Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty

Báo Cáo Thực Tập Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty Đã Chia Sẻ Đến Cho Các Bạn Sinh Viên Một Bài Mẫu Báo Cáo Cực Đỉnh, Mới Mẽ Và Nội Dung Siêu Chất Lượng Sẽ Giúp Bạn Có Thêm Thật Nhiều Thông Tin Và Kiến Thức Cho Nên Các Bạn Không Thể Bỏ Qua Bài Mẫu Này Nhá. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/TELEGRAM NHẮN TIN TRAO ĐỔI : 0909 232 620 - TẢI FLIE TÀI LIỆU: BAOCAOTHUCTAP.NET

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
-----

-----
CÔNG TRÌNH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
NĂM HỌC 2011-2023
TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ THỰC HIỆN
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK
-HÀ NỘI, 5/2023 -
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
-----

-----
CÔNG TRÌNH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
NĂM HỌC 2011-2023
TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA
VIỆT NAM VINAMILK
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Ngọc Thắng
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN:
-HÀ NỘI, 5/2023 -
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
“Trách nhiệm xã hội trong công việc kinh doanh không nên là một
sự ép buộc; đó là một quyết định tự nguyện mà các nhà lãnh đạo
của mỗi công ty đều phải làm cho chính doanh nghiệp của mình”
John Mackey, doanh nhân người Mỹ, đồng sáng lập và CEO
Tập đoàn Whole Foods Market
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
LỜI CẢM ƠN
Nhóm nghiên cứu chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những người
đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành bài nghiên cứu này. Trong mỗi bước thực
hiện bài nghiên cứu, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, những góp ý và sự
khích lệ của các thầy cô giáo và bạn bè.
Đầu tiên, nhóm nghiên cứu muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tiến sỹ Nguyễn
Ngọc Thắng, chủ nhiệm bộ môn Quản trị chiến lược, khoa Quản trị Kinh doanh vì đã
hết lòng giúp đỡ cũng như đưa ra những nhận xét và góp ý giá trị cho bài nghiên cứu.
Chính sự tận tụy này của thầy đã giúp chúng tôi có thể hoàn thành bài nghiên cứu này
một cách tốt nhất.
Bên cạnh đó, trong suốt quá trình làm việc, nhóm nghiên cứu cũng nhận được
những chia sẻ, góp ý từ những người bạn thân thiết. Nếu không có họ, chúng tôi đã
không thể hoàn thành bài nghiên cứu này theo đúng tiến độ.
Cuối cùng, chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới trường Đại Học Kinh Tế,
ĐH Quốc Gia Hà Nội, và đặc biệt là khoa Quản trị Kinh doanh vì đã hết sức tạo điều
kiện cho nhóm thực hiện bài nghiên cứu này.
Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2023
Nhóm thực hiện đề tài
1
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
MỤC LỤC
Danh mục bảng biểu ..................................................................................................... 5
Mở đầu ........................................................................................................................... 6
Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực hiện CSR ........................ 17
1.1. Một số khái niệm liên quan tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). 17
1.1.1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp....................................................... 17
1.1.2. Những thành tố của CSR. .......................................................................... 18
1.2. Lợi ích của CSR với doanh nghiệp.................................................................. 21
1.2.1. Lợi ích về tài chính. ................................................................................... 21
1.2.2. Lợi ích phi tài chính................................................................................... 26
1.3. Tính cấp thiết của việc thực hiện CSR tại Việt Nam....................................... 30
1.3.1. Yếu tố môi trường kinh doanh................................................................... 30
1.3.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp.................................................................. 32
1.4. Nguồn lực để thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam. ............................ 33
1.4.1. Nguồn lực bên trong. ................................................................................. 33
1.4.2. Nguồn lực bên ngoài.................................................................................. 35
1.5. Kinh nghiệm thực hiện CSR của một số doanh nghiệp nước ngoài................ 36
2
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Chƣơng 2: Thực trạng vấn đề thực hiện CSR của Vinamilk................................. 41
2.1. Sơ lược về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. ..................................... 41
2.2. Thực trạng vấn đề thực hiện CSR tại công ty Vinamilk.................................. 44
2.2.1. Sự cần thiết của việc thực hiện CSR tại Vinamilk. ................................... 44
2.2.2. Quan điểm thực hiện CSR của Vinamilk. .................................................. 45
2.2.3. Tình hình thực hiện CSR của Vinamilk. ................................................... 46
2.2.4. Ngân sách thực hiện CSR của Vinamilk. .................................................. 63
2.2.5. Đánh giá việc thực hiện CSR của Vinamilk.............................................. 64
Chƣơng 3: Giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả CSR đối với Vinamilk ...... 76
3.1. Nguyên tắc hình thành các nhóm giải pháp..................................................... 77
3.1.1. Khung khổ lý thuyết. ................................................................................. 77
3.1.2. Mục đích hình thành. ................................................................................. 77
3.2. Nhóm giải pháp mang tính kỹ thuật................................................................. 78
3.2. Nhóm giải pháp về con người.......................................................................... 79
3.3. Nhóm giải pháp về tài chính. ........................................................................... 80
3.4. Tăng cường vai trò của lãnh đạo với CSR tại Vinamilk.................................. 82
Kết luận ........................................................................................................................ 83
Danh mục tài liệu tham khảo ..................................................................................... 89
3
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt Nguyên nghĩa
CBNV Cán Bộ Nhân Viên
CNH-HĐH Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa
CDM Clean Development Mechanism
CoCs Code of Conducts
CSR Corporate Social Responsibility
ĐHQGHN Đại Học Quốc Gia Hà Nội
DN Doanh Nghiệp
FDI Foreign Direct Investment
IR Investors Relations
ISO International Organization of Standardization
KLD Kinder, Lydenberg, Domini Research & Analytics
KPI Key Performance Indicators
MBA Master of Business Administration
NPP Nhà Phân Phối
PRI Principles of Responsible Investment
ROA Return on Assets
ROE Return on Equity
TMC Toyota Motor Corporation
WTO World Trade Organization
4
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Biểu đồ 1: Mô hình kim tự tháp CSR ........................................................................... 19
Biểu đồ 2: Động lượng CSR ......................................................................................... 22
Biểu đồ 3: Đường giá trị CSR....................................................................................... 23
Biểu đồ 4: Cảm nhận về hình ảnh của công ty trong cộng đồng .................................. 28
Biểu đồ 5: Đánh giá mức độ quan trọng của CSR ........................................................ 29
Biểu đồ 6: Mối quan hệ giữa các yếu tố CSR cốt lõi của TMC.................................... 37
Biểu đồ 7: Sơ đồ “Phương thức Toyota” ...................................................................... 37
Biểu đồ 8: Sơ đồ các cơ quan thực thi chính sách CSR của TMC................................ 38
Biểu đồ 9: Sơ đồ so sánh lượng tiêu thụ năng lượng giữa năm 2007 và 2010 ............. 40
Biểu đồ 10: Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý công ty Vinamilk................................... 42
Biểu đồ 11: Mô hình quan điểm CSR của Vinamilk với các bên liên quan ................. 46
Biểu đồ 12: Mối quan hệ giữa nguồn tài nguyên sử dụng và nước thải của Vinamilk.. 61
Biểu đồ 13: Ngân sách giành cho hoạt động CSR của Vinamilk ................................. 64
Biểu đồ 14: Sơ đồ tăng trưởng doanh thu của Vinamilk qua các năm ......................... 66
Biểu đồ 15: Sơ đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng ROA của Vinamilk qua các năm ........ 66
Biểu đồ 16: Sơ đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng ROE của Vinamilk qua các năm......... 67
Biểu đồ 17: Mô hình các nhóm giải pháp thúc đẩy CSR cho doanh nghiệp ................ 76
Biểu đồ 18: Mô hình khung giải pháp thúc đẩy CSR tại Việt Nam.............................. 84
5
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được biết đến như một trong những yếu
tố làm nên rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như tăng doanh số, lợi nhuận, giảm tỉ lệ
thôi việc hay mở rộng cơ hội phát triển thị trường. Trên thực tế kinh doanh, trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một khái niệm không mới và ở trên bình diện thế
giới thì từ những năm của thập niên 1980, CSR đã trở thành một chiến lược quan
trọng trong quá trình phát triển của mỗi công ty. Từ đó tới nay, CSR đã dần chứng tỏ
được vai trò lớn lao của mình đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp cũng như
sự hài hòa với lợi ích của xã hội. Chính vì thế, khái niệm CSR đang ngày một được sự
quan tâm, cũng như được đầu tư nhiều hơn từ phía các doanh nghiệp.
1.1. Một số khái niệm liên quan tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
(CSR).
1.1.1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Thời gian gần đây, có một số vụ việc gây xôn xao dư luận như công ty Vedan
Việt Nam bức tử sông Thị Vải, nước tương nhiễm 3-MCPD hay sữa nhiễm độc chất
melamine. Kể từ đó, dư luận ngày một quan tâm và bàn bạc nhiều hơn về cụm từ
trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kinh doanh đối với môi trường cũng như
người tiêu dùng. Để nói tới vấn đề liên quan tới trách nhiệm trong kinh doanh của
doanh nghiệp, cộng đồng thế giới cùng thống nhất một cụm từ chung, đó là
“Corporate Social Responsibility – trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Trên thực tế, có rất nhiều khái nhiệm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
(CSR). Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi công ty, chính phủ dựa trên
điều kiện, đặc điểm và trình độ phát triển của mỗi đối tượng. Keith Davies (1973)
đưa ra một khái niệm khá rộng: ”CSR là sự quan tâm và phản ứng của doanh nghiệp
với các vấn đề vượt ra ngoài việc thỏa mãn những yêu cầu, pháp lý, công nghệ”.
Còn A. Carroll (1999) cho rằng CSR còn có phạm vi lớn hơn “là tất cả những vấn đề
pháp lý, kinh tế, đạo đức và những lĩnh vực khác mà xã hội trông đợi ở doanh
nghiệp trong những thời điểm nhất định”. Trong khi đó, theo Matten và Moon
(2004): “CSR là một khái niệm bao trùm các khái niệm khác như đạo đức kinh
doanh, doanh nghiệp làm từ thiện, công dân doanh nghiệp, tính bền vững và trách
nhiệm môi trường. Đó là một khái niệm động và luôn được thử thách trong từng
hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội đặc thù”.
Như vậy, chúng ta phần nào thấy được bản chất của CSR và trong bài nghiên
cứu, nhóm tác giả quyết định lấy quan điểm chính thức của Hội đồng doanh nghiệp
vì sự phát triển bền vững – World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) làm để làm bật lên bản chất của CSR, đó là: “CSR là cam kết liên tục
của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh
tế, trong khi đó cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình họ
cũng như của cộng đồng và xã hội”. Lý do nhóm nghiên cứu chọn quan điểm này
để minh họa cho khái niệm CSR vì WBCSD là một tổ chức nghiêm túc trong thúc
đẩy CSR trong các doanh nghiệp thành viên và quan điểm này cũng được giới khoa
học đánh giá cao.
1.1.2. Những thành tố của CSR.
Mặc dù CSR đã trở nên phổ biến, hiện vẫn có nhiều quan điểm khác nhau về
khái niệm, nội dung, và phạm vi của CSR. Trong số những lý thuyết liên quan tới
vấn đề này, mô hình “kim tự tháp” của A. Carroll có tính toàn diện và được sử dụng
rộng rãi nhất.
18
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Biểu đồ 1: Mô hình kim tự tháp CSR
(Nguồn: Nguyễn Đình Cung, Lưu Minh Đức (2008, p8))
Dựa theo mô hình này, CSR bao gồm trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức
và từ thiện. Cụ thể như sau:
- Trách nhiệm kinh tế: tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả
kinh doanh và tăng trưởng là những điều kiện tiên quyết. Điều này là đương nhiên
bởi doanh nghiệp được thành lập trước hết vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận của doanh
nhân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp là một thành tố cấu tạo nên xã hội, do vậy chức
năng kinh doanh cần được ưu tiên và đặt lên hàng đầu. Cũng có thể nói rằng trách
nhiệm kinh tế là yếu tố nền tảng và các trách nhiệm còn lại đều phải dựa trên trách
nhiệm kinh tế của doanh nghiệp.
- Trách nhiệm pháp lý: hay còn được gọi là trách nhiệm tuân thủ pháp luật chính
là một phần của bản cam kết giữa doanh nghiệp và xã hội. Nhà nước có trách nhiệm
mã hóa những quy tắc, chuẩn mực đạo đức, xã hội vào các văn bản pháp luật. Doanh
nghiệp, dựa trên cơ sở đó, sẽ theo đuổi các mục tiêu về kinh tế của mình dựa trên
những chuẩn mực, quy tắc trong các bộ luật được ban hành. Cùng với trách nhiệm
kinh tế, trách nhiệm pháp lý là hai bộ phận nền tảng, cơ bản nhất và không thể thiếu
đối với CSR.
19
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
- Trách nhiệm đạo đức: đây là những chuẩn mực, quy tắc được xã hội thừa nhận
nhưng chưa có mặt trong các văn bản luật. Trên thực tế, những chuẩn mực xã hội
luôn biến đổi và vì thế những chính sách pháp luật chỉ có thể theo sau trong quá
trình biến đổi này. Do đó, pháp luật không thể phản ánh hết những đòi hỏi về những
quy tắc ứng xử của xã hôi. Vì vậy, trách nhiệm thực hiện đúng luật pháp là đòi hỏi
tối thiểu với doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần phải thực hiện những
nghĩa vụ, quy tắc ngoài luật hay chính là trách nhiệm đạo đức. Việc thực hiện trách
nhiệm đạo đức là tự nguyện đối với mọi doanh nghiệp nhưng lại có vai trò trung tâm
đối với CSR (ví dụ như việc thực hiện ngày nghỉ cuối tuần, tiền cho nhân công làm
thêm ca, uy tín đối với đối tác, quan hệ tốt với khách hàng…).
- Trách nhiệm từ thiện: là những hoạt động của doanh nghiệp đã vượt qua sự kỳ
vọng của xã hội. Một số ví dụ như trao quà cho trẻ mồ côi, tài trợ học bổng cho học
sinh sinh viên,… Trách nhiệm từ thiện khác trách nhiệm đạo đức ở chỗ, doanh
nghiệp thực hiện trách nhiệm này “hoàn toàn tự nguyện”. Nếu doanh nghiệp không
thực hiện CSR tới mức độ này thì họ vẫn được coi là đã hoàn thiện đầy đủ trách
nhiệm với xã hội.
Bên cạnh những phân tích về nội dung của mô hình trên, nó cũng được đông
đảo học giả đưa ra rất nhiều đánh giá tích cực:
- Có tính toàn diện và khả thi cao. Mô hình này có thể được áp dụng trong việc
xây dựng khuôn khổ chính sách về CSR của nhà nước.
- Việc đặt trách nhiệm kinh tế làm nền tảng đã làm thỏa mãn nhu cầu về lý thuyết
đại diện trong quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, việc làm này còn giúp xóa đi những
hoài nghi về tính trung thực trong những chương trình CSR của doanh nghiệp. Cũng
vì vậy, nó xóa đi ranh giới của việc thực hiện CSR là “vì mình” hay “vì người”,
khiến hai mục đích này là không thể tách rời.
20
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
- Ranh giới giữa các tầng của kim tự tháp luôn chồng lấn lên nhau, không thể tách
rời và tác động lần nhau.
- Làm rõ mối quan hệ giữa công việc từ thiện và trách nhiệm xã hội. Một cách
hình tượng, có thể nói rằng từ thiện chỉ là bề nổi của tảng bang chìm CSR mà thôi.
- Việc cân bằng lợi ích giữa các bên tham gia trong việc thực hiện các chuẩn mực
CSR được đề cập tới như một nội dụng then chốt của quản trị doanh nghiệp.
1.2. Lợi ích của CSR với doanh nghiệp.
Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu về quản lý Ashridge, cứ 10 nhà quản
lý điều hành cấp cao thì có đến 9 người tin rằng CSR là rất quan trọng với các hoạt
động kinh doanh của công ty. Hơn 3/4 các nhà quản lý cho rằng công ty cần hoạt
động theo những phương thức có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng 3
.
Nhóm tác giả chia lợi ích của CSR với doanh nghiệp theo hai tiêu chí chính. Đó
là lợi ích tài chính và lợi ích phi tài chính. Sau đây là những phân tích kỹ hơn về lợi
ích của CSR đối với doanh nghiệp.
1.2.1. Lợi ích về tài chính.

Giảm chi phí sản xuất

Với việc áp dụng CSR, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các công ty có thể tiết
kiệm đáng kể chi phí. Thông thường những công nghệ hiện đại hơn, sạch hơn luôn
đi kèm với đó là giá thành đầu vào cũng rất thấp. Công ty sản xuất gốm sứ Giang
tây, Trung quốc, khi lắp đặt công nghệ mới thân thiện với môi trường đã tiết kiệm
gần 10 triệu USD mỗi năm, với kết quả giảm 6% lượng nước sử dụng, 65% lượng
chất thải nước và 74% chất thải khí 4
.
3
http://www.bwportal.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=31%3A&Itemid=25
4
http://www.bwportal.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=31%3A&Itemid=25
21
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Một ví dụ khác đến từ tập đoàn PepsiCo với dự án hỗ trợ và thu mua ngô ở San
Gabriel, Mexico. Khoảng hơn 300 hộ nông dân nghèo ở đây không còn phải bán ngô
thông qua trung gian nữa mà bán trực tiếp sản phẩm cho tập đoàn Pepsi. Pepsi đảm
bảo thu mua với cùng một giá mà họ chi trả cho nông dân ở vụ mùa trước. Ngoài ra
họ còn hỗ trợ nông dân về tài chính để mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu và
các thiết bị phục vụ mùa màng. Dự án ngô này đã giúp Pepsi tiết kiệm được chi phí
vận chuyển vì các trang trại gần 2 nhà máy của họ. Hơn nữa việc sử dụng các trang
trại địa phương là sự đảm bảo tốt nhất cho chất lượng sản phẩm của Pepsi. “Điều
này đã mang đến cho chúng tôi tác động đòn bẩy tuyệt vời bởi vì giá ngô không biến
động nhiều nhưng giá vận chuyển thì tăng lên liên tục”, Ông Pedro Padierna, Chủ
tịch của PepsiCo ở Mexico, Trung Mỹ và vùng Caribbean cho biết. Rõ ràng khi thực
hiện các chiến lược CSR, PepsiCo không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống
của người nông dân ở San Gabriel mà đã giúp chính mình cắt giảm chi phí sản xuất.
Biểu đồ 2: Động lƣợng CSR
(Nguồn: IBM Institute for Business Valuve)
22
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Biểu đồ trên được lấy từ khảo sát của viện IBM về giá trị doanh nghiệp. Chúng
ta có thể thấy số liệu ở cột thứ 4 từ trái sang chỉ ra rằng các công ty tập trung vào
hoạt động CSR mang lại hiệu quả cắt giảm chi phí (Cost savings), với 38% số công
ty được khảo sát đang hoạt động rất tốt trong lĩnh vực này, và 47% đang bắt đầu
thực hiện các chiến lược CSR nhằm cắt giảm chi phí. Điều này góp phần chứng
minh hiệu quả trong việc cắt giảm chi phí khi thực hiện các hoạt động CSR là hoàn
toàn đúng đắn.

Tăng doanh số bán hàng:

Biểu đồ 3: Đƣờng giá trị CSR
(Nguồn: IBM Institute for Business Value)
23
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể thấy ở phía bên phải của đường giá trị CSR là
khả năng có được những thị trường mới, những đối tác mới, sự đổi mới sản phẩm và
dịch vụ. Nhờ vậy mà doanh số bán hàng tăng lên, dẫn đến lợi nhuận tăng.
Một loạt các công ty đang áp dụng các chiến lược tương tự nhằm nâng cao lợi
ích xã hội cho người nghèo, mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một trong những
ví dụ đi đầu là sự phát triển một sản phẩm sữa chua vi-ta-min tăng cường của
Danone, bán với giá là 11 cents ở Bangladesh. Tuy sản phẩm không này không đem
về lợi nhuận ngay lập tức nhưng nó đã giúp công ty có một sự hiểu biết vô giá về 2.5
triệu khách hàng tiềm năng với mức sống dưới $2.5 một ngày 5
.
Tập đoàn Philips cũng là một ví dụ tuyệt vời trong trường hợp này. Philips bắt
đầu bán các thiết bị thắp sáng bằng năng lượng mặt trời với chi phí thấp ở châu Phi,
nơi mà người dân không có cơ hội được tiếp cận với hệ thống mạng lưới điện. Ông
Harry Verhaar, giám đốc bộ phận phát triển bền vững nói: “Đây là thị trường của
chúng tôi. Chúng tôi muốn chỉ cho khách hàng thấy rằng sản phẩm của chúng tôi
không những mang lại lợi ích kinh tế cho công ty mà còn tốt cho khách hàng và hệ
sinh thái”.

Tăng tỉ lệ các hợp đồng quốc tế

Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các công ty Việt Nam
muốn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thì CSR thực sự chính là một giải pháp.
Các tập đoàn đa quốc gia thường yêu cầu rất khắt khe về trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp, vì họ đứng trước sức ép rất lớn từ phía khách hàng ở các nước phát
triển, hoặc do chính điều luật của công ty họ quy định như vậy. Vì vậy các doanh
nghiệp Việt Nam cần phải thực sự lao vào cuộc cách mạng CSR thì mới có thể tham
gia cuộc chơi toàn cầu này. Hơn nữa, năm 2014, Việt Nam sẽ xóa bỏ toàn bộ rào cản
5http://www.nytimes.com/2011/02/22/business/global/22pepsi.html?pagewanted=all
24
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
thuế quan thương mại theo hiệp định của WTO. Liệu doanh nghiệp của chúng ta có
thể cạnh tranh được hay không? Hay có thể dành được những hợp đồng quốc tế
được hay không? CSR chính là một phần của câu trả lời! Việc thực hiện tốt CSR sẽ
giúp các doanh nghiệp Việt Nam có được lợi thế hay ít nhất là không bị đánh bật ra
vì không đủ tiêu chuẩn khi tham gia ký kết các hợp đồng quốc tế.

