
 
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdfreportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
 
group 4 in ap
group 4 in apgroup 4 in ap
group 4 in ap
 
Iba't ibang teorya ukol sa agham
Iba't ibang teorya ukol sa aghamIba't ibang teorya ukol sa agham
Iba't ibang teorya ukol sa agham
 
World history
World historyWorld history
World history
 
ambag sa panahon ng enligtenment
ambag sa panahon ng enligtenmentambag sa panahon ng enligtenment
ambag sa panahon ng enligtenment
 
Scientific Revolution at Age of Enlightment
Scientific Revolution at Age of EnlightmentScientific Revolution at Age of Enlightment
Scientific Revolution at Age of Enlightment
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong SiyentipikoAng Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong Siyentipiko
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
 
Rebolusyon sa agham
Rebolusyon sa aghamRebolusyon sa agham
Rebolusyon sa agham
 
Panahon ng enlightenment sa Gitnang Europaptx
Panahon ng enlightenment sa Gitnang EuropaptxPanahon ng enlightenment sa Gitnang Europaptx
Panahon ng enlightenment sa Gitnang Europaptx
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng RenaissanceMahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
 
about Renaissance period (tagalog)
 about Renaissance period (tagalog) about Renaissance period (tagalog)
about Renaissance period (tagalog)
 
Rebolusyong Industriyal
Rebolusyong IndustriyalRebolusyong Industriyal
Rebolusyong Industriyal
 
Ang Siyentipikong Rebolusyon at ang Englightenment
Ang Siyentipikong Rebolusyon at ang EnglightenmentAng Siyentipikong Rebolusyon at ang Englightenment
Ang Siyentipikong Rebolusyon at ang Englightenment
 

Mehr von Diane Rizaldo

Math quiz bee_elimination
Math quiz bee_eliminationMath quiz bee_elimination
Math quiz bee_eliminationDiane Rizaldo
 
use_the_fundamental_counting_p-slides
use_the_fundamental_counting_p-slidesuse_the_fundamental_counting_p-slides
use_the_fundamental_counting_p-slidesDiane Rizaldo
 
Lesson - Infographics
Lesson - InfographicsLesson - Infographics
Lesson - InfographicsDiane Rizaldo
 
Aralin 3 ang_alaga_maikling_kwento
Aralin 3 ang_alaga_maikling_kwentoAralin 3 ang_alaga_maikling_kwento
Aralin 3 ang_alaga_maikling_kwentoDiane Rizaldo
 
Lesson 3 -_parallelograms_kites_trapeziums
Lesson 3 -_parallelograms_kites_trapeziumsLesson 3 -_parallelograms_kites_trapeziums
Lesson 3 -_parallelograms_kites_trapeziumsDiane Rizaldo
 
1 6 a_distance_formula
1 6 a_distance_formula1 6 a_distance_formula
1 6 a_distance_formulaDiane Rizaldo
 
The lizard-1234763172804839-2
The lizard-1234763172804839-2The lizard-1234763172804839-2
The lizard-1234763172804839-2Diane Rizaldo
 
Pangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhanPangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhanDiane Rizaldo
 

Mehr von Diane Rizaldo (13)

Ohs 8
Ohs 8Ohs 8
Ohs 8
 
Math quiz bee_elimination
Math quiz bee_eliminationMath quiz bee_elimination
Math quiz bee_elimination
 
use_the_fundamental_counting_p-slides
use_the_fundamental_counting_p-slidesuse_the_fundamental_counting_p-slides
use_the_fundamental_counting_p-slides
 
Lesson - Infographics
Lesson - InfographicsLesson - Infographics
Lesson - Infographics
 
Math Quiz
Math QuizMath Quiz
Math Quiz
 
Aralin 3 ang_alaga_maikling_kwento
Aralin 3 ang_alaga_maikling_kwentoAralin 3 ang_alaga_maikling_kwento
Aralin 3 ang_alaga_maikling_kwento
 
Adjectives
AdjectivesAdjectives
Adjectives
 
Lesson 3 -_parallelograms_kites_trapeziums
Lesson 3 -_parallelograms_kites_trapeziumsLesson 3 -_parallelograms_kites_trapeziums
Lesson 3 -_parallelograms_kites_trapeziums
 
1 6 a_distance_formula
1 6 a_distance_formula1 6 a_distance_formula
1 6 a_distance_formula
 
Line and its slope
Line and its slopeLine and its slope
Line and its slope
 
The lizard-1234763172804839-2
The lizard-1234763172804839-2The lizard-1234763172804839-2
The lizard-1234763172804839-2
 
