Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
“Instant Tax คู่มือลดภาษี สัน ง่าย ใช้ได้ทนที (Free e-Book Edition)
ั
Author: TaxBugnoms Editor : Matt Copyright © TaxBugn...
2

คํานิยม (ป 2556)
สําหรับมนุษยเงินเดือนและเจาของกิจการทั้งหลายแหล เมื่อถึงเวลายื่นภาษีของ
แตละปคงเปนเรื่องที่นาเ...
3

คํานิยม (ป 2557)
ในมุมมองของกฎหมาย...
ภาษี คือ ภาระหนาทีตามกฎหมายประการหนึงของประชาชน
่
่
เมือเปนภาระหนาที่ ประชาชน...
4

คํานําผูเขียน

เมื่อเขาใกลวันสิ้นเดือนมีนาคมของทุกๆป ผมมักจะไดยินเสียงหลายๆคนบนพึมพําใหฟง
เสมอวา “ยังไมไดยื่...
5

สารบัญ
บทที่ 1 ภาษีคออะไร
ื
• ภาษีคืออะไร
• ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

6
8

บทที่ 2 วิธการคํานวณภาษีเงินไดบคคลธรรมดา
ี
ุ
...
6

บทที่ 3 มายืนแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ตกันนะเธอว
่

• ขอดีของการยืนแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ต
่
o นาน
o...
7

บทที่ 1 ภาษี คือ อะไร
แหม.. พอไดยินคําวา “ภาษี” ขึ้นมาทีไร @TAXBugnoms เชื่อวาหลายๆคนรูสึกขน
พองสยองเกลาขึ้นมาทัน...
8

ขอแนะนําวาใหเก็บขอสงสัยนี้ไวแลว “ทําใจ” ดีกวาครับ เพราะตอใหภาษีของเราจะถูก
นํ า ไปพั ฒ นาประเทศหรื อ เปล า มั ...
9

ภาษีเงินไดบคคลธรรมดา
ุ
สําหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานี้ กฎหมายไดกําหนดใหผูมีเงินไดนํารายไดที่เกิดขึ้นใน
ระหวางป...
10

บทที่ 2 วิธการคํานวณ
ี
ภาษีเงินไดบคคลธรรมดา
ุ
อะ แ ฮ มๆ . . . ก อ น ที่ เ รา จะ พู ดเรื่ อ ง วิ ธี ก า รคํ า น ว ณภ...
11

วิธคานวณภาษีจากเงินไดสทธิ
ี ํ
จากเงิ
ุ

สําหรับวิธีแรก คือ วิธีการคํานวณจากเงินไดสุทธิ เราจะเริ่มตนคํานวณโดยนํา “รา...
12

“รายไดหรือเงินได คืออะไร”
หลังจากที่รูจักกับวิธีการคํานวณภาษีแบบแรกแลว เรามารูจักกันตอกับคําวา “รายได”
หรือ “เ...
13

ประเภทของรายได (เงินได)
สําหรับประเภทของเงินไดนั้น จะแบงออกเปน 8 ประเภท ตามมาตรา 40 แหงประมวล
รัษฏากรครับ ซึ่งสร...
14

มีรายได/เงินไดเทาไรถึงตองเสียภาษี
เงินเดือน/คาจาง

เงินจากธุรกิจอืน
่

โสด (แยกยืน)
่

โสด (แยกยืน)
่

50,000 บา...
15

แตถาอานถึงตอนนี้แลวใครยังอุทานประกาศกราวขึ้นมาวา "ชั้นไมยื่นซะอยาง ใครจะทํา
มายยยยยยย!!!" @TAXBugnoms ขออนุญา...
16

แยกยืน VS ยื่นรวม
่
เนื่องจากในป 2555 ไดมีกฎหมายฉบับใหมออกมาแกไขกฎหมายเดิม โดยใหสิทธิ “สามี
และภรรยาสามารถแยกยื่น...
17

คาใชจายและคาลดหยอน

เมื่อ จบเรื่องของรายไดแ ละการยื่นแบบแสดงรายการไปแลว ทีนี้ มาต อกัน กับเรื่องของ
“คาใชจา...
18

ตารางนี้ คือ รายละเอียดการหักคาใชจายของเงินไดทั้ง 8 ประเภทที่พูดถึงในตอนที่แลว
(หน า 12) ที่ ส รุ ปประเด็ น สํ า...
19

คาลดหยอน หมายถึง
รายการตางๆทีกฎหมายไดกาหนดไวใหเราสามารถนําไปหัก
่
ํ
ออกจากเงินไดเพิมขึนหลังจากทีหกคาใชจายแลว...
20

ตารางสรุปรายการคาลดหยอน

หมายเหตุ :
1.

คําวายืนแบบรวมกัน (สามีภรรยา) เปนการเปรียบเทียบในกรณีที่ตางฝายตางมีรายได...
21

โดยความเปนจริงแลวมีหนทางมากมายในการวางแผนเกี่ยวกับการหักคาลดหยอนนะครับ
เพราะถาโดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยเงินเดือนที่...
22

วิธคานวณภาษีจากเงินไดพงประเมิน
ี ํ
จากเงิ
ึ
นอกจากวิธีคํานวณภาษีในวิธีแรกที่แสนจะวุนวายแลว กฎหมายยังกําหนด ธีการคํา...
23

ตัวอยางในการคํานวณภาษี
นายบักเกา (ชื่อคนหรือเนี่ย) เปนมนุษยเงินเดือนหนุมโสดและสด โดยในระหวางป 2556
นายบั กเกา ...
24

เมื่อคํานวณไดเงินไดสุทธิจํานวน 187,000 บาทมาเรียบรอยแลว หลังจากนั้นใหนําเงิน
ไดสุทธิมาคํานวณภาษี โดยคูณดวยอัตรา...
25

โดยทันทีที่เราถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายไว เราตองไดรับเอกสารที่ชื่อวา หนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จาย ถาหากใค...
26
27

เราถูกหักภาษี ณ ทีจายไปทําดอยอะไร
่ 
เรื่องของภาษี ณ ที่จายที่วานี้ มีหลายคนเขาใจวา ภาษีหัก ณ ทีจาย เปนหนาทีขอ...
28

มาตรา 54 ถาผูจายเงินตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิไดหักและนําเงินสง หรือไดหัก
และนําเงินสงแลวแตไมครบจํานวนที่ถูก...
29

ภาษีเงินไดหก ณ ทีจายและการขอคืนภาษี
ั
่ 
สําหรับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายนั้น เปนเหมือนกับตัววัดใจตัวสุดทายวาภาษีท...
30

บทที่ 3 มายื่นแบบแสดงรายการภาษีผาน

อินเตอรเน็ตกันนะเธอว
โลกเราทุ ก วั น นี้ มี เ ทคโนโลยี ก า วไกลเกิ น กว า ที่...
31

ขอดีของการยืนแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ต
่

โดยสวนตัว ผมคิดวาขอดีของการยื่นแบบฯผานอินเตอรเน็ตนั้น มีขอดีห...
32

โดยเฉพาะคนที่ตองเสียภาษีจํานวนมากๆ การที่ไดยืดระยะเวลายื่นแบบฯที่นานกวาปกติ
ผมคิดวาขอดีนี้เรียกไดวาเปนตัวชวยท...
33

นอกจากนันกรมสรรพากรใหสิทธิในการชําระผานบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย
้
กสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีระยะการปลอดดอก...
34

วิธียนแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ต
ื่

หลังจากที่เรารูจักกับขอดีในการยื่นแบบแสดงรายการผานอินเตอรเน็ตแลว ทีนี...
35

หลังจากนั้นจะเขาสูหนาจอยืนแบบแสดงรายการผานอินเตอรเน็ตใหเลือกตรงคําวา “ยืน
่
่
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคคลธรรมด...
36

ตอจากนัน ระบบจะนําเรามาสูหนาจอถัดไปคือหนาจอยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
นั้

บุคคลธรรมดาป 2556 ระหวางวันที่ 1 มก...
37

คําแนะนําการยืนแบบ
่
คําแนะนําการยื่นแบบจะเปนในสวนของคําอธิบายของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยื่นแบบ
แสดงรายการผานอินเตอร...
38

การลงทะเบียน
เมื่ออานคําแนะนําเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอมาคือการลงมือทําจริงแลวละครับ สําหรับ
เพื่อนๆที่ยังไมเคยยื่น...
39

(ตัวอยางหนาจอลงทะเบียน)
เมื่ อ กรอกข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว เราจะได รั บ หมายเลขผู ใ ช (User) และรหั ส ผ า น...
40

การยืนแบบออนไลน
่
สําหรับผูที่มีขอมูลหมายเลขผูใช (User) และรหัสผาน (Password) เรียบรอยแลวเรา
จะเริ่มตนยืนแบบอ...
41

สวนที่ 1

“ขอมูลผูมีเงินได” และ “วิธการยืนแบบ

วิ ี
่ แบบ”
ถาเราสามารถเขาสูระบบไดเรียบรอยแลว ก็จะปรากฎหนาตา...
42

เมื่อเลือก “ทํารายการตอไป” แลว เราจะตองกรอกขอมูลเกี่ยวกับ “ส
สถานภาพของผูมีเงิน
ได ” เพิ่ม เติม โดยสํ า หรั บ คน...
43

สวนที่ 2

“เงินได” และ “ลดหยอน”

เมื่อกรอกขอมูลใน “สวนที่ 1” เรียบรอยแลว ใหคลิกตรงปุมที่เขียนวา “ทํารายการ
ต...
44

