Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ค้นหาเทวดาในตัวคุณ

5.899 Aufrufe

Veröffentlicht am

สรุปหนังสือ "ค้นหาเทวดาในตัวคุณ" จำนวน 15 หน้าเป็นภาษาไทย ต้นฉบับหนังสือชื่อ Angel Inside - Chris Widener

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ค้นหาเทวดาในตัวคุณ

 1. 1. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 1“ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside”ความลับของไมเคิลแองเจโลทีจะช่วยให้คุณเดินตามความฝันและค้นพบงานทีคุณรักMichelangelo’s  secrets  for  following  your  passion  and  finding  the  work  you  love.By Chris WidenerSummarize by Pim Maneethaiคํานําหนังสือเล่มนีเขียนในรูปแบบของนิยายทีดําเนินเรืองโดยมีตัวละครชือ  ทอม  คุก  นักธุรกิจหนุ่มชาวอเมริกัน  ทีต้องการหาคําตอบในการดําเนินชีวิตต่อไปให้กับตนเองโดยเดินทางท่องเทียวในต่างประเทศ  ณ  เมืองสุดท้ายทีเขาไป  เขาได้พบกับชายชราผู้ให้แนวคิดของไมเคิลแองเจโลกับเขา  และบทเรียนมากมายทีจะเปลียนแปลงชีวิตของเขาไปชัวนิรันดร์บทที  1 ค้นหาเทวดาในตัวคุณวันนีเป็นวันสุดท้ายของการท่องเทียวสองสัปดาห์ในต่างประเทศ  เมืองสุดท้ายทีทอมอยู่ขณะนีคือเมืองฟลอเรนซ์  ประเทศอิตาลี  แต่ทอมก็ยังคงไม่ได้คําตอบแก่ชีวิตตนเอง  บ่ายวันนันเขานังอยู่ในย่านการค้าทีมากไปด้วยผู้คนแต่เขากลับรู้สึดโดดเดียว  ขณะทีเขานังหลบตาผู้คนก็มีเสียงของชายชราคนหนึงกล่าวทักทายเขา  เมือทังสองเริมคุยกัน  และโดนถามมากเข้าทอมก็บอกชายชราว่าทําไมตนจึงเดินทางทริปนี  และถึงแม้ว่านีจะเป็นวันสุดท้ายเขาก็ยังไม่สามารถหาคําตอบให้กับชีวิตของตนเองได้  ชายชราได้รับฟังเรืองราวก็เข้าใจถึงปัญหาและความท้อแท้ของทอม  จึงเสนอตัวทีจะพาทอมไปดูรูปปันเดวิดของไมเคิลแองเจโลอีกสักครังเพือให้เขาได้เรียนรู้บางสิงบางอย่างมากไปกว่าความสวยงามภายนอกของรูปปัน  ก่อนทีจะเดินจากย่านการค้าชายชราวางมือบนใหล่ของทอมและพูดว่า  “วันนีจะเปลียนแปลงชีวิตเธอชัวนิรันดร์”  
 2. 2. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 2เมือพวกเขามาถึงพิพิธภัณฑ์อะคาเดเมีย  ก็เดินตรงไปทีรูปปันเดวิดในทันที  รูปปันขนาดสิบสามฟุตครึงนีไมเคิลแองเจโลใช้เวลาแกะสลักนานถึง  28 เดือน  ระหว่างนีทอมก็เงียบไปราวกับว่าจะรอให้ชายชรานันเริมสอนเขาในสิงทีไม่เคยรู้มาก่อน  ซึงอาจเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตทีเขากําลังมองหาก็ได้ชายชราเล่าให้ทอมฟังว่าไมเคิลแองเจโลนันมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที  15 งานชินสําคัญๆของเขาก็คือ  รูปสลักเดวิด  ภาพวาดวิหารซิสไทน์  รูปสลักปิเอตา  ขณะทีไมเคิลแองเจโลกําลังแกะสลักเดวิดอยู่นัน  มีเด็กคนหนึงถามเขาว่าทําไมต้องทํางานหามรุ่งหามคําแบบนีด้วย  เขาจึงตอบเด็กคนนันว่า  “นีเจ้าหนู...