Da nang 2007 hsg12 bang a dap an

Văn Hà
Văn HàTHPT B Nghĩa Hưng
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
NĂM HỌC 2006 - 2007 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 - BẢNG A 
Câu 1 (2,0 điểm) 
1. Ánh sáng nhìn thấy có phân hủy được hơi Br2 thành các nguyên tử không? Biết năng lượng phân ly 
liên kết Br2(k) là 190kJ.mol-1; h = 6,63.10-34 J.s; c = 3.108 m.s-1; NA = 6,022.1023 mol-1. 
2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho biết ion Cr2+ tạo ra ion phức dạng bát diện [Cr(CN)6]4- có momen 
từ là 2,8 mB. Trình bày cấu tạo của ion đó theo thuyết liên kết hóa trị. 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1. D = h(c/l).NA Þ l = 6,3.10-7m 
l nằm trong vùng các tia sáng nhìn thấy nên ánh sáng nhìn thấy phân hủy được hơi Br2. 
2. Cấu hình electron của ion Cr2+: [Ar]3d4 
Sự phân bố electron trên các obitan trong ion Cr2+ : 
3d 4s 4p 4d 
Gọi n là số electron độc thân trong ion [Cr(CN)6]4- 
Ta có: n(n +2) = 2,8 
Þ n = 2 
Ion [Cr(CN)6]4- có 2 electron độc thân nên có sự dồn electron trong ion Cr2+ như sau (do 
CN- là phối tử trường mạnh): 
Ion Cr2+ ở trạng thái lai hóa d2sp3 (lai hóa trong), hình thành 6 obitan lai hóa d2sp3 trống 
có các trục hướng ra 6 đỉnh của hình bát diện đều. Các obitan lai hóa này tạo liên kết 
cho - nhận với 6 ion CN-, hình thành nên phức chất [Cr(CN)6]4- có cấu trúc hình bát 
diện đều. 
Câu 2 (2,5 điểm) 
1. Tính độ điện li của CO3 
2- trong dung dịch Na2CO3 có pH =11,60; CO2 có pKa1 = 6,35 và pKa2 = 10,33. 
2. Brom lỏng tác dụng được với H3PO3 theo phản ứng: H3PO3 + Br2 + H2O ® H3PO4 + 2H+ + 2Br-a) 
Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO4/H3PO3). Biết Eo(Br2/2Br-) = 1,087V. 
b) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO3/H3PO2). Biết Eo(H3PO4/H3PO2) = - 0,39V 
Cho biết các số liệu sau ở 298K: 
H3PO4(dd) Br-(dd) H3PO3(dd) Br2(l) H2O(l) 
ΔHo(kJ/mol) -1308 -141 -965 0 -286 
ΔSo(J/mol.K) -108 83 167 152 70 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1. (1 điểm) 
CO3 
2- + H2O HCO3 
- + OH- Kb1 = 10-14/10-10,33 = 10-3,67 (1) 
HCO3 
- + H2O (H2O.CO2) + OH- Kb2 = 10-14/10-6.35 = 10-7,65 (2) 
Kb1 >> Kb2 , cân bằng (1) là chủ yếu. 
CO3 
2- + H2O HCO3 
- + OH- Kb1 =10-3,67 
C C 
[ ] C - 10-2,4 10-2,4 10-2,4 
Kb1 = ( ) 
2,4 2 
10 
2,4 
10 
- 
- 
C - 
= 10-3,67 Þ C = 10-2,4 + (10-4,8/10-3,67) = 0,0781 M 
10-2,4 
a(CO3 
2-) = .100% 
0,0781 
= 5,1% 
1/8 
­ ­ ­ ­ 
­¯ ­ ­
2. (1 điểm) 
a) ΔHo 
pư = -339kJ 
ΔSo 
pư = -331JK-1. 
ΔGo 
pư = -240,362kJ Þ lgK 42,125 Þ K = 1,33.1042. 
