Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Maltrato infantil

 1. MMAALLTTRRAATTOO IINNFFAANNTTIILL NNOO .. NNOO AA LL
 2. QUE ES? ES TODA ACCIÓN QUE LESIONA LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLENCENTES , INCLUYE TODAS LAS FALTAS DE CUIDADO, PROTECCIÓN DE LOS PADRES O TUTORES.
 3. MMAALLTTRRAATTOO IINNFFAANNTTIILL SSee ddaa ddee ccuuaallqquuiieerr ffoorrmmaa ddee rreellaacciióónn aaggrreessiivvaa ddee uunn aadduullttoo ((ppaaddrree,, mmaaddrree,, aabbuueelloo,, mmaaeessttrroo,, vveecciinnoo)) ccoonn nniiññooss,, nniiññaass yy aaddoolleesscceenntteess,, ooccaassiioonnáánnddoolleess ttrraauummaass ffííssiiccooss eemmoocciioonnaalleess ddee mmaanneerraa tteemmppoorraall.. EEll aadduullttoo hhaaccee mmaall uussoo ddee ssuu aauuttoorriiddaadd oo ssuu ppooddeerr ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo eessttooss aaccttooss vviioolleennttooss oo mmaallttrraattaanntteess..
 4. CCLLAASSEESS DDEE MMAALLTTRRAATTOO FFIISSIICCOO EEMMPPLLEEOO DDEE LLAA FFUUEERRZZAA FFÍÍSSIICCAA EENN FFOORRMMAA IINNTTEENNCCIIOONNAALL CCAAUUSSAANNDDOO GGOOLLPPEESS QQUUEEMMAADDUURRAASS HHEEMMAATTOOMMAASS,, EESSTTRRAANNGGUULLAAMMIIEENNTT OO,, NNEEGGAACCIIOONN DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA MMEEDDIICCAA,, DDEESSCCUUIIDDOO YY NNUUTTRRIICCIIOONN..
 5. MM.. EEMMOOCCIIOONNAALL EESS LLAA AASSUUEENNCCIIAA DDEE AAFFEECCTTOO,, CCAARRIIÑÑOO NNAATTUURRAALL PPAARRAA LLOOGGRRAARR EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE LLAA NNIIÑÑAA OO NNIIÑÑOO,, BBAAJJAA AAUUTTOOEESSTTIIMMAA,, CCOOSSAASS TTAALLEESS CCOOMMOO :: o AABBAANNDDOONNOO AABBSSOOLLUUTTOO o RREECCHHAAZZOO o GGRRIITTOOSS IINNSSUULLTTOOSS o AAIISSLLAAMMIIEENNTTOO o EEXXIIGGEENNCCIIAA
 6. MMAALLTTRRAATTOO SSEEXXUUAALL EESS EELL SSOOMMEETTIIMMIIEENNTTOO AALL MMEENNOORR MMEEDDIIAANNTTEE EENNGGAAÑÑOOSS,, SSOOBBOORRNNOOSS,, OO EEJJEERRCCIIEENNDDOO MMAANNDDOO UUTTIILLIIZZAANNDDOO LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA CCOOMMOO :: o EESSTTIIMMUULLAACCIIOONN SSEEXXUUAALL o PPOORRNNOOGGRRAAFFÍÍAA o EEXXIIHHIIBBIISSIIOONNIISSMMOO o IINNDDUUCCCCIIOONN AA LLAA o PPRROOSSTTIITTUUCCIIOONN
 7. MMAALLTTRRAATTOO EECCOONNOOMMIICCOO EESS LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN CCOOMMEERRCCIIAALL IILLEEGGAALL DDEE NNIIÑÑOOSS YY NNIIÑÑAASS AA TTRRAAVVEESS DDEE LLAA MMEENNDDIICCIIDDAADD,, CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIOONN DDEE DDRROOGGAASS,, HHUURRTTOO,, TTRRAABBAAJJOOSS FFOORRZZAADDOOSS YY PPRROOSSTTIITTUUCCIIOONN ..
