informació inici curs 2014 2015

CURS 2014 - 2015 
Benvolguts pares i mares: Vos saludam en aquest començament de curs i us detallam 
diverses informacions del seu interès. 
Plantilla del Centre: 
Tutories 
EI 3 EI 4 EI 5 1r 2n A 2n B 3r 4t 5è 6è 
Antonia 
Mª Àngels 
Yolanda 
Carme de 
Jero 
Elena 
Maria 
Paqui 
Isabel 
Riutort 
Sampol 
Ibarra 
la Iglesia 
Pujol 
Calafat 
Bonet 
Muñoz 
Fuster 
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educacio.caib.es 
Cristina 
Marcos 
Mestres Especialistes 
Suport 
Infantil 
Ed. Física Música Anglès Audició i 
Llenguaje 
Pedagogía 
Terapèutica 
Atenció 
Diversitat 
Religió 
Maria 
López 
Gabriel 
Vives 
Sílvia Moll Emília 
Prieto 
Andreu Peñuela 
Jaume Parets 
Silvia Huguet 
Felisa Vives 
Catalina 
Siquier 
Isabel 
Gost 
Equip Directiu 
Director Cap d’Estudis Secretari 
Jaume Parets Andreu Peñuela Gabriel Vives 
Visita pares i mares: 
Dimarts, de 14 a 15h. El professorat podrà rebre’ls mitjançant visita concertada. Per notificar, 
aclarir, comentar... qualsevol aspecte relacionat amb el seu fill/a, cal dirigir-se en primera 
instància a la tutora de l´alumne/a o al mestre/a responsable de l´assignatura. 
Per a un bon funcionament de les classes, els pares no podran entrar dins les aules una 
vegada començada la jornada escolar. 
Horari d´atenció al públic: 
Direcció: Dimarts i divendres, de 9 a 9'45 h. 
Cap d´Estudis: Dilluns i divendres, de 9 a 9'45 h. 
Secretaria: de Dilluns a divendres de 9 a 9'45 i de 13'00 a 14'00 h 
Fora d´aquest horari, no els podrem atendre. Només en casos justificats i prèvia 
comunicació. Si es tracta d´un assumpte urgent, podran posar-se en contacte amb el Centre a través 
del telèfon : 971- 27 77 86. 
Entrades i sortides: 
L´horari escolar per a tots els cursos és de 9 a 14h. Els alumnes de 3 anys entraran 
acompanyats pels pares o mares per la porta blava (que dóna directament al pati) fins a la seva aula. 
Els alumnes de 4 i 5 anys entraran al recinte escolar per la porta blava igualment i esperaran al pati 
a la seva fila. Els pares han de sortir per la mateixa porta a les 9h. Els alumnes d´Educació Infantil 
seran recollits a la seva aula a les 13:50h. . L’alumnat de primària entrarà per la mateixa porta i es 
col.locarà a la fila pertinent Els alumnes que no arribin puntualment hauran de presentar el 
justificant corresponent en arribar. Així mateix, si un alumne ha de sortir del Centre durant el 
període lectiu, haurà de presentar una justificació signada pels pares. Queda prohibida l´entrada 
d´animals domèstics en el recinte escolar, així com fumar.
CURS 2014 - 2015 
Assistència a classe: 
L´assistència a classe és diària i obligatòria d´acord amb la llei. Les absències han de ser 
justificades a la tutora per escrit i signades pels pares (es recomana fer-ho amb una anotació a 
l’agenda escolar). És important que l’alumne no falti tota la jornada escolar i que s’incorpori a 
l’escola després de la seva absència. En cas d´absentisme reiterat es seguiran les passes indicades 
en el protocol d'´absentisme dels Serveis Socials. 
Comportaments i hàbits: 
És un dret i un deure dels alumnes, pares i mestres complir el que disposa el Reglament 
Orgànic de Funcionament. És necessari conèixer el citat reglament (que està a la seva disposició a 
la secretaria), ja que és essencial per a un bon funcionament del Centre. 
Recordam que el dia de fruita a l´escola és el dimecres i divendres, encara que es recorda la 
conveniència de dur sempre berenars equilibrats (ni pastisseria industrial, ni llepolies,...), fer ús de 
la carmanyola per tenir cura del mediambient. Cal posar el nom de l’alumne a la seva roba (sobretot 
jaquetes) i a la carmanyola. 
Urgències: 
En cas d´accident o urgència, es telefonarà sempre en primera instància els pares. És 
imprescindible que el Centre tengui a la seva disposició un o més telèfons d´urgència per poder 
