SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
©Kancelaria Sejmu                                       s. 1/1
               Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97
                   USTAWA                        Opracowano na pod-
                                              stawie: tj. Dz.U. z
               z dnia 6 kwietnia 1984 r.                  1991 r. Nr 46, poz.
                                              203, z 1997 r. Nr 121,
                                              poz. 769, z 2000 r. Nr
                  o fundacjach                      120, poz. 1268, z 2003
                                              r. Nr 162, poz. 1568,
                                              z 2005 r. Nr 167, poz.
                                              1398, Nr 175, poz.
                                              1462.
                    Art. 1.
Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami
Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szcze-
gólności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wycho-
wanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka
nad zabytkami.

                  Art. 2.
 1. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i
  miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za gra-
  nicą.
 2. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
  skiej.


                   Art. 3.
 1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu
  notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie funda-
  cji następuje w testamencie.
 2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel
  fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.
 3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, pa-
  piery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieru-
  chomości.


                   Art. 4.
Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu.


                    Art. 5.
 1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele za-
  sady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób
  powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut

                                      2005-10-11
©Kancelaria Sejmu                                      s. 2/2
  może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowa-
  dzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków
  jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać
  tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.
 2. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji.
  Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i prze-
  kazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.
 3. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, po-
  winna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji.
 4. Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej
  likwidacji, środki te powinny być przeznaczone na cele, o których mowa w art.
  1.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących re-
  alizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, war-
  tość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą
  nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.
 6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia z ty-
  tułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej
  zadań statutowych, inne niż ulgi i zwolnienia określone w innych ustawach.


                      Art. 6.
 1. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego
  ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną.
 2. Do ustalenia statutu, stosownie do przepisu ust. 1, mają zastosowanie przepisy
  dotyczące ustalenia statutu przez fundatora.
 3. Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie
  upoważnił do tej czynności innej osoby, stosuje się odpowiednio przepisy księgi
  IV Kodeksu cywilnego o poleceniu.

                  Art. 7.
 1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
  Sądowego.


                   [Art. 8.                     art. 8 uchyla się z dn.
                                            2.03.2006 r. (Dz.U. z
 1. Nie pobiera się opłat notarialnych za sporządzenie aktu, którego przedmiotem
                                            2005 r. Nr 167, poz.
  jest wyłącznie oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji.              1398).
 2. Postępowanie w sprawach o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego jest
  wolne od opłat sądowych.]


                   Art. 9.
 1. Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu,
  że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez upraw-
  nioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajo-


                                     2005-10-11
©Kancelaria Sejmu                                     s. 3/3
  wego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut
  fundacji są zgodne z przepisami prawa.
 [2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia mini-
  stra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwane-
  go dalej "właściwym ministrem", a gdy terenem działalności fundacji ma być
  jedno województwo - także wojewodę właściwego ze względu na siedzibę funda-
  cji, zwanego dalej "właściwym wojewodą", przesyłając jednocześnie statut.]     nowe brzmienie ust. 2
                                            w art. 9 wchodzi w
 <2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia
                                            życie z dn. 1.01.2006
  ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji,    r. (Dz. U. z 2005 r. Nr
  zwanego dalej „właściwym ministrem”, oraz właściwego ze względu na sie-      175, poz. 1462)
  dzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.>
 3. Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów,
  sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z
  przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą
  się główne cele fundacji.


                    Art. 10.
Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.


                    Art. 11.
 1. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie
  wymaga uprzedniej zmiany statutu.
 2. Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
  Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.


                    Art. 12.
  1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w   zmiana w ust. 1 w
   jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieproceso-     art. 12 wchodzi w
                                            życie z dniem
   wym na wniosek właściwego ministra lub [wojewody] <starosty> .          1.01.2006 r. (Dz. U. z
 2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej      2005 r. Nr 175, poz.
   działalności.                                   1462)
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do pu-
   blicznej wiadomości.
 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ramowy zakres
   sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, obejmujący w szczególności najważ-
   niejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym pozwala-
   jące ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych.


