SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
I

 ,


   JA~UrRI  20C7   JA~RGA~G    18
           OOSTING &
             A'DAM

     met h et I.aatste te beginnen : De middag begint i
      aarm" " w zijnde Centrale Bibliotheek op he
         ou
 lC'os:terc:fO~:sèilá'nd . Deze locatie naast Amsterdam C
      volledig h erontwikkeld en deze bibliotheek, ont
 i'lAIr.rn~mdoo.rJo Coenen wordt in 20.0.7 opgeleverd. Niet
      de steder;Jbouw en de architectuur zijn interessant
      ook de energetische opzet, welke Adviesburea
~Ec(.fys begelei~t


 .....rJ,.. "uu·nn aan Fiet projectbezoek lopen e naar he '
              r de middag wordt voortgezet
             zal hier haar visie geven bij 'Eco-
Harm Boomsma, voorzitter van Booosting zoomt in op de projecten die
Booosting de afgelopen jaren is gestart. Samen met de aangeslotenen van
Booosting wil het bestuur nu nieuwe speerpunten kiezen om uit te diepen.
De middag wordt afgesloten met een borrel en een hapje.
WESTRAVEN
DE 80 METER HOGE KANTOORKOLOS WESTRAVEN IN UTRECHT, WAARIN
RIJKSWATERSTAAT GEHUISVEST IS, WAS TOT VOOR KORT EEN 'SICK BUILDING'
VAN HET ZUIVERSTE WATER. ARCHITECTENBUREAU CEPEZED WON EEN
PRIJSVRAAG MET EEN ONTWERP VOOR REANIMATIE VAN DIT COMPLEX
WAARMEE ZOWEL HET BINNEN- ALS HET BUITENKLIMAAT GRONDIG
AANGEPAKT WORDEN. BOOOSTING MOCHT EEN AANTAL MAANDEN VOOR DE
OPLEVERING EEN KIJKJE NEMEN OP LOCATIE.
                                                                     tecOnlsc:ne·' realls;Ule
Voorafgaand aan het bouwplaatsbezoek vertelden een drietal betrokken                               . tweedlhtiid: van ;'
Booosting-ieden over hun bijdrage aan het geheel. Architect Ronaid                   ,  .'   , , '"   '··windKrachten: op; het perrnèabele
Schleurholts lichtte het ontwerp toe. De bestaande toren wordt volledig        doek, het ontwe~p val) çl~ constru" om het doekte sparmen ,en·de 'proeven
                                                             ctie
gestript en voorzien van een aantal vides welke voor meer daglicht en een       met het geweld van, èen DC6 7motor op een 1:1 gevélfragment om de
betere oriëntatie in het gebouw moeten zorgen. De gevel wordt omhuld met       rekenmodellen te kun~enver·ifiër~n.,
een tweede huid van glasvezelversterkt gaasdoek en glas. Dit vernieuwende                            ,
concept, volgens onze informatie nog nooit eerder toegepast op deze wijze,      Na de presentaties" leidden Ronaid Sè~/eurholts en Christian de Wolf de
maakt het mogelijk om ook op de bovenste etages in de zomer een raam         belangstellenden ro,nd 'over de bouwplaats, zodat een~erste indruk kon
open te kunnen zetten. Bovend ien vormt het doek een zon- en lichtwering       worden verkregen van' hét complex in wording. Natuurlijkwerd er ook nog
met behoud van het schitterende uitzicht over de wijde omgeving. Aan de        even nagepraat en gediscussieerq, zoals Boooiting,ledÈm dit mee's taldoen
voet van de toren wordt een nieuwe laagbouw gerealiseerd. Hierin komen        bij de naborrel.       .
vijf vingervormige kantoorgedeeltes, welke uitkomen in een reusachtige serre
met een mild binnenklimaat. Tot slot toonde Cepezed de plannen voor de
facelift van de entree en de buitenruimte, welke mede door het vermijden
van windhinder een stuk aangenamer zullen worden.

Paul van Bergen van DGMR vertelde vervolgens over de bouwfysische achter-
gronden van de maatregelen welke moeten zorgen dat Westraven in de
toekomst een aangenaam kantoor moet gaan worden. Maatregelen tegen
windhinder, zomerventilatie van de glazen serres, ventilatie van de ,,::o •• tnlrpn
pakhuis zijn royale woningen met bas
                                           voorzieningen gemaakt. Kenmerkend voor
                                           architectuur van Mei architecten is
                                           kloekheid van de materialen. 'Waa r


 LLOYDKWARTIER
OUDE PAKHUIZEN VAN BAKSTEEN EN STAAL,
K.,
              2ç~'~lre~ou~~ De ·mnmul~isstc,er len l~oE~1
De .         ,     en    donkere ' diepe (ipslagn.li~tên
kantoor/studio hvel,s opgedeeld: Geen ràmen in deachtèr-ofzll~Val1lC1elrl. (re
afWetking is simpeL:De werkruimten sluiten met een glazen wand 'ail" óp
een gang, waar eel']s de gevel was. Aan de,buitenzijde van de gang ~'iin~;'
(mat)glai:en units ni,et liften, toiletten, ,keukens en zithoeken. De',gÁflg-
temperatuur volgt met enige afstand de buitentemperatuur, terwijl alle~n;dïé
in de kantoren 9P hoogte is. Zo simpel als de afwerking van Cle werkr~i~t~n
is, zo, ve~órgdén r;naatvast !S de voorzieningenzone.          )'<","
Dit próject bleek een' eerste vingeroefening voor het grote werk, dîi'ilêr-
bouwing v.an het St Jobsveem, de Schiecentrale 4A, de aangrel']zende nieUw,
bouw voor RTV Rijnmond. Booosting organiseerde 10 oktober 2006, een
rondleiding dOQr deze in aanbouw zijnde gebouw,en.            '
In ,hét 'pakhuis St. Jobsveem toonde Mei weer zijn werkwijze. Rigour.eqs,waar
nodig, ingetogen waar het kan. Rigoureus zijn dè drie reusachtige vidés in
het pand. Van ,hier.llit worden,de woningen ,op de verdiepingen , onl~S:/,)b'!lrL
Pas na eindeloos ov~neg en 'ná het inschakelen Vlm res,taLlr;a1:1~,I~ert .v(laS~el
de Jonge architectenl gaf de !i1o~!J!'t1eiiten(Jierist ' _', ' '
ingr~pen in de ~geb~u~structuur, .:Tu~sen·: de.' vides is "het;
pakh4izen zó.vèel rrl6gelijk,irt er~ gehóuden; Alle,houten "'_11._- ' '''~'.;.~;..
zicht, évena.s de stalèn kolommen en balken. ' in-'enilf'[]c; OrJ1~o,rp~tf1
       l                        p
schJif~e~i~y~~rri" j~_ v~~a~'~Ïl9 diè,!~n ,· oû de:,J$lkhtliséfe!J(~rq~9vè~~tl~l
 .  ',~'
   ",,,', - '. ') ," '; !':'--: :.-....:. ::: .. " .'::;,.,... . .
                                    ·
                                   ' "
BOUWBEZOEK AAN DE
NIEUWE KATHOLIEKE
 ERJ{ IN AÄ-S S LU I~
Dinsdagmiddag 6 februari kunt u deelnemen aan een exclusief bezoek aan
(je nieuwe katholieke kerk in Maassluis. De nieuwe kerk is opgetrokken uit
wit zeildoek. Eind augustus 2006 is gestart met de plaatsing van het eerste
doek. Tijdens het bezoek aan de kerk zal er door deskundigen, elk vanuit hun
eigen discipline ingegaan worden op het thema Constructie.
   ontwerpuitleg door Mari Baauw, architect Royal Haskoning
   engineeringuitleg door Rogier Houtman, Tentech
   productie- en montage-uitleg door Rienk de Vries,
   Buitink Technology
16:00 borrel tot 17:00
                                        > Dit bezoek is exclusief voor u als aangeslotene van Booosting! > U bent
ONTWERP                                    van harte welkom. > Max. 40 deelnemers. > Inschrijven kan via de
Royal Haskoning Architecten                          :I"twn,nrnkaart of per mail aan info@booosting.nl.
www.royalhaskoning.com
ENGINEERING
Tentech Delft
www.tentech .nl
PRODUCTIE/MONTAGE DOEK
Buitink Technology
www.buitink-techno~~gy .n I:..________
         lo ~~ ·             I.....1I1                                        05
NIEUWS