contactar sempre que sigui necessari. Per aquest motiu, els pregam notifiquin a la tutora qualsevol 
canvi de domicili o telèfon. 
Calendari escolar: 
Les activitats lectives comencen dia 12 de setembre de 2014 i acaben el 19 de juny de 2015. 
Períodes de vacances: 
Nadal: del 23 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos). 
Pasqua: del 2 al 10 d’abril 2015 (ambdós inclosos). 
Dies festius: 
8 de desembre: Inmaculada Concepció 
20 de gener: Sant Sebastià (festa local) 
27 de febrero: Festa Escolar Unificada 
1 de maig: dia del Treballador 
Dia no lectiu del centre: 
03 de noviembre de 2014 
02 de març de 2015 
APIMA: 
L´associació de pares i mares del Centre organitza activitats en temps extraescolar a les 
quals poden apuntar-s´ hi els alumnes del Centre. Cal dirigir-se als responsables de l´associació a 
l’oficina que disposen a la planta baixa del centre, trobaran més información d’interès a la seva 
web: http://amipaceipsoncanals.blogspot.com.es/ 
MENJADOR i MATINET: 
Vos recordam que el nostre menjador escolar començarà a funcionar el dia 12 de setembre. 
El preu diari és de 6'50 €. Es poden comprar blocs de 5 dies, per 30 €, que es podran utilitzar 
qualsevol dia de la setmana. Es poden adquirir al centre, durant l'horari de secretaria. 
L'horari de menjador serà de 14h a 15'30h.. 
El servei de MATINET comença a les 7’30h. fins a les 9’00h. Per informar-se dels preus cal 
posar-se en contacte directament amb la monitora del servei. 
REUNIONS INFORMATIVES DE PARES DE PRINCIPI DE CURS: 
1r Cicle de Primària: Dijous 18 de setembre, a les 14h. 
2n Cicle de Primària: Dimarts 23 de setembre, a les 14h 
3r Cicle de Primària: Dimecres 17 de setembre a les 14h 
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educacio.caib.es
CURS 2014 - 2015 
Apreciados padres y madres: Les saludamos en este comienzo de curso y les detallamos algunas 
informaciones de su interés. 
Plantilla del Centro: 
Tutorías 
EI 3 EI 4 EI 5 1º 2º A 2º B 3º 4º 5º 6º 
Antonia 
Mª Àngels 
Yolanda 
Carme de 
Jero 
Elena 
Maria 
Paqui 
Isabel 
Riutort 
Sampol 
Ibarra 
la Iglesia 
Pujol 
Calafat 
Bonet 
Muñoz 
Fuster 
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educacio.caib.es 
Cristina 
Marcos 
Maestros Especialistas 
Apoyo 
Infantil 
Ed. Física Música Inglés Audición y 
Lenguaje 
Pedagogía 
Terapéutica 
Atención 
Diversidad 
Religión 
Maria 
López 
Gabriel 
Vives 
Sílvia Moll Emília 
Prieto 
Andreu Peñuela 
Jaume Parets 
Silvia Huguet 
Felisa Vives 
Catalina 
Siquier 
Isabel 
Gost 
Equipo Directivo 
Director Jefe de Estudios Secretario 
Jaume Parets Andreu Peñuela Gabriel Vives 
Visita de padres 
Martes, de 14 a 15h. Los profesores les recibirán una vez concertada la visita. Para notificar, 
aclarar, comentar... cualquier aspecto relacionado con su hijo/a, deben dirigirse en primera instancia a la 
tutora del alumno/a o al maestro/a responsable de la asignatura. 
Para un buen funcionamiento de las clases los padres no podrán subir ni entrar en las aulas una vez 
iniciado el horario escolar. 
Horario de atención al público: 
Dirección: Martes y viernes de 9 a 9’45h. 
Jefatura de Estudios: Lunes y viernes de 9 a 9´45h. 
Secretaría: de Lunes a viernes de 9 a 9’45 y de 13h. a 14h. 
No se atenderán visitas más que en casos justificados y previa comunicación. Si se trata de un asunto 
urgente, se podrán poner en contacto con el Centro a través del teléfono : 
971- 27 77 86. 
Entradas y salidas: 
El horario escolar para todos los cursos es de 9 a 14h. Los alumnos de 3 años entrarán acompañados por sus 
padres, por la puerta azul (que da directamente al patio), hasta su aula. Los alumnos de 4 y 5 años entrarán 
en el recinto escolar también por la puerta azul, se dirigiran al patio y harán fila. Los padres deberán salir por 