Modyul 13
Modyul 13Modyul 13
Modyul 13
 
Pangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhanPangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhan
 

Kürzlich hochgeladen

Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfejemjunrex
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 

Modyul 14

 • 1.
 • 2. Panimula  Noong Gitnang Panahon, ang Bibliya ang pangunahing pinagbatayan ng mga Europeo ng kaalaman tungkol sa daigdig.
 • 3.
 • 4. Rebolusyong Siyentipiko  Noong ika-16 siglo, naging higit na mapanuri ang mga Europeo sa mga tradisyonal na kaalaman at katuruan ng Simbahan  Nagsimulang magtanong ang tao tungkol sa sansinukob.
 • 5. REBOLUSYONG SIYENTIPIKO: Mga Pagbabago sa Kaalaman sa Astronomiya Noong Gitnang Panahon sa Europe, pinaniwalaan ng mga Europeo ang sumusunod:  Ang daigdig ang sentro ng sansinukob.  Hindi gumagalaw ang daigdig.  Ang mga heavenly body ay bilog at napalilibutan ng liwanag.  Umiikot ang mga heavenly body paikot sa daigdig sa isang perpektong bilog.  Sa labas ng kalawakan matatagpuan ang kalangitan na tirahan ng Diyos at ng mga kaluluwang nagkamit ng kaligtasan. Pinabulaanan nina Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, at Galileo Galilei.
 • 6. Rebolusyong Siyentipiko: Ang Teoryang Heliocentric ni Copernicus Nicolaus Copernicus - unang siyentistang humamon sa teoryang geocentric nina Aristotle at Ptolemy . - isang Polish na astromer at mathematician. - sa kanyang teoryang heliocentric o sun-centered, ang araw ay ang sentro ng sansinukob. - sa takot na maparusahan minabuti niya na huwag ilathala ang kaniyang On the Revolutions of the Heavenly Spheres. Ipinalimbag ito ng kaniyang mga kaibigan noong 1543 bago ang kaniyang kamatayan.
 • 7.
 • 8. Rebolusyong Siyentipiko: Si Kepler at ang Paggalaw ng mga Planeta Johannes Kepler- isang German astronomer at mathematician na siyang nagwakas ng paniniwalang gumagalaw ang mga planeta sa direksyong pabilog sa araw. - nakadiskubre ng three laws of planetary motion. -ayon sa kaniya:  patambilog ang orbit na iniikutan ng mga heavenly body.  magkakaiba rin umano ang bilis ng pag-ikot ng mga ito.
 • 9.
 • 10. Rebolusyong Siyentipiko: Si Galileo, ang Dakilang siyentista Galileo Galilei- Italian astronomer, mathematician, at physicist na itinuturing bilang unang modernong siyentista na nagkamit ng bagong kaalaman sa pamamagitan ng pagsusuri sa kaniyang kapaligiran. - naimbento ang teleskopyo noong 1609. Gamit ito napag-alaman niya na:  gumagalaw ang daigdig paikot sa araw.  hindi isang perpektong bilog ang buwan. Mayroon itong mga bundok at lambak.  hindi lahat ng heavenly body ay gumagalaw paikot sa araw, katulad ng mga buwan ng Jupiter.
 • 11. Rebolusyong Siyentipiko: Si Galileo, ang Dakilang siyentista Mga Akda ni Galileo  The Starry Messenger- tungkol sa mga buwan ng Jupiter  Dialogue Concerning the Two Chief World Systems- pinanigan niya ang teorya ni Copernicus, kaysa kay Ptolemy -Noong 1633, ipinatawag si Galileo ni Papa Urban VIII upang harapin ang paglilitis sa Inquisition. Sa takot na maparusahan ng kamatayan, napilitan siya na bawiin ang kaniyang mga pahayag. -Pagkaraan ng paglilitis, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng kaniyang mga pag-aaral. -Namatay siya noong 1642 sa edad na 78 taong gulang.
 • 12.
 • 13. Rebolusyong Siyentipiko: Si Newton at ang Gravity Isaac Newton- isang English mathematician at propesor na naglathala ng Mathematical Principles of Natural Philosophy o “Principia”. - pinagsama-sama niya ang mga natuklasan nina Copernicus, Kepler, at Galileo sa pagpapaliwanag ng tungkol sa puwersa na gumagabay sa paggalaw ng daigdig at iba pang heavenly body sa kalawakan- ang gravity.
