Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

20190220 open-library

1.155 Aufrufe

Veröffentlicht am

ห้องสมุดแบบเปิด: การศึกษา การวิจัย และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Veröffentlicht in: Bildung
 • Hello! I have searched hard to find a reliable and best research paper writing service and finally i got a good option for my needs as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

20190220 open-library

 1. 1. ห ้องสมุดแบบเปิด: การศึกษา การวิจัย และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 2 2536 2551 ปัจจุบัน เจ ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างาน วิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค นักวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม เนคเทค นักวิชาการ รักษาการหัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการ สื่อสาระดิจิทัล STKS NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รองผู้อานวยการฝ่ าย ผู้อานวยการฝ่ าย
 3. 3. หน้าที่อื่นๆ ในปัจจุบัน • คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด ้านกฎหมายให ้กับประชาชน รัฐสภา • ประธานคณะทางานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สานักงานเสริมสร ้างเอกลักษณ์ ของชาติ สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี • กรรมการกาหนดแนวทางการจัดการสารสนเทศเพื่อ ประชาสัมพันธ์และสร ้างบทเรียนออนไลน์ของศาล ปกครอง • กรรมการพัฒนาคลังข ้อมูลความรู้ของสานักงานศาล ปกครอง • กรรมการกาหนดแนวทางในการจัดการสารสนเทศเพื่อ การประชาสัมพันธ์ของศาลปกครอง • กรรมการพัฒนาศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม • กรรมการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ทางปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดีผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ • อนุกรรมการจัดทาแผ่นพับงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพ • ที่ปรึกษาคณะทางานจัดการความรู้สานักงาน ก.พ. • อนุกรรมการวิสามัญสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการสร ้าง และพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2561 • อาจารย์พิเศษการบริหารจัดการข ้อมูล มธ. • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาสานักหอสมุด ม. บูรพา • ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา • คณะทางานการพัฒนาคลังผลงานวิจัยไทย • กรรมการการจัดหาระบบห ้องสมุด ศาลปกครอง, TK Park, ม.บูรพา • อาจารย์พิเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ม.หอการค ้าไทย 3
 4. 4. เกียรติประวัติ • อนุกรรมการจัดทาแผ่นพับงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ • ปฏิบัติงานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วังสระปทุม • พัฒนาระบบ eMuseum วังสระปทุม • สนับสนุนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า • คณะทางานหนังสือเก่าพม่า ตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • คณะทางานโครงการไอทีตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • ผู้จัดการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 4
 5. 5. นิยามและความเข ้าใจของ Open • ไม่ใช่ “เพียง” Online • ไม่ใช่ “ฟรี” • Open Source Software • ซอฟต์แวร์ฟรี Open-source software (OSS) is a type of computer software in which source code is released under a license in which the copyright holder grants users the rights to study, change, and distribute the software to anyone and for any purpose.
 6. 6. Open Educational Resources (OER) • teaching, learning and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions.
 7. 7. Open มิติเทคโนโลยี • To facilitate open access such repositories must be interoperable according to the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) • For open data to have the greatest value, machine- readability must become a key goal for data providers. Suleman, Hussein, and Edward A. Fox. "A framework for building open digital libraries." (2001). "Open DL” --- build directly upon the concepts and philosophies of the Open Archives Initiative [OAI].
 8. 8. https://educationaltechnology.net/technological-pedagogical-content-knowledge-tpack-framework/ Open
 9. 9. Open Source Software - ปล่อย Source Code - ไม่ได ้ฟรีทุกโปรแกรม - สัญญาอนุญาตแบบเปิด - ปรับแต่งแก ้ไข ส่ง Source Code กลับเครือข่าย - อนุญาตให ้แก ้ไขต่อได ้ - ตัวเองไม่ใช่เจ ้าของโปรแกรม
 10. 10. Open Educational Resources - สื่อเพื่อการเรียนการสอน - สัญญาอนุญาตแบบเปิด - ไม่ใช่เพียงเอาสื่อมาติด (CC) – Creative Commons - เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดการสร ้างสื่อ ที่ไม่ละเมิดประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา
 11. 11. Open Access Repository - OAI-PMH คือกลไกการเข ้าถึงทางเทคโนโลยี - Robot Accessibility, Machine Readable - กระบวนการ Login ไม่ใช่คาตอบเพื่อป้องกันการเข ้าถึงข ้อมูล - สื่อเผยแพร่ด ้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด - มั่นใจการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสื่อ - มั่นใจการเผยแพร่เนื้อหาในสื่อที่กระทบต่อ ประเด็นข ้อมูลส่วนบุคคล และจริยธรรมมิติต่างๆ http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model
 12. 12. Raw Data : Storage & Backup System & Physical Space คลังสื่อ ระบบเปิด ระบบบริหาร จัดการเอกสาร สานักงาน คลังสื่อหน่วยงาน ระบบปิด Big Picture ของระบบบริหารจัดการเอกสาร สื่อของหน่วยงาน API PDF/A ฝังฟอนต์ Word ฝังฟอนต์ JPG High Quality PDF/A ฝังฟอนต์ Word ฝังฟอนต์ TIFF คลังสื่อ ระบบเปิด คลังสื่อ ระบบเปิด คลังสื่อ ระบบเปิด OAI-PMH
 13. 13. Open Data ตัวอย่างการทางานกับ Spreadsheet ที่ไม่สอดคล ้องกับ หลักการ Machine Readable • ป้อนปี พ.ศ. • ไม่เข ้าใจหลักการ Shift ปี ค.ศ. • แยกข ้อมูลชุดเดียวกันต่างเซลล์ • เน้นตกแต่งสวยงาม เช่น แทรกแถวว่างระหว่างหัวตาราง กับข ้อมูล • ไม่ปรับค่าข ้อมูลจาก Formula เป็น Value
 14. 14. ระบบห ้องสมุดอัตโนมัติ สวทช. พัฒนาด ้วย OpenBiblio http://www.thailibrary.org/library/opac/index.php ใช ้ชื่อเรียกว่า myLib