สวนที่ 3

บันทึก “เงินได”
สําหรับสวนที่ 3 นี้จะเปนสวนทีเกี่ยวกับ “รายได” ลวนๆครับ โดยผมจะขอเลือกเฉพาะ
่
รายไดบ...
45

แตถาหากยังไมชัดเจนใหพิจารณาเรื่อง ความเปน “อิสระ” และ “ความสําเร็จ”
ของงานในการทํางานแทน ถาหากมี “อิสระ” ในการทํ...
Instant tax
Instant tax
Instant tax
Instant tax
Instant tax
Instant tax
Instant tax
Instant tax
Instant tax
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Instant tax

1.016 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Instant tax

 1. 1. “Instant Tax คู่มือลดภาษี สัน ง่าย ใช้ได้ทนที (Free e-Book Edition) ั Author: TaxBugnoms Editor : Matt Copyright © TaxBugnoms 2014 First e-publish 2014 by http://tax.bugnoms.com
 2. 2. 2 คํานิยม (ป 2556) สําหรับมนุษยเงินเดือนและเจาของกิจการทั้งหลายแหล เมื่อถึงเวลายื่นภาษีของ แตละปคงเปนเรื่องที่นาเบื่อ นารําคาญนาดูเลยนะครัฟ บางคนก็คงคิดในใจวา ถากรูหนีภาษีไดก็คงดี แตถาถูกจับไดจะทํายังไง ใครจะเปนคนเลี้ยงดูเมียหนึ่ง ลูกสอง หมาชิวาวาอีกสามถาตูตองเขาคุกเพราะหนีภาษี ใครมีความกังวลเชนนั้น ลองอานหนังสือเลมนี้ดูครัฟ จาคิดวามันเปนหนังสือ คูมือหนีภาษีอยางถูกกฏหมายสําหรับมือใหมที่อานเขาใจงายมาก อานกันให เยอะๆนะครับ จะไดหนีภาษีโดยถูกกฏหมายกันไดคลองๆ แหม จาพิชต ขจัดพาลชน ิ http://drama-addict.com/ http://www.facebook.com/DramaAdd
 3. 3. 3 คํานิยม (ป 2557) ในมุมมองของกฎหมาย... ภาษี คือ ภาระหนาทีตามกฎหมายประการหนึงของประชาชน ่ ่ เมือเปนภาระหนาที่ ประชาชนก็ตองปฏิบตใหถูกตองตามกฎหมาย ่  ั ิ การจะปฏิบตใหถูกตองตามกฎหมายไดนน ั ิ ั้ ประชาชนก็ตองมีความรูความเขาใจอยางถูกกอน  แตอปสรรคของความรูความเขาใจภาษีทถกตองนัน ุ  ี่ ู ้ กลับเกิดจากความซับซอนของกฎหมายภาษีเสียเอง TaxBugnoms คือกูรูภาษีทไขขอของใจตางๆ นานาเกียวกับภาษีดวยจิตสาธารณะ ที่ ี่ ่  ชวยใหทานผูอานไดเห็นมุมมองของภาษีทชัดเจนขึนผานการตกผลึกทางความคิดทีเรียบงาย    ี่ ้ ่ แตเฉียบคมประกอบกับศิลปะการถายทอดของผูเขียนทีสนุกแตมชนเชิง  ่ ี ั้ คูมอภาษีฉบับนีคอผลงานศิลปะอีกชินหนึงทีจะทําใหทานผูอานไดทาหนาทีเสียภาษีอยาง ื ้ ื ้ ่ ่    ํ ่ เขาใจและเขาถึงตัวบทกฎหมายไดอยางนาทึงผานปลายปากกาของ TaxBugnoms ่ เมือทานอานคูมอเลมนีจบ ‘ภาษี’ ทีเคยรูสกวาเปน ‘ภาระ’ ่  ื ้ ่  ึ จะไมใช ‘ภาระ’ อีกตอไป Matra Law http://www.matralaw.com/ http://www.facebook.com/MatraLaw
 4. 4. 4 คํานําผูเขียน  เมื่อเขาใกลวันสิ้นเดือนมีนาคมของทุกๆป ผมมักจะไดยินเสียงหลายๆคนบนพึมพําใหฟง เสมอวา “ยังไมไดยื่นแบบขอคืนภาษีเลย” หรือไมก็ “โอย.. ตองจายภาษีแลวหรือนี่” และ เมื่อสิ้นสุดคําบน ก็มักจะมีคําถามตามมาอีกมากมาย จากความวุนวายชวนใหปวดเศียรเวียนเกลา ทําใหผม(แอบ)คิดวานาจะมีใครสักคนทํา “คูมือแนะนําวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี” สําหรับ “บุคคลธรรมดา” ออกมาสักหนึ่ง เลม เพื่อที่จะเปนตัวชวยในการยื่นแบบแสดงรายการของเพื่อนๆหลายคนไดบางไมมากก็ นอย แตเ มื่อ เวลาผา นพน ไปสัก พัก ก็ยัง ไม มีใ ครทํา ขึ้น มาสัก ที เอาวะ ตรูทํา เองแม ม เบยยย!!!! นั่นก็คือที่มาของ EBook หนาตาดูดีเลมนี้ที่มีชื่อวา “INSTANT TAX! คูมือลดภาษี Tablet และ สั้ น ง า ย ใช ไ ด ทั น ที ประจํ า ป 2557” ที่ กํ า ลั ง อยู ใ น Computer, Smartphone ของหลายๆทานนี่แหละแครบ!! ความคาดหวังเล็กๆนอยๆในการเขียนคูมือเลมนี้ ของนาย @TAXBugnoms ไมไดหวัง อะไรมากมายไปกวา “อยากเห็นคนไทยเขาใจเรื่องภาษี” แตคงตองออกตัวไวเล็กนอยวา คูมือฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นมาตามความคิดและจิตศรัทธาของผมเองลวนๆ หากมีปญหาหรือ พบขอผิดพลาดใดๆ รบกวนจิตอาสาทุกทานชวยแจงมาที่ “บล็อ กภาษีขา งถนน” หรือ Facebook Page “TaxBugnoms” ไดตลอดเวลาคราบบบ TaxBugnoms
 5. 5. 5 สารบัญ บทที่ 1 ภาษีคออะไร ื • ภาษีคืออะไร • ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 6 8 บทที่ 2 วิธการคํานวณภาษีเงินไดบคคลธรรมดา ี ุ • • • • • • • • • • • • • • • เกณฑเงินสด ภาษีคํานวณยังไง? วิธีคํานวณภาษีจากเงินไดสุทธิ “รายได คืออะไร (เงินได)” ประเภทของรายได (เงินได) มีรายไดเทาไรถึงตองเสียภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม แยกยื่น ยื่นรวม (สามี VS ภรรยา) คาใชจายและคาลดหยอน ตารางสรุปรายการคาลดหยอน วิธีคํานวณภาษีจากเงินไดพึงประเมิน ตัวอยางในการคํานวณภาษี อยาลืม ภาษีเงินไดหัก ณ !!!ที่จาย เราถูกหักภาษี ณ ที่จายไปทําไม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายและการขอคืนภาษี 9 9 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22 23 26 28
 6. 6. 6 บทที่ 3 มายืนแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ตกันนะเธอว ่  • ขอดีของการยืนแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ต ่ o นาน o เยอะ • วิธียื่นแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ต • คําแนะนําการยื่นแบบ • การลงทะเบียน • การยื่นแบบออนไลน o สวนที่ 1 “ขอมูลผูมีเงินได” และ “วิธีการยื่นแบบ” o สวนที่ 2 “เงินได” และ “ลดหยอน” o สวนที่ 3 บันทึก “เงินได” o สวนที่ 4 บันทึก “ลดหยอน” o สวนที่ 5 คํานวณ “ภาษี” o สวนที่ 6 ยืนยัน “การยื่นแบบ” บทที่ 4 เคล็ดลับ 5 ขอในการขอคืนภาษี บทสงทาย เกี่ยวกับผูเขียน ผลงานของ @TaxBugnoms 30 31 34 37 38 40 41 43 44 47 48 50 51 52 53 54
 7. 7. 7 บทที่ 1 ภาษี คือ อะไร แหม.. พอไดยินคําวา “ภาษี” ขึ้นมาทีไร @TAXBugnoms เชื่อวาหลายๆคนรูสึกขน พองสยองเกลาขึ้นมาทันทีทันใด คลายๆเหมือนกับวาอาจจะมีพลังงานหรือวิญญาณอยูก็ เปนได ... (ฮา) แตเดี๋ยวกอนเถอะซารา ... อยาเพิ่งกลัวไปถึงขั้นนั้นเลยคราบบบ เหมือนกับคําที่เคาบอกวา “ผี” ไมมีจริง แตถาใครเคยเจอมาแลวคงตองบอกวา “ไมเชื่อก็อยาลบหลู” ใชไหมละครับ “ภาษี” ก็คลายๆกับผีแหละครับ มีอยูจริง บางคนเคยเห็น (เสีย) บางคนก็อาจจะไมเห็น (เสีย) แตที่แนๆ ถาไม (อยาก) เสียภาษีเยอะก็อยาไปลบหลู (พี่สรรพากร) กันดีกวา นะคราบบบบ ... แฮร เอาละครับ!!! กอนที่เราจะออกทะเลไปไกลกวานี้ เรามาเริ่มตนทําความเขาใจกันแบบเบาๆ กับความหมายของคําวา “ภาษี” กันกอน ... ภาษี คือ สิงทีรฐบาลบังคับเรียกเก็บจากประชาชน ่ ่ั เพือนําไปใชเปนประโยชนสวนรวม ่  โดยไมไดมสงตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษีอากร ี ิ่ เมื่อรูจักความหมายของภาษีกันไปแลว เชื่อวาหลายๆคนคงจะเกิดคําถามขึ้นในใจวา เอะ!!! แลวภาษีที่ (เรา) เสียไปไดนําไปพัฒนาประเทศจริงๆ หรือเปลานอ ...
