Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Anzeige
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng
Nächste SlideShare
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lai dắt ...Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lai dắt ...
Wird geladen in ... 3
1 von 80
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng(20)

Más de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Anzeige

Último(20)

Báo Cáo Thục Tập Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng

 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI : CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CHIM ƯNG CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN TPHCM - 2022
 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CHIM ƯNG – FALCON T&T. 1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp:  Giới thiệu chung:   - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CHIM ƯNG – FALCON T&T. - Tên giao dịch: FALCON T&T – FALCON TOWAGE AND TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY. - Tên viết tắt: FALCON T&T JSC. - Địa chỉ trụ sở chính: 338 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4,Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (848) 62914960. - Fax: (848) 62912199. - Mã số thuế: 0305615287. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: - Công ty Cổ Phần Lai Dắt và Vận Tải Chim Ưng ( Falcon T&T) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xí nghiệp tàu kéo và lai dắt tàu biển Falcon – một xí nghiệp là thành phần của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí Việt Nam thuộc Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam – Vinalines. - Được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 4103009869 ngày 03/04/2008 và đã thay đổi 3 lần :lần 1 ngày 12/09/2008, lần 2 ngày 24/09/2008, lần 3 ngày 22/08/2009. - Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là: 30.000.000.000 VNĐ. - Hiện tại, Falcon T&T đang sở hữu và khai thác một đội tàu mạnh gồm 29 chiếc bao gồm tàu lai, tàu kéo, tàu tự hành và sà lan mặt boong phục vụ cho các dịch vụ chính như: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 1
 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC  Hỗ trợ tàu biển cập rời cảng, phao.    Cứu hộ và lai dắt các phương tiện nổi.    Xếp dỡ, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng.    Vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy.    Dịch vụ xếp dỡ, kiểm đếm và giao nhận hàng hóa.    Dịch vụ cung ứng tàu biển.    Dịch vụ đại lý hàng hải và môi giới tàu biển.    Phục vụ thăm dò, khai thác giàu khí.    Cho thuê tàu kéo, sà lan, cần cẩu.   - Công ty đã tham gia thực hiện rất nhiều dự án vận chuyển lớn trong và ngoài nước như vận chuyển thiết bị cho dự án Xi Măng Chinfon, vận chuyển thiết bị nhà máy nhiệt điện Phnompenh; vận chuyển thiết bị cẩu dàn cảng Cát Lái; vận chuyển thiết bị từ Quảng Ngãi đi Shihanouk ville; vận chuyển thiết bị phục vụ dự án xi măng Vinakansai; vận chuyển thiết bị phục vụ dự án nhà máy điện đạm Cà Mau. Đội tàu và sà lan của công ty đã phục vụ nhiều dự án xây dựng lớn trong nước như dự án Morning Star, dự án Sông Hinh, dự án nhà máy điện Phú Mỹ, dự án xây dựng hầm Thủ Thiêm, dự án đường ống dẫn Cù Lao Tào…v.v….. - Với đội ngũ thuyền viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, đội tàu mạnh, Falcon T&T đã có được sự tín nhiệm và một vị trí vững vàng trong ngành hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên Falcon T&T vẫn không ngừng hoàn thiện mình để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:  Chức năng:  - Falcon T&T được biết đến là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong dịch vụ lai dắt và hỗ trợ tàu biển. Đây cũng là chức năng chính và thế mạnh của công ty trong dịch vụ hàng hải. - Các dịch vụ mạnh phải kể đến là dịch vụ kéo biển, cứu hộ hàng hải, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng trong nước và các nước trong khu vực, phục vụ thăm dò khai thác và xây dựng dầu khí. Ngoài ra, công ty còn vận chuyển hàng hóa bằng SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 2
 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC đường thủy nội địa, bằng sà lan tự hành và ponton, xếp dỡ, kiểm đếm, giao nhận hàng hóa, cho thuê sà lan tàu kéo phục vụ thi công các công trình thủy, đại lý và môi giới hàng hải…  Nhiệm vụ:  - Triển khai và đẩy mạnh các dịch vụ sẵn có của công ty. - Cung cấp dịch vụ hàng hải tốt nhất đến với khách hàng. - Mở rộng phạm vi hoạt động ở các nước trên thế giới. - Liên kết với các công ty dịch vụ hàng hải khác.  Lĩnh vực hoạt động:  - Lai dắt và vận tải tàu biển 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty:  Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty:  SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 3
 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC BAN GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Tổ chức Phòng Khai Phòng Phòng Phòng Kĩ thuật hành thác kinh Tài Kế toán Dự án vật tư chính doanh chính kế hoạch  Chức năng của từng phòng ban:  Giám đốc: là đại diện pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước sở kế hoạch xây dựng TPHCM về toàn bộ hoạt động của công ty. Giám đốc có quyền điều hành cao nhất và là người phụ trách chung toàn bộ hoạt động của công ty, quan hệ giao dịch với khách hàng, tìm kiếm đối tác và ký hợp đồng kinh tế.  Phó giám đốc: là một thành viên của Công ty thay mặt Giám đốc điều hành mọi hoạt động hằng ngày của công ty khi Giám đốc đi vắng. Phó Giám đốc cũng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của công ty. Tất cả các văn bản, quyết định, giấy tờ.. đều phải trình Phó Giám đốc ký duyệt trước khi thực hiện nếu thuộc các vấn đề hoạt động hàng ngày của Công ty khi Giám đốc đi vắng và ủy quyền lại cho Phó Giám đốc. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 4
 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Cơ cấu bộ máy của Công ty được sắp xếp theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đảm bảo được sự thống nhất, tự chủ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban.  Phòng Tổ chức hành chính:  - Tham mưu cho Giám đốc Công ty về các công tác tổ chức bộ máy kinh doanh, tổ chức cán bộ, sắp xếp, đào tạo, tuyển dụng, quản lý lao động. - Giải quyết các chế chính sách độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ xã hội, thực hiện công tác quản trị hành chính, thi đua, khen thưởng, kỉ luật nội bộ Công ty.  Phòng kĩ thuật vật tư:  - Cung cấp phụ tùng, vật tư, sơn, dầu nhờn cho đội tàu của Công ty. - Giám sát việc sử dụng phụ tùng, vật tư và dầu nhờn để đảm bảo sử dụng một cách kinh tế và hiệu quả. - Đảm bảo việc kiểm kê được thực hiện theo đúng quy định. - Hướng dẫn Thuyền trưởng và Máy trưởng về các vấn đề sử dụng và quản lý nhiên liệu phụ tùng, vật tư trên tàu một cách hiệu quả nhất. - Thông báo đến Ban chỉ huy các tàu về các Quy định mới hoặc những sửa đổi của Đăng kiểm về các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nhiên liệu, phụ tùng trên tàu.  Phòng khai thác kinh doanh:  - Tổ chức, thực hiện các quyết định của Ban Giám Đốc. - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. - Tổ chức, thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. - Ký kết hợp đồng nhân danh công ty. - Đề ra các phương án và chiến lược kinh doanh cho công ty.  Phòng Tài chính:  - Thực hiện công tác huy động vốn cho các dự án đầu tư phát triển của toàn Công ty. - Lập kế hoạch tài chính định kỳ ( dài hạn và hằng năm) của toàn Công ty, triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính được phê duyệt. - Quản lý và khai thác hiệu quả việc sử dụng các nguồn vốn ( bao gồm cả vốn tự có, vốn vay và các nguồn vốn khác). SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 5
 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC - Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn và có kế hoạch phòng ngừa rủi ro cho các khoản vốn huy động.  Phòng kế toán:  - Thu thập, xử lí thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán. - Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Công ty. - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. - Hạch toán đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ, tài sản và nguồn vốn của Công ty. - Lập báo cáo tài chính của Công ty và hợp nhất báo cáo tài chính toàn Công ty theo quy định. - Thực hiện các chế độ kế toán tại Công ty và phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ chế độ kế toán cho các doanh nghiệp có vốn góp, các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong Công ty.  Phòng dự án kế hoạch:  - Lập kế hoạch thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Hướng dẫn các đơn vị thuộc Công ty xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn. - Lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tổng hợp và nghiên cứu thị trường để tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc chỉ đạo, quản lý sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Tính toán phương án khả thi cho các dự án đầu tư mới của Công ty. - Nghiên cứu phương hướng phát triển của đội tàu. - Tìm kiếm các đối tác và thực hiện các công việc liên quan đến việc mua bán tàu. 2. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại doanh nghi ệp: 2.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 6