DE OTWIKKELING VA
DE NIEUWE ROTTERD
Op dit moment wordt door projectontwikkelaar Provast, architectenbureau
MVRDV en DHV gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de Markthal in
Rotterdam. In 2004 sleepte de combinatie de prijs in de wacht voor een
ontwerp dat ruim tweehonderd woningen, een overdekte markthal, duizend
parkeerplekken en winkel- en horecafaciliteiten combineert in het centrum
van Rotterdam. Programma, architectuur en constructie komen samen in
een boogvorm, die als een vijfendertig meter hoog paleis aan het huidige
marktplein prijkt. Een belangrijk criterium om een gebouw van een derge-
lijke omvang te kunnen realiseren - de footprint is maar liefst 110 bij 70
meter, een voetbalveld groot - is de constructiekosten binnen de perken te
houden. AI in het eerste plan adviseerde DHV om gebruik te maken van een
traditioneel tunnelsysteem. De boog is opgebouwd uit een stapeling van
vrijwel identieke segmenten. Ook wordt gezocht naar de meest geschikte
manier om de ondergrondse parkeergarage te plaatsen . Is een drielaagse
structuur onder de markthal gunstig, of juist een verdieping van vijf lagen
onder het plein? De studie van DHV wijst nu naar een verrassende combi-
natie van de twee varianten, zodat het mogelijk is om de bouwactiviteiten
te concentreren terwi jl gebouwen pa           gescheiden bouw-
strome*b
                                       ,,

                                          06
DHV
Maurice Hermens
TOlO 40 440 4° -
                                     >
shops, masterclasses en consults. De materialen-zoekmachine van Materia
                                       is als enige ter wereld voor iedereen gratis toegankelijk. Materia is met haa n
                                       20.000 geregistreerde webklanten de concurrenten dan ook ver voorbij.


                                       MATERIALIZE THE FUTURE!
                                       Het bedrijf Materia waar het Inspiration Centre deel van uit maakt, bestaat
                                       al sinds 1998. Tot nu toe ontsloot het de informatie over materialen
                                       uitsluitend via internet, elektronische nieuwsbrieven en een reizende
                                       tentoonstelling. Nu heeft het een permanente expositieruimte en is het
                                       onlangs verhuisd van Rotterdam naar Dock 36. Dock 36 ligt direct aan de Al ,
                                       de corridor tussen de Randstad en Berlijn, ter hoogte van het Overijsselse
                                       Enter. Dock 36 is een verzamelplaats van creatieve bedrijven, die innovati
                                       en design hoog in hun vaandel hebben staan. Materia stimuleert en
                                       inspireert architecten, designers en producenten om innovatieve materia
     nieuw materialencentrum voor architecten,              toe te passen in hun ontwerpen. Nieuwe materialen bieden immers ka
   interieurontwerpers en designers met alle                voor fascinerende innovaties. Het bedrijfkent alle innovatieve materi
     nieuwe materialen uit de hele wereld                 uit de hele wereld en hun specifieke eigenschappen en stelt zich ten
                                       om samen met de creatieve beroepsgroepen te bouwen aan het ni
  ateria heeft op 12 oktober haar Inspiration Centre geopend in Dock 36. I  uiterlijk van onze toekomst. ' Materialize the future!', is dan ook het
dit nieuwe materialencentrum kunnen alle innovatieve materialen uit de h   van Materia. Materia wordt gesponsord door Coulisse. Coulisse is een
wereld gezien, betast en ervaren worden. Architecten, interieurontwe     nationaal opererende organisatie die gespecialiseerd is in raamdecoraties
en designers kunnen er live innovatieve materialen leren kennen die zij i   Het bedrijf integreert innovatieve ontwikkelingen in materialen en ~v<,tplm,,'n'
hun ontwerpen zouden kunnen toepassen . De materiaaldeskundigen va      in haar producten .
Materia adviseren hen daarbij over de eigenschappen van de materialen e
de toepassingsmogelijkheden.

DoeK 36, BANGKOK, KEULEN, MILAAN, NEW VORK EN PARIJS
Wereldwijd zijn er slechts vijf - min of meer - vergelijkbare centra in Ba
Keulen, Milaan, New Vork en Parijs. Met de introductie van haar Inspiratio
Centre wil Materia een ontmoetingsplaats creëren voor creatieve profess
nals en producenten uit de hele wereld. Zij kunnen elkaar binnen
centrum inspireren en stimuleren tot de toepassing van nieuwe innovati
materialen. Materia vervult daarbij de functie van denktank en biedt
creatieve professionals ook een materialen-zoekmachine op i
reizende tentoonstellingen, publicaties, nieuwsbrieven, seminars, wo
...
...  ...J
   W

   '"
   W
   N
   >-
   Cf)
   o
                 E
                 ro
                            0005tlng
                                  •         : •.    > A+ Bureau voor
                         ouwproduktontwikkeling > ABT adviseurs in bouwtechniek> A/dus


cu                ...
   "-            ""0        ouwinnovatie > Arcadis > BDA Groep> Boomsma Innollations> Corsmit
                .....,
                 (I)       aadgevend Ingenieursbureau> dgmr raadgevende ingenieurs> DHV Bouw
           I.D    .....,      n Industrie> Ecofys > Façade Consu/ting e( Engineering> GeNie Consult en
           00     o        artners> IBS Consultants> MetzConsult> RGD, directie Advies en

cu
       b.O    CV'I  Cl:::
       c                 ~rchitecten > Schoon1:lerbeek e( Partners Advies> Ingenieursbureau Zonneveld
       .....,   Vl
       Vl    ::s   ~         Els Zijlstra <
       o    ...0
            .....,  o
       o     Vl    o                                > A/coa Architectuursystemen >
       o     o    o        •• • I          : •  :  I·
       CC     CL    CV'I        ayards Aluminium Constructies> BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken >
                           orus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning> Holonite > Hunter
                           ouglas> Limelight> Mat Afbouw> MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube                         l
                           pace Structures > Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw>
                           /astica Plaat> Platinox Special Products > Po/yb/ock > Po/y Products >
                           ockwoo/ > SAB-Profiel > SAPA RC System> Slallenburgs Bouwbedrijven>
                           omfy Nederland> Trespa Intemational> Ubbink Nederland> Wogenbouw
                           ccommodaties > ZNS Van Dam Geveltechniek <
                         ~IIDiDtiimll:m·D~·     m > Archipel Ontwerpers > Architectenburo
                         IAgterberg> AREA architecten> Het Architecten Consort > Arconiko
                         ~chitecten > Atelier PRO> Van der Breggen Bouw i.d. > Böhtlingk
                          rchitectenbureau> jan Brouwer> CEPEZED > EGM Architecten> Henket
                          n partners architecten> INBO > jMDS > MAS architectuur> Mei
                         ~rchitecten en Stedenbouwers> MOlleYou > MUA, Maurer United Architects
                         !> Piode > jouke Post> Royal Haskoning Architecten> RPHS architecten>
                         Jan Timmers > Van Mourik Vermeulen architecten> Verburg Hoogendijk
                         !Architecten <
                         •  I·     > TU De!ft, vakgroep Bouwtechn%gie >
                           U Eindhoven, faculteit Bouwkunde < <                     o  o
+        GEBOUWHOOGTES KRIJGEN DE AFGELOPEN JAREN EEN        'De hoogste' is een wijd begrip; het kan het hoogste punt zijn van het d
 o
         FLINKE BOOST. DE VERMELDING VAN 4 PLANNEN VOOR       van een ornament of bijvoorbeeld een zendmast, maar ook het h()()O"<:tpf ..,
         SUPERTALL 1000+ m TORENS OP DE WEBSITE VAN         verhuurde vloeroppervlak. Enige bescheidenheid past de architecten:
         HOOGBOUW ORGANISATIE CTBUH, ZIJN MET HUN DRIE        hoogste constructie is het nu in aanbouw zijnde Magnolia Tension
         NULLEN AANLEIDING VOOR B·OOQ·STING ZE EVEN IN DE      Platform van 1.432 m voor in de Golf van Mexico. o        ZON TE ZEnEN.


