Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jurnal CDIMM_ian 2015_Europe Direct Maramures

1.326 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jurnal CDIMM_ian 2015_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 1/ Ianuarie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ RAPORTUL privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pentru ROMÂNIA Comisia a publicat analiza măsurilor întreprinse de România și Bulgaria în ultimele douăsprezece luni în domeniul reformei judiciare și al combaterii corupției în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV). Raportul pentru România arată progresele continue înregistrate către îndeplinirea obiec- tivelor MCV și indică domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare. Prim-vicepreședintele Timmermans a declarat: „România este pe drumul cel bun și trebuie să rămână pe această cale. Combaterea corupției reprezintă în continuare cea mai mare provocare și cea mai mare priori- tate. Salutăm progresele înregistrate pe parcursul anului trecut, care vor trebui confirmate în 2015. A crescut încrederea românilor în sistemul judiciar, în general, și în urmărirea penală a cazurilor de corupție, în special, pe fondul unei creșteri a nivelului de profesionalism al sistemului judiciar în ansamblul său.” Raportul pentru Bulgaria notează că progresele înregistrate de această ţară sunt „lente”, reformele fiind îngreunate şi de incertitudinile politice de la Sofia, unde s-au perindat trei guverne în ultima perioadă. În momentul în care au devenit ţări ale Uniunii Europene (1 ianuarie 2007), Bulgaria şi România mai aveau încă de înregistrat progrese în ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar, corupţia şi crima organi- zată. Pentru a ajuta cele două ţări să soluţioneze aceste probleme importante, Uniunea Europeană a decis să instituie un „mecanism de cooperare şi verificare” special, destinat să asigure un proces de aderare ar- monios şi totodată să protejeze politicile şi instituţiile europene. Comisia Europeană a anunţat că următorul raport MCV pentru România va fi prezentat, probabil, peste un an, pentru ca România să poată da curs recomandărilor sale şi pentru evalua rezultatele tangibile obţinute. Raportul evidențiază o serie de domenii în care s-au înregistrat progrese în mod constant. - Acțiunile întreprinse de principalele instituții judiciare și de autoritățile cu responsabilități în materie de integritate în vederea combaterii corupției la nivel înalt și-au menținut o dinamică remarcabilă. Câteva observații extrase din Raportul MCV: - Deși punerea în aplicare a codurilor (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal și Codul de procedură penală) a demonstrat colaborarea pragmatică și productivă dintre guvern și sistemul judiciar, un an mai târziu, multe chestiuni legislative rămân nesoluționate. - Există în continuare o lipsă de consecvență în unele hotărâri ale instanțelor, aspect care repre- zintă o sursă de îngrijorare. - Deciziile adoptate de Parlament de a permite sau nu organelor de urmărire penală să îi trateze pe parlamentari ca pe orice alți cetățeni par să fie în continuare lipsite de criterii obiective și de un calendar fiabil. Au existat, de asemenea, cazuri în care Parlamentul a dat dovadă de reticență în a aplica hotărârile judecătorești definitive sau deci- ziile Curții Constituționale. - CE remarcă lupta autorităţilor române împo- triva corupţiei la nivel înalt, dar atrage atenţia că trebuie să combată şi mica corupţie, precum şi ma- nifestarea acestui fenomen în educaţie şi sănătate. - O problemă sesizată de raport o reprezintă recuperarea daunelor de către stat sau de către persoane private, în urma unor decizii definitive ale instanţelor, chiar dacă rapoartele arată o creş- tere a activelor confiscate de către ANAF de la 5% în 2013 la 15% în 2014. - Cu toate că guvernul recunoaște din ce în ce mai clar necesitatea combaterii corupției generalizate, am- ploarea problemei impune o abordare mai sistematică.