esta misma puerta a las 9h de la mañana. El alumnado de primaria entrará también por esta misma puerta y 
se colocará en la fila respectiva. El centro se cerrará a las 9h y 10 minutos. Se tomarán las medidas 
oportunas con todos aquellos alumnos que reiteradamente lleguen tarde. Los alumnos que no lleguen 
puntualmente tendrán que presentar el justificante correspondiente al llegar. Si un alumno tiene que salir del 
centro durante el período lectivo, deberá presentar un justificante firmado por sus padres. 
Los padres de Infantil recogerán a sus hijos a las 13:50 h. en sus aulas respectivas. 
Queda TOTALMENTE prohibida la entrada de animales domésticos en el recinto escolar, así como fumar 
en el mismo.
CURS 2014 - 2015 
Asistencia a clase: 
La asistencia a clase es diaria y obligatoria de acuerdo con la ley. Las ausencias serán justificadas a 
la tutora por escrito y firmadas por los padres (se recomienda hacerlo en la agenda escolar). Es 
importante que el alumno no falte toda la jornada escolar y que se incorpore a clase después 
de su ausencia. En caso de absentismo reiterado se seguirán los pasos indicados en el protocolo de 
absentismo de Servicios Sociales 
Comportamientos y hábitos: 
Es un derecho y un deber de los alumnos, padres y maestros, cumplir con lo establecido en el 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Es necesario conocer el citado reglamento (que está a su 
disposición en la secretaría), ya que es esencial para un correcto funcionamiento del centro. El día de 
merienda de fruta es el miércoles y viernes y se recuerda la conveniencia de traer siempre 
meriendas equilibradas (ni pastelería industrial ni golosinas,...) , hacer uso del tapper para cuidar 
nuestro medioambiente. 
Se debe poner el nombre del alumno en su ropa (sobretodo chaquetas), como también a su 
tapper. 
Urgencias: 
En caso de accidente o urgencia se comunicará siempre y en primera instancia a los padres. Es 
imprescindible que el centro tenga a su disposición uno o más teléfonos de urgencia para poder 
contactar siempre que sea necesario. Por este motivo tendrán que notificar a la tutora cualquier 
cambio de domicilio o teléfono. 
Calendario escolar: 
Las actividades lectivas empiezan dia 12 de septiembre del 2014 y terminan el 19 de junio del 2015 
Periodo de vacaciones: 
Navidad: del 23 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015 (ambos incluídos). 
Pascua: del 2 al 10 de abril 2015 (ambos incluídos). 
Días festivos: 
8 de diciembre : la Inmaculada Concepción 
20 de enero 2012: Sant Sebastián * fiesta local 
27 de febrero: Fiesta Escolar Unificada 
1 mayo : día del trabajador 
Dia no lectivo del centro: 
03 de noviembre 2014 
02 de marzo 2015 
APIMA: 
La asociación de padres y madres del Centro organiza actividades en horario extraescolar a las que 
se pueden apuntar los alumnos del centro. Para ello, tienen que dirigirse al responsable de la asociación en la 
oficina del APIMA ubicada en la planta baja del centro, encontrarán más información de interés en su web 
http://amipaceipsoncanals.blogspot.com.es/ 
COMEDOR: 
Les recordamos que nuestro comedor escolar empezará a funcionar el día 12 de septiembre. El 
precio diario será de 6'50 €. Pueden comprar un bloc de 5 días por 30€, que se podrá utilizar cuando sea 
necesario. Se podrán adquirir en secretaría durante el horario establecido. HORARIO DE COMEDOR: de 
14h a 15'30h. 
El servicio de MATINET empieza a las 7’30h hasta las 9’00h. Para saber el precio, pueden ponerse en 
contacto directamente con la monitora del servicio. 
REUNIONES INFORMATIVAS PARA LOS PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO: 
1º Ciclo de Primaria: Jueves 18 de septiembre, a las 14h 
2º Ciclo de Primaria: Martes 23 de septiembre, a las 14h 
3º Ciclo de Primaria: Miércoles 17 de septiembre a las 14h 
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educacio.caib.es