มีเทวดาภายในหินก้อนนี  และฉันกําลังจะปลดปล่อยเขาออกมาให้เป็นอิสระ”  เล่ามาถึงตอนนีชายชราก็ถาม  ทอมกลับว่าเข้าใจความหมายทีไมเคิลแองเจโลต้องการสือหรือไม่  โดยรวมแล้วเขาเข้าใจแต่ยังมีสิงอืน  ความรู้อืนอีกมากทียังซ่อนอยู่ชายชราเปลียนมาถามทอมเกียวกับคนรอบตัวเขาว่าคนอืนๆคิดกับเขาอย่างไร  ทอมบอกว่าส่วนมากก็มองว่าเขาเป็นคนธรรมดาไม่โดดเด่นอะไร  เพราะมักจะนําเขาไปเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานทีสังคมตังใว้จนสูงลิวแล้วชายชราก็วกกลับมาเล่าประวัติของหินอ่อนก้อนทีไมเคิลแองเจโลสกัดออกมาเป็นเดวิดว่า  หินก้อนนีมีอายุเก่าแก่กว่าไมเคิลแองเจโลมันได้ถูกมอบหมายให้ศิลปินหลายคนก่อนหน้าเขาแต่ทุกคนก็ปฏิเสธทีจะทํา  ไม่ว่าจะเป็นอากอสติโน  ดี  ดุซซิโอ  แอนโตนิโอ  รอสเซลลิโน  และแม้กระทัง  ลีโอนาโด  ดาวินซี  ทีถือยศศักดิและมีความจองหองในตัว  โดยทีทังสามคนมองไม่ออกว่าจะแกะสลักออกมาเป็นรูปอะไร
 3. 3. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 3ชายชราตีความให้ทอมฟังว่า  นีก็เปรียบเสมือนกับทอมว่า  ในตัวทอมเองนันก็มีเทวดาอยู่  เพียงแต่ต้องได้รับการแกะสลักขัดเกลาเพือให้คนอืนได้มีโอกาสเห็นเช่นเดียวกับทีไมเคิลแองเจโลทํากับเดวิดในหินอ่อนก้อนนันทอมบอกกับชายชราว่าเขาทราบเรืองเดวิดน้อยยิงกว่าเรืองของไมเคิลแองเจโลเสียอีก  ชายชราจึงเล่าให้เขาฟังว่า  พระเจ้ามอบหมายให้ผู้ประกาศคําสอนทีชือซามูเอลออกไปค้นหากษัตริย์คนต่อไปซึงในทีสุดเขาก็มาพบเดวิด  ซึงคนทัวไปรวมทังพ่อของเขามองว่าเดวิดเป็นเด็กธรรมดาไม่น่าจะมีแววเป็นกษัตริย์ได้  ซามูเอลจึงพูดว่า  “มนุษย์เราพากันมองแต่เปลือกนอก  แต่พระเป็นเจ้ากลับมองเข้าไปข้างใน”  ชายชราพูดต่อว่า  นีเป็นสิงแรกทีเธอต้องเรียนรู้  ไม่ว่าใครจะมองหรือพูดเกียวกับเธออย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจเราทุกคนมีเทวดาในตัวเอง  สิงทีต้องเริมทําก่อนก็คือ  ต้องรู้ว่าตัวเองเก่งและถนัดในเรืองอะไร  ซึงในกรณีของเธอก็คือความคิดสร้างสรรค์ทอมเล่าเสริมว่าตลอดมาเขาเรียนและทํางานในแบบทีพ่อของเขาต้องการ  พ่ออยากให้เขาเดินตามรอยโดยทําธุรกิจและหาเงินให้ได้มากๆ  ซึงเขาเองก็พยายามทําเพราะคิดว่านีเป็นทางเดียวทีจะทําให้พ่อยอมรับและภูมิใจในตัวเขาชายชรายืนยันว่าไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมองและคิดอย่างไร  สิงทีทอมต้องทําตอนนีคือ  หาเทวดาในตนเอง  หาสิงทีตนถนัด  แล้วปลดปล่อยเทวดานันออกมา  