 8. 8. 8 ขอแนะนําวาใหเก็บขอสงสัยนี้ไวแลว “ทําใจ” ดีกวาครับ เพราะตอใหภาษีของเราจะถูก นํ า ไปพั ฒ นาประเทศหรื อ เปล า มั น ก็ ไ ม ใ ช ข อ อ า งที่ เ ราจะ “ไม เ สี ย ภาษี ” แต อ ย า งใด เพราะวานี่คือ “หนาที่ “ของประชาชนทุกคนครับ เมื่อเปน “หนาที่” จึงหมายความวา การไมเสียภาษี = ทําผิดกฎหมาย อยางไรก็ตามการเสียภาษีนั้น ถือวาเปนสิ่งที่จําเปน (มากๆ) สําหรับประเทศไทยครับ เพราะถาไมมี “ภาษี” ขึ้นมาจริงๆ รัฐก็ไมรูวาจะเอาเงินจากไหนมาพัฒนาสาธารณูปโภค ตางๆ เชน ถนนหนทางที่เราเดิน (แมจะเปนหลุมเปนบอบาง) ไฟฟาสองสวางที่เราใช (แมวาจะติดๆดับ เปดติดบางไมติดบาง) หรือทางเดินสาธารณะตางๆ (ที่มาวางขายของ เต็มไปโหมดด) ก็มาจากภาษี (บางสวน) ของเรานี่แหละคราบบ เมื่อรูตัววาเราทุกคนตองเสียภาษีแลว คนสวนใหญก็มักจะมีคําถามตามมาทันทีวา “ตอง เสียเปนเงินเทาไร” เสียมากหรือเปลา ถาเสียมากไมมีนะแจะ เอะ... ทําไมบางคนไมเสีย ภาษีกันบางเลยละ นี่พี่ก็ขายของขาดทุน ไมเสียภาษีไดไหม เอะ ยังไง ยังไงดี กลัวเธอ ลําบากจังเลย ยังไง ยังไงดี (เออ... พอกอนดีกวา เดี๋ยวจะไปกันใหญ แหะๆ) ถาอยากรูคํ าตอบเหล านี้ ขอแนะนํา ให อดใจรอสั กพัก ค อยๆเริ่ มต นอา นจากตอนนี้ไ ป เรื่อยๆกอนนะครับ รับรองวาไดคําตอบทุกคนแนนอน (แตถาใครยังไมไดรับคําตอบ ผม แนะนําใหไปถามในหนา Page “TaxBugnoms” แทนละกันคราบ อิอิ) ป.ล. คูมือเลมนี้จะเลาสูกันฟงเฉพาะเนื้อหาของ “ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา” ซึ่งเปนภาษี ประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป (คงไมมีใครพนจากสภาพบุคคลแลวยังอานหนังสือ เลมนี้อยูนะ อะจึ๋ยๆๆ) รวมถึงหนวยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ไดแก หางหุนสวนสามัญ คณะ บุคคล ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี ฯลฯ เทานั้นนะคราบบบ...
 9. 9. 9 ภาษีเงินไดบคคลธรรมดา ุ สําหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานี้ กฎหมายไดกําหนดใหผูมีเงินไดนํารายไดที่เกิดขึ้นใน ระหวางปไปยื่นแบบแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือน มกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป และสําหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินไดบางกรณี กฎหมายยังมี ขอกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป สําหรับรายไดที่เกิดขึ้นในชวง ครึ่งปแรกอีกดวยครับ แตเนื่องจากคูมือฉบับนี้ทําเพื่อชวยเหลือในการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาป 2556 ที่กําหนดใหยื่นแบบแสดงรายการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 - 31 มีนาคม 2557 (แตถาใครยื่นแบบผานอินเตอรเน็ตจะสามารถยื่นไดถึงวันที่ 8 เมษายน 2557) ดังนั้นใน หนังสือเลมนี้ ผมจึงขออธิบายในสวนของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นปเทานั้นนะคราบบ หากใครสนใจขอมูลการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได “ครึงป” ่ ่ @TAXBugnoms ขอแนะนํา EBook อานงายสไตลนายหนอม “คูมอยืนแบบแสดงภาษี ภ.ง.ด.94”  ื ่ สําหรับผูที่มีรายไดอื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือน และมีหนาที่ตองยืน  ่ แบบแสดงรายการภาษีสําหรับรอบระยะเวลาครึ่งป Download ไดฟรีที่ http://bit.ly/1c9jYM8 เอาละ!!! ทีนี้เราจะคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดายังไง วิธีไหน อยางไร ที่ไหน เมื่อไร ใคร อะไร วอท เวน ฮู วาย ฮาว ฮิ้วววว .....
 10. 10. 10 บทที่ 2 วิธการคํานวณ ี ภาษีเงินไดบคคลธรรมดา ุ อะ แ ฮ มๆ . . . ก อ น ที่ เ รา จะ พู ดเรื่ อ ง วิ ธี ก า รคํ า น ว ณภา ษี เ งิ น ไ ด บุ ค คลธรรมดา @TAXBugnoms ขอคั่นเวลาโดยการแนะนําใหรูจักกับความหมายของคําวา “เกณฑเงิน สด” กันกอนครับ “เกณฑเงินสด” หลักเกณฑของการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เราจะใชหลักที่เรียกวา “เกณฑเงิน สด” ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งหมายความวา ถา”ไดรับ”เงินไดในปภาษี ไหน ใหถือเปนเงินไดในปภาษีนั้น ตัวอยางเชน ถาหากเราเขาทํางานในเดือนธันวาคม 2554 แตบริษัทจายเงินเดือนใหใน เดือนมกราคม 2555 ดังนั้นเงินเดือน (ป 2554) ที่เราไดรับในป 2555 จะถือเปนเงิน ไดป 2555 นั่นเองครับ แลวภาษีคานวณยังไง? ํ เมื่ อ รู จั ก กั บ “เกณฑ เ งิ น สด” ไปแล ว ที นี้ เ ราจะมาดู วิ ธี ก ารคํ า นวณภาษี เ งิ น ได บุ ค คล ธรรมดากันวา มีหลักเกณฑในการคํานวณยังไงบาง ซึ่งเรื่องนี้ก็ไมยากอีกเชนเคยเพราะ กฎหมายไดใหวิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไว 2 วิธี ไดแก วิธีคํานวณจาก เงินไดสุทธิ”และ “วิธีคํานวณจากเงินไดพึงประเมิน”
 11. 11. 11 วิธคานวณภาษีจากเงินไดสทธิ ี ํ จากเงิ ุ สําหรับวิธีแรก คือ วิธีการคํานวณจากเงินไดสุทธิ เราจะเริ่มตนคํานวณโดยนํา “รายได” ที่เกิดขึ้นในปมาหักออกดวย “คาใชจาย” และ “คาลดหยอน” เพื่อใหได “เงินไดสุทธิ” เมื่อเราได “เงินไดสุทธิ” แลว ก็นําไปคูณกับ “อัตราภาษี” (ตามลําดับขั้นบันได) ซึ่งอัตรา ตามลํ ภาษีใหมสําหรับป 2556 นั้น มีดังนี้ครับ
 12. 12. 12 “รายไดหรือเงินได คืออะไร” หลังจากที่รูจักกับวิธีการคํานวณภาษีแบบแรกแลว เรามารูจักกันตอกับคําวา “รายได” หรือ “เงินได” ที่หลายๆคนมักจะสงสัยกันวา • ถาเรามีรายไดจากการขายหุน หรือเงินปนผล จะถือเปนเงินไดและตองเสียภาษี หรือไมนา • ปนี้เพิ่งขายบานเกา (ไมใชกลับบานเกานะครับ แหม) ไปตั้ง 2 หลัง ตองถือเปน เงินไดในการคํานวณภาษีหรือเปลา • ถูกรางวัลชิงโชค ไดทองมา 60 บาท แลวตองทํายังไงดี (ถาไมรูจะทําอะไรเอา มาใหผมสิครับ อิอิ) โดยปกติแลวกฎหมายจะเรียกรายไดหรือเงินไดดวยศัพทเฉพาะวา “เงินไดพึงประเมิน” ซึ่ง หมายถึง เงินไดของบุคคลใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของป ใดๆ หรือเงินไดที่เกิดขึ้นในปภาษีนั้น ซึ่งประกอบดวย • เงิน หมายถึง เงินเดือน คาจางตางๆทีนายจางจายให หรือเงินไดที่เราไดรับจาก ่ การประกอบธุรกิจตางๆ • ทรัพยสินซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงินทีไดรับจริง เชน การไดรางวัลจากการ ่ ประกวดชิงโชคตางๆ • ประโยชนซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน เชน ผลประโยชนอนๆจากการทํางาน ื่ • เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนให • เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด (สําหรับผูที่มีรายไดจากการลงทุน)