 8. MMAALLTTRRAATTOO PPOORR AABBAANNDDOONNOO EESS LLAA FFOORRMMAA DDEESSHHUUMMAANNIIZZAADD AA DDEELL DDEESSAAMMOORR AANNTTEE LLAA PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD QQUUEE TTIIEENNEENN LLOOSS MMEENNOORREESS DDEE DDEEFFEENNDDEERRSSEE..
 9. MMAALLTTRRAATTOO SSOOCCIIAALL FFAALLTTAA DDEE CCOOMMPPRROOMMIISSOO DDEE LLAA SSOOCCIIEEDDAADD PPAARRAA DDAARR OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS YY SSAATTIIFFAASSCCEERR LLAASS NNEECCEESSIIDDAADDEESS BBÁÁSSIICCAASS DDEE LLOOSS NNIIÑÑOOSS..
 10. MMAALLTTRRAATTOO GGEESSTTAACCIIOONNAALL EESS EELL MMAALLTTRRAATTOO PPOORR MMAA LLAA CCOONNDDUUCCTTAA DDEE LLAA MMAADDRREE OO PPOORR CCAASSTTIIGGOO CCOONNTTRRAA EELLLLOOSS PPOORR PPAARRTTEE DDEELL CCÓÓNNYYUUGGEE OO PPOORR TTEERRCCEERROOSS..
 11. SEÑALES INDICADORAS DDEE MMAALLTTRRAATTOO • HHEEMMAATTOOMMAASS,, GGOOLLPPEESS OO CCOONNTTUUCCIIOONNEESS.. • CCIICCAATTRRIICCEESS QQUUEE MMUUEESSTTRRAANN LLOOSS OOBBJJEETTOOSS CCOONN QQUUEE FFUUEERROONN GGOOLLPPEEAADDOOSS.. • QQUUEEMMAADDUURRAASS EENN MMAANNOOSS PPIIEESS,, EESSPPAALLDDAA OO NNAALLGGAASS YY OOTTRRAASS PPAARRTTEESS.. • FFRRAACCTTUURRAASS.. • AASSUUEENNCCIIAA DDEE CCAABBEELLLLOO EENN AALLGGUUNNAASS PPAARRTTEESS.. • HHEEMMOOGGRRAAGGIIAA DDEE LLAA RREETTIINNAA.. • OOJJOOSS AAMMOORRAATTAADDOOSS.. • FFRRAACCTTUURRAASS NNAASSAALL DDEESSVVIIAACCIIOONN DDEELL TTAABBIIQQUUEE.. • FFRRAACCTTUURRAASS DDEENNTTAALLEESS.. • DDIISSLLOOCCAACCIIOONN DDEELL CCOODDOO YY HHOOMMBBRREE.. • AACCTTIITTUUDD IINNTTRROOVVEERRTTIIVVAA YY DDIISSPPOOSSIICCIIOONN AA LLAA DDEEFFEENNSSIIVVAA..
