Anzeige
221102_SA_850_Convocatoria Junta Ordinària 2022 11 18.pdf
221102_SA_850_Convocatoria Junta Ordinària 2022 11 18.pdf
221102_SA_850_Convocatoria Junta Ordinària 2022 11 18.pdf
Nächste SlideShare
Convocatoria Junta Govern Ordinària 20/12/2021Convocatoria Junta Govern Ordinària 20/12/2021
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

221102_SA_850_Convocatoria Junta Ordinària 2022 11 18.pdf

  1. 221102_SA_850_Convocatòria Junta de Govern Ordinària 18/11/2022 CIF: Q-0867011-I C/ Casp nº 130, despatx 6 08013 Barcelona Ventanillaunica.bcn@ccdtspcat.org Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. C D T S P B C N CONVOCATÒRIA DE JUNTA DE GOVERN ORDINARIA Com a Degà del Col·legi de Delineants Projectistes, Tècnics Superiors en Projectes de Barcelona, i d’acord amb l’article 30 dels Estatuts d’aquesta corporació, es convoca Reunió Ordinària de la Junta de Govern, que tindrà lloc el divendres 18 de novembre, a la seu del Col·legi al carrer Casp, número 130, Planta 5ª Aula 2, a les 17,00 hores en primera convocatòria i a les 17,30 hores en segona convocatòria, també es podrà seguir la reunió de forma telemàtica, amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Aprovació, si s’escau, de l’acte de la reunió de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2022. 2. Informe del Degà. Anunci de convocatòria del procés electoral de renovació del 50% dels membres de la Junta de Govern (Degà, Secretari, Interventor i 2 Vocals). 1er trimestre 2023. Ajuntament de Barcelona. Celebració de l’Onze de Setembre. 8 de setembre Saló de Cent. Sra. Clara Palau. Generalitat de Catalunya. Diada Nacional de Catalunya. 11 de setembre plaça de Josep Puig i Cadafalch. Sr. Vicente García i Sra. Clara Palau. Acte institucional: Presencia corporativa als partits polítics catalans amb motiu de les eleccions municipals. 5 de novembre Teatre Poliorama. Sr. Eloy Valdecantos. 3. Assumptes de Secretaria, altes i baixes col·legials. Traspàs del exdegà del Col·legi de Delineants de Barcelona. Sr. Jesús Arús i Fillola. Incoació, si s’escau, d’expedients col·legials per manca de pagament. Loteria Nadal 2022 Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. III Concurs de la imatge del Calendari col·legial 2023. Registres digitals. Secretaria, comptabilitat, borsa de treball i administració. 4. Assumptes de Tresoreria e Intervenció. Informe del seguiment dels ingressos i despeses de l’exercici 2022 i previsió de tancament. 5. Comissió de Competències Professionals i Administracions Públiques. Acord, si s’escau, de l’escrit adreçat a les Administracions Públiques. Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Acte de celebració dels 10 Anys de la Formació Professional DUAL. 11 d’octubre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Col·legi Professional de Delineants Projectistes, Tècnics Superiors en Projectes de Barcelona. REGISTRE DE SORTIDA Data 02/11/2022 Núm. 850
  2. 221102_SA_850_Convocatòria Junta de Govern Ordinària 18/11/2022 CIF: Q-0867011-I C/ Casp nº 130, despatx 6 08013 Barcelona Ventanillaunica.bcn@ccdtspcat.org Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. C D T S P B C N 6. Comissió de Informació i Comunicació (CIC). Informe actuacions. 7. Comissió de Dones. Sotsdegana Sra. Clara Palau i Canals, nou membre de la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. Jornada: Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats. 14 de setembre al Col·legi Notarial de Catalunya, organitzada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Acte del 150è aniversari del naixement de Francesca Bonnemaison i Farriols. 18 d’octubre a l’Espai La Cuina. 5ª Jornada pel foment de l’ocupació: ContracT(r)ran’s. Trans*Laboral 2022; 26 d’octubre a l’Auditori de la Fira de Sabadell. 8. Comissió d’Autònoms. Presentació de l’informe Situació del treball autònom a Catalunya 2021. 30 de setembre sala de Plens del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). 9. Consell de Col·legis Professionals de Delineants de Catalunya. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva del Consell, elecció del Conseller elegible del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. Propostes, si s’escau, del Col·legi de Delineants de Barcelona per la reunió del Consell de Col·legis de Delineants de Catalunya a celebrar el 25 de novembre de 2022. 10. Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes. Reunió del Pleno del Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes de data 11 de novembre de 2022. Resolución provisional de la concesión de subvención para la formación en metodología BIM aplicable a la contratación pública, convocatoria 2022, a favor del Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes. 11. Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. Reunió de la Taula Lletrada de data 5 d’octubre, per videoconferència. Reunió de la Taula Tècnica de data 7 d’octubre a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Reunió de la Taula Tècnica de data 10 de novembre al BizBarcelona.
  3. 221102_SA_850_Convocatòria Junta de Govern Ordinària 18/11/2022 CIF: Q-0867011-I C/ Casp nº 130, despatx 6 08013 Barcelona Ventanillaunica.bcn@ccdtspcat.org Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. C D T S P B C N 12. Consell de la Formació Professional de Barcelona. Grup de Treball d’acompanyament i orientació a la Formació Professional. 11 d’octubre Sala Guinovart edifici Novíssim Ajuntament de Barcelona. Plenari Extraordinari del Consell de la FP de Barcelona. 8 de setembre. Comissió Permanent del Plenari del Consell de la FP de Barcelona. 3 de novembre. 13. Precs i qüestions. Atentament. Sergio Casado Álvarez Degà Barcelona, a dimecres 2 de novembre de 2022. NOTA. Es prega a tots els membres de la Junta de Govern i col·laboradors confirmin a aquesta secretaria, mitjançant el correu ventanillaunica.bcn@ccdtspcat.org la seva assistència, tant sigui de forma presencial com telemàticament, abans del dia 16 de novembre. Durant la propera setmana (07-11/11) es lliurarà tota la documentació a tractar durant la reunió.
Anzeige