 4. 4. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 4บทที  2 พลานุภาพแห่งการเดินตามความฝันชายชราบอกกับทอมว่าแม้แต่ไมเคิลแองเจโลก็ไม่ได้เดินตามเส้นทางพ่อค้าแบบทีพ่อของเขาต้องการ  พ่อของเขาชือโลดิวิโก  ผู้มีความคิดว่าอาชีพศิลปินนันเป็นงานชันตํา  แต่เมืออายุได้สิบสามปีไมเคิลแองเจโลไปขอฝึกงานกับโดเมนิโก  เกอร์ลันดิโอ  จิตรกรผู้มีชือเสียง  ภายหลังทีฝีมือพัฒนาไปมากก็ได้ย้ายไปเรียนทีสํานักโลเรนโซ  ดี  เมดิซี  ทําให้พ่อของเขาโกรธเป็นฟืนไฟ  การกระทํานีทําให้ทอมสงสัยว่าอะไรบันดาลใจให้ไมเคิลแองเจโลให้ขัดใจผู้เป็นพ่อได้ขนาดนีชายชราจึงบอกทอมว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรอย่างไร  ต้องเดินตามความฝันของตนเองเสมอซึงสุดท้ายโลดิวิโกก็ยอมรับในตัวไมเคิลแองเจโลกับผลงานของเขา  ชายชราพูดต่อว่า  ในขณะนีทอมไม่ได้เป็นนักธุรกิจทีเก่งและก็คงจะไม่มีทางเป็นได้เพราะนันไม่ใช่สิงทีเขาชอบและถนัด  เพราะฉะนันขันแรกทีทอมต้องทําคือ  ลาออกจากงาน  หรือเริมหาทางทีจะทําในสิงทีตัวเองต้องการแล้วเดินในเส้นทางทีตนเองต้องการนีอาจเป็นทางเลือกทีไม่น่าอภิรมณ์ในขณะนี  แต่ถ้าไม่ทําแบบนีเธออาจลงเอยด้วยการทําสิงทีตนเองไม่ต้องการ  ไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต  นักปรัชญาเรียกกรณีแบบนีว่า  “อยู่อย่างสินหวังเงียบๆ”  สุดท้ายก็ได้แต่รอความตายอย่างเสียใจเงียบๆว่าไม่ได้ไขว่คว้าสิงทีตนต้องการในขณะทีทําได้ในความคิดของทอม  พ่อของเขานันเก่งในทุกด้าน  และประสบความสําเร็จอย่างมากในการทํางาน  ซึงชายชราก็เห็นด้วย  แต่ก็ติงทอมว่าเขาจะไม่มีวันทําได้ดีเยียมในสิงทีเขาไม่ชอบและไม่ต้องการ  แล้วยําว่า  หากเขาไม่ทําตามความใฝ่ฝันของตัวเองเขาก็จะไม่มีความสุขเลย  การเดินตามความฝันจะพาเขาไปสู่ความสุขและความสําเร็จ
 5. 5. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 5เธอไม่ควรให้ใครมากดดันหรือขีดเส้นให้เดินแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อแม่ทีหวังดี  หรือพีน้องทีรักเธอ  หรือแม้แต่เพือนๆ  นีเป็นสัจธรรมอีกข้อทีต้องรู้  นันคือ  “ชีวิตนีเป็นของเธอไม่ใช่ของพวกเขา”การเปลียนแปลงนันไม่มีคําว่าสายเกินไป  ไม่ว่าเธอจะอายุสามสิบหรือหกสิบก็ตาม  ทอมคิดอยู่เงียบๆในใจว่าจากนีเพือทีจะได้เดินตามฝัน  เขาคงต้องมองหาคนทีจะมาเป็นอาจารย์เพือสอนให้เขาสามารถทํางานทีเกียวกับความคิดสร้างสรรค์ได้เขาซึมซาบและเชือในสิงทีชายชราสอนเขามากขึนเรือยๆ  แล้วเขาจึงถามชายชราว่าบทเรียนต่อไปทีจะสอนคือเรืองอะไร  