 13. 13. 13 ประเภทของรายได (เงินได) สําหรับประเภทของเงินไดนั้น จะแบงออกเปน 8 ประเภท ตามมาตรา 40 แหงประมวล รัษฏากรครับ ซึ่งสรุปยอๆไดดังนี้ เงินไดประเภทที่ 1 (มาตรา 40(1)) คือ เงินไดจากการจางแรงงาน เชน เงินเดือน โบนัส ่ ่ เงินไดประเภทที่ 2 (มาตรา 40(2)) คือ เงินไดเนืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานทีทํา เชน คานายหนา เงินไดประเภทที่ 3 (มาตรา 40(3)) คือ เงินไดคาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ เงินไดประเภทที่ 4 (มาตรา 40(4)) คือ ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร เงินไดประเภทที่ 5 (มาตรา 40(5)) คือ เงินไดจากการใหเชาทรัพยสินตางๆ เงินไดประเภทที่ 6 (มาตรา 40(6)) คือ เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรค ศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม เงินไดประเภทที่ 7 (มาตรา 40(7)) คือ เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหา สัมภาระ เชน การรับเหมากอสราง เงินไดประเภทที่ 8 (มาตรา 40(8)) คือ เงินไดจากธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง การขายอสังหาริมทรัพย หรือเรียกงายๆวาเงินไดประเภทอื่นๆที่ไมไดเขาเกณฑ 7 ประเภท แรกที่วามาครับ
 14. 14. 14 มีรายได/เงินไดเทาไรถึงตองเสียภาษี เงินเดือน/คาจาง เงินจากธุรกิจอืน ่ โสด (แยกยืน) ่ โสด (แยกยืน) ่ 50,000 บาท 30,000 บาท สมรส (รวมยื่น) สมรส (รวมยื่น) 100,000 บาท 60,000 บาท 1. หากเรามีเงินไดประเภทที่ 1 หรือเงินเดือนเกินกวา 50,000 บาทตอป (สําหรับ คนที่โสด) และ 100,000 บาท (สําหรับคูสมรส) กฏหมายกําหนดใหมี “หนาที่” ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 2. แตสําหรับเงินไดประเภทอื่นๆ ถาหากมีรายไดเกินกวา 30,000 บาทตอป (สําหรับคนที่โสด) และ 60,000 บาท (สําหรับคูสมรส) กฏหมายกําหนดใหมี “หนาที่” ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครับ จาก 2 ขอขางตนแปลงายๆวา ถาหากใครมีรายไดไมถึงที่กลาวมา ก็ถือวารอดตัวไปไม ตองยื่นแบบแสดงรายการยังไงละครับ เยๆๆๆ ตัวอยางเชน ในกรณีที่เราเปนมนุษยเงินเดือนและเปนคนโสด (TwT) ถาหากเรามีรายได เกินกวา 50,000 บาทตอป นั่นแปลวา เรามีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการ "แต" อาจจะ ไมตองเสียภาษีก็ได เพราะวายังตองมีการคํานวณในขั้นตอนตางๆอีกมากมายกอนครับ
 15. 15. 15 แตถาอานถึงตอนนี้แลวใครยังอุทานประกาศกราวขึ้นมาวา "ชั้นไมยื่นซะอยาง ใครจะทํา มายยยยยยย!!!" @TAXBugnoms ขออนุญาตชี้แจงวากฎหมายไดใหบทลงโทษไวแกผู ที่กระทําความผิด ดังนี้ครับ "ถาไมชําระภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปจะตองรับผิดเสียเงินเพิ่ม (มาตรา 27) อีก 1.5 % ตอเดือน (เศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน) ของ เงินภาษีที่ตองชําระและตองระวาง โทษปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แหงประมวลรัษฏากร)" โดยในทางปฎิบัติ ทางสรรพากรจะมีมาตรการลดหยอนคาปรับให โดยสําหรับกรณีของ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น จะมีโทษปรับดังนี้ครับ • กรณียื่นแบบเกินกําหนดไมเกินกวา 7 วัน เสียคาปรับ 100 บาท • กรณียื่นแบบเกินกําหนดเกินกวา 7 วัน เสียคาปรับ 200 บาท • กรณีเจาหนาที่ตรวจพบความผิด 1,000 บาท อาจจะดูเหมือนวา คาปรับนั้นอาจจะดูนอยนิดกระจิดกระจอยรอยบอแบ แตถาหากเราทํา ใหถูกตองตามกฎหมายนาจะดีกวานะครับ เพราะขอมูลการยื่นแบบแสดงรายการเหลานี้จะ ถูกนําไปใชประโยชนอีกมากมาย ทั้งเปนขอมูลในการจัดเก็บภาษีที่ถูกตอง และเปนขอมูล การเงินของเราอีกดวย เห็ น ไหมครั บ ว า แค ยื่ น แบบแสดงรายการแต ไ ม ต อ งเสี ย ภาษี คุ ณ ก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ทํ า ประโยชนใหกับประเทศชาติแลวละครับ (ปรบมือใหคนดีสามที เอา! แปะ แปะ แปะ) ทีนี้ตองมีคนแอบสงสัยใชไหมครับวา ทั้งหมดที่ไอเจา @TAXBugnoms พูดมานี้ยัง ไมไดอธิบายถึงความหมายของคําวา “แยกยื่น” กับ “ยื่นรวม” เลย (หรือวาอานเพลินจน ลืมสังเกต) สําหรับเรื่องนี้มาจากเรื่องผัวๆเมียๆครับ เอย!! เรื่องของสามีภรรยาตางหาก (ขออภัยที่ไมสุภาพครับ อิอิ)
 16. 16. 16 แยกยืน VS ยื่นรวม ่ เนื่องจากในป 2555 ไดมีกฎหมายฉบับใหมออกมาแกไขกฎหมายเดิม โดยใหสิทธิ “สามี และภรรยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการไดแลว” ซึ่งตางจากเดิมที่ภรรยาตองนําเงิน ไดประเภทอื่นที่ไมใชเงินเดือนไปยื่นรวมกับเงินไดของผัว เอย!! สามี ถาหากใครโสดอยูแลวก็ไมตองเครียดครับที่หาคูไมได (เอย... ไมใชคราบ) คนที่โสดก็ยื่น แบบแสดงรายการเหมือนเดิม สวนคนมีคูผมแนะนําใหทําความเขาใจเพิ่มเติมโดยอาน บทความ Update ลาสุด!!! สามีภรรยากับการเสียภาษีป 2555” ใน บล็อกภาษีขาง ถนน เพิ่มเติมดีกวาครับ แตถาใครขี้เกียจอาน @TAXBugnoms ผูแสนจะใจดี (ใครบอก?) ขอสรุปมาใหอาน อีกทีวา ในกรณีที่สามีและภรรยาเลือกใชสิทธิแยกยื่นแบบแสดงรายการนั้น สําหรับเงินได ตามมาตรา 40(2) – (8) ที่ไมสามารถแยกไดวาเงินไดเปนของสามีหรือภรรยาคนละ เท า ไร ให แ บ ง กั น ฝ า ยละ "กึ่ ง หนึ่ ง " (50%) “ยกเว น ” เงิ น ได ต ามมาตรา 40(8) สามารถแบงไดตามสัดสวนตามที่ตกลงกัน เชน สามี 70% ภรรยา 30%
 17. 17. 17 คาใชจายและคาลดหยอน  เมื่อ จบเรื่องของรายไดแ ละการยื่นแบบแสดงรายการไปแลว ทีนี้ มาต อกัน กับเรื่องของ “คาใชจาย” และ “คาลดหยอน” กันเลยดีกวา เรามาดูกันวาเจาสองตัวนี้คืออะไรและมี ความแตกตางกันอยางไรบาง ผมขอเริ่มตนอธิบายที่คําวา “คาใชจาย” กอนละกันนะครับ “คาใชจาย” หมายถึง  คาใชจายของเงินไดแตละประเภททีกฎหมายกําหนดไวให  ่ เพือใชคานวณหา “เงินไดสทธิ” ่ ํ ุ ขอสารภาพตามตรงเลยวา ในตอนแรกที่อานความหมายของ “คาใชจาย” จบ  @TAXBugnoms ก็เกิดอาการมึนตึ้บขึ้นมาทันทีวา เอะ!!! มันคืออะไร เจาคาใชจาย ที่วาเนีย รูแตเพียงวามีคําวา “กฎหมาย” กับ “กําหนด” ที่พอจะสื่อใหรูวา จริงๆแลวมันก็ ่ คือสิ่งที่ใครบางคนเคากําหนดไวใหเราเพือใชหักออกจากรายไดนั่นเอง ่ โดยวิธีการหักคาใชจายที่กฎหมายกําหนดนั้นจะมีอยู 2 วิธีดวยกัน คือหักคาใชจาย “ตาม จําเปนและสมควร” (ตามจริง) กับหักคาใชจายแบบ “เหมาๆ” และเพื่อไมใหเปนการเสีย วาเล เอย เวลา ผมไดทําตารางสรุปการหักคาใชจายของเงินไดแตละประเภทมาใหดูแลว ครับ แตม แตม แตม แตม ..... รายการ 40(1) 40(2) 40(3) ประเภทของเงินได้ทัง 8 ประเภท 40(4) 40(5) 40(6) 40(7) 40(8) เลือกหักแบบเหมา เลื อกหักตามจริง ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ให้หก ั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อัตรา / ข้อจํา กัด ค่าใช้จ่ายแบบเหมา 40% ไม่เกิน 60,000 บาท 40% ไม่เกิน 60,000 บาท (ลิขสิ ทธิ.) ไม่ให้หก ั 10-30% ประกอบโรค ศิลป 60% (อื5 นๆ 30%) 70% 65-85%