Tăng tỉ lệ các nhà đầu tư quốc tế

Phương pháp đánh giá CSR phổ biến nhất hiện nay là dựa vào các chỉ số KLD
- Kinder, Lydenberg, Domini Research & Analytics. Chỉ số này được đưa ra vào
năm 1990, để bao hàm các chỉ số CSR vào các quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ
thường đưa ra các quyết định đầu tư vào những công ty được KLD đánh giá có chỉ
số về CSR dương, tức là thực hiện tốt và có hiệu quả các chiến lược CSR.
Theo bản báo cáo hàng năm của PRI – Principles of Responsible Investment cho
năm 2011, có trên 900 chữ ký phê chuẩn từ 48 quốc gia đồng ý với quy định của
Liên hợp quốc về đầu tư có trách nhiệm, với tổng giá trị tài sản đầu tư là 30 nghìn tỉ
đô-la. Năm 2011, 545 nhà đầu tư bắt đầu hoàn thành cuộc khảo sát đánh giá báo cáo
PRI hàng năm để chỉ ra cách họ thực hành sáu quy tắc đầu tư có trách nhiệm như thế
nào. Trong số đó, 94% chủ tài sản và 93% giám đốc đầu tư ngày nay có luật đầu tư
có trách nhiệm một cách nghiêm túc. Báo cáo cũng chỉ ra rằng trên 50% các nhà đầu
tư bên ngoài gắn kết chặt chẽ với các chỉ số CSR của KLD. 71% các công ty đầu tư
yêu cầu các công ty công khai các hoạt động CSR vào báo cáo tài chính của mình 6
.
Có thể nói CSR đang là xu hướng của các nhà đầu tư quốc tế. Rõ ràng, thực hiện tốt
trách nhiệm CSR sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng hơn trong việc thu hút
được các nguồn vốn FDI từ nhà đầu tư quốc tế.
6
Kld.com/research
25
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
1.2.2. Lợi ích phi tài chính
Mặc dù các lợi ích phi tài chính suy cho cùng vẫn có thể quy về lợi ích tài chính,
song nhóm nghiên cứu vẫn chia thành hai loại nói trên để thuận lợi cho việc phân tích
chuyên sâu.

Nâng cao giá trị thương hiệu của công ty.

Khi một công ty thực hiện các hoạt động CSR, dù là đối nội hay đối ngoại thì
đều được cộng đồng đánh giá rất cao. Điều này được thể hiện qua các bảng xếp hạng
những công ty có trách nhiệm nhất thế giới của tạp chí Forbes. Danh sách này cũng
chính là những công ty được yêu thích nhất thế giới. Như vậy chính CSR đã góp phần
làm nên hình ảnh của công ty trong lòng xã hội.
Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới cuối năm 2008 - đầu năm 2009 đã kéo cổ
phiếu của Intel sụt giảm 42%, thu nhập ròng giảm 90% so với năm trước đó 7
. Trong
hoàn cảnh kinh tế khó khăn như vậy, Intel vẫn quyết tâm theo đuổi chương trình CSR
của mình trên toàn thế giới qua những đóng góp vào giáo dục ở Afghanistan, Cam-
pu-chia, Haiti, và Uganda,… cùng với những chương trình nỗ lực bảo vệ nguồn năng
lượng. Chủ tịch của Intel, ông Craig Barrett Fortune nói: “Bạn không thể tiết kiệm
theo cách của bạn để thoát khỏi suy thoái, mà bạn phải đầu tư theo cách của bạn”. Rõ
ràng Craig Barrett Fortune đã coi CSR như một sự đầu tư hiệu quả và lâu dài. “Chúng
tôi nhìn vào các hoạt động CSR trong những thời khắc khác nhau với cùng một đôi
mắt. Bạn đừng bao giờ hy vọng có thể gặt hái được kết quả nếu bạn chỉ làm CSR
những khi bạn kinh doanh tốt còn quên mất chúng khi bạn gặp khó khăn” Cùng chung
quan điểm đó, những người khổng lồ như General Electric, Starbuck hay Toyota cắt
giảm tài chính của họ cho các dự án thay vì cắt giảm các hoạt động CSR khi phải cắt
giảm chi phí. Đây chính là những tấm gương sáng cho việc cam kết thực
7
http://money.cnn.com/2009/01/19/magazines/fortune/do_gooder.fortune/index.htm
26
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
hiện CSR trên toàn thế giới. Và chắc chắn rằng, chính những điều này đã góp phần
nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín cho các doanh nghiệp.

Thu hút nhân tài.

Nhân viên là yếu tố quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc thu hút
nhân tài luôn được các công ty quan tâm hàng đầu. Có được những nhân viên tốt đã
khó nhưng việc níu chân các nhân viên này còn khó khăn hơn nhiều. Điều này là cả
một thách thức đối với các công ty. Những công ty trả lương thỏa đáng và công bằng,
tạo cho nhân viên cơ hội đào tạo, bảo hiểm y tế và môi trường làm việc sạch sẽ có khả
năng thu hút và giữ được nhân viên tốt hơn.
Cuộc khảo sát của Mont- gomery và Ramus (2003) chỉ ra rằng các MBAs tốt
nghiệp các trường châu Âu và Mỹ rất quan tâm đến các khía cạnh của CSR như quan
hệ lao động, môi trường làm việc bền vững, hay đạo đức, văn hóa doanh nghiệp. Hơn
90% sinh viên được phỏng vấn trả lời họ sẵn sàng từ bỏ yếu tố tài chính để làm việc
cho những công ty có danh tiếng về CSR.
Turban và Greening (1997) cung cấp bằng chứng rằng một công ty thực hiện tốt
CSR có thể có lợi thế hơn trong việc thu hút các nhà quản lý cấp cao.
27
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Nhóm tác giả cũng đã có một cuộc điều tra nhỏ trong cộng đồng sinh viên
nhiệm vụ chiến lược và chất lượng cao trường đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Kết quả
cũng chỉ ra rằng sinh viên sẽ cảm thấy rất tự hào khi làm việc cho các doanh
nghiệp có hình ảnh tốt trong xã hội.
Biểu đồ 4: Cảm nhận về hình ảnh của công ty trong cộng đồng
Cũng giống như những người Nhật Bản rất tự hào khi họ nói rằng họ làm việc
cho Toyota hay Sony hay Honda, thì 97% tức 54 trong số 55 sinh viên được hỏi cũng
tự hào (và rất tự hào) khi họ là một phần trong công ty có hình ảnh tốt trong mắt cộng
đồng.
28
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Còn sau đây là kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh viên (được coi là nguồn
nhân lực chất lượng cao) khi đánh giá mức độ quan trọng của CSR đối với một
công ty.
Biểu đồ 5: Đánh giá mức độ quan trọng của CSR
Kết quả khảo sát ở trên cho thấy 97% tức 54/55 số sinh viên được hỏi cho rằng
CSR quan trọng và rất quan trọng đối với một công ty.
Như vậy có thể thấy rằng, những doanh nghiệp thực hiện tốt CSR sẽ có khả
năng tuyển dụng được nhiều nhân tài hơn. Từ đó hiệu quả công việc và sự sáng tạo
kéo theo lợi nhuận của công ty sẽ cao hơn.
29
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Ngoài ra, doanh nghiệp thực hiện tốt CSR còn có được những lợi ích phi tài
chính sau:

Nâng cao uy tín với xã hội:

Việc thực hiện tốt CSR giúp cho các doanh nghiệp tạo được niềm tin đối với các
thành phần trong xã hội:
- Nhân viên công ty. - Khách hàng.
- Nhà đầu tư. - Cộng đồng
- Đối tác - Chính phủ

Giảm mối quan tâm của các nhà hoạt động, tổ chức hoạt động xã hội



Góp phần vào công tác bảo vệ Trái Đất.

1.3. Tính cấp thiết của việc thực hiện CSR tại Việt Nam.
Nói về tính cấp thiết của việc thực hiện CSR, nhóm nghiên cứu đưa ra quan
điểm về tác động từ bên ngoài (các yếu tố trong môi trường kinh doanh) và tác động từ
bên trong (nội tại của doanh nghiệp) sẽ là hai nhân tố chính tạo cho doanh nghiệp Việt
Nam thấy việc thực hiện CSR đối với họ là quan trọng như thế nào.
1.3.1. Yếu tố môi trƣờng kinh doanh.
Môi trường kinh doanh những năm gần đây có sự thay đổi mạnh mẽ do
những nguyên nhân chính sau:
 Việt Nam gia nhập WTO năm 2007

 Làn sóng tự do hóa thương mại.

 Dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam.
30
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Việc gia nhập WTO và làn sóng tự do hóa thương mại giúp cho doanh nghiệp
Việt Nam có một môi trường kinh doanh rộng mở và thông thoáng hơn rất nhiều so
với trước kia. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thì cũng luôn có những thách thức không
nhỏ. Khi tham gia sân chơi toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam mà hầu hết chưa
có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh quốc tế sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó
khăn khi phải đáp ứng nhiều văn bản luật, các quy định, đòi hỏi khắt khe từ phía các
đối tác nước ngoài và xã hội các nước đó. Thậm chí các đối tác thương mại, người
tiêu dùng sẽ tẩy chay sản phẩm hàng hoá của nước thành viên nào mà DN sản xuất
ra sản phẩm đó không thực hiện đúng chuẩn mực về các trách nhiệm xã hội.
Thêm vào đó, nhờ vào sự có mặt của các công ty FDI mà doanh nghiệp Việt
Nam được tiếp xúc nhiều hơn với các công ty đa quốc gia của nước ngoài và được
học hỏi rất nhiều từ bài học thành công của họ. Có thể lấy một ví dụ trường hợp này
đó là công ty gang thép Thái Nguyên (TISCO) và công ty thép của Hàn Quốc –
POSCO. Công ty gang thép Thái Nguyên được thành lập năm 1959 8
tức là sớm hơn
9 năm so với công ty thép POSCO (1968)9
, cả hai công ty ở thời điểm thanh lập đều
có xuất phát điểm thấp nhưng nhìn chung là nhận được sự quan tâm của nhà nước.
Ấy vậy mà giờ đây khi POSCO đã là một công ty đa quốc gia hùng mạnh thì TISCO
mới chỉ có sản phẩm xuất đi nước ngoài vài năm trở lại đây. Tạm bỏ qua những yếu
tố khách quan liên quan tới tình hình mỗi đất nước thì có thể thấy một trong số
những điểm làm nên sự khác biệt cho TISCO là sự thành công các chương trình
CSR của họ.
Nói như vậy để thấy được CSR cần thiết với doanh nghiệp Việt Nam trong bối
cảnh môi trường kinh doanh hiện nay như thế nào. CSR giờ đây không phải là thứ
“nên làm” mà còn là thứ “cần làm” để tồn tại và “phải làm” nếu muốn thành công
8
http://www.tisco.com.vn/?f=About&op=2&p=2
9
http://www.posco.co.kr/homepage/docs/eng2/html/company/posco/s91a1010010m.jsp
31
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
vượt trội. Đó chính là tính cấp thiết mà môi trường kinh doanh tạo ra cho việc thực
hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam.
1.3.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp.
Không dễ nhận ra như tác động của môi trường kinh doanh tới yêu cầu phải
thực hiện CSR của doanh nghiệp nhưng những yếu tố bên trong mỗi doanh nghiệp
cũng đóng vai trò không nhỏ trong vấn đề này.
Xét về nội bộ doanh nghiệp, CSR xuất hiện khi doanh nghiệp đang có nhu cầu
về chiến lược kinh doanh trung thực lành mạnh, đang có kế hoạch cho một số dự án
liên quan tới cải tạo môi trường làm việc hay cũng có thể là khi doanh nghiệp muốn
cải thiện, nâng cao quan hệ lao động của mình. Đó là những ví dụ đơn giản chứng
minh cho việc CSR cũng chịu tác động từ những yêu cầu xuất phát từ bên trong
doanh nghiệp.
Ở mức độ tổng thể, có thể nói CSR hiện nay được cân nhắc tới khi bản thân
doanh nghiệp cần thực hiện một bước phát triển mới hay thậm chí là vượt bậc trong
chu kỳ hoạt động của mình. Và để đáp ứng cho nhu cầu từ bên trong của doanh
nghiệp, CSR chính là một phương án rất hữu hiệu và ngày càng thể hiện được vai
trò cấp thiết của nó trong các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.
Từ các phân tích trên, có thể thấy rõ ràng sự cần thiết phải thực hiện CSR trong
doanh nghiệp Việt Nam là không thể bàn cãi. Cũng cần khẳng định luôn, nhu cầu
cho việc thực hiện CSR được hình thành từ cả nguyên nhân khách quan (môi trường
kinh doanh) và nguyên nhân chủ quan (bên trong doanh nghiệp). Dù vậy, không
phải ngẫu nhiên mà CSR lại chưa phát triển ở Việt Nam, vậy nguyên nhân của thực
trạng đó là gì?
Và để hiểu hơn về sự hạn chế đó, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích nguồn
lực để thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam.
32
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
1.4. Nguồn lực để thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam.
Tính cấp thiết của CSR đối với các doanh nghiệp Việt Nam đã được phân tích
và chứng minh là không phải bàn cãi. Nhưng để thực hiện CSR thì bất kể doanh
nghiệp nào cũng cần có một nguồn lực nhất định. Một số nghiên cứu trước đây chỉ
ra những nguồn lực về vật chất và con người; tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tiếp cận
theo một hướng mở hơn, bao quát hơn về nguồn lực để thực hiện CSR của doanh
nghiệp Việt Nam.
Nhóm nghiên cứu chia các dạng nguồn lực ở đây thành 2 dạng: nguồn lực bên
trong (1) và nguồn lực bên ngoài doanh nghiệp (2).
1.4.1. Nguồn lực bên trong.
Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm khoảng
95%). Thế nên, có thể thấy ngay rằng nguồn lực xuất phát từ nội tại doanh nghiệp là
không lớn. Nhưng cơ bản vẫn có thể chia các dạng nguồn lực này như sau:
- Nguồn lực mang tính kỹ thuật:
Nguồn lực này cơ bản gồm có 2 loại chính đó là hệ thống văn bản, quy định có
liên quan tới CSR đã có trong doanh nghiệp (1) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục
vụ cho CSR (2).

Hệ thống văn bản, quy định liên quan tới CSR: còn thiếu và yếu.

Người ta dễ thấy được nổi bật nhất số này là “Bộ quy tắc ứng xử - Code of
Conduct” của doanh nghiệp. Theo ý kiến của tiến sĩ Cao Thu Hằng10
, hiện Việt Nam
chưa có bộ quy tắc ửng xử riêng cho cả tầm quốc gia lẫn doanh nghiệp. Hiện nay, việc
thực hiện các bộ quy tắc ứng xử của các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là các bộ quy
tắc ứng xử của các doanh nghiệp hay các tổ chức nước ngoài khi các doanh nghiệp Việt
Nam tham gia vào thị trường xuất khẩu. Với khoảng 1000 bộ quy tắc
10
http://www.vietnamplus.vn/Home/Xay-dung-bo-quy-tac-ung-xu-cho-doanh-nghiep-Viet/2023 3/130328.vnplus
33
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
ứng xử trên thế giới11
, doanh nghiệp Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc
thực thi và hay gặp phải kiện tụng từ đối thủ cạnh tranh về vấn đề này. Hiện có rất ít
doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được cho mình bộ quy tắc ứng xử như Vinamilk.

Hạ tầng kỹ thuật cho CSR: còn yếu và chưa được quan tâm.

Tuy nhiên, mỗi loại hình doanh nghiệp, khả năng về hạ tầng kỹ thuật là khác
nhau và đòi hỏi về CSR cũng không giống nhau. Do đó, mỗi doanh nghiệp sẽ tùy
biến theo khả năng về hạ tầng kỹ thuật cũng như chiến lược của mình để xây dựng
chiến lược CSR phù hợp.
- Nguồn lực về con người: không được đánh giá cao.
Nhìn chung, nhận thức về CSR đối với doanh nghiệp và xã hội Việt Nam là
chưa cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể đào tạo được những
đội ngũ dẫn dắt CSR như của Toyota, sau đó là nâng cao nhận thức của người lao
động về CSR. Từ đó, có thể tin rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có đủ nguồn
lực về con người để hiện thực hóa những chính sách CSR.
Một điểm đáng chú ý trong nguồn lực con người và CSR đó là “Người lãnh
đạo” của doanh nghiệp. Thật thú vị khi thấy rằng, các doanh nghiệp Việt Nam khá
thành công với CSR như Vinamilk, Mai Linh, FPT đều có những người lãnh đạo có
uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong tổ chức. Dĩ nhiên, các vị lãnh đạo này đều là
những con người có quan điểm nhất quán và quyết tâm thực hiện CSR. Nhưng
những vị lãnh đạo như thế này trong giới doanh nghiệp Việt Nam là chưa nhiều, cho
nên đây sẽ là một khó khăn cho việc thực hiện CSR tại Việt Nam.
11
http://www.vietnamplus.vn/Home/Xay-dung-bo-quy-tac-ung-xu-cho-doanh-nghiep-Viet/2023 3/130328.vnplus
34
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
- Nguồn lực về tài chính: Hạn chế
Như đã nói, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam ở quy mô nhỏ và vừa. Vì
thế tài chính không phải là điểm mạnh của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình
thực hiện CSR. Vẫn biết không phải chỉ thực hiện CSR khi doanh nghiệp đã “giàu”
nhưng một doanh nghiệp “nghèo” sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu thực hiện CSR đúng
nghĩa. Và trên thực tế, khó khăn về nguồn tài chính vẫn là rào cản lớn nhất ngăn cản
doanh nghiệp Việt Nam đến với CSR một cách rầm rộ.
1.4.2. Nguồn lực bên ngoài.
Bên cạnh nguồn lực chính từ bên trong doanh nghiệp, các công ty Việt Nam
cũng cần nhận ra và tận dụng được các lực đẩy từ bên ngoài để phục vụ cho các
chính sách CSR của mình.
- Sự quan tâm của chính phủ và các bộ ngành liên quan:
Dù không phải là những người trực tiếp thực hiện CSR, tuy nhiên những người
làm chính sách hay các tổ chức chính trị đang có sự quan tâm ngày một lớn tới CSR.
Một ví dụ là Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thông qua giải
thưởng “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” nhằm tôn vinh những doanh nghiệp
làm tốt công tác này. Đồng thời, chính phủ và các bộ ngành cũng đang có rất nhiều
hoạt động thúc đẩy việc nghiên cứu, xây dựng và thực hiện CSR trong cộng đồng
các doanh nghiệp Việt Nam.
- Sự quan tâm, kỳ vọng của cộng đồng xã hội:
Sau rất nhiều những sự cố liên quan tới môi trường (công ty Vedan Việt Nam)
hay vệ sinh an toàn thực phẩm (nước tương có 3-MCPD, sữa nhiễm melamine), ắt
hẳn xã hội hơn lúc nào hết đang rất mong chờ vào một sự đổi mới trong hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp. Người dân đang mong chờ những doanh nghiệp
“thật” hơn, “sạch” hơn, “bền vững” hơn.
35
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
- Kinh nghiệm của các doanh nghiệp nước ngoài:
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH – HĐH), Việt Nam có
“lợi thế” rằng có thể phát triển nhanh hơn vì là nước đi sau, hay còn gọi là nước
công nghiệp mới (dù trên thực tế thì Việt Nam chưa được ông nhận là nước công
nghiệp). Đó là vì chúng ta được thừa hưởng những thành tựu mà các nước công
nghiệp cũ phải mất hàng trăm năm để sáng tạo ra.
Điều tương tự cũng xảy ra với việc thực hiện CSR, đó là các doanh nghiệp
Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm từ các doanh nghiệp nước
ngoài. Đồng thời, làm cho những thứ đó phù hợp hơn với hoàn cảnh của riêng mình,
như vậy doanh nghiệp Việt Nam không cần quá nhiều công sức nghiên cứu và phát
triển mà đã có thể có ngay các chuẩn mực hay thành tựu CSR để làm của riêng
mình. Rõ ràng đây là một nguồn lực rất quý báu nhưng nếu doanh nghiệp Việt Nam
không biết cách tận dụng thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Qua những phân tích trên, có thể thấy dù có nhiều khó khăn nhưng doanh
nghiệp Việt Nam có một nguồn lực đáng để tin rằng chúng ta có thể xây dựng và
thực hiện tốt các hoạt động về CSR. Từ đó nâng cao hình ảnh cũng như tính cạnh
tranh của doanh nghiệp Việt Nam cả trong nước và trên thế giới.
1.5. Kinh nghiệm thực hiện CSR của một số doanh nghiệp nƣớc
ngoài.

