Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Predavaĉ: doc. dr SlaĊana Starĉević

ISTORIJA BRENDIRANJA
KAKO SU BRENDOVI POSTALI IKONE SAVREMENOG DRUŠTVA
Uobičajen početak dana
Kako smo ovde došli?
ŠTA ŽELIMO
DA POKAŽEMO
PREDAVANJEM

Kojim putem su se kretali brendovi

OZNAKE

BRENDIRANJE KAO
UPRAVLJAĈKA
FUNKCIJA

IKON...
Evolucija čoveka i brenda
Stara nordijska reč

“brandr”
SPALITI
Napraviti žig usijanim gvožđem
STARI VEK
Koreni brendiranja – STARI EGIPAT
Žigosanje stoke – označavanje vlasništva
PRVE OZNAKE ZA STOKU
Svaki vlasnik imao je svoj žig ili oznaku
Oznaĉavanje u starom veku
• Stari Egipat
• Oznake na ciglama odreĊuju doba vladavine
faraona

• Stari Vavilon
• Na ciglama...
 SIMBOL VLASNIŠTVA

SVOJSTVA
BRENDA
Stari vek
SREDNJI VEK
Trag u evoluciji brendiranja ostavili su Vikinzi,
oznaĉavajući svoje brodove namenjene pomorskim pljaĉkama
Srednji vek
• Feudalno društvo
• Nova svojstva brendiranja

• Cehovi tražili od zanatlija da označe
proizvode
• Zaštita od...
Prvi vodeni ţigovi
Srednji vek
• Prvi zakon o zaštitnom znaku
• Engleska 1266. Bakers marking law

• Obavezno obeleţavanje
• ProizvoĊaĉi flaš...
 SIMBOL VLASNIŠTVA
 POTVRDA KVALITETA

 PRAVNO ZAŠTIĆENA SVOJINA

SVOJSTVA
BRENDA
Srednji vek

DODAVANJE VREDNOSTI
I DI...
Razvoj brendiranja
• Uslovljen razvojem trgovine i
saobraćajnih veza
• Naturalni karakter proizvodnje i skromna
robno-novĉ...
Bez doprinosa medicini,
ali razvili regionalno
prepoznatljiva imena i identitet
brendova

Putujuće prikolice i “medicinska...
Nadrilekovi
• Postali ogroman biznis i najbuĉniji
brendovi u Americi i Evropi
• 1850/1860
• Prvi poslovni ljudi koji su pr...
Duvan
• Rani VII vek – prodaja u snopovima
• Poĉetak XIX veka – etiketirane bale
duvana
• Smith’s Plug, Brown and Black Tw...
Najveći broj uspešnih poslovnih aktivnosti
vezanih za brendiranu robu
NASTAO JE IZ SUMNJIVIH PODUHVATA
USPEŠNO LANSIRANA
MEĐU STOTINE SLIĈNIH
NAPITAKA IZ TOG
VREMENA
John Stith Pemberton

Priĉa o simpatiĉnom
južnjaĉkom doktor...
• Intelektualni i
osveţavajući napitak
• Tonik i nervni
stimulator
• Lek za sve nervne
tegobe – bolne
glavobolje, histerij...
“LEKOVITI” POĈETAK
Poznati prehrambeni proizvodi od ţitarica

Promovisani kao sredstva koja leĉe
slabo varenje i sliĉne ne...
Mnogo kasnije
promovisani kao
“Veseli doruĉak”
Kuda Coca-Cola, tuda i ostali...

• Put sledili proizvoĊaĉi proizvoda za
domaćinstvo
• Sapun, prašak, ĉaj, ĉokolada, šećer...
PRVI VELIKI PERIOD BRENDIRANJA
1870/1880
VELIKA BRITANIJA
Cadbury
Rowntree
Lever
NEMAĈKA
Henkel
ŠVAJCARSKA
Nestle

SAD
Pro...
To su bile kompanije koje su uzele i povele
brendove iz polusveta ormarića za lekove u
kuhinju i domaćinstvo.
W. Olins
1880-1925
PEROD NAJVEĆEG DAVANJA IMENA BRENDOVIMA

• Korišćenje korporativnog imena bila je retkost

• Heinz, Kellog’s
• V...
Poĉetak - Lever Brothers

•

1870-ih prodavao je sapun, puter i ostale
lako kvarljive namirnice piljarima u
severnoj Engle...
Poĉetak - Lever Brothers

