Thi thu dh thpt kien an hp

Văn Hà
Văn HàTHPT B Nghĩa Hưng
SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
TRƯỜNG THPT KIẾN AN 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2011-2012 
MÔN: SINH HOC 
NĂM HỌC 2011 - 2012 
Mã đề: 485 
C©u 1: ý nghÜa c¸ch m¹ng cña c«ng nghÖ gen hiÖn ®¹i lμ 
A. t¸i tæ hîp ADN cña c¸c loμi xa nhau vÒ ph©n lo¹i.B. ph¸t sinh biÕn dÞ tæ hîp ®Æc biÖt mμ lai kh«ng thÓ ®¹t ®- 
îc. 
C. ph¸t sinh ®ét biÕn gen kh«ng cã trong tù nhiªn .D. g©y chuyÓn ®o¹n NST tõ loμi nμy sang loμi kh¸c 
C©u 2: Mét cÆp NST t¬ng ®ång ®îc qui íc lμ Aa. NÕu cÆp nμy kh«ng ph©n li ë k× sau cña gi¶m ph©n I th× sÏ t¹o 
ra c¸c giao tö nh thÕ nào?A. AA vμ O B. AA, Aa, A, a C. Aa vμ a D. Aa vμ O 
C©u 3: C¸c ch÷ in hoa lμ alen tréi vμ ch÷ in thêng lμ alen lÆn. Mçi gen qui ®Þnh mét tÝnh tr¹ng. Thùc hiÖn phÐp 
lai. P: mẹ AaBbCcDd X bố AabbCcDd 
Tû lÖ ph©n li ë F1 cña kiÓu gen kh«ng gièng c¶ cha lÉn mÑ? 
A. 1/8 B. 1/32 C. 1/16 D. 1/4 
C©u 4: Mét quÇn thÓ tù phèi, ban ®Çu cã 50%AA: 50%Aa. Theo lý thuyÕt th× ë thÕ hÖ F4, kiÓu gen aa chiÕm 
tØ lÖ: 
A. 21,875% B. 0 C. 3,1125% D. 23,4375% 
C©u 5: Cã a tÕ bμo sinh tinh nguyªn ph©n xong th× tæng hîp nªn b cr«matit hoμn toμn míi, råi thùc hiÖn gi¶m 
ph©n th× t¹o ra sè tinh trïng b»ng c lÇn tÕ bμo sinh tinh ban ®Çu. Bé nhiÔm s¾c thÓ cña tÕ bμo sinh tinh lμ: 
a c - 1 
A. b C. b B. 2b D. 4 
a c - 1 2a c - 1 a c - 1 b 
4 4 4 
C©u 6: §iÒu nμo díi ®©y kh«ng ®óng? 
A. C¸c loμi cã quan hÖ hä hμng cμng gÇn nhau th× tr×nh tù vμ tØ lÖ c¸c axitamin vμ nuclªotit cμng gièng nhau vμ 
ngîc l¹i. 
B. Sù gièng nhau nhiÒu hay Ýt vÒ thμnh phÇn, sè lîng, trËt tù s¾p xÕp cña c¸c nuclªotit ph¶n ¸nh møc ®é quan 
hÖ hä hμng gi÷a c¸c loμi. 
C. B»ng chøng sinh häc ph©n tö cho thÊy sù thèng nhÊt vÒ cÊu t¹o vμ chøc n¨ng cña ADN, cña Pr«tªin. 
D. C¸c loμi cã ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cμng gièng nhau th× cã quan hÖ hä hμng cμng gÇn gòi. 
C©u 7: ë mét loμi thùc vËt, alen A qui ®Þnh qu¶ ®á tréi hoμn toμn so víi alen a qui ®Þnh qu¶ vμng. Dïng c«nxixin 
xö lÝ c¸c h¹t cña c©y lìng béi (P), sau ®ã ®em gieo c¸c h¹t nμy thu ®îc c¸c c©y F1.Chän ngÉu nhiªn hai c©y F1 cho 
giao phÊn víi nhau, thu ®îc F2 gåm 1190 c©y qu¶ ®á vμ 108 c©y qu¶ vμng. Cho biÕt qu¸ tr×nh gi¶m ph©n kh«ng 
x¶y ra ®ét biÕn, c¸c c©y tø béi ®Òu t¹o giao tö 2n cã kh¼ n¨ng thô tinh. TÝnh theo lÝ thuyÕt, tØ lÖ kiÓu gen cña 
F2 lμ: 
A. 5AAA : 1AAa : 1Aaa : 5aaa B. 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa 
C. 5AAA : 1AAa : 5Aaa : 1aaa D. 1AAA : 5AAa : 1Aaa : 5aaa 
C©u 8: C¸c quÇn thÓ trong loμi cã thÓ ng¨n c¸ch nhau bëi kho¶ng c¸ch 
A. bÐ h¬n tÇm ho¹t ®éng kiÕm ¨n vμ lín h¬n tÇm ho¹t ®éng giao phèi cña c¸c c¸ thÓ trong loμi. 
B. bÐ h¬n tÇm ho¹t ®éng kiÕm ¨n vμ giao phèi cña c¸c c¸ thÓ trong loμi. 
C lín h¬n tÇm ho¹t ®éng kiÕm ¨n vμ bÐ h¬n tÇm ho¹t ®éng giao phèi cña c¸c c¸ thÓ trong loμi. 
D. lín h¬n tÇm ho¹t ®éng kiÕm ¨n vμ giao phèi cña c¸c c¸ thÓ trong loμi. 
C©u 9: L¸ c©y a s¸ng thêng cã ®Æc ®iÓm 
A. mäc ngang, mμu xÉm, phiÕn máng, m« giËu tha. B. mäc ngang, mμu nh¹t, phiÕn máng, m« giËu 
nhiÒu. 
C. mäc xiªn, mμu lôc xÉm, phiÕn dμy, kh«ng m« giËu. D. mäc xiªn, mμu nh¹t, phiÕn dμy, m« dËu ph¸t triÓn . 
C©u 10: ë ®Ëu Hμ Lan, h¹t vμng tréi hoμn toμn so víi h¹t xanh. Cho giao phÊn c©y h¹t vμng thuÇn chñng víi c©y 
h¹t xanh, kiÓu h×nh ë c©y F1 sÏ nh thÕ nμo? 
A. 1 h¹t vμng : 1 h¹t xanh. B. 3 h¹t vμng : 1 h¹t xanh. 
C. 100% h¹t vμng . D. 5 h¹t vμng : 1 h¹t xanh. 
C©u 11: Cho mét sè khu sinh häc: 
(1) §ång rªu ( Tundra) (2) Rõng l¸ réng rông theo mïa 
(3) Rõng l¸ kim ph¬ng b¾c ( Taiga) (4) Rõng Èm thêng xanh nhiÖt ®íi 
Cã thÓ x¾p sÕp c¸c khu sinh häc nãi trªn theo møc ®é phøc t¹p dÇn cña líi thøc ¨n theo tr×nh tù ®óng lμ: 
A. (1) -> (2) -> (3) -> (4 ) B. (2) -> (3) -> (4) -> (1 ) 
C. (2) -> (3) -> (1) -> (4 ) D. (1) -> (3) -> (2) -> (4 ) 
C©u 12: ë NhËt B¶n: 32,1% sè ngêi cã nhãm m¸u O; 35,7% sè ngêi cã nhãm m¸u A; 22,7% nhãm B vμ 9,5% 
nhãm AB. Coi nh÷ng ngêi ®îc ®iÒu tra thuéc mét quÇn thÓ c©n b»ng, th× thÓ dÞ hîp IBIO chiÕm kho¶ng: 
A. 17,7% B. 12,3% C. 20% D. 9,5% 
C©u 13: Mét quÇn thÓ thùc vËt tù thô phÊn cã tØ lÖ kiÓu gen ë thÕ hÖ P lμ: 0,45AA: 0,30Aa: 0,25aa. Cho biÕt 
c¸c c¸ thÓ cã kiÓu gen aa kh«ng cã kh¼ n¨ng sinh s¶n. TÝnh theo lÝ thuyÕt, tØ lÖ c¸c kiÓu gen thu ®îc ë F1 lμ: 
Trang 1/6 - Mã đề thi 485
A. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa B. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa 
C. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa 
C©u 14: ë mét hå níc sø «n ®íi, cø th¸ng mét hμng n¨m th× sinh khèi ®éng vËt lín h¬n h¼n sinh khèi thùc vËt. §©y 
lμ hiÖn tîng 
A. theo th¸p sinh th¸i cã ®Ønh ë trªn. B. kh«ng theo qui luËt th¸p sinh th¸i. 
C. theo quy luËt th¸p, biÕn ®æi t¹m thêi v× l¹nh . D. theo th¸p sinh th¸i cã ®Ønh ë díi. 
C©u 15: Cho ®o¹n m¹ch gèc cña ph©n tö ADN cã tr×nh tù Nu nh sau: 
3/ TAX TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT 5/ 
Ph©n tö ADN nμy bÞ ®ét biÕn mÊt ®i mét nuclª«tit thø 4 lμ T ë ®Çu 3/, chóng thùc hiÖn phiªn m· vμ dÞch m· 
th× sè axit amin trªn ph©n tö pr«tªin ®îc tæng hîp sÏ gi¶m ®i so víi ®o¹n ADN cha bÞ ®ét biÕn lμ: 
A. 3 B. 5 C. 1 D. 7 
C©u 16: ë mét loμi thùc vËt, alen A qui ®Þnh th©n cao tréi hoμn toμn so víi alen a qui ®Þnh th©n thÊp; alen B qui 
®Þnh hoa tÝm tréi hoμn toμn so víi alen b qui ®Þnh hoa tr¾ng; alen D qui ®Þnh qu¶ ®á tréi hoμn toμn so víi alen 
d qui ®Þnh qu¶ vμng; alen E qui ®Þnh qu¶ trßn tréi hoμn toμn so víi alen e qui ®Þnh qu¶ dμi. TÝnh theo lÝ 
thuyÕt, phÐp lai (P) 
AB DE X AB DE 
ab de ab de 
Trong trêng hîp gi¶m ph©n b×nh thêng, qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö ®ùc vμ giao tö c¸i ®Òu x¶y ra ho¸n vÞ gen 
gi÷a c¸c alen B vμ b víi tÇn sè 20%, gi÷a c¸c alen E vμ e víi tÇn sè 40%, cho F1 cã kiÓu h×nh th©n cao, hoa tÝm, 
qu¶ ®á, trßn chiÕm tØ lÖ: 
A. 18,75% B. 56,25% C. 30,25% D. 38,94% 
C©u 17: Mét tÕ bμo trøng cña mét loμi ®¬n tÝnh giao phèi ®îc thô tinh trong èng nghiÖm. Khi hîp tö nguyªn ph©n 
®Õn giai ®o¹n 8 ph«i bμo, ngêi ta t¸ch rêi c¸c ph«i bμo vμ nu«i trong èng nghiÖm kh¸c nhau råi kÝch thÝch ®Ó 
ph«i bμo nμy ph¸t triÓn thμnh c¸ thÓ. C¸c c¸ thÓ ®îc t¹o ra nãi trªn 
A. kh«ng thÓ giao phèi ®îc víi nhau . B. tuú loμi mμ cã thÓ giao phèi ®îc víi nhau hoÆc kh«ng. 
C. cã thÓ giao phèi ®îc víi nhau vμ t¹o ra con lai h÷u thô.D. cã thÓ lai ®îc víi nhau vμ t¹o ra con lai bÊt thô. 
C©u 18: Khi nãi vÒ chu tr×nh Cacbon, ph¸t biÓu nμo sau ®©y kh«ng ®óng ? 