 18. 18. 18 ตารางนี้ คือ รายละเอียดการหักคาใชจายของเงินไดทั้ง 8 ประเภทที่พูดถึงในตอนที่แลว (หน า 12) ที่ ส รุ ปประเด็ น สํ า คั ญ ออกมาสั้ น ๆให เ พื่ อ นๆลองพิ จ ารณาดู กั น ครั บ ว า จะ เลือกใชวิธีการหักคาใชจายแบบไหนและอยางไรดี สํ า หรั บ บางคนที่ ขี้ เ กี ย จเก็ บ เอกสารให มั น ยุ ง ยากมากความ อาจจะตั ด สิ น ใจเลื อ กหั ก คาใชจายแบบเหมาไปเลยก็ได สวนบางคนคิดวาคาใชจายจริงๆของชั้นมัน (ดัน) มากกวา อัตราที่กฎหมายกําหนด แลวจะเสียผลประโยชนไปไดอยางไร ก็ใหเลือกใชตามจริงไป ซึ่ง ตรงนี้ก็อยูที่สูตรใครก็สูตรมันคราบบบบ (ออ เวลาสรรพากรเรียกตรวจก็ตัวใครตัวมัน เหมือนกันนะคราบบบ) แตมีรายไดอยูประเภทหนึ่งที่คนสวนใหญมักจะเขาใจผิด คือ เงินไดประเภทที่ 8 ในสวนที่ ประมวลรัษฏากรไมมีอัตราคาใชจายแบบเหมาไวให เราจะตองใชวิธีการหักคาใชจายตาม จริงเทานั้น ซึ่งหลายคนมักจะเขาใจผิดตรงจุดนี้เปนประจําครับ (เคาเตือนแลวนะ) แตถาถามผมแลว @TAXBugnoms ขอแนะนําวา ถาเงินไดของเรามีอัตราคาใชจาย แบบเหมาให อยากจะแนะนํ า ให เ ลื อ กหั ก แบบเหมาจะดี ก ว า หั ก ตามจริ ง นะคร า บบบ เพราะวาสะดวกและงายกวา แถมยังไมเสียเวลาคุยกับพี่สรรพากรดวยนะเธอว สวนมนุษยเงินเดือนกับมนุษยงานไมประจํา หรือผูที่มีเงินไดประเภทที่ 1 และ 2 ผมขอ แนะนําวาไมตองคิดมากนะครับ เพราะกฎหมายใหหักคาใชจายไดอยางเบาๆเหมาๆ แค 40% ไมเกิน 60,000 บาท เทานั้นเองคราบบ (ตรูไมคิดมากแตเศราตางหากโฟรยย – มิตรสหายทานหนึ่งฝากบอกมาครับ) เอาละ... หลังจากจบเรืองของคาใชจายไปแลว ทีนี้เรามาดูทางของคาลดหยอนกันบางวา ่ มันคืออะไร
 19. 19. 19 คาลดหยอน หมายถึง รายการตางๆทีกฎหมายไดกาหนดไวใหเราสามารถนําไปหัก ่ ํ ออกจากเงินไดเพิมขึนหลังจากทีหกคาใชจายแลว ่ ้ ่ ั  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เพราะวานี้คอหนังสือ INSTANT TAX!!! คูมอลดภาษี สัน ื  ื ้ งาย ใชไดทนที ประจําป 2557 ผมจึงไดสรุปขอมูลเกี่ยวกับรายการคาลดหยอนสําคัญๆ ั ที่ใชอยูเปนประจํามาใหแลวครับ
 20. 20. 20 ตารางสรุปรายการคาลดหยอน หมายเหตุ : 1. คําวายืนแบบรวมกัน (สามีภรรยา) เปนการเปรียบเทียบในกรณีที่ตางฝายตางมีรายไดและมี ่  รายการหักลดหยอนทีสามารถใชสทธิไดเทาๆกัน เชน ตางฝายตางมีคาใชจายประกันชีวิตคน ่ ิ ละ 100,000 บาท เมือนํามายืนแบบรวมกันสามารถหักได 200,000 บาท เปนตน ่ ่ 2. ในสวนของคาลดหยอน ประกันชีวตแบบบํานาญ กองทุนสํารองเลียงชีพ และ RMF รวมกัน ิ ้ ตองไมเกิน 500,000 บาท
 21. 21. 21 โดยความเปนจริงแลวมีหนทางมากมายในการวางแผนเกี่ยวกับการหักคาลดหยอนนะครับ เพราะถาโดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยเงินเดือนที่หักคาใชจายไดนอยแสนนอยนิด แตจะให อธิบายวิธีการทั้งหมด “EBook” เลมนี้ก็คงจะยาวกวา 300 - 400 หนาเปนแนแท ถาหากเพื่อนๆมนุษยเงินเดือนคนไหนสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมขอแนะนําหนังสือเกี่ยวกับการ วางแผนภาษีของมนุษยเงินเดือนที่ชื่อ “ตัดภาษี มีเงินออม TaxBugnoms ชวยได” (ฉบับปรับปรุงลาสุด) ซึ่งคนเขียนก็ไมใชใครที่ไหน ผมเองนี่แหละกาบบบบบ (ตรงนี้เปน พื้นที่โฆษณาให Tie in สินคาโดยเฉพาะนะครับ อิอิ) ออ!! ไมใชแคมนุษยเงินเดือนที่ตอง ซื้ออานนะครับ ใครๆก็สามารถอานไดคราบบ เคล็ดลับในการออมเงิน และวางแผนภาษี เพืออนาคตทีสดใสของมนุษยเงินเดือน ่ ่ เขาใจงาย ใชไดจริง ไมองนิยาย ิ หาซือไดตามรานหนังสือชันนําทัวไป ้ ้ ่ หรือสังออนไลนไดทน!!! ่ ี่ ี่ ThinkBeyond | SE-ED | นายอินทร | B2S แต ถา ใครไมอ ยากซื้ อ ก็ สามารถอา นฟรีๆ ไดจ ากบทความชุด “ว า ด ว ยการออม การ วางแผนภาษี และมนุษยเงินเดือน” ในบล็อกภาษีขางถนนเชนเดียวกัน หรือจะโหลดฟรี อีบุกจากทาง E-Books.in.th ก็ไดครับ เพียงแตเนื้อหาบางสวนจะไมได Update และ ปรับปรุงเนื้อหาสําคัญในสวนอื่นๆ เพิ่มเติม เทากับหนังสือในรูปเลมครับ สรุปแว... แนะนําใหซอหนังสือดีทสดครับ (แฮร) ื้ ี่ ุ
 22. 22. 22 วิธคานวณภาษีจากเงินไดพงประเมิน ี ํ จากเงิ ึ นอกจากวิธีคํานวณภาษีในวิธีแรกที่แสนจะวุนวายแลว กฎหมายยังกําหนด ธีการคํานวณ หนดวิ ภาษีอีกวิธีหนึ่งที่มีชื่อเรียกวา วิธีคํานวณจากเงินไดพึงประเมิน ซึ่งเปนวิธีการคํานวณงาย ยๆ สั้นๆ ดังนี้ครับ เงิ น) วิธีนี้จะใชสําหรับผูที่มีเงินไดนอกเหนือจากเงินไดประเภทที่ 1 (เงินเดือน ที่มีจํานวนตั้งแต 60,000 บาท ขึ้นไป ใหคํานวณภาษีโดยนําเงินไดทั้งหมดคูณดวย 0.5% หลังจากนั้นจึง นําไปเปรียบเทียบกับ วิธีคํานวณภาษีตามเงินไดสุท ธิ หากคํานวณตามวิธีไหนไดภาษี คํ มากกวา ใหเลือกใชวิธีนั้นในการยื่นภาษีครับ รามาลองดูตัวอยาง เอาละ เมื่ออธิบายวิธีการคํานวณภาษีไปจนหมดไสหมดพุงแลว ทีนี้เรา ในการคํานวณภาษีกันสักหนอย เพื่อใหเขาใจกันมากขึ้นครับ
 23. 23. 23 ตัวอยางในการคํานวณภาษี นายบักเกา (ชื่อคนหรือเนี่ย) เปนมนุษยเงินเดือนหนุมโสดและสด โดยในระหวางป 2556 นายบั กเกา มี รายไดจ ากเงิน เดื อ นจํ านวน 300,000 บาท และไดส ะสมเงิ นในกองทุ น สํารองเลี้ยงชีพจํานวน 10,000 บาท และไดจายเบี้ยประกันชีวิตปละ 10,000 บาท แถม ยังเปนคนใจบุญหนาใสซื่อบริจาคเงินใหกับสภากาชาดไทยอีก 3,000 บาท จากขอมูลขางตนเราจะนํามาคํานวณการเสียภาษีของนายบักเกาไดดังนี้ เงินไดตลอดทั้งป (เงินไดประเภทที่ 1) หัก คาใชจาย(40% ไมเกิน 60,000 บาท) เงินไดหลังหักคาใชจาย  หัก คาลดหยอนตางๆ ไดแก - คาลดหยอนสวนตัว - คาเบี้ยประกันชีวิต - เงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมคาลดหยอน เงินไดสทธิ (กอนหักคาบริจาค) ุ หัก เงินบริจาค เงินไดสทธิ ุ 300,000 บาท 60,000 บาท 240,000 บาท 30,000 10,000 10,000 50,000 190,000 3,000 187,000 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท หมายเหตุ : การหักคาลดหยอนประเภทบริจาคนั้น จะถูกนํามาหักหลังจากคาลดหยอน ทั้งหมด โดยเงื่อนไขในการหักเงินบริจาคนัน เราจะสามารถหักไดสูงสุดไมเกิน 10% ของ ้ เงินไดสทธิ (กอนหักคาบริจาค) ซึ่งจากตัวอยางนี้สามารถหักไดสูงสุด 19,000 บาทครับ ุ (คํานวณจาก 10% ของ 190,000 บาท)
