Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Greenstone : From Paper to Digital Collection

1.856 Aufrufe

Veröffentlicht am

Greenstone : From Paper to Digital Collection

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Greenstone : From Paper to Digital Collection

 1. 1. Greenstone From Paper to Digital Collection โครงการ STKS สัญจรร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 มกราคม 2552 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stks.or.th [email_address]
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services ) ‏ </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ./NSTDA) ‏ </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักวิชาการ , เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ , วิทยากร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานบริหารวิชาการ </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Greenstone <ul><li>Digital Library software </li></ul><ul><li>สร้างคลังเอกสารดิจิทัลหลากหลายฟอร์แมต และรูปแบบ </li></ul><ul><li>นำเสนอได้ทั้ง </li></ul><ul><ul><li>Online </li></ul></ul><ul><ul><li>Offline </li></ul></ul><ul><ul><li>CD-ROM </li></ul></ul>
 4. 4. พิจารณาเรื่องต่อไปนี้หรือยัง <ul><li>จุดประสงค์ </li></ul><ul><li>กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ขนาดของโครงการ </li></ul><ul><li>จำนวนเอกสาร </li></ul><ul><ul><li>กี่หน้า </li></ul></ul><ul><ul><li>กี่รูป </li></ul></ul><ul><ul><li>กี่ไฟล์ </li></ul></ul><ul><li>ขนาดของเอกสาร </li></ul><ul><li>สื่อดิจิทัลหรือไม่ </li></ul><ul><li>ลิขสิทธิ์ของเอกสาร </li></ul><ul><li>อนุญาตให้เรียกชมได้หรือไม่ </li></ul><ul><li>อนุญาตให้ทำงานร่วมกันได้หรือไม่ </li></ul>
 5. 5. พิจารณาเรื่องต่อไปนี้หรือยัง <ul><li>งบประมาณ </li></ul><ul><li>ขนาดของระบบ </li></ul><ul><li>ความจุของ ฮาร์ดดิสก์ </li></ul><ul><li>ทีมงาน </li></ul><ul><li>ความรู้พื้นฐาน </li></ul>
 6. 6. Digital Library Model Plan & Analyst Prepare Develop Publish Evaluate Feedback
 7. 7. กระบวนการ <ul><li>เลือกเอกสาร หรือสื่อ </li></ul><ul><li>จัดหมวดหมู่สื่อ </li></ul><ul><li>แปลงให้อยู่ในรูปของสื่อดิจิทัล </li></ul><ul><ul><li>Original Format </li></ul></ul><ul><ul><li>Convert </li></ul></ul><ul><ul><li>Scan/Photo </li></ul></ul>
 8. 8. กระบวนการ <ul><li>กำหนดวิธีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><ul><li>Public domain </li></ul></ul><ul><ul><li>Copyright </li></ul></ul><ul><ul><li>Creative Commons </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer Technique </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Watermark </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Secure PDF </li></ul></ul></ul><ul><li>วิเคราะห์ / กำหนด Metadata </li></ul><ul><li>นำเข้า Greenstone </li></ul>
 9. 9. ติดตั้ง GreenStone Double Click ที่โปรแกรมแล้วอย่าใจร้อนน่ะครับ โปรแกรมจะทำงานช้ามาก รอสักพักใหญ่ๆ จะปรากฏ
 10. 11. เลือกโฟลเดอร์ตามที่สร้างไว้
 11. 12. เลือก Local Library
 12. 13. กำหนด Password
 13. 14. สำรวจห้องสมุดดิจิทัล <ul><li>เปิด Greenstone Digital Library </li></ul><ul><ul><li>Start, Program, Greenstone Digital Library Software v2.74 ( 2.8) , Greenstone Digital Library </li></ul></ul>
