Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Swasthaya samvedana sena gujarati artical

592 Aufrufe

Veröffentlicht am

Swasthaya Samvedana Sena

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Swasthaya samvedana sena gujarati artical

  1. 1. વા થય સંવેદના સેના ( Swasthaya Samvedana Sena ) ો કટ તગત IEC એકટ વીટ માટ Android Tablet તાવના સરકાર ી જન સમુદાયના આરોગ્ય અંગે સતત િચંતીત હોય છે. જી લા પંચાયત સાબરકાંઠા, આરોગ્ય શાખા ધ્વારા જી લા િવકાસ અિધકારી ીના માગર્દશર્ન અનુસાર ટેબલેટ ધ્વારા સગર્ભાવ થા, માતુબાળ ક યાણ સેવાઓ, ત ણાઅવ થાની સેવાઓ તથા આરોગ્યની અગત્યની અન્ય સેવાઓ માટે પાયાના કમર્ચારીઓ લાભાથીર્ઓને નિવનતરાહથી સરળ ભાષામાં ઓડીયો, િવડીયો તથા પર્ નોતરી વ પે માિહતગાર કરશે. હાલની િ થતીઃ- જી લામાં હાલના સંજોગોમાં આરોગ્ય િવષયક સેવાઓ આપતા કાયર્કરો ધ્વારા આરોગ્ય લક્ષી િવિવધ કાયર્કર્મો અને યોજનાઓના પર્ચાર-પર્સાર કરવામાં આવે છે. આ માટે હાલ આરોગ્ય કાયર્કરો િવિવધ પર્કારના પર્ચાર સાિહત્ય વા કે, પો ટર / બેનર / પિતર્કા, માિહતી પુ તીકા અને હોડ ગનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ આ પર્ચાર-પર્સાર વધુ જન સંખ્યા હોય તો જ થઇ શકે અને તેમાં આરોગ્ય કાયર્કરોએ આ તમામ સાધન સામર્ગી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઇ જવી પડે છે. આ ઉપરાંત પો ટર / બેનર / પિતર્કા, માિહતી પુ તીકા અને હોડ ગ વગેરેમાં માિહતી ઓછી હોય છે. પરંતુ આરોગ્ય લક્ષી સમજણ વધારે આપવાની થતી હોય છે. આરોગ્ય કાયર્કરે યાદ રાખવી પડતી હોય છે. અને તેને યાદ ન રહે તો પુરતી માિહતી તે લાભાથીર્ કે યિકત સુધી પહ ચી શકતી નથી ના કારણે કોઇપણ આરોગ્ય િવષયક સેવા / મુઝવણ, પર્ ન તથા યોજનાકીય માિહતી લોકો સુધી પહ ચાડવામાં બહુ ઓછી સફળતા મળે છે.
  2. 2. આરો ય િશ ણ માટ િવશેષ આયોજનઃ- વા થય સંવેદના સેના એ એક એવો ો કટ છે ક, માં આરો ય કાયકરોને 7 ચ ું ટબલેટ ડ વાઇઝ આપવામાં આવે છે. અને આ ડ વાઇઝમાં આરો યલ ી િવિવધ કાય મો, યોજનાઓ, મા ૃ સેવાઓ, બાળ સેવાઓ, ફમીલી લાન ગ સેવાઓ, ત ણી અવ થાની સેવાઓ, સંચાર અને બન સંચાર રોગ અટકાયતી સેવાઓ અને ડ લીવર ની સેવાઓ ની ણકાર આપવામાં આવે છે.  આ ટબલેટમાં આરો ય લ ી િવિવધ ો ામો અને યોજનાઓના ઓડ યો, િવડ યો અને ેઝ ટશન લાભાથ સમ શક અને આરો ય કાયકર સમ વી શક તેવી સરળ ભાષામાં િવ તાર ુવક સમજણ આપવામાં આવશે.  આરોગ્ય કાયર્કરે પોતાની સાથે આરોગ્ય િશક્ષણ આપવા માટે ટેબલેટ ડીવાઇઝ જોડે રાખવાનું થશે. આ ઉપરાંત યિકતગત રીતે કોઇપણ લાભાથીર્ને સમજાવવા િવડીયો કે પર્ેઝન્ટશેન બતાવી અને ત્યાર બાદ લાભાથીર્ કે યકિતને બતાવેલ િવડીયો કે પર્ેઝન્ટેશનમાંથી પર્ નો પુછવામાં આવશે. કવીઝ વ પે આ ટેબલેટમાં પહેલેથીજ રાખેલ છે.  આ કવીઝ ધ્વારા લાભાથીર્ કે વ્યિકતને કેટલી માિહતી ગર્હણ કરી તે જાણી શકાશે. અને પર્ નનું િનવારણ લાવી શકાશે. આ ઉપરાંત વધુ માિહતીની જ ર પડેતો તે સમયે ટેબલેટ િડવાઇઝથી કોલ કરી મમતા સે ુ ધ્વારા સીધો સંપકર્ કરી તબીબી અિધકારી ધ્વારા વધુ માિહતી મેળવી શકાશે.

×