ΔGo 
pư = -nFEo 
pư Þ Eo 
pư = 1,245V 
Eo(Br2/2Br-) - Eo(H3PO4/H3PO3) = Eo 
pư = 1,245V 
Þ Eo(H3PO4/H3PO3) = -0,158V » - 0,16V 
b) H3PO4 + 4H+ + 4e ® H3PO2 + 2H2O Eo 
1 = - 0,39V (1) 
H3PO4 + 2H+ + 2e ® H3PO3 + H2O Eo 
1 = - 0,16V (2) 
Lấy phương trình (1) – (2) ta được: H3PO2 + 2H+ + 2e ® H3PO2 + H2O Eo 
3 = ? 
ΔGo 
3 = ΔGo 
2 Þ -2FEo 
1 - ΔGo 
3 = -4FEo 
1 – (-2FEo 
2) Þ Eo 
3 = -0,62V 
Câu 3 (2,0 điểm) 
Brommetan phản ứng với OH- theo cơ chế SN2. Tốc độ ban đầu của phản ứng và các nồng độ ban đầu của 
CH3Br và KOH cho ở bảng dưới đây, tất cả các thí nghiệm đều tiến hành ở 25oC. 
[CH3Br] (mol.L-1) [KOH] (mol.L-1) Vo(mol.L-1.s-1) 
Thí nghiệm 1 0,100 0,10 2,80.10-6 
Thí nghiệm 2 0,100 0,17 4,76.10-6 
Thí nghiệm 3 0,033 0,20 1,85.10-6 
1. Xác định bậc riêng phần của CH3Br, OH- và bậc của phản ứng. Viết phương trình vận tốc phản ứng. 
Tính hằng số tốc độ của phản ứng. 
2. Trong thí nghiệm (1), cần thời gian bao nhiêu để nồng độ KOH còn lại 0,05mol.L-1. 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1. Phản ứng: 
CH3Br + OH- CH3OH + Br- 
Bậc n1 của phản ứng đối với KOH được xác định từ các dữ kiện của thí nghiệm 1 và 2 
trong khi nồng độ của CH3Br giữ không đổi: 
1 
- - 
lg 4,76.10 6 lg 2,8.10 6 
= - 
1 = 
- 
lg 0,17 lg 0,10 
n 
Như vậy, bậc riêng phần của KOH là bậc 1. 
Do đó, từ thí nghiệm 1 nếu nồng độ của KOH là 0,20mol.L-1 thì Vo = 2,80.10-6 * 2 = 
5,6.10-6mol.L-1. 
Từ các dữ kiện của thí nghiệm 3 và Vo khi nồng độ KOH bằng 0,20mol.L-1 ta có bậc n2 
của phản ứng đối với CH3Br như sau: 
- - 
= - 
2 = 
1 
lg1,85.10 6 lg5,60.10 6 
- 
lg 0,033 lg 0,10 
n 
Như vậy, bậc riêng phần của CH3Br là bậc 1. 
Bậc tổng cộng của phản ứng là bậc 2. 
Phương trình vận tốc phản ứng: V = k. C(CH3Br).C(OH-) 
2,8.10 - - - 
k = 4 1 1 
2 
6 
2,8.10 . . 
0,1 
- 
= L mol s 
2. Khi trong bình còn lại 0,05mol.L-1 KOH thì cũng còn lại 0,05mol.L-1 CH3Br. Thời gian 
phản ứng là: 
s h 
1 1 
4 = = = = - t 
kCo 
35714 9,9 
2,8.10 .0,1 
Câu 4 (2,0 điểm) 
2/8
Cho các dữ kiện nhiệt động sau: 
C2H5OH (l) O2 (k) CO2 (k) H2O (l) 
298 (kcal/mol) 0,00 -94,05 -68,32 
DHo 
So 
298(cal/mol.K) 32,07 49,00 51,06 16,72 
C2H5OH (l) + 3O2 (k) ® 2CO2(k) + 3H2O (l) DH = -326,7 kcal C (gr) ® C (k) DH = 171,37 kcal/mol 
C2H5OH (l) ® C2H5OH (k) DH = 9,4 kcal/mol H2 (k) ® 2H (k) DH = 103,25 kcal/mol 
EC-C = 83,26 kcal/mol; EC-H = 99,5 kcal/mol; 
O2 (k) ® 2O(k) DH = 117,00 kcal/mol 
EC-O = 79,0 kcal/mol. 