Kinh nghiệm thực hiện CSR của tập đoàn Toyota:

Tập đoàn Toyota có quan điểm cốt lõi về CSR là: “Đóng góp hướng tới sự
phát triển bền vững”. Đó chính là quan điểm chủ đạo của Toyota. Và đề hiện thực
hóa quan điểm này Toyota có một số phương tiện thực hiện CSR tiêu biểu là: “The
Toyota Code of Conduct – Bộ quy tắc ứng xử Toyota” , “The Toyota Way 2011 –
36
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Phương thức Toyota 2011” và “Nguyên tắc hướng dẫn – Guiding Principles at
Toyota”.
Biểu đồ 6: Mối quan hệ giữa các yếu tố CSR cốt lõi của TMC
(Nguồn: http://www.toyota-global.com)
Biểu đồ 7: Sơ đồ “Phƣơng thức Toyota”
(Nguồn: http://www.toyota-global.com)
37
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Toyota cũng thành lập một hệ thống các cơ quan chuyên trách về CSR gồm:

Ủy ban CSR của Toyota (CSR Committee)



Ban thúc đẩy sáng kiến CSR (CSR Department to Promote Toyota's CSR
Initiatives)

Biểu đồ 8: Sơ đồ các cơ quan thực thi chính sách CSR của TMC
(Nguồn: http://www.toyota-global.com)
Toyota tiếp cận tới các bên liên quan: khách hàng (1), người lao động (2), đối
tác (3), cộng đồng và môi trường (4) và cổ đông (5)12
.Trong số này Toyota đặc biệt
chú ý tới lợi ích của khách hàng và bảo vệ môi trường.
Các hoạt động CSR của tập đoàn Toyota được thực hiện trên rất nhiều khía
cạnh13
: môi trường (1), giáo dục (2), an toàn giao thông (3) và văn hóa – xã hội (4).
Các hoạt động này trải rộng trên toàn thế giới, từ châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam
Mỹ .
12
http://www.toyota-global.com/sustainability/stakeholders/
13
http://www.toyota-global.com/sustainability/corporate_citizenship/
38
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
1.5.1. Kinh nghiệm thực hiện CSR của công ty KPMG Trung Quốc.
Quan điểm của KPMG Trung Quốc về việc thực hiện CSR là KPMG cam
kết lâu dài rằng những hành động tập thể của công ty sẽ có những tác động tích cực
tới nhân viên từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển có hệ thống, có tổ chức và bền vững
của công ty; mang tới cộng đồng những chuyên gia có chuyên môn cao và vô cùng
sáng tạo nhằm xây dựng cộng đồng vững mạnh và bảo vệ tốt môi trường xung
quanh; nỗ lực hết mình để thực hiện tốt việc trao quyền cho các đối tượng cần giúp
đỡ nhằm giúp họ có thể tự giúp chính bản thân họ; thực hiện những hành động có
trách nhiệm nhằm giảm thiểu áp lực môi trường lên trái đất
KPMG coi việc đáp ứng nguyện vọng nghề nghiệp và sự hài lòng cho nhân
viên là trách nhiệm đầu tiên khi thực hiện chuẩn mực CSR. Tiếp đó, KPMG thể hiện
sự quan tâm đối với vấn đề môi trường, KPMG cam kết thực hiện giảm lượng khí
thải Cacbon - đioxit như là 1 phần trong chiến lược phát triển bền vững của công ty.
Một số chương trình tiêu biểu về CSR của KPMG Trung Quốc là Quỹ
KPMG (1), hoạt động cứu trợ cho người dân trong thảm họa động đất tại Tứ Xuyên
(2), quyên góp cho quỹ hỗ trợ động đất ở Nhật Bản (3), Sáng kiến Trung Quốc Xanh
(4). Thông qua các hoạt động CSR của mình KPMG Trung Quốc đã đóng góp tích
cực đáng kể vào sự phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường: Quyên góp ủng hộ
được hơn 8 triệu NDT cho nhân dân vùng Tứ Xuyên, 4 triệu NDT cho Quỹ xóa đói
giảm nghèo (CFPA). Nhân viên KPMG Trung Quốc đã đóng góp hơn 7000 giờ tình
nguyện nhằm cứu trợ và khôi phục lại thị trấn sau động đất; tài trợ 500,000 NDT
cho 80 sinh viên sống trong vùng thiên tai; xây dựng 1 trung tâm cộng đồng tại Tứ
Xuyên cho trẻ; xây dựng 2 trường học ở Cam túc (2). Trong đợt động đất ở Nhật
Bản, Quỹ KPMG Trung Quốc cũng đã quyên góp ủng hộ 1,4 triệu NDT (3). Với
sáng kiến Trung Quốc Xanh, bằng việc sử dụng các trang thiết bị xanh và các sản
39
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
phẩm xanh khác cùng với việc hưởng ứng chương trình tắt điện trong Giờ Trái Đất
KPMG đã thành công trong việc giảm thiểu lượng khí thải cacbon-đioxit ra ngoài
môi trường:
Biểu đồ 9: Sơ đồ so sánh lƣợng tiêu thụ năng lƣợng giữa năm 2007 và 2010
(Nguồn: http://www.kpmg.com/cn/en/)
40
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CSR TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK.
2.1. Sơ lƣợc về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.
Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có tên giao dịch quốc tế là: Vietnam
dairy Products Joint – Stock Company. Công ty được thành lập năm 1976 trên cơ sở
tiếp quản 3 nhà máy Sữa của chế độ cũ để lại bao gồm: nhà máy sữa Thống Nhất (tiền
thân là nhà máy Foremost); nhà máy sữa Trường Thọ (tiền thân là nhà máy
Cosuvina); và nhà máy sữa Bột Dielac (Nestle ).
Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành
phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực thuộc và 1 Văn phòng. Tổng số
CBCNV là 4.500 người. Vinamilk hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh sữa và các sản phẩm từ sữa bao gồm: Sữa nước, sữa bột, sữa đặc, sữa chua,
kem, phomat. Sản phẩm của Vinamilk chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam
(chiếm lĩnh 75% thị trường sữa trong nước) và cũng xuất khẩu sang các thị trường
nước ngoài như Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và Mỹ.
Với những nỗ lực của mình Vinamilk đã trở thành nhà sản xuất sữa hàng đầu
Việt Nam tính cả về doanh số, lẫn sản lượng. Vinamilk được bình chọn top 5 doanh
nghiệp lớn nhất việt nam, top 200 doanh nghiệp lớn nhất châu Á. Vinamilk có được
những thành quả đó cũng là do có tầm nhìn và triết lý kinh doanh đúng đắn:

TẦM NHÌN: “Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm
dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người”.



SỨ MỆNH: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt
nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của
mình với cuộc sống con người và xã hội”.

41
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chính trực: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong


tất cả các giao dịch; Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn

trọng công ty, tôn trọng đối tác, hợp tác trong sự tôn trọng; Công bằng: Công
bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác; Tuân
thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy
định của Công ty; Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành

động một cách đạo đức.


TRIẾT LÝ KINH DOANH: Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm được
yêu thích nhất ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế công ty luôn tâm niệm rằng chất
lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Vinamilk. Vinamilk xem khách
hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Sơ đồ tổ chức của công ty:
Biểu đồ 10: Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý công ty Vinamilk
(Nguồn: http://vinamilk.com.vn/)
42
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Một số dấu mốc đáng nhớ của Vinamilk14
:
1976: Thành lập công ty Vinamilk trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy Sữa do chế độ
cũ để lại sau năm 1975 : nhà máy sữa Thống Nhất ( tiền thân là nhà máy Foremost
); nhà máy sữa Trường Thọ ( tiền thân là nhà máy Cosuvina); và nhà máy sữa Bột
Dielac ( Nestle ).
1986: Khắc phục được khó khăn, phát triển sản xuất và được Nhà nước tặng Huân
chương lao động hạng Ba.
Tháng 8/1993: Chi nhánh Hà Nội được thành lập để triển khai mạng lưới kinh
doanh tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Tháng 6/1995: Chi nhánh sữa Đà Nẵng ra đời phục vụ người tiêu dùng ở các tỉnh
Miền trung – Tây Nguyên
1998: Bắt đầu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài
2003: Tiến hành Cổ phần hóa công ty
2007-2011: xây dựng 5 trang trại nuôi bò sữa hiện đại nhằm tăng cường nguồn
nguyên liệu cho sản xuất. Đầu tư 4.500 tỷ đồng hiện đại hoá máy móc thiết bị,
công nghệ cho sản xuất và xây dựng thêm 2 nhà máy chế biến mới và 2 chi nhánh,
xí nghiệp.
2010-2011: Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo VNR500 bình chọn; top
200 doanh nghiệp tốt nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn.
14
http://vinamilk.com.vn/?vnm=about&id=1
43
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
2.2. Thực trạng vấn đề thực hiện CSR tại công ty Vinamilk.
2.2.1. Sự cần thiết của việc thực hiện CSR tại Vinamilk.
Như đã trình bày ở phần mở đầu về sự cấp thiết của việc thực hiện CSR tại
doanh nghiệp Việt Nam, nhóm nghiên cứu cũng đã phân tích trường hợp của
Vinamilk và nhận thấy doanh nghiệp này không nằm ngoài guồng quay của bối
cảnh chung đó.
Xét về yếu tố môi trường kinh doanh, việc Việt Nam ngày càng hội nhập sâu
vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam như Vinamilk phải có chiến
lược phát triển phù hợp. Với sản phẩm sữa của Vinamilk, chất lượng là yếu tố hàng
đầu để đưa doanh nghiệp đạt tới thành công. Đó là bởi vì khách hàng không ngừng
đòi hỏi những sản phẩm sữa sạch, tốt cho sức khỏe và các đối tác (đặc biệt là các
đối tác nước ngoài) lại càng đòi hỏi cao hơn với những quy chuẩn riêng của mình.
Trong tình hình đó, nếu Vinamilk không đảm bảo được các tiêu chuẩn, kỳ vọng của
thị trường nói chung thì họ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong công việc kinh doanh của
mình. Bên cạnh chất lượng, hàng loạt các yếu tố khác liên quan tới CSR như lao
động, môi trường, tuân thủ luật pháp, môi trường… cũng là những nhân tố ảnh
hưởng tới công việc kinh doanh của Vinamilk. Nói cách khác, doanh nghiệp này
cần CSR để đáp ứng những nhu đòi hỏi từ phía xã hội và cũng có thể là một kênh
quảng cáo hữu hiệu cho hình ảnh của doanh nghiệp.
Ở góc độ nội tại doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng Vinamilk
hoàn toàn nghiêm túc và chủ động CSR, đồng thời coi đây là một phần trong chiến
lược phát triển dài hạn của mình. Nói một cách đơn giản, Vinamilk nhận thấy chính
bản thân họ cần CSR (chứ không chỉ là môi trường kinh doanh cần) để đạt được hai
mục tiêu chính là: thực hiện chiến lược kinh doanh lành mạnh, bền vững (1) và tạo
bước đột phá, nâng cao hiệu quả kinh doanh (2). Đây được coi là các mục tiêu CSR
hoàn toàn nghiêm túc bởi nó tác động trực tiếp vào yếu tố nền tảng nhất của CSR –
44
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
trách nhiệm kinh tế. CSR ở đây không phải là một khoản chi phí tốn kém mà là một
khoản mục đầu tư khôn ngoan, hay nói cách khác là Vinamilk thực hiện CSR trước
hết vì đòi hỏi từ việc thúc đẩy công việc kinh doanh của mình.
Chính những nguyên nhân trê đã tạo ra một tác động tổng hợp để thúc đẩy
Vinamilk đi tiên phong trong việc thực hiện CSR ở Việt Nam để giờ đây nhóm
nghiên cứu có điều kiện được tiếp cận và phân tích tình hình thực hiẹn CSR của
doanh nghiệp này.
2.2.2. Quan điểm thực hiện CSR của Vinamilk.
Các doanh nghiệp khi thực hiện CSR đều nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp, tăng doanh thu, tăng cường lợi ích của các cổ đông, tăng
giá trị thương hiệu, tiếp cận được thị trường mới, giảm chi phí, giảm tỉ lệ nhân viên
thôi việc và còn vì nhiều lợi ích khác nữa mà CSR mang lại. Vinamilk là một cá
thể doanh nghiệp nên cũng không nằm ngoài mục đích đó khi họ chủ động thực
hiện CSR như là một chiến lược kinh doanh của công ty. Một lí do quan trọng đã
thúc đẩy Vinalmilk làm điều đó chính là thực hiện CSR cũng là cách để công ty
thực hiện sứ mệnh của mình: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn
dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và
trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”.
Vinamilk luôn ý thức được rằng để hoàn thành được sứ mệnh của công ty thì
phải phát triển công ty theo hướng bền vững. Chính vì thế mà Vinamilk luôn lấy
thông điệp: “Vinamilk phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và có
trách nhiệm đối với xã hội" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất, kinh
doanh của công ty. Do sớm nhận thức được được tầm quan trọng và ích lợi của
việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc phát triển bền vững, nâng cao năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
45
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
quốc tế, Vinamilk đã nhanh chóng tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm trên thế
giới và áp dụng vào phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty tại Việt Nam.
Biểu đồ 11: Mô hình thể hiện quan điểm CSR của Vinamilk với các bên liên quan
2.2.3. Tình hình thực hiện CSR của Vinamilk.
Như đã đề cập ở trên, Vinamilk đã sớm đưa các chương trình hành động vào
trong việc thực hiện CSR thông qua việc thực hành Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of
Conduct) riêng của Vinamilk. Mặc dù phải đến tháng 1năm 2010 Bộ Quy Tắc Ứng
Xử của Vinamilk mới chính thức được áp dụng trong toàn thể công ty. Nhưng trên
thực tế từ nhiều năm trước công ty Vinamilk đã tích cực thực hiện các chính sách
liên quan đến CSR và sau này được đưa vào Bộ Quy Tắc Ứng Xử của công ty. Các
chính sách đó bao gồm các chính sách của công ty đối với các cổ đông, nhà đầu tư
và cán bộ công nhân viên trong công ty; các chính sách đối với các nhà cung cấp,
khách hàng, người tiêu dùng; các chính sách đối với môi trường và cộng đồng.
46
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
2.2.3.1. Vinamilk thực hiện CSR đối với đối tác, cổ đông, nhà đầu tư.

Quan điểm, chính sách của Vinamilk


Vinamilk luôn tâm niệm “Tôn trọng lợi ích lẫn nhau là phương châm quan
trọng và thiết yếu trong mối quan hệ của Vinamilk với đối tác, nhà đầu tư và cổ
đông”. Theo đó:
 Đối tác: Vinamilk Vinamilk cam kết tôn trọng lợi ích của đối tác và nỗ lực
trong việc bảo vệ tài sản, nhân lực tham gia hợp tác, liên doanh liên kết.

Nhà đầu tư: Vinamilk cam kết tạo cơ hội đầu tư ngang bằng cho mọi nhà đầu tư
trong việc trao đổi, tiết lộ thông tin và tạo dựng môi trường kinh doanh minh
bạch bằng việc công khai quy trình lựa chọn nhà đầu tư.
 Cổ đông: Tôn chỉ của Vinamilk là xem lợi ích của các cổ đông như chính lợi
ích của mình.

Vinamilk cam kết đối xử sòng phẳng và trung thực với đối tác, nhà đầu tư
và cổ đông. Tất cả đối tác, nhà đầu tư và cổ đông đều được cung cấp thông tin từ
phía Công ty một cách trung thực nhất. Đồng thời, Vinamilk cam kết đảm bảo
giữ bí mật thông tin riêng của các đối tác, nhà đầu tư, cổ đông trừ những trường
hợp có yêu cầu của cơ quan Luật pháp.

Chương trình hành động của Vinamilk

Vinamilk đảm bảo thực hiện cam kết của mình thông qua việc cung cấp
bản báo cáo tài chính, báo cáo thường niên một cách minh bạch, trung thực nhất
đến các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông. Vinamilk đã và đang duy trì kênh thông
tin đến các nhà đầu tư, đối tác, cổ đông thông qua các cuộc họp đại hội đồng cổ
đông thường niên; đăng tải thông tin cho họ qua website
http://vinamilk.com.vn/; thường xuyên gửi news-letters cho họ và công ty phát
huy tối đa vai trò của bộ phận Quan Hệ Nhà Đầu Tư (Investors Relations - IR)
với cổ đông và với các nhà đầu tư tiềm năng.
47
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
Bộ phận IR có vai trò cung cấp thông tin về Vinamilk một cách dễ hiểu và
minh bạch nhất đến nhà đầu tư bao gồm: các thông số về vị thế của Vinamilk
trên thị trường, chiến lược và sáng kiến của Vinamilk trong việc tạo dựng và
duy trì giá trị. IR của Vinamilk cũng luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những phản
hồi từ nhà đầu tư nhằm mục đích nắm bắt tâm lý của các nhà đầu tư để đảm bảo
quyền lợi song hành giữa Vinamilk và nhà đầu tư cũng như các cổ đông của
công ty.
Vinamilk cũng chính là doanh nghiệp tiên phong trong việc thực hiện IR
tại Việt Nam. Ngoài ra công ty luôn cố gắng đảm bảo lợi ích của cổ đông qua
việc duy trì cổ tức đều đặn và phù hợp (40% năm 2009, 30% năm 2010 và
2011). Ngoài ra Vinamilk luôn tránh việc vi phạm vào lợi ích của cổ đông. Ví
dụ như trong việc tăng vốn điều lệ năm 2010, Vinamilk tăng vốn từ cổ phiếu
thưởng do có thặng dư chứ không bắt các cổ đông phải đóng góp thêm bất cứ
khoản nào.
2.2.3.2. Vinamilk thực hiện CSR đối với cán bộ công nhân viên.

Quan điểm chính sách của Vinamilk

Theo bộ quy tắc ứng xử, Vinamilk thực hiện các chuẩn mực CSR đối với
nhân viên bằng việc đảm bảo ba nguyên tắc cơ bản: tôn trọng, công bằng, môi
trường làm việc. Cụ thể:
 Tôn trọng: Vinamilk tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của tất cả nhân viên
cũng như tin rằng tính Chính trực luôn sẵn có trong mỗi cá nhân.Tôn trọng có
nghĩa là chúng ta coi trọng sự khác biệt của nhau, tôn trọng các quan điểm xuất
phát từ chính những khác biệt đó.
 Trao đổi thông tin: Vinamilk sẽ luôn tạo một môi trường trao đổi thông tin nội
bộ cởi mở nhằm cung cấp cho nhân viên những thông tin kịp thời về công việc, các
mối quan hệ và thành tích của nhân viên. Quan trọng hơn, Vinamilk
48
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
luôn tôn trọng những ý kiến có tính chất đóng góp, xây dựng trên nhiều phương
diện từ nhấn viên, không phân biệt cấp bậc. Đặc biệt là những đóng góp cho việc
cải thiện môi trường làm việc hoặc những vấn đề liên quan đến công việc cụ thể.
 Thông tin cá nhân: Vinamilk tôn trọng sự riêng tư cá nhân.Việc thu thập, xử lý,
lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của nhân viên chỉ được thực hiện trong những
trường hợp thật cần thiết và được cho phép bởi luật pháp.
 Công bằng: Vinamilk cam kết đối xử công bằng với nhân viên, điều đó có
nghĩa là:
 Công bằng trong việc đánh giá năng lực của nhân viên cho dù tồn tại những
quan điểm, ý kiến khác nhau trong công việc.
 Việc tuyển dụng, sắp xếp công việc và xác định mức lương, lợi ích khác cho tất
cả nhân viên của Vinamilk được dựa trên cơ sở phù hợp về trách nhiệm, khả năng
và thể hiện bản thân, kinh nghiệm cũng như kết quả đánh giá của từng nhân viên.
 Vinamilk cung cấp cơ hội bình đẳng cho nhân viên về khía cạnh lao động khác
nhau:

Thứ nhất, cam kết xác lập mục tiêu công việc phù hợp, luôn mang lại sự thỏa

đáng và thách thức với khả năng của từng nhân viên.

Thứ hai, cam kết cung cấp những cơ hội đào tạo, huấn luyện và thăng tiến
nhằm tạo điều kiện để nhân viên khẳng định và phát triển.



Thứ ba, thực hiện đánh giá kết quả công việc để thu được những ý kiến phản
hồi thẳng thắn và chính xác trên cơ sở có sự trao đổi.

49
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
 Môi trƣờng làm việc:

Vinamilk sẽ luôn cung cấp và duy trì một môi trường làm việc an ninh, an
toàn, lành mạnh và thân thiện. Một môi trường luôn thu hút và giữ chân những con
người tài năng dù họ có xuất phát điểm khác nhau. Đó là một môi trường mà:
 Tất cả nhân viên đều có cơ hội khám phá và thể hiện các tiềm năng bản thân ở
mức cao nhất cũng như đạt được đích đến của riêng mình để phát triển và đóng góp
cho sự thành công của Vinamilk.
 Tất cả nhân viên đều có điều kiện làm việc tốt nhất trên cả khía cạnh vật chất
lẫn tinh thần. Nhân viên được cung cấp không gian làm việc thuận lợi, các trang
thiết bị phục vụ công việc cũng như luôn cảm thấy thoải mái để phát huy khả năng
và đóng góp ý kiến cá nhân. Một môi trường đảm bảo khía cạnh tinh thần cũng có
nghĩa là, trong đó, mỗi nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng, mọi người có cơ
hội giao lưu, giải trí bất kể những khác biệt cá nhân về tài năng hay cá tính.
 Tất cả nhân viên đều được bảo đảm an toàn và sức khỏe. Vinamilk luôn tuân
thủ nghiêm chỉnh các chế định về an toàn và sức khỏe nhằm đảm bảo sức khỏe tốt
nhất cho mỗi người để sẵn sang phát huy năng lực của mình.