                   Art. 13.
 Właściwy minister lub [wojewoda] <starosta> może wystąpić do sądu o uchyle-      zmiana w art. 13
nie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z  wchodzi w życie z dn.
postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może jednocze-   1.01.2006 r. (Dz. U. z
                                            2005 r. Nr 175, poz.
śnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnię-
                                            1462)
cia sprawy.                                     2005-10-11
©Kancelaria Sejmu                                    s. 4/4
                    Art. 14.
 1. Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub
  postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, organ, o którym mowa
  w art. 13, może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w
  działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie
  zmiany zarządu fundacji.
 2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, albo w razie dal-
  szego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem,
  statutem lub celem fundacji, organ, o którym mowa w art. 13, może wystąpić do
  sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.
 3. Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarzą-
  du, w tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać
  czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji.
 4. Sąd uchyli swe postanowienia o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu za-
  rządcy przymusowego na wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wyni-
  ka, że działania, o których mowa w ust. 1, zostaną zaniechane.

                     Art. 15.
 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie
  wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwi-
  dacji w sposób wskazany w statucie.
 2. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym
  przedmiocie nie są wykonywane, w wypadkach wymienionych w ust. 1, organ, o
  którym mowa w art. 13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.
 3. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastą-
  pić tylko na mocy przepisu ustawy.
 4. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostają-  dodany art. 15a
  cych po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnie-   wchodzi w życie z
                                           dn.1.01.2006 r. (Dz.
  niem celów, którym fundacja służyła.                       U. z 2005 r. Nr 175,
                                           poz. 1462)

                  < Art. 15a.
 1. W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzą-
   cej działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzo-
   nej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego, starosta
   wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów art. 12–15.
 2. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu admi-
   nistracji rządowej.>


                  Art. 16.
Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych
rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i da-
rowizn.


                   Art. 17.
Spory majątkowe, których stroną jest fundacja, rozpoznaje sąd.

                                    2005-10-11
©Kancelaria Sejmu                                    s. 5/5


                  Art. 18.
Ilekroć w ustawie jest mowa o właściwym ministrze, rozumie się przez to również
kierownika właściwego urzędu centralnego.


                   Art. 19.
 1. Fundacje zagraniczne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć przedstawiciel-
  stwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga zezwolenia, które oznacza jednocześnie
  zgodę na podjęcie działalności określonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje
  minister właściwy ze względu na zakres swego działania oraz cele utworzenia
  przedstawicielstwa.
 3. Zezwolenie może być wydane, jeżeli utworzenie przedstawicielstwa ma służyć
  realizacji celów określonych w art. 1; jeżeli przedstawicielstwo ma prowadzić
  także działalność gospodarczą, stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 5 zda-
  nie pierwsze.
 4. Przedstawicielstwo jest obowiązane przestrzegać przepisów prawa obowiązują-
  cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Minister właściwy ze względu na zakres swego działania oraz cele utworzenia
  przedstawicielstwa może cofnąć zezwolenie, jeżeli przedstawicielstwo nie do-
  trzymuje warunków określonych w zezwoleniu lub w istotny sposób narusza
  przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo in-
  teres państwa.
 6. Jeżeli przedstawicielstwo lub reprezentowana przez nie fundacja naraża na szko-
  dę bezpieczeństwo lub inny ważny interes państwa, właściwy minister może za-
  wiesić zezwolenie. Zawieszenie zezwolenia powoduje - do czasu podjęcia decy-
  zji w sprawie cofnięcia zezwolenia - bezzwłoczne zaprzestanie działalności ob-
  jętej zezwoleniem bez odszkodowania z tego tytułu.
 7. W sprawach działalności gospodarczej przedstawicielstwa stosuje się ponadto
  przepisy odrębne, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na teryto-
  rium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedstawicielstwa podmiotów zagranicz-
  nych.