Recomendados

Cuenta Pública 2011, Escuela El Tejar von
Cuenta Pública 2011, Escuela El TejarCuenta Pública 2011, Escuela El Tejar
Cuenta Pública 2011, Escuela El TejarPablo López Cortés
530 views26 Folien
Triptico anejas von
Triptico anejasTriptico anejas
Triptico anejaslasanejas
2.1K views2 Folien
Diario teruel 3 diciembre von
Diario teruel 3 diciembreDiario teruel 3 diciembre
Diario teruel 3 diciembrelasanejas
462 views3 Folien
Triptico 2020-21 von
Triptico 2020-21Triptico 2020-21
Triptico 2020-21lasanejas
2.6K views2 Folien
Proyecto tiempos escolares von
Proyecto tiempos escolaresProyecto tiempos escolares
Proyecto tiempos escolareslasanejas
2.8K views62 Folien
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P... von
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...Apinas
1.1K views47 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ESCUELA DE VERANO 2014 von
ESCUELA DE VERANO 2014ESCUELA DE VERANO 2014
ESCUELA DE VERANO 2014Colegio Ciudad del Mar
2.1K views14 Folien
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017 von
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-201707 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017lasanejas
528 views1 Folie
Grado en Educación primaria von
Grado en Educación primariaGrado en Educación primaria
Grado en Educación primariaceciliavelez17
421 views31 Folien
Las Actividades Extraescolares. Profesor: Fernando Gómez Jiménez von
Las Actividades Extraescolares. Profesor: Fernando Gómez JiménezLas Actividades Extraescolares. Profesor: Fernando Gómez Jiménez
Las Actividades Extraescolares. Profesor: Fernando Gómez JiménezProfesor: FERNANDO GÓMEZ JIMÉNEZ
464 views5 Folien
Carta inici curs pares 2019 2020 von
Carta inici curs pares 2019 2020Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020cpsoncanals
451 views5 Folien
Grupo 9.proyecto diversidad von
Grupo 9.proyecto diversidadGrupo 9.proyecto diversidad
Grupo 9.proyecto diversidadAida Martinez
582 views46 Folien

Was ist angesagt?(20)

07 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017 von lasanejas
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-201707 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017
lasanejas528 views
Carta inici curs pares 2019 2020 von cpsoncanals
Carta inici curs pares 2019 2020Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020
cpsoncanals451 views
Grupo 9.proyecto diversidad von Aida Martinez
Grupo 9.proyecto diversidadGrupo 9.proyecto diversidad
Grupo 9.proyecto diversidad
Aida Martinez582 views
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017 von lasanejas
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017
lasanejas73.4K views
Informe completo von ElenaFelix8
Informe completoInforme completo
Informe completo
ElenaFelix83.3K views
Cuadernillo familia 14 15 von lasanejas
Cuadernillo familia 14 15Cuadernillo familia 14 15
Cuadernillo familia 14 15
lasanejas31.8K views
Boletin información general curso 2013.14 von bujalance25
Boletin información general curso 2013.14Boletin información general curso 2013.14
Boletin información general curso 2013.14
bujalance256.8K views

Destacado

Comunicat pares decoracio cor von
Comunicat pares decoracio corComunicat pares decoracio cor
Comunicat pares decoracio corcpsoncanals
679 views1 Folie
Pla d'aten a la diversitat von
Pla d'aten a la diversitatPla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitatcpsoncanals
827 views19 Folien
Comenius logos von
Comenius logosComenius logos
Comenius logoscpsoncanals
950 views5 Folien
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016 von
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016cpsoncanals
1.4K views5 Folien
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r von
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rAprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rcpsoncanals
1.5K views4 Folien
Black friday a son canals von
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canalscpsoncanals
902 views6 Folien

Destacado(20)

Comunicat pares decoracio cor von cpsoncanals
Comunicat pares decoracio corComunicat pares decoracio cor
Comunicat pares decoracio cor
cpsoncanals679 views
Pla d'aten a la diversitat von cpsoncanals
Pla d'aten a la diversitatPla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
cpsoncanals827 views
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016 von cpsoncanals
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
cpsoncanals1.4K views
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r von cpsoncanals
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rAprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
cpsoncanals1.5K views
Black friday a son canals von cpsoncanals
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canals
cpsoncanals902 views
English presentation 2 von cpsoncanals
English presentation 2English presentation 2
English presentation 2
cpsoncanals437 views
English presentation 1 von cpsoncanals
English presentation 1English presentation 1
English presentation 1
cpsoncanals501 views
Black history month von cpsoncanals
Black history monthBlack history month
Black history month
cpsoncanals941 views
Our english teachers at son canals school von cpsoncanals
Our english teachers at son canals schoolOur english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals school
cpsoncanals1.1K views
Les nostres pelis preferides 3r0001 von cpsoncanals
Les nostres pelis preferides 3r0001Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001
cpsoncanals717 views
Treballam el còmic a 4t von cpsoncanals
Treballam el còmic a 4tTreballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4t
cpsoncanals1.3K views
Programa Concert Nadal 2014 von cpsoncanals
Programa Concert Nadal 2014Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014
cpsoncanals973 views
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya von cpsoncanals
Mobilitat Erasmus+ Jena-AlemanyaMobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
cpsoncanals1.4K views
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17 von cpsoncanals
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
cpsoncanals1.6K views
Interviews students results2 von ThinkB4UClick
Interviews students results2Interviews students results2
Interviews students results2
ThinkB4UClick437 views
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària von cpsoncanals
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r PrimàriaSORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
cpsoncanals631 views
Projecte Lingüístic Centre von cpsoncanals
Projecte Lingüístic CentreProjecte Lingüístic Centre
Projecte Lingüístic Centre
cpsoncanals653 views
Pla d'autoprotecció von cpsoncanals
Pla d'autoproteccióPla d'autoprotecció
Pla d'autoprotecció
cpsoncanals613 views
Berenar literari von cpsoncanals
Berenar literariBerenar literari
Berenar literari
cpsoncanals1.2K views