 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức tập trung: mọi công việc sẽ do kế toán trưởng chỉ đạo cho các kế toán viên và sẽ được kế toán trưởng kí duyệt.  Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty:  Kế Toán Trưởng Kế Toán Tổng Hợp Kế Kế Kế Kế Kế Toán Toán Toán Toán toán Tiền Ngân Công Thuế Bảo Mặt Hàng Nợ Hiểm & Thủ Quỹ 2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng và Kế toán phần hành:  Kế toán trưởng:   - Là người chỉ đạo tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc quản lý kinh tế tài chính. - Thực hiện việc ghi chép trung thực các số liệu sổ sách kế toán theo quy định - Thu chi đúng nguyên tắc, thanh toán đúng quy định của Ngân hàng. - Phân tích tình hình tài chính của Công ty, phân tích hoạt động kinh tế, cung cấp cho Giám đốc số liệu cần thiết về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. - Có vai trò phụ tá đắc lực cho Giám đốc công ty: tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ, tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 7
 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC - Tính toán và có trách nhiệm nộp đủ các khoản phải nộp ngân sách, thanh toán công nợ.  Kế toán tổng hợp:   - Kiểm tra đối chiếu giữa các số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra số dư cuối kì có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, các nghiệp vụ khác, thuế GTGT… - Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn Công ty. - In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định. - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc và các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu. - Lưu, dự trữ kế toán theo quy định.  Kế toán tiền mặt & thủ quỹ:   - Theo dõi tình hình thu chi và lên sổ quỹ tiền mặt. - Hàng ngày kết sổ thu chi đối chiếu sô liệu với các kế toán viên, số phát sinh, số dư tồn quỹ cuối ngày và báo cáo cho kế toán trưởng biết.  Kế toán ngân hàng:   - Theo dõi tình hình thu chi tiền giữa Công ty với các ngân hàng.  Kế toán công nợ:   - Theo dõi các khoản công nợ của Công ty, các khoản phải thu của khách hàng. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 8
 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC - Lên các kế hoạch thu nợ, trả nợ và các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại cho khách hàng, theo dõi sự biến động của tiền mặt, biến động tài khoản, tiền gửi ngân hàng, công nợ nội bộ…  Kế toán thuế:   - Theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà nước, hàng tháng tổng hợp các báo cáo thuế, cập nhật thông tư mới về thuế.  Kế toán bảo hiểm:   - Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bảo hiểm. 2.3 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: Hiện nay, Công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật Ký Chung trên máy vi tính. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung: Chứng từ gốc Sổ quỹ Nhật ký chung Sổ chi tiết Bảng tổng hợp Sổ cái chi tiết Bảng cân đối tài khoản Báo cáo kế toán SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 9
 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Ghi chú: Ghi hàng ngày Đối chiếu, kiểm tra Ghi vào cuối tháng Minh họa mẫu ghi sổ Nhật Ký Chung tại Công ty: SỔ NHẬT KÍ CHUNG Năm: Đơn vị tính: Chứng từ Số Số phát sinh Ngày Đã ghi STT hiệu tháng Số hiệu Ngày, Diễn giải TK sổ Cái dòng Nợ Có ghi sổ tháng đối ứng A B C D E G H 1 2 Cộng chuyển trang sau SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 10
 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm: Tên tài khoản: Số hiệu: Đơn vị tính: Chứng từ Nhật ký chung Số Số tiền Ngày hiệu tháng Số hiệu Ngày, Diễn giải Trang STT TK Nợ Có ghi sổ tháng sổ dòng đối ứng A B C D E G H 1 2 Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng 2.4 Một số chính sách kế toán tại Công ty:  Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.   Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hằng năm.    Đơn vị sử dụng tiền tệ trong ghi chép kế toán là: VNĐ.    Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.    Phương pháp kế toán hàng tồn kho:   - Hàng tồn kho tính theo giá gốc. - Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. - Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kì.  Phương pháp khấu hao TSCĐ:  - Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 11
 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I. Kế toán doanh thu: 1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.1. Khái niệm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong năm, phát sinh từ các hoạt động tiêu thụ hàng hóa, bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng được khách hàng chấp nhận thanh toán. Điều kiện ghi nhận và các hình thức tiêu thụ:  Điều kiện ghi nhận:   - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Doanh thu được xác định tương đối chắn chắn, xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng, Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lí hàng hóa như người sở hữu hàng hóa.  Các hình thức tiêu thụ:   - Phương pháp bán hàng trực tiếp cho khách hàng. - Phương pháp bán hàng qua đại lý. - Phương pháp bán hàng trả chậm, trả góp. 1.2. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT - Phiếu thu, phiếu chi - Giấy báo Nợ, giấy báo Có. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 12
 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC 1.3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: Kế toán mở sổ chi tiết bán hàng để theo dõi riêng doanh thu của từng loại sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S35 – DN) Đơn vị:…. Mẫu số S35-DN Địa chỉ:…. (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03//2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm ( hàng hóa,dịch vụ, BĐSĐT):…………. Năm……. Quyển số:………………… Chứng từ TK Doanh thu Các khoản giảm trừ Ngày đối Diễn giải ghi sổ Số Ngày ứng Số Đơn giá Thành tiền Thuế Khác hiệu tháng lượng (521,531,532) Tháng…/… Cộng số phát sinh -Doanh thu thuần -Giá vốn hàng bán -Lãi gộp Ngày….tháng…năm…. Người ghi sổ Kế toán trưởng SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 13
 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC 1.4. Kế toán tổng hợp: 1.4.1. Tài khoản sử dụng: TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ”: phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của DN thực hiện trong một kì kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. TK 511 có 6 TK cấp 2: - TK 5111 “ Doanh thu bán hàng hóa ” - TK 5112 “ Doanh thu bán các thành phẩm ” - TK 5113 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ ” - TK 5114 “ Doanh thu trợ cấp, trợ giá ” - TK 5117 “ Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ” - TK 5118 “ Doanh thu khác ” Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511: TK 511 - Thuế xuất khẩu, tiêu thụ đặc biệt của số hàng tiêu thụ. - Kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán,hàng bán bị trả lại phát sinh trong kì. - Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. - Cuối kì, kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế phát sinh trong kì. 1.4.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 14
 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 333 TK 511 TK 111, 112, 131 Thuế TTĐB, thuế XK Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ Thuế GTGT (trực tiếp) phải nộp TK 3331 TK 531, 532, 521 K/c giảm giá hàng bán, TK 111, 112 TK 3387 hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại K/c doanh thu Doanh thu TK 911 của kỳ kế toán chưa thực hiện K/c doanh thu thuần TK 3331 Sơ đồ 1.1 Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ: 2.1. Khái niệm: Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính theo giá nội bộ. 2.2. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn GTGT - Chứng từ chuyển hàng, phiếu xuất kho. 2.3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: Kế toán mở sổ chi tiết bán hàng để theo dõi riêng doanh thu của từng loại sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S35 – DN) SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 15
 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Đơn vị: …. Mẫu số S35-DN Địa chỉ:… (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03//2006 của Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm ( hàng hóa,dịch vụ, BĐSĐT)…………. Năm………. Quyển số:…………. Chứng từ TK Doanh thu Các khoản giảm trừ Ngày đối Diễn giải ghi sổ Số Ngày ứng Số Đơn giá Thành tiền Thuế Khác hiệu tháng lượng (521,531,532) Tháng…/… Cộng số phát sinh -Doanh thu thuần -Giá vốn hàng bán -Lãi gộp Người ghi sổ Ngày….tháng…năm…. Kế toán trưởng 2.4. Kế toán tổng hợp: 2.4.1. Tài khoản sử dụng: TK 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” : Phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp ( giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty). TK 512 có 3 TK cấp 2: - TK 5121 “ Doanh thu bán hàng hóa”. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 16