 6. 6. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 6บทที  3 มันใจในจุดเด่นตัวเองชายชราเล่าให้ทอมฟังเกียวกับท่าทาง  อิริยาบทของเดวิดทีเป็นรูปปันว่า  มันคือช่วงเวลาทีเดวิดกําลังมีความมันใจในการต่อสู้กับยักษ์โกไลแอท  โดยทีเขามีหนังสติกขนาดใหญ่พาดบนใหล่และอีกมือกําก้อนหินเอาใว้  สายตาจับจ้องไปทียักษ์  แล้วพูดว่า  “ฉันจะฆ่าแก  แล้วตัดศีรษะแกออก  จากนันจะเอาร่างอันไร้วิญญาณของบรรดาเหล่าทหารกองทัพฟิลิสไทน์ไปโยนให้อีแร้งและให้สัตว์ป่าทังหลายรุมทึงกิน”  และเนืองจากในเวลาทีไมเคิลแองเจโลกําลังสลักเดวิดนันเป็นช่วงเดียวกับทีเหตุการณ์บ้านเมืองในฟลอเรนซ์ไม่สงบ  รูปปันนีจึงเป็นความพยายามของไมเคิลแองเจโลทีจะสือว่า  “หากเอ็งโจมตีเมืองข้าเมือไหร่  เอ็งตาย!”  บทเรียนทีได้จากเรืองนีก็คือเธอจะต้องมีความมันใจในตัวเอง  นอกเหนือจากมีความฝันเธอต้องแสดงออกด้วย  ในภาษาละติน  คําว่า  “ความมันใจ”  หมายถึง  “ความมีศรัทธา”  เพราะฉะนันการมีความมันใจในตัวเอง  ก็คือการมีความศรัทธาในตัวเองนันเองการทีเธอมีโอกาสได้ใช้จุดเด่นของตัวเองและทํางานทีถนัดอยู่เรือยๆจะทําให้ความมันใจของเธอเพิมขึนเรือยๆเป็นเงาตามตัวไปด้วย  
 7. 7. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 7บทที  4 ความงามเกิดจากรายละเอียดชายชราบอกให้ทอมพิจราณาอย่างถีถ้วนว่าทําไมรูปแกะสลักเดวิดของไมเคิลแองเจโลถึงได้มีความงามกว่าเดวิดของจิตรกรคนอืนๆ  แต่ผ่านไปหลายนาทีทอมก็ยังไม่มีคําตอบ  ชายชราจึงบอกกับเขาว่ารูปสลักนีคล้ายคนจริงมากในทุกๆรายละเอียด  ซึงนีก็คือสิงทีอยากจะสอนในตอนนี  คือการทํางานให้ผลงานออกมาดีนันต้องใส่ใจในรายละเอียด  “ความงดงามเกิดขึนได้ด้วยรายละเอียด”  ชายชราพูดเสริมว่า  เมือไหร่ทีเธอค้นพบสิงทีปรารถนาอยากทําอย่างแรงกล้ามันจะนําความสนุกเพลิดเพลินมาสู่คนทํา  ถึงขันลืมวันลืมเวลาทีเดียวการทํางานในฝันทีถนัดจะทําให้เราสร้างงานชินโบว์แดงได้เช่นเดียวกับไมเคิลแองเจโล  
 8. 8. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 8บทที  5 มือสรรค์สร้างดังทีใจเห็นชายชราบอกทอมว่านีจะเป็นบทเรียนสุดท้ายกับเดวิด  แล้วเขาจะพาทอมไปทานข้าวเย็นหลังจากนีชายชราเริมโดยถามทอมว่าสองส่วนใหนของรูปสลักเดวิดทีไม่สมส่วน  ทอมตอบได้ทันทีว่าคือส่วนหัวและแขนทีใหญ่ผิดสัดส่วน  ชายชราถามต่อทันทีว่า  “เธอคิดว่าเพราะอะไร”  ทอมไม่ทราบเขาจึงเฉลยว่า  ถ้าเป็นเรืองมุมมองของรูปสลัก  ปกติคนต้องมองแหงนหน้าขึน  การแกะให้หัวและเเขนใหญ่จะทําให้มองดูสมส่วนเวลามองจากมุมล่างแต่บทเรียนทีชายชราต้องการสอนเกียวกับข้อนีนันคือบางครังเราก็ต้องให้ความสําคัญกับบางสิงในชีวิตมากกว่าอีกสิงหนึง  บางคนอาจคิดว่าทุกอย่างควรจะต้องสมดุลย์จึงจะดี  แต่ทีจริงแล้วไม่ใช่  เธอควรจะต้องใช้สมอง  (ความคิด)  และมือ  (ลงมือทํา)  ให้มาก  ให้ทังสองส่วนนีทํางานร่วมกันอย่ามัวแต่นังคิดฝัน  เคล็ดลับในเรืองนีก็คือ  “จงปล่อยให้ใจของเธอคิดอย่างเต็มที  จากนันก็เป็นหน้าทีของมือทีจะสรรค์สร้างให้เป็นรูปเป็นร่างต่อไป”  