         Zij staan op de digitale tekenplank, zeg maar springplank.
         Welke uitgevoerd worden, is nog niet zeker. Waarschijn-
                                       ?
                                       www.emporis.com
                                       www.ctbuh.org o       lijk wel de Dubai Waterfront tower. Die overtreft dan de
         over 2 jaar op te leveren Burj Dubai. Deze is inmiddels
         vrij wel op halve hoogte. De uiteindelijke hoogte is nog
         geheim, uit angst dat misschien een andere ontwikkelaar
         anders zo flauw is er met lom overheen te schieten. Hij
                                       www.skyscraperpage.com
 <       wordt waarschijnl ijk 81Om. Het uitzicht is toppie, op
         wolkenvrije dagen, al ben je ondanks de centrale ligging
         gauw 1 km buiten de stad. Na de Mile High Illinois
 kyscrapervan Frank Lloyd Wright, (1956,528 verd iepingen), en het ook niet
 itgevoerde ontwerp voor de Millen ium Towers van Foster voor Tokyo en
 hanghai, (1989, 60.000 bewoners ieder), lijkt de 1 km grens nu spoedig
   hreden te worden.
  urjan Tower Manama, in Bahrain 1.011m, 200, NB
    i Waterfront Tower, in Dubai, U.A.E. 1.000+?m, 200, 2011
  ubarak Tower Madinat al Hareer, in Kuwait 1.001m, 200, NB
   nos Aires Forum, in Buenos Aires 1.000m, 200, 2016

   getallen achteraan de regels zijn het aantal verdiepingen en geplande
" In'YwJnr NB=Niet Bekend.
katalysator voor de stedeLijke transformatie
IU"I, nl<::TING ORGANISEERT SAMEN MET DE STICHTING BOVENSTAD IN HET
  n                                       1  Bouwen op bestaande gebouwen vergt een andere bouwmethodie k. Me
VVV"I""'" EEN CONGRES OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN LICHTGEWICHT             zal rekening moeten houden met de constructie van de onderbouw. Er zal
  STRUCTIES VOOR HET LUCHTGEBONDEN BOUWEN.                     daarom gebruik gemaakt moeten worden van lichtgewicht bo
                                           systemen. Bovendien is het wenselijk om de bouwtijd zo kort mogelijk
   grond in de steden moet intensiever gebruikt worden, maar de moge-        houden (om zo min mogelijk tot overlast voor de omgeving te zi jn). Di
lijkheden daarvoor zijn beperkt. Stapeling van functies of hergebruik van       wijst naar een aanpak die gericht is op het assembleren van p
industrieel erfgoed bieden mogelijkheden om de stedelijkheid te vergroten.      onderdelen, wat echter niet mag resulteren in monofunctionele en
   van de opties voor de toekomst is het gebruik van platte daken van       woonprogramma's zoals deze onder de noemer van optoppen in de ja
  on- en kantoorgebouwen als 'bouwgrond '. Luchtgebonden bouwen           70 zijn gerealiseerd. Toch kan men stellen dat als men het bovendak
   de bestaande stad intensiveren , nieuwe vitaliteit geven en de mono-      bouwen betaalbaar wil houden men aan een IFD-aanpak (industrieel
    ionaliteit van een omgeving doorbreken.                    flexibel en demontabel bouwen) zou moeten denken.
  ichting Bovenstad is een kennisnetwerk (in opzet vergelijkbaar met
     ·ng) met het doel kenn is te ontwikkelen en uit te wisselen die van   2  Het stapelen van programma 's in een bestaande stedelijke co
  ang is voor de projectontwikkeling van de ruimte bovendaks. Bovenstad-      vraagt om bestuurlijke keuzes met betrekking tot de ontwikkeling van
    emers hebben een eigen deskundigheid die zij gezamenlijk inzetten om      stad . Wil men de leegloop van steden tegengaan , dan zal het besta
    doelstelling te realiseren . Om te komen tot realisatie van bovenstede-    woon milieu moeten veranderen . Het woningaanbod moet worde
lijke projecten moeten vele barrières geslecht worden.                gedifferentieerd en er zal meer aandacht aan veiligheid en comfort
  m de kennisontwikkeling te structureren heeft Stichting Bovenstad samen      moeten worden. In de toegankelijkheid en het parkeerbeleid zal
    Habiforum (het stimuleringsprogramma voor vernieuwend ruimte-         moeten zoeken naar nieuwe alternatieven . Het concept van de Bove
   ruik) een aantal proeftuin projecten geïnitieerd . Het doel van een proef-    kan hier een bijdrage aan leveren.
 uin is om in concrete situaties te zoeken naar doorbraken om vernieuwende
 rojecten te realiseren . Naar aanleiding van deze proeftuinprojecten wordt   Het programma is in voorbereiding, in de volgende
 n het voorjaar een congres in samenwerking met Booosting georganiseerd .     nieuwsbrief komen we hier op terug.

  congres richt zich inhoudelijk op twee specifieke thema's           ?
 de inzetbare techniek van het luchtgebonden bouwen               Eric Vreedenburgh
 de positionering van het luchtgebonden bouwen binnen de komende         vreedenbu rgh@archipelontwerpers . n I
 transformatie opgaven van onze steden.                     www.bovenstad.nl
BU ITEN EXPOSITI E
                                                 Arno Pronk organiseerde ook een
                                                 buitenexpositie met adaptieve
                                                 sculpturen, tenten en paviljoens
                                                 op de TUle campus. De volgende
                                                 werken waren er te zien;
                                       > jurgen Bey met zijn mobiele expositiepaviljoen;
                                       > Rinus Roeiaft, w iskund ig kunstenaar met
                                       ruimtelijke constructies; (zie ook pagina 12 )
                                       > Oré Wapenaar met een scultuur en varianten op
                                       zijn boomtent;
                                       > Oaan Roosegaarde met zijn interact ieve pixelwand;
                                       > Ivo Vrouwe en Arno Pronk van Ontwerpers.nu
                                       met een mobiele expositieruimte;
Het driedaagse congres Adaptables 2006 was onderdeel van een breder      > Yves Weinand (uni vers iteit Lausanne) met een
programma dat de Technische Universiteit Eindhoven (TUle) in het kader van  overzichtstentoonstelling van zijn werk;
haar 50ste verjaardag organiseerde. Van maandag 3 tot en met woensdag 5    > TUle-studenten en begeleider Arno Pronk met
juli jl. namen zo'n tweehonderd bouwkundigen deel aan dit internationale   een opblaasbare ring aan een schoorsteen op het
congres over bijzondere en aanpasbare manieren van bouwen.          TU-terrein op 30 meter hoogte.