 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC - TK 5122 “ Doanh thu bán các thành phẩm”. - TK 5123 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ”. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 512: TK 512 - Thuế xuất khẩu, tiêu thụ đặc biệt của số hàng tiêu - Doanh thu bán hàng nội bộ thưc tế phát sinh thụ. trong kì. - Kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán,hàng bán bị trả lại phát sinh trong kì. - Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. - Cuối kì, kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 2.4.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu nội bộ: TK 512 TK 112, 136, 431, 641, 642 TK 531 K/c hàng bán bị Doanh thu bán hàng Hàng bán bị trả lại trả lại nội bộ TK 33311 TK 33311 Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT đầu ra (nếu có) (nếu có) Sơ đồ 1.2 Kế toán tổng hợp doanh thu nội bộ SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 17
 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC II. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 1. Kế toán chiết khấu thương mại: 1.1. Khái niệm: Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn. 1.2. Chứng từ sử dụng: - Hợp đồng chiết khấu - Bảng tính chiết khấu - Hóa đơn GTGT, hóa đơn chiết khấu. 1.3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết số tiền chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng loại hàng bán. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 18
 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Đơn vị:….. Mẫu số S38- DN Địa chỉ:…. (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Dùng cho các TK 136,138,141,142,144,221,222,223,242,244,333,334, 335,336,338,344,351,352,421,441,……..) Tài khoản:……………………………. Đối tượng:……………………………. Chứng từ TK Số phát sinh Số dư Ngày Diễn giải đối ghi sổ Số hiệu Ngày ứng Nợ Có Nợ Có tháng A B C D E 1 2 1 2 Số dư đầu kỳ Số phát sinh Cộng số phát sinh x x x Số dư cuối kì x x x Người ghi sổ Ngày… tháng…..năm…. (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 1.4. Kế toán tổng hợp: 1.4.1.Tài khoản sử sụng: TK 521 “ Chiết khấu thương mại” : phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do người mua hàng đã mua với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên Hợp đồng Kinh tế hoặc cam kết mua, bán hàng. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 521: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 19
 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 521 - Khoản chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng. - Kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại vào TK 511 để tính doanh thu thuần. 1.4.2.Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp chiết khấu thương mại: TK 111, 112, 131 TK 521 TK 511 K/c giảm doanh thu Khoản chiết khấu cho khách hàng TK 3331 Thuế GTGT (nếu có) Sơ đồ 1.4 Kế toán tổng hợp chiết khấu thương mại 2. Kế toán hàng bán bị trả lại: 2.1. Khái niệm: Hàng bán bị trả lại là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 2.2. Chứng từ sử dụng: - Biên bản hàng bán trả lại. - Hóa đơn hàng bán trả lại. - Chứng từ nhập kho. 2.3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết số tiền hàng bán bị trả lại đã thực hiện cho từng loại hàng bán. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 20
 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Đơn vị:…. Mẫu số S38- DN Địa chỉ:….. (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Dùng cho các TK 136,138,141,142,144,221,222,223,242,244,333,334, 335,336,338,344,351,352,421,441,……..) Tài khoản:……………………………. Đối tượng:……………………………. Ngày Chứng từ TK Số phát sinh Số dư ghi sổ Diễn giải đối Số hiệu Ngày tháng ứng Nợ Có Nợ Có A B C D E 1 2 1 2 Số dư đầu kỳ Số phát sinh Cộng số phát sinh x x x Số dư cuối kì x x x Người ghi sổ Ngày… tháng…..năm…. (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên). 2.4. Kế toán tổng hợp: 2.4.1.Tài khoản sử dụng: TK 531 “ Hàng bán bị trả lại” : phản ánh trị giá của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ, bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: vi phạm Hợp đồng, hàng bị mất hoặc kém phẩm chất, hàng không đúng chủng loại hoặc quy cách. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 531: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 21
 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 531 - Doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh - Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả trong kỳ. lại sang TK 511 để tính doanh thu thuần. 2.4.2.Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại: TK 632 TK 154, 155, 156 Nhận lại hàng hoá nhập kho TK 111, 112, 131 TK 531 TK 511 K/c giảm doanh thu Thanh toán với người mua hàng bán bị trả lại TK 3331 Thuế GTGT (nếu có) Sơ đồ 1.5 Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại 3. Kế toán giảm giá hàng bán: 3.1. Khái niệm: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hay lạc hậu thị hiếu. 3.2. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn - Biên bản giảm giá. 3.3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 22
 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết số tiền giảm giá hàng bán đã thực hiện cho từng loại hàng bán. Đơn vị:….. Mẫu số S38- DN Địa chỉ:….. (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Dùng cho các TK 136,138,141,142,144,221,222,223,242,244,333,334, 335,336,338,344,351,352,421,441,……..) Tài khoản:……………………………. Đối tượng:……………………………… Chứng từ TK Số phát sinh Số dư Ngày Diễn giải đối ghi sổ Số Ngày ứng Nợ Có Nợ Có hiệu tháng A B C D E 1 2 1 2 Số dư đầu kỳ Số phát sinh Cộng số phát sinh x x x Số dư cuối kì x x x Người ghi sổ Ngày… tháng…..năm…. (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên). 3.4. Kế toán tổng hợp: 3.4.1. Tài khoản sử dụng: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 23
 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 532 “ Giảm giá hàng bán” : phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ kế toán cho khách hàng được hưởng do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách theo yêu cầu trong Hợp đồng đã ký kết. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 532: TK 532 - Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận cho khách hàng phát sinh trong kỳ. - Kết chuyển toàn bộ số giảm giá hàng bán sang TK 511 để tính doanh thu thuần. 3.4.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp giảm giá hàng bán: TK 111, 112, 131 TK 532 TK 511 K/c giảm doanh thu Khoản chiết khấu cho khách hàng TK 3331 Thuế GTGT (nếu có) Sơ đồ 1.6 Kế toán tổng hợp giảm giá hàng bán III. Kế toán giá vốn hàng bán: 1. Khái niệm: Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm ( hoặc bao gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành và đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.  Các phương pháp tính giá xuất kho:   - Giá thực tế đích danh SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 24
 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC - Giá bình quân gia quyền - Giá nhập trước xuất trước - Giá nhập sau xuất trước. 2. Chứng từ sử dụng: - Phiếu xuất kho - Hóa đơn 3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: Kế toán mở sổ chi tiết theo dõi giá vốn hàng bán của từng loại sản phẩm, hàng hóa. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 25
 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Đơn vị:….. Mẫu số S36 - DN Địa chỉ:…… (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 142, 242, 335, 632) Tài khoản:…632 “Giá vốn hàng bán”…… Tên phân xưởng:………………………….. Tên sản phẩm, dịch vụ:………………….. Ngày Chứng từ TK Ghi Nợ TK…. ghi sổ đối Diễn giải Tổng Chia ra ứng số tiền Số Ngày …. ….. …… A B C D E 1 2 3 4 Số dư đầu kỳ Số phát sinh Cộng số phát sinh Ghi có TK…. Số dư cuối kì Người ghi sổ Ngày… tháng…..năm…. (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 4. Kế toán tổng hợp: 4.1. Tài khoản sử dụng: TK 632 “ Giá vốn hàng bán” : phản ánh trị giá vốn của thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc giá thành của sản phẩm xây lắp xuất bán trong kỳ. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 632: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 26
 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 632 - Trị giá vốn của thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. - Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không được tính vào giá thành sản xuất của thành phẩm trong kỳ mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán. - Khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thường vật chất. - Chi phí tự xây dựng, tự chế tài sản cố định vượt mức bình thường không được tính vào nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xấy dựng, tự chế hoàn thành. - Chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập ở năm trước. - Giá vốn hàng đã bán bị trả lại. - Chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay nhỏ hơn số dự phòng đã lập ở năm trước. - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa,dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. 4.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 27