A. C¸cbon tõ m«i trêng ngoμi vμo quÇn x· sinh vËt chñ yÕu th«ng qua qu¸ tr×nh quang hîp. 
B. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ lîng cacbon cña quÇn x· SV ®îc trao ®æi liªn tôc theo vßng tuÇn hoμn kÝn. 
C. KhÝ CO2 trë l¹i m«i trêng hoμn toμn do ho¹t ®éng h« hÊp cña ®éng vËt . 
D. Trong quÇn x·, hîp chÊt cacbon ®îc trao ®æi th«ng qua chuçi vμ líi thøc ¨n. 
C©u 19: C¸c thÓ lÖch béi nμo sau ®©y hiÕm ®îc t¹o thμnh h¬n? 
A. ThÓ kh«ng nhiÔm vμ thÓ ba nhiÔm . B. ThÓ kh«ng nhiÔm vμ thÓ mét nhiÔm . 
C. ThÓ kh«ng nhiÔm vμ thÓ bèn nhiÔm . D. ThÓ mét nhiÔm vμ thÓ ba nhiÔm . 
C©u 20: T¹i sao hÖ sinh th¸i lμ mét hÖ thèng sinh häc hoμn chØnh vμ t¬ng ®èi æn ®Þnh? 
A. V× c¸c sinh vËt trong quÇn x· lu«n c¹nh tranh víi nhau vμ ®ång thêi t¸c ®éng víi c¸c thμnh phÇn v« sinh cña sinh 
c¶nh. 
B. V× c¸c sinh vËt trong quÇn x· lu«n t¸c ®éng lÉn nhau vμ ®ång thêi t¸c ®éng t¸c ®éng víi c¸c thμnh phÇn v« sinh 
cña sinh c¶nh. 
C. V× c¸c sinh vËt trong quÇn x· lu«n t¸c ®éng lÉn nhau. 
D. V× c¸c sinh vËt trong quÇn x· lu«n t¸c ®éng víi c¸c thμnh phÇn v« sinh cña sinh c¶nh 
C©u 21: Mét c¬ thÓ cã tÕ bμo chøa cÆp NST giíi tÝnh XAXa. Trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n ph¸t sinh giao tö, ë mét 
sè tÕ bμo cÆp NST nμy kh«ng ph©n li trong lÇn ph©n bμo II. C¸c lo¹i giao tö cã thÓ ®îc t¹o ra tõ c¬ thÓ trªn lμ: 
A. XAXA, XAXa, XA , Xa , O. B. XAXa , XaXa , XA , Xa , O. 
C. XAXA, XaXa, XA , Xa , O. D. XAXa, XAXA, X A, O. 
C©u 22: ë mét khu rõng, ngêi ta ®· ®Æt bÉy líi lÇn thø nhÊt b¾t ®îc 57 con nai , ®¸nh dÊu råi th¶; lÇn thø hai ®îc 
18 con, trong ®ã cã 2 con ®· ®¸nh dÊu. KÝch thíc quÇn thÓ nai tÝnh theo biÓu thøc Seber lμ: 
A. 315 B. 366 C. 663 D. 513. 
C©u 23: Mét quÇn thÓ c«n trïng sinh s¶n h÷u tÝnh cã tØ lÖ thμnh phÇn kiÓu gen ban ®Çu lμ: 
0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa. Sau hai thÕ hÖ, tØ lÖ thμnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ trªn lμ: 
0,27AA: 0,51Aa: 0,22aa 
Nh©n tè nμo sau ®©y cã thÓ t¸c ®éng vμo quÇn thÓ g©y ra sù biÕn ®æi trªn? 
A. Chän läc tù nhiªn. B. Qu¸ tr×nh giao phèi tù do, ngÉu nhiªn. 
C. Qu¸ tr×nh ®ét biÕn. D. C¸ch li ®Þa lÝ. 
C©u 24: Nguyªn nh©n chÝnh t¹o cho ®¶o ®¹i d¬ng cã hÖ ®éng vËt, thùc vËt nghÌo nμn h¬n ®¶o lôc ®Þa lμ 
A. do m«i trêng míi mÎ kh«ng thuËn lîi cho sinh vËt. 
B. do kho¶ng c¸ch li qu¸ xa nªn c¸c loμi ë ®Êt liÒn khã nhËp c . 
C. khi ®¶o ®¹i d¬ng míi h×nh thμnh th× ë ®©y cha cã sinh vËt. 
D. do chØ sè Ýt nh÷ng loμi cã th¼ n¨ng vît biÓn míi nhËp c ®îc. 
Trang 2/6 - Mã đề thi 485
C©u 25: ë ruåi giÊm, gen V qui ®Þnh c¸nh dμi, v - c¸nh côt. Cho ruåi c¸nh dμi vμ c¸nh côt giao phèi víi nhau ®îc F1 
cã tû lÖ: 50% ruèi c¸nh dμi: 50% ruåi c¸nh côt. TiÕp tôc cho ruåi F1 giao phèi víi nhau th× ë F2 thèng kª kÕt qu¶ ë 
c¶ quÇn thÓ cã tû lÖ kiÓu h×nh nh thÕ nμo? 
A. 5 ruåi c¸nh côt : 7 ruåi c¸nh dμi B. 9 ruåi c¸nh côt : 7 ruåi c¸nh dμi 
C. 1 ruåi c¸nh côt : 1 ruåi c¸nh dμi. D. 1 ruåi c¸nh côt : 3 ruåi c¸nh dμi 
C©u 26: ë mét loμi, gen qui ®Þnh mμu h¹t cã 3 alen theo thø tù tréi hoμn toμn lμ T > t > t 1, trong ®ã T qui ®Þnh h¹t 
®en, t- h¹t x¸m; t1 – h¹t tr¾ng. Khi cho c¸ thÓ mang thÓ ba Ttt1 tù thô phÊn th× F1 cã tØ lÖ ph©n li kiÓu h×nh: 
A. 12 h¹t ®en : 5 h¹t x¸m : 1 h¹t tr¾ng. B. 10 h¹t ®en : 7 h¹t x¸m : 1 h¹t tr¾ng. 
C. 10 h¹t ®en : 5 h¹t x¸m : 3 h¹t tr¾ng. D. 12 h¹t ®en : 3 h¹t x¸m : 3 h¹t tr¾ng. 
C©u 27: Tr×nh tù xuÊt hiÖn c¸c d¹ng ngêi cæ ho¸ th¹ch nμo díi ®©y lμ ®óng? 
A. Homo erectus - ¤xtralopitec – Nªan®ectan – Cr«manh«n. 
B. ¤xtralopitec – Nªan®ectan – Homo erectus – Cr«manh«n. 
C. Nªan®ectan - ¤xtralopitec - Homo erectus – Cr«manh«n. 
D. ¤xtralopitec – Homo erectus – Nªan®ectan – Cr«manh«n. 
C©u 28: Cho c¸c th«ng tin vÒ diÔn thÕ sinh th¸i nh sau: 
(1) XuÊt hiÖn ë m«i trêng ®· cã mét quÇn x· sinh vËt tõng sèng. 
(2) Cã sù biÕn ®æi tuÇn tù cña quÇn x· qua c¸c giai ®o¹n t¬ng øng víi sù biÕn ®æi cña m«i trêng . 
(3) Song song víi qu¸ tr×nh biÕn ®æi quÇn x· trong diÔn thÕ lμ qu¸ tr×nh biÕn ®æi vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn 
cña m«i trêng. 
(4) Lu«n dÉn tíi quÇn x· bÞ suy tho¸i. 
C¸c th«ng tin ph¶n ¸nh sù gièng nhau gi÷a diÔn thÕ nguyªn sinh vμ diÔn thÕ thø sinh lμ: 
A. (1) vμ (4). B. (2) vμ (3). C. (1) vμ (2). D. (3) vμ (4). 
C©u 29: ë mét vïng biÓn n¨ng lîng bøc x¹ chiÕu xuèng mÆt níc ®¹t ®Õn 3triÖu kcal/m2/ngμy. T¶o silic chØ ®ång 
ho¸ ®îc 3% tæng n¨ng lîng ®ã. Gi¸p x¸c trong hå khai th¸c ®îc 40% n¨ng lîng tÝch luü trong t¶o, cßn c¸ ¨n gi¸p x¸c 
khai th¸c ®îc 0,0015 n¨ng lîng cña gi¸p x¸c. TÝnh hiÖu suÊt sö dông n¨ng lîng cña bËc dinh dìng cuèi cïng so víi 
tæng n¨ng lîng? 