Dinsdag 4 juli was het Super TU/esday, een dag voor en door bouwend      Diverse gevelelementen en constructies zijn door
Nederland . Met een achttal lezingen door bekenden als Sjoerd Soeters, Mick  TUle-studenten gemaakt. Exposanten hebben hun
Eekhout, Wim Bakens en Antoinette Vietsch, Rob Nijsse en René van Zuuk,john  werk in veel gevallen gerealiseerd in samenwerking
Habraken,jo Coenen,jouke Post werd het een gevarieerde dag met ruim 400    met studenten en docenten van de TU le.
belangstellenden.                               AI met al een prachtige verjaarspartij.
                                       ?
MAX BRUG
Naast het lezingen programma was er, dankzij de financiële bijdrage van Rob  TUle Bouwkunde
Nijsse van ABT, door Booosting een studentencompetitie georganiseerd. De   A ~no  Pronk
opdracht was het ontwerpen van een zo groot mogelijke overspanning      T 040 247 2585
tussen twee 700 mm hoge tafels. Het moest een oplossing zijn met met     www.adaptables2006.nl
schuivende oplegpunten. De brug diende na voltooiing een bekertje water    www.DutchDay.nl
te kunnen dragen en de studenten mochten alleen gebruik maken van het     www.jurgenbey.nl
beschikbaar gestelde materiaal als ballonnen , vliegertouw, satéprikkers en  www.rinusroelofs.nl
huishoudfolie. (Zie nieuwsbrief86 september 2006).              www.drewapenaar.nl
                                       www.daanroosegaarde.nl
50 ELEMENTS
 daptabLe object

  50 elements constructie is deze
   tentoongesteld op het terrein
  de faculteit Bouwkunde van de
   ische Universiteit Eindhoven
  gelegenheid van de 50ste ver-
    van de TU. Om dit te sym-
    n bestaat het object uit 50
   elementen.

  zogenaamde schuifstructuur is geïnspireerd op het werk van
    kunstenaar en wetenschapper. Het basisprincipe is de 'half way
  verbinding die wordt gemaakt door twee inkepingen in elkaar
  iven. Door dit principe op vier hoeken van elk geknikt element toe
    en het geheel gelijktijdig in elkaar te schuiven ontstaat een structuu  TUle Bouwkunde
  zonder verbindingsmiddelen in elkaar blijft. Hierop is gevarieerd door    Harm Hulsbergen
lementen achtereenvolgends te verkleinen en zowel een verticale als ee      n@studenttue.nl
    tale hoekverdraaiing te geven. Op deze manier ontstond er ee
nteressante logaritmische spiraalvorm die theoretisch oneindig I"In'"lrOP7,>t;  Zie ook pagina  77
 U kunnen worden . Alle variabelen zijn zo aangepast dat de structuu
    ijk uitkomt bij de verhouding van de gulden snede. Het overbodi
    al aan de binnenzijde van alle elementen is weggesneden zodat
  open constructie werd met een duidelijk zichtbaar schrijfprincipe.

  geheel is uitgevoerd in 2 mm Corten staal, een staalsoort die onde
nvloed van het weer een roestkleurige oxidehuid vormt die het 0
iggende materiaal beschermt.
  50 elementen zijn met een lasersnijder uitgesneden en vervolgens
  project is ontworpen en uitgevoerd door de studenten Egbert
    Hopman, Harm Hulsbergen en Rene Kobussen.
Uit de nieuwsbriefvan ABT aa~ltSel.(rsjll?
ons hart met als branchevreemd 0f/17enllero:

Het is in de muziek wereld i n~nilllëlels
kort maakt ook de bOIJWIIVer4 !ld
Holland Casino in het c~r,trIJift
waarbij gebruik wordt gemaakt

Het cas ino wordt - letterlijk -
Neutelings Riedijk architecten
met een doorzichtige metalen
is van glas, en wordt voorzien
waardoor het gebouw in het don

De open siergevel bestaat uit
afstand van de glasgevel worden
dragend en ruimtelijk van vorm.
ABT zocht daarom contact met POlyn4:mj/f~~utlotn
opererend toeleveringsbedrijf voor de au1ton1ot~liiddl
in de massaproductie van carrosserie- en Ch;~§SiiscIE      lijkt een schot
in de roos te zijn. ABT ontwikkelt samen met Polvnclrni éen gevelelement dat   IEDERE GEWENSTE
voldoet aan de eisen van de architect en dat      ., n betaalbaar en snel
te produceren is.
Ook voor de afwerking en de bevestiging van de elementen wordt gebruik      ?
gemaakt van de specialistische kennis uit deze branche. De combinatie van     ABT adviseurs in bouwtechniek
auto- en bouwtechniek zorgt zo voor maakbare, betaalbare en goed toepas-     Cyuszi Florian
bare gevelelementen.                               T 026 368 3111

Het nieuwe Holland Casino wordt in   2 opgeleverd.
                    009                    (Bron: nieuwsbriefABT nummer 12, pagina 12/13)

                                       >
rbody Logic, onlangs in China verschenen, geeft een overzicht van de
             werken die het Rotterdamse architectenbureau ONL de
  ,ê1~,tcr<>I(t,,'n 20 jaar produceerde. Eerdere ontwerpen, met de hand getekend,
       en er niet in voor. Geleid door Kas Oosterhuis en I/ona Lénárd maakt
      L eigenzinnige en futuristisch aandoende gebouwen die een parallel
            de termen waarmee zij hun objecten omschrijven. Het zijn                         ontwerpen. In september 2005
:'~}:ln""nIPr<."IPrlf.·n waarin zij in vloeiend gebogen vormen beeldhouwkunst en                        zochten we met Booosting
/:ê.Jge'DOUli'ontwerp combineren. Soms zijn zij biologisch van vorm, net als de                        Acoustic Barrier, de door ON
       ech van Colani, en soms algoritmisch, ontstaan door de directe                          ontworpen geluidswal bij Maa
      zetting van formules in vormen. Termen als hyperbody, e-motive                            langs de A2. De showroom
     ildings, protospace zijn bouwstenen in een eigen voortdurend uitdijend                        Hessing, importeur van luxe
       ppenstelsel. Met hun combinatie van vorm en theorie heeft ON L                          als Maserati en Ferrari, is als
     reldfaam opgebouwd, hetgeen weerspiegeld wordt in de diversiteit aan                         cockpit op vloeiende wijze in
        es waarvoor zij plannen ontwikkelden: Dubai, China, Egypte, India.   800m lange geluidswal opgenomen. Kas Oosterhuis omschreef de geluid
        publicatie met de teksten in Engels en Chinees, onderstreept hun   wand met de uitstulpende showroom met hebbedingetjes voor autofan
         als exponent van op computergebruik geïnspireerde architectuur en  als een slang die een antiloop (!) heeft opgegeten. Met name deze Acoustic
     eteen de ambitie van China toonaangevende ontwerpideeën in eigen land    Barrier is in het boek van veel toelichting en illustraties voorzien. H
        nkelijk te maken.                           benadrukt, met de focus op parametrische detaillering en file-to-factory
                                           aspecten, de ambitie van ONL om vloeiende vormen echt te bouwen.
   Is professor bij Bouwtechniek op de TU Delft leidt Kas Oosterhuis de
   yperbody Group en het Protospace Laboratory. Daar ligt de focus op       Karel Vollers, Secretaris Booosting
  IhP'"A/p(,pnde interactieve structuren: 'Complex Adaptive Systems' en       ')


    ultiplayer gaming techniques for Collaborative Design and Engineering.     www.oosterhuis.nl
     reven, speels en visionair doen zij grensverleggende onderzoeken.
    rtner van Kas Oosterhuis is lIona Lénárd. Zij voorziet als beeldhouwer, de
 l nr')lp, rtp n van extra vitamine A(rt).

   ige studie van het begrippen stelsel is noodzakelijk om de gebouwvormen
   begrijpen - terwijl lezen tegenwoordig geen sterke kant van ontwerpers is.
   aar lichtvoetig maakt Kas Oosterhuis ook metaforische kwinkslagen bij zij
0008 In  0
CONTACTPERSOON
Jolanda Steenhouwer
BEREIKBAAR
              «<
maandag en dinsdag  9 .00-17.00 uur  en donderdag  9.00 - 13 .00 uur
REDACTIE
Jolanda Steenhouwer
VO

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (7)

Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
 
Xella-reportage shoppingcenter k kortrijk
Xella-reportage shoppingcenter k kortrijkXella-reportage shoppingcenter k kortrijk
Xella-reportage shoppingcenter k kortrijk
 
CASA RIVA
CASA RIVACASA RIVA
CASA RIVA
 
111015 tilburg forgotten pipelines
111015 tilburg forgotten pipelines111015 tilburg forgotten pipelines
111015 tilburg forgotten pipelines
 
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
 
Mauritshuis Den Haag - Klaar voor de toekomst
Mauritshuis Den Haag - Klaar voor de toekomstMauritshuis Den Haag - Klaar voor de toekomst
Mauritshuis Den Haag - Klaar voor de toekomst
 
