Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ch­¬ng Më ®Çu:   Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ l­îng1. Kinh tÕ l­îng lµ g×?2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ c¸c m«n  häc3. ...
1. Kinh tÕ l­îng lµ g×?Kinh tÕ l­îng = Econometrics = §o l­êng kinh tÕ ?M t s è ® Þnh ng hÜa : é - Kinh tÕ l­îng cã nghÜa...
2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ            c¸c m«n häc    Kinh tÕ l­îng : c ã liªn q ua n ® Õ n lý th...
3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­        îngPh©n tÝch kinh tÕ l­îng ® thùc hiÖn theo 8 b­íc truyÒn        ...
3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­        îngB­íc 3: X©y dùng m« h×nh kinh tÕ l­îng t­¬ng øng:   VÝ dô: Yi = β1+ ...
4. §èi t­îng, néi dung cña kinh tÕ l­îng:a. §èi t­îng nghiªn cøu  - C¸c mèi quan hÖ vÒ l­îng gi÷a c¸c hiÖn t­îng  kinh...
Tµi liÖu tham kh¶o1.§Ò c­¬ng bµi gi¶ng Kinh tÕ l­îng, HVTC, NXB Tµi chÝnh  20042. NguyÔn Quang Dong, Bµi gi¶ng Kinh tÕ l­...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Chuong mo dau

400 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Chuong mo dau

 1. 1. Ch­¬ng Më ®Çu: Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ l­îng1. Kinh tÕ l­îng lµ g×?2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ c¸c m«n häc3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­îng4. §èi t­îng vµ néi dung nghiªn cøu cña kinh tÕ l­îng
 2. 2. 1. Kinh tÕ l­îng lµ g×?Kinh tÕ l­îng = Econometrics = §o l­êng kinh tÕ ?M t s è ® Þnh ng hÜa : é - Kinh tÕ l­îng cã nghÜa lµ ®o l­êng kinh tÕ = Gi¶i nghÜa thuËt ng÷ - Kinh tÕ l­îng bao gåm viÖc ¸p dông thèng kª to¸n cho c¸c sè liÖu kinh tÕ ®Ó cñng cè vÒ mÆt thùc nghiÖm c¸c m« h×nh do c¸c nhµ kinh tÕ to¸n ®Ò xuÊt vµ ®Ó t×m ra lêi gi¶i b»ng sè = Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn - Kinh tÕ l­îng quan t©m ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vÒ thùc nghiÖm c¸c quy luËt kinh tÕ = Néi dungKÕt luËn: K tÕ l­îng lµ g×? inh
 3. 3. 2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ c¸c m«n häc Kinh tÕ l­îng : c ã liªn q ua n ® Õ n lý thuy Õ t kinh tÕ , to ¸ n hä c , thè ng kª kinh tÕ . T¹ i s a o KTL lµ m é t m « n hä c ® é c lËp ? L thuyÕt kinh tÕ vµ K tÕ l­îng ? ý inhVÝ dô: LuËt cÇu vµ luËt cÇu ®èi hµng ho¸ A ë thÞ tr­êng B trong thêi kú T L thuyÕt kinh tÕ - To¸ n häc – K tÕ l­îng? ý inhVÝ dô: LuËt cÇu- Hµm cÇu: Q= a – b.P vµ hµm cÇu tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu KTL ®èi víi hµng ho¸ A ë thÞ tr­êng B trong thêi kú T: Q = 100 – 0,8P Thèng kª kinh tÕ – K tÕ l­îng – Tin häc ? inh
 4. 4. 3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­ îngPh©n tÝch kinh tÕ l­îng ® thùc hiÖn theo 8 b­íc truyÒn ­îc thèng sau:B­íc 1: Nªu gi¶ thuyÕt vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøuVÝ dô: Møc tiªu dïng cña c¸c hé gia ®×nh vµ thu nhËp kh¶ dông cña hä? Møc tiªu dïng vµ thu nhËp kh¶ dông: c¸c biÕn kinh tÕ.C¬ së ®­a ra gi¶ thuyÕt? §óng? Sai?B­íc 2: X©y dùng m« h×nh to¸n kinh tÕ t­¬ng øng ®Ó m« t¶ mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÕn kinh tÕ:VÝ dô: Y = β1+ β2X Trong ®ã: Y - lµ tiªu dïng X - lµ thu nhËp kh¶ dông β1 - lµ hÖ sè chÆn β2 - lµ hÖ sè gãcCã thÓ lµ d¹ng hµm kh¸c? V× sao?
 5. 5. 3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­ îngB­íc 3: X©y dùng m« h×nh kinh tÕ l­îng t­¬ng øng: VÝ dô: Yi = β1+ β2Xi +Ui Trong ®ã Ui lµ yÕu tè ngÉu nhiªn. V× sao xuÊt hiÖnbiÕn Ui ?B­íc 4: Quan s¸t vµ thu thËp sè liÖu thèng kª vÒ X vµ Y.B­íc 5: ¦íc l­îng c¸c tham sè cña m« h×nh kinh tÕ l­îngdùa vµo c¸c sè liÖu X vµ Y. Cã thÓ ­íc l­îng trùc tiÕpβ1vµ β2 khi kh«ng cã sè liÖu vÒ Ui ?B­íc 6: KiÓm ®Þnh c¸c gi¶ thuyÕt.KÕt luËn: §óng, sai?B­íc 7: Dù b¸o hoÆc tiªn ®o¸n.B­íc 8: Sö dông m« h×nh ®Ó kiÓm so¸t hoÆc ®Ò xuÊtc¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ
 6. 6. 4. §èi t­îng, néi dung cña kinh tÕ l­îng:a. §èi t­îng nghiªn cøu - C¸c mèi quan hÖ vÒ l­îng gi÷a c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ theo c¸c quy luËt thùc tÕ. - TÝnh quy luËt trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña c¸c ®¹i l­îng kinh tÕ diÔn ra trong thùc tÕ.b. Néi dung nghiªn cøu - C¬ s¬ lý luËn x©y dùng m« h×nh kinh tÕ l­ îng (C 1,3,4) - ¦íc l­îng vµ kiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt (C 2 ®Õn C 8) - VËn dông m« h×nh kinh tÕ l­îng trong viÖc
 7. 7. Tµi liÖu tham kh¶o1.§Ò c­¬ng bµi gi¶ng Kinh tÕ l­îng, HVTC, NXB Tµi chÝnh 20042. NguyÔn Quang Dong, Bµi gi¶ng Kinh tÕ l­îng, §H Kinh tÕ quèc d©n,20003.Vò ThiÕu, Kinh tÕ l­îng, NXB Khoa häc Kü thuËt, 20004. D. N. Gujarati, Basic Econometrics, Mc Graw- Hill Ed.5. Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics with applications, Mc Graw-Hill Ed6. Peter Kennedy, A guide to econometrics, , Mc Graw-Hill Ed7. Robert S. Pindyck, D. L. Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, Irwin Mc Graw-Hill Ed.

×