 24. 24. 24 เมื่อคํานวณไดเงินไดสุทธิจํานวน 187,000 บาทมาเรียบรอยแลว หลังจากนั้นใหนําเงิน ไดสุทธิมาคํานวณภาษี โดยคูณดวยอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนด (ตามตัวอยางในหนา 10) และเราจะไดผลลัพธออกมาดังนี้ (แหม... อารมณเหมือนครูสอนคณิตศาสตรยังไง อยางนั้นเลยนะเนี่ย) เงินได 150,000 บาทแรก (ยกเวนภาษี) เงินได 37,000 บาทสวนที่เหลือเสียภาษีในอัตรา 5% ดังนัน นายบักเกาเสียภาษีทงสิน ้ ั้ ้ ไมเสียจา 1,850 บาท 1,850 บาท เมือคํานวณภาษีแลว ตองไมลืม!!! ่ ภาษีเงินไดหก ณ ทีจาย ั ่  เมื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลว ตัวสุดทายที่เราตองไมลืมอยางเด็ดขาด คือ “ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย” ซึ่งมีความหมายดังนี้ครับ ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย คือ วิธีการจัดเก็บภาษีที่กําหนดใหผูมีเงินไดตองเสีย ภาษีกอนที่จะถึงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ โดยกําหนดใหผจายเงินไดมี ู  หนาที่หักภาษีเงินไดไวเมื่อมีการจาย ตามประเภทของเงินไดและอัตราภาษีที่ กําหนด ถาจะใหแปลความหมายงายๆ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ก็คือ ภาษีที่ถูก“หัก” ไวตั้งแต ตอน “จาย” เงินไดใหกับเรานั่นเองครับ แหม ชางเปนวิธีการเก็บภาษีที่รวดเร็วซะนี่กระไร คลา ยๆกับ หลั กการออมเงิ นที่ว า “ออมกอ นใช ” แต สํา หรับ ภาษีหั ก ณ ที่ จา ย คงตอ ง เรียกวา “เก็บ กอน จาย” (ฮา)
 25. 25. 25 โดยทันทีที่เราถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายไว เราตองไดรับเอกสารที่ชื่อวา หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จาย ถาหากใครโดนหักแลวยังไมได รีบทวงซะนะครับ ไมงั้นเสียภาษี ไปฟรีๆไมรูดวยเอา !!! เจาหนังสือตัวนี้แหละครับ จะเปนหลักฐานการเสียภาษีของเราวา ในระหวางปเราไดเสีย ภาษีลวงหนาไปแลวเทาไรจากเงินไดประเภทไหนบาง ซึ่งเราจะนําขอมูลที่อยูในหนังสือมา ยื่นแบบแสดงรายการ และใชเปนหลักฐานวาเรามีรายรับเกิดขึ้นจริงและไดเสียภาษีไปแลว จริงๆนะคราบ พี่สรรพากร ... (ฟงดูเศราๆยังไงก็ไมรูเนอะ) จะวาไปแลว หลายๆคนอาจจะยังไมเห็นภาพ หรือไมเคยเห็นเจาหนังสือตัวนี้มากอน เรา ลองมาดูหนาตาของเจาหนังสือรับรองที่วานี้กันเลยดีกวาครับ ...
 26. 26. 26
 27. 27. 27 เราถูกหักภาษี ณ ทีจายไปทําดอยอะไร ่  เรื่องของภาษี ณ ที่จายที่วานี้ มีหลายคนเขาใจวา ภาษีหัก ณ ทีจาย เปนหนาทีของ ่  ่ เจาของกิจการทีตองรับผิดชอบให ไมใชหนาที่ของเรา !!! ทําไมนายจางมันแยแบบนี้ ทุน ่  นิยมมันเลวจริงๆ โอวววว @TAXBugnoms ขอรองใหพี่ๆใจเย็นกอนนะคราบบบบ ตัวอยางเชน เมือกอนบริษัทฯออกคาภาษีหัก ณ ที่จายให ก็ปกติดีเพราะไมถูกหัก แตพอ ่ บริษัทบอกวาไมออกคาภาษีหัก ณ ที่จายใหแลว อาวว!!! แสดดดดด แลวทําไมคราวนี้ มาหักเงินตรูละนี่ นี่มันเงินของตรูนะครับ เออ... ขออนุญาตปรับความเขาใจเปนขอๆ แบบนี้กอนนะครับพีครับ  ่ 1. พี่ตองเขาใจวา เมื่อคนเรามีเงินไดถึงจุดๆหนึงเราตองเสียภาษี ่ 2. ทีนี้เนีย คนคิดกฎหมายเคากลัววาถาใหจายภาษีทีเดียวตอนปลายปพี่จะใช ่ หมดจนไมมีจาย 3. ดังนั้น เคาจึงออกกฎหมายสังใหเจาของกิจการ (หรือคนจายเงิน) ใหพี่ มี ่ หนาที่หักภาษีไวกอนตอนจาย เพื่อเปนการจายภาษีลวงหนา 4. และภาษีที่หักไว พี่สามารถเอาไป หักออกจากภาษีที่คํานวณได ตอนปลายป 5. เรื่องทังหมดก็มีแคนี้ (แลวจะมีขอ 5 เพื่อ???) ้ ทีนี้ถามวาถาไมยอมใหหกภาษี ณ ทีจายไวละ มันจะผิดไหม คําตอบงายๆแบบไมตองคิด  ั ่   ใครทําผิดกฎหมายมันก็คือผิด จริงไหมจะ แตเพื่อความชัวร @TAXBugnoms ขอบอก กฎหมายใหอานกันชัดๆอีกที ดังนี้
 28. 28. 28 มาตรา 54 ถาผูจายเงินตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิไดหักและนําเงินสง หรือไดหัก และนําเงินสงแลวแตไมครบจํานวนที่ถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินไดในการ เสียภาษีที่ตองชําระตามจํานวนเงินภาษีที่มิไดหักและนําสง หรือตามจํานวนที่ขาดไปแลวแต กรณี ในกรณีที่ผูจายเงินไดหักเงินภาษีไวตามมาตรา 50 หรือมาตรา 53 แลว ใหผูมีเงินไดซึ่ง ตองเสียภาษีพนความรับผิดที่จะตองชําระเงินภาษีเทาจํานวนที่ผจายเงินไดหักไวแลวนั้น ู และใหผูจายเงินรับผิดชําระเงินภาษีจํานวนนั้นแตฝายเดียว ้ เห็นไหมละวา ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมเงินไดในการเสียภาษี เรียกวาซวยทั้งขึ้นทัง   ี ลอง พี่ซวยคนเดียวไมพอ จะพาเจาของกิจการมาซวยไปดวย แบบนี้ใครเคาจะยอม จริง มะฮะ !!!
 29. 29. 29 ภาษีเงินไดหก ณ ทีจายและการขอคืนภาษี ั ่  สําหรับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายนั้น เปนเหมือนกับตัววัดใจตัวสุดทายวาภาษีที่เราถูกหักไว ทั้งปนั้น จะมากกวาหรือนอยกวาภาษีที่เราคํานวณ หากโชคดีถูกหักไวมากกวา ก็สามารถ ขอคืนได แตถาถูกหักไวนอยกวา คงตองชําระเพิ่มตอไป วาแลวก็มาดูตัวอยางกันเลยดีกวา จากตัวอยางของนายบักเกาที่ยกใหฟงในตอนที่แลวนั้น เราจะเห็นวานายบักเกาคํานวณ ภาษีที่ตองเสียไดทั้งสิ้นเปนจํานวน 1,850 บาท ซึ่งหมายความวา ถานายบักเกาไมมีภาษี เงินไดหัก ณ ที่จายเลยสักบาท นายบักเกาก็ตองเสียภาษีเต็มๆ 1,850 บาทนั่นเอง 0 แตถานายบักเกามีภาษีหัก ณ ที่จายที่ถูกหักไวจํานวน 1,500 บาท แปลวานายบักเกาจะ เสียภาษีเพิ่มอีกเพียงแค 1,850 – 1,500 = 350 บาท แตถาเกิดโชคดีกวานั้น นายบัก เกามีภาษีหัก ณ ที่จายไว 4,000 บาท สถานการณชีวิตของนายบักเกาก็จะเปลี่ยนจาก ตของนายบั ตองเสียภาษีเปนไดรับเงินภาษีที่ชําระไวเกิน 4,000 – 1,850 = 2,15 บาทแทน 2,150 ดังนั้นถาเพือนๆพี่ๆนองๆ คิดจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเมื่อไร อยาลืมสํารวจเอกสารหัก ่ ภาษี ณ ที่จายไวลวงหนาเลยนะคราบบบบ เพื่อที่จะไดไมตองเสียภาษี “เกินกวา” ความ เสี เปนจริงยังไงละเฮิ้ฟฟฟฟฟฟ ภาษีที่คํานวณได หัก ภาษีที่ตอง ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย "ชําระเพิ่ม" หรือ "ขอคืน" ชํ ป.ล. นอกจากภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายแลว ยังมีภาษีที่เราเสียไวตอนครึ่งปที่ยื่นตามแบบ แสดงรายการ ภ.ง.ด. 94 ดวยนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็ถือเปนภาษีจายลวงหนาอีกตัวหนึ่งที่นํามา หัก จากภาษี ปลายป ไ ด เ หมือ นกั น ครั บ (หากใครสนใจเรื่ อ งนี้ ก็ อ ย า ลื ม โหลด EBook หากใครสนใจเรื “คูมือยื่นแบบแสดงภาษี ภ.ง.ด.94” มาอานกันนะคราบ)