                   Art. 20.
Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów prawa prywatnego międzynaro-
dowego.
                                     2005-10-11

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Specyfikacja Barka Budowa Wrpo
Specyfikacja Barka Budowa WrpoSpecyfikacja Barka Budowa Wrpo
Specyfikacja Barka Budowa WrpoBarka Foundation
 
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje PodstawoweProjekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje PodstawoweBarka Foundation
 
Wis es i ich rola w politykach europejskich
Wis es i ich rola w politykach europejskichWis es i ich rola w politykach europejskich
Wis es i ich rola w politykach europejskichBarka Foundation
 
Ankieta 1 19 Barka Os Indywidualna
Ankieta 1 19 Barka Os IndywidualnaAnkieta 1 19 Barka Os Indywidualna
Ankieta 1 19 Barka Os IndywidualnaBarka Foundation
 
Ao dni kultury solidarnosci
Ao dni kultury solidarnosciAo dni kultury solidarnosci
Ao dni kultury solidarnosciBarka Foundation
 

Andere mochten auch (7)

Barka ces ulotka
Barka ces ulotkaBarka ces ulotka
Barka ces ulotka
 
Specyfikacja Barka Budowa Wrpo
Specyfikacja Barka Budowa WrpoSpecyfikacja Barka Budowa Wrpo
Specyfikacja Barka Budowa Wrpo
 
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje PodstawoweProjekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
 
Wis es i ich rola w politykach europejskich
Wis es i ich rola w politykach europejskichWis es i ich rola w politykach europejskich
Wis es i ich rola w politykach europejskich
 
Ankieta 1 19 Barka Os Indywidualna
Ankieta 1 19 Barka Os IndywidualnaAnkieta 1 19 Barka Os Indywidualna
Ankieta 1 19 Barka Os Indywidualna
 
Ao dni kultury solidarnosci
Ao dni kultury solidarnosciAo dni kultury solidarnosci
Ao dni kultury solidarnosci
 
Ustawa o pdop
Ustawa o pdopUstawa o pdop
Ustawa o pdop
 

Ähnlich wie Ustawa o fundacjach

Jak napisać statut fundacji
Jak napisać statut fundacjiJak napisać statut fundacji
Jak napisać statut fundacjiWincenty Elsner
 
KNF wniosek w ramach Innovation Hub - RAHIMCOIN
KNF wniosek w ramach Innovation Hub - RAHIMCOINKNF wniosek w ramach Innovation Hub - RAHIMCOIN
KNF wniosek w ramach Innovation Hub - RAHIMCOINRahim Blak
 
Zmiana ksh - dematerializacja akcji.
Zmiana ksh - dematerializacja akcji.Zmiana ksh - dematerializacja akcji.
Zmiana ksh - dematerializacja akcji.Rahim Blak
 
Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego
Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiegoOswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego
Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiegohabilitacjawpolsce
 
Projekt ustawy - przedsiebiorstwo spoleczne
Projekt ustawy - przedsiebiorstwo spoleczneProjekt ustawy - przedsiebiorstwo spoleczne
Projekt ustawy - przedsiebiorstwo spoleczneFundacja "Merkury"
 
Preznetacja ochrona innowacji - cz ii
Preznetacja  ochrona innowacji - cz ii Preznetacja  ochrona innowacji - cz ii
Preznetacja ochrona innowacji - cz ii UTC Fire & Security
 

Ähnlich wie Ustawa o fundacjach (8)

Prawo o stowarzyszeniach
Prawo o stowarzyszeniachPrawo o stowarzyszeniach
Prawo o stowarzyszeniach
 
Jak napisać statut fundacji
Jak napisać statut fundacjiJak napisać statut fundacji
Jak napisać statut fundacji
 
KNF wniosek w ramach Innovation Hub - RAHIMCOIN
KNF wniosek w ramach Innovation Hub - RAHIMCOINKNF wniosek w ramach Innovation Hub - RAHIMCOIN
KNF wniosek w ramach Innovation Hub - RAHIMCOIN
 
Zmiana ksh - dematerializacja akcji.
Zmiana ksh - dematerializacja akcji.Zmiana ksh - dematerializacja akcji.
Zmiana ksh - dematerializacja akcji.
 