Similar a informació inici curs 2014 2015

CEIP ANEJAS von
CEIP ANEJASCEIP ANEJAS
CEIP ANEJASlasanejas
11.1K views18 Folien
Orientaciones familia 2021 / 22 von
Orientaciones familia 2021 / 22Orientaciones familia 2021 / 22
Orientaciones familia 2021 / 22lasanejas
935 views18 Folien
Orientaciones familia von
Orientaciones familiaOrientaciones familia
Orientaciones familialasanejas
26.1K views16 Folien
Normas de convivencia von
Normas de convivencia Normas de convivencia
Normas de convivencia Alfaresbilingual
630 views4 Folien
Guia de padres 2 von
Guia de padres 2Guia de padres 2
Guia de padres 2fernandodelosrios
10.8K views43 Folien
Cuadernillo de padres para el blog von
Cuadernillo de padres para el blogCuadernillo de padres para el blog
Cuadernillo de padres para el bloglasanejas
21K views17 Folien

Similar a informació inici curs 2014 2015(20)

CEIP ANEJAS von lasanejas
CEIP ANEJASCEIP ANEJAS
CEIP ANEJAS
lasanejas11.1K views
Orientaciones familia 2021 / 22 von lasanejas
Orientaciones familia 2021 / 22Orientaciones familia 2021 / 22
Orientaciones familia 2021 / 22
lasanejas935 views
Orientaciones familia von lasanejas
Orientaciones familiaOrientaciones familia
Orientaciones familia
lasanejas26.1K views
Cuadernillo de padres para el blog von lasanejas
Cuadernillo de padres para el blogCuadernillo de padres para el blog
Cuadernillo de padres para el blog
lasanejas21K views
Boletín informativo Curso 2014-2015 von ColegioCN
Boletín informativo Curso 2014-2015Boletín informativo Curso 2014-2015
Boletín informativo Curso 2014-2015
ColegioCN7.5K views
Reunión familias 3º 1er trimestre von dfr4591
Reunión familias 3º 1er trimestreReunión familias 3º 1er trimestre
Reunión familias 3º 1er trimestre
dfr4591389 views
Boletin informativo-de-curso-2011-201214 von mrc7
Boletin informativo-de-curso-2011-201214Boletin informativo-de-curso-2011-201214
Boletin informativo-de-curso-2011-201214
mrc7920 views
Tríptico informativo organización 14 15 von Eiarcoiris
Tríptico informativo organización 14 15Tríptico informativo organización 14 15
Tríptico informativo organización 14 15
Eiarcoiris14.4K views

Más de cpsoncanals

Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro von
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centroServeis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centrocpsoncanals
709 views1 Folie
Horaris grups 2019/20 von
Horaris grups  2019/20Horaris grups  2019/20
Horaris grups 2019/20cpsoncanals
221 views4 Folien
Horari activitats extraescolars 2019/20 von
Horari activitats extraescolars 2019/20Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20cpsoncanals
275 views1 Folie
Eleccions consell escolar 2018 von
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018cpsoncanals
334 views2 Folien
Circular english day_ 17_18 von
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18cpsoncanals
442 views1 Folie
English day parents note 17 18 2 (5) von
English day parents note 17 18 2 (5)English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)cpsoncanals
679 views1 Folie

Más de cpsoncanals(16)

Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro von cpsoncanals
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centroServeis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
cpsoncanals709 views
Horaris grups 2019/20 von cpsoncanals
Horaris grups  2019/20Horaris grups  2019/20
Horaris grups 2019/20
cpsoncanals221 views
Horari activitats extraescolars 2019/20 von cpsoncanals
Horari activitats extraescolars 2019/20Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20
cpsoncanals275 views
Eleccions consell escolar 2018 von cpsoncanals
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018
cpsoncanals334 views
Circular english day_ 17_18 von cpsoncanals
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18
cpsoncanals442 views
English day parents note 17 18 2 (5) von cpsoncanals
English day parents note 17 18 2 (5)English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)
cpsoncanals679 views
Reunió delegats 17 18 von cpsoncanals
Reunió delegats 17 18Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18
cpsoncanals1.3K views
Projecte Educatiu Centre von cpsoncanals
Projecte Educatiu CentreProjecte Educatiu Centre
Projecte Educatiu Centre
cpsoncanals728 views
Renovació Consell Escolar von cpsoncanals
Renovació Consell EscolarRenovació Consell Escolar
Renovació Consell Escolar
cpsoncanals198 views
1r berenar literari 2014/2015 von cpsoncanals
1r berenar literari 2014/20151r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/2015
cpsoncanals835 views
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET von cpsoncanals
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NETCP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
cpsoncanals518 views
Revista Escolar Son Canals 2012-13 von cpsoncanals
Revista Escolar Son Canals 2012-13Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13
cpsoncanals536 views
Reunió pares 5 anys B_abril 2013 von cpsoncanals
Reunió pares 5 anys B_abril 2013Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013
cpsoncanals819 views