 30. 30. 30 บทที่ 3 มายื่นแบบแสดงรายการภาษีผาน  อินเตอรเน็ตกันนะเธอว โลกเราทุ ก วั น นี้ มี เ ทคโนโลยี ก า วไกลเกิ น กว า ที่ เ ราคิ ด มากเลยครั บ ยิ่ ง มี พ วก Social Media และ Social Network ตางๆที่ชวยอํานวยความสะดวกและเพิ่มความสนุกใหกับ ชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆ เชน Facebook, Twitter, Google+ และอื่นๆอีกมากมายที่ทําให เราติดตอกันไดงายขึ้น (แตพอเจอหนาจริงๆกลับไมคอยคุยกัน แฮร) ขนาดผมเองอายุอา นามก็อยูในยุค Generation Y ยังรูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงจนรับมือแทบจะไมทัน เฮอ ออ ... พูดจบแลวรูสึกวาตัวเองแกขึ้นมาทันที (TwT) สําหรับหนวยงานราชการอยาง “กรมสรรพากร” ก็มีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกันครับ ซึ่ง เราจะเห็นไดวาในชวง 5-10 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงระบบตางๆอยางตอเนื่องโดย อาศัยเทคโนโลยีเขามาชวย ไมวาจะเปนระบบสืบคนที่ชวยใหทางผูเสียภาษีเองตรวจสอบ ขอมูลไดงายขึ้น (สรรพากรก็ตรวจสอบเราไดงายขึ้นเหมือนกันนะสิ) ถา ให นึก ถึ ง ระบบที่สํ า คั ญที่ สุ ด ของกรมสรรพากรเห็ น ทีจ ะไมพ น ระบบ “ยื่ น แบบแสดง รายการภาษีทางอินเตอรเน็ต” ที่หลายๆคนคุนเคยและรูจักกันดี อันที่จริงแลว การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอรเน็ตนี้ มีมานานแลวครับ และไดมี การพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเสียภาษีสามารถยื่น แบบแสดงรายการไดงายขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จึงทําใหมีจํานวน ผูใชงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แหม ... ผมเลามาถึงตรงนี้ เชื่อวานาจะมีหลายๆคนสงสัยแลวใชไหมครับวา การยื่นแบบ ผานอินเตอรเน็ตนี้ มันดีและมีประโยชนยังไงบาง ...
 31. 31. 31 ขอดีของการยืนแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ต ่  โดยสวนตัว ผมคิดวาขอดีของการยื่นแบบฯผานอินเตอรเน็ตนั้น มีขอดีหลักๆอยู 2 ขอ คือ “นาน” และ “เยอะ” เอะ.... ตกลงมันดีหรือไมดีกันแนเนี่ย (ฮา) นาน คําวา “นาน” ที่วามานี้ ยอมาจากคําวา การยืนแบบผานอินเตอรเน็ตนีกฎหมายไดกาหนด ่ ้ ํ เงือนไขพิเศษใหสามารถยืนภายในเวลาทียาว “นาน” กวาการยืนแบบปกติ (แหม... ยาว ่ ่ ่ ่ จุใจกันเลยทีเดียว) เนื่ อ งจาก โครงการร ว มชดเชยการปลดปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด หรื อ RD CARBON CREDIT ของกรมสรรพากร ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงคในการลดภาวะ โลกรอนจากการบริโภคทรัพยากรที่เกินความจําเปน เชน กระดาษ น้ํามัน พลังงานตางๆ ที่เราตองใชในการยื่นแบบ ซึ่งพี่สรรพากรรักษโลก จะไมทน (คลายๆกับนองเนยรักษโลก ประมาณนั้นแหละ ฮา) ซึ่งโครงการนี้ไดกําหนดไววาตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 - 31 มกราคม 2557 (โดยลาสุดไดขยายเวลาเพิ่มเปน 31 มกราคม 2558 แลวครับ) ผูเสียภาษีสามารถ ขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแตวันสุดทาย ของกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท สําหรับการยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาป 2556 ที่ครบกําหนดตองยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 นี้ ถาเรายื่นแบบผานทางอินเทอรเน็ต เราจะไดรับสิทธิพิเศษใหยื่นแบบฯ ไดถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 นั่นเองครับ
 32. 32. 32 โดยเฉพาะคนที่ตองเสียภาษีจํานวนมากๆ การที่ไดยืดระยะเวลายื่นแบบฯที่นานกวาปกติ ผมคิดวาขอดีนี้เรียกไดวาเปนตัวชวยที่ดีกันเลยทีเดียว (เสียเงิน = ยิ่งชายิ่งดี) จริงไหมละ ครับ เยอะ สวนคําวา “เยอะ” นี้ ยอมาจาก ชองทางเสียภาษีที่ “เยอะ” กวาการยื่นแบบฯปกติ ไม ว า จะเป น เรื่ อ งของความสะดวกในการยื่ น แบบแสดงรายการ (แค มี ค อมพิ ว เตอร กั บ อินเตอรเน็ต) ชองทางการชําระเงินตางๆที่มากมาย เชน จายผานเคานเตอรธนาคาร ผาน ทาง ATM ทางไปรษณียก็ได เคานเตอรเซอรวิส เทสโกโลตัส และชองทางตางๆอีก มากมาย
 33. 33. 33 นอกจากนันกรมสรรพากรใหสิทธิในการชําระผานบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย ้ กสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีระยะการปลอดดอกเบี้ยและจายเงินจริงอีก 45 วัน อีก ตางหาก อันนี้ไดทั้ง “นาน” และ “เยอะ” กันเลยทีเดียว ชองทางการรับชําระภาษีจากการยืนแบบผานอินเตอรเน็ต ่
 34. 34. 34 วิธียนแบบแสดงรายการภาษีผานอินเตอรเน็ต ื่  หลังจากที่เรารูจักกับขอดีในการยื่นแบบแสดงรายการผานอินเตอรเน็ตแลว ทีนี้เรามาทํา ความรูจักกับ “วิธีการ” ยื่นแบบแสดงรายการผานอินเตอรเน็ตกันตอเลยดีกวาครับ รายการผ ขั้น ตอนแรก ผมขอแนะนํ า สํ าหรั บ คนที่ ไ ม มี ค อมพิ ว เตอร ให เ ริ่ ม ต น จาก น ทางไปยั ง เริ จากเดิ หางสรรพสินคาชั้นนําตางๆ แลวซื้อคอมพิวเตอรกับโมเด็มมากอนเลยยยย (เยย... ลอเลน นะคราบบบ) คิดวาทุกคนคงมีคอมพิวเตอรกันหมดแลวเนอะ ดังนั้น เราขามขั้นตอนนี้ไป ดีกวา (แตถาไมมีจริงๆก็ขอยืมคนรูจักก็ไดนะครับ ไมตองลงทุนซื้อใหม เดี๋ยวจะเสียคาคอม เครื่องใหมแพงกวาภาษีซะอีก อิอิ) หลังจากเปดคอมพิวเตอรของเรา (หรือของคนอื่น) ขึนมาพรอมกับเชื่อมตออินเตอรเน็ต ้ เปนที่เรียบรอย เราก็เริ่มตนเขาไปที่หนา เว็บไซดของกรมสรรพากร ( (www.rd.go.th) ก็ จะพบกับหนาแรกดังนี้ ใหเลือกตรงคําวา “ยื่นแบบผานอินเตอรเน็ต”
 35. 35. 35 หลังจากนั้นจะเขาสูหนาจอยืนแบบแสดงรายการผานอินเตอรเน็ตใหเลือกตรงคําวา “ยืน ่ ่ แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคคลธรรมดาป 2556” ุ นอกจากนัน เรายังสามารถพิมพแบบและใบเสร็จรับเงินสําหรับแบบแสดงรายการภาษีเงิน ้ ไดบุคคลธรรมดาที่ไดยื่นไปเปนที่เรียบรอยแลว และยังสามารถสอบถามขอมูลการคืนภาษี สอบถามข รวมถึงสงเอกสารไดที่หนาจอนีดวยครับ ้
 36. 36. 36 ตอจากนัน ระบบจะนําเรามาสูหนาจอถัดไปคือหนาจอยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได นั้  บุคคลธรรมดาป 2556 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 8 เมษายน 255 โดยผมขอ 2557 อนุญาตอธิบายขอมูลในสวนสําคัญ ที่คิดวาเพื่อนๆสวนใหญนาจะไดใชงาน ดังนี้ 1. Browser ที่ใชงานนั้นสามารถใชไดทั้ง Internet Explorer (IE) ตั้งแตเวอร ชั่น 8 - 10 รวมถึง Firefox และ Google Chrome 2. สําหรับเรื่องของการใชงานนั้น ผมขออนุญาตแยกแนะนําออกเปนสามสวน อยๆ ขออนุ นย ลงไป ไดแก คําแนะนําการยื่นแบบ การลงทะเบียน และยืนแบบออนไลน ่