 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 154, 155 TK 632 TK 911 Trị giá vốn của sản phẩm, dịch vụ xuất bán TK 156, 157 Trị giá vốn hàng xuất bán TK 138, 152, 153,155, 156 Phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho tính vào giá vốn TK 627 Chi phí SXC cố định không được phân bổ được ghi vào giá vốn hàng bán trong kỳ TK 217 Bán bất động sản đầu tư TK 2147 Trích khấu hao bất động sản đầu tư TK 154 Giá thành thực tế của sản phẩm chuyển thành TSCĐ sử dụng cho SXKD K/c giá vốn hàng bán và các chi phí xác định kết quả KD TK 155, 156 Hàng bán bị trả lại nhập kho TK 632 TK 159 Hoàn nhập Trích lập dự dự phòng phòng giảm giảm giá giá hàng tồn hàng tồn kho kho Sơ đồ 1.7 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán IV. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính: 1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 1.1. Khái niệm: Doanh thu hoạt động tài chính là khoản tiền thu được trong quá trình hoạt động tài chính mang lại như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận, lãi tỷ giá hối đoái…, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế đã thu được tiền hay sẽ thu được tiền. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 28
 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC 1.2. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn GTGT - Phiếu thu, phiếu chi - Giấy báo Có của ngân hàng. 1.3. Kế toán tổng hợp: 1.3.1.Tài khoản sử dụng: TK 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính” : Phản ánh doanh thu tiền lãi, lãi bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 515: TK 515 - Số thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp). - Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính thuần sang TK 911 - Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. 1.3.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu tài chính : SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 29
 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 911 TK 515 TK 111, 112 Cuối ký K/c xác định kết quả kinh doanh Thu lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ phiếu Thanh toán CK đến hạn, bán trái phiếu, tín phiếu TK 121, 228 Dùng lãi cổ phiếu, trái phiếu mua bổ sung cổ Giá gốc phiếu, trái phiếu TK 221, 222, 223 Cổ tức, lợi nhuận được chia bổ sung vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, công ty con TK 331 Chiết khấu thanh toán mua hàng được hưởng TK 1112, 1122 TK 1111, 1121 Bán ngoại tệ Lãi bán ngoại tệ Tỷ TK 128, 228, 221, giá thực 222, 223 tế Bán các khoản đầu tư Lãi bán các khoản đầu tư TK 1112, 1122 TK 152, 156, 211, 627,642 Mua vật tư, hàng hoá bằng ngoại tệ Lãi tỷ giá TK 3387 Phân bổ lãi do bán hàng trả chậm, lãi nhận được TK 413 K/c lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ Sơ đồ 1.8 Kế toán tổng hợp doanh thu hoạt động tài chính
 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 30
 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC 2. Kế toán chi phí tài chính: 2.1. Khái niệm: Chi phí hoạt động tài chính là các khoản chi cho các hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với mục đích tăng thu nhập hoặc các khoản lỗ phát sinh từ các hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh về vốn khác. 2.2. Chứng từ sử dụng: - Phiếu chi - Giấy báo Nợ - Các chứng từ có liên quan khác. 2.3. Kế toán tổng hợp: 2.3.1. Tài khoản sử dụng: TK 635 “ Chi phí tài chính” : phản ánh những khoản chi phí hoạt động động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay và cho vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán… Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 635: TK 635 - Các khoản chi phí hay các khoản lỗ liên quan đến hoạt động tài chính. - Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. - Kết chuyển toàn bộ chi phí và các khoản lỗ về hoạt động tài chính sang TK 911. 2.3.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí tài chính: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 31
 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 413 TK 635 TK 129, 229 Xử lý lỗ do đánh giá lại Hoàn nhập số chênh các khoản mục tiền tệ lệch dự phòng giảm giá cuối ký vào CP tài chính đầu tư ngắn hạn TK 129, 229 Lập dự phòng đầu tư ngắn hạn, dài hạn TK 121, 228, 221, 222, 223 Lỗ về bán các khoản đầu tư TK 111, 112 Thu tiền bán các Chi phí hoạt động khoản liên doanh, liên kết TK 911 đầu tư TK 111, 112, 131 Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài chính Chiết khấu thanh toán cho người mua TK 111, 112, 335, 242 Lãi tiền vay, phân bổ lãi mua hàng trả chậm, trả góp TK 111, 112 TK 111, 112 Bán ngoại tệ Lỗ CLTG bán ngoại tệ TK 111, 112, 242 335 Mua vật tư, hàng hoá bằng ngoại tệ Lỗ tỷ giá Sơ đồ 1.8 Kế toán tổng hợp chi phí tài chính SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 32
 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC V. Kế toán chi phí bán hàng: 1. Khái niệm: Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bao gồm: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu, bao bì, chi phí dụng cụ, đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo hành hàng hóa, sản phẩm, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. 2. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn, phiếu chi - Bảng kê chi phí - Bảng lương, bảng tính BHXH, BHYT, BHTN 3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: Doanh nghiệp mở sổ chi tiết Chi phí bán hàng theo mẫu S36-DN. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 33
 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Đơn vị:….. Mẫu số S36 - DN Địa chỉ:….. (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 142, 242, 335, 632) Tài khoản:…641 “ Chi phí bán hàng.”…… Tên phân xưởng:………………………….. Tên sản phẩm, dịch vụ:………………….. Ngày Chứng từ TK Ghi Nợ TK…. đối ghi sổ Diễn giải Tổng Chia ra ứng số tiền Số Ngày …. ….. …… A B C D E 1 2 3 4 Số dư đầu kỳ Số phát sinh Cộng số phát sinh Ghi có TK…. Số dư cuối kì Người ghi sổ Ngày… tháng…..năm…. (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 4. Kế toán tổng hợp: 4.1. Tài khoản sử dụng: TK 641 “ Chi phí bán hàng” : phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của DN. TK 641 có 7 tài khoản cấp 2: - TK 6411: “ Chi phí nhân viên” SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 34
 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC - TK 6412: “ Chi phí nguyên vật liệu, bao bì” - TK 6413: “ Chi phí dụng cụ, đồ dùng” - TK 6414: “ Chi phí khấu hao TSCĐ” - TK 6415: “ Chi phí bảo hành” - TK 6417: “ Chi phí dịch vụ mua ngoài” - TK 6418: “ Chi phí khác bằng tiền”. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 641: TK 641 - Chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kì. - Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng. - Kết chuyển chi phí bán hàng để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. 4.2. Các trường hợp kế toán: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 35
 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí bán hàng: TK 111, 112, 152, 153 TK 641 111, 112 Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ TK 334, 338 Tiền lương và các khoản trích theo lương TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐ TK 352 Dự phòng phải trả về chi phí bảo hành hàng hoá, sản phẩm TK 142, 242, 335 Chi phí trả trước phân bổ dần, chi phí phải trả TK 111, 112, 141,331 Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác TK 1331 Thuế GTGT Thuế GTGT không được khấu trừ được khấu trừ nếu được tính vào CPBH TK 512 Thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng nội bộ TK 33311 Thuế GTGT phải nộp Các khoản thu giảm chi phí bán hàng TK 352 Hoàn nhập dự phòng phải trả vể chi phí bảo hành hàng hoá, sản phẩm TK 911 Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng Sơ đồ 1.9 Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 36
 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC VI. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 1. Khái niệm: Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí chung khác có liên quan đến hoạt động của toàn doanh nghiệp như: tiền lương và các khoản trích theo lương của cán bộ nhân viên quản lý ở các phòng ban, chi phí vật liệu đồ dùng cho văn phòng, khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp, các khoản thuế, lệ phí, bảo hiểm, chi phí dịch vụ mua ngoài thuộc văn phòng doanh nghiệp và các chi phí bằng tiền chung cho toàn doanh nghiệp như: phí kiểm toán, chi phí tiếp tân, khánh tiết, công tác phí,… 2. Chứng từ sử dụng: - Bảng thanh toán lương - Phiếu xuất kho - Bảng tính và phân bổ khấu hao - Phiếu chi - Giấy báo nợ - Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ… 3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: Doanh nghiệp mở sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp theo mẫu S36- DN. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 37