 • 14.
 • 15. Rebolusyong Siyentipiko: Ang Scientific Method Ang Scientific Method ay ang sistematikong pagtitipon ng mga datos at pagsusuri ng mga idea. Pagtukoy sa suliranin Pagbuo ng kongklusyon Pagsusuri ng datos Pagsusuri ng Hypothesis Paggawa ng Hypothesis
 • 16. Rebolusyong Siyentipiko: Ang Scientific Method Francis Bacon- isang English na pilosopo, politiko, at manunulat na kailangan bumuo ng kongklusyon batay sa pag-aaral ng mga nakalap na datos - pinaniniwalaan niya na sa pamamagitan ng pag-unawa sa daigdig, makapagkakamit ang tao ng kaalaman na para sa ikabubuti ng tao.
 • 17.
 • 18. Rebolusyong Siyentipiko: Ang Scientific Method Rene Descartes- French mathematician at pilosopong nagsasabing ang pag-iisip, at hindi ang pakiramdam, ang daan sa pag-alam ng katotohanan. - higit niyang pinagtuonan ang lohika at matematika sa pag kamit ng karunungan. - naging tanyag ang kanyang pahayag na, “I think, therefore I am”, kung saan pinatunayan niya ang kaniyang eksistensiya gamit ang katuwirang siya ay nag-iisip.
 • 19.
 • 20. Rebolusyong Siyentipiko: Rebolusyon sa Daigdig ng Agham Galen- pinag-aralan niya at dinissect ang aso at unggoy upang maunawaan ang katawan ng tao.
 • 21.
 • 22. Rebolusyong Siyentipiko: Rebolusyon sa Daigdig ng Agham Andreas Vesalius- hindi tinanggap ang mga pag- aaral ni Galen sapagkat ibinatay ito sa hayop at hindi sa tao. - bagama’t ipinagbawalb ng Simbahan, nag-dissect pa rin siya ng labi ng tao para pag-aralan ang estruktura nito. - inilathala noong 1543 ang On the Fabric of the Human Body, na tumatalakay sa human anatomy. - pinasinungalingan ang idea ni Galen na nagmumula ang pagdaloy ng dugo sa atay.
 • 23.
 • 24. Rebolusyong Siyentipiko: Rebolusyon sa Daigdig ng Agham William Harvey- inakda ang On the Motion of the Heart and Blood, kung saan issinaad na: a) dumadaloy ang dugo sa buong katawan; b) ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa katawan; c) magkatulad ang dugo na nasa vein at artery.
 • 25.
 • 26. Rebolusyong Siyentipiko: Rebolusyon sa Daigdig ng Agham Robert Hooke- inilathala noong 1665 ang Micrographia, kung saan isinasaad niya ang kaniyang pagkakatuklas ng cell gamit ang kaniyang imbensyong microscope.
 • 27.
 • 28. Rebolusyong Siyentipiko: Rebolusyon sa Daigdig ng Agham Robert Boyle- tinaguriang “Ama ng Modernong Chemistry” - inakda ang The Sceptical Chymist, kung saan hinamon niya ang idea ni Aristotle na binubuo ang pisikal na daigdig ng apat na elemento- lupa, hangin, apoy, at tubig. - binubuo ang lahat ng bagay ng mas maliliit, na nagsasama-sama sa iba’t ibang paraan.
 • 29.
 • 30. Rebolusyong Siyentipiko: Rebolusyon sa Daigdig ng Agham Joseph Priestly- nakatuklas ng chemical element na oxygen. Tinawag niya itong “dephogisticated air”. - noong 1774, naihiwalay niya ang isang purong gas mula sa hangin.
 • 31.
 • 32. Rebolusyong Siyentipiko: Rebolusyon sa Daigdig ng Agham Antoine Laurent Lavoisier- tinaguriang “Tagapagtag ng Modernong Chemistry”. - inilarawan ang kalikasan ng combustion bilang kombinasyon ng mga sangkap na maaaring magliyab at ng hangin- partikular ng oxygen.
 • 33.
 • 34.
 • 35. Ang Enlightenment  Sa paggamit ng mga siyentista ng scientific method at pangangatwiran , naisip din ng mga Europeo na gamitin ang katwiran upang subuking ipaliwanag ang kasalana ng tao at iba pang aspekto ng kaniyang buhay.  Dahilan ito upang mailunsad ang Enlightenment o Age of Reason.  Naganap ito sa pagitan ng mga taong 1600 at 1700.
 • 36. Ang Enlightenment Enlightenment at Pamahalaan Thomas Hobbes, may- akda ng Leviathan John Locke, may-akda ng Two Treaties of Government •Nailunsad ang magkasalungat na ideang politikal ng mga English na sina:
 • 37. Ang Enlightenment Enlightenment at Pamahalaan Kaisipan Hobbes Locke Kalikasan ng tao Likas na makasarili ang tao. May kakayahan ang tao na matuto mula sa karanasan at sa pagpapaunlad ng sarili. Karapatan ng tao Higit na mahalaga ang kaayusan kaysa sa karapatan ng tao. 3 likas na karapatan ng tao- buhay, kalayaan, at pagmamay-ari Kapngyarihan ng Pamahalaan Ang pamahalaan ay dapat magtangan ng nakakatakot na kapangyarihan. Lehitimo ang kapangyarihan ng pamahalang may pahintulot ng mamamayan. Social Contract o Kasunduang Panlipunan May kasunduan ang pamahalaang pananatilihin ang kaayusan sa lipunan kung isusuko sa kaniya ng tao ang mga karapatan Kasunduan ng pamahalaan na pangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan nito at may karapatang mag-alsa ito Uri ng Pamahalaan Monarkiya Nagsasariling pamahalaan
 • 38. Ang Enlightenment Enlightenment at Pamahalaan  Baron de Montesquieu o Charles de Secondat- may-akda ng The Spirit of the Laws, tatlong uri ng pamahalaan: Republika: maliliit na estado Despotismo: malalaking estado Monarkiya:katamtamang laki na estado
 • 39. Ang Enlightenment Enlightenment at Pamahalaan - isinulong din niya ang mga: Separation of Powers- paghihiwalay ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong sangay ng pamahalaan: tagapagpaganap, tagapagbatas at tagahukom. Checks and Balances- pantay na kapangyarihan ng tatlong sangay para maiwasan ang pagmamalabis ng isa’t isa.
 • 40.
 • 41. Ang Enlightenment Enlightenment at Pamahalaan  Francois Marie d’ Arouet o “Voltaire” - isa sa pinakamaimpluwensiyang pilosopong French. - binatikos niya ang pamahalaan, mga mahaerlika, at ang mga algad ng Simbahan, na nagpamalas ng kalupitan at panatismo.
 • 42.
 • 43. Ang Enlightenment Enlightenment at Pamahalaan Jean Jacques Rousseau- isang nobelistang French, likas na mabuti ang tao. - naniwala na ang mamamayan ang may kapangyarihang mamahala, at ang sinumang maatasang mamuno ay dapat na sundin ang pangkalahatang kagustuhan ng mga tao. - itinaguyod ang isang social contract sa pagitan ng malalayang mamamayan na sama-samang nagpasiya upang bumuo ng pamahalaan at ng lipunan.
 • 44.
 • 45. Ang Enlightenment Enlightenment at Pamahalaan  Cesare Beccaria- isang Italian na tumuligsa sa pang-aabuso sa katarungan. - ang batas ay para sa pagpapanatili ng kaayusang panlipunan, hindi upang mapaghigantihan ang mga nagkasala. - sa kaniyang aklat na On the Crimes and Punishments, binatikos niya ang pagpapahirap at ang pagparusa ng kamatayan.
 • 46.
 • 47. Ang Enlightenment Enlightenment at Kababaihan Mary Astell- isa sa nagtaguyod ng pagkakaroon ng pantay na karapatan ng kababaihan sa edukasyon sa akda niyang A Serious Proposal to the Ladies. - tinuligsa niya ang hindi pantay na katayuan ng mag-asawang babae at lalaki.
 • 48.
 • 49. Ang Enlightenment Enlightenment at Kababaihan Mary Wollstonecraft- sa akda niyang A Vindication of the Rights of Woman, iginiit niyang kailangan ng kababaihan ang edukasyon upang maging mabuti. - ipinahayag din niyang dapat magkaroon ang kababaihan ng karapatang makilahok sa politika.
 • 50.
 • 51.
 • 52. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment  Naipalaganap ang kaisipang Enlightenment sa mga salon at sa pamamagitan ng Encyclopedia.  Salon- pagtitipong ginanap ng mayamang kababaihan sa Europe, partikular sa Paris.  Dito sila nagsaya sa mga pagtatanghal at nagbahaginan ng kaisipan.
 • 53. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment Marie Therese Geoffrin Denis Diderot •Sa tulong ni Geoffrin, nailabas ni Diderot ang Encyclopedia noong 1751-1772. •Ang Encyclopedia ay kalipunan ng mga akda ng mga naliwanagan.