A. 0,018% B. 0,00018% C. 0,0018% D. 0,18% 
C©u 30: ë ngêi, mμu da do 3 cÆp gen t¬ng t¸c céng gép: thÓ ®ång hîp toμn tréi cho da ®en, thÓ ®ång hîp lÆn 
cho da tr¾ng, thÓ dÞ hîp cho da mμu n©u. Bè vμ mÑ ®Òu da n©u cã kiÓu gen AaBbCc th× s¾c xuÊt sinh con da 
n©u lμ: 
A. 62/64 B. 127/128. C. 64/256 D. 1/64 
C©u 31: Trêng hîp nμo díi ®©y sÏ lμm thay ®æi tÇn sè t¬ng ®èi cña c¸c alen theo mét híng x¸c ®Þnh? 
A. Ruåi giÊm c¸i thÝch giao phèi víi ruåi ®ùc m¾t ®á. 
B. Chim ng m¾t kÐm sÏ b¾t ®îc Ýt chuét h¬n chim ng m¾t tinh. 
C. Trªn ®êng di c, ®μn linh d¬ng gÆp lò quÐt lμm sè lîng gi¶m dÇn. 
D. §ét biÕn lμm xuÊt hiÖn mét con sãc ®en trong ®μn sãc tr¾ng. 
C©u 32: Gen A ë sinh vËt nh©n s¬ dμi 408nm vμ cã sè nuclª«tit lo¹i Timin nhiÒu gÊp 2 lÇn sè nuclªotit lo¹i Guanin. 
Gen A bÞ ®ét biÕn ®iÓm thμnh alen a. Alen a cã 2798 liªn kÕt hi®r«. Sè lîng tõng lo¹i nuclªotit cña alen a lμ: 
A = T = 800 ; G = X = 399. B. A = T = 799 ; G = X = 401. 
C. A = T = 799 ; G = X = 400. D. A = T = 801 ; G = X = 400. 
C©u 33: C¸c nh©n tè tiÕn ho¸ ph¸t huy vai trß thêng xuyªn trong quÇn thÓ lín lμ 
A. đét biÕn, chän läc tù nhiªn. 
B. di-nhËp gen , c¸c nh©n tè ngÉu nhiªn hay biÕn ®éng di truyÒn. 
C. đét biÕn, di-nhËp gen. 
D. đét biÕn, c¸c yếu tè ngÉu nhiªn hay biÕn ®éng di truyÒn. 
C©u 34: ë mét loμi thùc vËt , alen A qui ®Þnh th©n cao tréi hoμn toμn so víi alen a qui ®Þnh th©n thÊp ; alen B 
qui ®Þnh hoa ®á tréi hoμn toμn so víi alen b qui ®Þnh hoa tr¾ng; alen D qui ®Þnh qu¶ trßn tréi hoμn toμn so víi 
alen d qui ®Þnh qu¶ dμi. Cho c©y th©n cao, hoa ®á, qu¶ trßn (P) tù thô phÊn, thu ®îc F1 gåm: 301 c©y th©n cao, 
hoa ®á, qu¶ dμi; 99 c©y th©n cao, hoa tr¾ng, qu¶ dμi; 600 c©y th©n cao, hoa ®á, qu¶ trßn; 199 c©y th©n cao, 
hoa tr¾ng, qu¶ trßn; 301 c©y th©n thÊp ,hoa ®á, qu¶ trßn; 100 c©y th©n thÊp, hoa tr¾ng, qu¶ trßn. BiÕt r»ng 
kh«ng x¶y ra ®ét biÕn, kiÓu gen cña (P) lμ: 
A. Bd Aa B. Ad Bb C. AB Dd D. AD Bb 
bD aD ab ad 
C©u 35: ë ruåi giÊm, alen A qui ®Þnh th©n x¸m tréi hoμn toμn so víi alen a qui ®Þnh th©n ®en; alen B qui ®Þnh 
c¸nh dμi tréi hoμn toμn so víi alen b qui ®Þnh c¸nh côt. C¸c gen qui ®Þnh mμu th©n vμ h×nh d¹ng c¸nh ®Òu n»m 
trªn mét NST thêng. Alen D qui dÞnh m¾t ®á tréi hoμn toμn so víi alen d qui ®Þnh m¾t tr¾ng n»m trªn NST 
kh«ng t¬ng ®ång cña NST giíi tÝnh X. Cho giao phèi ruåi c¸i th©n x¸m , c¸nh dμi, m¾t ®á víi ruåi ®ùc th©n x¸m, 
c¸nh dμi, m¾t ®á (P), trong tæng sè c¸c ruåi thu ®îc ë F1, ruåi cã kiÓu h×nh th©n ®en, c¸nh côt, m¾t tr¾ng chiÕm 
tØ lÖ 2,5%. BiÕt r»ng kh«ng x¶y ra ®ét biÕn, tÝnh theo lÝ thuyÕt, tØ lÖ kiÓu h×nh th©n x¸m, c¸nh dμi, m¾t ®á ë 
F1 lμ: 
A. 7,5% B. 30,0% C. 60,0% D. 45,0% 
C©u 36 : C¸ thÓ cha ®îc xem lμ ®¬n vÞ tiÕn ho¸ c¬ së v×: 
Trang 3/6 - Mã đề thi 485
A. C¸ thÓ cã thÓ bÞ chÕt bÊt k× lóc nμo do nh÷ng nguyªn nh©n ngÉu nhiªn. H¬n n÷a, nh÷ng biÕn ®æi di truyÒn 
ë c¸ thÓ nÕu kh«ng ®îc nh©n lªn trong quÇn thÓ sÏ kh«ng ®ãng gãp vμo qu¸ tr×nh tiÕn ho¸. 
B. PhÇn lín c¸c loμi ®Òu sinh s¶n theo lèi giao phèi. H¬n n÷a, nh÷ng biÕn ®æi di truyÒn ë c¸ thÓ nÕu kh«ng ®îc 
nh©n lªn trong quÇn thÓ sÏ kh«ng ®ãng gãp vμo qu¸ tr×nh tiÕn ho¸. 
C. PhÇn lín c¸c loμi ®Òu sinh s¶n theo lèi giao phèi. H¬n n÷a, nh÷ng biÕn ®æi di truyÒn ë c¸ thÓ lu«n cã h¹i cho 
quÇn thÓ. 
D. Thêi gian tån t¹i cña c¸ thÓ cã h¹n. H¬n n÷a, nh÷ng biÕn ®æi di truyÒn ë c¸ thÓ nÕu kh«ng ®îc nh©n lªn trong 
quÇn thÓ sÏ kh«ng ®ãng gãp vμo qu¸ tr×nh tiÕn ho¸. 
C©u 37: Qóa tr×nh h×nh thμnh quÇn thÓ thÝch nghi diÔn ra nhanh hay chËm kh«ng phô thuéc vμo 
A. quÇn thÓ sinh vËt lμ ®¬n béi hay lìng béi. B. kÝch thíc cña quÇn thÓ. 
C. áp lùc cña chän läc tù nhiªn. D. tèc ®é sinh s¶n cña quÇn thÓ. 
C©u 38: Mét loμi cã gen A qui ®Þnh hoa ®á, gen a qui ®Þnh hoa tr¾ng. Khi cho lai hai c¸ thÓ mang thÓ ba AAa 
giao phÊn víi nhau, tØ lÖ ph©n li kiÓu h×nh ë F1 nh thÕ nμo? 
A. 7 c©y hoa ®á : 1 c©y hoa tr¾ng B. 17 c©y hoa ®á : 1 c©y hoa tr¾ng 
C. 3 c©y hoa ®á : 1 c©y hoa tr¾ng D. 13 c©y hoa ®á : 1 c©y hoa tr¾ng 
C©u 39: Cho hai dßng lóa thuÇn chñng lμ th©n cao, h¹t bÇu dôc vμ th©n thÊp, h¹t dμi thô phÊn víi nhau ®îc F1. 
Cho F1 tiÕp tôc thô phÊn víi nhau, ë F2 thu ®îc 20 000 c©y, trong ®ã cã 1250 c©y thÊp h¹t bÇu dôc. Cho biÕt nÕu 
ho¸n vÞ gen x¶y ra th× tÇn sè ho¸n vÞ díi 50%. 
Sù di truyÒn cña c¸c tÝnh tr¹ng nªu trªn bÞ chi phèi bëi qui luËt di truyÒn nμo? 
A. Ph©n li ®éc lËp B. Ho¸n vÞ gen c¶ 2 bªn 
C. Liªn kÕt gen D. Ho¸n vÞ gen ë mét bªn. 
C©u 40: Pr«tªin CFTR cã 1480 axit amin. NÕu pr«tªin nμy mÊt phªninalanin ë vÞ trÝ thø 508 trong chuçi p«lipeptit 
( Phe 508 ), g©y ra bÖnh u x¬ nang. Ph©n tö mARN trëng thμnh t¹o ra d¹ng Phe 508 cã thÓ lμ: 
A. 15106,2 AO B. 15480,8AO C. 15508,0 AO D. 15096,0 AO 
C©u 41: Sù gièng nhau trong ph¸t triÓn ph«i cña c¸c loμi thuéc c¸c nhãm ph©n lo¹i kh¸c nhau ph¶n ¸nh 
A. quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn c¸ thÓ vμ ph¸t triÓn loμi. 
B. møc ®é quan hÖ gi÷a c¸c nhãm loμi. 
C . sù tiÕn ho¸ ph©n li. 
D. nguån gèc chung cña sinh vËt. 
C©u 42: Nh÷ng c¬ quan nμo díi ®©y lμ c¬ quan t¬ng ®ång? 