Project steni at Gildenhuis in Beveren-Waas
Project steni at Gildenhuis in Beveren-WaasProject steni at Gildenhuis in Beveren-Waas
Project steni at Gildenhuis in Beveren-Waas
 

Andere mochten auch (8)

Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
 
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
 
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio MetalixBooosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
 
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
 

Ähnlich wie Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)

Portfolio Selection
Portfolio SelectionPortfolio Selection
Portfolio SelectionArthur Klijn
 
Portfolio Projecten van Volker Wytzes bij Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns
Portfolio Projecten van Volker Wytzes bij Aannemingsbedrijf H.J. JurriënsPortfolio Projecten van Volker Wytzes bij Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns
Portfolio Projecten van Volker Wytzes bij Aannemingsbedrijf H.J. JurriënsVolker Wytzes
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)guest5e306b
 
Nieuwe Universiteitsgebouw VU Amsterdam - Paal-plaat-fundering
Nieuwe Universiteitsgebouw VU Amsterdam - Paal-plaat-funderingNieuwe Universiteitsgebouw VU Amsterdam - Paal-plaat-fundering
Nieuwe Universiteitsgebouw VU Amsterdam - Paal-plaat-funderingRuud Arkesteijn
 

Ähnlich wie Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007) (20)

Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
SVK - Dossier 03
SVK - Dossier 03SVK - Dossier 03
SVK - Dossier 03
 
Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
 
Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3
 
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
 
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
 
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
 
Portfolio Selection
Portfolio SelectionPortfolio Selection
Portfolio Selection
 
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
 
Booosting nieuwsbrief #10
Booosting nieuwsbrief #10Booosting nieuwsbrief #10
Booosting nieuwsbrief #10
 
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Portfolio Projecten van Volker Wytzes bij Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns
Portfolio Projecten van Volker Wytzes bij Aannemingsbedrijf H.J. JurriënsPortfolio Projecten van Volker Wytzes bij Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns
Portfolio Projecten van Volker Wytzes bij Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
 
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
 
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018
 
Nieuwe Universiteitsgebouw VU Amsterdam - Paal-plaat-fundering
Nieuwe Universiteitsgebouw VU Amsterdam - Paal-plaat-funderingNieuwe Universiteitsgebouw VU Amsterdam - Paal-plaat-fundering
Nieuwe Universiteitsgebouw VU Amsterdam - Paal-plaat-fundering
 
2019 Verslag Capital C - Josine Crone BouwWereld
2019 Verslag Capital C - Josine Crone BouwWereld2019 Verslag Capital C - Josine Crone BouwWereld
2019 Verslag Capital C - Josine Crone BouwWereld
 

Mehr von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Mehr von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)