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Bilanțul Fondurilor Europene în România Ministerul Fondurilor Europene a prezentat stadiul accesării fondurilor europene de către România, în perioada 2007 - 2013. - Rata de absorbţie curentă a fondurilor struc- turale şi de coeziune a ajuns la 51,81% la data de 30 decembrie 2014. - Astfel, rata de absorbţie curentă este de 6 ori mai mare decât la începutul lunii mai 2012 și de 3,5 ori mai mare decât la sfârșitul anului 2012. - Suma solicitată Comisiei Europene pentru a fi rambursată României a ajuns la aproximativ 10 miliarde de euro. - Suma totală încasată de România din fon- durile alocate a ajuns la 10,73 miliarde de euro, valoare care include avansurile și rambursările. - În perioada 2013–2014, România a încasat 6,42 miliarde de euro de la Comisia Europeană, comparativ cu doar 2,2 miliarde de euro în perioada 2007 – 2012. Perioada de programare 2014-2020 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Analiza anuală privind ocuparea forței de muncă Un studiu recent al Comisiei Europene prezintă comparativ cei mai recenți indicatori din sfera socială, concentrându-se pe crearea locurilor de mun- că, creșterea productivității și combaterea șomajului și a sărăciei. Raportul dedică un capi- tol consecințelor crizei economice asupra nivelului de convergență dintre statele membre ale Uniunii, în ceea ce privește gradul de ocupare, productivi- tatea muncii și nivelul produsului intern brut. Potrivit studiului, statele membre care ofe- ră locuri de muncă de calitate, investesc în capitalul uman și iau măsuri eficiente de protecție socială sunt mai rezistente în fața crizei economice. Analiza subliniază faptul că investițiile efi- ciente în capitalul uman presupun nu nu- mai cursuri de educație și de formare pen- tru obținerea competențelor necesare, ci și cadre adecvate pentru a permite cetățenilor să își mențină, să își actualizeze și să foloseas- că competențele respective de-a lungul întregii lor vieți profesionale. În România, Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a crescut cu mai mult de 10% din 2007 până în prezent, o excepție pozitivă la ni- vel european, conform celui mai recent raport pu- blicat de Comisia Europeană. Totodată, spre deosebire de alte state mem- bre, România a avut o politică de ridicare sau protecție a plafonului minim de salarizare, ce a condus la reducerea discrepanțelor salariale. În ceea ce privește combaterea efectelor recesiu- nii prin formare profesională și învățământ, România înregistrează o rată peste media UE a tinerilor care nu sunt implicați în niciun fel de activitate (16% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, față de 13% media UE28 în 2013). În perioada 2007-2012, România este sta- tul membru cu cea mai mare reducere a investițiilor în educație (cu 40%), urmată de Ungaria (30%), Marea Britanie, Letonia, Grecia, Italia și Portugalia (cu aproximativ 20%). Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_ IP-15-3321_ro.htm • Noi norme pentru hotărârile transfrontaliere Noi norme europene, aplicabile din 10 ianuarie, dau posibilitatea agenților economici și consumatorilor din România să își soluționeze mai ușor litigiile transfron- taliere, ceea ce se așteaptă să conducă la economii anuale de 48 de milioane EUR în întreaga UE. Iată ameliorările concrete intrate în vigoare: - O hotărâre în materie civilă și comercială care are titlu executoriu în România va fi auto- mat executorie în toate statele UE – în termeni practici, acest lucru înseamnă că agenții economici și cetățenii vor putea să își recupereze pierderile mai repede, mai ușor și fără costuri suplimentare. - Consumatorii și angajații din România vor fi mai bine protejați în litigiile în instanță care implică state din afara UE, pentru că, în cazul oricărui litigiu de acest gen, ei vor putea recur- ge la instanțele din țara unde își au reședința. - Va crește securitatea juridică în ceea ce privește acordurile de alegere a forului între societăți comerciale, alegerea acestora nemaipu- tând fi folosită pentru a întârzia soluționarea litigiului. Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_ IP-15-3080_ro.htm • Noi norme privind registrul de transparență Recent a fost lansată o nouă versiune a regis- trului de transparență al UE, care este rezultatul unui efort comun întreprins de Comisia Europeană și de Parlamentul European. Noul sistem introduce schimbări în ceea ce privește modul în care sunt declarate resursele umane implicate în activități de lobby, solicită informații suplimentare cu privire la participarea în comitetele, forumurile, intergrupurile sau alte struc- turi similare ale UE, precum și cu privire la dosarele legislative care sunt urmărite în prezent. Acesta ex- tinde, de asemenea, obligația de a declara cos- turile estimate legate de activitatea de lobby pentru a include toate entitățile înregistrate. În plus, o procedură simplificată privind alertele și reclamațiile permite un control mai strict și tratarea mai eficientă a presupu- selor informații înșelătoare. Sunt introduse, de asemenea, noi stimulente pentru a spori valoarea adăugată a înregistrării, cum ar fi obligația de înregistrare impusă tuturor celor care doresc să aibă o întrevedere cu comisarii, cu mem- brii cabinetelor sau cu directorii generali sau oricărei organizații care dorește să își exprime punctul de vedere în cadrul audierilor organizate de Parlamentul European. Noul site ”Transparența și UE”: http:// ec.europa.eu/transparencyregister/public/home- Page.do?locale=ro#ro
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Programe de finanțare nerambursabilă pentru firmele din România Încădinprimaparteaanului2015,reprezentanții IMM-urilor și ai instituțiilor publice pot aplica la ur- mătoarele programe: - INCOMERA 2015: Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri pentru dezvoltarea de produse și procese inovatoare (termen limită de depunere - 27 februarie 2015); - Programul de asistență nerambursabilă germană: Training și consultanță gratuită pentru dezvoltare (termen limită de depunere - decembrie 2016); - Schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenționate” – se acoperă cheltuieli salariale complete cu angajații noi în limită a 1.575 lei/lună pentru studii medii și 2.328 lei/lună pentru studii superioare (termen limită de depunere – 31 martie 2015); - PO Capital Uman – apelul Măsuri integra- te pentru tinerii inactivi (perioada estimativă de lansare februarie 2015); - PO Competitivitate – apel dedicat cluste- relor de inovare dar și întreprinderilor nou- înființate inovatoare (perioada estimativă de lansare februarie 2015); - Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor, prin care noii întreprinzători primesc 10.000 euro de la stat pentru a începe o afacere (perioada estimativă de lansare martie 2015). • Programe de finanțare dedicate românilor din străinatate Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, a lansat programe de finanțare dedicate românilor care trăiesc în străinătate. 1. Cultură - “Constantin Brâncuși” 2. Mass-media – “Mihai Eminescu” 3. Educație – “Nicolae Iorga” 4. Spiritualitate și tradiție – “Andrei Șaguna” 5. Societatea civilă – “Dimitrie Gusti” Finanțarea acordată nu poate depăși plafonul maxim prevăzut, pe categorii de programe, pentru fiecare proiect în parte, după cum urmează: Cultură – maximum 50.000 Lei; Educație – maximum 100.000 Lei; Societate civilă – maximum 50.000 Lei; Mass-media – maximum 100.000 Lei; Spiritualitate și tradiție – maximum 100.000 Lei. Cererile de finanțare se pot depune fie personal, fie prin corespondență, la sediul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Termenul limită de depunere: 24 februarie 2015. Website: http://www.dprp.gov.ro/ • Programe finanțate prin Fundația pentru Parteneriat - Programul “Spații verzi urbane” acordă finanțare proiectelor de înființare, amenajare și reabilitare de spații verzi publice, amenajarea de curți interioare ale imobilelor de locatari precum și educația ecologică în rândul comunității. Suma disponibilă pe 2015: 215.170 lei. Suma maximă pe proiect: 9.000 lei. - Programul “Arii naturale protejate” urmărește promovarea și popularizarea ariilor pro- tejate din România, cu scopul de a ridica nivelul de conștientizare în rândul comunităților locale. Suma disponibilă pe 2015: 438.340 lei. Suma maximă pe proiect: 20.000 lei. Pentru ambele programe, Contribuţia organi- zaţiei solicitante: minim 20% din bugetul total al proiectului și poate fi parțial sau integral în fon- duri și/sau în natură. Termen-limită de depunere (pentru ambele programe): 18 februarie 2015, ora 16.00. Informații detaliate despre cele două pro- grame: http://www.repf.ro/ Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×