 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Đơn vị:…. Mẫu số S36 - DN Địa chỉ:…. (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 142, 242, 335, 632) Tài khoản:…642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp.”…… Tên phân xưởng:………………………….. Tên sản phẩm, dịch vụ:………………….. Ngày Chứng từ TK Ghi Nợ TK…. đối ghi sổ Diễn giải Tổng Chia ra ứng số tiền Số Ngày …. ….. …… A B C D E 1 2 3 4 Số dư đầu kỳ Số phát sinh Cộng số phát sinh Ghi có TK…. Số dư cuối kì Người ghi sổ Ngày… tháng…..năm…. (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 4. Kế toán tổng hợp: 4.1. Tài khoản sử dụng: TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”: phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. TK 642 có 8 tài khoản cấp 2: - TK 6421: “ Chi phí nhân viên quản lý” SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 38
 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC - TK 6422: “ Chi phí vật liệu quản lý” - TK 6423: “ Chi phí đồ dùng văn phòng” - TK 6424: “ Chi phí khấu hao TSCĐ” - TK 6425: “ Thuế, phí và lệ phí” - TK 6426: “ Chi phí dự phòng” - TK 6427: “ Chi phí dịch vụ mua ngoài” - TK 6428: “ Chi phí khác bằng tiền” Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 642: TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ. - Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. 4.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp : SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 39
 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 111, 112, 152, 153 TK 642 TK 111, 112 Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ TK 1331 Thuế GTGT TK 334, 338 được khấu trừ Tiền lương và các khoản trích theo lương TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN TK 142, 242, 335 Chi phí trả trước phân bổ dần, chi phí phải trả TK 139 Dự phòng nợ phải thu khó đòi TK 351 Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm TK 352 Dự phòng phải trả về tài cơ cấu DN, HĐ có rủi ro lớn, dự phòng phải trả khác TK 111, 112, 141, 331 Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác TK 1331 Thuế GTGT không Thuế GTGT được khấu trừ nếu được khấu trừ được tính vào CP TK 333 QLDN Thuế môn bài, tiền thuê đất phải nộp NSNN Các khoản thu giảm chi phí QLDN TK 139 Hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết lớn hơn số phải trích lập năm nay TK 911 Cuối kỳ kết chuyển chi phí QLDN Sơ đồ 1.10 Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 40
 43. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC VII. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 1. Kế toán thu nhập khác: 1.1. Khái niệm: Thu nhập khác là các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu: - Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ. - Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng. - Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ. - Các khoản thuế được ngân sách nhà nước hoàn trả. - Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, không tính trong doanh thu ( nếu có). - Thu nhập quà biếu, tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp. - Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra… 1.2. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn - Biên bản thanh lý TSCĐ. 1.3. Kế toán chi tiết: Doanh nghiệp mở “ Sổ chi tiết Thu nhập khác” để theo dõi các khoản thu nhập khác mà doanh nghiệp thu được. 1.4. Kế toán tổng hợp: 1.4.1.Tài khoản sử dụng: TK 711 “ Thu nhập khác”: phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 711: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 41
 44. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 711 - Số GTGT phải nộp (trực tiếp).- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. - Kết chuyển các khoản thu nhập khác. 1.4.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp thu nhập khác: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 42
 45. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 911 TK 711 TK 111, 112 Kết chuyển thu nhập khác xác định KQKD TK 333 Các khoản thuế trừ vào thu nhập khác Thu phạt khách hàng vi phạm HĐKT, tiền các tổ chức bảo hiểm bồi thường TK 338, 344 Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn TK 152, 156, 211 Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hoá, TSCĐ TK 111, 112 Thu được khoản nơ phải thu khó đòi đã xoá sổ TK 331, 338 Tính vào thu nhập khác khoản nợ phải trả không xác định được chủ TK 3387 Định kỳ phân bổ DT chưa được thực hiện nếu được tính vào thu nhập khác TK 352 Hoàn nhập số dự phòng chi phí bảo hành xây lắp không sử dụng hoặc chi bảo hành thực tế nhỏ hơn số đã trích TK 111, 112 Các khoản thuế XNK, thuế TTĐB Ngân sách hoàn lại Sơ đồ 1.11 Kế toán tổng hợp thu nhập khác SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 43
 46. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC 2. Kế toán chi phí khác: 2.1. Khái niệm: Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp: - Chi phí thanh lý, nhượng bán và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán ( nếu có). - Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế.Khoản bị phạt thuế, truy nộp thuế. - Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hay bỏ sót khi ghi sổ kế toán… 2.2. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn - Phiếu chi. - Biên bản thanh lý TSCĐ. 2.3. Kế toán chi tiết: DN mở “ Sổ chi tiết Chi phí khác” để theo dõi các khoản chi phí phát sinh trong doanh nghiệp. 2.4. Kế toán tổng hợp: 2.4.1.Tài khoản sử dụng: TK 811 “ Chi phí khác”: phản ánh các khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 811: TK 811 - Các khoản chi phí khác phát sinh trong kì. - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào TK 911. 2.4.2.Các trường hợp kế toán: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 44
 47. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí khác: TK 111, 112 TK 811 TK 911 Các khoản chi phí khác bằng tiền (chi hoạt K/c chi phí xác định kết động, thanh lý, nhượng bán TSCĐ quả kinh doanh TK 338, 331 Khi nộp Khoản tiền phạt do tiền phạt vi phạm hợp đồng TK 211, 213 TK 214 Nguyên giá Giá trị hao mòn TSCĐ góp vốn liên doanh, liên TK 222, 223 kết Giá trị góp vốn liên doanh, liên kết Chênh lệch giữa đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ Sơ đồ 1.12 Kế toán tổng hợp chi phí khác VIII. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 1. Khái niệm: Chi phí thuế TNDN bao gồm chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận ( hoặc lỗ) của một năm tài chính.  CP thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu nhập tính thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN hiện hành.  SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 45
 48. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC  Chi phí thuế TNDN hoãn lại là số thuế TNDN sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả trong năm và hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.    Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành.  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế TNDN sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các khoản: - Chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng. 2. Chứng từ sử dụng: - Tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý. - Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm 3. Kế toán tổng hợp: 3.1. Tài khoản sử dụng: TK 821 “ Chi phí thuế TNDN” : phản ánh chi phí thuế TNDN của DN bao gồm chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. TK 821 có 2 TK cấp 2: - TK 8211: “ Chi phí thuế TNDN hiện hành”. - TK 8212: “ Chi phí thuế TNDN hoãn lại”. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 8211: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 46
 49. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 8211 - Thuế TNDN phải nộp tính vào chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm. - Thuế TNDN của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế TNDN hiện hành của năm hiện tại. - Số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế TNDN hiện hành đã ghi nhận trong năm. - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm hiện tại. - Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành vào bên Nợ TK 911. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 47
 50. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 8212: TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế TN hoãn lại phải trả ( là số chênh lệch giữa thuế TN hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế TN hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm. - Chi phí thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận từ số chênh lệch giữa tài sản thuế TN hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuếTN hoãn lại phát sinh trong năm. - Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212- “ Chi phí thuế TNDN hoãn lại” phát sinh trong năm vào bên Có TK 911. - Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại ( số chênh lệch giữa tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập trong năm. - Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại ( số chênh lệch giữa thuế TNDN hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh trong năm). - Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212- “ Chi phí thuế TNDN hoãn lại” phát sinh trong năm vào bên Nợ TK 911. 3.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: (3) TK 111, 112 TK 3334 TK 8211 (2) (1) TK 911 (4) (5) Sơ đồ 1.13 kế toán tổng hợp chi phí thuế TNDN hiện hành SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 48