 • 1. I , JA~UrRI 20C7 JA~RGA~G 18 OOSTING & A'DAM met h et I.aatste te beginnen : De middag begint i aarm" " w zijnde Centrale Bibliotheek op he ou lC'os:terc:fO~:sèilá'nd . Deze locatie naast Amsterdam C volledig h erontwikkeld en deze bibliotheek, ont i'lAIr.rn~mdoo.rJo Coenen wordt in 20.0.7 opgeleverd. Niet de steder;Jbouw en de architectuur zijn interessant ook de energetische opzet, welke Adviesburea ~Ec(.fys begelei~t .....rJ,.. "uu·nn aan Fiet projectbezoek lopen e naar he ' r de middag wordt voortgezet zal hier haar visie geven bij 'Eco-
 • 2. Harm Boomsma, voorzitter van Booosting zoomt in op de projecten die Booosting de afgelopen jaren is gestart. Samen met de aangeslotenen van Booosting wil het bestuur nu nieuwe speerpunten kiezen om uit te diepen. De middag wordt afgesloten met een borrel en een hapje.
 • 3. WESTRAVEN DE 80 METER HOGE KANTOORKOLOS WESTRAVEN IN UTRECHT, WAARIN RIJKSWATERSTAAT GEHUISVEST IS, WAS TOT VOOR KORT EEN 'SICK BUILDING' VAN HET ZUIVERSTE WATER. ARCHITECTENBUREAU CEPEZED WON EEN PRIJSVRAAG MET EEN ONTWERP VOOR REANIMATIE VAN DIT COMPLEX WAARMEE ZOWEL HET BINNEN- ALS HET BUITENKLIMAAT GRONDIG AANGEPAKT WORDEN. BOOOSTING MOCHT EEN AANTAL MAANDEN VOOR DE OPLEVERING EEN KIJKJE NEMEN OP LOCATIE. tecOnlsc:ne·' realls;Ule Voorafgaand aan het bouwplaatsbezoek vertelden een drietal betrokken . tweedlhtiid: van ;' Booosting-ieden over hun bijdrage aan het geheel. Architect Ronaid , .' , , '" '··windKrachten: op; het perrnèabele Schleurholts lichtte het ontwerp toe. De bestaande toren wordt volledig doek, het ontwe~p val) çl~ constru" om het doekte sparmen ,en·de 'proeven ctie gestript en voorzien van een aantal vides welke voor meer daglicht en een met het geweld van, èen DC6 7motor op een 1:1 gevélfragment om de betere oriëntatie in het gebouw moeten zorgen. De gevel wordt omhuld met rekenmodellen te kun~enver·ifiër~n., een tweede huid van glasvezelversterkt gaasdoek en glas. Dit vernieuwende , concept, volgens onze informatie nog nooit eerder toegepast op deze wijze, Na de presentaties" leidden Ronaid Sè~/eurholts en Christian de Wolf de maakt het mogelijk om ook op de bovenste etages in de zomer een raam belangstellenden ro,nd 'over de bouwplaats, zodat een~erste indruk kon open te kunnen zetten. Bovend ien vormt het doek een zon- en lichtwering worden verkregen van' hét complex in wording. Natuurlijkwerd er ook nog met behoud van het schitterende uitzicht over de wijde omgeving. Aan de even nagepraat en gediscussieerq, zoals Boooiting,ledÈm dit mee's taldoen voet van de toren wordt een nieuwe laagbouw gerealiseerd. Hierin komen bij de naborrel. . vijf vingervormige kantoorgedeeltes, welke uitkomen in een reusachtige serre met een mild binnenklimaat. Tot slot toonde Cepezed de plannen voor de facelift van de entree en de buitenruimte, welke mede door het vermijden van windhinder een stuk aangenamer zullen worden. Paul van Bergen van DGMR vertelde vervolgens over de bouwfysische achter- gronden van de maatregelen welke moeten zorgen dat Westraven in de toekomst een aangenaam kantoor moet gaan worden. Maatregelen tegen windhinder, zomerventilatie van de glazen serres, ventilatie van de ,,::o •• tnlrpn
 • 4. pakhuis zijn royale woningen met bas voorzieningen gemaakt. Kenmerkend voor architectuur van Mei architecten is kloekheid van de materialen. 'Waa r LLOYDKWARTIER OUDE PAKHUIZEN VAN BAKSTEEN EN STAAL, K., 2ç~'~lre~ou~~ De ·mnmul~isstc,er len l~oE~1 De . , en donkere ' diepe (ipslagn.li~tên kantoor/studio hvel,s opgedeeld: Geen ràmen in deachtèr-ofzll~Val1lC1elrl. (re afWetking is simpeL:De werkruimten sluiten met een glazen wand 'ail" óp een gang, waar eel']s de gevel was. Aan de,buitenzijde van de gang ~'iin~;' (mat)glai:en units ni,et liften, toiletten, ,keukens en zithoeken. De',gÁflg- temperatuur volgt met enige afstand de buitentemperatuur, terwijl alle~n;dïé in de kantoren 9P hoogte is. Zo simpel als de afwerking van Cle werkr~i~t~n is, zo, ve~órgdén r;naatvast !S de voorzieningenzone. )'<"," Dit próject bleek een' eerste vingeroefening voor het grote werk, dîi'ilêr- bouwing v.an het St Jobsveem, de Schiecentrale 4A, de aangrel']zende nieUw, bouw voor RTV Rijnmond. Booosting organiseerde 10 oktober 2006, een rondleiding dOQr deze in aanbouw zijnde gebouw,en. ' In ,hét 'pakhuis St. Jobsveem toonde Mei weer zijn werkwijze. Rigour.eqs,waar nodig, ingetogen waar het kan. Rigoureus zijn dè drie reusachtige vidés in het pand. Van ,hier.llit worden,de woningen ,op de verdiepingen , onl~S:/,)b'!lrL Pas na eindeloos ov~neg en 'ná het inschakelen Vlm res,taLlr;a1:1~,I~ert .v(laS~el de Jonge architectenl gaf de !i1o~!J!'t1eiiten(Jierist ' _', ' ' ingr~pen in de ~geb~u~structuur, .:Tu~sen·: de.' vides is "het; pakh4izen zó.vèel rrl6gelijk,irt er~ gehóuden; Alle,houten "'_11._- ' '''~'.;.~;.. zicht, évena.s de stalèn kolommen en balken. ' in-'enilf'[]c; OrJ1~o,rp~tf1 l p schJif~e~i~y~~rri" j~_ v~~a~'~Ïl9 diè,!~n ,· oû de:,J$lkhtliséfe!J(~rq~9vè~~tl~l . ',~' ",,,', - '. ') ," '; !':'--: :.-....:. ::: .. " .'::;,.,... . . · ' "
 • 5. BOUWBEZOEK AAN DE NIEUWE KATHOLIEKE ERJ{ IN AÄ-S S LU I~ Dinsdagmiddag 6 februari kunt u deelnemen aan een exclusief bezoek aan (je nieuwe katholieke kerk in Maassluis. De nieuwe kerk is opgetrokken uit wit zeildoek. Eind augustus 2006 is gestart met de plaatsing van het eerste doek. Tijdens het bezoek aan de kerk zal er door deskundigen, elk vanuit hun eigen discipline ingegaan worden op het thema Constructie. ontwerpuitleg door Mari Baauw, architect Royal Haskoning engineeringuitleg door Rogier Houtman, Tentech productie- en montage-uitleg door Rienk de Vries, Buitink Technology 16:00 borrel tot 17:00 > Dit bezoek is exclusief voor u als aangeslotene van Booosting! > U bent ONTWERP van harte welkom. > Max. 40 deelnemers. > Inschrijven kan via de Royal Haskoning Architecten :I"twn,nrnkaart of per mail aan info@booosting.nl. www.royalhaskoning.com ENGINEERING Tentech Delft www.tentech .nl PRODUCTIE/MONTAGE DOEK Buitink Technology www.buitink-techno~~gy .n I:..________ lo ~~ · I.....1I1 05
 • 6. NIEUWS DE OTWIKKELING VA DE NIEUWE ROTTERD Op dit moment wordt door projectontwikkelaar Provast, architectenbureau MVRDV en DHV gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de Markthal in Rotterdam. In 2004 sleepte de combinatie de prijs in de wacht voor een ontwerp dat ruim tweehonderd woningen, een overdekte markthal, duizend parkeerplekken en winkel- en horecafaciliteiten combineert in het centrum van Rotterdam. Programma, architectuur en constructie komen samen in een boogvorm, die als een vijfendertig meter hoog paleis aan het huidige marktplein prijkt. Een belangrijk criterium om een gebouw van een derge- lijke omvang te kunnen realiseren - de footprint is maar liefst 110 bij 70 meter, een voetbalveld groot - is de constructiekosten binnen de perken te houden. AI in het eerste plan adviseerde DHV om gebruik te maken van een traditioneel tunnelsysteem. De boog is opgebouwd uit een stapeling van vrijwel identieke segmenten. Ook wordt gezocht naar de meest geschikte manier om de ondergrondse parkeergarage te plaatsen . Is een drielaagse structuur onder de markthal gunstig, of juist een verdieping van vijf lagen onder het plein? De studie van DHV wijst nu naar een verrassende combi- natie van de twee varianten, zodat het mogelijk is om de bouwactiviteiten te concentreren terwi jl gebouwen pa gescheiden bouw- strome*b ,, 06 DHV Maurice Hermens TOlO 40 440 4° - >