•

Lever’s pure honey (1874)

•

Potreba za jedinstvenim kvalitetom i
zaštitnim znakom

•

Sunli...
Šta je odlikovalo ove kompanije
• Brendirani proizvodi za kućnu upotrebu
• Maštoviti i inovativni proizvodi ujednaĉenog kv...
Bez obzira na nametljiv nastup, uspeli su da
promene duboku ukorenjene društvene
navike jedne ili dve generacije potrošača...
Sledbenici

• ProizvoĊaĉi radio aparata, šporeta na gas i struju,
frižidera, pegli
• ProizvoĊaĉi automobila
• ProizvoĊaĉi ...
Razvoj medija

•

Posteri dugo dominirali

•

Štampa se razvila u vodeći medij
• Dnevne novine, magazini

•

1930-ih raste...
POĈETAK
ERE NAUĈNOG
OGLAŠAVANJA

KLJUĈNI MOMENTI
U RAZVOJU
BRENDIRANJA
ZVANIĈNO UVOĐENJE
FUNKCIJE
BREND
MENADŢMENTA
Era nauĉnog oglašavanja

• Poĉetkom XX veka – saturacija
kljuĉnih potrošaĉkih tržišta
• Direktno nametanje proizvoda nije
...
Blago pomeranje naĉina uticaja
na prodaju

Hard-sell
pristup
Apel na
RAZUM
Jaki argumenti
Direktno nametanje

RAZLOG ZAŠTO...
HARD-SELL

1900

SOFT-SELL

1910
MEĐUSOBNA USLOVLJENOST RAZVOJA

RAZVOJ BRENDIRANJA

RAZVOJ MEDIJA, TEHNIKA
OGLAŠAVANJA I PROMOCIJE
MEĐURATNI PERIOD

• Prvi Svetski rat omeo je razvoj brendova
• Posle rata nastaje potrošnjom pokretano društvo

• Konstant...
MEĐURATNI PERIOD

Na scenu stupaju proizvoĊaĉi radio aparata, šporeta, friţidera, pegli
MEĐURATNI PERIOD

ProizvoĊaĉi automobila – velika grupa oglašivaĉa
Tema – Luksuz i zavoĊenje
MEĐURATNI PERIOD

BUICK, 1930
MEĐURATNI PERIOD

Luksuzni proizvodi – viski, vino, parfemi
Tema – šarm, stil, originalnost
• P&G 1931. godine zvaniĉno
uvodi funkciju brend
menadţmenta

• Zasluţan za uspeh mnogih
kompanija
• Kraft, General foods,...
POSLERATNI PROSPERITET
40-e i 50-e godine XX veka

KOMERCIJALNA REVOLUCIJA
Ĉin nabavke proizvoda prestaje da ima
marginaln...
Potpuno pomeranje naĉina uticaja
na prodaju

Hard-sell
pristup
Apel na
RAZUM

Soft-sell
pristup
Apel na
EMOCIJE

USP

ESP
...
U potpunosti inoviran naĉin marketinga
VIRTUELNA KREATIVNA REVOLUCIJA
Od 60-ih godina XX veka
Osnovni pojam

IMIDŢ BRENDA
TEMA

Manipulisanje potrošaĉima
putem oglašavanja i
promocije
ERA POZICIONIRANJA
70-e godine XX veka

Postalo je bitno
kako je vaš brend rangiran
u odnosu na konkurentske
brendove

......
Koncept predstavili 1969. godine Al Ries i Jack Trout
TZV. SVECI POZICIONIRANJA
1

2
3

1

1

4
5

1

6
7
Brend lestvice

...
POTREBA ZA
PROMIŠLJENIJIM NAĈINOM SPROVOĐENJA
MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI
POZICIONIRAJTE SE !

... ili ćete biti pozicionirani.
Primeri prvih kampanja
pozicioniranja u odnosu
na konkurenciju
KARAKTERISTIKE 70-ih

• Brojni konzumeristiĉki pokreti
• Energetska kriza

• UvoĊenje koncepcije društveno-odgovornog
mark...
Najveći industrijski
koncerni uložili su
milione dolara da bi
istakli svoju
društvenu odgovornost

PORAST MORALNE
SVESTI P...
“JA” GENERACIJA

80-te

ISTICANJE LIĈNIH VREDNOSTI I SAMOISPUNJENJA
Komplement
“ja” generacije

PRODAJA
ŢIVOTNOG STILA
Proizvod postaje sekundaran
Debitovanjem MTV-a
1981. godine, sa svojim
“frenetiĉnim” video
slikama, reklama je u
potpunosti promenila
svoju prirodu.
POĈETAK ERE SNOBISTIĈKOG OGLAŠAVANJA
Predstavljanje životnog stila bogatih, u ĉiji svet se ulazi
posedovanjem odreĊenih br...
Kupujudi sve više, možete u potpunosti
da se transformišete, a to “više” de vas
učiniti bogatijim i važnijim u društvu.
Od tada je sve poĉelo da se menja...