 51. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Diễn giải sơ đồ: + Hàng quý, kế toán căn cứ vào tờ khai thuế TNDN tạm tính để ghi nhận số thuế TNDN hiện hành tạm phải tính và số tiền đã nộp: (1) và (2) + Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu có số thuế TNDN hiện hành tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế phải nộp năm đó, kế toán ghi nhận số thuế TNDN phải nộp thêm vào chi phí thuế TNDN hiện hành và nộp bổ sung số thuế vào NSNN: (1) và (2). Trường hợp ngược lại, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm phải nộp trong năm và số phải nộp (3). + Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến khoản thuế TNDN phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng số thuế TNDN phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm hiện tại (1) và ngược lại giảm (3). + Kết thúc năm, kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm vào TK 911 để xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu số phát sinh nợ TK 8211 lớn hơn số phát sinh có thì ghi (5) và ngược lại (4). IX. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 1. Khái niêm: Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 2. Chứng từ sử dung: - Sổ sách tổng hợp, chi tiết làm cơ sở hạch toán. 3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: Kế toán mở sổ chi tiết Xác định kết quả kinh doanh theo từng loại hoạt động, trong đó lại chi tiết cho từng đối tượng mà DN cần xác định kết quả kinh doanh ( sử dụng mẫu S38- DN) SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 49
 52. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Đơn vị:… Mẫu số S38- DN Địa chỉ:…. (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Dùng cho các TK 136,138,141,142,144,221,222,223,242,244,333,334, 335,336,338,344,351,352,421,441,……..) Tài khoản:……………………………. Đối tượng:……………………………… Ngày Chứng từ TK Số phát sinh Số dư Diễn giải ghi sổ Số Ngày đối Nợ Có Nợ Có hiệu tháng ứng A B C D E 1 2 1 2 - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh - Cộng số phát sinh x x x - Số dư cuối kì x x x Người ghi sổ Ngày… tháng…..năm…. (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên). 4. Kế toán tổng hợp: 4.1. Tài khoản sử dụng: TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”: phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của DN trong một kỳ kế toán năm. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 911: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 50
 53. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 911 - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT và dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. - CPBH, CPQLDN tính cho sản phẩm, hàng hóa,dịch vụ đã tiêu thu. - Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế TNDN và chi phí khác. - Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT và dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. - Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế TNDN. - Kết chuyển lỗ. 4.2. Các trường hợp kế toán: Sơ đồ kế toán tổng hợp kết quả kinh doanh: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 51
 54. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC TK 632 TK 911 TK 511 K/c giá vốn TK 635 K/c chi phí tài chính TK 641 K/c chi phí bán hàng TK 642 K/c chi phí quản lý DN TK 811 K/c chi phí khác TK 8211, 8212 K/c chi phí thuế TNDN TK 421 K/c lãi sau thuế TK 521, 531, 532 K/c giảm trừ các khoản giảm trừ doanh thu K/c doanh thu thuần TK 512 K/c doanh thu nội bộ TK 515 K/c doanh thu tài chính TK 711 K/c thu nhập khác TK 8211, 8212 K/c chi phí thuế TNDN TK 421 K/c lỗ Sơ đồ 1.14 kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 52
 55. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC CHƯƠNG III THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CHIM ƯNG – FALCON T&T. I. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1. Nội dung: Doanh thu của Công ty được thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ lai dắt và hỗ trợ tàu biển. 2. Chứng từ sử dụng:  Hóa đơn GTGT: (Mẫu số: 01GTKT3/001)    Hóa đơn hàng hóa, dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. (Công ty tự in hóa đơn).  Hóa đơn GTGT do phòng kế toán lập và được lập làm 3 liên: Liên 1: Lưu (Lưu tại phòng kế toán).  Liên 2: Giao cho người mua Liên 3: Nội bộ (Lưu chuyển nội bộ trong Công ty) Công ty xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng (liên 2) tại thời điểm Công ty đã hoàn tất việc cung cấp dịch vụ cho đối tác.  Hóa đơn bán hàng (Mẫu số: 02GTTT3/001)    Phiếu kế toán:  Do công ty tự lập, dùng ghi các bút toán kết chuyển cuối kì, tính khấu hao ,.. (không hạn chế số liên và được lưu chuyển nội bộ trong Công ty). 3. Kế toán chi tiết: Doanh nghiệp mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu của các sản phẩm, dịch vụ. Sổ chi tiết: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 53
 56. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN DOANH THU TÀU LAI Tháng 12 Năm 2011 TK: 51132 Chứng TK SCTG Số Ngày Diễn giải đối Ps/nợ VNĐ Ps/có VNĐ từ ứng …… …….. ….. ……….. ……………………………………….. …….. …………… …………….. 11006 HĐBH 10338 28/12/2011 Cước LD tàu AULAC JUPITER từ 1311 14.600.000 26-27/12 11011 HĐBH 10341 28/12/2011 Cước LD tàu DYNAMIC BRIGHT từ 1311 14.545.455 16-28/12 11103 HĐBH 10342 30/12/2011 Cước LD tàu VIET HUNG 09 từ 1311 9.954.545 22-23/11 11105 HĐBH 10343 30/12/2011 Cước LD tàu PVT DRAGON từ 1311 19.545.455 02-03/12 ……. ……… ……. ……….. ………………………………………. ….. ………… …………….. 12346 PKT PB-DT 31/12/2011 Kết chuyển doanh thu tàu lai. 911 30.135.535.592 Tổng Cộng 30.135.535.592 30.135.535.592 4. Kế toán tổng hợp: 4.1 Tài khoản sử dụng:  TK 51132 “ Doanh thu tàu lai”   TK 51133 “ Doanh thu kéo LASH”   TK 51134 “ Doanh thu tàu tự hành”   TK 51135 “ Doanh thu dịch vụ giao nhận, đại lý”   TK 51136 “ Doanh thu coi buộc dây”   TK 51137 “ Doanh thu cho thuê tàu”   TK 51138 “ Doanh thu khác”  TK 3331 “ Thuế GTGT đầu ra”   TK 1311 “ Phải thu khách hàng hoạt động SXKD”  4.2 Các trường hợp kế toán: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 54
 57. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 0000924 ngày 28/12/2011, Công ty cung cấp dịch vụ lai dắt cho tàu AULAC JUPITER từ 26-27/12. Tổng giá trị dịch vụ là 16.060.000 đồng, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT, chưa thu tiền khách hàng. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 1311 16.060.000 Có TK 51132 14.600.000 Có TK 3331 1.460.000 Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 0000927 ngày 28/12/2011, Công ty cung cấp dịch vị lai dắt cho tàu DYNAMIC BRIGHT từ 16-28/12. Tổng giá trị dịch vụ là 16.000.000 đồng, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT, chưa thu tiền khách hàng. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 1311 16.000.000 Có TK 51132 14.545.455 Có TK 3331 1.454.545 Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 0000928 ngày 30/12/2011, Công ty cung cấp dịch vụ lai dắt cho tàu VIỆT HÙNG 09 từ 22-23/11. Tổng giá trị dịch vụ là 10.950.000 đồng, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT, chưa thu tiền khách hàng. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 1311 10.950.000 Có TK 51132 9.954.545 Có TK 3331 995.455 Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 0000929 ngày 30/12/2011, Công ty cung cấp dịch vụ lai dắt cho tàu PVT DRAGON từ 02-03/12. Tổng giá trị dịch vụ là 21.500.000 đồng, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT, chưa thu tiền khách hàng. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 1311 21.500.000 Có TK 51132 19.545.455 Có TK 3331 1.954.545 Ngày 31/12/2011 kế toán kết chuyển doanh thu bán hàng để xác định kết quả kinh doanh. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 51132 30.135.535.592 Có TK 911 30.135.535.592 II. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 55