 9. 9. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 9บทที  6 วางแผนและเตรียมพร้อมแล้วชายชราก็พาทอมออกจากพิพิธภัณฑ์เพือไปเยียมเพือนของเขาทีโรงงานศิลปะแห่งหนึง  ชายชราให้ทอมสังเกตโต๊ะทํางานแกะสลักโต๊ะหนึงแล้วถามเขาว่าทําไมจึงต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ  รูปแม่แบบ  และรูปปันดินเหนียวเล็กๆ  เมือทอมไม่ทราบเขาจึงเฉลยว่า  การทํางานแต่ละอย่างนันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อม  การไม่ทําเช่นนีอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้  การตัดหินผิดส่วนนันไม่อาจนํามาประกอบกลับไปได้อีกดังนันการทํางานใดต้องวางแผนและอาจลองทําในสัดส่วนทีเล็กๆก่อนเพือเป็นการทดลอง  นีไม่เหมือนกับการฝึกงานทีให้ผู้ฝึกเห็นหรือได้สัมผัสเพียงบางมุมของการทํางาน  ซึงอาจเป็นผลให้เลือกงานผิด  เป็นสาเหตุว่าทําไมคนจํานวนมากจึงยังทู่ซีทํางานทีตัวเองไม่ชอบ  นันเป็นเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสเห็นภาพทีสมบูรณ์ของงานทีพวกเขาเลือกขณะยังเรียนอยู่นันเองการมีแค่ความฝันนันไม่พอ  มันต้องมีการวางแผนและการเริมต้น  และต้องให้มันใจว่าสิงทีฝันนันเป็นไปได้  
 10. 10. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 10บทที  7 ความสําเร็จทุกอย่างเริมจากการลงมือทําด้วยความฉับใวชายชราพาทอมมาทีโต๊ะทํางานแกะสลักของช่างฝึกหัดทีกําลังจะเริมลงมือแกะสลักรูปสิงโต  เขาเอาสิวมาวางตรงจุดทีต้องการแล้วตอกฆ้อนลงไปอย่างแรงจนหินแตกออกมาตามทีต้องการชายชราสอนทอมว่าบทเรียนนีเป็นอะไรทีธรรมดามากจนหลายคนมองข้ามไป  นันก็คือ  “ความสําเร็จทุกอย่างเริมต้นจากการลงมือทําอย่างรวดเร็ว”  ทุกๆคนมีความฝันแต่จะมีสักกีคนที  “ไล่ตาม”  ความฝันการวางแผนอย่างดีเพียงอย่างเดียวไม่อาจทําให้ความฝันเป็นจริงได้  ต้องลงมือทําด้วย  ดังนันความรู้ทีเธอได้ไปในวันนี  ก็ต้องนําไปลงมือปฏิบัติด้วยจึงจะเกิดผลบางคนก็ติดกับเรืองในปัจจุบันทําให้ไม่สามารถไล่ตามความฝันได้  แต่เหตุผลทีสําคัญทีสุดทีทําให้คนจํานวนมากไม่กล้าไล่ตามฝันคือ  “ความกลัว”  เช่น  กลัวไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึน  กลัวสิงทีคนอืนจะพูด  กลัวจะทําไม่สําเร็จ  บางคนกลัวความสําเร็จก็มี  กลัวการตกจาก(ตําแหน่งการงาน)ทีสูงคนส่วนมากมีข้อแก้ตัวต่างๆนานาว่าทําไมถึงไม่ตามฝันตนเองเสียที  จากนันความกลัวก็นํามาสู่ความนิงเฉย  ความสําเร็จเลยไม่เกิด  