Chương trình hành động

Vinamilk đã từng bước sử dụng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể nhằm hiện
thực hóa những quy tắc trong bộ quy tắc ứng xử của công ty. Hệ thống quản lý
nguồn nhân lực tổng thể được Vinamilk phối hợp với công ty Cổ Phần Tư Vấn Quản
Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân (Tinh Vân Consulting) - một công ty giàu kinh nghiệm
và là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tư vấn quản lý nhân sự dựa
trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT).
Với việc áp dụng hệ thống quản lý tổng thể nguồn nhân lực Histaff (từ ngày
13/06/2011) đồng bộ với hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource
Planing), Vinamilk đã có thể quản lý dữ liệu được một cách tập trung và đồng bộ.
Hệ thống giúp công ty có thể theo dõi được biến động về thay đổi nhân sự thường
50
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
xuyên của các đơn vị thành viên, các chi nhánh trải rộng trên toàn quốc; Áp dụng hệ
thống máy chấm công linh hoạt như: Phân ca làm việc, theo dõi giờ vào, giờ ra, đi
muộn về sớm, làm thêm giờ, tăng ca, làm bù…; Hỗ trợ các chính sách về tính thu
nhập của các đối tượng công nhân như: Khoán sản phẩm, Năng suất theo dây
chuyền, hiệu suất hàng ngày, tính lương theo doanh thu (KPI), Phân bổ quỹ lương
hàng tháng, lương hiệu quả công việc hàng tháng...
Hệ thống cũng tạo thành sợi dây liên kết giữa Vinamilk với nhân viên, giúp
cho nhân viên có thể trao đổi, đưa ra các thắc mắc, phản ánh tình hình sản xuất, môi
trường làm việc, hay đưa ra các đề xuất đóng góp cho sự phát triển của công ty tới
lãnh đạo các cấp của công ty thông qua Kênh tiếp nhận thông báo 24/24h do Bộ
Phận Tuân Thủ đảm trách. Ngược lại, hệ thống giúp cho các chính sách, quy định,
văn bản hướng dẫn của lãnh đạo được phổ biến tới từng cán bộ nhân viên (CBNV)
trong công ty. Tất cả các chức năng trên đều nhằm đảm bảo được sự tôn trọng và
công bằng tới toàn thể CBNV.
Vinamilk cũng luôn hướng tới việc xây dựng được môi trường làm việc lành
mạnh, an toàn và tràn đầy cảm hứng cho toàn thể nhân viên trong công ty. Bằng việc
xây dựng các nhà máy với khuôn viên rộng rãi thoáng mát, đảm bảo tiêu chuẩn,
đồng thời thường xuyên trang bị, bảo dưỡng và cải tiến các trang thiết bị nhằm đảm
bảo máy móc vận hành hiệu quả và an toàn nhất.
Đặc biệt, Vinamilk chú trọng triển khai các chính sách, chương trình phúc lợi
cho người lao động: An toàn lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, cấp phát trang
thiết bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, chăm lo tới đời sống tinh thần của
người lao động: tổ chức các chuyến du lịch tham quan dã ngoại, tổ chức các giải thi
đấu thể thao, văn nghệ… Và công ty cũng áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ đối với
người lao động như chế độ lương thưởng xứng đáng, thực hiện các chương trình đào
tạo giúp nhân viên phát triển và đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Ví dụ như khóa học
trung cấp công nghiệp thực phẩm dành cho công nhân Vinamilk được công ty phối
51
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
hợp với trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM thực hiện; hay như các
chương trình ưu đãi cho CBNV cũng như con em họ có cơ hội đào tạo nâng cao
năng lực chuyên môn tại Nga.
2.2.3.3. Vinamilk thực hiện CSR đối với người tiêu dùng

Quan điểm, chính sách của Vinamilk

Người tiêu dùng chính là các nhân tố quyết định tới sự thành bại của một
doanh nghiệp. Do đó Vinamilk luôn ý thức thực thi các chính sách nhằm đáp ứng
kịp thời nhu cầu và mang tới sự hài lòng nhất cho người tiêu dùng. Điều đó được thể
hiện rõ trong bộ quy tắc ứng xử của công ty: Chiếm được lòng tin từ người tiêu dùng
luôn là cái đích mà các doanh nghiệp hướng tới. Với Vinamilk cũng vậy, họ coi
niềm tin yêu của khách hàng đối với sản phẩm của Vinamilk chính là thước đo thành
công và là động lức quý giá cho công ty tiếp tục hoạt động và phát triển. Chính vì
thế Vinamilk cam kết đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu; đảm bảo chất lượng
và sự an toàn của sản phầm; duy trì các giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc:
 Đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho sản phẩm:
Vinamilk cam kết sẽ luôn làm ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an
toàn, vệ sinh; luôn đa dạng hóa sản phẩm và cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh
tranh. Công ty đã tuân thủ và áp dụng những quy định/chuẩn mực liên quan đến chất
lượng, trang thiết bị, người lao động, nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm.
Vinamilk luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất chuẩn bao gồm các khâu từ tiếp
nhận nguyên liệu, chọn lọc, xử lý ban đầu đến chế biến, chiết rót, đóng gói và bảo
quản. Để làm được như vậy Vinamilk đã chủ động tất cả các khâu từ nguồn nguyên
liệu sạch đảm bảo cho đến quy trình sản xuất khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế..
 Trung thực trong Quảng cáo:
Một trong những hình thức để đưa hình ảnh của VINAMILK đến người tiêu
dùng chính là quảng cáo. VINAMILK kỳ vọng ở quảng cáo không chỉ ở tính sáng
52
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
tạo, hấp dẫn và hữu ích mà còn chú trọng sự trung thực và chính xác. VINAMILK
cam kết luôn quảng cáo trung thực tức là luôn nói đúng sự thật về sản phẩm của
mình. VINAMILK nói đúng, làm đúng và bán đúng sản phẩm có chất lượng cho
Người tiêu dùng như đã công bố.
 Đáp ứng người tiêu dùng:

Vinamilk luôn hướng tới người tiêu dùng để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu và
thị hiếu khi tạo ra sản phẩm. Nhu cầu của người tiêu dùng luôn thay đổi, cách tốt
nhất để làm được điều đó là luôn tôn trọng ý kiến người tiêu dùng, cũng như tạo một
môi trường thoải mái, thân thiện, kịp thời để trao đổi thông tin với người tiêu dùng.
Vinamilk cam kết luôn đón nhận thông tin từ phía người tiêu dùng như những đóng
góp về sản phẩm, mối quan tâm, thắc mắc hay cả những khiếu nại với thái độ trân
trọng nhất, lịch sự nhất, kịp thời nhất cũng như cam kết sẽ điều tra và giải quyết
thích đáng ngay lập tức đối với những vấn đề liên quan đến an toàn về sản phẩm,
dịch vụ.
 Giữ gìn thông tin Người tiêu dùng: Vinamilk luôn tôn trọng và giữ gìn thông
tin riêng tư của người tiêu dùng.

Chương trình hành động.

Vinamilk có các chương trình để thực hiện quan điểm CSR với người tiêu dùng
như sau:
 Tiêu chuẩn hóa theo cho sản phẩm:

Nhằm thực hiện đúng cam kết sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, an toàn và


đảm bảo Vinamilk đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng (Từ đầu năm 2007) cho 5 trang
trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Tuyên Quang, Lâm Đồng, Bình Định,
Nghệ An, Thanh Hoá và đang tiếp tục triển khai xây dựng thêm các trại bò sữa
công nghiệp tại Tây Ninh, Đắk Nông, Hòa Bình, đồng thời công ty đã nhập
khẩu bò giống cao sản thuần chủng HF từ Úc, New Zealand.
53
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET

Tiếp đó, quy trình chăn nuôi bò cũng được đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất
lượng: Những chú bò đều được cho ăn theo phương pháp TMR (Total mixing
ration), với khẩu phần trộn tổng hợp gồm: cỏ, ngô tươi hoặc ủ, rỉ mật, cám,
hèm… đảm bảo giàu dinh dưỡng, nhằm cho nhiều sữa và chất lượng cao.
Những chú bò sữa được ngủ giường nệm, với hệ thống làm mát và có sân


để “thể dục thể thao”, tắm nắng. Mỗi con được gắn hai con chíp điện tử để có
thể phát hiện thời kỳ động dục, lúc ốm đau hoặc tự động ngắt van khi vắt sữa
nhưng chất lượng không đạt chuẩn vi sinh…


Các trang trại của Vinamilk nằm trải dài trên toàn quốc, gần các nhà máy chế
biến, có trang thiết bị tiên tiến hiện đại nên nguồn sữa tươi luôn đảm bảo chất
lượng cao nhất, tươi ngon nhất. Ngoài ra nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi
dào cho các nhà máy sản xuất chế biến Vinamilk cũng tiến hành thu mua từ
các hộ dân. Để đảm bảo chất lượng nguồn sữa tươi nguyên liệu thu mua
Vinamilk có đội ngũ chuyên viên luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con nông dân về kỹ
thuật chăn nuôi bò, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh chuồng trại, cách vắt sữa và
bảo quản sữa. Sữa tươi nguyên liệu sau khi qua kiểm tra tại các trạm trung
chuyển được trữ lạnh và vận chuyển ngay về nhà máy chế biến.



Cũng giống như ở các trang trại chăn nuôi, các nhà máy chế biến sữa của
Vinamilk luôn được trang bị dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất tiên
tiến nhất từ các nước có công nghệ sản xuất sữa phát triển như: Thụy Điển,
Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Đức, Thụy Sĩ. Hiện Vinamilk có 1 nhà máy sản
xuất sữa ở New Zealand và 11 nhà máy sản xuất sữa tại Việt Nam với dây
chuyền sản xuất, hệ thống tiệt trùng được coi là hiện đại nhất Đông Nam Á.



Ngoài ra chất lượng sữa của Vinamilk đã được kiểm nghiệm bởi Trung tâm
dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ).
Những điều kể trên đã cho thấy các sản phẩm sữa của Vinamilk luôn đạt được
chất lượng cao nhất, tươi ngon nhất và an toàn nhất.

54
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
 Trung thực trong quảng cáo: Thực hiện đúng theo cam kết trong bộ quy tắc ứng
xử các quảng cáo (Clip, thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại
chúng, chiến dịch thử nghiệm sữa…) của Vinamilk luôn nhấn mạnh về chất lượng
của sản phẩm như: sữa thật, sữa sạch, sữa tươi nguyên chất 100% …Bao bì sản
phẩm của công ty cũng ghi rõ nguồn gốc, thành phần dinh dưỡng hay các khuyến
cáo liên quan đến sản phẩm. Bên cạnh việc Vinamilk tôn trọng tính trung thực
trong quảng cáo thì Vinamilk còn đảm bảo bán đúng sản phẩm có chất lượng cho
Người tiêu dùng như đã công bố như là một cách để chứng minh tính trung thực
trong quảng cáo của công ty.
 Đáp ứng người tiêu dùng:


Vinamilk luôn cố gắng đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng
một cách tốt nhất có thể. Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng luôn thay
đổi, với mỗi đối tượng khách hàng lại có những sở thích và thị hiếu khác nhau
chính vì vậy Vinamilk đã không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm và đã đưa ra

ngoài thị trường trên 200 mặt hàng sữa bao gồm: Sữa đặc, sữa bột, bột dinh
dưỡng, sữa tươi, kem, sữa chua, phô – mai.Và các sản phẩm khác như: sữa
đậu nành, nước ép trái cây, bánh, cà phê hòa tan, nước uống đóng chai, trà,
chocolate hòa tan... Sự đa dạng sản phẩm sữa của Vinamilk đã phần nào đáp
ứng được thị hiếu của các nhóm khách hàng ở mọi lứa tuổi từ trẻ em đến
người già.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng cam kết luôn đón nhận thông tin từ phía người

tiêu dùng như những đóng góp về sản phẩm, mối quan tâm, thắc mắc hay cả
những khiếu nại với thái độ trân trọng nhất, lịch sự nhất, kịp thời nhất cũng
như cam kết sẽ điều tra và giải quyết thích đáng ngay lập tức đối với những
vấn đề liên quan đến an toàn về sản phẩm, dịch vụ. Trên thực tế đã thực hiện
khá tốt cam kết này.
55
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET

Công ty luôn kịp thời có những giải đáp phản hồi kịp thời tới những thắc

mắc, mối quan tâm từ phía người tiêu dùng thông qua các đại lý phân phối;
qua thư từ hay đăng tải trực tiếp trên website của công ty. Ví dụ như trong vụ
việc “3 sản phẩm sữa của Vinamilk không đạt hàm lượng chất béo như đã
công bố trên nhãn” (năm 2009) và “Sữa Vinamilk kém chất lượng” (năm
2011). Vinamilk đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi, lời cám ơn tới những ý kiến
đóng góp và có phản hồi trực tiếp tới người tiêu dùng và thông qua các
phương tiện đại chúng. Điều này đã cho thấy được Vinamilk luôn cố gắng đáp
ứng người tiêu dùng một cách tốt nhất nhằm đem lại sự hài lòng cho người
tiêu dùng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì Vinamilk vẫn còn tồn tại một số hạn
chế đáng tiếc. Cũng trong vụ scandal sữa kém chất lượng năm 2011 vừa qua

Vinamilk cũng gây bức xúc không nhỏ đến người tiêu dùng với các phản hồi
từ phía công ty cụ thể là đại diện của các nhà phân phối của Vinamilk. Họ thể
hiện một sự vô trách nhiệm khi không trả lời người tiêu dùng một cách thỏa
đáng mà còn gần như đổ lỗi cho phía người tiêu dùng
 Giữ gìn thông tin người tiêu dùng:
Vinamilk thường không tiến hành thu thập thông tin các nhân của người tiêu
dùng nhằm đảm bảo đời tư cho họ. Tuy nhiên trong một số hoạt động của công ty
như các chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng: “Vinamilk đầu tư cho
tương lai”, “Sưu tập và đổi Southern Kit”… người tiêu dùng được yêu cầu tiết lộ
một số thông tin cá nhân nhất định (như tên, địa chỉ nhà, email, số điện thoại) thì
các thông tin đó được Vinamilk đồng bộ, lữu trữ giữ gìn cẩn trọng và chỉ sử dụng
thông tin đó đúng mục đích đã thỏa thuận/công bố.
56
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
2.2.3.4. Vinamilk thực hiện CSR đối với khách hàng và nhà cung cấp

Quan điểm, chính sách thực hiện của Vinamilk


 Đối với khách hàng: Vinamilk luôn nhìn nhận khách hàng như là một đối tác
kinh doanh dựa trên cơ sở đôi bên cùng có l Vinamilk không có hành vi hay hàm ý
ban ơn cho khách hàng, dù là nhà phối hay điểm bán lẻ, về giá cả, chiết khấu,
khuyến mại, hỗ trợ. Tất cả các hành động của Vinamilk với khách hàng đều nhất
quán dựa trên nền tảng là kinh doanh.
 Đối với nhà cung cấp: Vinamilk luôn mong muốn đảm bảo được một nguồn
cung cấp ổn định và tin cậy trên nền tảng quan hệ bền vững và hài hòa lợi ích với
các nhà cung cấp nguyên liệu cũng như dịch vụ ở mức tiêu chuẩn cao. Do đó,
Vinamilk cam kết tạo dựng hình ảnh một công ty uy tín, tôn trọng và trung thực
với các nhà cung cấp.

Chương trình hành động


 Đối với khách hàng:

Giữ được mối quan hệ tốt đẹp, bền vững lâu dài với khách hàng sẽ giúp cho
công ty tăng cường được năng lực cạnh tranh trên thị trường. Chính vì thế
Vinamilk đã có những hành động thiết thực như hoạch định, điều khoản hợp
tác, hỗ trợ về hệ thống khách hàng nhằm chiếm được sự trung thành của khách
hàng. Khách hàng của Vinamilk ở đây chính là những nhà phân phối sản phẩm
của công ty.



Hiện nay Vinamilk có hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước với hơn
240 nhà phân phối (NPP) trên hệ thống phân phối sản phẩm Vinamilk và có
trên 140.000 điểm bán hàng trên hệ thống toàn quốc. Công ty cũng bán hàng
qua tất cả các hệ thống Siêu thị trong toàn quốc. Với hệ thống phân phối khổng
lồ như vậy thì Vinamilk đã làm gì để duy trì và phát triển hệ thống một cách
bền vững? Câu trả lời chính là việc thực hiện tốt và rõ ràng các chính sách ưu

57
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
đãi tới các nhà phân phối như chính sách giá linh hoạt nhưng ổn định, chính
sách chiết khấu, khuyến mãi hay hỗ trợ bán hàng cho NPP. Đồng thời công ty
cũng áp dụng chính sách răn đe công bằng tới các NPP nếu như NPP nào vi
phạm hợp đồng với Vinamilk, công ty sẽ chấm dứt cắt bỏ để làm gương cho
những NPP khác. Bên cạnh đó, việc áp dụng hệ thống quản lí ERP quốc tế của
Oracle, SAP và Microsoft đã giúp cho luồng thông tin hai chiều từ phía
vinamilk tới NPP và ngược lại được thông suốt, hệ thống, tập trung và nhanh
chóng nhất. Những điều đó đã giúp Vinamilk và các NPP trở thành những
người bạn thân thiết và chung thủy với các sản phẩm của công ty.
 Đối với nhà cung cấp:
Vinamilk luôn duy trì được mối quan hệ bền vững lâu dài thông qua chính sách
đánh giá của công ty và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho phía nhà cung cấp. Ví dụ
như Vinamilk đã hỗ trợ tài chính, công nghệ kĩ thuật cho nông dân để họ phát triển
chăn nuôi một cách có chất lượng; đồng thời công ty cũng tiến hành thu mua sữa
chất lượng cao với giá cáo qua đó khích lệ được người nông dân tiếp tục gắn bó với
đàn bò sữa. Chính nhờ những chính sách phù hợp thích đáng mà Vinamilk đã duy trì
mối quan hệ lâu bền (trên 10 năm) với các nhà cung cấp lớn uy tín trong ngành sữa
trên thế giới cũng như ở Việt Nam như: Fonterra (SEA) Pte Ltd, Hoogwegt
International BV, Perstima Bình Dương, Tetra Pak Indochina…
2.2.3.5. Vinamilk thực hiện CSR đối với Môi trường và Cộng đồng.

Quan điểm chính sách của Vinamilk

Vinamilk có một quan điểm rất rõ ràng và nhất quán đối với vấn đề bảo vệ
môi trường và phát triển cộng đồng: “Vinamilk phát triển bền vững thân thiện với
môi trường và có trách nhiệm với xã hội”. Điều đó có nghĩa là Vinamilk luôn hướng
tới việc hoạt động sản xuất an toàn nhất có thể đối với môi trường xung quanh bao
gồm bảo vệ nguồn nước, không khí, môi trường xung quanh khu sản xuất, chế biến;
58
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
đồng thời Vinamilk cũng luôn cố gắng hết sức đảm bảo lợi ích của toàn thể cộng
đồng chia sẻ một phần gánh nặng trách nhiệm xã hội cho nhà nước và chính phủ.

Chương trình hành động


 Đối với môi trƣờng:
Vinamilk đã và đang không ngừng thực hiện các chương trình hành động vì
môi trường. Từ khi bắt đầu tiến hành sản xuất công ty Vinamilk đã chú trọng tới
việc giảm thiểu và xử lí chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.
Vinamilk đã chủ trương xây dựng các nhà máy, trang trại theo hướng hiện đại, tiêu
chuẩn với hệ thống xử lí chất thải tiên tiến đảm bảo tiêu chuẩn ISO 14000. Hiện
nay, toàn bộ các nhà máy trang trại của Vinamilk đều đạt tiêu chuẩn HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point) - “Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và
xác định kiểm soát trọng yếu” dùng để xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy
trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm, tạo ra môi trường làm
việc thông thoáng sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho CBNV và không
ảnh hưởng tới đến khu vực dân cư xung quanh nhà máy. Bởi vì do quy trình sản
xuất của Vinamilk hầu như là khép kín từ khâu nguyên liệu đầu vào cho tới khi sản
phẩm được tạo ra. Với cơ sở hạ tầng nhà máy, trang trại hiện đại, cùng với trang
thiết bị tiên tiến tiết kiệm, và hệ thống xử lí chất thải thông minh được sở Tài
Nguyên và Môi Trường công nhận đã làm giảm đáng kể lượng chất thải trong quá
trình sản xuất của công ty ra môi trường bên ngoài. Lượng chất thải giảm qua từng
năm cho thấy được những nỗ lực của Vinamilk đã có hiệu quả. Theo đó, lượng
nước đã qua xử lí và thải ra ngoài môi trường năm 2010 đã giảm 17.1% trên 1 tấn
sản phẩm so với năm 2009.15
Bên cạnh đó, Vinamilk cũng thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu ô
nhiễm cho môi trường xung quanh cũng như là khu dân cư quanh nhà máy, trang
15
Theo báo cáo thường niên của Vinamilk năm 2011
59
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
trại của công ty. Mọi nguồn phát sinh tiếng ồn đều nằm xa khu dân cư và được
cách ly hoàn toàn. Công ty còn trồng cây xanh xung quanh nhà máy tạo cảnh quan
xanh - sạch - đẹp, đồng thời hạn chế tiếng ồn, bụi khói ảnh hưởng đến môi trường
không khí khu dân cư nhằm giảm hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn vốn đang là vấn nạn
ở các thành phố lớn.
Vinamilk cũng luôn nỗ lực tìm kiếm thêm các giải pháp để phòng ngừa ô
nhiễm, giảm lượng chất thải, tiết kiệm và tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên,
nhiên liệu theo hướng thân thiện với môi trường. Bên cạnh hệ thống trang trại, nhà
máy, máy móc thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn Vinamilk đã không ngừng cải thiện
hệ thống vận hành hay thiết bị theo hướng tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi
trường. Như việc sử dụng công nghệ đèn LED (giúp tiết kiệm 5-25 lần tiêu thụ
điện năng) thay thế cho đèn cao áp chiếu sáng thông thường trong công ty tại nhà
máy Sữa Sài Gòn. Vinamilk thực hành tiết kiệm theo chủ trương chính sách của
Đảng và Nhà Nươc cũng như của chính công ty Vinamilk. Vinamilk cũng đã gây
dựng những phong trào tiết kiệm năng lượng trong nội bộ công ty qua đó công ty
đã giảm thiểu được nhu cầu về năng lượng (điện, nước, dầu). Kết quả này được thể
hiện qua bảng số liệu dưới đây:
60
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty

Recomendados

Đề tài: Văn hóa doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp, 9 ĐIỂM! von
Đề tài: Văn hóa doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp, 9 ĐIỂM!Đề tài: Văn hóa doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Văn hóa doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
23.4K views63 Folien
Đề tài: Chiến lược Marketing của Công ty CP Hoá dầu Petrolimex von
Đề tài: Chiến lược Marketing của Công ty CP Hoá dầu PetrolimexĐề tài: Chiến lược Marketing của Công ty CP Hoá dầu Petrolimex
Đề tài: Chiến lược Marketing của Công ty CP Hoá dầu PetrolimexDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
3.4K views111 Folien
Báo cáo thực hành nghề nghiệp 2 - đại học Tài Chính Marketing von
Báo cáo thực hành nghề nghiệp 2 - đại học Tài Chính MarketingBáo cáo thực hành nghề nghiệp 2 - đại học Tài Chính Marketing
Báo cáo thực hành nghề nghiệp 2 - đại học Tài Chính MarketingDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
5.4K views12 Folien
Văn Hóa Doanh Nghiệp Tập Đoàn Vingroup von
Văn Hóa Doanh Nghiệp Tập Đoàn VingroupVăn Hóa Doanh Nghiệp Tập Đoàn Vingroup
Văn Hóa Doanh Nghiệp Tập Đoàn Vingroupnataliej4
8.3K views10 Folien
Chiến lược đa dạng hóa của công ty Vinamilk_Tình huống số5 von
Chiến lược đa dạng hóa của công ty Vinamilk_Tình huống số5Chiến lược đa dạng hóa của công ty Vinamilk_Tình huống số5
Chiến lược đa dạng hóa của công ty Vinamilk_Tình huống số5Thùy Dung Hoàng
35.8K views13 Folien
Luận văn: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ , 9 ĐIỂM von
Luận văn: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ , 9 ĐIỂMLuận văn: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ , 9 ĐIỂM
Luận văn: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ , 9 ĐIỂMViết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
8.1K views119 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp công ty FPT, HAY von
Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp công ty FPT, HAYLuận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp công ty FPT, HAY
Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp công ty FPT, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
4.5K views152 Folien
Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ( Quản trị nguồn nhân lực ) von
Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ( Quản trị nguồn nhân lực )Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ( Quản trị nguồn nhân lực )
Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ( Quản trị nguồn nhân lực )kudos21
10K views28 Folien
Đề tài: Phân tích chuỗi giá trị và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trái... von
Đề tài: Phân tích chuỗi giá trị và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trái...Đề tài: Phân tích chuỗi giá trị và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trái...
Đề tài: Phân tích chuỗi giá trị và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trái...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
21.8K views100 Folien
Luận văn: Phân tích công việc tại Công ty Văn phòng phẩm, HAY von
Luận văn: Phân tích công việc tại Công ty Văn phòng phẩm, HAYLuận văn: Phân tích công việc tại Công ty Văn phòng phẩm, HAY
Luận văn: Phân tích công việc tại Công ty Văn phòng phẩm, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
5.1K views121 Folien
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY C... von
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY C...MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY C...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY C...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
1.6K views103 Folien
Luận văn: Xây dựng chiến lược marketing cho mặt hàng nước yến sanest của công... von
Luận văn: Xây dựng chiến lược marketing cho mặt hàng nước yến sanest của công...Luận văn: Xây dựng chiến lược marketing cho mặt hàng nước yến sanest của công...
Luận văn: Xây dựng chiến lược marketing cho mặt hàng nước yến sanest của công...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
2.4K views21 Folien

Was ist angesagt?(20)

Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ( Quản trị nguồn nhân lực ) von kudos21
Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ( Quản trị nguồn nhân lực )Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ( Quản trị nguồn nhân lực )
Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ( Quản trị nguồn nhân lực )
kudos2110K views
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn von lehaiau
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh TuấnHành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
lehaiau109.2K views
Quan tri cong nghe von luanizura
Quan tri cong ngheQuan tri cong nghe
Quan tri cong nghe
luanizura21.6K views
Chiến lược kd công ty xây dựng Trường Long von Việt Việt
Chiến lược kd công ty xây dựng Trường LongChiến lược kd công ty xây dựng Trường Long
Chiến lược kd công ty xây dựng Trường Long
Việt Việt23.8K views
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ... von Thư viện Tài liệu mẫu
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...
[Tiểu luận] Công tác phân tích công việc tại Công ty cổ phần Kinh Đô von Hạt Mít
[Tiểu luận] Công tác phân tích công việc tại Công ty cổ phần Kinh Đô[Tiểu luận] Công tác phân tích công việc tại Công ty cổ phần Kinh Đô
[Tiểu luận] Công tác phân tích công việc tại Công ty cổ phần Kinh Đô
Hạt Mít55K views

Similar a Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế von
Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tếLuận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế
Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tếKhotailieu - Kiều My
816 views116 Folien
Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành... von
Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...
Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...luanvantrust
851 views132 Folien
Bao cao tttn von
Bao cao tttnBao cao tttn
Bao cao tttnLan Nguyễn
7.3K views61 Folien
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔ... von
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔ...BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔ...
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔ...OnTimeVitThu
8.4K views78 Folien
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH >>TẢI FREE ZALO 0934 573... von
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH >>TẢI FREE ZALO 0934 573...CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH >>TẢI FREE ZALO 0934 573...
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH >>TẢI FREE ZALO 0934 573...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
1.6K views48 Folien
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH ISO Green giai đoạn 2021- 2025 von
 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH ISO Green giai đoạn 2021- 2025 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH ISO Green giai đoạn 2021- 2025
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH ISO Green giai đoạn 2021- 2025 luanvantrust
183 views46 Folien

Similar a Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty(20)

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế von Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tếLuận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế
Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế
Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành... von luanvantrust
Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...
Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...
luanvantrust851 views
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔ... von OnTimeVitThu
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔ...BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔ...
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔ...
OnTimeVitThu8.4K views
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH ISO Green giai đoạn 2021- 2025 von luanvantrust
 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH ISO Green giai đoạn 2021- 2025 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH ISO Green giai đoạn 2021- 2025
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH ISO Green giai đoạn 2021- 2025
luanvantrust183 views
MẪU BÁO CÁO MARKETING: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM GỐM SỨ... von OnTimeVitThu
MẪU BÁO CÁO MARKETING: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM GỐM SỨ...MẪU BÁO CÁO MARKETING: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM GỐM SỨ...
MẪU BÁO CÁO MARKETING: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM GỐM SỨ...
OnTimeVitThu84 views
Đánh giá hoạt động marketing – mix cho sản phẩm gốm sứ của công ty TNHH Cường... von luanvantrust
Đánh giá hoạt động marketing – mix cho sản phẩm gốm sứ của công ty TNHH Cường...Đánh giá hoạt động marketing – mix cho sản phẩm gốm sứ của công ty TNHH Cường...
Đánh giá hoạt động marketing – mix cho sản phẩm gốm sứ của công ty TNHH Cường...
luanvantrust580 views

Más de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620

Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty von
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công TyPhân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công TyNhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
13 views32 Folien
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti... von
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
58 views55 Folien
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và... von
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
17 views127 Folien
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ... von
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
339 views75 Folien

Más de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Último

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
13 views127 Folien
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
9 views7 Folien
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... von
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 views26 Folien
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views271 Folien
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc von
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docLuận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
10 views30 Folien
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
26 views102 Folien

Último(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub9 views
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 views
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 views

Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty

 • 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -----  ----- CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2011-2023 TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK -HÀ NỘI, 5/2023 -
 • 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -----  ----- CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2011-2023 TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Ngọc Thắng GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: -HÀ NỘI, 5/2023 -
 • 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET “Trách nhiệm xã hội trong công việc kinh doanh không nên là một sự ép buộc; đó là một quyết định tự nguyện mà các nhà lãnh đạo của mỗi công ty đều phải làm cho chính doanh nghiệp của mình” John Mackey, doanh nhân người Mỹ, đồng sáng lập và CEO Tập đoàn Whole Foods Market
 • 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET LỜI CẢM ƠN Nhóm nghiên cứu chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những người đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành bài nghiên cứu này. Trong mỗi bước thực hiện bài nghiên cứu, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, những góp ý và sự khích lệ của các thầy cô giáo và bạn bè. Đầu tiên, nhóm nghiên cứu muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tiến sỹ Nguyễn Ngọc Thắng, chủ nhiệm bộ môn Quản trị chiến lược, khoa Quản trị Kinh doanh vì đã hết lòng giúp đỡ cũng như đưa ra những nhận xét và góp ý giá trị cho bài nghiên cứu. Chính sự tận tụy này của thầy đã giúp chúng tôi có thể hoàn thành bài nghiên cứu này một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình làm việc, nhóm nghiên cứu cũng nhận được những chia sẻ, góp ý từ những người bạn thân thiết. Nếu không có họ, chúng tôi đã không thể hoàn thành bài nghiên cứu này theo đúng tiến độ. Cuối cùng, chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới trường Đại Học Kinh Tế, ĐH Quốc Gia Hà Nội, và đặc biệt là khoa Quản trị Kinh doanh vì đã hết sức tạo điều kiện cho nhóm thực hiện bài nghiên cứu này. Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2023 Nhóm thực hiện đề tài 1
 • 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET MỤC LỤC Danh mục bảng biểu ..................................................................................................... 5 Mở đầu ........................................................................................................................... 6 Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực hiện CSR ........................ 17 1.1. Một số khái niệm liên quan tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). 17 1.1.1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp....................................................... 17 1.1.2. Những thành tố của CSR. .......................................................................... 18 1.2. Lợi ích của CSR với doanh nghiệp.................................................................. 21 1.2.1. Lợi ích về tài chính. ................................................................................... 21 1.2.2. Lợi ích phi tài chính................................................................................... 26 1.3. Tính cấp thiết của việc thực hiện CSR tại Việt Nam....................................... 30 1.3.1. Yếu tố môi trường kinh doanh................................................................... 30 1.3.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp.................................................................. 32 1.4. Nguồn lực để thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam. ............................ 33 1.4.1. Nguồn lực bên trong. ................................................................................. 33 1.4.2. Nguồn lực bên ngoài.................................................................................. 35 1.5. Kinh nghiệm thực hiện CSR của một số doanh nghiệp nước ngoài................ 36 2
 • 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Chƣơng 2: Thực trạng vấn đề thực hiện CSR của Vinamilk................................. 41 2.1. Sơ lược về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. ..................................... 41 2.2. Thực trạng vấn đề thực hiện CSR tại công ty Vinamilk.................................. 44 2.2.1. Sự cần thiết của việc thực hiện CSR tại Vinamilk. ................................... 44 2.2.2. Quan điểm thực hiện CSR của Vinamilk. .................................................. 45 2.2.3. Tình hình thực hiện CSR của Vinamilk. ................................................... 46 2.2.4. Ngân sách thực hiện CSR của Vinamilk. .................................................. 63 2.2.5. Đánh giá việc thực hiện CSR của Vinamilk.............................................. 64 Chƣơng 3: Giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả CSR đối với Vinamilk ...... 76 3.1. Nguyên tắc hình thành các nhóm giải pháp..................................................... 77 3.1.1. Khung khổ lý thuyết. ................................................................................. 77 3.1.2. Mục đích hình thành. ................................................................................. 77 3.2. Nhóm giải pháp mang tính kỹ thuật................................................................. 78 3.2. Nhóm giải pháp về con người.......................................................................... 79 3.3. Nhóm giải pháp về tài chính. ........................................................................... 80 3.4. Tăng cường vai trò của lãnh đạo với CSR tại Vinamilk.................................. 82 Kết luận ........................................................................................................................ 83 Danh mục tài liệu tham khảo ..................................................................................... 89 3
 • 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CBNV Cán Bộ Nhân Viên CNH-HĐH Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa CDM Clean Development Mechanism CoCs Code of Conducts CSR Corporate Social Responsibility ĐHQGHN Đại Học Quốc Gia Hà Nội DN Doanh Nghiệp FDI Foreign Direct Investment IR Investors Relations ISO International Organization of Standardization KLD Kinder, Lydenberg, Domini Research & Analytics KPI Key Performance Indicators MBA Master of Business Administration NPP Nhà Phân Phối PRI Principles of Responsible Investment ROA Return on Assets ROE Return on Equity TMC Toyota Motor Corporation WTO World Trade Organization 4
 • 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 1: Mô hình kim tự tháp CSR ........................................................................... 19 Biểu đồ 2: Động lượng CSR ......................................................................................... 22 Biểu đồ 3: Đường giá trị CSR....................................................................................... 23 Biểu đồ 4: Cảm nhận về hình ảnh của công ty trong cộng đồng .................................. 28 Biểu đồ 5: Đánh giá mức độ quan trọng của CSR ........................................................ 29 Biểu đồ 6: Mối quan hệ giữa các yếu tố CSR cốt lõi của TMC.................................... 37 Biểu đồ 7: Sơ đồ “Phương thức Toyota” ...................................................................... 37 Biểu đồ 8: Sơ đồ các cơ quan thực thi chính sách CSR của TMC................................ 38 Biểu đồ 9: Sơ đồ so sánh lượng tiêu thụ năng lượng giữa năm 2007 và 2010 ............. 40 Biểu đồ 10: Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý công ty Vinamilk................................... 42 Biểu đồ 11: Mô hình quan điểm CSR của Vinamilk với các bên liên quan ................. 46 Biểu đồ 12: Mối quan hệ giữa nguồn tài nguyên sử dụng và nước thải của Vinamilk.. 61 Biểu đồ 13: Ngân sách giành cho hoạt động CSR của Vinamilk ................................. 64 Biểu đồ 14: Sơ đồ tăng trưởng doanh thu của Vinamilk qua các năm ......................... 66 Biểu đồ 15: Sơ đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng ROA của Vinamilk qua các năm ........ 66 Biểu đồ 16: Sơ đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng ROE của Vinamilk qua các năm......... 67 Biểu đồ 17: Mô hình các nhóm giải pháp thúc đẩy CSR cho doanh nghiệp ................ 76 Biểu đồ 18: Mô hình khung giải pháp thúc đẩy CSR tại Việt Nam.............................. 84 5
 • 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được biết đến như một trong những yếu tố làm nên rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như tăng doanh số, lợi nhuận, giảm tỉ lệ thôi việc hay mở rộng cơ hội phát triển thị trường. Trên thực tế kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một khái niệm không mới và ở trên bình diện thế giới thì từ những năm của thập niên 1980, CSR đã trở thành một chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi công ty. Từ đó tới nay, CSR đã dần chứng tỏ được vai trò lớn lao của mình đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp cũng như sự hài hòa với lợi ích của xã hội. Chính vì thế, khái niệm CSR đang ngày một được sự quan tâm, cũng như được đầu tư nhiều hơn từ phía các doanh nghiệp. 1.1. Một số khái niệm liên quan tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). 1.1.1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thời gian gần đây, có một số vụ việc gây xôn xao dư luận như công ty Vedan Việt Nam bức tử sông Thị Vải, nước tương nhiễm 3-MCPD hay sữa nhiễm độc chất melamine. Kể từ đó, dư luận ngày một quan tâm và bàn bạc nhiều hơn về cụm từ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kinh doanh đối với môi trường cũng như người tiêu dùng. Để nói tới vấn đề liên quan tới trách nhiệm trong kinh doanh của doanh nghiệp, cộng đồng thế giới cùng thống nhất một cụm từ chung, đó là “Corporate Social Responsibility – trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.
 • 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Trên thực tế, có rất nhiều khái nhiệm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi công ty, chính phủ dựa trên điều kiện, đặc điểm và trình độ phát triển của mỗi đối tượng. Keith Davies (1973) đưa ra một khái niệm khá rộng: ”CSR là sự quan tâm và phản ứng của doanh nghiệp với các vấn đề vượt ra ngoài việc thỏa mãn những yêu cầu, pháp lý, công nghệ”. Còn A. Carroll (1999) cho rằng CSR còn có phạm vi lớn hơn “là tất cả những vấn đề pháp lý, kinh tế, đạo đức và những lĩnh vực khác mà xã hội trông đợi ở doanh nghiệp trong những thời điểm nhất định”. Trong khi đó, theo Matten và Moon (2004): “CSR là một khái niệm bao trùm các khái niệm khác như đạo đức kinh doanh, doanh nghiệp làm từ thiện, công dân doanh nghiệp, tính bền vững và trách nhiệm môi trường. Đó là một khái niệm động và luôn được thử thách trong từng hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội đặc thù”. Như vậy, chúng ta phần nào thấy được bản chất của CSR và trong bài nghiên cứu, nhóm tác giả quyết định lấy quan điểm chính thức của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững – World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) làm để làm bật lên bản chất của CSR, đó là: “CSR là cam kết liên tục của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, trong khi đó cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình họ cũng như của cộng đồng và xã hội”. Lý do nhóm nghiên cứu chọn quan điểm này để minh họa cho khái niệm CSR vì WBCSD là một tổ chức nghiêm túc trong thúc đẩy CSR trong các doanh nghiệp thành viên và quan điểm này cũng được giới khoa học đánh giá cao. 1.1.2. Những thành tố của CSR. Mặc dù CSR đã trở nên phổ biến, hiện vẫn có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm, nội dung, và phạm vi của CSR. Trong số những lý thuyết liên quan tới vấn đề này, mô hình “kim tự tháp” của A. Carroll có tính toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất. 18
 • 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Biểu đồ 1: Mô hình kim tự tháp CSR (Nguồn: Nguyễn Đình Cung, Lưu Minh Đức (2008, p8)) Dựa theo mô hình này, CSR bao gồm trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện. Cụ thể như sau: - Trách nhiệm kinh tế: tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng là những điều kiện tiên quyết. Điều này là đương nhiên bởi doanh nghiệp được thành lập trước hết vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận của doanh nhân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp là một thành tố cấu tạo nên xã hội, do vậy chức năng kinh doanh cần được ưu tiên và đặt lên hàng đầu. Cũng có thể nói rằng trách nhiệm kinh tế là yếu tố nền tảng và các trách nhiệm còn lại đều phải dựa trên trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp. - Trách nhiệm pháp lý: hay còn được gọi là trách nhiệm tuân thủ pháp luật chính là một phần của bản cam kết giữa doanh nghiệp và xã hội. Nhà nước có trách nhiệm mã hóa những quy tắc, chuẩn mực đạo đức, xã hội vào các văn bản pháp luật. Doanh nghiệp, dựa trên cơ sở đó, sẽ theo đuổi các mục tiêu về kinh tế của mình dựa trên những chuẩn mực, quy tắc trong các bộ luật được ban hành. Cùng với trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý là hai bộ phận nền tảng, cơ bản nhất và không thể thiếu đối với CSR. 19
 • 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET - Trách nhiệm đạo đức: đây là những chuẩn mực, quy tắc được xã hội thừa nhận nhưng chưa có mặt trong các văn bản luật. Trên thực tế, những chuẩn mực xã hội luôn biến đổi và vì thế những chính sách pháp luật chỉ có thể theo sau trong quá trình biến đổi này. Do đó, pháp luật không thể phản ánh hết những đòi hỏi về những quy tắc ứng xử của xã hôi. Vì vậy, trách nhiệm thực hiện đúng luật pháp là đòi hỏi tối thiểu với doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần phải thực hiện những nghĩa vụ, quy tắc ngoài luật hay chính là trách nhiệm đạo đức. Việc thực hiện trách nhiệm đạo đức là tự nguyện đối với mọi doanh nghiệp nhưng lại có vai trò trung tâm đối với CSR (ví dụ như việc thực hiện ngày nghỉ cuối tuần, tiền cho nhân công làm thêm ca, uy tín đối với đối tác, quan hệ tốt với khách hàng…). - Trách nhiệm từ thiện: là những hoạt động của doanh nghiệp đã vượt qua sự kỳ vọng của xã hội. Một số ví dụ như trao quà cho trẻ mồ côi, tài trợ học bổng cho học sinh sinh viên,… Trách nhiệm từ thiện khác trách nhiệm đạo đức ở chỗ, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm này “hoàn toàn tự nguyện”. Nếu doanh nghiệp không thực hiện CSR tới mức độ này thì họ vẫn được coi là đã hoàn thiện đầy đủ trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh những phân tích về nội dung của mô hình trên, nó cũng được đông đảo học giả đưa ra rất nhiều đánh giá tích cực: - Có tính toàn diện và khả thi cao. Mô hình này có thể được áp dụng trong việc xây dựng khuôn khổ chính sách về CSR của nhà nước. - Việc đặt trách nhiệm kinh tế làm nền tảng đã làm thỏa mãn nhu cầu về lý thuyết đại diện trong quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, việc làm này còn giúp xóa đi những hoài nghi về tính trung thực trong những chương trình CSR của doanh nghiệp. Cũng vì vậy, nó xóa đi ranh giới của việc thực hiện CSR là “vì mình” hay “vì người”, khiến hai mục đích này là không thể tách rời. 20
 • 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET - Ranh giới giữa các tầng của kim tự tháp luôn chồng lấn lên nhau, không thể tách rời và tác động lần nhau. - Làm rõ mối quan hệ giữa công việc từ thiện và trách nhiệm xã hội. Một cách hình tượng, có thể nói rằng từ thiện chỉ là bề nổi của tảng bang chìm CSR mà thôi. - Việc cân bằng lợi ích giữa các bên tham gia trong việc thực hiện các chuẩn mực CSR được đề cập tới như một nội dụng then chốt của quản trị doanh nghiệp. 1.2. Lợi ích của CSR với doanh nghiệp. Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu về quản lý Ashridge, cứ 10 nhà quản lý điều hành cấp cao thì có đến 9 người tin rằng CSR là rất quan trọng với các hoạt động kinh doanh của công ty. Hơn 3/4 các nhà quản lý cho rằng công ty cần hoạt động theo những phương thức có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng 3 . Nhóm tác giả chia lợi ích của CSR với doanh nghiệp theo hai tiêu chí chính. Đó là lợi ích tài chính và lợi ích phi tài chính. Sau đây là những phân tích kỹ hơn về lợi ích của CSR đối với doanh nghiệp. 1.2.1. Lợi ích về tài chính.  Giảm chi phí sản xuất  Với việc áp dụng CSR, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các công ty có thể tiết kiệm đáng kể chi phí. Thông thường những công nghệ hiện đại hơn, sạch hơn luôn đi kèm với đó là giá thành đầu vào cũng rất thấp. Công ty sản xuất gốm sứ Giang tây, Trung quốc, khi lắp đặt công nghệ mới thân thiện với môi trường đã tiết kiệm gần 10 triệu USD mỗi năm, với kết quả giảm 6% lượng nước sử dụng, 65% lượng chất thải nước và 74% chất thải khí 4 . 3 http://www.bwportal.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=31%3A&Itemid=25 4 http://www.bwportal.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=31%3A&Itemid=25 21
 • 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Một ví dụ khác đến từ tập đoàn PepsiCo với dự án hỗ trợ và thu mua ngô ở San Gabriel, Mexico. Khoảng hơn 300 hộ nông dân nghèo ở đây không còn phải bán ngô thông qua trung gian nữa mà bán trực tiếp sản phẩm cho tập đoàn Pepsi. Pepsi đảm bảo thu mua với cùng một giá mà họ chi trả cho nông dân ở vụ mùa trước. Ngoài ra họ còn hỗ trợ nông dân về tài chính để mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu và các thiết bị phục vụ mùa màng. Dự án ngô này đã giúp Pepsi tiết kiệm được chi phí vận chuyển vì các trang trại gần 2 nhà máy của họ. Hơn nữa việc sử dụng các trang trại địa phương là sự đảm bảo tốt nhất cho chất lượng sản phẩm của Pepsi. “Điều này đã mang đến cho chúng tôi tác động đòn bẩy tuyệt vời bởi vì giá ngô không biến động nhiều nhưng giá vận chuyển thì tăng lên liên tục”, Ông Pedro Padierna, Chủ tịch của PepsiCo ở Mexico, Trung Mỹ và vùng Caribbean cho biết. Rõ ràng khi thực hiện các chiến lược CSR, PepsiCo không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân ở San Gabriel mà đã giúp chính mình cắt giảm chi phí sản xuất. Biểu đồ 2: Động lƣợng CSR (Nguồn: IBM Institute for Business Valuve) 22
 • 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Biểu đồ trên được lấy từ khảo sát của viện IBM về giá trị doanh nghiệp. Chúng ta có thể thấy số liệu ở cột thứ 4 từ trái sang chỉ ra rằng các công ty tập trung vào hoạt động CSR mang lại hiệu quả cắt giảm chi phí (Cost savings), với 38% số công ty được khảo sát đang hoạt động rất tốt trong lĩnh vực này, và 47% đang bắt đầu thực hiện các chiến lược CSR nhằm cắt giảm chi phí. Điều này góp phần chứng minh hiệu quả trong việc cắt giảm chi phí khi thực hiện các hoạt động CSR là hoàn toàn đúng đắn.  Tăng doanh số bán hàng:  Biểu đồ 3: Đƣờng giá trị CSR (Nguồn: IBM Institute for Business Value) 23
 • 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể thấy ở phía bên phải của đường giá trị CSR là khả năng có được những thị trường mới, những đối tác mới, sự đổi mới sản phẩm và dịch vụ. Nhờ vậy mà doanh số bán hàng tăng lên, dẫn đến lợi nhuận tăng. Một loạt các công ty đang áp dụng các chiến lược tương tự nhằm nâng cao lợi ích xã hội cho người nghèo, mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một trong những ví dụ đi đầu là sự phát triển một sản phẩm sữa chua vi-ta-min tăng cường của Danone, bán với giá là 11 cents ở Bangladesh. Tuy sản phẩm không này không đem về lợi nhuận ngay lập tức nhưng nó đã giúp công ty có một sự hiểu biết vô giá về 2.5 triệu khách hàng tiềm năng với mức sống dưới $2.5 một ngày 5 . Tập đoàn Philips cũng là một ví dụ tuyệt vời trong trường hợp này. Philips bắt đầu bán các thiết bị thắp sáng bằng năng lượng mặt trời với chi phí thấp ở châu Phi, nơi mà người dân không có cơ hội được tiếp cận với hệ thống mạng lưới điện. Ông Harry Verhaar, giám đốc bộ phận phát triển bền vững nói: “Đây là thị trường của chúng tôi. Chúng tôi muốn chỉ cho khách hàng thấy rằng sản phẩm của chúng tôi không những mang lại lợi ích kinh tế cho công ty mà còn tốt cho khách hàng và hệ sinh thái”.  Tăng tỉ lệ các hợp đồng quốc tế  Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các công ty Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thì CSR thực sự chính là một giải pháp. Các tập đoàn đa quốc gia thường yêu cầu rất khắt khe về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, vì họ đứng trước sức ép rất lớn từ phía khách hàng ở các nước phát triển, hoặc do chính điều luật của công ty họ quy định như vậy. Vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thực sự lao vào cuộc cách mạng CSR thì mới có thể tham gia cuộc chơi toàn cầu này. Hơn nữa, năm 2014, Việt Nam sẽ xóa bỏ toàn bộ rào cản 5http://www.nytimes.com/2011/02/22/business/global/22pepsi.html?pagewanted=all 24
 • 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET thuế quan thương mại theo hiệp định của WTO. Liệu doanh nghiệp của chúng ta có thể cạnh tranh được hay không? Hay có thể dành được những hợp đồng quốc tế được hay không? CSR chính là một phần của câu trả lời! Việc thực hiện tốt CSR sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có được lợi thế hay ít nhất là không bị đánh bật ra vì không đủ tiêu chuẩn khi tham gia ký kết các hợp đồng quốc tế.  Tăng tỉ lệ các nhà đầu tư quốc tế  Phương pháp đánh giá CSR phổ biến nhất hiện nay là dựa vào các chỉ số KLD - Kinder, Lydenberg, Domini Research & Analytics. Chỉ số này được đưa ra vào năm 1990, để bao hàm các chỉ số CSR vào các quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ thường đưa ra các quyết định đầu tư vào những công ty được KLD đánh giá có chỉ số về CSR dương, tức là thực hiện tốt và có hiệu quả các chiến lược CSR. Theo bản báo cáo hàng năm của PRI – Principles of Responsible Investment cho năm 2011, có trên 900 chữ ký phê chuẩn từ 48 quốc gia đồng ý với quy định của Liên hợp quốc về đầu tư có trách nhiệm, với tổng giá trị tài sản đầu tư là 30 nghìn tỉ đô-la. Năm 2011, 545 nhà đầu tư bắt đầu hoàn thành cuộc khảo sát đánh giá báo cáo PRI hàng năm để chỉ ra cách họ thực hành sáu quy tắc đầu tư có trách nhiệm như thế nào. Trong số đó, 94% chủ tài sản và 93% giám đốc đầu tư ngày nay có luật đầu tư có trách nhiệm một cách nghiêm túc. Báo cáo cũng chỉ ra rằng trên 50% các nhà đầu tư bên ngoài gắn kết chặt chẽ với các chỉ số CSR của KLD. 71% các công ty đầu tư yêu cầu các công ty công khai các hoạt động CSR vào báo cáo tài chính của mình 6 . Có thể nói CSR đang là xu hướng của các nhà đầu tư quốc tế. Rõ ràng, thực hiện tốt trách nhiệm CSR sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng hơn trong việc thu hút được các nguồn vốn FDI từ nhà đầu tư quốc tế. 6 Kld.com/research 25
 • 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1.2.2. Lợi ích phi tài chính Mặc dù các lợi ích phi tài chính suy cho cùng vẫn có thể quy về lợi ích tài chính, song nhóm nghiên cứu vẫn chia thành hai loại nói trên để thuận lợi cho việc phân tích chuyên sâu.  Nâng cao giá trị thương hiệu của công ty.  Khi một công ty thực hiện các hoạt động CSR, dù là đối nội hay đối ngoại thì đều được cộng đồng đánh giá rất cao. Điều này được thể hiện qua các bảng xếp hạng những công ty có trách nhiệm nhất thế giới của tạp chí Forbes. Danh sách này cũng chính là những công ty được yêu thích nhất thế giới. Như vậy chính CSR đã góp phần làm nên hình ảnh của công ty trong lòng xã hội. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới cuối năm 2008 - đầu năm 2009 đã kéo cổ phiếu của Intel sụt giảm 42%, thu nhập ròng giảm 90% so với năm trước đó 7 . Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như vậy, Intel vẫn quyết tâm theo đuổi chương trình CSR của mình trên toàn thế giới qua những đóng góp vào giáo dục ở Afghanistan, Cam- pu-chia, Haiti, và Uganda,… cùng với những chương trình nỗ lực bảo vệ nguồn năng lượng. Chủ tịch của Intel, ông Craig Barrett Fortune nói: “Bạn không thể tiết kiệm theo cách của bạn để thoát khỏi suy thoái, mà bạn phải đầu tư theo cách của bạn”. Rõ ràng Craig Barrett Fortune đã coi CSR như một sự đầu tư hiệu quả và lâu dài. “Chúng tôi nhìn vào các hoạt động CSR trong những thời khắc khác nhau với cùng một đôi mắt. Bạn đừng bao giờ hy vọng có thể gặt hái được kết quả nếu bạn chỉ làm CSR những khi bạn kinh doanh tốt còn quên mất chúng khi bạn gặp khó khăn” Cùng chung quan điểm đó, những người khổng lồ như General Electric, Starbuck hay Toyota cắt giảm tài chính của họ cho các dự án thay vì cắt giảm các hoạt động CSR khi phải cắt giảm chi phí. Đây chính là những tấm gương sáng cho việc cam kết thực 7 http://money.cnn.com/2009/01/19/magazines/fortune/do_gooder.fortune/index.htm 26
 • 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET hiện CSR trên toàn thế giới. Và chắc chắn rằng, chính những điều này đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín cho các doanh nghiệp.  Thu hút nhân tài.  Nhân viên là yếu tố quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc thu hút nhân tài luôn được các công ty quan tâm hàng đầu. Có được những nhân viên tốt đã khó nhưng việc níu chân các nhân viên này còn khó khăn hơn nhiều. Điều này là cả một thách thức đối với các công ty. Những công ty trả lương thỏa đáng và công bằng, tạo cho nhân viên cơ hội đào tạo, bảo hiểm y tế và môi trường làm việc sạch sẽ có khả năng thu hút và giữ được nhân viên tốt hơn. Cuộc khảo sát của Mont- gomery và Ramus (2003) chỉ ra rằng các MBAs tốt nghiệp các trường châu Âu và Mỹ rất quan tâm đến các khía cạnh của CSR như quan hệ lao động, môi trường làm việc bền vững, hay đạo đức, văn hóa doanh nghiệp. Hơn 90% sinh viên được phỏng vấn trả lời họ sẵn sàng từ bỏ yếu tố tài chính để làm việc cho những công ty có danh tiếng về CSR. Turban và Greening (1997) cung cấp bằng chứng rằng một công ty thực hiện tốt CSR có thể có lợi thế hơn trong việc thu hút các nhà quản lý cấp cao. 27