Ust wprowadz p_p_pdf.pdf
Ust wprowadz p_p_pdf.pdfUst wprowadz p_p_pdf.pdf
Ust wprowadz p_p_pdf.pdf
 
Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego
Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiegoOswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego
Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego
 
Projekt ustawy - przedsiebiorstwo spoleczne
Projekt ustawy - przedsiebiorstwo spoleczneProjekt ustawy - przedsiebiorstwo spoleczne
Projekt ustawy - przedsiebiorstwo spoleczne
 
Preznetacja ochrona innowacji - cz ii
Preznetacja  ochrona innowacji - cz ii Preznetacja  ochrona innowacji - cz ii
Preznetacja ochrona innowacji - cz ii
 

Mehr von Barka Foundation

Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska WielkopolskaBiuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska WielkopolskaBarka Foundation
 
Zaproszenie na konferencję 11.06.2015
Zaproszenie na konferencję 11.06.2015Zaproszenie na konferencję 11.06.2015
Zaproszenie na konferencję 11.06.2015Barka Foundation
 
Ramowy program konferencji 11.06.2015
Ramowy program konferencji 11.06.2015Ramowy program konferencji 11.06.2015
Ramowy program konferencji 11.06.2015Barka Foundation
 
Programme SEEA seminar 14 april
Programme SEEA seminar 14 aprilProgramme SEEA seminar 14 april
Programme SEEA seminar 14 aprilBarka Foundation
 
The Potential of the Social Economy for Local Development in Africa
The Potential of the Social Economy for Local Development in AfricaThe Potential of the Social Economy for Local Development in Africa
The Potential of the Social Economy for Local Development in AfricaBarka Foundation
 
Raport z badań sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy
Raport z badań sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracyRaport z badań sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy
Raport z badań sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracyBarka Foundation
 
Raport z badań sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy
Raport z badań sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy Raport z badań sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy
Raport z badań sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy Barka Foundation
 
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznych
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznychFundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznych
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznychBarka Foundation
 
Reducing poverty in Africa - Realistic targets for the post-2015 MDGs and Age...
Reducing poverty in Africa - Realistic targets for the post-2015 MDGs and Age...Reducing poverty in Africa - Realistic targets for the post-2015 MDGs and Age...
Reducing poverty in Africa - Realistic targets for the post-2015 MDGs and Age...Barka Foundation
 
Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level
Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local levelEvaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level
Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local levelBarka Foundation
 
WSZ SW, list do rady ministrów
WSZ SW, list do rady ministrówWSZ SW, list do rady ministrów
WSZ SW, list do rady ministrówBarka Foundation
 
Discussion paper on collaboration - Baiba Dhidha Mjidho
Discussion paper on collaboration - Baiba Dhidha MjidhoDiscussion paper on collaboration - Baiba Dhidha Mjidho
Discussion paper on collaboration - Baiba Dhidha MjidhoBarka Foundation
 
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014Barka Foundation
 
Sprawiedliwość społeczna a nowy ład społeczny
Sprawiedliwość społeczna a nowy ład społecznySprawiedliwość społeczna a nowy ład społeczny
Sprawiedliwość społeczna a nowy ład społecznyBarka Foundation
 
Zycie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta
Zycie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miastaZycie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta
Zycie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miastaBarka Foundation
 

Mehr von Barka Foundation (20)

Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska WielkopolskaBiuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
 
Zaproszenie na konferencję 11.06.2015
Zaproszenie na konferencję 11.06.2015Zaproszenie na konferencję 11.06.2015
Zaproszenie na konferencję 11.06.2015
 
Ramowy program konferencji 11.06.2015
Ramowy program konferencji 11.06.2015Ramowy program konferencji 11.06.2015
Ramowy program konferencji 11.06.2015
 
Programme SEEA seminar 14 april
Programme SEEA seminar 14 aprilProgramme SEEA seminar 14 april
Programme SEEA seminar 14 april
 