 11. 11. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 11บทที  8 ทําให้ครบทุกขันตอน  ทังการตัด  การแกะสลัก  การขัดหยาบ  และการขัดเงาชายชราพาทอมมายืนทีกลางห้องแล้วบอกทอมว่าเขาชอบมองชีวิตให้เป็นดังเช่นขันตอนทังสีของการแกะสลัก  นันก็คือ  การสกัด  การแกะสลัก  การขัดหยาบ  และการขัดเงากระบวนการเหล่านีสําคัญทีการยอมรับและนําไปปฏิบัติตาม  เรามาดูว่าแต่ละขันหมายความว่าอย่างไรการสกัด  หมายถึง  การสกัดหินชินใหญ่ๆในส่วนทีไม่ต้องการ  การตัดบางส่วนของชีวิตทิงไป  เอาส่วนทีปกปิดตัวตนจริงๆของเราออกไป  นีอาจเป็นขันตอนทีเจ็บปวดเพราะเรามีความคุ้นเคยกับส่วนทีไม่ดีเหล่านัน  เราต้องพยายามยอมรับความเปลียนแปลงการแกะสลัก  หมายถึง  (การขึนโครงร่าง)  เครืองมือในการแกะสลักชีวิตนันมีมากมายทีมีอิทธิพลต่อชีวิตเรา  ทุกสิงและทุกคนทีเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะช่วยกําหนดว่าชีวิตเราจะออกมามีหน้าตาอย่างไร  แต่สองสิงทีสําคัญทีสุด  คือ  คนทีเรารู้จักมักคุ้นด้วย  ดังนันเราควรเลือกคบหากับคนทีสามารถช่วยให้เราเป็นในสิงทีเราไขว่คว้า  สิงทีสองคือหนังสือทีเราอ่าน  เวลาอ่านให้จินตนาการว่าเรากําลังพูดคุยกับผู้เขียนโดยตรง    จินตนาการว่าเขาจะถามอะไรเรา    เราจะตอบว่าอย่างไร    และเราจะตังคําถามอะไรกับเขา    การอ่านเช่นนีจะยกระดับปัญญา  เพราะเราทําตัวเป็นเพือนกับผู้เขียนทีเป็นคนเก่งๆเหล่านันการขัดกระดาษทราย  หมายถึง  ช่วงเวลาทีชีวิตของเราอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเป็นลบ  มีเรืองมากระทบกระทังทางอารมณ์ให้โกรธ  การมีเวลาทีทุกข์ยากลําบากจะทําให้เราเกิดความสงบเสงียมเจียมตนและปลืมใจเมือประสบความสําเร็จในภายภาคหน้า  วิธีรับมือ
 12. 12. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 12กับขันนีมีสามอย่างคือ  ยอมรับและทําใจ  เปลียนทัศนคติให้ดีต่อการใช้ชีวิต  และสุดท้ายคือการพร้อมทีจะเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วหาโอกาสเผชิญหน้ากับสถานการณ์ไม่ดีบ้าง  ลองพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสและสุดท้ายคือ  การขัดเงา  หมายถึง  การทําให้ชีวิตของเราดูดี  เปิดเผยให้คนในโลกได้เห็นว่าเราส่องประกายเจิดจ้าอีกหนึงอย่างทีสําคัญ  คือทังสีขันตอนนีต้องเป็นไปตามลําดับเสมอ  ไม่มีการลัดขันตอน  แต่นันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตจึงจะออกตัวให้ผู้อืนได้เห็นได้ชืนชม  
 13. 13. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 13บทที  9 จงยินดีทีจะรอคอย  เพราะบางครากว่าความสําเร็จจะมาเยือนต้องใช้เวลาแรมปีแล้วชายชราก็พาทอมมาเลียงอาหารคําสไตล์อิตาเลียนทีร้านเล็กๆแห่งหนึง  เมือบริกรมาถึงเขาก็เริมสังอาหารและเครืองดืมจํานวนมากจนทอมแซวว่าสังมาพอสําหรับกองทัพทีเดียวชายชราเริมบทเรียนต่อไปด้วยการถามทอมว่าเขาคิดว่าตนเองน่าจะอยู่ในจุดใดของหน้าทีการงานในปัจจุบันนี  