 • 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Nhóm tác giả cũng đã có một cuộc điều tra nhỏ trong cộng đồng sinh viên nhiệm vụ chiến lược và chất lượng cao trường đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Kết quả cũng chỉ ra rằng sinh viên sẽ cảm thấy rất tự hào khi làm việc cho các doanh nghiệp có hình ảnh tốt trong xã hội. Biểu đồ 4: Cảm nhận về hình ảnh của công ty trong cộng đồng Cũng giống như những người Nhật Bản rất tự hào khi họ nói rằng họ làm việc cho Toyota hay Sony hay Honda, thì 97% tức 54 trong số 55 sinh viên được hỏi cũng tự hào (và rất tự hào) khi họ là một phần trong công ty có hình ảnh tốt trong mắt cộng đồng. 28
 • 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Còn sau đây là kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh viên (được coi là nguồn nhân lực chất lượng cao) khi đánh giá mức độ quan trọng của CSR đối với một công ty. Biểu đồ 5: Đánh giá mức độ quan trọng của CSR Kết quả khảo sát ở trên cho thấy 97% tức 54/55 số sinh viên được hỏi cho rằng CSR quan trọng và rất quan trọng đối với một công ty. Như vậy có thể thấy rằng, những doanh nghiệp thực hiện tốt CSR sẽ có khả năng tuyển dụng được nhiều nhân tài hơn. Từ đó hiệu quả công việc và sự sáng tạo kéo theo lợi nhuận của công ty sẽ cao hơn. 29
 • 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Ngoài ra, doanh nghiệp thực hiện tốt CSR còn có được những lợi ích phi tài chính sau:  Nâng cao uy tín với xã hội:  Việc thực hiện tốt CSR giúp cho các doanh nghiệp tạo được niềm tin đối với các thành phần trong xã hội: - Nhân viên công ty. - Khách hàng. - Nhà đầu tư. - Cộng đồng - Đối tác - Chính phủ  Giảm mối quan tâm của các nhà hoạt động, tổ chức hoạt động xã hội    Góp phần vào công tác bảo vệ Trái Đất.  1.3. Tính cấp thiết của việc thực hiện CSR tại Việt Nam. Nói về tính cấp thiết của việc thực hiện CSR, nhóm nghiên cứu đưa ra quan điểm về tác động từ bên ngoài (các yếu tố trong môi trường kinh doanh) và tác động từ bên trong (nội tại của doanh nghiệp) sẽ là hai nhân tố chính tạo cho doanh nghiệp Việt Nam thấy việc thực hiện CSR đối với họ là quan trọng như thế nào. 1.3.1. Yếu tố môi trƣờng kinh doanh. Môi trường kinh doanh những năm gần đây có sự thay đổi mạnh mẽ do những nguyên nhân chính sau:  Việt Nam gia nhập WTO năm 2007   Làn sóng tự do hóa thương mại.   Dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam. 30
 • 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Việc gia nhập WTO và làn sóng tự do hóa thương mại giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có một môi trường kinh doanh rộng mở và thông thoáng hơn rất nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thì cũng luôn có những thách thức không nhỏ. Khi tham gia sân chơi toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam mà hầu hết chưa có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh quốc tế sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi phải đáp ứng nhiều văn bản luật, các quy định, đòi hỏi khắt khe từ phía các đối tác nước ngoài và xã hội các nước đó. Thậm chí các đối tác thương mại, người tiêu dùng sẽ tẩy chay sản phẩm hàng hoá của nước thành viên nào mà DN sản xuất ra sản phẩm đó không thực hiện đúng chuẩn mực về các trách nhiệm xã hội. Thêm vào đó, nhờ vào sự có mặt của các công ty FDI mà doanh nghiệp Việt Nam được tiếp xúc nhiều hơn với các công ty đa quốc gia của nước ngoài và được học hỏi rất nhiều từ bài học thành công của họ. Có thể lấy một ví dụ trường hợp này đó là công ty gang thép Thái Nguyên (TISCO) và công ty thép của Hàn Quốc – POSCO. Công ty gang thép Thái Nguyên được thành lập năm 1959 8 tức là sớm hơn 9 năm so với công ty thép POSCO (1968)9 , cả hai công ty ở thời điểm thanh lập đều có xuất phát điểm thấp nhưng nhìn chung là nhận được sự quan tâm của nhà nước. Ấy vậy mà giờ đây khi POSCO đã là một công ty đa quốc gia hùng mạnh thì TISCO mới chỉ có sản phẩm xuất đi nước ngoài vài năm trở lại đây. Tạm bỏ qua những yếu tố khách quan liên quan tới tình hình mỗi đất nước thì có thể thấy một trong số những điểm làm nên sự khác biệt cho TISCO là sự thành công các chương trình CSR của họ. Nói như vậy để thấy được CSR cần thiết với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh môi trường kinh doanh hiện nay như thế nào. CSR giờ đây không phải là thứ “nên làm” mà còn là thứ “cần làm” để tồn tại và “phải làm” nếu muốn thành công 8 http://www.tisco.com.vn/?f=About&op=2&p=2 9 http://www.posco.co.kr/homepage/docs/eng2/html/company/posco/s91a1010010m.jsp 31
 • 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET vượt trội. Đó chính là tính cấp thiết mà môi trường kinh doanh tạo ra cho việc thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam. 1.3.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp. Không dễ nhận ra như tác động của môi trường kinh doanh tới yêu cầu phải thực hiện CSR của doanh nghiệp nhưng những yếu tố bên trong mỗi doanh nghiệp cũng đóng vai trò không nhỏ trong vấn đề này. Xét về nội bộ doanh nghiệp, CSR xuất hiện khi doanh nghiệp đang có nhu cầu về chiến lược kinh doanh trung thực lành mạnh, đang có kế hoạch cho một số dự án liên quan tới cải tạo môi trường làm việc hay cũng có thể là khi doanh nghiệp muốn cải thiện, nâng cao quan hệ lao động của mình. Đó là những ví dụ đơn giản chứng minh cho việc CSR cũng chịu tác động từ những yêu cầu xuất phát từ bên trong doanh nghiệp. Ở mức độ tổng thể, có thể nói CSR hiện nay được cân nhắc tới khi bản thân doanh nghiệp cần thực hiện một bước phát triển mới hay thậm chí là vượt bậc trong chu kỳ hoạt động của mình. Và để đáp ứng cho nhu cầu từ bên trong của doanh nghiệp, CSR chính là một phương án rất hữu hiệu và ngày càng thể hiện được vai trò cấp thiết của nó trong các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Từ các phân tích trên, có thể thấy rõ ràng sự cần thiết phải thực hiện CSR trong doanh nghiệp Việt Nam là không thể bàn cãi. Cũng cần khẳng định luôn, nhu cầu cho việc thực hiện CSR được hình thành từ cả nguyên nhân khách quan (môi trường kinh doanh) và nguyên nhân chủ quan (bên trong doanh nghiệp). Dù vậy, không phải ngẫu nhiên mà CSR lại chưa phát triển ở Việt Nam, vậy nguyên nhân của thực trạng đó là gì? Và để hiểu hơn về sự hạn chế đó, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích nguồn lực để thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam. 32
 • 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1.4. Nguồn lực để thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam. Tính cấp thiết của CSR đối với các doanh nghiệp Việt Nam đã được phân tích và chứng minh là không phải bàn cãi. Nhưng để thực hiện CSR thì bất kể doanh nghiệp nào cũng cần có một nguồn lực nhất định. Một số nghiên cứu trước đây chỉ ra những nguồn lực về vật chất và con người; tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tiếp cận theo một hướng mở hơn, bao quát hơn về nguồn lực để thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam. Nhóm nghiên cứu chia các dạng nguồn lực ở đây thành 2 dạng: nguồn lực bên trong (1) và nguồn lực bên ngoài doanh nghiệp (2). 1.4.1. Nguồn lực bên trong. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm khoảng 95%). Thế nên, có thể thấy ngay rằng nguồn lực xuất phát từ nội tại doanh nghiệp là không lớn. Nhưng cơ bản vẫn có thể chia các dạng nguồn lực này như sau: - Nguồn lực mang tính kỹ thuật: Nguồn lực này cơ bản gồm có 2 loại chính đó là hệ thống văn bản, quy định có liên quan tới CSR đã có trong doanh nghiệp (1) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho CSR (2).  Hệ thống văn bản, quy định liên quan tới CSR: còn thiếu và yếu.  Người ta dễ thấy được nổi bật nhất số này là “Bộ quy tắc ứng xử - Code of Conduct” của doanh nghiệp. Theo ý kiến của tiến sĩ Cao Thu Hằng10 , hiện Việt Nam chưa có bộ quy tắc ửng xử riêng cho cả tầm quốc gia lẫn doanh nghiệp. Hiện nay, việc thực hiện các bộ quy tắc ứng xử của các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là các bộ quy tắc ứng xử của các doanh nghiệp hay các tổ chức nước ngoài khi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường xuất khẩu. Với khoảng 1000 bộ quy tắc 10 http://www.vietnamplus.vn/Home/Xay-dung-bo-quy-tac-ung-xu-cho-doanh-nghiep-Viet/2023 3/130328.vnplus 33
 • 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ứng xử trên thế giới11 , doanh nghiệp Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực thi và hay gặp phải kiện tụng từ đối thủ cạnh tranh về vấn đề này. Hiện có rất ít doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được cho mình bộ quy tắc ứng xử như Vinamilk.  Hạ tầng kỹ thuật cho CSR: còn yếu và chưa được quan tâm.  Tuy nhiên, mỗi loại hình doanh nghiệp, khả năng về hạ tầng kỹ thuật là khác nhau và đòi hỏi về CSR cũng không giống nhau. Do đó, mỗi doanh nghiệp sẽ tùy biến theo khả năng về hạ tầng kỹ thuật cũng như chiến lược của mình để xây dựng chiến lược CSR phù hợp. - Nguồn lực về con người: không được đánh giá cao. Nhìn chung, nhận thức về CSR đối với doanh nghiệp và xã hội Việt Nam là chưa cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể đào tạo được những đội ngũ dẫn dắt CSR như của Toyota, sau đó là nâng cao nhận thức của người lao động về CSR. Từ đó, có thể tin rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có đủ nguồn lực về con người để hiện thực hóa những chính sách CSR. Một điểm đáng chú ý trong nguồn lực con người và CSR đó là “Người lãnh đạo” của doanh nghiệp. Thật thú vị khi thấy rằng, các doanh nghiệp Việt Nam khá thành công với CSR như Vinamilk, Mai Linh, FPT đều có những người lãnh đạo có uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong tổ chức. Dĩ nhiên, các vị lãnh đạo này đều là những con người có quan điểm nhất quán và quyết tâm thực hiện CSR. Nhưng những vị lãnh đạo như thế này trong giới doanh nghiệp Việt Nam là chưa nhiều, cho nên đây sẽ là một khó khăn cho việc thực hiện CSR tại Việt Nam. 11 http://www.vietnamplus.vn/Home/Xay-dung-bo-quy-tac-ung-xu-cho-doanh-nghiep-Viet/2023 3/130328.vnplus 34
 • 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET - Nguồn lực về tài chính: Hạn chế Như đã nói, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam ở quy mô nhỏ và vừa. Vì thế tài chính không phải là điểm mạnh của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình thực hiện CSR. Vẫn biết không phải chỉ thực hiện CSR khi doanh nghiệp đã “giàu” nhưng một doanh nghiệp “nghèo” sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu thực hiện CSR đúng nghĩa. Và trên thực tế, khó khăn về nguồn tài chính vẫn là rào cản lớn nhất ngăn cản doanh nghiệp Việt Nam đến với CSR một cách rầm rộ. 1.4.2. Nguồn lực bên ngoài. Bên cạnh nguồn lực chính từ bên trong doanh nghiệp, các công ty Việt Nam cũng cần nhận ra và tận dụng được các lực đẩy từ bên ngoài để phục vụ cho các chính sách CSR của mình. - Sự quan tâm của chính phủ và các bộ ngành liên quan: Dù không phải là những người trực tiếp thực hiện CSR, tuy nhiên những người làm chính sách hay các tổ chức chính trị đang có sự quan tâm ngày một lớn tới CSR. Một ví dụ là Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thông qua giải thưởng “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” nhằm tôn vinh những doanh nghiệp làm tốt công tác này. Đồng thời, chính phủ và các bộ ngành cũng đang có rất nhiều hoạt động thúc đẩy việc nghiên cứu, xây dựng và thực hiện CSR trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam. - Sự quan tâm, kỳ vọng của cộng đồng xã hội: Sau rất nhiều những sự cố liên quan tới môi trường (công ty Vedan Việt Nam) hay vệ sinh an toàn thực phẩm (nước tương có 3-MCPD, sữa nhiễm melamine), ắt hẳn xã hội hơn lúc nào hết đang rất mong chờ vào một sự đổi mới trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người dân đang mong chờ những doanh nghiệp “thật” hơn, “sạch” hơn, “bền vững” hơn. 35
 • 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET - Kinh nghiệm của các doanh nghiệp nước ngoài: Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH – HĐH), Việt Nam có “lợi thế” rằng có thể phát triển nhanh hơn vì là nước đi sau, hay còn gọi là nước công nghiệp mới (dù trên thực tế thì Việt Nam chưa được ông nhận là nước công nghiệp). Đó là vì chúng ta được thừa hưởng những thành tựu mà các nước công nghiệp cũ phải mất hàng trăm năm để sáng tạo ra. Điều tương tự cũng xảy ra với việc thực hiện CSR, đó là các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm từ các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, làm cho những thứ đó phù hợp hơn với hoàn cảnh của riêng mình, như vậy doanh nghiệp Việt Nam không cần quá nhiều công sức nghiên cứu và phát triển mà đã có thể có ngay các chuẩn mực hay thành tựu CSR để làm của riêng mình. Rõ ràng đây là một nguồn lực rất quý báu nhưng nếu doanh nghiệp Việt Nam không biết cách tận dụng thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Qua những phân tích trên, có thể thấy dù có nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp Việt Nam có một nguồn lực đáng để tin rằng chúng ta có thể xây dựng và thực hiện tốt các hoạt động về CSR. Từ đó nâng cao hình ảnh cũng như tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam cả trong nước và trên thế giới. 1.5. Kinh nghiệm thực hiện CSR của một số doanh nghiệp nƣớc ngoài.  Kinh nghiệm thực hiện CSR của tập đoàn Toyota:  Tập đoàn Toyota có quan điểm cốt lõi về CSR là: “Đóng góp hướng tới sự phát triển bền vững”. Đó chính là quan điểm chủ đạo của Toyota. Và đề hiện thực hóa quan điểm này Toyota có một số phương tiện thực hiện CSR tiêu biểu là: “The Toyota Code of Conduct – Bộ quy tắc ứng xử Toyota” , “The Toyota Way 2011 – 36
 • 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Phương thức Toyota 2011” và “Nguyên tắc hướng dẫn – Guiding Principles at Toyota”. Biểu đồ 6: Mối quan hệ giữa các yếu tố CSR cốt lõi của TMC (Nguồn: http://www.toyota-global.com) Biểu đồ 7: Sơ đồ “Phƣơng thức Toyota” (Nguồn: http://www.toyota-global.com) 37
 • 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Toyota cũng thành lập một hệ thống các cơ quan chuyên trách về CSR gồm:  Ủy ban CSR của Toyota (CSR Committee)    Ban thúc đẩy sáng kiến CSR (CSR Department to Promote Toyota's CSR Initiatives)  Biểu đồ 8: Sơ đồ các cơ quan thực thi chính sách CSR của TMC (Nguồn: http://www.toyota-global.com) Toyota tiếp cận tới các bên liên quan: khách hàng (1), người lao động (2), đối tác (3), cộng đồng và môi trường (4) và cổ đông (5)12 .Trong số này Toyota đặc biệt chú ý tới lợi ích của khách hàng và bảo vệ môi trường. Các hoạt động CSR của tập đoàn Toyota được thực hiện trên rất nhiều khía cạnh13 : môi trường (1), giáo dục (2), an toàn giao thông (3) và văn hóa – xã hội (4). Các hoạt động này trải rộng trên toàn thế giới, từ châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ . 12 http://www.toyota-global.com/sustainability/stakeholders/ 13 http://www.toyota-global.com/sustainability/corporate_citizenship/ 38
 • 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1.5.1. Kinh nghiệm thực hiện CSR của công ty KPMG Trung Quốc. Quan điểm của KPMG Trung Quốc về việc thực hiện CSR là KPMG cam kết lâu dài rằng những hành động tập thể của công ty sẽ có những tác động tích cực tới nhân viên từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển có hệ thống, có tổ chức và bền vững của công ty; mang tới cộng đồng những chuyên gia có chuyên môn cao và vô cùng sáng tạo nhằm xây dựng cộng đồng vững mạnh và bảo vệ tốt môi trường xung quanh; nỗ lực hết mình để thực hiện tốt việc trao quyền cho các đối tượng cần giúp đỡ nhằm giúp họ có thể tự giúp chính bản thân họ; thực hiện những hành động có trách nhiệm nhằm giảm thiểu áp lực môi trường lên trái đất KPMG coi việc đáp ứng nguyện vọng nghề nghiệp và sự hài lòng cho nhân viên là trách nhiệm đầu tiên khi thực hiện chuẩn mực CSR. Tiếp đó, KPMG thể hiện sự quan tâm đối với vấn đề môi trường, KPMG cam kết thực hiện giảm lượng khí thải Cacbon - đioxit như là 1 phần trong chiến lược phát triển bền vững của công ty. Một số chương trình tiêu biểu về CSR của KPMG Trung Quốc là Quỹ KPMG (1), hoạt động cứu trợ cho người dân trong thảm họa động đất tại Tứ Xuyên (2), quyên góp cho quỹ hỗ trợ động đất ở Nhật Bản (3), Sáng kiến Trung Quốc Xanh (4). Thông qua các hoạt động CSR của mình KPMG Trung Quốc đã đóng góp tích cực đáng kể vào sự phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường: Quyên góp ủng hộ được hơn 8 triệu NDT cho nhân dân vùng Tứ Xuyên, 4 triệu NDT cho Quỹ xóa đói giảm nghèo (CFPA). Nhân viên KPMG Trung Quốc đã đóng góp hơn 7000 giờ tình nguyện nhằm cứu trợ và khôi phục lại thị trấn sau động đất; tài trợ 500,000 NDT cho 80 sinh viên sống trong vùng thiên tai; xây dựng 1 trung tâm cộng đồng tại Tứ Xuyên cho trẻ; xây dựng 2 trường học ở Cam túc (2). Trong đợt động đất ở Nhật Bản, Quỹ KPMG Trung Quốc cũng đã quyên góp ủng hộ 1,4 triệu NDT (3). Với sáng kiến Trung Quốc Xanh, bằng việc sử dụng các trang thiết bị xanh và các sản 39
 • 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET phẩm xanh khác cùng với việc hưởng ứng chương trình tắt điện trong Giờ Trái Đất KPMG đã thành công trong việc giảm thiểu lượng khí thải cacbon-đioxit ra ngoài môi trường: Biểu đồ 9: Sơ đồ so sánh lƣợng tiêu thụ năng lƣợng giữa năm 2007 và 2010 (Nguồn: http://www.kpmg.com/cn/en/) 40
 • 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CSR TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK. 2.1. Sơ lƣợc về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có tên giao dịch quốc tế là: Vietnam dairy Products Joint – Stock Company. Công ty được thành lập năm 1976 trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy Sữa của chế độ cũ để lại bao gồm: nhà máy sữa Thống Nhất (tiền thân là nhà máy Foremost); nhà máy sữa Trường Thọ (tiền thân là nhà máy Cosuvina); và nhà máy sữa Bột Dielac (Nestle ). Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực thuộc và 1 Văn phòng. Tổng số CBCNV là 4.500 người. Vinamilk hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa bao gồm: Sữa nước, sữa bột, sữa đặc, sữa chua, kem, phomat. Sản phẩm của Vinamilk chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam (chiếm lĩnh 75% thị trường sữa trong nước) và cũng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và Mỹ. Với những nỗ lực của mình Vinamilk đã trở thành nhà sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam tính cả về doanh số, lẫn sản lượng. Vinamilk được bình chọn top 5 doanh nghiệp lớn nhất việt nam, top 200 doanh nghiệp lớn nhất châu Á. Vinamilk có được những thành quả đó cũng là do có tầm nhìn và triết lý kinh doanh đúng đắn:  TẦM NHÌN: “Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người”.    SỨ MỆNH: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”.  41
 • 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET  GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chính trực: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong   tất cả các giao dịch; Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn  trọng công ty, tôn trọng đối tác, hợp tác trong sự tôn trọng; Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác; Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty; Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành  động một cách đạo đức.   TRIẾT LÝ KINH DOANH: Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm được yêu thích nhất ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế công ty luôn tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.  Sơ đồ tổ chức của công ty: Biểu đồ 10: Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý công ty Vinamilk (Nguồn: http://vinamilk.com.vn/) 42
 • 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Một số dấu mốc đáng nhớ của Vinamilk14 : 1976: Thành lập công ty Vinamilk trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy Sữa do chế độ cũ để lại sau năm 1975 : nhà máy sữa Thống Nhất ( tiền thân là nhà máy Foremost ); nhà máy sữa Trường Thọ ( tiền thân là nhà máy Cosuvina); và nhà máy sữa Bột Dielac ( Nestle ). 1986: Khắc phục được khó khăn, phát triển sản xuất và được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba. Tháng 8/1993: Chi nhánh Hà Nội được thành lập để triển khai mạng lưới kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Tháng 6/1995: Chi nhánh sữa Đà Nẵng ra đời phục vụ người tiêu dùng ở các tỉnh Miền trung – Tây Nguyên 1998: Bắt đầu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài 2003: Tiến hành Cổ phần hóa công ty 2007-2011: xây dựng 5 trang trại nuôi bò sữa hiện đại nhằm tăng cường nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Đầu tư 4.500 tỷ đồng hiện đại hoá máy móc thiết bị, công nghệ cho sản xuất và xây dựng thêm 2 nhà máy chế biến mới và 2 chi nhánh, xí nghiệp. 2010-2011: Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo VNR500 bình chọn; top 200 doanh nghiệp tốt nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. 14 http://vinamilk.com.vn/?vnm=about&id=1 43
 • 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2.2. Thực trạng vấn đề thực hiện CSR tại công ty Vinamilk. 2.2.1. Sự cần thiết của việc thực hiện CSR tại Vinamilk. Như đã trình bày ở phần mở đầu về sự cấp thiết của việc thực hiện CSR tại doanh nghiệp Việt Nam, nhóm nghiên cứu cũng đã phân tích trường hợp của Vinamilk và nhận thấy doanh nghiệp này không nằm ngoài guồng quay của bối cảnh chung đó. Xét về yếu tố môi trường kinh doanh, việc Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam như Vinamilk phải có chiến lược phát triển phù hợp. Với sản phẩm sữa của Vinamilk, chất lượng là yếu tố hàng đầu để đưa doanh nghiệp đạt tới thành công. Đó là bởi vì khách hàng không ngừng đòi hỏi những sản phẩm sữa sạch, tốt cho sức khỏe và các đối tác (đặc biệt là các đối tác nước ngoài) lại càng đòi hỏi cao hơn với những quy chuẩn riêng của mình. Trong tình hình đó, nếu Vinamilk không đảm bảo được các tiêu chuẩn, kỳ vọng của thị trường nói chung thì họ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong công việc kinh doanh của mình. Bên cạnh chất lượng, hàng loạt các yếu tố khác liên quan tới CSR như lao động, môi trường, tuân thủ luật pháp, môi trường… cũng là những nhân tố ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của Vinamilk. Nói cách khác, doanh nghiệp này cần CSR để đáp ứng những nhu đòi hỏi từ phía xã hội và cũng có thể là một kênh quảng cáo hữu hiệu cho hình ảnh của doanh nghiệp. Ở góc độ nội tại doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng Vinamilk hoàn toàn nghiêm túc và chủ động CSR, đồng thời coi đây là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của mình. Nói một cách đơn giản, Vinamilk nhận thấy chính bản thân họ cần CSR (chứ không chỉ là môi trường kinh doanh cần) để đạt được hai mục tiêu chính là: thực hiện chiến lược kinh doanh lành mạnh, bền vững (1) và tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả kinh doanh (2). Đây được coi là các mục tiêu CSR hoàn toàn nghiêm túc bởi nó tác động trực tiếp vào yếu tố nền tảng nhất của CSR – 44
 • 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET trách nhiệm kinh tế. CSR ở đây không phải là một khoản chi phí tốn kém mà là một khoản mục đầu tư khôn ngoan, hay nói cách khác là Vinamilk thực hiện CSR trước hết vì đòi hỏi từ việc thúc đẩy công việc kinh doanh của mình. Chính những nguyên nhân trê đã tạo ra một tác động tổng hợp để thúc đẩy Vinamilk đi tiên phong trong việc thực hiện CSR ở Việt Nam để giờ đây nhóm nghiên cứu có điều kiện được tiếp cận và phân tích tình hình thực hiẹn CSR của doanh nghiệp này. 2.2.2. Quan điểm thực hiện CSR của Vinamilk. Các doanh nghiệp khi thực hiện CSR đều nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tăng doanh thu, tăng cường lợi ích của các cổ đông, tăng giá trị thương hiệu, tiếp cận được thị trường mới, giảm chi phí, giảm tỉ lệ nhân viên thôi việc và còn vì nhiều lợi ích khác nữa mà CSR mang lại. Vinamilk là một cá thể doanh nghiệp nên cũng không nằm ngoài mục đích đó khi họ chủ động thực hiện CSR như là một chiến lược kinh doanh của công ty. Một lí do quan trọng đã thúc đẩy Vinalmilk làm điều đó chính là thực hiện CSR cũng là cách để công ty thực hiện sứ mệnh của mình: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”. Vinamilk luôn ý thức được rằng để hoàn thành được sứ mệnh của công ty thì phải phát triển công ty theo hướng bền vững. Chính vì thế mà Vinamilk luôn lấy thông điệp: “Vinamilk phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm đối với xã hội" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Do sớm nhận thức được được tầm quan trọng và ích lợi của việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 45
 • 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET quốc tế, Vinamilk đã nhanh chóng tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm trên thế giới và áp dụng vào phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty tại Việt Nam. Biểu đồ 11: Mô hình thể hiện quan điểm CSR của Vinamilk với các bên liên quan 2.2.3. Tình hình thực hiện CSR của Vinamilk. Như đã đề cập ở trên, Vinamilk đã sớm đưa các chương trình hành động vào trong việc thực hiện CSR thông qua việc thực hành Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct) riêng của Vinamilk. Mặc dù phải đến tháng 1năm 2010 Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Vinamilk mới chính thức được áp dụng trong toàn thể công ty. Nhưng trên thực tế từ nhiều năm trước công ty Vinamilk đã tích cực thực hiện các chính sách liên quan đến CSR và sau này được đưa vào Bộ Quy Tắc Ứng Xử của công ty. Các chính sách đó bao gồm các chính sách của công ty đối với các cổ đông, nhà đầu tư và cán bộ công nhân viên trong công ty; các chính sách đối với các nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng; các chính sách đối với môi trường và cộng đồng. 46