A. Ch©n chuét chòi vμ ch©n dÕ dòi B. Mang c¸ vμ mang t«m. 
C. TuyÕn näc ®éc cña r¾n t¬ng ®ång víi tuyÕn níc bät. D. C¸nh s©u bä vμ c¸nh r¬i. 
C©u 43: T¹o ra dª tiÕt ra s÷a cã pr«tªin t¬ nhÖn, tõ ®ã s¶n xuÊt ¸o chèng ®¹n siªu nhÑ lμ thμnh tùu ®· øng dông 
ph¬ng ph¸p 
A. chuyÓn gen nhê Plasmit B. vi tiªm vμ chuyÓn nh©n. 
C. dïng m¸y b¾n gen. D. dïng vÐct¬ lμ tinh trïng. 
C©u 44: Cho s¬ ®å ph¶ hÖ sau: 
I 1 2 Qui íc: 
: N÷ b×nh thêng 
: N÷ bÞ bÖnh 
II 3 4 5 6 7 8 : Nam b×nh thêng 
: Nam bÞ bÖnh 
III 
9 10 11 12 13 14 15 16 
IV 17 18 19 20 
S¬ ®å ph¶ hÖ trªn m« t¶ sù di truyÒn mét bÖnh ë ngêi do mét trong hai alen cña mét gen quy ®Þnh. BiÕt 
r»ng kh«ng x¶y ra ®ét biÕn ë tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ trong ph¶ hÖ. Trong nh÷ng ngêi thuéc ph¶ hÖ trªn, nh÷ng ngêi nμo 
cha thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kiÓu gen do cha cã ®ñ th«ng tin lμ: 
A. 8 vμ 13 B. 1 vμ 4 C. 15 vμ 16 D. 17 vμ 20 
C©u 45: Khi nãi vÒ chØ sè ADN, ph¸t biÓu nμo sau ®©y kh«ng ®óng ? 
A. ChØ sè ADN lμ tr×nh tù lÆp l¹i cña mét ®o¹n nuclª«tit cã chøa m· di truyÒn trªn ADN, ®o¹n nuclª«tit nμy gièng 
nhau c¸c c¸ thÓ cïng loμi. 
B. ChØ sè ADN ®îc sö dông trong khoa häc h×nh sù ®Ó x¸c ®Þnh téi ph¹m, t×m ra thñ ph¹m trong c¸c vô ¸n. 
C. ChØ sè ADN cã u thÕ h¬n h¼n c¸c chØ tiªu h×nh th¸i, sinh lÝ, sinh ho¸ thêng dïng ®Ó x¸c ®Þnh sù kh¸c nhau 
gi÷a c¸c c¸ thÓ. 
Trang 4/6 - Mã đề thi 485
D. ChØ sè ADN lμ ph¬ng ph¸p chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh c¸ thÓ, mèi quan hÖ huyÕt thèng, ®Ó chÈn ®o¸n, ph©n 
tÝch c¸c bÖnh di truyÒn. 
C©u 46: Cã 4 dßng ruåi giÊm kh¸c nhau víi c¸c ®o¹n ë NST sè 2 lμ: 
- (1) = A B F E D C G H I K ; 
- (2) = A B C D E F G H I K ; 
- (3) = A B F E H G I D C K ; 
- (4) = A B F E H G C D I K ; 
NÕu dßng 3 lμ d¹ng gèc sinh ra c¸c d¹ng kia do ®ét biÕn ®¶o ®o¹n NST, th× c¬ chÕ h×nh thμnh c¸c d¹ng ®ã lμ: 
A. (3) -> (4) -> (1) -> (2). B. (3) -> (1) -> (4) -> (2). 
C. (3) -> (1) -> (2) -> (4) D. (3) -> (2) -> (1) -> (4). 
C©u 47: Trong mét quμn thÓ giao phèi gi¶ sö gen 1 cã 3 alen; gen 2 cã 2 alen, c¸c gen di truyÒn ph©n li ®éc lËp 
víi nhau th× sù giao phèi tù dosÏ t¹o ra trong quÇn thÓ: 
A. 6 Tæ hîp kiÓu gen B. 30 tæ hîp kiÓu gen C. 18 tæ hîp kiÓu gen D. 10 tæ hîp kiÓu gen 
C©u 48: Cho biÕt kh«ng x¶y ra ®ét biÕn, tÝnh theo lÝ thuyÕt, x¸c suÊt sinh mét ngêi con cã 2 alen tréi cña mét 
cÆp vî chång ®Òu cã kiÓu gen AaBbDd lμ: 
A. 5/16 B. 27/64. C. 15/64 D. 3/32 
C©u 49: ë mét loμi thùc vËt, bé lìng béi lμ 24. Mét tÕ bμo cña c¸ thÓ A nguyªn ph©n liªn tiÕp 3 ®ît t¹o ra sè tÕ bμo 
ë thÕ hÖ tÕ bμo cuèi cïng cã tæng sè 192 NST ë tr¹ng th¸i cha nh©n ®«i. Sè lîng NST trong mçi tÕ bμo lμ bao 
nhiªu? 
A. . 23 B. 24 C. 25 D. 22 
C©u 50: PhÐp lai nμo xuÊt hiÖn tØ lÖ kiÓu h×nh 3 : 3 :1 :1.? 
A. Ab X aB ( TÇn sè f = 20% ) 
aB ab 
B. AB X ab hoÆc Ab X ab ( TÇn sè f = 37,5% ) 
ab ab aB ab 
C. Ab X aB ( TÇn sè f = 20% ) 
ab ab 
D. AB X ab hoÆc Ab X ab ( TÇn sè f = 25% ) 
ab ab aB ab 
Trang 5/6 - Mã đề thi 485
485 132 209 357 
C©u:1 A C C D 
C©u:2 D D A 0,2 
C©u:3 0,2 A D C 
C©u:4 D D C D 
C©u::5 A D A A 
C©u:6 D B D B 
C©u:7 B B A D 
C©u:8 D B D A 
C©u:9 D D D A 
C©u:10 B A D D 
C©u:11 D C A A 
C©u:12 C B B B 
C©u:13 C A A C 
C©u:14 D A A A 
C©u:15 D A C D 
C©u:16 D C A D 
C©u:17 A B A B 
C©u:18 C A A A 
C©u:19 C A D D 
C©u:20 B A B A 
C©u:21 C C C A 
C©u:22 B 0,2 B B 
C©u:23 A B B C 
C©u:24 C B C C 
C©u:25 B D C C 
C©u:26 A B A B 
C©u:27 D C C A 
C©u:28 B D B C 
C©u:29 C D B C 
C©u:30 A A A B 
C©u:31 B C B D 
C©u:32 C C C A 
C©u:33 A B A B 
C©u:34 B B C B 
C©u:35 D A D B 
C©u:36 B C D B 
C©u:37 B A A C 
C©u:38 B B B B 
C©u:39 A A B A 
C©u:40 A C 0,2 D 
C©u:41 D A C C 
C©u:42 C C B C 
C©u:43 B A D D 
C©u44 D D D C 
C©u:45 A B A D 
C©u:46 A A D C 
C©u:47 C C A B 
C©u:48 C D B C 
C©u:49 B D B A 
C©u:50 D C B D 
Trang 6/6 - Mã đề thi 485
485 132 209 357 
C©u:1 A C C D 
C©u:2 D D A 0,2 
C©u:3 0,2 A D C 
C©u:4 D D C D 
C©u::5 A D A A 
C©u:6 D B D B 
C©u:7 B B A D 
C©u:8 D B D A 
C©u:9 D D D A 
C©u:10 B A D D 
C©u:11 D C A A 
C©u:12 C B B B 
C©u:13 C A A C 
C©u:14 D A A A 
C©u:15 D A C D 
C©u:16 D C A D 
C©u:17 A B A B 
C©u:18 C A A A 
C©u:19 C A D D 
C©u:20 B A B A 
C©u:21 C C C A 
C©u:22 B 0,2 B B 
C©u:23 A B B C 
C©u:24 C B C C 
C©u:25 B D C C 
C©u:26 A B A B 
C©u:27 D C C A 
C©u:28 B D B C 
C©u:29 C D B C 
C©u:30 A A A B 
C©u:31 B C B D 
C©u:32 C C C A 
C©u:33 A B A B 
C©u:34 B B C B 
C©u:35 D A D B 
C©u:36 B C D B 
C©u:37 B A A C 
C©u:38 B B B B 
C©u:39 A A B A 
C©u:40 A C 0,2 D 
C©u:41 D A C C 
C©u:42 C C B C 
C©u:43 B A D D 
C©u44 D D D C 
C©u:45 A B A D 
C©u:46 A A D C 
C©u:47 C C A B 
C©u:48 C D B C 
C©u:49 B D B A 
C©u:50 D C B D 
Trang 6/6 - Mã đề thi 485

Recomendados

Bo de thi hsg chon loc von
Bo de thi hsg chon locBo de thi hsg chon loc
Bo de thi hsg chon locHiền Hoàng
785 views45 Folien
500 cau trac nghiem sinh 9 co dap an von
500 cau trac nghiem sinh 9 co dap an500 cau trac nghiem sinh 9 co dap an
500 cau trac nghiem sinh 9 co dap anyoungunoistalented1995
345 views55 Folien
Bai tap nang cao toan 6 von
Bai tap nang cao toan 6Bai tap nang cao toan 6
Bai tap nang cao toan 6Lê Thanh
463 views11 Folien
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an von
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anVăn Hà
1.3K views7 Folien
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8 von
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8Cac dang bt boi duong hsg hoa 8
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8Văn Hà
767 views45 Folien
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3 von
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3Văn Hà
543 views4 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Thi thu dh thpt kien an hp

Chon hoc sinh gioi 8 von
Chon hoc sinh gioi 8Chon hoc sinh gioi 8
Chon hoc sinh gioi 8lollipop_ikuz
344 views8 Folien
Sinhhoc thpt2011 von
Sinhhoc thpt2011Sinhhoc thpt2011
Sinhhoc thpt2011Duy Duy
304 views4 Folien
112 cau hoi trac nghiem sinh 11 von
112 cau hoi trac nghiem sinh 11112 cau hoi trac nghiem sinh 11
112 cau hoi trac nghiem sinh 11tieuthu_lolem_love
336 views14 Folien
On li thuyet-12_moi von
On li thuyet-12_moiOn li thuyet-12_moi
On li thuyet-12_moiHải Nguyễn Thanh