Brendovi su iznenadno iskočili iz uskog, strogo
kodifikovanog sveta u kojem su odgaj...
GLAVNI VEKTORI PROMENA
PROMENA PREDSTAVE O BRENDU
PROMENA PREDSTAVE O BRENDU
MIGRACIJE U BRENDIRANJU
VoĊstvo u brendingu prešlo je u vlasništvo
dinamiĉnijih i fleksibilnijih poslovnih delatnosti

PRO...
SPORT

UMETNOST

NOVE
OBLASTI
BRENDIRANJA

OBRAZOVANJE

DOBROTVORNE
ORGANIZACIJE

FONDACIJE

GRADOVI
REGIONI
NACIJE
PREPOZNAVANJE
ZNAĈAJA
NEOPIPLJIVE
IMOVINE

ONO ŠTO BREND ZNAĈI ZA
POTROĈA,
IZNAD VREDNOSTI
OPIPLJIVE IMOVINE
MEDIJI
TRADICIONALNI
MEDIJI

INTERAKTIVNI
MEDIJI

Uticaj krize – transferisanje sredstva na jeftinije medije
Prelazak sa A...
POMERANJE RELATIVNE SNAGE SA
PROIZVOĐAĈA NA PRODAVCA
Kupovina=Zabava
Šta još ponuditi potrošaĉu,
a da to već nije video?
BRENDIRANJE POMOĆU ĈULA

EMOCIONALNO BRENDIRANJE
Osmišljavanje neposrednog dijaloga sa potrošaĉem
Danas brendovi stvaraju priĉe

Nije najvažnije biti prvi,
najvažnije je da pronaĊete SVOJ put
ŠTA VIDITE?
ANIMIZAM – opažanje
objekta kao živog bića
opažanje “znakova”

ANTROPOMORFIZACIJA –
doživljaj objekata kao
kompletnih lju...
BREND KAO OSOBA
Doživljaj i opisivanje brenda
kao ljudskog bića (ukljuĉujući
demografke karakteristike, liĉne
osobine, int...
DOŽIVLJAJ BRENDA
KAO OSOBE
DEMOGRAFSKE
KARAKTERISTIKE
muškarac
srednjih godina
živi u gradu
viša klasa

LIČNE OSOBINE
odva...
Pokušajte da opišete Apple kao ljudsko biće
HEINEKEN...
UTICAJ LIČNOSTI BRENDA
NA PREFERENCIJE I KUPOVNE ODLUKE

Potrošači više vole automobile sa ljutim izrazom lica
UtvrĊivanje liĉnih osobina i drugih karakteristika kojima
potrošaĉi opisuju brendove kao ljudska bića, daje mnogo
bolju sl...
Evolucija brendiranja i dalje traje.
Da biste bili uspešni u ovom poslu, važno je
neprekidno pratiti promene.
ISTORIJA BRENDIRANJA (prezentacija) - doc. dr Sladjana Starcevic
ISTORIJA BRENDIRANJA (prezentacija) - doc. dr Sladjana Starcevic
ISTORIJA BRENDIRANJA (prezentacija) - doc. dr Sladjana Starcevic
ISTORIJA BRENDIRANJA (prezentacija) - doc. dr Sladjana Starcevic
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ISTORIJA BRENDIRANJA (prezentacija) - doc. dr Sladjana Starcevic

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ISTORIJA BRENDIRANJA (prezentacija) - doc. dr Sladjana Starcevic