The Potential of the Social Economy for Local Development in Africa
The Potential of the Social Economy for Local Development in AfricaThe Potential of the Social Economy for Local Development in Africa
The Potential of the Social Economy for Local Development in Africa
 
Raport z badań sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy
Raport z badań sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracyRaport z badań sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy
Raport z badań sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy
 
Raport z badań sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy
Raport z badań sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy Raport z badań sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy
Raport z badań sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy
 
Rynek pracy 2014
Rynek pracy 2014Rynek pracy 2014
Rynek pracy 2014
 
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznych
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznychFundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznych
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznych
 
Reducing poverty in Africa - Realistic targets for the post-2015 MDGs and Age...
Reducing poverty in Africa - Realistic targets for the post-2015 MDGs and Age...Reducing poverty in Africa - Realistic targets for the post-2015 MDGs and Age...
Reducing poverty in Africa - Realistic targets for the post-2015 MDGs and Age...
 
Barka project overview
Barka project overviewBarka project overview
Barka project overview
 
Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level
Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local levelEvaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level
Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level
 
Report by adrian kearns
Report by adrian kearnsReport by adrian kearns
Report by adrian kearns
 
WSZ SW, list do rady ministrów
WSZ SW, list do rady ministrówWSZ SW, list do rady ministrów
WSZ SW, list do rady ministrów
 
Bulletin112 brioude
Bulletin112 brioudeBulletin112 brioude
Bulletin112 brioude
 
Discussion paper on collaboration - Baiba Dhidha Mjidho
Discussion paper on collaboration - Baiba Dhidha MjidhoDiscussion paper on collaboration - Baiba Dhidha Mjidho
Discussion paper on collaboration - Baiba Dhidha Mjidho
 
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
 
Sprawiedliwość społeczna a nowy ład społeczny
Sprawiedliwość społeczna a nowy ład społecznySprawiedliwość społeczna a nowy ład społeczny
Sprawiedliwość społeczna a nowy ład społeczny
 
Agenda 'more than a roof'
Agenda 'more than a roof'Agenda 'more than a roof'
Agenda 'more than a roof'
 
Zycie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta
Zycie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miastaZycie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta
Zycie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta
 

