Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji
Site name
Przy Al. Armii Krajowej w p...
Charakterystyka
działki
Land
specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Brak danych
no...
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]...
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
N
 Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
W s...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Armii Krajowej - 1,89 ha

229 Aufrufe

Veröffentlicht am

Site check list_rzeszow_armii_krajowej_1_89

Veröffentlicht in: Business
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Armii Krajowej - 1,89 ha

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Przy Al. Armii Krajowej w pobliżu skrzyżowania z Al. Niepodległości - w MPZP „Pobitno- Orzechy” Next to Armii Krajowej Avenue, near to the junction to Niepodległości Avenue – in the Area Development Plan „ Pobitno- Orzechy” Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Rzeszów Rzeszów City Powiat District Miasto Rzeszów Rzeszów City Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 1,89 ha Kształt działki The shape of the site Nieregularny Irregular Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Nie N Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The opening price will be set up according to expert assessment. Sale in the form of a tender. Właściciel / właściciele Owner(s) Prywatna Private Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Usługi komercyjne: handlu, gastronomii, komunikacji, turystyki (w szczególności motel), administracyjno-biurowe i rzemiosła. Dopuszcza się realizację zabudowy w formie jednoprzestrzennych, zwartych, wielkopowierzchniowych obiektów, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 mkw., pod warunkiem zróżnicowania przestrzennego i plastycznego brył, sylwet i elewacji, a także pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków komunikacji wewnętrznej na terenie. Commercial services: trade, catering, transport and tourism (in particular - motels), administration and office services, craft. Clear span, complex large capacity buildings, with the exception of retail sales area of over 2,000 sqm permitted, on condition of the spatial diversity, artistic shapes and elevations, and if the relevant conditions in the internal communication within the area will be provided. Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  2. 2. Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Brak danych no data available Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski Flat area Obecne użytkowanie Present usage Teren niezabudowany; zieleń nieurządzona, w części użytkowany rolniczo jako sady i łąki. The undeveloped land, cultivated green areas, partially used as orchards, arable land and meadows Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Brak danych no data available Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) N Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Od al. Armii Krajowej (obwodnica Śródmieścia na przebiegu drogi międzynarodowej nr E 40). From Armii Krajowej Avenue (the ”Śródmieście” bypass, alongside the international E40 road) Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Autostrada A4 – 3km w trakcie budowy Droga ekspresowa S19 – 5km w trakcie budowy A4 motorway – 3km, under construction S19 express road – 5 km, under construction Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak None Kolej [km] Railway line [km] 2 km Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  3. 3. Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] 2 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] 10 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Teren zlokalizowany w mieście wojewódzkim – Rzeszów The area located in the province capital Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Napięcie Voltage [kV] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant  Dostępna moc Available capacity [MW] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter [mm] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  4. 4. Telefony (T/N) Telephone (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Małgorzata Orzech Investment Consultant Konsultant ds. inwestycji, T: 17 857 71 00, +48 501 943 221, e-mail: morzech@pap.rzeszow.pl, podstawowy j. angielski/Basic English Osoby do kontaktu Contact person Waldemar Macheta Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 65 e-mail: wmacheta@erzeszow.pl Jerzy Bieniek Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 99 e-mail: bieniekj@erzeszow.pl Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

×