 1. 1. Predavaĉ: doc. dr SlaĊana Starĉević ISTORIJA BRENDIRANJA KAKO SU BRENDOVI POSTALI IKONE SAVREMENOG DRUŠTVA
 2. 2. Uobičajen početak dana
 3. 3. Kako smo ovde došli?
 4. 4. ŠTA ŽELIMO DA POKAŽEMO PREDAVANJEM Kojim putem su se kretali brendovi OZNAKE BRENDIRANJE KAO UPRAVLJAĈKA FUNKCIJA IKONE SAVREMENOG DOBA
 5. 5. Evolucija čoveka i brenda
 6. 6. Stara nordijska reč “brandr” SPALITI Napraviti žig usijanim gvožđem
 7. 7. STARI VEK
 8. 8. Koreni brendiranja – STARI EGIPAT
 9. 9. Žigosanje stoke – označavanje vlasništva
 10. 10. PRVE OZNAKE ZA STOKU Svaki vlasnik imao je svoj žig ili oznaku
 11. 11. Oznaĉavanje u starom veku • Stari Egipat • Oznake na ciglama odreĊuju doba vladavine faraona • Stari Vavilon • Na ciglama hramova utisnuto ime hrama i kralja koji ga je izgradio • Antiĉka Grĉka i Rim • Oznake na grnĉariji • Indija • Brojni predmeti
 12. 12.  SIMBOL VLASNIŠTVA SVOJSTVA BRENDA Stari vek
 13. 13. SREDNJI VEK
 14. 14. Trag u evoluciji brendiranja ostavili su Vikinzi, oznaĉavajući svoje brodove namenjene pomorskim pljaĉkama
 15. 15. Srednji vek • Feudalno društvo • Nova svojstva brendiranja • Cehovi tražili od zanatlija da označe proizvode • Zaštita od lošeg kvaliteta • Umetnici označavali dela • Inicijali ili simbol • Prvi vodeni žigovi • Italija XIII vek
 16. 16. Prvi vodeni ţigovi
 17. 17. Srednji vek • Prvi zakon o zaštitnom znaku • Engleska 1266. Bakers marking law • Obavezno obeleţavanje • ProizvoĊaĉi flaša, noževa itd. • Zlatari i srebrnari – potpis ili liĉni simbol sa oznakom kvaliteta metala • Uvedene kazne za kopiranje znaka • Vatikan • Priznavanje dva tipa intelektualne svojine • Proizvoda/ dizajna, reputacije proizvoĊaĉa i posrednikaMarking
 18. 18.  SIMBOL VLASNIŠTVA  POTVRDA KVALITETA  PRAVNO ZAŠTIĆENA SVOJINA SVOJSTVA BRENDA Srednji vek DODAVANJE VREDNOSTI I DIFERENCIRANJE
 19. 19. Razvoj brendiranja • Uslovljen razvojem trgovine i saobraćajnih veza • Naturalni karakter proizvodnje i skromna robno-novĉana razmena, do pojave kapitalizma • Povezan sa razvojem SAD • Brži tempo razvoja nego u Evropi • Pioniri brendiranja • Nadrilekari • ProizvoĊaĉi duvana
 20. 20. Bez doprinosa medicini, ali razvili regionalno prepoznatljiva imena i identitet brendova Putujuće prikolice i “medicinska veselja” nadrilekara 30-ih godina XIX veka, USA BRENDOVI PIONIRI – NADRILEKOVI
 21. 21. Nadrilekovi • Postali ogroman biznis i najbuĉniji brendovi u Americi i Evropi • 1850/1860 • Prvi poslovni ljudi koji su prepoznali znaĉaj slogana, simbola i intenzivne promocije • Lažne tvrdnje • Poĉeli da se prodaju u radnjama
 22. 22. Duvan • Rani VII vek – prodaja u snopovima • Poĉetak XIX veka – etiketirane bale duvana • Smith’s Plug, Brown and Black Twist • Cantaloupe, Rock Candy, Wedding Cake, Lone Jack • 1860. prodaja u malim paklicama krajnjim potrošaĉima • Znaĉaj atraktivnog pakovanja
 23. 23. Najveći broj uspešnih poslovnih aktivnosti vezanih za brendiranu robu NASTAO JE IZ SUMNJIVIH PODUHVATA
 24. 24. USPEŠNO LANSIRANA MEĐU STOTINE SLIĈNIH NAPITAKA IZ TOG VREMENA John Stith Pemberton Priĉa o simpatiĉnom južnjaĉkom doktoru je mit Coca-Colu je lansirao propali lokalni apotekar iz Atlante, 1866. godine, kada su nadrilekovi bili ogroman biznis
