Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

animation-gif-by-firework

816 Aufrufe

Veröffentlicht am

สร้างภาพ Animation GIF ด้วย Macromedia Fireworks

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

animation-gif-by-firework

 1. 1. สรางภาพ Animation GIF ดวย Macromedia Fireworks ภาพที่นําเสนออยูบนอินเทอรเน็ตนั้นจะมีภาพทั้งที่เปนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดใหผูสนใจเขามายังเว็บไซตของเรา แตในการสรางภาพเคลื่อนไหวนั้นจําเปนที่จะตองหาโปรแกรมมาใชในการสราง แตยังมีหลายทานที่ไมทราบวาโปรแกรมในชุดของ Macromedia ก็มีโปรแกรมที่สรางภาพ Animation GIF ที่นอกเหนือจาก Macromedia Flash นั่นก็คือ Macromedia Fireworks ที่ใชงานงายไมยาก และไมตองเสียเงินซื้อซอฟตแวรมาติดตั้งเพิ่มเติมแตอยางใด แตกอนจะเริ่มสราง Animation GIF กันมาทําความเขาใจในเรื่องภาพเคลื่อนไหว (Animation) กันกอน ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ก็คือชุดลําดับของภาพนิ่ง เปนการนําภาพนิ่งหลายๆ ภาพ มาลําดับกันอยางตอเนื่อง เพื่อใหปรากฏเปนการเคลื่อนไหวบนแผนระนาบ ซึ่งก็คือ จอภาพ แผนกระดาษ และการมองเห็นภาพเหลานี้เปนภาพเคลื่อนไหว ก็เพราะปรากฏการณ "ภาพติดตา" - Persistence of vision นั่นเอง ปจจุบัน มีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือสราง ลําดับภาพเคลื่อนไหว โดยการสรางภาพกราฟกทีละภาพ (หรือเรียกวา "เฟรม") วัตถุแตละเฟรม มีการเปลี่ยนแปลงของ "ตัวแปร" เชน ตําแหนงวัตถุ, ขนาด, การหมุน, การแปลงรูปราง, สี เปนตน ทีละนอย การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเหลานั้น อาศัย "หลักการประมาณคาในชวงระหวางภาพแรก กับภาพถัดไป"สรางภาพ Animation แบบ 2 มิติ เปนการสรางภาพขึ้นมาทีละเฟรมหรือนําภาพมาวางไวบนเฟรมโดย 1 เฟรมตอ 1 รูปและกําหนดใหโปรแกรมแสดงผลที่ไดจากภาพหลายๆ เฟรมตอเนื่องกันดวยความเร็วที่กําหนด จนภาพที่ไดดูเหมือนเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นFrame 1 Frame 2 Frame 3
 2. 2. Frame 4 Frame 5 Frames 6ตัวอยางการสรางภาพขึ้นมาทีละเฟรมและแสดงตอเนื่องกันจนเกิดเปนภาพเคลื่อนไหวสรางภาพ Animation GIF เพื่อใชงานบนเว็บเพจ ในขั้นตอนนี้ลองมาสรางภาพเคลื่อนไหวแบบงายๆ กันดูครับ 1. สรางไฟลงานขึ้นมาใหมหนึ่งไฟลขึ้นมากําหนดขนาดเปน 300x250 Pixels และ Resolution เปน 72 ดังภาพ 2. สรางวัตถุขึ้นมาหนึ่งรูป (รูปอะไรก็ได) หรือจะนํารูปภาพเขามาใชก็ได ในตัวอยางจะเปนการนํา รูปภาพเขามาเพื่อใหภาพเคลื่อนไหว ดวยการเปดไฟลภาพที่ตองการ แสดงการนํารูปจากภายนอกเขามาในโปรแกรม
