Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Thai Glossary Repository

699 Aufrufe

Veröffentlicht am

แนะนำโครงการคลังศัพท์ไทย

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Thai Glossary Repository

 1. 1. คลังศัพท์ไทย THAI Word Repository แนะนำการใช้งาน 19 พฤศจิกายน 2551
 2. 2. หัวข้อ <ul><li>แนะนำเบื้องต้น </li></ul><ul><li>การใช้งานสำหรับประชาชนทั่วไป (anonymous) </li></ul><ul><li>การใช้งานสำหรับผู้มีบัญชีของเว็บ (authenticated_users) </li></ul><ul><li>การใช้งานสำหรับผู้มีสิทธิ์ในแต่ละกลุ่ม (viewer, commenter, editor) </li></ul><ul><li>การใช้งานสำหรับผู้มีสิทธิ์เขียนข่าว (news_editor) </li></ul><ul><li>การใช้งานสำหรับผู้ดูแลเว็บ (webmaster) </li></ul>
 3. 3. แนะนำเบื้องต้น <ul><li>ระบบคลังศัพท์ไทย เป็นเว็บที่มีเป้าหมายหลักดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><ul><li>บริการค้นหาคำศัพท์ ( ที่มีการบัญญัติและเผยแพร่แล้ว ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบสำหรับร่วมกันบัญญัติคำในหมวดต่างๆ </li></ul></ul>
 4. 4. การใช้งานสำหรับประชาชนทั่วไป <ul><li>ทำอะไรได้บ้าง ? </li></ul><ul><ul><li>ค้นหาคำศัพท์ ( ที่มีการบัญญัติและเผยแพร่แล้ว ) </li></ul></ul><ul><ul><li>อ่านข่าวประกาศ </li></ul></ul><ul><ul><li>ดูสถิติ </li></ul></ul><ul><ul><li>อ่านการสนทนา ( ของคนอื่น ) </li></ul></ul><ul><ul><li>แจ้งเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ ได้ </li></ul></ul>
 5. 5. ค้นหาคำศัพท์ที่เผยแพร่แล้ว ( มีระบบ Suggest ให้ดังภาพ )
 6. 6. ผลของการค้นหา แสดงคำศัพท์ ศัพท์บัญญัติและความหมาย
 7. 7. ดูหน้าสถิติต่างๆได้
 8. 8. แจ้งเพิ่มคำศัพท์ได้
 9. 9. การใช้งานสำหรับผู้มีบัญชีของเว็บ <ul><li>ทำอะไรได้บ้าง ? ( นอกเหนือจากที่ ประชาชนทั่วไปทำได้ ) </li></ul><ul><ul><li>ดาวน์โหลดคำศัพท์ ( ที่มีการบัญญัติและเผยแพร่แล้ว ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ร่วมสนทนาในห้องสนทนา </li></ul></ul>
 10. 10. เข้าหน้า Download ได้
 11. 11. สร้างกระทู้ใหม่ใน Forum ได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นใน กระทู้ต่างๆได้
 12. 12. การใช้งานสำหรับผู้มีสิทธิ์ในแต่ละกลุ่ม <ul><li>สิทธิมี 3 แบบ </li></ul><ul><ul><li>Viewer </li></ul></ul><ul><ul><li>Commenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Editor </li></ul></ul>
 13. 13. การใช้งานสำหรับผู้มีสิทธิ์ในแต่ละกลุ่ม <ul><li>viewer ทำอะไรได้บ้าง ? ( นอกเหนือจากที่ ประชาชนทั่วไป และผู้มีบัญชีของเว็บทำได้ ) </li></ul><ul><ul><li>ดูรายละเอียดของกลุ่มของตนเอง </li></ul></ul><ul><ul><li>ดู blog ของกลุ่มตนเอง </li></ul></ul><ul><ul><li>ดูรายการของคำศัพท์ในแต่ละสถานะในกลุ่มของตัวเองได้ ( ไม่เฉพาะพวกที่เผยแพร่แล้ว แต่รวมถึงพวกที่กำลังอยู่ระหว่างบัญญัติได้ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ดูรายละเอียดการบัญญัติศัพท์แต่ละคำได้ </li></ul></ul>