 • 7. shops, masterclasses en consults. De materialen-zoekmachine van Materia is als enige ter wereld voor iedereen gratis toegankelijk. Materia is met haa n 20.000 geregistreerde webklanten de concurrenten dan ook ver voorbij. MATERIALIZE THE FUTURE! Het bedrijf Materia waar het Inspiration Centre deel van uit maakt, bestaat al sinds 1998. Tot nu toe ontsloot het de informatie over materialen uitsluitend via internet, elektronische nieuwsbrieven en een reizende tentoonstelling. Nu heeft het een permanente expositieruimte en is het onlangs verhuisd van Rotterdam naar Dock 36. Dock 36 ligt direct aan de Al , de corridor tussen de Randstad en Berlijn, ter hoogte van het Overijsselse Enter. Dock 36 is een verzamelplaats van creatieve bedrijven, die innovati en design hoog in hun vaandel hebben staan. Materia stimuleert en inspireert architecten, designers en producenten om innovatieve materia nieuw materialencentrum voor architecten, toe te passen in hun ontwerpen. Nieuwe materialen bieden immers ka interieurontwerpers en designers met alle voor fascinerende innovaties. Het bedrijfkent alle innovatieve materi nieuwe materialen uit de hele wereld uit de hele wereld en hun specifieke eigenschappen en stelt zich ten om samen met de creatieve beroepsgroepen te bouwen aan het ni ateria heeft op 12 oktober haar Inspiration Centre geopend in Dock 36. I uiterlijk van onze toekomst. ' Materialize the future!', is dan ook het dit nieuwe materialencentrum kunnen alle innovatieve materialen uit de h van Materia. Materia wordt gesponsord door Coulisse. Coulisse is een wereld gezien, betast en ervaren worden. Architecten, interieurontwe nationaal opererende organisatie die gespecialiseerd is in raamdecoraties en designers kunnen er live innovatieve materialen leren kennen die zij i Het bedrijf integreert innovatieve ontwikkelingen in materialen en ~v<,tplm,,'n' hun ontwerpen zouden kunnen toepassen . De materiaaldeskundigen va in haar producten . Materia adviseren hen daarbij over de eigenschappen van de materialen e de toepassingsmogelijkheden. DoeK 36, BANGKOK, KEULEN, MILAAN, NEW VORK EN PARIJS Wereldwijd zijn er slechts vijf - min of meer - vergelijkbare centra in Ba Keulen, Milaan, New Vork en Parijs. Met de introductie van haar Inspiratio Centre wil Materia een ontmoetingsplaats creëren voor creatieve profess nals en producenten uit de hele wereld. Zij kunnen elkaar binnen centrum inspireren en stimuleren tot de toepassing van nieuwe innovati materialen. Materia vervult daarbij de functie van denktank en biedt creatieve professionals ook een materialen-zoekmachine op i reizende tentoonstellingen, publicaties, nieuwsbrieven, seminars, wo
 • 8. ... ... ...J W '" W N >- Cf) o E ro 0005tlng • : •. > A+ Bureau voor ouwproduktontwikkeling > ABT adviseurs in bouwtechniek> A/dus cu ... "- ""0 ouwinnovatie > Arcadis > BDA Groep> Boomsma Innollations> Corsmit ....., (I) aadgevend Ingenieursbureau> dgmr raadgevende ingenieurs> DHV Bouw I.D ....., n Industrie> Ecofys > Façade Consu/ting e( Engineering> GeNie Consult en 00 o artners> IBS Consultants> MetzConsult> RGD, directie Advies en cu b.O CV'I Cl::: c ~rchitecten > Schoon1:lerbeek e( Partners Advies> Ingenieursbureau Zonneveld ....., Vl Vl ::s ~ Els Zijlstra < o ...0 ....., o o Vl o > A/coa Architectuursystemen > o o o •• • I : • : I· CC CL CV'I ayards Aluminium Constructies> BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken > orus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning> Holonite > Hunter ouglas> Limelight> Mat Afbouw> MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube l pace Structures > Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw> /astica Plaat> Platinox Special Products > Po/yb/ock > Po/y Products > ockwoo/ > SAB-Profiel > SAPA RC System> Slallenburgs Bouwbedrijven> omfy Nederland> Trespa Intemational> Ubbink Nederland> Wogenbouw ccommodaties > ZNS Van Dam Geveltechniek < ~IIDiDtiimll:m·D~· m > Archipel Ontwerpers > Architectenburo IAgterberg> AREA architecten> Het Architecten Consort > Arconiko ~chitecten > Atelier PRO> Van der Breggen Bouw i.d. > Böhtlingk rchitectenbureau> jan Brouwer> CEPEZED > EGM Architecten> Henket n partners architecten> INBO > jMDS > MAS architectuur> Mei ~rchitecten en Stedenbouwers> MOlleYou > MUA, Maurer United Architects !> Piode > jouke Post> Royal Haskoning Architecten> RPHS architecten> Jan Timmers > Van Mourik Vermeulen architecten> Verburg Hoogendijk !Architecten < • I· > TU De!ft, vakgroep Bouwtechn%gie > U Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < o o
 • 9. + GEBOUWHOOGTES KRIJGEN DE AFGELOPEN JAREN EEN 'De hoogste' is een wijd begrip; het kan het hoogste punt zijn van het d o FLINKE BOOST. DE VERMELDING VAN 4 PLANNEN VOOR van een ornament of bijvoorbeeld een zendmast, maar ook het h()()O"<:tpf .., SUPERTALL 1000+ m TORENS OP DE WEBSITE VAN verhuurde vloeroppervlak. Enige bescheidenheid past de architecten: HOOGBOUW ORGANISATIE CTBUH, ZIJN MET HUN DRIE hoogste constructie is het nu in aanbouw zijnde Magnolia Tension NULLEN AANLEIDING VOOR B·OOQ·STING ZE EVEN IN DE Platform van 1.432 m voor in de Golf van Mexico. o ZON TE ZEnEN. Zij staan op de digitale tekenplank, zeg maar springplank. Welke uitgevoerd worden, is nog niet zeker. Waarschijn- ? www.emporis.com www.ctbuh.org o lijk wel de Dubai Waterfront tower. Die overtreft dan de over 2 jaar op te leveren Burj Dubai. Deze is inmiddels vrij wel op halve hoogte. De uiteindelijke hoogte is nog geheim, uit angst dat misschien een andere ontwikkelaar anders zo flauw is er met lom overheen te schieten. Hij www.skyscraperpage.com < wordt waarschijnl ijk 81Om. Het uitzicht is toppie, op wolkenvrije dagen, al ben je ondanks de centrale ligging gauw 1 km buiten de stad. Na de Mile High Illinois kyscrapervan Frank Lloyd Wright, (1956,528 verd iepingen), en het ook niet itgevoerde ontwerp voor de Millen ium Towers van Foster voor Tokyo en hanghai, (1989, 60.000 bewoners ieder), lijkt de 1 km grens nu spoedig hreden te worden. urjan Tower Manama, in Bahrain 1.011m, 200, NB i Waterfront Tower, in Dubai, U.A.E. 1.000+?m, 200, 2011 ubarak Tower Madinat al Hareer, in Kuwait 1.001m, 200, NB nos Aires Forum, in Buenos Aires 1.000m, 200, 2016 getallen achteraan de regels zijn het aantal verdiepingen en geplande " In'YwJnr NB=Niet Bekend.
 • 10. katalysator voor de stedeLijke transformatie IU"I, nl<::TING ORGANISEERT SAMEN MET DE STICHTING BOVENSTAD IN HET n 1 Bouwen op bestaande gebouwen vergt een andere bouwmethodie k. Me VVV"I""'" EEN CONGRES OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN LICHTGEWICHT zal rekening moeten houden met de constructie van de onderbouw. Er zal STRUCTIES VOOR HET LUCHTGEBONDEN BOUWEN. daarom gebruik gemaakt moeten worden van lichtgewicht bo systemen. Bovendien is het wenselijk om de bouwtijd zo kort mogelijk grond in de steden moet intensiever gebruikt worden, maar de moge- houden (om zo min mogelijk tot overlast voor de omgeving te zi jn). Di lijkheden daarvoor zijn beperkt. Stapeling van functies of hergebruik van wijst naar een aanpak die gericht is op het assembleren van p industrieel erfgoed bieden mogelijkheden om de stedelijkheid te vergroten. onderdelen, wat echter niet mag resulteren in monofunctionele en van de opties voor de toekomst is het gebruik van platte daken van woonprogramma's zoals deze onder de noemer van optoppen in de ja on- en kantoorgebouwen als 'bouwgrond '. Luchtgebonden bouwen 70 zijn gerealiseerd. Toch kan men stellen dat als men het bovendak de bestaande stad intensiveren , nieuwe vitaliteit geven en de mono- bouwen betaalbaar wil houden men aan een IFD-aanpak (industrieel ionaliteit van een omgeving doorbreken. flexibel en demontabel bouwen) zou moeten denken. ichting Bovenstad is een kennisnetwerk (in opzet vergelijkbaar met ·ng) met het doel kenn is te ontwikkelen en uit te wisselen die van 2 Het stapelen van programma 's in een bestaande stedelijke co ang is voor de projectontwikkeling van de ruimte bovendaks. Bovenstad- vraagt om bestuurlijke keuzes met betrekking tot de ontwikkeling van emers hebben een eigen deskundigheid die zij gezamenlijk inzetten om stad . Wil men de leegloop van steden tegengaan , dan zal het besta doelstelling te realiseren . Om te komen tot realisatie van bovenstede- woon milieu moeten veranderen . Het woningaanbod moet worde lijke projecten moeten vele barrières geslecht worden. gedifferentieerd en er zal meer aandacht aan veiligheid en comfort m de kennisontwikkeling te structureren heeft Stichting Bovenstad samen moeten worden. In de toegankelijkheid en het parkeerbeleid zal Habiforum (het stimuleringsprogramma voor vernieuwend ruimte- moeten zoeken naar nieuwe alternatieven . Het concept van de Bove ruik) een aantal proeftuin projecten geïnitieerd . Het doel van een proef- kan hier een bijdrage aan leveren. uin is om in concrete situaties te zoeken naar doorbraken om vernieuwende rojecten te realiseren . Naar aanleiding van deze proeftuinprojecten wordt Het programma is in voorbereiding, in de volgende n het voorjaar een congres in samenwerking met Booosting georganiseerd . nieuwsbrief komen we hier op terug. congres richt zich inhoudelijk op twee specifieke thema's ? de inzetbare techniek van het luchtgebonden bouwen Eric Vreedenburgh de positionering van het luchtgebonden bouwen binnen de komende vreedenbu rgh@archipelontwerpers . n I transformatie opgaven van onze steden. www.bovenstad.nl