309 views28 Folien
868 cau hoi_trac_nghiem_triet_hoc_mac_lenin von
868 cau hoi_trac_nghiem_triet_hoc_mac_lenin868 cau hoi_trac_nghiem_triet_hoc_mac_lenin
868 cau hoi_trac_nghiem_triet_hoc_mac_leninTrần Toàn
394 views133 Folien
250 cau trac nghiem sinh hoc von
250 cau trac nghiem sinh hoc250 cau trac nghiem sinh hoc
250 cau trac nghiem sinh hocViệt Đinh
733 views33 Folien

Similar a Thi thu dh thpt kien an hp(20)

Sinhhoc thpt2011 von Duy Duy
Sinhhoc thpt2011Sinhhoc thpt2011
Sinhhoc thpt2011
Duy Duy304 views
868 cau hoi_trac_nghiem_triet_hoc_mac_lenin von Trần Toàn
868 cau hoi_trac_nghiem_triet_hoc_mac_lenin868 cau hoi_trac_nghiem_triet_hoc_mac_lenin
868 cau hoi_trac_nghiem_triet_hoc_mac_lenin
Trần Toàn394 views
250 cau trac nghiem sinh hoc von Việt Đinh
250 cau trac nghiem sinh hoc250 cau trac nghiem sinh hoc
250 cau trac nghiem sinh hoc
Việt Đinh733 views
Trắc nghiệm môn chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học von Ngananh Saodem
Trắc nghiệm môn chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa họcTrắc nghiệm môn chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học
Trắc nghiệm môn chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngananh Saodem4K views
1 bai tap on hsg toan 4 p1 von Le Hoang
1 bai tap on hsg toan 4 p11 bai tap on hsg toan 4 p1
1 bai tap on hsg toan 4 p1
Le Hoang155 views
Giao an bdhsg sinh avt von Tam Vu Minh
Giao an bdhsg sinh avtGiao an bdhsg sinh avt
Giao an bdhsg sinh avt
Tam Vu Minh223 views
Giao an bdhsg sinh avt von Tam Vu Minh
Giao an bdhsg sinh avtGiao an bdhsg sinh avt
Giao an bdhsg sinh avt
Tam Vu Minh166 views
Bộ câu hỏi trắc nghiệm TLHLT von Bùi Trâm
Bộ câu hỏi trắc nghiệm TLHLTBộ câu hỏi trắc nghiệm TLHLT
Bộ câu hỏi trắc nghiệm TLHLT
Bùi Trâm227 views
Ds dh von tecga
Ds dhDs dh
Ds dh
tecga166 views
CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM MẮT von SoM
CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM MẮTCÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM MẮT
CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM MẮT
SoM2.3K views
Trắc Nghiệm Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm von nataliej4
Trắc Nghiệm Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Trắc Nghiệm Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Trắc Nghiệm Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
nataliej443 views
09 cndd dieuduongcb1 von TS DUOC
09 cndd dieuduongcb109 cndd dieuduongcb1
09 cndd dieuduongcb1
TS DUOC285 views
Điều dưỡng cơ bản 1.pdf von Man_Book
Điều dưỡng cơ bản 1.pdfĐiều dưỡng cơ bản 1.pdf
Điều dưỡng cơ bản 1.pdf
Man_Book6 views

Más de Văn Hà

De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anVăn Hà
5.2K views10 Folien
Tracnghiemhoahuuco3(1) von
Tracnghiemhoahuuco3(1)Tracnghiemhoahuuco3(1)
Tracnghiemhoahuuco3(1)Văn Hà
126 views2 Folien
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co von
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo coBai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo coVăn Hà
908 views18 Folien
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri von
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang triDe thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang triVăn Hà
418 views10 Folien
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2... von
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...Văn Hà
405 views6 Folien
Giai chi tiet de thi khoi a 2008 von
Giai chi tiet de thi khoi a 2008Giai chi tiet de thi khoi a 2008
Giai chi tiet de thi khoi a 2008Văn Hà
401 views20 Folien

Más de Văn Hà(6)

De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà5.2K views
Tracnghiemhoahuuco3(1) von Văn Hà
Tracnghiemhoahuuco3(1)Tracnghiemhoahuuco3(1)
Tracnghiemhoahuuco3(1)
Văn Hà126 views
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co von Văn Hà
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo coBai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co
Văn Hà908 views
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri von Văn Hà
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang triDe thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri
Văn Hà418 views
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2... von Văn Hà
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...
Văn Hà405 views
Giai chi tiet de thi khoi a 2008 von Văn Hà
Giai chi tiet de thi khoi a 2008Giai chi tiet de thi khoi a 2008
Giai chi tiet de thi khoi a 2008
Văn Hà401 views

Thi thu dh thpt kien an hp

 • 1. SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT KIẾN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: SINH HOC NĂM HỌC 2011 - 2012 Mã đề: 485 C©u 1: ý nghÜa c¸ch m¹ng cña c«ng nghÖ gen hiÖn ®¹i lμ A. t¸i tæ hîp ADN cña c¸c loμi xa nhau vÒ ph©n lo¹i.B. ph¸t sinh biÕn dÞ tæ hîp ®Æc biÖt mμ lai kh«ng thÓ ®¹t ®- îc. C. ph¸t sinh ®ét biÕn gen kh«ng cã trong tù nhiªn .D. g©y chuyÓn ®o¹n NST tõ loμi nμy sang loμi kh¸c C©u 2: Mét cÆp NST t¬ng ®ång ®îc qui íc lμ Aa. NÕu cÆp nμy kh«ng ph©n li ë k× sau cña gi¶m ph©n I th× sÏ t¹o ra c¸c giao tö nh thÕ nào?A. AA vμ O B. AA, Aa, A, a C. Aa vμ a D. Aa vμ O C©u 3: C¸c ch÷ in hoa lμ alen tréi vμ ch÷ in thêng lμ alen lÆn. Mçi gen qui ®Þnh mét tÝnh tr¹ng. Thùc hiÖn phÐp lai. P: mẹ AaBbCcDd X bố AabbCcDd Tû lÖ ph©n li ë F1 cña kiÓu gen kh«ng gièng c¶ cha lÉn mÑ? A. 1/8 B. 1/32 C. 1/16 D. 1/4 C©u 4: Mét quÇn thÓ tù phèi, ban ®Çu cã 50%AA: 50%Aa. Theo lý thuyÕt th× ë thÕ hÖ F4, kiÓu gen aa chiÕm tØ lÖ: A. 21,875% B. 0 C. 3,1125% D. 23,4375% C©u 5: Cã a tÕ bμo sinh tinh nguyªn ph©n xong th× tæng hîp nªn b cr«matit hoμn toμn míi, råi thùc hiÖn gi¶m ph©n th× t¹o ra sè tinh trïng b»ng c lÇn tÕ bμo sinh tinh ban ®Çu. Bé nhiÔm s¾c thÓ cña tÕ bμo sinh tinh lμ: a c - 1 A. b C. b B. 2b D. 4 a c - 1 2a c - 1 a c - 1 b 4 4 4 C©u 6: §iÒu nμo díi ®©y kh«ng ®óng? A. C¸c loμi cã quan hÖ hä hμng cμng gÇn nhau th× tr×nh tù vμ tØ lÖ c¸c axitamin vμ nuclªotit cμng gièng nhau vμ ngîc l¹i. B. Sù gièng nhau nhiÒu hay Ýt vÒ thμnh phÇn, sè lîng, trËt tù s¾p xÕp cña c¸c nuclªotit ph¶n ¸nh møc ®é quan hÖ hä hμng gi÷a c¸c loμi. C. B»ng chøng sinh häc ph©n tö cho thÊy sù thèng nhÊt vÒ cÊu t¹o vμ chøc n¨ng cña ADN, cña Pr«tªin. D. C¸c loμi cã ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cμng gièng nhau th× cã quan hÖ hä hμng cμng gÇn gòi. C©u 7: ë mét loμi thùc vËt, alen A qui ®Þnh qu¶ ®á tréi hoμn toμn so víi alen a qui ®Þnh qu¶ vμng. Dïng c«nxixin xö lÝ c¸c h¹t cña c©y lìng béi (P), sau ®ã ®em gieo c¸c h¹t nμy thu ®îc c¸c c©y F1.Chän ngÉu nhiªn hai c©y F1 cho giao phÊn víi nhau, thu ®îc F2 gåm 1190 c©y qu¶ ®á vμ 108 c©y qu¶ vμng. Cho biÕt qu¸ tr×nh gi¶m ph©n kh«ng x¶y ra ®ét biÕn, c¸c c©y tø béi ®Òu t¹o giao tö 2n cã kh¼ n¨ng thô tinh. TÝnh theo lÝ thuyÕt, tØ lÖ kiÓu gen cña F2 lμ: A. 5AAA : 1AAa : 1Aaa : 5aaa B. 