 37. 37. 37 คําแนะนําการยืนแบบ ่ คําแนะนําการยื่นแบบจะเปนในสวนของคําอธิบายของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยื่นแบบ แสดงรายการผานอินเตอรเน็ต โดยแนะนําขันตอนในสวนของ ภ.ง.ด. 91 ที่นายจางมี ้ หนาที่ยื่นแทน หากใครสนใจก็สามารถคลิกอานได ทีนี่ ครับ ่ แตถาเรายื่นแบบดวยตัวเองอยูแลว แนะนําใหพลิกไปหนาถัดไปไดเลยครับ ^^
 38. 38. 38 การลงทะเบียน เมื่ออานคําแนะนําเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอมาคือการลงมือทําจริงแลวละครับ สําหรับ เพื่อนๆที่ยังไมเคยยื่นแบบผานอินเตอรเน็ตมากอนเลย ใหเริ่มตนจากการ “ลงทะเบียน” ครับ แตสําหรับคนที่เคยยื่นแบบแสดงรายการทางอินเตอรเน็ตตั้งแตป 2550 เปนตนมา ใหใช หมายเลขผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เดิมที่เคยใชไดเลยครับ แตถาใครจําไมไดก็คลิกที่ “ลืมรหัสผาน” เพื่อทําการขอรหัสผานใหมอีกครั้ง สําหรับคนที่ยื่นแบบแสดงรายการเปนครั้งแรก เรามาเริ่มตนลงทะเบียนกันไดเลยครับ อันดับแรกจากเมนูลงทะเบียน ใหคลิกที่คําวา “ยืนแบบ ภ.ง.ด. 90/91” แลวหลังจากนั้น ่ ใหเลือกประเภทของ “บุคคลธรรมดา” ครับ ☺ หลังจากนั้นระบบจะพาเราไปกรอกขอมูลเพือลงทะเบียน โดยใหกรอกขอมูลตางๆที่สําคัญ ่ ไดแก ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ชื่อบิดา-มารดา รหัสผาน คําถามกรณีลืม รหัสผาน ฯลฯ ซึงก็กรอกกันไปตามสะดวก เมื่อกรอกเรียบรอยแลวก็ใหเลือกที่ ขาพเจาได อานและยอมรับขอความในขอตกลง แลวก็คลิก “ลงทะเบียน”ไดเลยครับ
 39. 39. 39 (ตัวอยางหนาจอลงทะเบียน) เมื่ อ กรอกข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว เราจะได รั บ หมายเลขผู ใ ช (User) และรหั ส ผ า น (Password) จากทางระบบ ซึ่งถือวาเรียบรอยในขั้นตอนแรก จากนั้นเราก็สูดลมหายใจ เขาลึกๆ คลิกเมาสใหพรอม เตรียมเอกสารทั้งหมดใหเรียบรอย และเขาสูขั้นตอนตอไป คือการ “ยื่นแบบออนไลน” นั่นเองงงงงงง (มันนาตื่นเตนขนาดนี้เลยเรอะ - -“)
 40. 40. 40 การยืนแบบออนไลน ่ สําหรับผูที่มีขอมูลหมายเลขผูใช (User) และรหัสผาน (Password) เรียบรอยแลวเรา จะเริ่มตนยืนแบบออนไลนกันที่หนา เขาสูระบบ ยืนแบบ ภ.ง.ด.90/91 Online แลวก็จะ ่  ่ พบกับหนาตาดังรูปภาพดานลางนี้เลยครับ เมื่อเจอหนาตาตามรูปขางบนนี้เรียบรอยแลว ก็จัดการกรอกหมายเลขผูใชและรหัสผานของ เราเขาไปไดเลย พรอมกับกดปุม “ตกลง” เบาๆ 1 ครั้งครับ (กดเบาๆนะครับ เดี๋ยวคอม พัง .....ฮา)
 41. 41. 41 สวนที่ 1 “ขอมูลผูมีเงินได” และ “วิธการยืนแบบ  วิ ี ่ แบบ” ถาเราสามารถเขาสูระบบไดเรียบรอยแลว ก็จะปรากฎหนาตาฟาๆ ใสๆ สวยงามที่ชอวา ื่ “แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคคลธรรมดา ปภาษี 2556” ขึ้นมาใหเราตรวจสอบ ุ ขอมูลของเรา (ผูมีเงินได) และใหเลือกวิธีการยื่นแบบเพียงแบบเดียว คือ แบบ Online เพี เทานั้น (เออ.. แลวพี่จะมีใหเลือกทําไมครับ) ซึ่งในขั้นตอนนี้เราสามารถแกไขขอมูล “ชื่อและชื่อสกุล” และ “ที่อยู” ได ถาหากพบเจอ ขอผิดพลาด แตถายื่นแบบแสดงรายการไปแลว เราจะไมสามารถแกไขขอมูลดังกลาวได แลวนะครับ ดังนั้นตรวจสอบขอมูลดีๆอีกครั้งกอนตัดสินใจกดคําวา “ทํารายการตอไป ทํ ไป”
 42. 42. 42 เมื่อเลือก “ทํารายการตอไป” แลว เราจะตองกรอกขอมูลเกี่ยวกับ “ส สถานภาพของผูมีเงิน ได ” เพิ่ม เติม โดยสํ า หรั บ คนที่ มีคู สมรสก็ ต องกรอกข อ มูล ต างๆของคู ส มรส พร อมกั บ “สถานภาพของคูสมรส” ไปพรอมๆกันเลยนะครับ (บางคนสถานภาพ “สมรส” แตดัน านภาพ กรอกวา “โสด” อันนี้อาจจะเปนปญหาครอบครัวไดนะครับ แฮร)
 43. 43. 43 สวนที่ 2 “เงินได” และ “ลดหยอน” เมื่อกรอกขอมูลใน “สวนที่ 1” เรียบรอยแลว ใหคลิกตรงปุมที่เขียนวา “ทํารายการ ตอไป” เราก็จะมาพบกับสวนที่ 2 คือ เลือกขอมูล “เงินได” และ “คาลดหยอน ซึ่งใน ค น” สวนนี้ แตละคนตองจัดการและรวบรวมขอมูลของตัวเองใหครบถวนนะครับ เชน ใน ระหวางปนน เรามีรายไดอะไรบาง และถูกหัก ณ ที่จายไวหรือไม ั้ นขวามื เมื่อจัดการรายไดเสร็จแลว ก็มาดูสวนของ “คาลดหยอน” ตางๆทางดานขวา อกันตอวา เรามีคาลดหยอนตัวไหนที่สามารถใชไดบางนะ ซึ่งตรงนี้คงตองรับผิดชอบตัวเองแลวครับ ต วาใครมีรายการอะไรกันบาง และเมื่อเลือกรายการที่มีอยูเรียบรอยและครบถวนแลว ก็  คลิกปุม “ทํารายการตอไป” ไดเลยครับ
 44. 44. 44 สวนที่ 3 บันทึก “เงินได” สําหรับสวนที่ 3 นี้จะเปนสวนทีเกี่ยวกับ “รายได” ลวนๆครับ โดยผมจะขอเลือกเฉพาะ ่ รายไดบางรายการที่ไดรับคําถามมาบอยๆจากทางหนา Facebook “TaxBugnoms” มาอธิบายเพิ่มเติมละกันครับ 1. รายไดเงินเดือนกับการรับจาง แบบไหนถึงจะเรียกวาเงินไดประเภทที่ 1 (40(1)) และแบบไหนคือเงินไดประเภทที่ 2 (40(2)) ตอบ: ถาเปน “เงินเดือน” ที่ไดรับประจําทุกๆเดือนและมีสัญญาจางตามกฎหมาย แรงงาน แบบนี้ผมฟนธงไดเลยครับวาคือเงินได 40(1)
 45. 45. 45 แตถาหากยังไมชัดเจนใหพิจารณาเรื่อง ความเปน “อิสระ” และ “ความสําเร็จ” ของงานในการทํางานแทน ถาหากมี “อิสระ” ในการทํางานและ “ไดรับเงิน” เมื่อ “ทํางานเสร็จ” แบบนี้จะถือวาเปนเงินได 40(2) แตถาขาด “อิสระ” ใน การทํางานและ “ไดรับเงิน” แมวาจะ “ทํางานไมเสร็จ” อันนี้ถือเปนเงินได 40(1) ครับ 2. มีรายไดจากเงินปนผลในหุน และรายไดจากเงินปนผลในกองทุนรวม จะยื่นแบบ แสดงรายการยังไง  ตอบ: รายไดจากเงินปนผลในหุน ถือเปนเงินไดประเภทที่ 4 ตามมาตรา 40(4) ข ครับ สวนรายไดจากเงินปนผลในกองทุนรวมจะถือเปนเงินไดประเภทที่ 8 ตามมาตรา 40(8) ใหยื่นแบบแสดงรายการตามประเภทของเงินไดที่วามาครับ แตถาหากยังไมเขาใจ แนะนําใหอานบทความตอไปนี้ในบล็อกเพิ่มเติมดวยนะ ครับ • ครบทุกความเขาใจ กําไรจากการขายหุน รอลุนเครดิตภาษี โดยพี่   @TAXBugnoms • รายไดจากการลงทุนในหุนตองเสียภาษีหรือไม – เงินปนผล  • ขอแตกตางระหวางเงินปนผลจากหุนและกองทุนรวม  3. มีรายไดอะไรก็ไมรู ถือเปนรายไดประเภทไหนคะ?  ่ ตอบ: เออ... นองไมรูแลวพี่จะรูไดไงละเนียยยย (อานคําถามแลวอยากรองไห) แตจริงๆมีเคล็ดลับในการดูงายๆคือใหสงเกตจาก “หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่ ั จาย” จะมีระบุวาเปนรายไดประเภทไหน ใหยึดตามนันไดเลยครับ ้

×