ทอมจึงบอกว่าเขาควรจะก้าวหน้ากว่านีอีกสองขันและมีเงินเดือนเป็นสองเท่าของความเป็นจริงขณะนี  ชายชราจึงบอกเขาว่านีเป็นการเปรียบเทียบทีผิด  ถ้าคิดว่าตัวเองจะสามารถเป็นได้เหมือนคนทีอยู่ในระดับต้นๆตามทีสือต่างๆประโคม  เพราะในชีวิตจริงมีไม่กีคนทีเป็นได้อย่างนันเธอต้องยอมรับว่าความสําเร็จนันไม่ได้ได้มาเพียงข้ามคืน  อาจต้องรอเป็นปี  อย่างเช่นทีไมเคิลแองเจโลต้องใช้เวลา  28 เดือนในการแกะสลักเดวิดชายชรายํากับทอมว่า  ต้องมีความฝัน  ทํางานทีรักอย่างสนุกสนาน  และคิดว่าตนเองกําลังก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ  มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จ  คือกุญแจสําคัญ  
 14. 14. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 14บทที  10 ไม่มีใครทีพอเริมต้นทํางานก็ได้งานชินเลิศเลยบทนีเป็นบทเรียนสุดท้ายทีชายชราจะสอนแก่ทอม  เขาบอกกับทอมไปก่อนเลยว่าบทเรียนนี  คือ  ไม่มีใครหรอกทีพอเริมต้นทํางานก็ได้งานชินเลิศเลยชายชราขยายความว่าคนในสมัยนีชอบหวังทีจะประสบความสําเร็จข้ามคืน  สร้างงานชินเอกตังแต่วันแรกทีเริมงาน  แต่อยากให้ดูแบบไมเคิลแองเจโล  ว่าแม้แต่เขาเองก็ใช้เวลาไม่น้อยในการสร้างงานใหญ่ๆหลายชินและใช้เวลาหลายปีก่อนทีจะเป็นทีรู้จักอย่างกว้างขวางการทํางานชินเอกนันต้องผ่านขันตอนการสังสมความรู้จากประสบการณ์  แล้วก้าวขึนไปตามลําดับก่อนจากกันหลังอาหารเย็นชายชราบอกว่าจะไปพบกับทอมก่อนทีเขาจะออกเดินทางในเวลาเช้า  โดยเขามอบกระดาษทีเขียนสรุปบทเรียนทังหมดให้กับทอมใว้ด้วย  นีแสดงว่าชายชรานันเตรียมการสอนมาอย่างดีเมือยามเช้ามาถึง  ทอมออกมายืนรอชายชราตามทีนัดใว้  เมือพวกเขาพบกันทอมก็ให้ทีอยู่ทีติดต่อได้แก่ชายชราใว้  และโอบกอดก่อนทีจะลาทอมบอกชายชราว่า  “ท่านครับ  ผมยังไม่รู้จักชือของท่านเลย”  แล้วชายชราก็บอกว่า  “ชือฉันคือ  บูโอนาร์โรตี”  ทอมรับคําแล้วกล่าวคําลา  พอหันหลังกลับเขาจึงนึกได้ว่านามสกุลของไมเคิลแองเจโล  คือ  บูโอนาร์โรตีแต่เมือหันกลับไป  ชายชราก็หายตัวไปเสียแล้ว  
 15. 15. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 15บทสรุป  –  ประเด็นการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี1. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ2. พลานุภาพแห่งการเดินตามความฝัน3. มันใจในจุดเด่นตัวเอง4. ความงามเกิดจากรายละเอียด5. มือสรรค์สร้างดังทีใจเห็น6. วางแผนและเตรียมพร้อม7. ความสําเร็จทุกอย่างเริมจากการลงมือทําด้วยความฉับใว8. ทําให้ครบทุกขันตอน  ทังการตัด  การแกะสลัก  การขัดหยาบ  และการขัดเงา9. จงยินดีทีจะรอคอย  เพราะบางครากว่าความสําเร็จจะมาเยือนต้องใช้เวลาแรมปี10. ไม่มีใครทีพอเริมต้นทํางานก็ได้งานชินเลิศเลย 

×