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa C. 5AAA : 1AAa : 5Aaa : 1aaa D. 1AAA : 5AAa : 1Aaa : 5aaa C©u 8: C¸c quÇn thÓ trong loμi cã thÓ ng¨n c¸ch nhau bëi kho¶ng c¸ch A. bÐ h¬n tÇm ho¹t ®éng kiÕm ¨n vμ lín h¬n tÇm ho¹t ®éng giao phèi cña c¸c c¸ thÓ trong loμi. B. bÐ h¬n tÇm ho¹t ®éng kiÕm ¨n vμ giao phèi cña c¸c c¸ thÓ trong loμi. C lín h¬n tÇm ho¹t ®éng kiÕm ¨n vμ bÐ h¬n tÇm ho¹t ®éng giao phèi cña c¸c c¸ thÓ trong loμi. D. lín h¬n tÇm ho¹t ®éng kiÕm ¨n vμ giao phèi cña c¸c c¸ thÓ trong loμi. C©u 9: L¸ c©y a s¸ng thêng cã ®Æc ®iÓm A. mäc ngang, mμu xÉm, phiÕn máng, m« giËu tha. B. mäc ngang, mμu nh¹t, phiÕn máng, m« giËu nhiÒu. C. mäc xiªn, mμu lôc xÉm, phiÕn dμy, kh«ng m« giËu. D. mäc xiªn, mμu nh¹t, phiÕn dμy, m« dËu ph¸t triÓn . C©u 10: ë ®Ëu Hμ Lan, h¹t vμng tréi hoμn toμn so víi h¹t xanh. Cho giao phÊn c©y h¹t vμng thuÇn chñng víi c©y h¹t xanh, kiÓu h×nh ë c©y F1 sÏ nh thÕ nμo? A. 1 h¹t vμng : 1 h¹t xanh. B. 3 h¹t vμng : 1 h¹t xanh. C. 100% h¹t vμng . D. 5 h¹t vμng : 1 h¹t xanh. C©u 11: Cho mét sè khu sinh häc: (1) §ång rªu ( Tundra) (2) Rõng l¸ réng rông theo mïa (3) Rõng l¸ kim ph¬ng b¾c ( Taiga) (4) Rõng Èm thêng xanh nhiÖt ®íi Cã thÓ x¾p sÕp c¸c khu sinh häc nãi trªn theo møc ®é phøc t¹p dÇn cña líi thøc ¨n theo tr×nh tù ®óng lμ: A. (1) -> (2) -> (3) -> (4 ) B. (2) -> (3) -> (4) -> (1 ) C. (2) -> (3) -> (1) -> (4 ) D. (1) -> (3) -> (2) -> (4 ) C©u 12: ë NhËt B¶n: 32,1% sè ngêi cã nhãm m¸u O; 35,7% sè ngêi cã nhãm m¸u A; 22,7% nhãm B vμ 9,5% nhãm AB. Coi nh÷ng ngêi ®îc ®iÒu tra thuéc mét quÇn thÓ c©n b»ng, th× thÓ dÞ hîp IBIO chiÕm kho¶ng: A. 17,7% B. 12,3% C. 20% D. 9,5% C©u 13: Mét quÇn thÓ thùc vËt tù thô phÊn cã tØ lÖ kiÓu gen ë thÕ hÖ P lμ: 0,45AA: 0,30Aa: 0,25aa. Cho biÕt c¸c c¸ thÓ cã kiÓu gen aa kh«ng cã kh¼ n¨ng sinh s¶n. TÝnh theo lÝ thuyÕt, tØ lÖ c¸c kiÓu gen thu ®îc ë F1 lμ: Trang 1/6 - Mã đề thi 485
 • 2. A. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa B. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa C. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa C©u 14: ë mét hå níc sø «n ®íi, cø th¸ng mét hμng n¨m th× sinh khèi ®éng vËt lín h¬n h¼n sinh khèi thùc vËt. §©y lμ hiÖn tîng A. theo th¸p sinh th¸i cã ®Ønh ë trªn. B. kh«ng theo qui luËt th¸p sinh th¸i. C. theo quy luËt th¸p, biÕn ®æi t¹m thêi v× l¹nh . D. theo th¸p sinh th¸i cã ®Ønh ë díi. C©u 15: Cho ®o¹n m¹ch gèc cña ph©n tö ADN cã tr×nh tù Nu nh sau: 3/ TAX TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT 5/ Ph©n tö ADN nμy bÞ ®ét biÕn mÊt ®i mét nuclª«tit thø 4 lμ T ë ®Çu 3/, chóng thùc hiÖn phiªn m· vμ dÞch m· th× sè axit amin trªn ph©n tö pr«tªin ®îc tæng hîp sÏ gi¶m ®i so víi ®o¹n ADN cha bÞ ®ét biÕn lμ: A. 3 B. 5 C. 1 D. 7 C©u 16: ë mét loμi thùc vËt, alen A qui ®Þnh th©n cao tréi hoμn toμn so víi alen a qui ®Þnh th©n thÊp; alen B qui ®Þnh hoa tÝm tréi hoμn toμn so víi alen b qui ®Þnh hoa tr¾ng; alen D qui ®Þnh qu¶ ®á tréi hoμn toμn so víi alen d qui ®Þnh qu¶ vμng; alen E qui ®Þnh qu¶ trßn tréi hoμn toμn so víi alen e qui ®Þnh qu¶ dμi. TÝnh theo lÝ thuyÕt, phÐp lai (P) AB DE X AB DE ab de ab de Trong trêng hîp gi¶m ph©n b×nh thêng, qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö ®ùc vμ giao tö c¸i ®Òu x¶y ra ho¸n vÞ gen gi÷a c¸c alen B vμ b víi tÇn sè 20%, gi÷a c¸c alen E vμ e víi tÇn sè 40%, cho F1 cã kiÓu h×nh th©n cao, hoa tÝm, qu¶ ®á, trßn chiÕm tØ lÖ: A. 18,75% B. 56,25% C. 30,25% D. 38,94% C©u 17: Mét tÕ bμo trøng cña mét loμi ®¬n tÝnh giao phèi ®îc thô tinh trong èng nghiÖm. Khi hîp tö nguyªn ph©n ®Õn giai ®o¹n 8 ph«i bμo, ngêi ta t¸ch rêi c¸c ph«i bμo vμ nu«i trong èng nghiÖm kh¸c nhau råi kÝch thÝch ®Ó ph«i bμo nμy ph¸t triÓn thμnh c¸ thÓ. C¸c c¸ thÓ ®îc t¹o ra nãi trªn A. kh«ng thÓ giao phèi ®îc víi nhau . B. tuú loμi mμ cã thÓ giao phèi ®îc víi nhau hoÆc kh«ng. C. cã thÓ giao phèi ®îc víi nhau vμ t¹o ra con lai h÷u thô.D. cã thÓ lai ®îc víi nhau vμ t¹o ra con lai bÊt thô. C©u 18: Khi nãi vÒ chu tr×nh Cacbon, ph¸t biÓu nμo sau ®©y kh«ng ®óng ? A. C¸cbon tõ m«i trêng ngoμi vμo quÇn x· sinh vËt chñ yÕu th«ng qua qu¸ tr×nh quang hîp. B. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ lîng cacbon cña quÇn x· SV ®îc trao ®æi liªn tôc theo vßng tuÇn hoμn kÝn. C. KhÝ CO2 trë l¹i m«i trêng hoμn toμn do ho¹t ®éng h« hÊp cña ®éng vËt . D. Trong quÇn x·, hîp chÊt cacbon ®îc trao ®æi th«ng qua chuçi vμ líi thøc ¨n. C©u 19: C¸c thÓ lÖch béi nμo sau ®©y hiÕm ®îc t¹o thμnh h¬n? A. ThÓ kh«ng nhiÔm vμ thÓ ba nhiÔm . B. ThÓ kh«ng nhiÔm vμ thÓ mét nhiÔm . C. ThÓ kh«ng nhiÔm vμ thÓ bèn nhiÔm . D. ThÓ mét nhiÔm vμ thÓ ba nhiÔm . C©u 20: T¹i sao hÖ sinh th¸i lμ mét hÖ thèng sinh häc hoμn chØnh vμ t¬ng ®èi æn ®Þnh? A. V× c¸c sinh vËt trong quÇn x· lu«n c¹nh tranh víi nhau vμ ®ång thêi t¸c ®éng víi c¸c thμnh phÇn v« sinh cña sinh c¶nh. B. V× c¸c sinh vËt trong quÇn x· lu«n t¸c ®éng lÉn nhau vμ ®ång thêi t¸c ®éng t¸c ®éng víi c¸c thμnh phÇn v« sinh cña sinh c¶nh. C. V× c¸c sinh vËt trong quÇn x· lu«n t¸c ®éng lÉn nhau. D. V× c¸c sinh vËt trong quÇn x· lu«n t¸c ®éng víi c¸c thμnh phÇn v« sinh cña sinh c¶nh C©u 21: Mét c¬ thÓ cã tÕ bμo chøa cÆp NST giíi tÝnh XAXa. Trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n ph¸t sinh giao tö, ë mét sè tÕ bμo cÆp NST nμy kh«ng ph©n li trong lÇn ph©n bμo II. C¸c lo¹i giao tö cã thÓ ®îc t¹o ra tõ c¬ thÓ trªn lμ: A. XAXA, XAXa, XA , Xa , O. B. XAXa , XaXa , XA , Xa , O. C. XAXA, XaXa, XA , Xa , O. D. XAXa, XAXA, X A, O. C©u 22: ë mét khu rõng, ngêi ta ®· ®Æt bÉy líi lÇn thø nhÊt b¾t ®îc 57 con nai , ®¸nh dÊu råi th¶; lÇn thø hai ®îc 18 con, trong ®ã cã 2 con ®· ®¸nh dÊu. KÝch thíc quÇn thÓ nai tÝnh theo biÓu thøc Seber lμ: A. 315 B. 366 C. 663 D. 513. C©u 23: Mét quÇn thÓ c«n trïng sinh s¶n h÷u tÝnh cã tØ lÖ thμnh phÇn kiÓu gen ban ®Çu lμ: 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa. Sau hai thÕ hÖ, tØ lÖ thμnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ trªn lμ: 0,27AA: 0,51Aa: 0,22aa Nh©n tè nμo sau ®©y cã thÓ t¸c ®éng vμo quÇn thÓ g©y ra sù biÕn ®æi trªn? A. Chän läc tù nhiªn. B. Qu¸ tr×nh giao phèi tù do, ngÉu nhiªn. C. Qu¸ tr×nh ®ét biÕn. D. C¸ch li ®Þa lÝ. C©u 24: Nguyªn nh©n chÝnh t¹o cho ®¶o ®¹i d¬ng cã hÖ ®éng vËt, thùc vËt nghÌo nμn h¬n ®¶o lôc ®Þa lμ A. do m«i trêng míi mÎ kh«ng thuËn lîi cho sinh vËt. B. do kho¶ng c¸ch li qu¸ xa nªn c¸c loμi ë ®Êt liÒn khã nhËp c . C. khi ®¶o ®¹i d¬ng míi h×nh thμnh th× ë ®©y cha cã sinh vËt. D. do chØ sè Ýt nh÷ng loμi cã th¼ n¨ng vît biÓn míi nhËp c ®îc. Trang 2/6 - Mã đề thi 485