 25. 25. • Intelektualni i osveţavajući napitak • Tonik i nervni stimulator • Lek za sve nervne tegobe – bolne glavobolje, histeriju, melanholiju Prvi štampani oglas Prva flaša
 26. 26. “LEKOVITI” POĈETAK Poznati prehrambeni proizvodi od ţitarica Promovisani kao sredstva koja leĉe slabo varenje i sliĉne neprijatne tegobe
 27. 27. Mnogo kasnije promovisani kao “Veseli doruĉak”
 28. 28. Kuda Coca-Cola, tuda i ostali... • Put sledili proizvoĊaĉi proizvoda za domaćinstvo • Sapun, prašak, ĉaj, ĉokolada, šećer, cigarete itd.
 29. 29. PRVI VELIKI PERIOD BRENDIRANJA 1870/1880 VELIKA BRITANIJA Cadbury Rowntree Lever NEMAĈKA Henkel ŠVAJCARSKA Nestle SAD Procter&Gamble Heinz Kellog’s SINERGETSKO DEJSTVO SVIH PROIZVODA INDUSTRIJSKOG RAZVOJA
 30. 30. To su bile kompanije koje su uzele i povele brendove iz polusveta ormarića za lekove u kuhinju i domaćinstvo. W. Olins
 31. 31. 1880-1925 PEROD NAJVEĆEG DAVANJA IMENA BRENDOVIMA • Korišćenje korporativnog imena bila je retkost • Heinz, Kellog’s • Većina kompanija koristila je individualna imena za brendove • P&G, Lever Brothers koristili asocijativna imena • Lifebouy, Sunlight, Ivory...
 32. 32. Poĉetak - Lever Brothers • 1870-ih prodavao je sapun, puter i ostale lako kvarljive namirnice piljarima u severnoj Engleskoj • Smatrao je da može povećati potražnju putem pakovanja, brendiranja i oglašavanja • Patentirao je “posebno pakovanje” za sveža jaja iz Alstera • Tadašnji sapun – sivkaste boje i nepostojanog kvaliteta • SAPUN - nediferencirana roba spremna da se razvija William Hesketh Lever Osnivaĉ Lever Brothers
 33. 33. Poĉetak - Lever Brothers • Lever’s pure honey (1874) • Potreba za jedinstvenim kvalitetom i zaštitnim znakom • Sunlight - ogroman uspeh • Fokus na distribuciji i marketingu • Za potrebe radnog ĉoveka • Izdat priruĉnik • Lifebuoy (1894) – drugi veliki brend Za dezinfekciju, neprijatelj mikroba • Monkey brand, Vim, Plantol, Lux itd.
 34. 34. Šta je odlikovalo ove kompanije • Brendirani proizvodi za kućnu upotrebu • Maštoviti i inovativni proizvodi ujednaĉenog kvaliteta i cene • Razgranata distribucija • Intenzivna promocija u jeftinim dnevnim novinama GLAVNA CILJNA GRUPA DOMAĆICE
 35. 35. Bez obzira na nametljiv nastup, uspeli su da promene duboku ukorenjene društvene navike jedne ili dve generacije potrošača i olakšali život domaćicama u celom svetu.
 36. 36. Sledbenici • ProizvoĊaĉi radio aparata, šporeta na gas i struju, frižidera, pegli • ProizvoĊaĉi automobila • ProizvoĊaĉi parfema, viskija, vina
 37. 37. Razvoj medija • Posteri dugo dominirali • Štampa se razvila u vodeći medij • Dnevne novine, magazini • 1930-ih raste znaĉaj oglašavanja na radiju • Prve radio “sapunice” (P&G – Oxidol) • Oglašavanje u bioskopima • Komercijalno TV oglašavanje razvilo se tek posle II Svetkog rata • Prvi TV oglas 1939. u SAD (P&G – Ivory) • Struktura medija postaje sve sloţenija
 38. 38. POĈETAK ERE NAUĈNOG OGLAŠAVANJA KLJUĈNI MOMENTI U RAZVOJU BRENDIRANJA ZVANIĈNO UVOĐENJE FUNKCIJE BREND MENADŢMENTA