 12. SSEEÑÑAALLEESS EEMMOOCCIIOONNAALLEESS DDEE MMAALLTTRRAATTOO --AAnngguussttiiaa MMaarrccaaddaa llllaannttoo --AAggrreessiivviiddaadd yy nneeggaattiivviissmmoo --MMiieeddoo ddee iirr aa ccaassaa --MMiieeddoo aa llooss ppaaddrreess yy aadduullttooss --DDeemmaassiiaaddaa mmoovviilliiddaadd --EExxcceessiivvaa qquuiieettuudd --HHáábbiittooss ddeessoorrddeennaaddooss --TTaarrttaammuuddeeoo --HHáábbiittooss ccoommoo ccoommeerrssee llaass uuññaass --HHiiggiieennee ppeerrssoonnaall iinnaaddeeccuuaaddaa --AAuusseenncciiaa ddee ccuuiiddaaddooss mmééddiiccooss
 13. SEÑALES EMOCIONALES DDEE MMAALLTTRRAATTOO --FFaallttaa ddee aaccttiivviiddaadd eexxpplloorraattiivvaa --RReecchhaazzoo aa rreecciibbiirr aayyuuddaa --IInntteennttooss ddee ssuuiicciiddiioo --RReecciiéénn nnaacciiddooss ccoonn sseeññaalleess ppoossiittiivvaass ddee ddrrooggaa --RReettaarrddoo eenn eell ddeessaarrrroolllloo ppssiiccoommoottrriizz --RReettaarrddoo eenn eell ddeessaarrrroolllloo yy ccrreecciimmiieennttoo --hhaammbbrree ppeerrmmaanneennttee --LLllaannttooss iinnjjuussttiiffiiccaaddooss --TTrraassttoorrnnooss oo rreettaarrddooss ddeell hhaabbllaa
 14. QUE HACER FFRREENNTTEE AALL MMAALLTTRRAATTOO --CCrreeaarr uunn aammbbiieennttee ddee ccoonnffiiaannzzaa eenn eell qquuee SSee llee ppeerrmmiittaa hhaabbllaarr aall mmeennoorr ssoobbrree ssuu vviivveenncciiaa lloo qquuee ppiieennssaa yy ssiieennttee.. --DDaarr aappooyyoo eemmoocciioonnaall.. MMaanntteenneerr uunn aaccttiittuudd NNeeuuttrraall eevviittaannddoo eexxpprreessaarr rraabbiiaass.. --CCrreeaarr eessppaacciiooss ddee ccoommuunniiccaacciióónn iinnttrraaffaammiilliiaarr.. --PPrrooppoonneerr llaa ccrreeaacciióónn yy aaffiiaannzzaammiieennttoo ddeell vviinnccuulloo aaffeeccttiivvoo ddee llaa aauuttooeessttiimmaa ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa ffaammiilliiaa.. --CCrreeaarr rreeddeess ddee aappooyyoo ssoocciiaall eenn ccoonnttrraa ddeell mmaallttrraattoo iinnffaannttiill ddeennuunncciiaa ddee ccaassooss.. --FFoorrttaalleecceerr llaa ffaammiilliiaa yy llaa ccoommuunniiddaadd..
 15. EENNTTIIDDAADDEESS DDOONNDDEE PPUUEEDDEE DDEENNUUNNCCIIAARR II..CC..BB..FF.. PPOOLLIICCIIAA NNAACCIIOONNAALL 111122 CCOOMMIISSAARRÍÍAASS DDEE FFAAMMIILLIIAA IINNSSPPEECCCCIIOONNEESS DDEE PPOOLLIICCIIAA EESSTTAACCIIOONN PPOOLLIICCIIAA LLAA UUVVIITTAA PPEERRSSOONNEERRÍÍAA MMUUNNIICCIIPPAALL FFIISSCCAALLIIAA PPRROOCCUURRAADDUURRIIAA DDEE FFAAMMIILLIIAA
 16. DDEERREECCHHOOSS YY DDEEBBEERREESS DDEE LLOOSS PPAADDRREESS PPAARRAA CCOONN LLOOSS HHIIJJOOSS 1. A ser responsables con sus deberes, establecer normas familiares claras y coherentes no renunciar a ellas. 2. Servirles de modelo de los que es ser un buen ciudadano y una buena persona. 3. Enseñarles a ser responsables con sus deberes. 4. Imponer la disciplina de manera amorosa, justa y democrática. 5. Dedicar todo el tiempo que sea posible a hablar con ellos en forma amistosa y espontánea. 6. Respetar para que aprendan a respetar a los demás. 7. Enseñar a pedir disculpas cuando se equivoque o hieran a otras personas. 8. Habituarlos a realizar cotidianamente acciones simples de consideración y bondad hacia sus semejantes.