 3. 3. 3. ใชเครื่องมือ คลิกและลากเมาสเปนกรอบรอบรูปหรือวัตถุนี้ทั้งหมดเพื่อแกไขหรือปรับรูป ตามที่ตองการ4. คลิกเมนู Modify, Symbol, Convert to Symbol เพื่อเปลี่ยนวัตถุท่ีถูกเลือกใหเปนสัญลักษณ หรือกด ปุม F8 ก็จะไดผลลัพธเหมือนกัน (ตองเลือกรูปกอนทุกครั้งถึงจะสามารถทํางานที่คําสั่งนี้ได)5. คลิกเลือก Animation เพื่อเปลี่ยนวัตถุใหเปนภาพเคลื่อนไหว6. คลิกปุม OK7. กําหนดจํานวนเฟรมที่ตองการสรางภาพเคลื่อนไหว ลงในชอง Frames8. กําหนดระยะทางที่ตองการใหวัตถุเคลื่อนที่ ลงในชอง Move ในที่นี้ระยะทางจะมีหนวยเปน Pixel ตามหนวยของกระดานวาดภาพที่กําหนดไวในตอนตน9. กําหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทิศทางดังกลาวจะมีหนวยเปนองศา10. คลิกปุม OK กําหนดจํานวนเฟรม กําหนดระยะทาง กําหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ สําหรับคาในชองอื่นๆ ใหใชคาที่ทางโปรแกรมใหมากอนนะครับ โดยจะขออธิบายรายละเอียดใน หัวขอตอไป เพื่อใหเขาใจยิ่งขึ้น
 4. 4. 11. โปรแกรมจะสรางเสนทางการเคลื่อนที่ และสรางเฟรมขึ้นมาตามจํานวนเฟรมที่กําหนดไวกอน หนานี้ โปรแกรมจะสรางเสนทางในการเคลื่อนที่ให แสดงเสนทางการเคลื่อนที่ของรูปตามคาที่กําหนด12. คลิกปุม เพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
 5. 5. แกไขการเคลื่อนที่ของภาพ เมื่อการเคลื่อนที่ของภาพยังไมถูกใจ คุณสามารถที่จะแกไขไดจาก Stage เลย ไมตองเขาไปแกไขในหนาตางคําสั่งใดๆ ใหวุนวาย 1. คลิกปุม เพื่อหยุดการทํางานกอนหากของใครยังทํางานอยู 2. คลิกปุม เพื่อกลับมาเริ่มทํางานที่เฟรมแรก คําถาม : แลวจะรูไดอยางไรวาตอนนี้อยูที่เฟรมแรก หรือเฟรมอื่นอยู คําตอบ : ในชุดเครื่องมือ นี้จะมีตัวเลขแสดงอยู ตัวเลขที่เห็น นี้คือ เฟรมที่ภาพแสดผลอยู ดังภาพคือ ตอนนี้อยูเฟรมที่ 5 3. จะเห็นเสนทางการเคลื่อนที่ปรากฏขึ้นมา ใหคลิกเมาสคางไวบนจุดสีแดง ซึ่งเปนจุดปลายของ การเคลื่อนที่ และลากเมาสลงมาดานลาง หรือจะขยายออกเพื่อใหภาพนี้เคลื่อนไหวไดไกลขึ้นก็ได ในอีกทางหนึ่งจะหดใหสั้นก็สามารถทําได ดังนั้นการกระทําในลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะยายตําแหนงจุด ปลายดังกลาวไปตามทิศทางที่ตองการ แสดงการแกไขวัตถุใหเคลื่อนที่ไปอีกทาง 4. คลิกปุม เพื่อดูผลลัพธอีกครั้งกําหนดความเขม - จางของวัตถุ เมื่อไดนําวัตถุมาสรางภาพเคลื่อนไหวแลวนั้น แตภาพที่เคลื่อนไหวนี้นั้นอยากจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษใหกับงานชิ้นนี้อีกหนอยดวยการกําหนดความเขม-จางใหกับวัตถุ คือตองการใหวัตถุที่แสดงผลนี้มีความจางกอนแลวคอยเขม