 58. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC 1. Nội dung: Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu của Công ty là lãi thu được từ các khoản tiền gửi ngân hàng, chênh lệch tỷ giá. 2. Chứng từ sử dụng  Giấy Báo Có:  Là chứng từ Ngân hàng do ngân hàng lập báo cho chủ tài khoản biết số tiền phải thu của chủ tài khoản về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoặc các khoản phải thu khác thực sự đã được thu. Là căn cứ để kế toán ghi sổ tiền gửi và các sổ kế toán liên quan đến nghiệp vụ thu tiền gửi. Cách lập Giấy báo có tương tự Giấy báo nợ. Trình tự luân chuyển chứng từ: Khách hàng thanh toán chuyển khoản cho Công ty. Ngân hàng gửi Giấy báo có về Công ty. Căn cứ vào Giấy báo có kế toán tiền gửi ngân hàng tiến hành đối chiếu giấy báo có với bộ chứng từ có hợp lý không. Nếu không thì đối chiếu lại với ngân hàng. Nếu có thì căn cứ vào Giấy báo có để xử lý, định khoản và ghi sổ theo dõi.  Phiếu kế toán:  Do công ty tự lập, dùng ghi các bút toán kết chuyển cuối kì, tính khấu hao ,.. (không hạn chế số liên và được lưu chuyển nội bộ trong Công ty). 3. Kế toán chi tiết: Công ty mở Sổ chi tiết tài khoản theo dõi Doanh thu về hoạt động tài chính. Sổ chi tiết: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 56
 59. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TIỀN LÃI: LÃI CHO VAY, TIỀN GỬI NH, CK THANH TOÁN. Tháng 12 Năm 2011 TK: 5151 Tài SCTG Chứng từ Số Ngày Diễn giải khoản Ps/nợ VNĐ Ps/có VNĐ đối ứng ……… …………. …………… …………. ………………………………. ………. ………….. ………….. 11048 GBC NHVIETA 27/12/2011 Lãi TGNH. 1121 5.492.486 11101 GBC VIETASGD 27/12/2011 Lãi TGNH nhập gốc. 1121 1.705.260 11119 GBC TECHCOM 31/12/2011 Lãi TGNH nhập gốc. 1121 3.117 11126 GBC NHVIETA 31/12/2011 Lãi TGNH ngoại tệ. 1122 433.428 ………. …………. ……………… ……………. ………………………………… ……… ……………. ……………. 12353 PKT PB-DT 31/12/2011 Kết chuyển doanh thu tài chính. 911 130.044.210 Tổng Cộng 130.044.210 130.044.210 4. Kế toán tổng hợp: 4.1 Tài khoản sử dụng  TK 5151 “ Tiền lãi: lãi cho vay, tiền gửi ngân hàng, chuyển khoản thanh toán”  Các TK liên quan:   TK 1121 “ Tiền gửi ngân hàng” 4.2 Các trường hợp kế toán: Căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng Việt Á ngày 27/12/2011, thu lãi tiền gửi ngân hàng số tiền 5.492.486 đồng. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 1121 5.492.486 Có TK 5151 5.492.486 Căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng Việt Á SGD ngày 27/12/2011, thu lãi tiền gửi ngân hàng nhập gốc số tiền 1.705.260 đồng. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 1121 1.705.260 Có TK 5151 1.705.260 Căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng TECHCOM ngày 31/12/2011, thu lãi tiền gửi ngân hàng nhập gốc số tiền 3.117 đồng. Kế toán định khoản như sau: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 57
 60. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Nợ TK 1121 3.117 Có TK 5151 3.117 Căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng Việt Á ngày 31/12/2011, thu lãi tiền gửi ngân hàng ngoại tệ số tiền 433.428 đồng . Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 1122 433.428 Có TK 5151 433.428 Ngày 31/12/2011 Kế toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 5151 130.044.210 Có TK 911 130.044.210 III. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 1. Nội dung: Phản ánh trị giá hàng hóa, dịch vụ đã bán ra trong kì. Chủ yếu là giá mua xăng dầu, vật liệu, chi phí vận chuyển, sửa chữa, tiền nhân viên phân xưởng,….. Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán: Công ty áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền: Đơn Giá Bình Quân = ( Trị giá vật liệu tồn kho đầu kì + Trị giá vật liệu nhập kho trong kì) / ( Số lượng vật liệu tồn kho đầu kì + Số lượng vật liệu nhập kho trong kì). Ví dụ: Ngày 15/12/2011 Công ty cung cấp 12 cái phao neo cho đội tàu TKFC-63 với trị giá xuất kho là : ( 6 x 6.500.000 +16 x 6.800.000) 12 x = 80.618.182 ( đồng) (6+16) 2. Chứng từ sử dụng:  Phiếu Xuất kho:  Phiếu xuất kho (02-VT) hay được gọi là chứng từ thực hiện, vì nó chứng minh cho nghiệp vụ về xuất kho một loại hàng tồn kho nào đó. Cách lập và trình tự luân chuyển chứng từ: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 58
 61. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Phiếu xuất kho do phòng khai thác kinh doanh lập. Khi xuất kho, phải căn cứ vào các Chứng từ nguồn: Lệnh xuất kho, phiếu xin lĩnh vật tư, hóa đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ…. Phiếu xuất kho được lập làm 3 liên: Liên 1: Lưu (Lưu tại phòng kế toán). Liên 2: Giao cho người mua. Liên 3: Nội bộ (Chuyển cho thủ kho để tiến hành kiểm kê và xuất sản phẩm).  Phiếu kế toán:  Do công ty tự lập, dùng ghi các bút toán kết chuyển cuối kì, tính khấu hao ,.. (không hạn chế số liên và được lưu chuyển nội bộ trong Công ty). 3. Kế toán chi tiết: Doanh nghiệp mở sổ chi tiết theo dõi giá vốn của hàng bán ra. Sổ chi tiết: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN GIÁ VỐN HÀNG BÁN RA NGOÀI Tháng 12 Năm 2011 TK: 6322 Tài SCTG Chứng từ Số Ngày Diễn giải khoản Ps/nợ VNĐ Ps/có VNĐ đối ứng 12354 PTK PB-CP 31/12/2011 Chi phí nguyên vật liệu trực 621 60.900.489.300 tiếp. 12355 PTK PB-CP 31/12/2011 Chi phí nhân viên phân xưởng 6271 12.681.729.999 12356 PTK PB-CP 31/12/2011 Chi phí vật liệu 6272 3.675.829.474 12357 PTK PB-CP 31/12/2011 Chi phí khấu hao TSCĐ 6274 6.623.273.939 12358 PTK PB-CP 31/12/2011 Chi phí dịch vụ mua ngoài. 6277 39.437.764.342 12359 PTK PB-CP 31/12/2011 Chi phí bằng tiền khác. 6278 971.252.491 12360 PTK PB-CP 31/12/2011 Kết chuyển giá vốn hàng bán. 911 124.290.338.546 Tổng cộng 124.290.338.546 124.290.338.546 4. Kế toán tổng hợp: 4.1 Tài khoản sử dụng:  TK 6322 “ Giá vốn hàng bán ra ngoài” SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 59
 62. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Các TK liên quan:  TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”   TK 6271 “ Chi phí nhân viên phân xưởng”   TK 6272 “ Chi phí vật liệu”   TK 6274 “ Chi phí khấu hao TSCĐ”   TK 6277 “ Chi phí dịch vụ mua ngoài”   TK 6278 “ Chi phí bằng tiền khác” 4.2 Các trường hợp kế toán: Cuối tháng, ngày 31/12 kết chuyển các chi phí liên quan sang TK 632. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 6322 124.290.338.546 Có TK 621 60.900.489.300 Có TK 6271 12.681.729.999 Có TK 6274 6.623.273.939 Có TK 6277 39.437.764.342 Có TK 6278 971.252.491 Cuối tháng ngày 31/12/2011, kết chuyển giá vốn hàng bán xác định kết quả kinh doanh. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 911 124.290.338.546 Có TK 6322 124.290.338.546 IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 1. Nội dung: Chi phí tài chính của Công ty chủ yếu phát sinh chỉ là chi phí lãi vay. 2. Chứng từ sử dụng:  Giấy Báo Nợ: (Ủy nhiệm chi..)  Ủy nhiệm chi do Ngân hàng phát hành, số liên không cố định tùy vào mỗi ngân hàng. Kế toán Công ty mua Ủy nhiệm chi của Ngân hàng để phục vụ cho công tác kế toán. Cách lập và trình tự luân chuyển chứng từ: Bước 1: Từ bộ chứng từ thanh toán Giám đốc, Kế toán trưởng xét duyệt và chuyển bộ SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 60
 63. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC chứng từ cho Phòng Kế toán. Căn cứ vào bộ chứng từ thanh toán đã xét duyệt Kế toán viết Ủy nhiệm chi. Bước 2: Gởi lên Kế toán trưởng, chủ tài khoản ký. Bước 3: Kế toán nhận lại Ủy nhiệm chi, chuyển ra ngân hàng. Bước 4: Ngân hàng làm thủ tục, ký Ủy nhiệm chi. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi thực hiện thanh toán cho khách hàng và gửi Giấy báo Nợ về Công ty. (Ngân hàng lưu 1 bản, 1 bản gửi về đơn vị hưởng tiền (liên 2). Bước 5: Căn cứ vào Giấy báo Nợ, kế toán xử lý, định khoản và ghi sổ theo dõi.  Hóa đơn dịch vụ.    Phiếu Kế toán:  Do công ty tự lập, dùng ghi các bút toán kết chuyển cuối kì, tính khấu hao ,.. (không hạn chế số liên và được lưu chuyển nội bộ trong Công ty). 3. Kế toán chi tiết: Công ty mở sổ chi tiết theo dõi Chi phí về hoạt động tài chính. Sổ chi tiết: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN CHI PHÍ LÃI VAY Tháng 12 Năm 2011 TK: 6351 Tài SCTG Chứng Số Ngày Diễn giải khoản Ps/nợ VNĐ Ps/có VNĐ từ đối ứng ……. …… ………… ……….. …………………………………… ………. ……………… ……………. 10857 GBN NHVIETA 15/12/2011 Ngân hàng thu lãi HD 310-010/11 1121 91.666.667 DH 14/12/11 10858 GBN NHVIETA 15/12/2011 Ngân hàng thu lãi HD 310/011/11 1121 61.791.101 DH 14/12/11 10859 GBN NHVIETA 15/12/2011 Ngân hàng thu lãi HD 310-064/10 1121 118.613.244 DH 14/12/11 11081 HDDV 4706 29/12/2011 Lãi thuê TC sà lan VICTORY 3311 64.052.288 SL2500 12361 PKT PB-CP 31/12/2011 Kết chuyển chi phí lãi vay. 911 4.101.789.327 Tổng Cộng 4.101.789.327 4.101.789.327 SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 61
 64. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC 4. Kế toán tổng hợp: 4.1 Tài khoản sử dụng:  TK 6351 “ Chi phí lãi vay”  TK 3311 “ Phải trả người bán : hoạt động SXKD”   TK 1121 “ Tiền gửi Ngân hàng” 4.2 Các trường hợp kế toán: Căn cứ vào Giấy báo Nợ của Ngân hàng Việt Á ngày 15/12/2011, Ngân hàng thu lãi HD 310-010/11 DH 14/12/11 số tiền 91.666.667 đồng . Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 6351 91.666.667 Có TK 1121 91.666.667 Căn cứ vào Giấy báo Nợ của Ngân hàng Việt Á ngày 15/12/2011, Ngân hàng thu lãi HD 310/011/11 DH 14/12/11 số tiền 61.791.101 đồng. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 6351 61.791.101 Có TK 1121 61.791.101 Căn cứ vào Giấy báo Nợ của Ngân hàng Việt Á ngày 15/12/2011, Ngân hàng thu lãi HD 310-064/10 DH 14/12/11 số tiền 118.613.244 đồng. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 6351 118.613.244 Có TK 1121 118.613.244 Căn cứ vào Hóa đơn dịch vụ số 4706 ngày 29/12/2011, Lãi thuê TC sà lan VICTORY SL2500 số tiền 64.052.288 đồng. Công ty chưa thanh toán, kế toán định khoản như sau: Nợ TK 6351 64.052.288 Có TK 3311 64.052.288 Ngày 31/12/2011 Kế toán kết chuyển chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 911 4.101.789.327 Có TK 6351 4.101.789.327 V. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 1. Nội dung: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 62
