Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Panahong Midyibal sa Europa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 61 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Panahong Midyibal sa Europa (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Panahong Midyibal sa Europa

 1. 1. 4 Pics, 1 Word
 2. 2. Jean Jacques Rousseau E I G E B O I U R S O
 3. 3. King Louis XIV Napoleon Bonaparte E F R C N A
 4. 4. R N E P M Y S O A R O
 5. 5. O E K L M T S I I M R N A
 6. 6. Queen Elizabeth II K. U.
 7. 7. King Ferdinand and Queen Isabella Y M O R K A I NA
 8. 8. P E A U O R
 9. 9. King ClovisKing Louis XIV King Louis IXCzar Peter the Great H R A I
 10. 10. Bakit lumakas ang Europe?1. Paglakas ng mga Bourgeoisie
 11. 11. Bakit lumakas ang Europe?2. Pagsilang ng Merkantilismo
 12. 12. Bakit lumakas ang Europe?3. Pagtatatag ng National Monarchy
 13. 13. Bakit lumakas ang Europe?4. Impluwensiya ng Simbahan
 14. 14. Bakit lumakas ang Europe?5. Pagsisimula ng Repormasyon
 15. 15. BOURGEOISIE
 16. 16. BOURGEOISIE  Gitnang uri  Nagmula sa mga mangangalakal at banker
 17. 17. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  1. Pamahalaan
 18. 18. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  2. Paggawa at pagpapatupad ng mga Patakaran
 19. 19. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  3. Kultura mga nobelista at mga manunulat Jean Jacques Rousseau Voltaire Denis Diderot
 20. 20. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  4. pinamunuan nila ang mga pagbabago sa mga bayan at lungsod.
 21. 21. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Nakilala sa France ang mga bourgeoisie noong panahon ni King Loius XIV
 22. 22. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Dalawang pangkat ng bourgeoisie sa Europe 1.Mangangalakal at Banker 2.Propesyonal
 23. 23. MERKANTILIS MO
 24. 24. ANO ANG MERKANTILISMO?  Konsepto na ang yaman ng bansa ay nasa dami ng kanyang ginto at pilak
 25. 25. PAGSILANG NG MERKANTILISMO  Naniniwala ang mga tao noon na katumbas ang yaman ng kapangyarihan.  Ang sariling produkto ay dapat tangkilikin ng lahat.
 26. 26. PAGSILANG NG MERKANTILISMO  Buwis, at pagpapahirap sa mga alipin ang nagbunsod sa tao upang magbalak ng rebolusyon.
 27. 27. PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
 28. 28. ANO ANG NATIONAL MONARCHY?  Uri ng pamahalaan sa Kanlurang Europe noong siglo 13 kung saan ito ay nasa pamumuno ng isang HARI
 29. 29. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Nagsimula sa England at France ang pagtatatag ng national monarchy
 30. 30. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Naging ganap ang kataas-taasang kapangyarihan ng mga hari ng mga Franks nang bigyan ng Simbahang Katoliko ng titulong emperador ang hari.
 31. 31. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Kinoroahan ni Pope Leo III si Charlemagne na Holy Roman Emperor
 32. 32. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Sa Spain, pinaalis nina King Ferdinand at Queen Isabella ang mga maharlika sa pamahalaan at sila ang humirang ng mga opisyal ng Simbahan
 33. 33. BAHAGING GINAMPANAN NG SIMBAHANG KATOLIKO SA PAGLAKAS NG EUROPE
 34. 34. PAGKILALA NG MGA BARBARO SA KRISTIYANISMO
 35. 35. CLOVIS – hari ng mga Franks at naniniwala na tulong ng Diyos ang kanilang tagumpay sa digmaan. BARBARO
 36. 36. PEPIN THE SHORT – nagbigay-karapatan sa Papa na makialam sa suliraning pambansa
 37. 37. Si Charlemagne ang unti- unting gumawa ng paraan upang muling mabuhat at maitatag ang sibilisasyon sa Rome. PAGBAGSAK NG ROME
 38. 38. cathedral o episcopal school – para masanay ang mga kabataan sa mga gawaing pansimbahan
 39. 39. ang mga monghe ay nakalaan sa monasteryo, ang nakapaimpluwensiya sa mga mag-aaral ng Medieval Period
 40. 40. pinairal ang scholasticism at naging batayan ng pamumuhay sa unibersidad. Scholasticism – nagbigay- diin sa awtoridad ng Simbahan at ni Aristotle.
 41. 41. Saint Thomas Aquinas – pinakabantog na iskolastik, sumulat ng Summa Theologica
 42. 42. Pagsisimula ng Repormasyon
 43. 43. o Ang repormasyon ay kilusang ibinunsod ang malaking pagbabago ng tao tungkol sa relihiyon. o Naglalayon itong baguhin ang pamamalakad sa simbahan.
 44. 44.  Mongheng Aleman na tumuligsa sa mga ginagawa ng Simbahan.  Sinulat niya ang 95 Theses.
 45. 45. NINETY-FIVENINETY-FIVE THESESTHESES Isinulat ni MartinIsinulat ni Martin Luther sa wikangLuther sa wikang Latin. NilalamanLatin. Nilalaman nito ang talaannito ang talaan ng mga kanyangng mga kanyang protesta tungkolprotesta tungkol sa indulhensiyasa indulhensiya at simonya.at simonya.
 46. 46. 3 SEKTA NG PROTESTANTE3 SEKTA NG PROTESTANTE LUTHERANISMOLUTHERANISMO CALVINISMOCALVINISMO ANGLIKANISMOANGLIKANISMO
 47. 47. A.A. LutheranismoLutheranismo – Martin Luther– Martin Luther B.B. CalvinismoCalvinismo – John Calvin– John Calvin  Huguenots – Protestanteng PransesHuguenots – Protestanteng Pranses  Presbyterians – ProtestantengPresbyterians – Protestanteng ScotScot (Scotland)(Scotland)  Pilgrims, Puritans, Quakers, –Pilgrims, Puritans, Quakers, – Protestanteng InglesProtestanteng Ingles A.A. AnglikanismoAnglikanismo – Haring Henry VIII -– Haring Henry VIII - (Dinastiyang Tudor)(Dinastiyang Tudor)
 48. 48. REPORMASYONREPORMASYON
 49. 49. “Ang mga unang pinuno ng simbahan na nagbigay himagsikan at nagpayanig sa kontinente ng Europa”

×