Ustawa o fundacjach

 • 1. ©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA Opracowano na pod- stawie: tj. Dz.U. z z dnia 6 kwietnia 1984 r. 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr o fundacjach 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz. 1462. Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szcze- gólności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wycho- wanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Art. 2. 1. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za gra- nicą. 2. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej. Art. 3. 1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie funda- cji następuje w testamencie. 2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. 3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, pa- piery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieru- chomości. Art. 4. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu. Art. 5. 1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele za- sady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut 2005-10-11
 • 2. ©Kancelaria Sejmu s. 2/2 może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowa- dzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. 2. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i prze- kazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji. 3. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, po- winna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji. 4. Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej likwidacji, środki te powinny być przeznaczone na cele, o których mowa w art. 1. 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących re- alizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, war- tość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. 6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia z ty- tułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej zadań statutowych, inne niż ulgi i zwolnienia określone w innych ustawach. Art. 6. 1. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną. 2. Do ustalenia statutu, stosownie do przepisu ust. 1, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalenia statutu przez fundatora. 3. Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił do tej czynności innej osoby, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o poleceniu. Art. 7. 1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. [Art. 8. art. 8 uchyla się z dn. 2.03.2006 r. (Dz.U. z 1. Nie pobiera się opłat notarialnych za sporządzenie aktu, którego przedmiotem 2005 r. Nr 167, poz. jest wyłącznie oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji. 1398). 2. Postępowanie w sprawach o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.] Art. 9. 1. Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez upraw- nioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajo- 2005-10-11
 • 3. ©Kancelaria Sejmu s. 3/3 wego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa. [2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia mini- stra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwane- go dalej "właściwym ministrem", a gdy terenem działalności fundacji ma być jedno województwo - także wojewodę właściwego ze względu na siedzibę funda- cji, zwanego dalej "właściwym wojewodą", przesyłając jednocześnie statut.] nowe brzmienie ust. 2 w art. 9 wchodzi w <2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia życie z dn. 1.01.2006 ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, r. (Dz. U. z 2005 r. Nr zwanego dalej „właściwym ministrem”, oraz właściwego ze względu na sie- 175, poz. 1462) dzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.> 3. Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji. Art. 10. Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz. Art. 11. 1. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu. 2. Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio. Art. 12. 1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w zmiana w ust. 1 w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieproceso- art. 12 wchodzi w życie z dniem wym na wniosek właściwego ministra lub [wojewody] <starosty> . 1.01.2006 r. (Dz. U. z 2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej 2005 r. Nr 175, poz. działalności. 1462) 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do pu- blicznej wiadomości. 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ramowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, obejmujący w szczególności najważ- niejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym pozwala- jące ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych. Art. 13. Właściwy minister lub [wojewoda] <starosta> może wystąpić do sądu o uchyle- zmiana w art. 13 nie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z wchodzi w życie z dn. postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może jednocze- 1.01.2006 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. śnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnię- 1462) cia sprawy. 2005-10-11
 • 4. ©Kancelaria Sejmu s. 4/4 Art. 14. 1. Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, organ, o którym mowa w art. 13, może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji. 2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, albo w razie dal- szego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, organ, o którym mowa w art. 13, może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego. 3. Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarzą- du, w tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji. 4. Sąd uchyli swe postanowienia o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu za- rządcy przymusowego na wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wyni- ka, że działania, o których mowa w ust. 1, zostaną zaniechane. Art. 15. 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwi- dacji w sposób wskazany w statucie. 2. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, w wypadkach wymienionych w ust. 1, organ, o którym mowa w art. 13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji. 3. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastą- pić tylko na mocy przepisu ustawy. 4. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostają- dodany art. 15a cych po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnie- wchodzi w życie z dn.1.01.2006 r. (Dz. niem celów, którym fundacja służyła. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) < Art. 15a. 1. W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzą- cej działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzo- nej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego, starosta wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów art. 12–15. 2. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu admi- nistracji rządowej.> Art. 16. Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i da- rowizn. Art. 17. Spory majątkowe, których stroną jest fundacja, rozpoznaje sąd. 2005-10-11
 • 5. ©Kancelaria Sejmu s. 5/5 Art. 18. Ilekroć w ustawie jest mowa o właściwym ministrze, rozumie się przez to również kierownika właściwego urzędu centralnego. Art. 19. 1. Fundacje zagraniczne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć przedstawiciel- stwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga zezwolenia, które oznacza jednocześnie zgodę na podjęcie działalności określonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje minister właściwy ze względu na zakres swego działania oraz cele utworzenia przedstawicielstwa. 3. Zezwolenie może być wydane, jeżeli utworzenie przedstawicielstwa ma służyć realizacji celów określonych w art. 1; jeżeli przedstawicielstwo ma prowadzić także działalność gospodarczą, stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 5 zda- nie pierwsze. 4. Przedstawicielstwo jest obowiązane przestrzegać przepisów prawa obowiązują- cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Minister właściwy ze względu na zakres swego działania oraz cele utworzenia przedstawicielstwa może cofnąć zezwolenie, jeżeli przedstawicielstwo nie do- trzymuje warunków określonych w zezwoleniu lub w istotny sposób narusza przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo in- teres państwa. 6. Jeżeli przedstawicielstwo lub reprezentowana przez nie fundacja naraża na szko- dę bezpieczeństwo lub inny ważny interes państwa, właściwy minister może za- wiesić zezwolenie. Zawieszenie zezwolenia powoduje - do czasu podjęcia decy- zji w sprawie cofnięcia zezwolenia - bezzwłoczne zaprzestanie działalności ob- jętej zezwoleniem bez odszkodowania z tego tytułu. 7. W sprawach działalności gospodarczej przedstawicielstwa stosuje się ponadto przepisy odrębne, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedstawicielstwa podmiotów zagranicz- nych. Art. 20. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów prawa prywatnego międzynaro- dowego. 2005-10-11