 15. 15. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 15 OER : http://oer.learn.in.th MOOC : http://mooc.learn.in.th
 16. 16. คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด http://oer.learn.in.th L E A R N Lifelong Learning Educational Resources Archives Repositories & Museum National Collection
 17. 17. บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 17
 18. 18. หลากหลายสื่อเพื่อการเรียนการสอน 18
 19. 19. คลังจดหมายเหตุดิจิทัล 19
 20. 20. พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ 20
 21. 21. คลังเอกสารสาคัญของชาติ 21
 22. 22. สื่อน่าสนใจจากบุคคลต่างๆ 22
 23. 23. Media for All 23
 24. 24. ยุทธศาสตร์ ๑.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัล ประสิทธิภาพสูง ให ้ ครอบคลุมทั่วประเทศ เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้ ๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ๓. สร้างสังคมคุณภาพ ด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ๕. พัฒนา กาลังคนให ้พร ้อม เข ้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจาก ภายใน ๔. ปรับเปลี่ยน ภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาล ดิจิทัล โปร่งใส อานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียว ๖. สร้างความเชื่อมั่นในการใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัย ก้าวทันเวทีโลก ด้วยดิจิทัล สร้างโอกาส สร้างความเท่าเทียม ยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสู่รัฐบาล ดิจิทัล สร้างคนไทย 4.0 + ดิจิทัล สร้างระบบนิเวศดิจิทัล ยั่งยืน เป็ นที่ยอมรับใน ระดับสากล
 25. 25. • ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข ้าถึงและใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล • ประชาชนทุกคนมีทักษะการใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ • ประชาชนสามารถเข ้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบ ดิจิทัล ๓.๑ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางดิจิทัล ๓.๒ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ๓.๓ สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ๓.๔ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๓.๕ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๓. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช ้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แผนงาน เป้ าหมาย สไลด์สาระสาคัญแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ฉบับนาเสนอคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559]
 26. 26. ห ้องสมุดดิจิทัลโครงการสารานุกรมสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว
 27. 27. • บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได ้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยา • มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข ้อมูลที่บูรณาการไม่ ซ้าซ ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงาน และการ ให ้บริการประชาชนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ • ให ้ประชาชนเข ้าถึงข ้อมูลภาครัฐได ้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔.๑ พัฒนาบริการอัจฉริยะสาหรับประชาชน ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๔.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาลดิจิทัล โปร่งใส อานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว แผนงาน เป้ าหมาย 31
 28. 28. Open Government • increased transparency, citizen participation and collaboration between government and citizens. • key to renewing citizens' relationship with public officials and to regaining their trust in government. http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/open-government-global-solutions-group http://www.oecd.org/gov/open-government.htm
 29. 29. 33
 30. 30. 34
 31. 31. https://govspending.data.go.th/
 32. 32. Open …. • Open Source Software • Open Access • Open Content • Open Science • OER – Open Educational Resources • Open Culture • Open Education • Open Research • Open Government • Open Education Degrees • Open Pedagogy • Open Policy • Open Web The Open Education Consortium
 33. 33. What is Year of Open ? • The Year of Open is a global focus on open processes, systems, and tools, created through collaborative approaches, that enhance our education, businesses, governments, and organizations. • Open Education includes making freely available, under an open license, all materials that make up education. • Open Culture … culture to be open – to be of high quality, to be from authentic sources, and to be free from restrictions to its use. https://www.yearofopen.org/
 34. 34. Open …. • Open Source Software • Open Access • Open Content • Open Science • OER – Open Educational Resources • Open Culture • Open Education • Open Research • Open Government • Open Education Degrees • Open Pedagogy • Open Policy • Open Web http://opencontent.org/definition/ • Retain - the right to make, own, and control copies of the content (e.g., download, duplicate, store, and manage) • Reuse - the right to use the content in a wide range of ways (e.g., in a class, in a study group, on a website, in a video) • Revise - the right to adapt, adjust, modify, or alter the content itself (e.g., translate the content into another language) • Remix - the right to combine the original or revised content with other material to create something new (e.g., incorporate the content into a mashup) • Redistribute - the right to share copies of the original content, your revisions, or your remixes with others (e.g., give a copy of the content to a friend)
 35. 35. Open Library Definition • ? • ? Characteristic • ? • ?
 36. 36. วิธีการคิดใหม่ – กระบวนการเรียนรู้ใหม่ – กระบวนการทางานใหม่ – โมเดลธุรกิจใหม่ - วิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทย 1.0 สังคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 3.0 สังคมอุตสาหกรรมหนัก ประเทศไทย 4.0 ขอขอบคุณ

×