 14. 16. การนำเข้าเอกสาร <ul><li>เปิด Greenstone Librarian Interfaced </li></ul><ul><ul><li>Start, Program, Greenstone Digital Library Software v2.74 ( 2.8) , Greenstone Librarian Interface </li></ul></ul><ul><li>คลิกเลือกคำสั่ง File, Preferences </li></ul><ul><li>เลือกแท็บ General </li></ul><ul><li>กำหนดฟอนต์เป็น MS Sans Serif, BOLD, 12 </li></ul>
 15. 17. หน้าต่างโปรแกรม
 16. 18. Word Collection <ul><li>สร้าง Collection ใหม่ </li></ul><ul><ul><li>File, New </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระบุ Title และ Description </li></ul></ul></ul><ul><li>นำเข้าเอกสาร Word ต้นฉบับ </li></ul><ul><ul><li>เอกสารในไดร์ฟ C:, D: หรือ E: เลือกจาก Local Filespace </li></ul></ul><ul><ul><li>เอกสารใน My Document หรือ Desktop เลือกจาก Home Folder </li></ul></ul>
 17. 19. Word Collection
 18. 20. Word Collection <ul><li>Collection นี้จะแสดงผลกี่รายการ เพราะ </li></ul>
 19. 21. สร้าง Collection
 20. 22. Word Collection <ul><li>Title ของรายการ มาจาก </li></ul><ul><li>Filename ของรายการ มาจาก </li></ul>
 21. 23. รู้จักกับ Metadata <ul><li>Metadata ที่มาพร้อมกับ Application เรียกว่า Objective Metadata </li></ul><ul><ul><li>การระบุใน Word --> File, Properties… </li></ul></ul><ul><ul><li>โอนไปยัง Application อื่นอัตโนมัติ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความสำคัญมาก ลดความซ้ำซ้อน </li></ul></ul><ul><ul><li>น้อยคนที่จะระบุ </li></ul></ul><ul><ul><li>ควรมีนโยบายที่ชัดเจน </li></ul></ul>
 22. 24. รู้จักกับ Metadata <ul><li>Greenstone รองรับ Objective Metadata โดย Extract จากแฟ้มเอกสารและนำมาเติมใน ex.Metadata ของ Greenstone </li></ul><ul><li>หากมีสมบูรณ์ เอกสารนั้นๆ พร้อมใช้งาน และสืบค้น </li></ul>
 23. 25. รู้จักกับ Metadata <ul><li>Subjective Metadata คือ Metadata ที่ผู้ใช้หรือบรรณารักษ์ต้องลงรายการเอง เพื่อเพิ่มความสามารถการสืบค้น </li></ul><ul><li>มักจะทำกันมาก </li></ul><ul><li>เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ </li></ul><ul><li>สื่อดิจิทัลทั่วไปมักจะใช้ชุด DC – Dublin Core </li></ul>
 24. 26. ข้อมูลประกอบการสืบค้น
 25. 27. รู้จักกับ Metadata <ul><li>โลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะ Metadata </li></ul><ul><li>ผู้พัฒนา Digital Library ควรศึกษา Metadata และเลือกใช้ Metadata ให้เหมาะสมกับสื่อดิจิทัลนั้นๆ </li></ul><ul><ul><li>สื่อการเรียนการสอน LOM </li></ul></ul><ul><ul><li>ภาพถ่ายดิจิทัล EXIF & IPTC </li></ul></ul><ul><li>Greenstone รองรับทุก Metadata ทั้งที่มีและจะมีในอนาคต </li></ul>
 26. 28. Greenstone กับการเรียนการสอน <ul><li>จากจุดเด่นของ Greenstone ทำให้เป็นเครื่องมือสาขาบรรณารักษ์ และสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหัวข้อ “ Metadata” </li></ul><ul><ul><li>ทำงานได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ต้องใช้ Server </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนแฟ้มเอกสารทุกรูปแบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>รองรับ Metadata หลากหลาย </li></ul></ul><ul><ul><li>เห็นภาพการทำงานของ Metadata ชัดเจน </li></ul></ul>
 27. 29. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม <ul><li>http://stks.or.th/ </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/wiki </li></ul><ul><li>http://www.greenstone.org </li></ul>

×