 6. 6. นอกจากจะกําหนดความเขม - จางของวัตถุในแตละเฟรมจาก Layer Panel แลว คุณยังสามารถสั่งใหโปรแกรมกําหนดความเขม - จางในเฟรมตางๆ โดยอัตโนมัติอีกดวย 1. คลิกบนวัตถุที่สรางขึ้น เพื่อเลือกการแกไขความเขม- จางในเฟรมตางๆ 2. คลิกเมนู Modify, Animation, Settings เพื่อแกไขคาตางๆ ในการเคลื่อนที่ 3. ภายในหนาตาง Animate กําหนดคาความเขม - จางของวัตถุในชอง Opacity เทากับ 40 to 100 เพื่อ กําหนดใหภาพจางลงเทากับ 40 หนวยในเฟรมแรก และคอยๆ เขมขึ้นจนถึง 100 หนวยในเฟรม สุดทาย สวนในเฟรมที่เหลือโปรแกรมจะคํานวณใหโดยอัตโนมัติ ไมตองมากําหนดที่ละเฟรมให เสียเวลา 4. คลิกปุม OK 5. คลิกปุม Play เพื่อดูผลลัพธ 6. ผลลัพธ ภาพจะเริ่มตนจากจางมาก และคอยๆ เขมขึ้นในเฟรมตอไปจนถึงเขมที่สุดตามที่กําหนดไว ในเฟรมสุดทาย
 7. 7. การยอ - ขยายขนาดของวัตถุขณะเคลื่อนที่ เชนเดียวกับการกําหนดความเขม - จางของวัตถุ คุณสามารถใชวิธีเดียวกันมากําหนดขนาดในการยอ - ขยายวัตถุขณะเกิดการเคลื่อนที่ไดดวย 1. คลิกเลือกวัตถุที่ตองการแกไข 2. คลิกเมนู Modify, Animation, Settings เพื่อแกไขคาในการเคลื่อนที่ 3. ภายในหนาตาง Animate กําหนดคาการยอ-ขยายในชอง Scale = 40 เพื่อกําหนดใหวัตถุคอยๆ ยอ ขนาดลงจนเหลือ 35% ในเฟรมสุดทาย 4. คลิกปุม OK 5. คลิกปุม Play เพื่อดูผลลัพธ 6. ผลลัพธ ภาพจะคอยๆ ยอขนาดลงจนถึง 35%สรางภาพเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ นอกจากการสรางภาพเคลื่อนไหวใหเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ แลว คุณยังสามารถนําภาพที่อยูในเครื่องของคุณภาพที่หามาจากอินเทอรเน็ต หรือจะเปนภาพที่ถายจากกลองดิจทัลก็สามารถที่จะนํามาสรางภาพเคลื่อนไหวได ิหมดโดยใหนําเขามาใสไวในแตละเฟรม เพื่อกําหนดใหเปนภาพเคลื่อนไหว การนําภาพตางๆ มาสรางภาพเคลื่อนไหวทําไดดังนี้ 1. สรางไฟลงานขึ้นมาใหมหนึ่งไฟลขึ้นมากําหนดขนาดเปน 300x250 Pixels และ Resolution เปน 72 dpi 2. นําภาพที่มีอยูในเครื่องของคุณใสลงไปบนกระดานวาดภาพ ดวยคําสั่ง File, Import 3. เปดพาเนลของเฟรมขึ้นมา เพื่อสรางภาพในเฟรมอื่นๆ ดวยการไปที่เมนู Window, Frames จะ ปรากฏพาเนล Frames ทางดานขวาของโปรแกรม 4. คลิกปุม เพื่อสรางเฟรมขึ้นมาใหม 5. ในเฟรมที่สรางขึ้นมาใหม ใหนําภาพที่ตองการเปลี่ยนใสลงไปดวยวิธีการ Import เชนเดียวกับ ขั้นตอนที่ 2
 8. 8. 6. ตองการใหภาพเปลี่ยนก็ใหทําขั้นตอนที่ 2 ซ้ําไปเรื่อยๆ จนดูเหมือนภาพเคลื่อนไหวได 1. กําหนดความกวางความสูงของ Stage 3. เปด Frame Panel 2. นําภาพเขามาไวบน Stage5. นําภาพใสลงไปในเฟรมใหมที่เพิ่มเขามา 4. สรางเฟรมขึ้นมาใหม 7. เมื่อกําหนดเฟรมและใสภาพลงไปใหเฟรมจนครบตามที่ตองการแลว ก็ใหคลิกปุม Play เพื่อดู ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น 8. ผลลัพธ โปรแกรมจะเปลี่ยนภาพไปตามเฟรมที่ไดนําภาพมาไว จนดูเหมือนภาพจะเคลื่อนไหวได