Último

PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptx von
PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptxPPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptx
PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptxCarlaFuentesMuoz
34 views7 Folien
Misión en favor de los poderosos von
Misión en favor de los poderososMisión en favor de los poderosos
Misión en favor de los poderososhttps://gramadal.wordpress.com/
230 views16 Folien
Tema 3-El átomo.pptx von
Tema 3-El átomo.pptxTema 3-El átomo.pptx
Tema 3-El átomo.pptxfatimasilvacabral
34 views16 Folien
Inteligencia Artificial en las aulas von
Inteligencia Artificial en las aulasInteligencia Artificial en las aulas
Inteligencia Artificial en las aulasLorena Fernández
130 views21 Folien
PREGUNTAS ASCENSO AIP.pptx von
PREGUNTAS ASCENSO AIP.pptxPREGUNTAS ASCENSO AIP.pptx
PREGUNTAS ASCENSO AIP.pptxSandra Mariela Ballón Aguedo
59 views503 Folien

Último(20)

PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptx von CarlaFuentesMuoz
PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptxPPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptx
PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptx
CarlaFuentesMuoz34 views
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la... von IGNACIO BALLESTER PARDO
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...
Intranet y extranet cuadro comparativo.pdf von UPTVT
Intranet y extranet cuadro comparativo.pdfIntranet y extranet cuadro comparativo.pdf
Intranet y extranet cuadro comparativo.pdf
UPTVT30 views
Castelo de San Diego (A Coruña) von Agrela Elvixeo
Castelo de San Diego (A Coruña)Castelo de San Diego (A Coruña)
Castelo de San Diego (A Coruña)
Agrela Elvixeo175 views

