Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

7 คำแนะนำ จาก CEO ที่ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ

559 Aufrufe

Veröffentlicht am

7 คำแนะนำจาก ซีอีโออินเทอร์เน็ตประสบความสำเร็จ สำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ

Veröffentlicht in: Kleinunternehmen & Unternehmertum
  • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
       Antworten 
    Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
    Ihre Nachricht erscheint hier

7 คำแนะนำ จาก CEO ที่ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ

  1. 1. 7 ค�ำแนะน�ำจาก ซีอีโออินเทอร์เน็ตที่ประสบความส�ำเร็จ ส�ำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ CEOs are the driving force of a company, natural leaders dedicated to their company’s success. They determine their team’s direction and continuously grow the company. We’ve reached out to CEOs in the PrestaShop community and asked them to share some wisdom for ecommerce entrepreneurs. ซีอีโอที่เป็นแรงผลักดันของ บริษัท ผู้น�ำธรรมชาติที่อุทิศตนเพื่อความส�ำเร็จของบริษัทของพวกเขา พวกเขาก�ำ หนดทิศทางของทีมอย่างต่อเนื่องและเติบโตของ บริษัท เราได้มาถึงออกไปยังซีอีโอในชุมชน PrestaShop และขอให้พวกเขา แบ่งปันภูมิปัญญาของบางอย่างส�ำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ Although they come from different countries, professional backgrounds and lead different companies, they all gave great advice. We’ve compiled the best and today we’re sharing 7 pieces of advice from successful Internet CEOs for ecommerce entrepreneurs แม้ว่าพวกเขาจะมาจากประเทศที่แตกต่างกันพื้นหลังมืออาชีพและ บริษัท ที่แตกต่างน�ำไปสู่​​พวกเขาทั้งหมด ให้ค�ำ แนะน�ำที่ดี เราได้รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดและวันนี้เราก�ำลังแบ่งปัน 7 ค�ำแนะน�ำจากซีอีโอที่ประสบความส�ำเร็จอินเทอร์เน็ตส�ำหรับ ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ Oleg Cherevatyy CEO of Cart2Cart “Multichannel is the way eCommerce should work in the 21st century. Get yourself on every possible platform starting from a web store and eBay up to Google Shopping and Facebook. But don’t even think about doing this manually – automate all the things.” "มัลติแชนแนล เป็นวิธีอีคอมเมิร์ซที่ควรจะท�ำงานในศตวรรษที่ 21 รับตัวเองบนแพลตฟอร์มที่เป็นไปได้เริ่มต้นจาก การเก็บเว็บอีเบย์และขึ้นอยู่กับการช้อปปิ้งของ Google และ Facebook แต่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับการท�ำเช่นนี้ด้วยตนเอง - โดย อัตโนมัติทุกสิ่ง ". 1 แปลและเขียน โดย panuwat beforetwo
  2. 2. Scott McFarlane CEO of Avalara “Your overall strategy is important, but so is compliance. Automating your sales and tax can help you stay focused on your primary expertise.” "กลยุทธ์โดยรวมของคุณเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่เพื่อให้เป็นไปตาม โดยอัตโนมัติการขายและภาษีของคุณจะช่วยให้คุณพัก ที่เน้นความเชี่ยวชาญหลักของคุณ. " Bryan Muthig CEO of A2Hosting “Your speed is your success – first and foremost pick a fast, reliable host. The speed at which your site loads has a significant impact on your conversion rate, slower sites lead to fewer conversions. Also be sure you are utilizing all of the optimization options built into – they make a big difference.” "ความเร็วของคุณ คือ ความส�ำเร็จของคุณ - แรกและส�ำคัญที่สุด เลือกที่รวดเร็วและโฮสต์ที่เชื่อถือได้ ความเร็วที่ โหลดเว็บไซต์ของคุณมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่ออัตราการแปลงของคุณเว็บไซต์ช้าลงน�ำไปสู่​​การแปลงน้อย นอกจากนี้ ยังให้แน่ใจว่าคุณจะใช้ตัวเลือกทั้งหมดของการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่ใน เวปไซต์ - สร้างความแตกต่างใหญ่ ". Serge Savchyshyn CEO & Founder of eMagicOne “If you need to do the task once, simply do it. If you need to do it twice, deal with it. If you have to do it three times, automate it!” "ถ้าคุณต้องการที่จะท�ำงานอีกเพียงแค่ท�ำมัน ถ้าคุณต้องการที่จะท�ำมันสองครั้งจัดการกับมัน หากคุณต้องท�ำมัน สามครั้งโดยอัตโนมัติมัน " Tomer Tagrin CEO of Yotpo “Compared to new visitors, return shoppers cost less to get back into your store and will spend more money. […] Turn these shoppers into your evangelists–it will significantly increase your bottom line.” 2 แปลและเขียน โดย panuwat beforetwo
  3. 3. "เมื่อเทียบกับผู้เข้าชมใหม่ผู้ซื้อกลับมาเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่จะได้รับกลับเข้ามาในร้านของคุณและจะใช้จ่ายเงินมาก ขึ้น [... ] เปิดผู้ซื้อเหล่านี้เป็นของคุณรจนามันอย่างมีนัยส�ำคัญจะเพิ่มก�ำไรของคุณ. " Erwin van Kralingen CEO and Founder of Give.it “Listen to your customers. And talk back.” "ฟังเสียงลูกค้าของคุณ และพูดคุยกลับ. " Ralph Dangelmaier CEO of BlueSnap “E-commerce is currently only 6% of total commerce and only a quarter of e-commerce merchants are set up to sell internationally. The opportunity to sell globally is huge for retailers.” "E-Commerce ขณะนี้มีเพียง 6% ของการค้ารวมและเพียงหนึ่งในสี่ของร้านค้าอีคอมเมิร์ซมีการตั้งค่าที่จะขายใน ต่างประเทศ โอกาสในการขายทั่วโลกเป็นอย่างมากส�ำหรับร้านค้าปลีก. " ที่มาข้อมูล : Author: Julie Liu แปลและเขียน โดย panuwat beforetwo 3 แปลและเขียน โดย panuwat beforetwo

×