 9. 9. 9. ถาในกรณีที่ภาพแสดงผลเร็วไปสามารถเพิ่มความหนวงใหกับภาพไดดวยการปรับ ตัวเลขการ แสดงผลใหเพิ่มขึ้นโดยดับเบิลคลิกที่ ตัวเลขหลังเฟรมที่ตองการ แลวกําหนดตัวเลขลงไป (30 = 0.30 วินาที) จะแสดงผลหนวงเวลาที่ 0.30 วินาทีกอนเปลี่ยนภาพตอไป ผลลัพธที่ไดภาพก็จะ แสดงผลชาขึ้นนิดหนอย ทําใหเห็นภาพชัดขึ้น 9. ดับเบิลคลิกที่ตัวเลขเพื่อแกไขสรางตัวอักษรวิ่ง การสรางภาพเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งซึ่งพบเห็นบอยๆ บนเว็บไซตนอกจากภาพกระพริกตามหัวขอเมื่อสักครูแลว อีกแบบก็คือ การสรางตัวอักษรวิ่งบนจอภาพ ตัวอักษรวิ่งดังกลาวจะเปนภาพเคลื่อนไหวประมาณ40-50 เฟรม วิธีการสรางก็มีวิธการงายๆ คือสรางขึ้นมาทีละเฟรมเทานั้น จะใชเวลาเทาไหรน้ันก็แลวแตละงานวา ีตองการใหเคลื่อนไหวแคไหน ซึ่งก็คงจะใชเวลาคอนขางนานกวาจะทําเสร็จ แตถาคุณไมอยากเสียเวลามากขนาดนั้น ลองศึกษาการสรางภาพเคลื่อไหวแบบอัตโนมัติจากตัวอยางนี้ดูจะชวยลดเวลาทํางานลงเหลือแคไมมีนาทีเทานั้น 1. สรางไฟลงานขึ้นมาใหมหนึ่งไฟลขึ้นมากําหนดขนาดเปน 300 x 100 Pixels และ Resolution เปน 72 dpi 2. สรางกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมารอบกระดานวาดภาพ พรอมทั้งกําหนดความหนาของเสน และลวดลาย ตามตองการ โดนใหสพื้นเปนแบบไมมีสี ถาไมกําหนดลักษณะนี้สี้พื้นจะบังขอความทําให ี การแสดงผลมองไมเห็น
 10. 10. 3. สรางตัวอักษรขึ้นมาตรงกลางของกระดานวาดภาพ ใชขนาดประมาณ 40 pixels4. แปลงขอความใหเปน Symbol ดวยการไปที่เมนู Modify, Symbol, Convert to Symbol… หรือจะ กดปุม F8 เลยก็ได5. ตั้งชื่อ Symbol ในชอง Name6. เลือกประเภท Symbol เปนแบบ Graphic7. คลิกปุม OK8. จากนั้นใหลบขอความที่สรางไวในขั้นตอนที่ 3 ออกจาก Stage ใหเหลือแคกรอบก็พอ9. ใหเปด Library Panel ขึ้นมาดวยการไปที่เมนู Windows, Library เมื่อคลิกแลวจะมีหนาตางขึ้นมาที่ ทางขวา10. คลิกเมาสคางไวบนตัวอักษรใน Library และลากเมาสมาปลอยบน stage เปรียบเสมือนการคัดลอก ตัวอักษรดังกลาวขึ้นมาใชงาน11. ยายตําแหนงตัวอักษรมาทางขวาของจอภาพ ใหตัวอักษรตัวแรกโผลพนกรอบออกมาเล็กนอย
 11. 11. 12. ลากตัวอักษรออกมาอีกชิ้น แลวนําไปไวทางซายโดยใหขอความสุดทายโผลอออกมาเล็กนอย เชนเดียวกัน ลากขอความมาวางไวบน stage13. คลิกเลือกตัวอักษรทั้งสองขอความ ดวยวิธีกดปุม S บนคียบอรดคางไวขณะเลือก14. เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเปนการกําหนดใหโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหวใหกับเฟรมตางๆ โดย อัตโนมัติ15. เมื่อเลือกขอความทั้งสองเรียบรอยแลวใหคลิกที่เมนู Modify, Symbol, Tween Instances เพื่อ กําหนดการเคลื่อนไหวจากซายไปขวาโดยอัตโนมัติ16. กําหนดจํานวน Step ของการเคลื่อนที่ในชอง Steps ใหกําหนดคาเปน 30