informació inici curs 2014 2015

  • 1. CURS 2014 - 2015 Benvolguts pares i mares: Vos saludam en aquest començament de curs i us detallam diverses informacions del seu interès. Plantilla del Centre: Tutories EI 3 EI 4 EI 5 1r 2n A 2n B 3r 4t 5è 6è Antonia Mª Àngels Yolanda Carme de Jero Elena Maria Paqui Isabel Riutort Sampol Ibarra la Iglesia Pujol Calafat Bonet Muñoz Fuster C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educacio.caib.es Cristina Marcos Mestres Especialistes Suport Infantil Ed. Física Música Anglès Audició i Llenguaje Pedagogía Terapèutica Atenció Diversitat Religió Maria López Gabriel Vives Sílvia Moll Emília Prieto Andreu Peñuela Jaume Parets Silvia Huguet Felisa Vives Catalina Siquier Isabel Gost Equip Directiu Director Cap d’Estudis Secretari Jaume Parets Andreu Peñuela Gabriel Vives Visita pares i mares: Dimarts, de 14 a 15h. El professorat podrà rebre’ls mitjançant visita concertada. Per notificar, aclarir, comentar... qualsevol aspecte relacionat amb el seu fill/a, cal dirigir-se en primera instància a la tutora de l´alumne/a o al mestre/a responsable de l´assignatura. Per a un bon funcionament de les classes, els pares no podran entrar dins les aules una vegada començada la jornada escolar. Horari d´atenció al públic: Direcció: Dimarts i divendres, de 9 a 9'45 h. Cap d´Estudis: Dilluns i divendres, de 9 a 9'45 h. Secretaria: de Dilluns a divendres de 9 a 9'45 i de 13'00 a 14'00 h Fora d´aquest horari, no els podrem atendre. Només en casos justificats i prèvia comunicació. Si es tracta d´un assumpte urgent, podran posar-se en contacte amb el Centre a través del telèfon : 971- 27 77 86. Entrades i sortides: L´horari escolar per a tots els cursos és de 9 a 14h. Els alumnes de 3 anys entraran acompanyats pels pares o mares per la porta blava (que dóna directament al pati) fins a la seva aula. Els alumnes de 4 i 5 anys entraran al recinte escolar per la porta blava igualment i esperaran al pati a la seva fila. Els pares han de sortir per la mateixa porta a les 9h. Els alumnes d´Educació Infantil seran recollits a la seva aula a les 13:50h. . L’alumnat de primària entrarà per la mateixa porta i es col.locarà a la fila pertinent Els alumnes que no arribin puntualment hauran de presentar el justificant corresponent en arribar. Així mateix, si un alumne ha de sortir del Centre durant el període lectiu, haurà de presentar una justificació signada pels pares. Queda prohibida l´entrada d´animals domèstics en el recinte escolar, així com fumar.
  • 2. CURS 2014 - 2015 Assistència a classe: L´assistència a classe és diària i obligatòria d´acord amb la llei. Les absències han de ser justificades a la tutora per escrit i signades pels pares (es recomana fer-ho amb una anotació a l’agenda escolar). És important que l’alumne no falti tota la jornada escolar i que s’incorpori a l’escola després de la seva absència. En cas d´absentisme reiterat es seguiran les passes indicades en el protocol d'´absentisme dels Serveis Socials. Comportaments i hàbits: És un dret i un deure dels alumnes, pares i mestres complir el que disposa el Reglament Orgànic de Funcionament. És necessari conèixer el citat reglament (que està a la seva disposició a la secretaria), ja que és essencial per a un bon funcionament del Centre. Recordam que el dia de fruita a l´escola és el dimecres i divendres, encara que es recorda la conveniència de dur sempre berenars equilibrats (ni pastisseria industrial, ni llepolies,...), fer ús de la carmanyola per tenir cura del mediambient. Cal posar el nom de l’alumne a la seva roba (sobretot jaquetes) i a la carmanyola. Urgències: En cas d´accident o urgència, es telefonarà sempre en primera instància els pares. És imprescindible que el Centre tengui a la seva disposició un o més telèfons d´urgència per poder contactar sempre que sigui necessari. Per aquest motiu, els pregam notifiquin a la tutora qualsevol canvi de domicili o telèfon. Calendari escolar: Les activitats lectives comencen dia 12 de setembre de 2014 i acaben el 19 de juny de 2015. Períodes de vacances: Nadal: del 23 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos). Pasqua: del 2 al 10 d’abril 2015 (ambdós inclosos). Dies festius: 8 de desembre: Inmaculada Concepció 20 de gener: Sant Sebastià (festa local) 27 de febrero: Festa Escolar Unificada 1 de maig: dia del Treballador Dia no lectiu del centre: 03 de noviembre de 2014 02 de març de 2015 APIMA: L´associació de pares i mares del Centre organitza activitats en temps extraescolar a les quals poden apuntar-s´ hi els alumnes del Centre. Cal dirigir-se als responsables de l´associació a l’oficina que disposen a la planta baixa del centre, trobaran més información d’interès a la seva web: http://amipaceipsoncanals.blogspot.com.es/ MENJADOR i MATINET: Vos recordam que el nostre menjador escolar començarà a funcionar el dia 12 de setembre. El preu diari és de 6'50 €. Es poden comprar blocs de 5 dies, per 30 €, que es podran utilitzar qualsevol dia de la setmana. Es poden adquirir al centre, durant l'horari de secretaria. L'horari de menjador serà de 14h a 15'30h.. El servei de MATINET comença a les 7’30h. fins a les 9’00h. Per informar-se dels preus cal posar-se en contacte directament amb la monitora del servei. REUNIONS INFORMATIVES DE PARES DE PRINCIPI DE CURS: 1r Cicle de Primària: Dijous 18 de setembre, a les 14h. 2n Cicle de Primària: Dimarts 23 de setembre, a les 14h 3r Cicle de Primària: Dimecres 17 de setembre a les 14h C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educacio.caib.es