 65. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Các khoản được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí lương nhân viên quản lý, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiếp khách, đồ dùng văn phòng, chi phí điện thoại, công tác của ban quản lý,… 2. Chứng từ sử dụng:  Giấy báo Nợ (Ủy nhiệm chi,….):  Ủy nhiệm chi do Ngân hàng phát hành, số liên không cố định tùy vào mỗi ngân hàng. Kế toán Công ty mua Ủy nhiệm chi của Ngân hàng để phục vụ cho công tác kế toán. Cách lập và trình tự luân chuyển chứng từ: Bước 1: Từ bộ chứng từ thanh toán Giám đốc, Kế toán trưởng xét duyệt và chuyển bộ chứng từ cho Phòng Kế toán. Căn cứ vào bộ chứng từ thanh toán đã xét duyệt Kế toán viết Ủy nhiệm chi. Bước 2: Gởi lên Kế toán trưởng, chủ tài khoản ký. Bước 3: Kế toán nhận lại Ủy nhiệm chi, chuyển ra ngân hàng. Bước 4: Ngân hàng làm thủ tục, ký Ủy nhiệm chi. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi thực hiện thanh toán cho khách hàng và gửi Giấy báo Nợ về Công ty. (Ngân hàng lưu 1 bản, 1 bản gửi về đơn vị hưởng tiền (liên 2). Bước 5: Căn cứ vào Giấy báo Nợ, kế toán xử lý, định khoản và ghi sổ theo dõi.  Hóa đơn dịch vụ:  Kế toán căn cứ vào hóa đơn dịch vụ mua ngoài để lập phiếu chi ( nếu chi tiền mặt) hoặc nhận giấy báo nợ của ngân hàng ( nếu chuyển khoản).  Phiếu kế toán:  Do công ty tự lập, dùng ghi các bút toán kết chuyển cuối kì, tính khấu hao ,.. (không hạn chế số liên và được lưu chuyển nội bộ trong Công ty). 3. Kế toán chi tiết: Doanh nghiệp mở Sổ chi tiết theo dõi chi phí dịch vụ mua ngoài. Sổ chi tiết: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 63
 66. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI Tháng 12 Năm 2011 TK: 6427 Tài SCTG Chứng Số Ngày Diễn giải khoản Ps/nợ VNĐ Ps/có VNĐ từ đối ứng …… ………. ……. ………… ………………………………… ……. …………… ……………… 4771 HDDV 5333 09/12/2011 CP thuê xe đi công tác T12/2011 3311 25.000.000 4772 HDDV 5334 09/12/2011 CP thuê xe đi công tác T11/2011 3311 25.000.000 4962 HDDV 5371 27/12/2011 CP thuê xe FORD EVERET từ 3311 22.727.273 17/11-17/12/2011 …… .......... ……. ……….. ………………………………….. …….. ………….. ……………… 12365 PKT PB-CP 31/12/2011 Kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngoài. 911 523.637.276 Tổng cộng 523.637.276 523.637.276 4. Kế toán tổng hợp: 4.1 Tài khoản sử dụng:  TK 6421 “ Chi phí nhân viên quản lý”   TK 6424 “ Chi phí khấu hao TSCĐ”   TK 6425 “ Thuế, phí và lệ phí”   TK 6427 “ Chi phí dịch vụ mua ngoài”   TK 6428 “ Chi phí bằng tiền khác”  Các TK liên quan:   TK 3311 “Phải trả người bán : hoạt động SXKD”   TK 1121 “ Tiền gửi Ngân hàng (VNĐ)”   TK 1111 “ Tiền mặt (VNĐ)” 4.2 Các trường hợp kế toán: Căn cứ Hóa đơn GTGT số 0001657 ngày 09/12/2011, Tổng chi phí thuê xe đi công tác T12/2011 là 27.500.000 đồng, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT. Công ty chưa thanh toán, kế toán định khoản như sau: Nợ TK 6427 25.000.000 Nợ TK 133 2.500.000 Có TK 3311 27.500.000 SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 64
 67. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Căn cứ Hóa đơn GTGT số 0001456 ngày 09/12/2011, Tổng chi phí thuế xe đi công tác T11/2011 là 27.500.000, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT. Công ty chưa thanh toán, kế toán định khoản như sau: Nợ TK 6427 25.000.000 Nợ TK 133 2.500.000 Có TK 3311 27.500.000 Căn cứ Hóa đơn GTGT số 0000248 ngày 16/12/2011, Tồng chi phí thuê xe FORD EVERET từ 17/11-17/12/2011 là 25.000.000, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT. Công ty chưa thanh toán, kế toán định khoản như sau: Nợ TK 6427 22.727.273 Nợ TK 133 2.272.727 Có TK 3311 25.000.000 Ngày 31/12/2011, kế toán kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngoài để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 911 523.637.276 Có TK 6427 523.637.276 VI. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 1. Nội dung: Chi phí khác là khoản chi phí của hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của đơn vị, gồm:  Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế.   Tiền phạt do nộp thuế chậm.  2. Chứng từ sử dụng:  Giấy Báo Nợ: (Đã trình bày ở các TK trên)    Phiếu kế toán:  Do công ty tự lập, dùng ghi các bút toán kết chuyển cuối kì, tính khấu hao ,.. (không hạn chế số liên và được lưu chuyển nội bộ trong Công ty). 3. Kế toán chi tiết: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 65
 68. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Sổ chi tiết: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC: BỒI THƯỜNG, BỊ PHẠT Tháng 12 Năm 2011 TK: 8111 Tài SCTG Chứng từ Số Ngày Diễn giải khoản Ps/nợ VNĐ Ps/có VNĐ đối ứng …. …. …… …….. ……… … ………. ……… 12269 PKT 3129 31/12/2011 Kết chuyển TK 811- Phạt nộp chậm. 911 64.638.995 Tổng cộng 64.638.995 64.638.995 4. Kế toán tổng hợp: 4.1.Tài khoản sử dụng:  TK 8111 “ Chi phí khác bồi thường, bị phạt”  TK 1121 “ Tiền gửi Ngân hàng”  4.2. Các trường hợp kế toán: Trong tháng 12, Công ty không có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến TK 8111. Cuối tháng ngày 31/12/2011, kế toán kết chuyển TK 811- Phạt nộp chậm để xác định kết quả kinh doanh. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 911 64.638.995 Có TK 8111 64.638.995 VII. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1. Nội dung: Hàng tháng, kế toán căn cứ vào tờ khai tạm thuế TNDN tạm tính để ghi số thuế TNDN tạm nộp vào chi phí thuế TNDN hiện hành. Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế. Thuế TNDN hiện hành = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế x Thuế suất thuế TNDN. Trong đó: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 66
 69. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC  Lợi nhuận trước thuế = (Doanh thu thuần + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác) – (Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí hoạt động tài chính + Chi phí khác)    Thuế suất thuế TNDN hiện hành = 25%.   2. Chứng từ sử dụng:  Phiếu kế toán    Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN    Giấy báo nộp thuế  Trình tự luân chuyển chứng từ: Hàng tháng, căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của từng tháng để xác định số thuế phải nộp. Sau đó, kế toán lập tờ khai nộp thuế TNDN tạm tính. Khi đi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, kế toán lập phiếu chi. 3. Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH Tháng 12 Năm 2011 TK: 8211 Tài SCTG Chứng từ Số Ngày Diễn giải khoản Ps/nợ VNĐ Ps/có VNĐ đối ứng 12369 PKT 3137 31/12/2011 Chi phí thuế TNDN 3334 67.786.898 12367 PKT PB-LAI 31/12/2011 Kết chuyển thuế TNDN 911 67.786.898 Tổng cộng 67.786.898 67.786.898 4. Kế toán tổng hợp: 4.1.Tài khoản sử dụng:  TK 8211 “ Chi phí thuế TNDN hiện hành” Các TK liên quan:  TK 3334 “ Thuế TNDN” 4.2.Các trường hợp kế toán: SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 67
 70. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : LÊ PHAN VĨNH LỘC Xác định thuế TNDN phải nộp. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK8211 67.786.898 Có TK 3334 67.786.898 Cuối tháng ngày 31/12/2011 kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 911 67.786.898 Có TK 8211 67.786.898 VIII. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1. Nội dung: Kế toán sử dụng TK 911 để kết chuyển toàn bộ doanh thu trong quá trình sản xuất kinh doanh và chi phí phát sinh trong kì. Cuối kì, việc kết chuyển được thực hiện nhằm xác định lãi, lỗ để ban lãnh đạo Công ty đề ra phương án hoạt động trong kì tiếp theo. Kế toán dựa trên những kết quả đạt được lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kì kế toán của doanh nghiệp). Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh tại Công ty: Cuối kì, xác định doanh thu thuần: - Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ - (chiết khấu thương mại + Hàng bán bị trả lại + Giảm giá hàng bán) – (Thuế XK, Thuế TTĐB) -Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN= Lợi nhuận thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác + Lợi nhuận thuần từ HĐKD = (Doanh thu bán hàng thuần và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính) – (Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + chi phí quản lý DN + Chi phí tài chính) + Lợi nhuận hoạt động khác = Thu nhập khác – Chi phí khác -Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN + Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – các khoản chi phí được trừ của các hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác, kể cả thu nhập ở nước ngoài. SVTT : ĐẶNG THỊ THÚY Trang 68
Anzeige