 17. DERECHOS Y DEBERES DDEE LLOOSS HHIIJJOOSS PPAARRAA CCOONN LLOOSS PPAADDRREESS 11..PPeerrmmiittiirr aacceerrccaarrssee ccoommoo aammiiggooss yy ccoommppaarrttiirr ccoonn eellllooss ttooddaa ccllaassee ddee eexxppeerriieenncciiaass,, ppeennssaammiieennttooss yy sseennttiimmiieennttooss.. 22.. HHaacceerrlleess ccoonnffiiddeenncciiaass yy ppeeddiirrlleess ccoonnsseejjooss.. 33.. EEssccuucchhaarr lloo qquuee ttiieenneenn ppaarraa ddeecciirr yy vvaalloorraarr ssuuss eexxppeerriieenncciiaass ddee llaa vviiddaa.. 44.. NNoo jjuuzzggaarrllooss dduurraammeennttee yy vveerrllooss ccoommoo ppeerrssoonnaass aannttiiccuuaaddaass ee iinnccaappaacceess ddee eevvoolluucciioonnaarr yy ccaammbbiiaarr.. 55.. SSeerr aatteennttooss yy sseerrvviicciiaalleess ccoonn eellllooss..
 18. PPAARRAA RREEFFLLEEXXIIOONN TTUU QQUUEE MMEE EESSTTAASS EEDDUUCCAANNDDOO
 19. NNUUNNCCAA AABBUUSSEESS DDEE TTUU PPOODDEERR AADDMMIINNIISSTTRRAA RRAACCIIOONNAALL YY SSEERRIIAAMMEENNTTEE TTUU PPOODDEERR,, CCOONN JJUUSSTTIICCIIAA.. EENNSSEEÑÑAAMMEE CCOONN UUNN EEJJEEMMPPLLOO AA NNOO AABBUUSSAARR DDEE LLOOSS MMAASS PPEEQQUUEEÑÑOOSS,, MMAASS DDEEBBIILLEESS OO IINNDDEEFFEENNSSOOSS..
 20. NNUUNNCCAA PPIIEERRDDAASS EELL CCOONNTTRROOLL SSII TTEE SSAACCOO DDEE CCAASSIILLLLAASS PPOORR FFAAVVOORR NNOO MMEE GGRRIITTEESS,, NNOO MMEE GGOOLLPPEEEESS,, NNOO MMEE RRIIDDIICCUULLIICCEESS.. EENNSSEEÑÑAAMMEE CCOONN TTUU EEJJEEMMPPLLOO HHAACCEERR TTOOLLEERRAANNTTEE,, AA CCOONNTTRROOLLAARRMMEE EENN LLOOSS MMOOMMEENNTTOOSS MMAASS DDIIFFIICCIILLEESS YY AA PPRROOVVOOCCAARR UUNN AAMMBBIIEENNTTEE CCOONNTTIINNUUOO DDEE CCOOMMPPRREENNSSIIOONN YY RREESSPPEETTOO..
 21. NNUUNNCCAA DDIISSCCRRIIMMIINNEESS DDEEBBEENN HHAABBEERR PPEERRSSOONNAASS QQUUEE TTEE CCAAEENN MMEEJJOORR OO PPEEOORR QQUUEE YYOO,, PPOORR FFAAVVOORR DDAANNOOSS UUNN TTRRAATTOO IIGGUUAALLIITTAARRIIOO YY NNOO MMEE CCOOMMPPAARREESS CCOONN EELLLLOOSS,, LLAA DDEESSCCRRIIMMIINNAACCIIOONN EESS UUNNAA FFOORRMMAA OORRRRIIBBLLEE DDEE HHAACCEERR VVIIOOLLEENNCCIIAA.. EENNSSEEÑÑAAMMEE CCOONN TTUU EEJJEEMMPPLLOO QQUUEE LLAA EEQQUUIIDDAADD SSUUPPEERRAA BBAARRRREERRAASS YY NNOOSS HHAACCEE PPEERRSSOONNAASS DDEE ÉÉXXIITTOO..