 39. 39. Era nauĉnog oglašavanja • Poĉetkom XX veka – saturacija kljuĉnih potrošaĉkih tržišta • Direktno nametanje proizvoda nije više pomagalo • Okretanje istraživanju psihologije potrošaĉe • Teorije ponašanja i motivacije potrošaĉa
 40. 40. Blago pomeranje naĉina uticaja na prodaju Hard-sell pristup Apel na RAZUM Jaki argumenti Direktno nametanje RAZLOG ZAŠTO “Samo Cadbury čokolada ima jedinstven kremast ukus” Soft-sell pristup Apel na EMOCIJE IRACIONALNE REAKCIJE Prodaja emocija, raspoloženja, patriotizma, senzualnosti, snova itd.
 41. 41. HARD-SELL 1900 SOFT-SELL 1910
 42. 42. MEĐUSOBNA USLOVLJENOST RAZVOJA RAZVOJ BRENDIRANJA RAZVOJ MEDIJA, TEHNIKA OGLAŠAVANJA I PROMOCIJE
 43. 43. MEĐURATNI PERIOD • Prvi Svetski rat omeo je razvoj brendova • Posle rata nastaje potrošnjom pokretano društvo • Konstantna pojava novih brendova
 44. 44. MEĐURATNI PERIOD Na scenu stupaju proizvoĊaĉi radio aparata, šporeta, friţidera, pegli
 45. 45. MEĐURATNI PERIOD ProizvoĊaĉi automobila – velika grupa oglašivaĉa Tema – Luksuz i zavoĊenje
 46. 46. MEĐURATNI PERIOD BUICK, 1930
 47. 47. MEĐURATNI PERIOD Luksuzni proizvodi – viski, vino, parfemi Tema – šarm, stil, originalnost
 48. 48. • P&G 1931. godine zvaniĉno uvodi funkciju brend menadţmenta • Zasluţan za uspeh mnogih kompanija • Kraft, General foods, General Mills, P&G, Pillsbury, Heinz, Pepsi Co.
 49. 49. POSLERATNI PROSPERITET 40-e i 50-e godine XX veka KOMERCIJALNA REVOLUCIJA Ĉin nabavke proizvoda prestaje da ima marginalnu ulogu TRŢIŠTE POSTAJE PREPLAVLJENO SLIĈNIM BRENDOVIMA POTPUNO ISCRPLJENE MOGUĆNOSTI APELOVANJA NA OSNOVNE POTROŠAĈKE POTREBE
 50. 50. Potpuno pomeranje naĉina uticaja na prodaju Hard-sell pristup Apel na RAZUM Soft-sell pristup Apel na EMOCIJE USP ESP Unique selling proposition Jedinstveni prodajni predlog Emotional selling proposition Emocionalni prodajni predlog
 51. 51. U potpunosti inoviran naĉin marketinga
 52. 52. VIRTUELNA KREATIVNA REVOLUCIJA Od 60-ih godina XX veka
 53. 53. Osnovni pojam IMIDŢ BRENDA
 54. 54. TEMA Manipulisanje potrošaĉima putem oglašavanja i promocije
 55. 55. ERA POZICIONIRANJA 70-e godine XX veka Postalo je bitno kako je vaš brend rangiran u odnosu na konkurentske brendove ...što opredeljuje kupovinu
 56. 56. Koncept predstavili 1969. godine Al Ries i Jack Trout TZV. SVECI POZICIONIRANJA 1 2 3 1 1 4 5 1 6 7 Brend lestvice Paritet brendova Pamtimo samo odreĊeni broj brendova
 57. 57. POTREBA ZA PROMIŠLJENIJIM NAĈINOM SPROVOĐENJA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI
 58. 58. POZICIONIRAJTE SE ! ... ili ćete biti pozicionirani.
 59. 59. Primeri prvih kampanja pozicioniranja u odnosu na konkurenciju
 60. 60. KARAKTERISTIKE 70-ih • Brojni konzumeristiĉki pokreti • Energetska kriza • UvoĊenje koncepcije društveno-odgovornog marketinga
 61. 61. Najveći industrijski koncerni uložili su milione dolara da bi istakli svoju društvenu odgovornost PORAST MORALNE SVESTI POTROŠAĈA Odraz na oglašavanje brendova
 62. 62. “JA” GENERACIJA 80-te ISTICANJE LIĈNIH VREDNOSTI I SAMOISPUNJENJA
 63. 63. Komplement “ja” generacije PRODAJA ŢIVOTNOG STILA Proizvod postaje sekundaran
 64. 64. Debitovanjem MTV-a 1981. godine, sa svojim “frenetiĉnim” video slikama, reklama je u potpunosti promenila svoju prirodu.
