Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

brand.pptx

  1. ‫شد‬‫ساخته‬‫ر‬‫چطو‬‫ند‬‫ر‬‫ب‬ !
  2. ‫ند‬‫ر‬‫ب‬‫انگیز‬‫ر‬‫ب‬‫بحث‬‫کلمات‬ ! • ‫ند‬‫ر‬‫ب‬ • ‫نمانام‬ • ‫ی‬‫تجار‬‫نشان‬‫و‬‫نام‬ • ‫ی‬‫تجار‬‫مارک‬
  3. ‫ها‬‫ندساز‬‫ر‬‫ب‬‫اولین‬‫ها‬‫وایکینگ‬ • ‫ها‬ ‫وایکینگ‬ ! ‫است‬ ‫کردن‬‫داغ‬ ‫ن‬‫ا‬‫مفهوم‬‫که‬‫دارد‬‫اسکاندیناوی‬‫ای‬‫ریشه‬ ‫ند‬‫ر‬‫ب‬‫واژه‬ . ‫ش‬ ‫بیان‬‫تاریخی‬‫تب‬‫ک‬‫در‬ ‫که‬‫ده‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫ی‬‫گذار‬‫عالمت‬‫ا‬‫ر‬‫خودشان‬‫های‬‫کشتی‬ ‫ها‬‫وایکینگ‬ .
  4. ‫دار‬‫مارک‬ ‫ان‬‫ر‬‫دامدا‬ ! • ‫ان‬‫ر‬‫دامدا‬ ! ‫نشانه‬ ‫ها‬‫ن‬‫ا‬‫بدن‬‫روی‬‫ا‬‫ر‬‫عالئمی‬‫و‬ ‫ها‬‫طرح‬‫خود‬ ‫های‬‫دام‬‫مالکیت‬‫کردن‬‫مشخص‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نیز‬‫ان‬‫ر‬‫دامدا‬ ‫ی‬‫گذار‬ ‫کردند‬‫می‬ .
  5. ‫ی‬‫مصر‬‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫سفال‬ ! • ‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫سفال‬ ‫می‬‫استفاده‬‫خود‬‫های‬‫کوزه‬‫و‬‫جر‬‫ا‬‫ی‬‫شناسای‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گذار‬‫عالمت‬‫روش‬‫از‬ ‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫سفال‬‫نیز‬‫مصر‬‫در‬ ‫کردند‬ .
  6. ‫تفاوت‬‫ایجاد‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مارک‬ • ‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫سفال‬ ‫می‬‫استفاده‬‫خود‬‫های‬‫کوزه‬‫و‬‫جر‬‫ا‬‫ی‬‫شناسای‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گذار‬‫عالمت‬‫روش‬‫از‬ ‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫سفال‬‫نیز‬‫مصر‬‫در‬ ‫کردند‬ .
  7. ‫انسوی‬‫ر‬‫ف‬‫چینی‬‫ف‬‫و‬‫ظر‬ • ‫میالدی‬‫هفدهم‬‫قرن‬‫چینی‬‫تولیدات‬ • ‫بلژیک‬‫و‬‫انسه‬‫ر‬‫ف‬ ‫تولید‬‫خانگی‬‫لوازم‬
  8. ‫ن‬‫قر‬ ۲۰ ‫ندینگ‬‫ر‬‫ب‬‫تکامل‬‫و‬ ‫سطح‬‫در‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫ند‬‫ر‬‫ب‬‫تا‬‫د‬‫ر‬‫و‬‫ا‬‫وجود‬‫به‬‫ها‬‫شرکت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫فرصت‬‫این‬‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫تری‬‫وسیع‬ ‫کنند‬‫تبلیغ‬
  9. ‫حاضر‬‫عصر‬‫در‬ ‫ندینگ‬‫ر‬‫ب‬‫تعریف‬ ! ‫کن‬‫تولید‬‫یک‬‫محصوالت‬‫متمایزکردن‬‫و‬‫ی‬‫شناسای‬‫از‬‫اتر‬‫ر‬‫ف‬ ‫چیزی‬ ‫ند‬‫ر‬‫ب‬‫اخیر‬ ‫دهه‬‫در‬ ‫رقبا‬‫از‬‫نده‬ ‫شود‬‫می‬‫تلقی‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫شمند‬‫ز‬‫ار‬‫ی‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫عنوان‬‫به‬‫ند‬‫ر‬‫ب‬‫و‬‫است‬ .
Anzeige