 • 54. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment Enlightenment at Sining Neoklasikal- panahon ng sining, panitikan at musikang Europeo. Antonio Canova- eskultor na Italian na naglilok ng marmol na estatwa ng Perseus with the Head of Medusa at ang Napoleon. Jacques Louis David- pintor na French na gumuhit ng Oath of the Horatii at Death of Socrates.
 • 55. Antonio Canova Jacques Louis David
 • 56. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment Mga Kompositor Johann Sebastian Bach- German composer at organist na may likha ng Branderburg Concertos. Franz Josef Haydn- kompositor na Austrian na kinikilala bilang “Ama ng Symphony”. George Frideric Handel- kompositor na English na tanyag sa opera at oratorio, isang kompositor musikal na nakabatay sa Bibliya.
 • 57. Johann Sebastian Bach Franz Josef Haydn George Frideric Handel
 • 58. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment Mga Kompositor Ludwig Van Beethoven- kompositor na German na kinikilala bilang pinakadakilang kompositor na nabuhay sa pagitan ng panahong klasikal at romantic. Amadeus Mozart- kompositor na Austrian na may- akda ng musika para sa ballet na Les Petits Riens.
 • 59. Ludwig van Beethoven Amadeus Mozart
 • 60. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment Ang mga Naliwanagang Monarko Frederick II ng Prussia – taon ng pamumuno 1740- 1786. - tinagurian ang sarili bilang “unang tagapaglingkod ng estado”. - nagpatupad ng mga reporma sa kalayaan sa pananampalataya, pagwawakas sa parusang pagpapahirap, binawasan ang pagsensura, at pinagbuti ang sistema ng edukasyon.
 • 61.
 • 62. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment Ang mga Naliwanagang Monarko Maria Theresa ng Austria- taon ng pamumuno ay 1740-1780. -sinubukang itaguyod ang karapatan ng mga serf nula sa mga panginoong maylupa. - nagpatayo ng mga paaralang elementarya. - pinaunlad ang komersiyo at agrikultura.
 • 63.
 • 64. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment Ang mga Naliwanagang Monarko Catherine the Great ng Russia- taon ng pamumuno ay 1762-1796. -bumuo ng komisyong susuri sa mga batas ng imperyoalinsunod sa mga kaisipan nina Montesquieu at Beccaria. - nagmungkahing lansagin ang parusang pagpapahirap at kamatayan.
 • 65.
 • 66. Paglaganap ng Kaisipang Enlightenment Ang mga Naliwanagang Monarko Joseph II ng Holy Roman Empire- taon ng pamumuno ay 1780-1790. - ipinatupad ang kalayaan sa pananampalataya at pamamahayag. - nilimitahan ang pribilehiyo ng mga maharlika. - nagpatupad bagama’t hindi naging matagumpay ang maraming reporma, tulad sa paglansag ng piyudalismo at pagbabayad ng salapi sa trabaho ng mga serf.
 • 67.
 • 68.
 • 69. Astronomy Timeline 1543- Inilathala ni Copernicus ang teoryang heliocentric. 1610-Natuklasan ni Galileo ang apat na buwan ng Jupiter at mga crater nito gamit ang teleskopyo.
 • 70. Astronomy Timeline 1687- Inilathala ni Newton ang kaniyang theory of universal gravitation. 1705- Natuklasan ni Edmond Halley ang pagbabalik ng Halley’s comet.
 • 71. Astronomy Timeline 1781 -Natuklasan ni William Herschel ang Uranus. 1801- Natuklasan ni Giuseppe Piazzi ang asteroid na Ceres.
 • 72. Astronomy Timeline 1846- Natuklasan ni Johann Galle ang Neptune. 1961- Kinilala si Yuri Gaga rin bilang unang tao sa kalawakan.
 • 73. Astronomy Timeline 1969- Unang nakapaglakad sa buwan sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin lulan ng Apollo 11. 1992- Tinanggap ng Simbahang Katoliko ang paniniwala ni Galileo na umiikot ang daigdig sa araw.
 • 74. Astronomy Timeline 2000- Gumawa ng detalyadong mapa ng daigdig ang Space Shuttle Endeavor 2001- Natuklasan ng mga Astronomer ang HD 28185 b, isang exoplanet na maaaring nasa habitable zone.