 22. NNUUNNCCAA MMIIEENNTTAASS LAMENTIRA SI TU NO SABES DI NO SE, O SI TIENES UNA VALIDA RAZÓN PARA NO RESPONDERME DI NO PUEDO RESPONDERTE ESO, SI ME MIENTE HE APRENDIDO QUE ES UN RECURSO VALIDO PARA DOMINAR A LOS DEMÁS. ENSEÑAME QUE LA VERDAD ES LA TRANQUILIDAD DE LA CONCIENCIA.
 23. NNUUNNCCAA TTEEMMAASS MMUUEESSTTRRAATTEE CCAALLMMAADDOO,, SSEERREENNOO YY DDUUEEÑÑOO DDEE TTII MMIISSMMOO,, NNOO MMUUEESSTTRREESS TTEEMMOORR HHAACCIIAA LLAA VVEERRDDAADD,, HHAACCIIAA OOTTRRAASS PPEERRSSOONNAASS,, HHAACCIIAA LLOO QQUUEE NNOO CCOOMMPPRREENNDDEESS OO HHAACCIIAA LLOOSS AANNIIMMAALLEESS.. AASSÍÍ NNOOSS DDAA UUNNAA LLEECCCCIIOONN DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD YY VVAALLEENNTTIIAA PPAARRAA AAFFRROONNTTAARR MMOOMMEENNTTOOSS DDIIFFIICCIILLEESS..
 24. NNUUNNCCAA PPRROOPPOONNGGAASS OOJJOO PPOORR OOJJOO SSII MMEE HHEE CCOOMMPPOORRTTAADDOO MMAALL CCOONN LLOOSS OOTTRROOSS AAMMIIGGUUIITTOOSS NNOO LLOOSS EENNVVIIEE PPAARRAA QQUUEE HHAAGGAANN LLOO MMIISSMMOO,, PPUUEESS TTEE CCOONNVVEERRTTIIRRAASS EENN UUNN DDEEFFEENNSSOORR DDEE LLAA VVEENNGGAANNZZAA.. EENNSSEEÑÑAAMMEE CCOONN TTUU EEJJEEMMPPLLOO AADDMMIINNIISSTTRRAARR JJUUSSTTIICCIIAA,, AA CCOOMMPPRREENNDDEERR LLAA FFAALLTTAA QQUUEE CCOOMMEETTII PPAARRAA AAPPRREENNDDEERR AA DDIISSCCUULLPPAARRMMEE CCOONN LLAASS PPEERRSSOONNAASS QQUUEE AAGGRREEDDII..
 25. MMUUNNCCAA MMIIRREESS PPAARRAA OOTTRROO LLAADDOO PPEERRMMAANNEECCEE AATTEENNTTOO AA TTOODDOO,, AALLEERRTTAA,, VVIIGGIILLAANNTTEE,, IINNTTEERRVVIIEENNEE CCAADDAA VVEEZZ QQUUEE SSEEAA NNEECCEESSAARRIIOO PPAARRAA RREECCOONNVVEENNIIRR,, SSEEPPAARRAARR,, AAMMIIGGAARR OO AACCOONNCCEEJJAARR,, NNOO IIMMPPOORRTTAA SSII SSEE TTEE EENNFFRRIIAA EELL CCAAFFÉÉ OO SS II TTEE PPIIEERRDDEESS DDEE UUNNAA IINNTTEERREESSAANNTTEE CCOONNVVEERRSSAACCIIOONN EENNTTRREE CCOOLLEEGGAASS..
 26. NUNCA OOCCUULLTTEESS TTUU FFEELLIICCIIDDAADD TTEE LLUUCCEE TTAANNTTOO LLAA SSOONNRRIISSAA,, HHAACCEE QQUUEE SSEE IILLUUMMIINNEE EELL EESSPPAACCIIOO QQUUEE CCOOMMPPAARRTTIIMMOOSS YY CCRREEAA UUNN AAMMBBIIEENNTTEE AAGGRRAADDAABBLLEE YY TTRRAANNQQUUIILLOO.. EENNSSEEÑÑAAMMEE CCOONN TTUU EEJJEEMMPPLLOO QQUUEE LLAA FFEELLIICCIIDDAADD EELL EELLIIXXIIRR DDEE LLAA VVIIDDAA,, YY QQUUEE FFRRUUNNCCIIRR EELL SSEENNOO NNOO EESS SSIINNOONNIIMMOO DDEE SSEERRIIEEDDAADD YY AAUUTTOORRIIDDAADD..