 • 11. BU ITEN EXPOSITI E Arno Pronk organiseerde ook een buitenexpositie met adaptieve sculpturen, tenten en paviljoens op de TUle campus. De volgende werken waren er te zien; > jurgen Bey met zijn mobiele expositiepaviljoen; > Rinus Roeiaft, w iskund ig kunstenaar met ruimtelijke constructies; (zie ook pagina 12 ) > Oré Wapenaar met een scultuur en varianten op zijn boomtent; > Oaan Roosegaarde met zijn interact ieve pixelwand; > Ivo Vrouwe en Arno Pronk van Ontwerpers.nu met een mobiele expositieruimte; Het driedaagse congres Adaptables 2006 was onderdeel van een breder > Yves Weinand (uni vers iteit Lausanne) met een programma dat de Technische Universiteit Eindhoven (TUle) in het kader van overzichtstentoonstelling van zijn werk; haar 50ste verjaardag organiseerde. Van maandag 3 tot en met woensdag 5 > TUle-studenten en begeleider Arno Pronk met juli jl. namen zo'n tweehonderd bouwkundigen deel aan dit internationale een opblaasbare ring aan een schoorsteen op het congres over bijzondere en aanpasbare manieren van bouwen. TU-terrein op 30 meter hoogte. Dinsdag 4 juli was het Super TU/esday, een dag voor en door bouwend Diverse gevelelementen en constructies zijn door Nederland . Met een achttal lezingen door bekenden als Sjoerd Soeters, Mick TUle-studenten gemaakt. Exposanten hebben hun Eekhout, Wim Bakens en Antoinette Vietsch, Rob Nijsse en René van Zuuk,john werk in veel gevallen gerealiseerd in samenwerking Habraken,jo Coenen,jouke Post werd het een gevarieerde dag met ruim 400 met studenten en docenten van de TU le. belangstellenden. AI met al een prachtige verjaarspartij. ? MAX BRUG Naast het lezingen programma was er, dankzij de financiële bijdrage van Rob TUle Bouwkunde Nijsse van ABT, door Booosting een studentencompetitie georganiseerd. De A ~no Pronk opdracht was het ontwerpen van een zo groot mogelijke overspanning T 040 247 2585 tussen twee 700 mm hoge tafels. Het moest een oplossing zijn met met www.adaptables2006.nl schuivende oplegpunten. De brug diende na voltooiing een bekertje water www.DutchDay.nl te kunnen dragen en de studenten mochten alleen gebruik maken van het www.jurgenbey.nl beschikbaar gestelde materiaal als ballonnen , vliegertouw, satéprikkers en www.rinusroelofs.nl huishoudfolie. (Zie nieuwsbrief86 september 2006). www.drewapenaar.nl www.daanroosegaarde.nl
 • 12. 50 ELEMENTS daptabLe object 50 elements constructie is deze tentoongesteld op het terrein de faculteit Bouwkunde van de ische Universiteit Eindhoven gelegenheid van de 50ste ver- van de TU. Om dit te sym- n bestaat het object uit 50 elementen. zogenaamde schuifstructuur is geïnspireerd op het werk van kunstenaar en wetenschapper. Het basisprincipe is de 'half way verbinding die wordt gemaakt door twee inkepingen in elkaar iven. Door dit principe op vier hoeken van elk geknikt element toe en het geheel gelijktijdig in elkaar te schuiven ontstaat een structuu TUle Bouwkunde zonder verbindingsmiddelen in elkaar blijft. Hierop is gevarieerd door Harm Hulsbergen lementen achtereenvolgends te verkleinen en zowel een verticale als ee n@studenttue.nl tale hoekverdraaiing te geven. Op deze manier ontstond er ee nteressante logaritmische spiraalvorm die theoretisch oneindig I"In'"lrOP7,>t; Zie ook pagina 77 U kunnen worden . Alle variabelen zijn zo aangepast dat de structuu ijk uitkomt bij de verhouding van de gulden snede. Het overbodi al aan de binnenzijde van alle elementen is weggesneden zodat open constructie werd met een duidelijk zichtbaar schrijfprincipe. geheel is uitgevoerd in 2 mm Corten staal, een staalsoort die onde nvloed van het weer een roestkleurige oxidehuid vormt die het 0 iggende materiaal beschermt. 50 elementen zijn met een lasersnijder uitgesneden en vervolgens project is ontworpen en uitgevoerd door de studenten Egbert Hopman, Harm Hulsbergen en Rene Kobussen.
 • 13. Uit de nieuwsbriefvan ABT aa~ltSel.(rsjll? ons hart met als branchevreemd 0f/17enllero: Het is in de muziek wereld i n~nilllëlels kort maakt ook de bOIJWIIVer4 !ld Holland Casino in het c~r,trIJift waarbij gebruik wordt gemaakt Het cas ino wordt - letterlijk - Neutelings Riedijk architecten met een doorzichtige metalen is van glas, en wordt voorzien waardoor het gebouw in het don De open siergevel bestaat uit afstand van de glasgevel worden dragend en ruimtelijk van vorm. ABT zocht daarom contact met POlyn4:mj/f~~utlotn opererend toeleveringsbedrijf voor de au1ton1ot~liiddl in de massaproductie van carrosserie- en Ch;~§SiiscIE lijkt een schot in de roos te zijn. ABT ontwikkelt samen met Polvnclrni éen gevelelement dat IEDERE GEWENSTE voldoet aan de eisen van de architect en dat ., n betaalbaar en snel te produceren is. Ook voor de afwerking en de bevestiging van de elementen wordt gebruik ? gemaakt van de specialistische kennis uit deze branche. De combinatie van ABT adviseurs in bouwtechniek auto- en bouwtechniek zorgt zo voor maakbare, betaalbare en goed toepas- Cyuszi Florian bare gevelelementen. T 026 368 3111 Het nieuwe Holland Casino wordt in 2 opgeleverd. 009 (Bron: nieuwsbriefABT nummer 12, pagina 12/13) >
 • 14. rbody Logic, onlangs in China verschenen, geeft een overzicht van de werken die het Rotterdamse architectenbureau ONL de ,ê1~,tcr<>I(t,,'n 20 jaar produceerde. Eerdere ontwerpen, met de hand getekend, en er niet in voor. Geleid door Kas Oosterhuis en I/ona Lénárd maakt L eigenzinnige en futuristisch aandoende gebouwen die een parallel de termen waarmee zij hun objecten omschrijven. Het zijn ontwerpen. In september 2005 :'~}:ln""nIPr<."IPrlf.·n waarin zij in vloeiend gebogen vormen beeldhouwkunst en zochten we met Booosting /:ê.Jge'DOUli'ontwerp combineren. Soms zijn zij biologisch van vorm, net als de Acoustic Barrier, de door ON ech van Colani, en soms algoritmisch, ontstaan door de directe ontworpen geluidswal bij Maa zetting van formules in vormen. Termen als hyperbody, e-motive langs de A2. De showroom ildings, protospace zijn bouwstenen in een eigen voortdurend uitdijend Hessing, importeur van luxe ppenstelsel. Met hun combinatie van vorm en theorie heeft ON L als Maserati en Ferrari, is als reldfaam opgebouwd, hetgeen weerspiegeld wordt in de diversiteit aan cockpit op vloeiende wijze in es waarvoor zij plannen ontwikkelden: Dubai, China, Egypte, India. 800m lange geluidswal opgenomen. Kas Oosterhuis omschreef de geluid publicatie met de teksten in Engels en Chinees, onderstreept hun wand met de uitstulpende showroom met hebbedingetjes voor autofan als exponent van op computergebruik geïnspireerde architectuur en als een slang die een antiloop (!) heeft opgegeten. Met name deze Acoustic eteen de ambitie van China toonaangevende ontwerpideeën in eigen land Barrier is in het boek van veel toelichting en illustraties voorzien. H nkelijk te maken. benadrukt, met de focus op parametrische detaillering en file-to-factory aspecten, de ambitie van ONL om vloeiende vormen echt te bouwen. Is professor bij Bouwtechniek op de TU Delft leidt Kas Oosterhuis de yperbody Group en het Protospace Laboratory. Daar ligt de focus op Karel Vollers, Secretaris Booosting IhP'"A/p(,pnde interactieve structuren: 'Complex Adaptive Systems' en ') ultiplayer gaming techniques for Collaborative Design and Engineering. www.oosterhuis.nl reven, speels en visionair doen zij grensverleggende onderzoeken. rtner van Kas Oosterhuis is lIona Lénárd. Zij voorziet als beeldhouwer, de l nr')lp, rtp n van extra vitamine A(rt). ige studie van het begrippen stelsel is noodzakelijk om de gebouwvormen begrijpen - terwijl lezen tegenwoordig geen sterke kant van ontwerpers is. aar lichtvoetig maakt Kas Oosterhuis ook metaforische kwinkslagen bij zij
 • 15. 0008 In 0
 • 16. CONTACTPERSOON Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR «< maandag en dinsdag 9 .00-17.00 uur en donderdag 9.00 - 13 .00 uur REDACTIE Jolanda Steenhouwer VO