 12. 12. 17. ใหคลิกเครื่องหมายถูกหนา Distribute to Frames เพื่อสั่งใหโปรแกรมสรางเฟรมขึ้นมาจาก Step ที่ กําหนด 18. คลิกปุม OK 19. โปรแกรมจะคํานวณ Step การเคลื่อนที่ และสรางเฟรมขึ้นมา 30 เฟรมตามจํานวน Step ที่กําหนด จํานวนเฟรมที่โปรแกรมสรางให 20. ผลลัพธ ตัวอักษรจะวิ่งจากซายไปขวา และวิ่งตอเนื่องจากการกําหนดจํานวนรอบของการเลน ภาพเคลื่อนไหว แตการแสดงผลนี้ยังไมสมบูรณจะเห็นวากรอบขอความจะมีเฉพาะที่เฟรมแรก เทานั้น ดังนั้นจะตองมีขึ้นตอนเพิ่มอีกนิดเพื่อแกไขปญหานี้คัดลอกวัตถุที่เลือกลงในเฟรมที่กาหนด ํ 1. ใหกลับมาทํางานที่เฟรมที่ 1 และคลิกเลือกกรอบสี่เหลี่ยมที่สรางขึ้น 2. คลิกปุม ที่อยูมุมขวาของพาเนลเฟรม 3. คลิกเลือก Copy to Frames จากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น เพื่อคัดลอกกรอบสี่เหลี่ยมที่เลือกไปไวใน เฟรมที่กําหนด
 13. 13. 4. ภายในหนาตาง Copy to Frames คลิกเลือก All Frames เพื่อกําหนดใหโปรแกรมคัดลอกกรอบ สี่เหลี่ยมไปไวในเฟรมทั้งหมดที่มีอยู เลือก All Frames 5. คลิกปุม OK 6. ผลลัพธที่ไดกรอบที่ไดคัดลอกเมื่อสักครูจะปรากฏอยูบันเฟรมทุกเฟรม การแสดงผลจะสมบูรณขึ้น นอกจากการคัดลอกวัตถุท่ถูกเลือกไปไวในทุกๆ เฟรมแลวคุณยังสามารถเลือกกําหนดการ ี คัดลอกภาพแบบอื่นๆ ไดอีก ดังนี้ o Previous Frames คือการคัดลอกไปไวในเฟรมกอนหนาเฟรมที่ทํางานอยู o Next Frame คือการคัดลอกไปไวในเฟรมถัดไปจากเฟรมที่ทํางานอยู o Range คือการคัดลอกไปไวในเฟรมที่กําหนด เชน จากเฟรมที่ 2-30 เปนตนปรับความเร็วในการแสดงผล การแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่ผานมาเปนการแสดงผลดวยความเร็วที่โปรแกรมมาในตอนแรก ความเร็วในการเคลื่อนที่ระหวางเฟรมสามารถปรับเปลี่ยนได เพื่อใหเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของแตละชนิด ปรับความเร็วในการแสดงภาพเฉพาะเฟรมที่ถูกเลือก 1. คลิกปุม บน Stage ไปเรื่อยๆ จนพบเฟรมที่ตัวอักษรอยูตรงกลางของกระดาน 2. ภายในเฟรมพาเนล ใหดับเบิ้ลคลิกบนตัวเลข แถวหลังสุดของเฟรมดังกลาว เพื่อแกไขเวลาที่ใช แสดงภาพในเฟรมนั้น
 14. 14. 3. กําหนดคา 300 ลงในชอง Frame Delay ที่ปรากฎขึ้น เพื่อกําหนดใหเฟรมดังกลาวใชเวลาในการ แสดงภาพ 300/100 second หรือ 3 วินาที่น่ันเอง 4. คลิกปุม เพื่อแสดงผล 5. ผลลัพธที่ได นั้นจะเปนลักษณะที่วาภาพจะคอยๆ เลื่อนเขามาตามเฟรมที่กําหนดเวลาไว แลวภาพ จะหยุดสักพักหนึ่ง แลวคอยเลื่อนตอไปตามเวลาที่กําหนดลงไวในเฟรม 2. ดับเบิลคลิก 3. กําหนดคา 4. แสดงผล 1. คลิกเลื่อนตัวอักษรในอยูตรงกลาง ปรับความเร็วในการแสดงภาพของเฟรมที่มีอยูทั้งหมด 1. ภายใน Frame Panel ใหคลิกเลือกเฟรมที่ตองการแกไขทั้งหมด ดวยการกดปุม S บนคียบอรด คางไวขณะเลือก (การใชปุม S ชวยจะใชในกรณีที่เฟรมนั้นตองตอกันตลอด) หรือจะใชปุม