 65. 65. POĈETAK ERE SNOBISTIĈKOG OGLAŠAVANJA Predstavljanje životnog stila bogatih, u ĉiji svet se ulazi posedovanjem odreĊenih brendova
 66. 66. Kupujudi sve više, možete u potpunosti da se transformišete, a to “više” de vas učiniti bogatijim i važnijim u društvu.
 67. 67. Od tada je sve poĉelo da se menja... Brendovi su iznenadno iskočili iz uskog, strogo kodifikovanog sveta u kojem su odgajani i u roku od samo nekoliko godina postali komercijalni, a zatim i kulturni fenomen neviđene snage i uticaja...i sviđalo se to nama ili ne – deo vazduha koji dišemo! W. Olins
 68. 68. GLAVNI VEKTORI PROMENA
 69. 69. PROMENA PREDSTAVE O BRENDU
 70. 70. PROMENA PREDSTAVE O BRENDU
 71. 71. MIGRACIJE U BRENDIRANJU VoĊstvo u brendingu prešlo je u vlasništvo dinamiĉnijih i fleksibilnijih poslovnih delatnosti PROIZVODI ZA DOMAĆINSTVO USLUGE Rast od 90-ih FINANSIJSKE USLUGE TELEKOMUNIKACIJE Ogromni budţeti MALOPRODAJN I OBJEKTI Akcenat na doţivljaju KORPORACIJE
 72. 72. SPORT UMETNOST NOVE OBLASTI BRENDIRANJA OBRAZOVANJE DOBROTVORNE ORGANIZACIJE FONDACIJE GRADOVI REGIONI NACIJE
 73. 73. PREPOZNAVANJE ZNAĈAJA NEOPIPLJIVE IMOVINE ONO ŠTO BREND ZNAĈI ZA POTROĈA, IZNAD VREDNOSTI OPIPLJIVE IMOVINE
 74. 74. MEDIJI TRADICIONALNI MEDIJI INTERAKTIVNI MEDIJI Uticaj krize – transferisanje sredstva na jeftinije medije Prelazak sa ATL na BTL kampanje
 75. 75. POMERANJE RELATIVNE SNAGE SA PROIZVOĐAĈA NA PRODAVCA Kupovina=Zabava
 76. 76. Šta još ponuditi potrošaĉu, a da to već nije video?
 77. 77. BRENDIRANJE POMOĆU ĈULA EMOCIONALNO BRENDIRANJE Osmišljavanje neposrednog dijaloga sa potrošaĉem
 78. 78. Danas brendovi stvaraju priĉe Nije najvažnije biti prvi, najvažnije je da pronaĊete SVOJ put
 79. 79. ŠTA VIDITE?
 80. 80. ANIMIZAM – opažanje objekta kao živog bića opažanje “znakova” ANTROPOMORFIZACIJA – doživljaj objekata kao kompletnih ljudskih bića  um  emocije  zamišljeno ponašanje
 81. 81. BREND KAO OSOBA Doživljaj i opisivanje brenda kao ljudskog bića (ukljuĉujući demografke karakteristike, liĉne osobine, intelekt i druga obelažja) LIĈNOST BRENDA Skup osobina liĉnosti koje potrošaĉi dodeljuju brendovima
 82. 82. DOŽIVLJAJ BRENDA KAO OSOBE DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE muškarac srednjih godina živi u gradu viša klasa LIČNE OSOBINE odvažan u trendu uspešan liderskih osobina moćan itd. LIČNOST BRENDA FIZIČKE KARAKTERISTIKE dobrog izgleda elegantan KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI veoma inteligentan
 83. 83. Pokušajte da opišete Apple kao ljudsko biće
 84. 84. HEINEKEN...
 85. 85. UTICAJ LIČNOSTI BRENDA NA PREFERENCIJE I KUPOVNE ODLUKE Potrošači više vole automobile sa ljutim izrazom lica
 86. 86. UtvrĊivanje liĉnih osobina i drugih karakteristika kojima potrošaĉi opisuju brendove kao ljudska bića, daje mnogo bolju sliku o trenutnom stanju i mogućnostima poboljšanja brenda u odnosu na konkurenciju, od klasiĉnih naĉina istraživanja imidža brenda. Videti šire: Starĉević SlaĊana (2013), “Istraživanje koncepta liĉnosti brenda u marketingu”, Marketing, Vol. 44, No.2, str. 149-172.
 87. 87. Evolucija brendiranja i dalje traje. Da biste bili uspešni u ovom poslu, važno je neprekidno pratiti promene.

×