 14. 14. ดูรายการของกลุ่มได้
 15. 15. เห็นรายละเอียดของกลุ่มที่ ตนเองมีสิทธิ์อยู่
 16. 16. สามารถดูหน้า blog ของกลุ่มได้
 17. 17. ดูรายการของคำศัพท์ ในแต่ละสถานะในกลุ่ม ของตัวเองได้
 18. 18. ดูรายละเอียดของคำศัพท์ได้
 19. 19. ดูรายละเอียดของการปรับปรุง คำศัพท์ในแต่ละครั้งได้
 20. 20. การใช้งานสำหรับผู้มีสิทธิ์ในแต่ละกลุ่ม <ul><li>commenter ทำอะไรได้บ้าง ? ( นอกเหนือจากที่ viewer ทำได้ ) </li></ul><ul><ul><li>แสดงความคิดเห็นใน blog ของกลุ่มที่ตนเองอยู่ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>แสดงความคิดเห็นในการบัญญัติศัพท์ของกลุ่มของตัวเองได้ </li></ul></ul>
 21. 21. แสดงความคิดเห็นใน blog ของกลุ่มที่ตนเองอยู่ได้
 22. 22. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบัญญัติคำศัพท์ ของกลุ่มที่ตนเองอยู่ได้
 23. 23. การใช้งานสำหรับผู้มีสิทธิ์ในแต่ละกลุ่ม <ul><li>editor ทำอะไรได้บ้าง ? ( นอกเหนือจากที่ commenter ทำได้ ) </li></ul><ul><ul><li>เขียน blog ของกลุ่มตนเองได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>เพิ่ม , ลบ , แก้ไขคำศัพท์ , และเปลี่ยนสถานะคำศัพท์ในกลุ่มของตนเองได้ </li></ul></ul>
 24. 24. สร้าง blog entry ใหม่ในกลุ่ม ที่ตนเองอยู่ได้
 25. 25. เพิ่มคำศัพท์ใหม่ในกลุ่มที่ ตนเองอยู่ได้
 26. 26. ในหน้ารายการของคำศัพท์ สถานะต่างๆ จะมีปุ่มลบ และแก้ไขคำศัพท์เพิ่มเข้ามา
 27. 27. แก้ไขรายละเอียดต่างๆของคำ ในกลุ่มที่ตนเองอยู่ได้
 28. 28. ทำการลบคำศัพท์ ในกลุ่มที่ตนเองอยู่ได้
 29. 29. ทำการดูรายการของการแก้ไข ในแต่ละครั้งและย้อนกลับได้
 30. 30. การใช้งานสำหรับผู้มีสิทธิ์เขียนข่าว (news_editor) <ul><li>news_editor ทำอะไรได้บ้าง ? ( นอกเหนือจากที่ผู้มีบัญชีของเว็บทำได้ ) </li></ul><ul><ul><li>เขียนข่าวลงหน้าแรกได้ </li></ul></ul>
 31. 31. สามารถเพิ่มข่าวประกาศ ในหน้าแรกได้
 32. 32. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลเว็บ <ul><li>webmaster ทำอะไรได้บ้าง ? </li></ul><ul><ul><li>ดูแลระบบของ Drupal CMS ได้ </li></ul></ul>
 33. 33. <ul><li>- มีเมนูแสดงกลุ่มทุกกลุ่ม </li></ul><ul><li>ที่มีอยู่ในระบบ </li></ul><ul><li>สามารถดู blog ของทุกกลุ่มได้ </li></ul><ul><li>สามารถดูรายละเอียดคำศัพท์ </li></ul><ul><li>ของทุกหมวดได้ </li></ul>
 34. 34. - เพิ่มคำศัพท์ใหม่ได้ทุกกลุ่ม - แก้ไขคำศัพท์ได้ทุกกลุ่ม
 35. 35. สามารถเพิ่ม และลบกลุ่ม ( หมวดคำศัพท์ ) ได้
 36. 36. สามารถเพิ่มผู้ใช้และจัดการ เลือกกลุ่มให้ผู้ใช้แต่ละคนได้
 37. 37. สามารถจัดการ role ให้ผู้ใช้แต่ละคนได้
 38. 38. แก้ไข Today's message ( ข้อความประชาสัมพันธ์ ) ได้
 39. 39. สามารถ import คำศัพท์ จาก csv ไฟล์ได้
 40. 40. ขอบคุณครับ / ค่ะ

×