 • 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2.2.3.1. Vinamilk thực hiện CSR đối với đối tác, cổ đông, nhà đầu tư.  Quan điểm, chính sách của Vinamilk   Vinamilk luôn tâm niệm “Tôn trọng lợi ích lẫn nhau là phương châm quan trọng và thiết yếu trong mối quan hệ của Vinamilk với đối tác, nhà đầu tư và cổ đông”. Theo đó:  Đối tác: Vinamilk Vinamilk cam kết tôn trọng lợi ích của đối tác và nỗ lực trong việc bảo vệ tài sản, nhân lực tham gia hợp tác, liên doanh liên kết.  Nhà đầu tư: Vinamilk cam kết tạo cơ hội đầu tư ngang bằng cho mọi nhà đầu tư trong việc trao đổi, tiết lộ thông tin và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch bằng việc công khai quy trình lựa chọn nhà đầu tư.  Cổ đông: Tôn chỉ của Vinamilk là xem lợi ích của các cổ đông như chính lợi ích của mình.  Vinamilk cam kết đối xử sòng phẳng và trung thực với đối tác, nhà đầu tư và cổ đông. Tất cả đối tác, nhà đầu tư và cổ đông đều được cung cấp thông tin từ phía Công ty một cách trung thực nhất. Đồng thời, Vinamilk cam kết đảm bảo giữ bí mật thông tin riêng của các đối tác, nhà đầu tư, cổ đông trừ những trường hợp có yêu cầu của cơ quan Luật pháp.  Chương trình hành động của Vinamilk  Vinamilk đảm bảo thực hiện cam kết của mình thông qua việc cung cấp bản báo cáo tài chính, báo cáo thường niên một cách minh bạch, trung thực nhất đến các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông. Vinamilk đã và đang duy trì kênh thông tin đến các nhà đầu tư, đối tác, cổ đông thông qua các cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên; đăng tải thông tin cho họ qua website http://vinamilk.com.vn/; thường xuyên gửi news-letters cho họ và công ty phát huy tối đa vai trò của bộ phận Quan Hệ Nhà Đầu Tư (Investors Relations - IR) với cổ đông và với các nhà đầu tư tiềm năng. 47
 • 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Bộ phận IR có vai trò cung cấp thông tin về Vinamilk một cách dễ hiểu và minh bạch nhất đến nhà đầu tư bao gồm: các thông số về vị thế của Vinamilk trên thị trường, chiến lược và sáng kiến của Vinamilk trong việc tạo dựng và duy trì giá trị. IR của Vinamilk cũng luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những phản hồi từ nhà đầu tư nhằm mục đích nắm bắt tâm lý của các nhà đầu tư để đảm bảo quyền lợi song hành giữa Vinamilk và nhà đầu tư cũng như các cổ đông của công ty. Vinamilk cũng chính là doanh nghiệp tiên phong trong việc thực hiện IR tại Việt Nam. Ngoài ra công ty luôn cố gắng đảm bảo lợi ích của cổ đông qua việc duy trì cổ tức đều đặn và phù hợp (40% năm 2009, 30% năm 2010 và 2011). Ngoài ra Vinamilk luôn tránh việc vi phạm vào lợi ích của cổ đông. Ví dụ như trong việc tăng vốn điều lệ năm 2010, Vinamilk tăng vốn từ cổ phiếu thưởng do có thặng dư chứ không bắt các cổ đông phải đóng góp thêm bất cứ khoản nào. 2.2.3.2. Vinamilk thực hiện CSR đối với cán bộ công nhân viên.  Quan điểm chính sách của Vinamilk  Theo bộ quy tắc ứng xử, Vinamilk thực hiện các chuẩn mực CSR đối với nhân viên bằng việc đảm bảo ba nguyên tắc cơ bản: tôn trọng, công bằng, môi trường làm việc. Cụ thể:  Tôn trọng: Vinamilk tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của tất cả nhân viên cũng như tin rằng tính Chính trực luôn sẵn có trong mỗi cá nhân.Tôn trọng có nghĩa là chúng ta coi trọng sự khác biệt của nhau, tôn trọng các quan điểm xuất phát từ chính những khác biệt đó.  Trao đổi thông tin: Vinamilk sẽ luôn tạo một môi trường trao đổi thông tin nội bộ cởi mở nhằm cung cấp cho nhân viên những thông tin kịp thời về công việc, các mối quan hệ và thành tích của nhân viên. Quan trọng hơn, Vinamilk 48
 • 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET luôn tôn trọng những ý kiến có tính chất đóng góp, xây dựng trên nhiều phương diện từ nhấn viên, không phân biệt cấp bậc. Đặc biệt là những đóng góp cho việc cải thiện môi trường làm việc hoặc những vấn đề liên quan đến công việc cụ thể.  Thông tin cá nhân: Vinamilk tôn trọng sự riêng tư cá nhân.Việc thu thập, xử lý, lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của nhân viên chỉ được thực hiện trong những trường hợp thật cần thiết và được cho phép bởi luật pháp.  Công bằng: Vinamilk cam kết đối xử công bằng với nhân viên, điều đó có nghĩa là:  Công bằng trong việc đánh giá năng lực của nhân viên cho dù tồn tại những quan điểm, ý kiến khác nhau trong công việc.  Việc tuyển dụng, sắp xếp công việc và xác định mức lương, lợi ích khác cho tất cả nhân viên của Vinamilk được dựa trên cơ sở phù hợp về trách nhiệm, khả năng và thể hiện bản thân, kinh nghiệm cũng như kết quả đánh giá của từng nhân viên.  Vinamilk cung cấp cơ hội bình đẳng cho nhân viên về khía cạnh lao động khác nhau:  Thứ nhất, cam kết xác lập mục tiêu công việc phù hợp, luôn mang lại sự thỏa  đáng và thách thức với khả năng của từng nhân viên.  Thứ hai, cam kết cung cấp những cơ hội đào tạo, huấn luyện và thăng tiến nhằm tạo điều kiện để nhân viên khẳng định và phát triển.    Thứ ba, thực hiện đánh giá kết quả công việc để thu được những ý kiến phản hồi thẳng thắn và chính xác trên cơ sở có sự trao đổi.  49
 • 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET  Môi trƣờng làm việc:  Vinamilk sẽ luôn cung cấp và duy trì một môi trường làm việc an ninh, an toàn, lành mạnh và thân thiện. Một môi trường luôn thu hút và giữ chân những con người tài năng dù họ có xuất phát điểm khác nhau. Đó là một môi trường mà:  Tất cả nhân viên đều có cơ hội khám phá và thể hiện các tiềm năng bản thân ở mức cao nhất cũng như đạt được đích đến của riêng mình để phát triển và đóng góp cho sự thành công của Vinamilk.  Tất cả nhân viên đều có điều kiện làm việc tốt nhất trên cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần. Nhân viên được cung cấp không gian làm việc thuận lợi, các trang thiết bị phục vụ công việc cũng như luôn cảm thấy thoải mái để phát huy khả năng và đóng góp ý kiến cá nhân. Một môi trường đảm bảo khía cạnh tinh thần cũng có nghĩa là, trong đó, mỗi nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng, mọi người có cơ hội giao lưu, giải trí bất kể những khác biệt cá nhân về tài năng hay cá tính.  Tất cả nhân viên đều được bảo đảm an toàn và sức khỏe. Vinamilk luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các chế định về an toàn và sức khỏe nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho mỗi người để sẵn sang phát huy năng lực của mình.  Chương trình hành động  Vinamilk đã từng bước sử dụng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể nhằm hiện thực hóa những quy tắc trong bộ quy tắc ứng xử của công ty. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực tổng thể được Vinamilk phối hợp với công ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân (Tinh Vân Consulting) - một công ty giàu kinh nghiệm và là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tư vấn quản lý nhân sự dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT). Với việc áp dụng hệ thống quản lý tổng thể nguồn nhân lực Histaff (từ ngày 13/06/2011) đồng bộ với hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planing), Vinamilk đã có thể quản lý dữ liệu được một cách tập trung và đồng bộ. Hệ thống giúp công ty có thể theo dõi được biến động về thay đổi nhân sự thường 50
 • 43. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET xuyên của các đơn vị thành viên, các chi nhánh trải rộng trên toàn quốc; Áp dụng hệ thống máy chấm công linh hoạt như: Phân ca làm việc, theo dõi giờ vào, giờ ra, đi muộn về sớm, làm thêm giờ, tăng ca, làm bù…; Hỗ trợ các chính sách về tính thu nhập của các đối tượng công nhân như: Khoán sản phẩm, Năng suất theo dây chuyền, hiệu suất hàng ngày, tính lương theo doanh thu (KPI), Phân bổ quỹ lương hàng tháng, lương hiệu quả công việc hàng tháng... Hệ thống cũng tạo thành sợi dây liên kết giữa Vinamilk với nhân viên, giúp cho nhân viên có thể trao đổi, đưa ra các thắc mắc, phản ánh tình hình sản xuất, môi trường làm việc, hay đưa ra các đề xuất đóng góp cho sự phát triển của công ty tới lãnh đạo các cấp của công ty thông qua Kênh tiếp nhận thông báo 24/24h do Bộ Phận Tuân Thủ đảm trách. Ngược lại, hệ thống giúp cho các chính sách, quy định, văn bản hướng dẫn của lãnh đạo được phổ biến tới từng cán bộ nhân viên (CBNV) trong công ty. Tất cả các chức năng trên đều nhằm đảm bảo được sự tôn trọng và công bằng tới toàn thể CBNV. Vinamilk cũng luôn hướng tới việc xây dựng được môi trường làm việc lành mạnh, an toàn và tràn đầy cảm hứng cho toàn thể nhân viên trong công ty. Bằng việc xây dựng các nhà máy với khuôn viên rộng rãi thoáng mát, đảm bảo tiêu chuẩn, đồng thời thường xuyên trang bị, bảo dưỡng và cải tiến các trang thiết bị nhằm đảm bảo máy móc vận hành hiệu quả và an toàn nhất. Đặc biệt, Vinamilk chú trọng triển khai các chính sách, chương trình phúc lợi cho người lao động: An toàn lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, chăm lo tới đời sống tinh thần của người lao động: tổ chức các chuyến du lịch tham quan dã ngoại, tổ chức các giải thi đấu thể thao, văn nghệ… Và công ty cũng áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ đối với người lao động như chế độ lương thưởng xứng đáng, thực hiện các chương trình đào tạo giúp nhân viên phát triển và đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Ví dụ như khóa học trung cấp công nghiệp thực phẩm dành cho công nhân Vinamilk được công ty phối 51
 • 44. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET hợp với trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM thực hiện; hay như các chương trình ưu đãi cho CBNV cũng như con em họ có cơ hội đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn tại Nga. 2.2.3.3. Vinamilk thực hiện CSR đối với người tiêu dùng  Quan điểm, chính sách của Vinamilk  Người tiêu dùng chính là các nhân tố quyết định tới sự thành bại của một doanh nghiệp. Do đó Vinamilk luôn ý thức thực thi các chính sách nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu và mang tới sự hài lòng nhất cho người tiêu dùng. Điều đó được thể hiện rõ trong bộ quy tắc ứng xử của công ty: Chiếm được lòng tin từ người tiêu dùng luôn là cái đích mà các doanh nghiệp hướng tới. Với Vinamilk cũng vậy, họ coi niềm tin yêu của khách hàng đối với sản phẩm của Vinamilk chính là thước đo thành công và là động lức quý giá cho công ty tiếp tục hoạt động và phát triển. Chính vì thế Vinamilk cam kết đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu; đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phầm; duy trì các giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc:  Đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho sản phẩm: Vinamilk cam kết sẽ luôn làm ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn, vệ sinh; luôn đa dạng hóa sản phẩm và cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh. Công ty đã tuân thủ và áp dụng những quy định/chuẩn mực liên quan đến chất lượng, trang thiết bị, người lao động, nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm. Vinamilk luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất chuẩn bao gồm các khâu từ tiếp nhận nguyên liệu, chọn lọc, xử lý ban đầu đến chế biến, chiết rót, đóng gói và bảo quản. Để làm được như vậy Vinamilk đã chủ động tất cả các khâu từ nguồn nguyên liệu sạch đảm bảo cho đến quy trình sản xuất khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế..  Trung thực trong Quảng cáo: Một trong những hình thức để đưa hình ảnh của VINAMILK đến người tiêu dùng chính là quảng cáo. VINAMILK kỳ vọng ở quảng cáo không chỉ ở tính sáng 52
 • 45. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET tạo, hấp dẫn và hữu ích mà còn chú trọng sự trung thực và chính xác. VINAMILK cam kết luôn quảng cáo trung thực tức là luôn nói đúng sự thật về sản phẩm của mình. VINAMILK nói đúng, làm đúng và bán đúng sản phẩm có chất lượng cho Người tiêu dùng như đã công bố.  Đáp ứng người tiêu dùng:  Vinamilk luôn hướng tới người tiêu dùng để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu và thị hiếu khi tạo ra sản phẩm. Nhu cầu của người tiêu dùng luôn thay đổi, cách tốt nhất để làm được điều đó là luôn tôn trọng ý kiến người tiêu dùng, cũng như tạo một môi trường thoải mái, thân thiện, kịp thời để trao đổi thông tin với người tiêu dùng. Vinamilk cam kết luôn đón nhận thông tin từ phía người tiêu dùng như những đóng góp về sản phẩm, mối quan tâm, thắc mắc hay cả những khiếu nại với thái độ trân trọng nhất, lịch sự nhất, kịp thời nhất cũng như cam kết sẽ điều tra và giải quyết thích đáng ngay lập tức đối với những vấn đề liên quan đến an toàn về sản phẩm, dịch vụ.  Giữ gìn thông tin Người tiêu dùng: Vinamilk luôn tôn trọng và giữ gìn thông tin riêng tư của người tiêu dùng.  Chương trình hành động.  Vinamilk có các chương trình để thực hiện quan điểm CSR với người tiêu dùng như sau:  Tiêu chuẩn hóa theo cho sản phẩm:  Nhằm thực hiện đúng cam kết sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, an toàn và   đảm bảo Vinamilk đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng (Từ đầu năm 2007) cho 5 trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Tuyên Quang, Lâm Đồng, Bình Định, Nghệ An, Thanh Hoá và đang tiếp tục triển khai xây dựng thêm các trại bò sữa công nghiệp tại Tây Ninh, Đắk Nông, Hòa Bình, đồng thời công ty đã nhập khẩu bò giống cao sản thuần chủng HF từ Úc, New Zealand. 53
 • 46. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET  Tiếp đó, quy trình chăn nuôi bò cũng được đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng: Những chú bò đều được cho ăn theo phương pháp TMR (Total mixing ration), với khẩu phần trộn tổng hợp gồm: cỏ, ngô tươi hoặc ủ, rỉ mật, cám, hèm… đảm bảo giàu dinh dưỡng, nhằm cho nhiều sữa và chất lượng cao. Những chú bò sữa được ngủ giường nệm, với hệ thống làm mát và có sân   để “thể dục thể thao”, tắm nắng. Mỗi con được gắn hai con chíp điện tử để có thể phát hiện thời kỳ động dục, lúc ốm đau hoặc tự động ngắt van khi vắt sữa nhưng chất lượng không đạt chuẩn vi sinh…   Các trang trại của Vinamilk nằm trải dài trên toàn quốc, gần các nhà máy chế biến, có trang thiết bị tiên tiến hiện đại nên nguồn sữa tươi luôn đảm bảo chất lượng cao nhất, tươi ngon nhất. Ngoài ra nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào cho các nhà máy sản xuất chế biến Vinamilk cũng tiến hành thu mua từ các hộ dân. Để đảm bảo chất lượng nguồn sữa tươi nguyên liệu thu mua Vinamilk có đội ngũ chuyên viên luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh chuồng trại, cách vắt sữa và bảo quản sữa. Sữa tươi nguyên liệu sau khi qua kiểm tra tại các trạm trung chuyển được trữ lạnh và vận chuyển ngay về nhà máy chế biến.    Cũng giống như ở các trang trại chăn nuôi, các nhà máy chế biến sữa của Vinamilk luôn được trang bị dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất tiên tiến nhất từ các nước có công nghệ sản xuất sữa phát triển như: Thụy Điển, Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Đức, Thụy Sĩ. Hiện Vinamilk có 1 nhà máy sản xuất sữa ở New Zealand và 11 nhà máy sản xuất sữa tại Việt Nam với dây chuyền sản xuất, hệ thống tiệt trùng được coi là hiện đại nhất Đông Nam Á.    Ngoài ra chất lượng sữa của Vinamilk đã được kiểm nghiệm bởi Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ). Những điều kể trên đã cho thấy các sản phẩm sữa của Vinamilk luôn đạt được chất lượng cao nhất, tươi ngon nhất và an toàn nhất.  54
 • 47. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET  Trung thực trong quảng cáo: Thực hiện đúng theo cam kết trong bộ quy tắc ứng xử các quảng cáo (Clip, thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, chiến dịch thử nghiệm sữa…) của Vinamilk luôn nhấn mạnh về chất lượng của sản phẩm như: sữa thật, sữa sạch, sữa tươi nguyên chất 100% …Bao bì sản phẩm của công ty cũng ghi rõ nguồn gốc, thành phần dinh dưỡng hay các khuyến cáo liên quan đến sản phẩm. Bên cạnh việc Vinamilk tôn trọng tính trung thực trong quảng cáo thì Vinamilk còn đảm bảo bán đúng sản phẩm có chất lượng cho Người tiêu dùng như đã công bố như là một cách để chứng minh tính trung thực trong quảng cáo của công ty.  Đáp ứng người tiêu dùng:   Vinamilk luôn cố gắng đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng một cách tốt nhất có thể. Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng luôn thay đổi, với mỗi đối tượng khách hàng lại có những sở thích và thị hiếu khác nhau chính vì vậy Vinamilk đã không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm và đã đưa ra  ngoài thị trường trên 200 mặt hàng sữa bao gồm: Sữa đặc, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa tươi, kem, sữa chua, phô – mai.Và các sản phẩm khác như: sữa đậu nành, nước ép trái cây, bánh, cà phê hòa tan, nước uống đóng chai, trà, chocolate hòa tan... Sự đa dạng sản phẩm sữa của Vinamilk đã phần nào đáp ứng được thị hiếu của các nhóm khách hàng ở mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già.  Bên cạnh đó, Vinamilk cũng cam kết luôn đón nhận thông tin từ phía người  tiêu dùng như những đóng góp về sản phẩm, mối quan tâm, thắc mắc hay cả những khiếu nại với thái độ trân trọng nhất, lịch sự nhất, kịp thời nhất cũng như cam kết sẽ điều tra và giải quyết thích đáng ngay lập tức đối với những vấn đề liên quan đến an toàn về sản phẩm, dịch vụ. Trên thực tế đã thực hiện khá tốt cam kết này. 55
 • 48. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET  Công ty luôn kịp thời có những giải đáp phản hồi kịp thời tới những thắc  mắc, mối quan tâm từ phía người tiêu dùng thông qua các đại lý phân phối; qua thư từ hay đăng tải trực tiếp trên website của công ty. Ví dụ như trong vụ việc “3 sản phẩm sữa của Vinamilk không đạt hàm lượng chất béo như đã công bố trên nhãn” (năm 2009) và “Sữa Vinamilk kém chất lượng” (năm 2011). Vinamilk đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi, lời cám ơn tới những ý kiến đóng góp và có phản hồi trực tiếp tới người tiêu dùng và thông qua các phương tiện đại chúng. Điều này đã cho thấy được Vinamilk luôn cố gắng đáp ứng người tiêu dùng một cách tốt nhất nhằm đem lại sự hài lòng cho người tiêu dùng.  Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì Vinamilk vẫn còn tồn tại một số hạn chế đáng tiếc. Cũng trong vụ scandal sữa kém chất lượng năm 2011 vừa qua  Vinamilk cũng gây bức xúc không nhỏ đến người tiêu dùng với các phản hồi từ phía công ty cụ thể là đại diện của các nhà phân phối của Vinamilk. Họ thể hiện một sự vô trách nhiệm khi không trả lời người tiêu dùng một cách thỏa đáng mà còn gần như đổ lỗi cho phía người tiêu dùng  Giữ gìn thông tin người tiêu dùng: Vinamilk thường không tiến hành thu thập thông tin các nhân của người tiêu dùng nhằm đảm bảo đời tư cho họ. Tuy nhiên trong một số hoạt động của công ty như các chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng: “Vinamilk đầu tư cho tương lai”, “Sưu tập và đổi Southern Kit”… người tiêu dùng được yêu cầu tiết lộ một số thông tin cá nhân nhất định (như tên, địa chỉ nhà, email, số điện thoại) thì các thông tin đó được Vinamilk đồng bộ, lữu trữ giữ gìn cẩn trọng và chỉ sử dụng thông tin đó đúng mục đích đã thỏa thuận/công bố. 56
 • 49. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2.2.3.4. Vinamilk thực hiện CSR đối với khách hàng và nhà cung cấp  Quan điểm, chính sách thực hiện của Vinamilk    Đối với khách hàng: Vinamilk luôn nhìn nhận khách hàng như là một đối tác kinh doanh dựa trên cơ sở đôi bên cùng có l Vinamilk không có hành vi hay hàm ý ban ơn cho khách hàng, dù là nhà phối hay điểm bán lẻ, về giá cả, chiết khấu, khuyến mại, hỗ trợ. Tất cả các hành động của Vinamilk với khách hàng đều nhất quán dựa trên nền tảng là kinh doanh.  Đối với nhà cung cấp: Vinamilk luôn mong muốn đảm bảo được một nguồn cung cấp ổn định và tin cậy trên nền tảng quan hệ bền vững và hài hòa lợi ích với các nhà cung cấp nguyên liệu cũng như dịch vụ ở mức tiêu chuẩn cao. Do đó, Vinamilk cam kết tạo dựng hình ảnh một công ty uy tín, tôn trọng và trung thực với các nhà cung cấp.  Chương trình hành động    Đối với khách hàng:  Giữ được mối quan hệ tốt đẹp, bền vững lâu dài với khách hàng sẽ giúp cho công ty tăng cường được năng lực cạnh tranh trên thị trường. Chính vì thế Vinamilk đã có những hành động thiết thực như hoạch định, điều khoản hợp tác, hỗ trợ về hệ thống khách hàng nhằm chiếm được sự trung thành của khách hàng. Khách hàng của Vinamilk ở đây chính là những nhà phân phối sản phẩm của công ty.    Hiện nay Vinamilk có hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước với hơn 240 nhà phân phối (NPP) trên hệ thống phân phối sản phẩm Vinamilk và có trên 140.000 điểm bán hàng trên hệ thống toàn quốc. Công ty cũng bán hàng qua tất cả các hệ thống Siêu thị trong toàn quốc. Với hệ thống phân phối khổng lồ như vậy thì Vinamilk đã làm gì để duy trì và phát triển hệ thống một cách bền vững? Câu trả lời chính là việc thực hiện tốt và rõ ràng các chính sách ưu  57
 • 50. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET đãi tới các nhà phân phối như chính sách giá linh hoạt nhưng ổn định, chính sách chiết khấu, khuyến mãi hay hỗ trợ bán hàng cho NPP. Đồng thời công ty cũng áp dụng chính sách răn đe công bằng tới các NPP nếu như NPP nào vi phạm hợp đồng với Vinamilk, công ty sẽ chấm dứt cắt bỏ để làm gương cho những NPP khác. Bên cạnh đó, việc áp dụng hệ thống quản lí ERP quốc tế của Oracle, SAP và Microsoft đã giúp cho luồng thông tin hai chiều từ phía vinamilk tới NPP và ngược lại được thông suốt, hệ thống, tập trung và nhanh chóng nhất. Những điều đó đã giúp Vinamilk và các NPP trở thành những người bạn thân thiết và chung thủy với các sản phẩm của công ty.  Đối với nhà cung cấp: Vinamilk luôn duy trì được mối quan hệ bền vững lâu dài thông qua chính sách đánh giá của công ty và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho phía nhà cung cấp. Ví dụ như Vinamilk đã hỗ trợ tài chính, công nghệ kĩ thuật cho nông dân để họ phát triển chăn nuôi một cách có chất lượng; đồng thời công ty cũng tiến hành thu mua sữa chất lượng cao với giá cáo qua đó khích lệ được người nông dân tiếp tục gắn bó với đàn bò sữa. Chính nhờ những chính sách phù hợp thích đáng mà Vinamilk đã duy trì mối quan hệ lâu bền (trên 10 năm) với các nhà cung cấp lớn uy tín trong ngành sữa trên thế giới cũng như ở Việt Nam như: Fonterra (SEA) Pte Ltd, Hoogwegt International BV, Perstima Bình Dương, Tetra Pak Indochina… 2.2.3.5. Vinamilk thực hiện CSR đối với Môi trường và Cộng đồng.  Quan điểm chính sách của Vinamilk  Vinamilk có một quan điểm rất rõ ràng và nhất quán đối với vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng: “Vinamilk phát triển bền vững thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội”. Điều đó có nghĩa là Vinamilk luôn hướng tới việc hoạt động sản xuất an toàn nhất có thể đối với môi trường xung quanh bao gồm bảo vệ nguồn nước, không khí, môi trường xung quanh khu sản xuất, chế biến; 58
 • 51. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET đồng thời Vinamilk cũng luôn cố gắng hết sức đảm bảo lợi ích của toàn thể cộng đồng chia sẻ một phần gánh nặng trách nhiệm xã hội cho nhà nước và chính phủ.  Chương trình hành động    Đối với môi trƣờng: Vinamilk đã và đang không ngừng thực hiện các chương trình hành động vì môi trường. Từ khi bắt đầu tiến hành sản xuất công ty Vinamilk đã chú trọng tới việc giảm thiểu và xử lí chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Vinamilk đã chủ trương xây dựng các nhà máy, trang trại theo hướng hiện đại, tiêu chuẩn với hệ thống xử lí chất thải tiên tiến đảm bảo tiêu chuẩn ISO 14000. Hiện nay, toàn bộ các nhà máy trang trại của Vinamilk đều đạt tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) - “Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và xác định kiểm soát trọng yếu” dùng để xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm, tạo ra môi trường làm việc thông thoáng sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho CBNV và không ảnh hưởng tới đến khu vực dân cư xung quanh nhà máy. Bởi vì do quy trình sản xuất của Vinamilk hầu như là khép kín từ khâu nguyên liệu đầu vào cho tới khi sản phẩm được tạo ra. Với cơ sở hạ tầng nhà máy, trang trại hiện đại, cùng với trang thiết bị tiên tiến tiết kiệm, và hệ thống xử lí chất thải thông minh được sở Tài Nguyên và Môi Trường công nhận đã làm giảm đáng kể lượng chất thải trong quá trình sản xuất của công ty ra môi trường bên ngoài. Lượng chất thải giảm qua từng năm cho thấy được những nỗ lực của Vinamilk đã có hiệu quả. Theo đó, lượng nước đã qua xử lí và thải ra ngoài môi trường năm 2010 đã giảm 17.1% trên 1 tấn sản phẩm so với năm 2009.15 Bên cạnh đó, Vinamilk cũng thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường xung quanh cũng như là khu dân cư quanh nhà máy, trang 15 Theo báo cáo thường niên của Vinamilk năm 2011 59
 • 52. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET trại của công ty. Mọi nguồn phát sinh tiếng ồn đều nằm xa khu dân cư và được cách ly hoàn toàn. Công ty còn trồng cây xanh xung quanh nhà máy tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đồng thời hạn chế tiếng ồn, bụi khói ảnh hưởng đến môi trường không khí khu dân cư nhằm giảm hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn vốn đang là vấn nạn ở các thành phố lớn. Vinamilk cũng luôn nỗ lực tìm kiếm thêm các giải pháp để phòng ngừa ô nhiễm, giảm lượng chất thải, tiết kiệm và tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên, nhiên liệu theo hướng thân thiện với môi trường. Bên cạnh hệ thống trang trại, nhà máy, máy móc thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn Vinamilk đã không ngừng cải thiện hệ thống vận hành hay thiết bị theo hướng tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường. Như việc sử dụng công nghệ đèn LED (giúp tiết kiệm 5-25 lần tiêu thụ điện năng) thay thế cho đèn cao áp chiếu sáng thông thường trong công ty tại nhà máy Sữa Sài Gòn. Vinamilk thực hành tiết kiệm theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nươc cũng như của chính công ty Vinamilk. Vinamilk cũng đã gây dựng những phong trào tiết kiệm năng lượng trong nội bộ công ty qua đó công ty đã giảm thiểu được nhu cầu về năng lượng (điện, nước, dầu). Kết quả này được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây: 60