Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

20101012 facebook-library

2.775 Aufrufe

Veröffentlicht am

การบริการสารสนเทศห้องสมุดด้วย Facebook

Veröffentlicht in: Technologie, Bildung
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

20101012 facebook-library

 1. 1. Facebook : Social Network เพอการเผยแพรสารสนเทศห"องสม%ด บญเลศ อรณพบลย ฝายบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ส!าน"กงานพ"ฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแห%งชาต http://stks.or.th boonlert@nstda.or.th http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2. บ%ญเล*ศ อร%ณพ*บ-ลย. • 2536 – 2551 • 2551 – ปPจจบ"น – เนคเทค (NECTEC) – STKS / NSTDA • เจาหนาทระบบคอมพวเตอร J • น"กวชาการ • วทยากร ศนยฝKกอบรม • ร"กษาการห"วหนางานพ"ฒนา คอมพวเตอรเนคเทค และบรการสMJอสาระดจท"ล • ร"กษาการห"วหนางาน สน"บสนนทางเทคนค • ร"กษาการห"วหนางานวชาการ • ร"กษาการห"วหนางานพ"ฒนา สMJอสาระดจท"ล • น"กวชาการ
 3. 3. ประเด1นพ-ดค%ย • รท"นกระแสโลกาภว"ฒน • หองสมดก"บการกาวท"นกระแสโลกาภว"ฒน • Facebook คMออะไร • Facebook มอทธพลต%อหองสมดอย%างไร • ใช Facebook อย%างไร
 4. 4. http://valleywag.gawker.com/5018080/american-teenagers-spend- more-time-online-than-watching-television
 5. 5. แนวโน"มการใช"อ*นเทอร.เน1ต/เว1บไซต. ดร.พ"นธศ"กดZ ศรร"ชตพงษ ผอ!านวยการเนคเทค กล%าวว%า “ส!าหร"บแนว โนมการใชอนเทอรเน]ตในป^หนาน"น จะมการขยายต"วของการใช _ อนเทอรเน]ตเพMJอการตดตามข%าวสารและขอมลรวมถbงการเรยนรผ%าน อนเทอรเน]ตเพJมมากขb_น ผ%านทางอปกรณเคลMJอนทJพกพาทJรองร"บ การใหบรการข%าวออนไลนและหน"งสMออเล]กทรอนกส (e-Book) ทJ หลากหลาย เช%น เครMJองอ%านอเล]กทรอนกส (e-Reader) สมารตโฟน และพดเอโฟน เปgนตน อ"นจะน!ามาซbJงการสรางสรรคเนMอหาดจท"ลของ _ ไทยอกมากและเปgนส%วนหนbJงของ ส"งคมอดมปPญญาของประเทศใน อนาคต จbงเปgนความทาทายของทกภาคส%วนในการเตรยมความพรอม เชงนโยบายและเชง ปฏบ"ตในการกระตนและพ"ฒนาใหเกดการ สรางสรรคเนM_อหาดจท"ลและแอพพลเคช"JนทJมคณภาพ รวมถbงแนวทาง การกล"JนกรองความเหมาะสมของเนM_อหาดจท"ล โดยไม%ใหกระทบต%อ การแสดงความคดเห]นอย%างเสรของภาคประชาชน และใหสอดคลอง ก"บความตองการของประชาชนภายในประเทศ” ผลการส!ารวจกล%มผใชอนเทอรเน]ตป^ 2552
 6. 6. ความเป;นจร*งของห"องสม%ด
 7. 7. หน>งสอเลมและหน>งสอด*จ*ท>ล
 8. 8. ชองทางประชาส>มพ>นธ.
 9. 9. Facebook คอ Phillips Exeter Academy http://www.readwriteweb.com/archives/mark_zuckerberg_inspiration_for_facebook_before_harvard.php
 10. 10. Facebook คอ • บรการบนอนเทอรเน]ตบรการหนbJง ทJจะท!าใหผใชสามารถตดต%อ สMJอสารและร%วมท!ากจกรรมใด กจกรรมหนbJงหรMอหลายๆ กจกรรม ก"บผใช Facebook คนอMนๆ ได J • ซอฟตแวรเครMอข%ายประเภทหนbJงทJ Mark Zuckerberg - May 14, 1984 อนญาตใหผใชสรางหนาเว]บของ ต"วเอง และใส%ขอมลต%างๆ ตาม ตองการ (profile page) โดยระบบ สามารถคนหาผใชทJมความสนใจ ตรงก"น http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
 11. 11. http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 12. 12. http://facebook.com/hlslib
 13. 13. http://facebook.com/spu.library
 14. 14. http://www.emarketer.com/blog/index.php/category/social-media/facebook/
 15. 15. กระแสความน*ยม Facebook
 16. 16. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook *
 17. 17. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook *
 18. 18. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook *
 19. 19. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook * • มคนใช Facebook มากกว%า 300 ลานคนเขาไปแลว • ในแต%ละว"น มมากกว%า 50% ของผทJลงทะเบยนก"บ Facebook ได ล]อกอนเขามาเล%น Facebook ก"น • อ"ตราส%วนของคนทJเขามาเล%น Facebook ทJเพJมขb_นมากทJสดน"น ส%วน _ ใหญ%จะมอายมากกว%า 35 ป^ • คนใช Facebook ส%วนใหญ%จะมเพMJอนเฉลยอย%ทJประมาณ 130 คน J • รวมก"นมากกว%า 6 พ"นลานนาท ทJคนจากท"Jวโลก ไดใชเวลาอย%บนเว]บ ของ Facebook • มากกว%า 40 ลานคนท!าการอ"พเดทสถานะของต"วเอง อย%างนอยว"นละ คร"_ง • คนใช Facebook มากกว%า 10 ลานคน ทJไดสม"ครไปเปgนแฟนของหนา Facebook Pages ต%างๆ
 20. 20. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook * • ในแต%ละเดMอน มมากกว%า 2 พ"นลานภาพ ทJถกอ"พโหลดไปบน Facebook • มากกว%า 14 ลานวดโอ ทJถกอ"ปโหลดในแต%ละเดMอน • มกจกรรม หรMอว%าอเวนตต%างๆ ถกสรางขb_นมากกว%า 3 ลานอเวนตใน แต%ละเดMอน • มมากกว%า 65 ลานคนทJใช Facebook ผ%านอปกรณมMอถMอต%างๆ • ผใช Facebook อปกรณมMอถMอ มการใช Facebook ถกว%าคนทJไม%ไดใช J อปกรณมMอถMอ • มผใหบรการเครMอข%ายมMอถMอมากกว%า 180 รายใน 60 ประเทศ ทJมการ สน"บสนนการใชงาน Facebook บนอปกรณมMอถMอต%างๆ http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
 21. 21. เหต%ผลทJควรเลอก Facebook • 1 ในค!าตอบคMอ สถตทJน!าเสนอแลวก%อนหนา • ฟร • สรางเว]บไดภายใน 5 นาท • ไม%ตองย%งยากเรMJองดแลเครMJองแม%ข%ายเว]บ (Web Server) • ไม%ตองมความรเกJยวก"บโปรแกรมมJง • ช%องทางประชาส"มพ"นธกวางไกล รวดเร]ว อ"ตโนม"ต
 22. 22. เร*มก>บ Facebook อยางไรดJ • เปgนสมาชก Facebook • เยJยมชมเว]บเพMJอนๆ • หาเพMJอน/เพJมเพMJอน • ปร"บปรงขอมลส%วนต"ว • น!าเสนอภาพทJค"ดสรรแลว • พดคยสนทนา • สนกก"บโปรแกรมเสรมต%างๆ
 23. 23. ห"องสม%ดก>บ Facebook • หองสมดขมทร"พยความรขนาดใหญ% – แต%ย"งคงคนหาสJงทJตองการไดยากอย% • หองสมดรอผใชเขาไปใชบรการ – แต%พฤตกรรมผใชเปลยนไปแลว ท!างานบนโลกเสมMอนจรง J มากกว%าการเดนเขาหองสมด • บคลากรหองสมดมแต%ลดลง – แต%ความตองการผใชย"งเท%าเดมหรMอเพJมขb_น • เทคโนโลยไปเร]วมาก – แต%บคลากรหองสมดย"งไม%สามารถเรยนรไดทกอย%าง และอMJนๆ อกมากมาย
 24. 24. ร-"ท>นผ-"ใช" Gen Y • ใชอปกรณไอทเปgนส%วนใหญ% • เพMอนๆ คยอะไรก"น J • เพMอนเก%าๆ อย%บนเน]ตดวยก"นไหม J • ใครบางน%าจะมาเปgนเพMJอนใหม%เราไดบาง • เคาท!ากจกรรมอะไรก"นบางนะ • อยากแลกเปลJยนความรใหเพMอน J • อยากไดขอมลข%าวสารเร]วกว%าทJเปgนอย%
 25. 25. เครอขายส>งคมเชน Facebook ตอบปMญหาข"างต"น
 26. 26. Facebook ก>บห"องสม%ด • สรางช%องทางใหเว]บไซตหองสมดเปgนทJไดร"บ ความนยมตามกระแสเทคโนโลย • ตอบร"บความตองการของผใชร%นใหม% (Gen Y) • น!าเสนอขอมลเกJยวก"บหองสมด • ช%องทางสMJอสาร Multi-device • แลกเปลJยน/แนะน!าแหล%งทร"พยากรสารสนเทศ • เผยแพร%สาระความรของหองสมด • เพJมบรการดวยลกเล%นต%างๆ ผ%านทาง Facebook Apps
 27. 27. Apps ดJๆ สPาหร>บห"องสม%ด • มากกว%า 60 สถาบ"นการศbกษา/หองสมดพ"ฒนา/บรการ Apps ส!าหร"บ Facebook • ครอบคลม – ระบบสMบคนหน"งสMอ – ระบบสMบคนวารสาร บทความ – ระบบสMบคนรวม – ข%าวประชาส"มพ"นธ – ขอมลการบรการต%างๆ
 28. 28. Apps ดJๆ สPาหร>บห"องสม%ด • Swem Tools (College of William and Mary) – บอกต!าแหน%งว%าขณะน_เราอย%ในพM_นทJใดของหองสมด
 29. 29. Apps ดJๆ สPาหร>บห"องสม%ด
 30. 30. ประเด1นพ*จารณา • ใครเปgนผร"บผดชอบ + e-Mail • ใชความสามารถอ"ตโนม"ตผสานก"บการโตตอบ ของคน • ก!าหนดสทธZการเขาถbงใหเหมาะสม • ต"ง “ชMอผใช” ใหเหมาะสม _ J • เนMอหาทJเผยแพร%กล"JนกรองการละเมดลขสทธZ _ อย%างเหมาะสม
 31. 31. แหลงข"อม-ลเพ*มเต*ม • http://stks.or.th/wiki • http://stks.or.th/blog • http://stks.or.th/nstdair • http://stks.or.th/ • http://slideshare.net/boonlert

×