 27. NNUUNNCCAA LLIIMMIITTEESS MMII CCRREEAATTIIVVIIDDAADD DDEESSCCUUBBRREE MMIISS HHAABBIILLIIDDAADDEESS,, EEXXPPLLOORRAAMMEE CCOOMMOO UUNN SSEERR IINNDDIIVVIIDDUUAALL YY NNOO CCOOMMOO PPAARRTTEE DDEE UUNNAA SSEERRIIEE.. EENNSSEEÑÑAAMMEE CCOONN TTUU EEJJEEMMPPLLOO AA VVAALLOORRAARR LLAASS IINNIICCIIAATTIIVVAASS DDEE QQUUIIEENNEESS MMEE RROODDEEAANN YY AA EENNTTEENNDDEERR QQUUEE MMIISS IIDDEEAASS SSOONN MMUUYY VVAALLIIOOSSAASS..
 28. NNUUNNCCAA DDEEJJEESS DDEE EESSCCUUCCHHAARRMMEE PPOORR CCLLAARRAA QQUUEE SSEEAA LLAA SSIITTUUAACCIIOONN PPAARRAA TTII,, CCOOMMPPRREENNDDAAMMEE,, PPEERRMMIITTEEMMEE SSIIEEMMPPRREE EEXXPPRREESSAARRMMEE NNOO TTEE AALLEEJJEESS CCOONN TTUU VVEERRDDAADD SSIINN CCOONNOOCCEERR MMII OOPPIINNIIOONN.. EENNSSEEÑÑAAMMEE CCOONN TTUU EEJJEEMMPPLLOO AA FFOOMMEENNTTAARR EELL DDIIAALLOOGGOO RREESSPPEETTUUOOSSOO YY AA EEXXPPOONNEERR MMIISS SSEENNTTIIMMIIEENNTTOOSS,, OOPPIINNIIOONNEESS YY AA CCAAMMBBIIAARR DDEE PPAARREECCEERR SSII EESSTTOOYY EEQQUUIIVVOOCCAADDOO..
 29. NUNCA LIMITES MI CCAAPPAACCIIDDAADD DDEE AAMMAARR EENNSSEEÑÑAAMMEE QQUUEE EELL AAMMOORR AA DDIIOOSS MMEE DDAA LLAA SSAABBIIDDUURRIIAA PPAARRAA,, PPRRIIMMEERROO QQUUEE TTOODDOO AAMMAARRTTEE YY VVAALLOORRAARRMMEE,, SSEEGGUUNNDDOO AAMMAARR YY VVAALLOORRAARR AA MMII FFAAMMIILLIIAA,, AA MMIISS AAMMIIGGUUIITTOOSS,, MMIISS EEDDUUCCAADDOORREESS,, MMIISS VVEECCIINNOOSS,, YY TTEERRCCEERROO AAMMAARR YY VVAALLOORRAARR LLOOSS RRIIOOSS,, LLOOSS AARRBBOOLLIITTOOSS,, LLAASS FFLLOORREESS,, LLOOSS AANNIIMMAALLEESS,, LLAA CCAALLLLEE YY TTOODDOO LLOO QQUUEE MMEE RROODDEEAA..
 30. AACCUUEERRDDAATTEE QQUUEE EERREESS MMII MMAAEESSTTRROO YY MMEE EEDDUUCCAASS 2244 HHOORRAASS AALL DDÍÍAA 77 DDÍÍAASS AA LLAA SSEEMMAANNAA 1122 MMEESSEESS AALL AAÑÑOO TTOODDAA UUNNAA VVIIDDAA
 31. GGRRAACCIIAASS PPOORR SSUU AATTEENNCCIIOONN
Anzeige