 • 3. C©u 25: ë ruåi giÊm, gen V qui ®Þnh c¸nh dμi, v - c¸nh côt. Cho ruåi c¸nh dμi vμ c¸nh côt giao phèi víi nhau ®îc F1 cã tû lÖ: 50% ruèi c¸nh dμi: 50% ruåi c¸nh côt. TiÕp tôc cho ruåi F1 giao phèi víi nhau th× ë F2 thèng kª kÕt qu¶ ë c¶ quÇn thÓ cã tû lÖ kiÓu h×nh nh thÕ nμo? A. 5 ruåi c¸nh côt : 7 ruåi c¸nh dμi B. 9 ruåi c¸nh côt : 7 ruåi c¸nh dμi C. 1 ruåi c¸nh côt : 1 ruåi c¸nh dμi. D. 1 ruåi c¸nh côt : 3 ruåi c¸nh dμi C©u 26: ë mét loμi, gen qui ®Þnh mμu h¹t cã 3 alen theo thø tù tréi hoμn toμn lμ T > t > t 1, trong ®ã T qui ®Þnh h¹t ®en, t- h¹t x¸m; t1 – h¹t tr¾ng. Khi cho c¸ thÓ mang thÓ ba Ttt1 tù thô phÊn th× F1 cã tØ lÖ ph©n li kiÓu h×nh: A. 12 h¹t ®en : 5 h¹t x¸m : 1 h¹t tr¾ng. B. 10 h¹t ®en : 7 h¹t x¸m : 1 h¹t tr¾ng. C. 10 h¹t ®en : 5 h¹t x¸m : 3 h¹t tr¾ng. D. 12 h¹t ®en : 3 h¹t x¸m : 3 h¹t tr¾ng. C©u 27: Tr×nh tù xuÊt hiÖn c¸c d¹ng ngêi cæ ho¸ th¹ch nμo díi ®©y lμ ®óng? A. Homo erectus - ¤xtralopitec – Nªan®ectan – Cr«manh«n. B. ¤xtralopitec – Nªan®ectan – Homo erectus – Cr«manh«n. C. Nªan®ectan - ¤xtralopitec - Homo erectus – Cr«manh«n. D. ¤xtralopitec – Homo erectus – Nªan®ectan – Cr«manh«n. C©u 28: Cho c¸c th«ng tin vÒ diÔn thÕ sinh th¸i nh sau: (1) XuÊt hiÖn ë m«i trêng ®· cã mét quÇn x· sinh vËt tõng sèng. (2) Cã sù biÕn ®æi tuÇn tù cña quÇn x· qua c¸c giai ®o¹n t¬ng øng víi sù biÕn ®æi cña m«i trêng . (3) Song song víi qu¸ tr×nh biÕn ®æi quÇn x· trong diÔn thÕ lμ qu¸ tr×nh biÕn ®æi vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña m«i trêng. (4) Lu«n dÉn tíi quÇn x· bÞ suy tho¸i. C¸c th«ng tin ph¶n ¸nh sù gièng nhau gi÷a diÔn thÕ nguyªn sinh vμ diÔn thÕ thø sinh lμ: A. (1) vμ (4). B. (2) vμ (3). C. (1) vμ (2). D. (3) vμ (4). C©u 29: ë mét vïng biÓn n¨ng lîng bøc x¹ chiÕu xuèng mÆt níc ®¹t ®Õn 3triÖu kcal/m2/ngμy. T¶o silic chØ ®ång ho¸ ®îc 3% tæng n¨ng lîng ®ã. Gi¸p x¸c trong hå khai th¸c ®îc 40% n¨ng lîng tÝch luü trong t¶o, cßn c¸ ¨n gi¸p x¸c khai th¸c ®îc 0,0015 n¨ng lîng cña gi¸p x¸c. TÝnh hiÖu suÊt sö dông n¨ng lîng cña bËc dinh dìng cuèi cïng so víi tæng n¨ng lîng? A. 0,018% B. 0,00018% C. 0,0018% D. 0,18% C©u 30: ë ngêi, mμu da do 3 cÆp gen t¬ng t¸c céng gép: thÓ ®ång hîp toμn tréi cho da ®en, thÓ ®ång hîp lÆn cho da tr¾ng, thÓ dÞ hîp cho da mμu n©u. Bè vμ mÑ ®Òu da n©u cã kiÓu gen AaBbCc th× s¾c xuÊt sinh con da n©u lμ: A. 62/64 B. 127/128. C. 64/256 D. 1/64 C©u 31: Trêng hîp nμo díi ®©y sÏ lμm thay ®æi tÇn sè t¬ng ®èi cña c¸c alen theo mét híng x¸c ®Þnh? A. Ruåi giÊm c¸i thÝch giao phèi víi ruåi ®ùc m¾t ®á. B. Chim ng m¾t kÐm sÏ b¾t ®îc Ýt chuét h¬n chim ng m¾t tinh. C. Trªn ®êng di c, ®μn linh d¬ng gÆp lò quÐt lμm sè lîng gi¶m dÇn. D. §ét biÕn lμm xuÊt hiÖn mét con sãc ®en trong ®μn sãc tr¾ng. C©u 32: Gen A ë sinh vËt nh©n s¬ dμi 408nm vμ cã sè nuclª«tit lo¹i Timin nhiÒu gÊp 2 lÇn sè nuclªotit lo¹i Guanin. Gen A bÞ ®ét biÕn ®iÓm thμnh alen a. Alen a cã 2798 liªn kÕt hi®r«. Sè lîng tõng lo¹i nuclªotit cña alen a lμ: A = T = 800 ; G = X = 399. B. A = T = 799 ; G = X = 401. C. A = T = 799 ; G = X = 400. D. A = T = 801 ; G = X = 400. C©u 33: C¸c nh©n tè tiÕn ho¸ ph¸t huy vai trß thêng xuyªn trong quÇn thÓ lín lμ A. đét biÕn, chän läc tù nhiªn. B. di-nhËp gen , c¸c nh©n tè ngÉu nhiªn hay biÕn ®éng di truyÒn. C. đét biÕn, di-nhËp gen. D. đét biÕn, c¸c yếu tè ngÉu nhiªn hay biÕn ®éng di truyÒn. C©u 34: ë mét loμi thùc vËt , alen A qui ®Þnh th©n cao tréi hoμn toμn so víi alen a qui ®Þnh th©n thÊp ; alen B qui ®Þnh hoa ®á tréi hoμn toμn so víi alen b qui ®Þnh hoa tr¾ng; alen D qui ®Þnh qu¶ trßn tréi hoμn toμn so víi alen d qui ®Þnh qu¶ dμi. Cho c©y th©n cao, hoa ®á, qu¶ trßn (P) tù thô phÊn, thu ®îc F1 gåm: 301 c©y th©n cao, hoa ®á, qu¶ dμi; 99 c©y th©n cao, hoa tr¾ng, qu¶ dμi; 600 c©y th©n cao, hoa ®á, qu¶ trßn; 199 c©y th©n cao, hoa tr¾ng, qu¶ trßn; 301 c©y th©n thÊp ,hoa ®á, qu¶ trßn; 100 c©y th©n thÊp, hoa tr¾ng, qu¶ trßn. BiÕt r»ng kh«ng x¶y ra ®ét biÕn, kiÓu gen cña (P) lμ: A. Bd Aa B. Ad Bb C. AB Dd D. AD Bb bD aD ab ad C©u 35: ë ruåi giÊm, alen A qui ®Þnh th©n x¸m tréi hoμn toμn so víi alen a qui ®Þnh th©n ®en; alen B qui ®Þnh c¸nh dμi tréi hoμn toμn so víi alen b qui ®Þnh c¸nh côt. C¸c gen qui ®Þnh mμu th©n vμ h×nh d¹ng c¸nh ®Òu n»m trªn mét NST thêng. Alen D qui dÞnh m¾t ®á tréi hoμn toμn so víi alen d qui ®Þnh m¾t tr¾ng n»m trªn NST kh«ng t¬ng ®ång cña NST giíi tÝnh X. Cho giao phèi ruåi c¸i th©n x¸m , c¸nh dμi, m¾t ®á víi ruåi ®ùc th©n x¸m, c¸nh dμi, m¾t ®á (P), trong tæng sè c¸c ruåi thu ®îc ë F1, ruåi cã kiÓu h×nh th©n ®en, c¸nh côt, m¾t tr¾ng chiÕm tØ lÖ 2,5%. BiÕt r»ng kh«ng x¶y ra ®ét biÕn, tÝnh theo lÝ thuyÕt, tØ lÖ kiÓu h×nh th©n x¸m, c¸nh dμi, m¾t ®á ë F1 lμ: A. 7,5% B. 30,0% C. 60,0% D. 45,0% C©u 36 : C¸ thÓ cha ®îc xem lμ ®¬n vÞ tiÕn ho¸ c¬ së v×: Trang 3/6 - Mã đề thi 485