  • 3. CURS 2014 - 2015 Apreciados padres y madres: Les saludamos en este comienzo de curso y les detallamos algunas informaciones de su interés. Plantilla del Centro: Tutorías EI 3 EI 4 EI 5 1º 2º A 2º B 3º 4º 5º 6º Antonia Mª Àngels Yolanda Carme de Jero Elena Maria Paqui Isabel Riutort Sampol Ibarra la Iglesia Pujol Calafat Bonet Muñoz Fuster C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educacio.caib.es Cristina Marcos Maestros Especialistas Apoyo Infantil Ed. Física Música Inglés Audición y Lenguaje Pedagogía Terapéutica Atención Diversidad Religión Maria López Gabriel Vives Sílvia Moll Emília Prieto Andreu Peñuela Jaume Parets Silvia Huguet Felisa Vives Catalina Siquier Isabel Gost Equipo Directivo Director Jefe de Estudios Secretario Jaume Parets Andreu Peñuela Gabriel Vives Visita de padres Martes, de 14 a 15h. Los profesores les recibirán una vez concertada la visita. Para notificar, aclarar, comentar... cualquier aspecto relacionado con su hijo/a, deben dirigirse en primera instancia a la tutora del alumno/a o al maestro/a responsable de la asignatura. Para un buen funcionamiento de las clases los padres no podrán subir ni entrar en las aulas una vez iniciado el horario escolar. Horario de atención al público: Dirección: Martes y viernes de 9 a 9’45h. Jefatura de Estudios: Lunes y viernes de 9 a 9´45h. Secretaría: de Lunes a viernes de 9 a 9’45 y de 13h. a 14h. No se atenderán visitas más que en casos justificados y previa comunicación. Si se trata de un asunto urgente, se podrán poner en contacto con el Centro a través del teléfono : 971- 27 77 86. Entradas y salidas: El horario escolar para todos los cursos es de 9 a 14h. Los alumnos de 3 años entrarán acompañados por sus padres, por la puerta azul (que da directamente al patio), hasta su aula. Los alumnos de 4 y 5 años entrarán en el recinto escolar también por la puerta azul, se dirigiran al patio y harán fila. Los padres deberán salir por esta misma puerta a las 9h de la mañana. El alumnado de primaria entrará también por esta misma puerta y se colocará en la fila respectiva. El centro se cerrará a las 9h y 10 minutos. Se tomarán las medidas oportunas con todos aquellos alumnos que reiteradamente lleguen tarde. Los alumnos que no lleguen puntualmente tendrán que presentar el justificante correspondiente al llegar. Si un alumno tiene que salir del centro durante el período lectivo, deberá presentar un justificante firmado por sus padres. Los padres de Infantil recogerán a sus hijos a las 13:50 h. en sus aulas respectivas. Queda TOTALMENTE prohibida la entrada de animales domésticos en el recinto escolar, así como fumar en el mismo.
  • 4. CURS 2014 - 2015 Asistencia a clase: La asistencia a clase es diaria y obligatoria de acuerdo con la ley. Las ausencias serán justificadas a la tutora por escrito y firmadas por los padres (se recomienda hacerlo en la agenda escolar). Es importante que el alumno no falte toda la jornada escolar y que se incorpore a clase después de su ausencia. En caso de absentismo reiterado se seguirán los pasos indicados en el protocolo de absentismo de Servicios Sociales Comportamientos y hábitos: Es un derecho y un deber de los alumnos, padres y maestros, cumplir con lo establecido en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Es necesario conocer el citado reglamento (que está a su disposición en la secretaría), ya que es esencial para un correcto funcionamiento del centro. El día de merienda de fruta es el miércoles y viernes y se recuerda la conveniencia de traer siempre meriendas equilibradas (ni pastelería industrial ni golosinas,...) , hacer uso del tapper para cuidar nuestro medioambiente. Se debe poner el nombre del alumno en su ropa (sobretodo chaquetas), como también a su tapper. Urgencias: En caso de accidente o urgencia se comunicará siempre y en primera instancia a los padres. Es imprescindible que el centro tenga a su disposición uno o más teléfonos de urgencia para poder contactar siempre que sea necesario. Por este motivo tendrán que notificar a la tutora cualquier cambio de domicilio o teléfono. Calendario escolar: Las actividades lectivas empiezan dia 12 de septiembre del 2014 y terminan el 19 de junio del 2015 Periodo de vacaciones: Navidad: del 23 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015 (ambos incluídos). Pascua: del 2 al 10 de abril 2015 (ambos incluídos). Días festivos: 8 de diciembre : la Inmaculada Concepción 20 de enero 2012: Sant Sebastián * fiesta local 27 de febrero: Fiesta Escolar Unificada 1 mayo : día del trabajador Dia no lectivo del centro: 03 de noviembre 2014 02 de marzo 2015 APIMA: La asociación de padres y madres del Centro organiza actividades en horario extraescolar a las que se pueden apuntar los alumnos del centro. Para ello, tienen que dirigirse al responsable de la asociación en la oficina del APIMA ubicada en la planta baja del centro, encontrarán más información de interés en su web http://amipaceipsoncanals.blogspot.com.es/ COMEDOR: Les recordamos que nuestro comedor escolar empezará a funcionar el día 12 de septiembre. El precio diario será de 6'50 €. Pueden comprar un bloc de 5 días por 30€, que se podrá utilizar cuando sea necesario. Se podrán adquirir en secretaría durante el horario establecido. HORARIO DE COMEDOR: de 14h a 15'30h. El servicio de MATINET empieza a las 7’30h hasta las 9’00h. Para saber el precio, pueden ponerse en contacto directamente con la monitora del servicio. REUNIONES INFORMATIVAS PARA LOS PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO: 1º Ciclo de Primaria: Jueves 18 de septiembre, a las 14h 2º Ciclo de Primaria: Martes 23 de septiembre, a las 14h 3º Ciclo de Primaria: Miércoles 17 de septiembre a las 14h C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educacio.caib.es