C เลือกก็ได (การใชปม C ชวยในการเลือกนั้นเฟรมที่ตองการเลือกไมจําเปนที่จะตองตอกัน ุ สามารถเลือกขามเฟรมได) 2. เมื่อเลือกเฟรมที่ตองการแกไขไดแลว ใหดับเบิ้ลบนตัวเลขในชองดานหลังสุดของเฟรมใดเฟรม หนึ่งเพื่อกําหนดเวลาในการแสดงภาพ 3. กําหนดเวลาในการแสดงภาพใหเปน 50/100 หรือครึ่งวินาทีนั่นเอง 4. ผลลัพธที่ไดจากการกําหนดเวลาในการแสดงภาพจะแสดงผลตามเวลาที่ไดกําหนดในเฟรมทั้งหมด ที่เลือกลดขนาดของไฟล ไฟลที่เกิดจากการสรางภาพเคลื่อนไหว จะมีขนาดใหญกวาไฟลปกติมากเพราะฉะนั้น ควรจะระวังเรื่องขนาดของภาพใหดี
 15. 15. นอกจากการระวังดวยการสรางภาพใหมีขนาดเล็กๆ แคเพียงพอกับการใชงานแลวนั้น ก็ยังมีวิธีที่จะชวยลดขนาดไฟลใหเล็กลงมาไดโดยผลลัพธที่เกิดขึ้นจะไมเสียคุณภาพไป กําหนดสีใหพอดีกับการใชงาน เพื่อความรวดเร็วในการ Load 1. คลิกเมนู File, Image Preview เพื่อกําหนดรูปแบบของไฟลที่จะใชในการบันทึก 2. ภายในหนาตาง Image Preview คลิกเลือกชนิดของไฟลแบบ Animate Gif จากชอง Format 3. คลิกเลือกจํานวนสีที่จะใชในภาพที่ตองการบันทึก ในที่นี้ภาพของผูเขียนมี 3 สีเทานั้น (จากตัวอยาง เมื่อสักครู) คือ ดํา, แดง, ขวา จึงเลือกจํานวนสีเพียงแค 4 สีเทานั้น 4. คลิกใหมีเครื่องหมายถูกหนาชอง Remove Unused Colors เพื่อสั่งใหโปรแกรมตัดสีที่ไมไดใชงาน ออก 5. คลิกปุม Export เพื่อสงไฟลที่ไดออกไปเตรียมการบันทึกไฟลชนิดตางๆ ตอไป 2. เลือกชนิดของไฟล 3. เลือกจํานวนสีที่ใช 4. คลิกเลือก 5. สงไฟลออกไป การกําหนดจํานวนสีใหเพียงพอกับการใชงานจะทําใหขนาดของไฟลที่ไดเล็กลงโดย คุณภาพจะไมเสียไป (ตองเลือกสีใหครบตามสีที่มีในภาพ) 6. ภายในหนางตาง Export คลิกเลือกโฟลเดอรที่ตองการบันทึกไฟล จากชอง Save in 7. พิมพชื่อที่ตองการใชในการบันทึกลงในชอง file name 8. คลิกเลือกชนิดของไฟลแบบ Image and HTML จากชอง Export
 16. 16. 9. คลิกเลือก Export HTML File จากชอง HTML 10. คลิกใหมีเครื่องหมายถูกหนา Put image in subfolder 11. คลิกปุม Export เพื่อบันทึกไฟลทีไดกําหนดคาไว 12. หลังจากบันทึกไฟลลงในโฟลเดอรที่กําหนดไวแลวใหดับเบิ้ลคลิกบนไฟลในโฟลเดอรดังกลาว เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นบนเว็บเบราวเซอร 13. ทดลองแสดงผลดวยการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟลนามสกุล htm โปรแกรมก็จะเปดเบราวเซอรแลว แสดงผลใหโดยอัตโนมัติ ดวยขั้นตอนตางๆ ที่ไดแนะนําไปนั้น เปนขั้นตอนในการสรางงาน Animation GIF ดวยโปรแกรมMacromedia Fireworks โดยจะเห็นวาขั้นตอนตางๆ นั้นไมยากเลยใชไหมครับ และผมก็ไดมีตัวอยางหลายๆ แบบใหลองทํากันดู สุดทายนี้กขอใหสนุกกับการสรางสรรคงาน Animation GIF เพื่อประกอบกับงานนําเสนอตางๆ ็โดยเฉพาะบนเว็บไซตนะครับ

×