 • 4. A. C¸ thÓ cã thÓ bÞ chÕt bÊt k× lóc nμo do nh÷ng nguyªn nh©n ngÉu nhiªn. H¬n n÷a, nh÷ng biÕn ®æi di truyÒn ë c¸ thÓ nÕu kh«ng ®îc nh©n lªn trong quÇn thÓ sÏ kh«ng ®ãng gãp vμo qu¸ tr×nh tiÕn ho¸. B. PhÇn lín c¸c loμi ®Òu sinh s¶n theo lèi giao phèi. H¬n n÷a, nh÷ng biÕn ®æi di truyÒn ë c¸ thÓ nÕu kh«ng ®îc nh©n lªn trong quÇn thÓ sÏ kh«ng ®ãng gãp vμo qu¸ tr×nh tiÕn ho¸. C. PhÇn lín c¸c loμi ®Òu sinh s¶n theo lèi giao phèi. H¬n n÷a, nh÷ng biÕn ®æi di truyÒn ë c¸ thÓ lu«n cã h¹i cho quÇn thÓ. D. Thêi gian tån t¹i cña c¸ thÓ cã h¹n. H¬n n÷a, nh÷ng biÕn ®æi di truyÒn ë c¸ thÓ nÕu kh«ng ®îc nh©n lªn trong quÇn thÓ sÏ kh«ng ®ãng gãp vμo qu¸ tr×nh tiÕn ho¸. C©u 37: Qóa tr×nh h×nh thμnh quÇn thÓ thÝch nghi diÔn ra nhanh hay chËm kh«ng phô thuéc vμo A. quÇn thÓ sinh vËt lμ ®¬n béi hay lìng béi. B. kÝch thíc cña quÇn thÓ. C. áp lùc cña chän läc tù nhiªn. D. tèc ®é sinh s¶n cña quÇn thÓ. C©u 38: Mét loμi cã gen A qui ®Þnh hoa ®á, gen a qui ®Þnh hoa tr¾ng. Khi cho lai hai c¸ thÓ mang thÓ ba AAa giao phÊn víi nhau, tØ lÖ ph©n li kiÓu h×nh ë F1 nh thÕ nμo? A. 7 c©y hoa ®á : 1 c©y hoa tr¾ng B. 17 c©y hoa ®á : 1 c©y hoa tr¾ng C. 3 c©y hoa ®á : 1 c©y hoa tr¾ng D. 13 c©y hoa ®á : 1 c©y hoa tr¾ng C©u 39: Cho hai dßng lóa thuÇn chñng lμ th©n cao, h¹t bÇu dôc vμ th©n thÊp, h¹t dμi thô phÊn víi nhau ®îc F1. Cho F1 tiÕp tôc thô phÊn víi nhau, ë F2 thu ®îc 20 000 c©y, trong ®ã cã 1250 c©y thÊp h¹t bÇu dôc. Cho biÕt nÕu ho¸n vÞ gen x¶y ra th× tÇn sè ho¸n vÞ díi 50%. Sù di truyÒn cña c¸c tÝnh tr¹ng nªu trªn bÞ chi phèi bëi qui luËt di truyÒn nμo? A. Ph©n li ®éc lËp B. Ho¸n vÞ gen c¶ 2 bªn C. Liªn kÕt gen D. Ho¸n vÞ gen ë mét bªn. C©u 40: Pr«tªin CFTR cã 1480 axit amin. NÕu pr«tªin nμy mÊt phªninalanin ë vÞ trÝ thø 508 trong chuçi p«lipeptit ( Phe 508 ), g©y ra bÖnh u x¬ nang. Ph©n tö mARN trëng thμnh t¹o ra d¹ng Phe 508 cã thÓ lμ: A. 15106,2 AO B. 15480,8AO C. 15508,0 AO D. 15096,0 AO C©u 41: Sù gièng nhau trong ph¸t triÓn ph«i cña c¸c loμi thuéc c¸c nhãm ph©n lo¹i kh¸c nhau ph¶n ¸nh A. quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn c¸ thÓ vμ ph¸t triÓn loμi. B. møc ®é quan hÖ gi÷a c¸c nhãm loμi. C . sù tiÕn ho¸ ph©n li. D. nguån gèc chung cña sinh vËt. C©u 42: Nh÷ng c¬ quan nμo díi ®©y lμ c¬ quan t¬ng ®ång? A. Ch©n chuét chòi vμ ch©n dÕ dòi B. Mang c¸ vμ mang t«m. C. TuyÕn näc ®éc cña r¾n t¬ng ®ång víi tuyÕn níc bät. D. C¸nh s©u bä vμ c¸nh r¬i. C©u 43: T¹o ra dª tiÕt ra s÷a cã pr«tªin t¬ nhÖn, tõ ®ã s¶n xuÊt ¸o chèng ®¹n siªu nhÑ lμ thμnh tùu ®· øng dông ph¬ng ph¸p A. chuyÓn gen nhê Plasmit B. vi tiªm vμ chuyÓn nh©n. C. dïng m¸y b¾n gen. D. dïng vÐct¬ lμ tinh trïng. C©u 44: Cho s¬ ®å ph¶ hÖ sau: I 1 2 Qui íc: : N÷ b×nh thêng : N÷ bÞ bÖnh II 3 4 5 6 7 8 : Nam b×nh thêng : Nam bÞ bÖnh III 9 10 11 12 13 14 15 16 IV 17 18 19 20 S¬ ®å ph¶ hÖ trªn m« t¶ sù di truyÒn mét bÖnh ë ngêi do mét trong hai alen cña mét gen quy ®Þnh. BiÕt r»ng kh«ng x¶y ra ®ét biÕn ë tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ trong ph¶ hÖ. Trong nh÷ng ngêi thuéc ph¶ hÖ trªn, nh÷ng ngêi nμo cha thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kiÓu gen do cha cã ®ñ th«ng tin lμ: A. 8 vμ 13 B. 1 vμ 4 C. 15 vμ 16 D. 17 vμ 20 C©u 45: Khi nãi vÒ chØ sè ADN, ph¸t biÓu nμo sau ®©y kh«ng ®óng ? A. ChØ sè ADN lμ tr×nh tù lÆp l¹i cña mét ®o¹n nuclª«tit cã chøa m· di truyÒn trªn ADN, ®o¹n nuclª«tit nμy gièng nhau c¸c c¸ thÓ cïng loμi. B. ChØ sè ADN ®îc sö dông trong khoa häc h×nh sù ®Ó x¸c ®Þnh téi ph¹m, t×m ra thñ ph¹m trong c¸c vô ¸n. C. ChØ sè ADN cã u thÕ h¬n h¼n c¸c chØ tiªu h×nh th¸i, sinh lÝ, sinh ho¸ thêng dïng ®Ó x¸c ®Þnh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c c¸ thÓ. Trang 4/6 - Mã đề thi 485
 • 5. D. ChØ sè ADN lμ ph¬ng ph¸p chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh c¸ thÓ, mèi quan hÖ huyÕt thèng, ®Ó chÈn ®o¸n, ph©n tÝch c¸c bÖnh di truyÒn. C©u 46: Cã 4 dßng ruåi giÊm kh¸c nhau víi c¸c ®o¹n ë NST sè 2 lμ: - (1) = A B F E D C G H I K ; - (2) = A B C D E F G H I K ; - (3) = A B F E H G I D C K ; - (4) = A B F E H G C D I K ; NÕu dßng 3 lμ d¹ng gèc sinh ra c¸c d¹ng kia do ®ét biÕn ®¶o ®o¹n NST, th× c¬ chÕ h×nh thμnh c¸c d¹ng ®ã lμ: A. (3) -> (4) -> (1) -> (2). B. (3) -> (1) -> (4) -> (2). C. (3) -> (1) -> (2) -> (4) D. (3) -> (2) -> (1) -> (4). C©u 47: Trong mét quμn thÓ giao phèi gi¶ sö gen 1 cã 3 alen; gen 2 cã 2 alen, c¸c gen di truyÒn ph©n li ®éc lËp víi nhau th× sù giao phèi tù dosÏ t¹o ra trong quÇn thÓ: A. 6 Tæ hîp kiÓu gen B. 30 tæ hîp kiÓu gen C. 18 tæ hîp kiÓu gen D. 10 tæ hîp kiÓu gen C©u 48: Cho biÕt kh«ng x¶y ra ®ét biÕn, tÝnh theo lÝ thuyÕt, x¸c suÊt sinh mét ngêi con cã 2 alen tréi cña mét cÆp vî chång ®Òu cã kiÓu gen AaBbDd lμ: A. 5/16 B. 27/64. C. 15/64 D. 3/32 C©u 49: ë mét loμi thùc vËt, bé lìng béi lμ 24. Mét tÕ bμo cña c¸ thÓ A nguyªn ph©n liªn tiÕp 3 ®ît t¹o ra sè tÕ bμo ë thÕ hÖ tÕ bμo cuèi cïng cã tæng sè 192 NST ë tr¹ng th¸i cha nh©n ®«i. Sè lîng NST trong mçi tÕ bμo lμ bao nhiªu? A. . 23 B. 24 C. 25 D. 22 C©u 50: PhÐp lai nμo xuÊt hiÖn tØ lÖ kiÓu h×nh 3 : 3 :1 :1.? A. Ab X aB ( TÇn sè f = 20% ) aB ab B. AB X ab hoÆc Ab X ab ( TÇn sè f = 37,5% ) ab ab aB ab C. Ab X aB ( TÇn sè f = 20% ) ab ab D. AB X ab hoÆc Ab X ab ( TÇn sè f = 25% ) ab ab aB ab Trang 5/6 - Mã đề thi 485
 • 6. 485 132 209 357 C©u:1 A C C D C©u:2 D D A 0,2 C©u:3 0,2 A D C C©u:4 D D C D C©u::5 A D A A C©u:6 D B D B C©u:7 B B A D C©u:8 D B D A C©u:9 D D D A C©u:10 B A D D C©u:11 D C A A C©u:12 C B B B C©u:13 C A A C C©u:14 D A A A C©u:15 D A C D C©u:16 D C A D C©u:17 A B A B C©u:18 C A A A C©u:19 C A D D C©u:20 B A B A C©u:21 C C C A C©u:22 B 0,2 B B C©u:23 A B B C C©u:24 C B C C C©u:25 B D C C C©u:26 A B A B C©u:27 D C C A C©u:28 B D B C C©u:29 C D B C C©u:30 A A A B C©u:31 B C B D C©u:32 C C C A C©u:33 A B A B C©u:34 B B C B C©u:35 D A D B C©u:36 B C D B C©u:37 B A A C C©u:38 B B B B C©u:39 A A B A C©u:40 A C 0,2 D C©u:41 D A C C C©u:42 C C B C C©u:43 B A D D C©u44 D D D C C©u:45 A B A D C©u:46 A A D C C©u:47 C C A B C©u:48 C D B C C©u:49 B D B A C©u:50 D C B D Trang 6/6 - Mã đề thi 485
 • 7. 485 132 209 357 C©u:1 A C C D C©u:2 D D A 0,2 C©u:3 0,2 A D C C©u:4 D D C D C©u::5 A D A A C©u:6 D B D B C©u:7 B B A D C©u:8 D B D A C©u:9 D D D A C©u:10 B A D D C©u:11 D C A A C©u:12 C B B B C©u:13 C A A C C©u:14 D A A A C©u:15 D A C D C©u:16 D C A D C©u:17 A B A B C©u:18 C A A A C©u:19 C A D D C©u:20 B A B A C©u:21 C C C A C©u:22 B 0,2 B B C©u:23 A B B C C©u:24 C B C C C©u:25 B D C C C©u:26 A B A B C©u:27 D C C A C©u:28 B D B C C©u:29 C D B C C©u:30 A A A B C©u:31 B C B D C©u:32 C C C A C©u:33 A B A B C©u:34 B B C B C©u:35 D A D B C©u:36 B C D B C©u:37 B A A C C©u:38 B B B B C©u:39 A A B A C©u:40 A C 0,2 D C©u:41 D A C C C©u:42 C C B C C©u:43 B A D D C©u44 D D D C C©u:45 A B A D C©u:46 A A D C C©u:47 C C A B C©u:48 C D B C C©u:49 B D B A C©u:50 D C B D Trang 6/6 - Mã đề thi 485