1. Tính hiệu ứng nhiệt đẳng tích phản ứng đốt cháy C2H5OH (l), sinh nhiệt tiêu chuẩn của C2H5OH (l) và 
năng lượng liên kết O-H trong C2H5OH. 
2. Tính hằng số cân bằng của phản ứng đốt cháy C2H5OH ở 298K. Từ giá trị thu được hãy nhận xét về 
mức độ tiến triển của phản ứng. 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1. Phản ứng: C2H5OH + 3O 2 = 2CO2 + 3H2O 
Áp dụng công thức: DU = DH - DnRT và thay các giá trị vào ta được: 
DU = -326,107 kcal 
Từ phản ứng ta có : DHo 
pư = 2DHo(CO2) + 3DHo(H2O) - DHo(C2H5OH) 
Từ đó suy ra: DHo(C2H5OH) = -66,35 kcal/mol 
Theo cách lập sơ đồ liên hệ giữa DHi và Ei của các quá trình biến đổi hoá học theo các 
số liệu bài cho ta tính được giá trị năng lượng liên kết O-H trong C2H5OH là: 
EO-H = 108,19 kcal. 
2. DSo 
pư = 2So(CO2) + 3So(H2O) – So(C2H5OH) = -27,42 cal/mol.K 
DGo 
pư = DHo 
- TDSo = 318528,84 cal/mol 
Go 
D = 
RT 
Suy ra: lgK = - 232,367 
2,3. 
Þ K = 10232,36 
Hằng số K rất lớn. Điều đó chứng tỏ phản ứng xảy ra hoàn toàn 
Câu 5 (2,0 điểm) 
Hòa tan 10,40 gam một kim loại R trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch X có RCl 2 và thu 
được V1 lít khí H2. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau, phần I cho tác dụng với một lượng vừa đủ 
dung dịch HNO3 đậm đặc, nóng thu được V2 lít khí NO2 và dung dịch Z (ion clorua không bị oxi hóa), 
phần II cho tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng thu được V3 lít khí SO2 (đkc) 
và dung dịch T. Cô cạn dung dịch Z ở nhiệt độ thích hợp thu được 40,00 gam một muối A duy nhất, cô 
cạn dung dịch T ở nhiệt độ thích hợp thu được 25,00 gam muối B duy nhất. Biết MA < 420 gam.mol-1 , MB 
< 520 gam.mol-1. Xác định R, công thức của A, B và tính V1, V2, V3. 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
Phương trình phản ứng: 
(1) R + 2HCl ® RCl2 + H2 ­ 
Phản ứng giữa dung dịch RCl2 và HNO3 đậm đặc sinh khí NO2, với dung dịch H2SO4 sinh 
khí SO2, điều này chứng tỏ R2+ có tính khử và bị HNO3, H2SO4 đậm đặc oxi hóa thành R3+. 
(2) RCl2 + 4HNO3 (đặc) ® R(NO3)3 + NO2 ­+ 2HCl ­+ H2O 
(3) 2RCl2 + 4H2SO4 (đặc) ® R2(SO4)3 + SO2­ + 2H2O + 4HCl ­ 
Gọi 2a là số mol R ứng với 10,40 gam R 
Þ a là số mol R ứng với 5,20 gam R 
Khi cô cạn dung dịch Z, T ta có thể thu được muối khan hoặc muối ngậm nước . 
Gọi R(NO3)3 . nH2O và R2(SO4)3 .mH2O là công thức của A, B với n, m ³0 
Từ (1) (2) (3) , suy ra : 
Số mol R(NO3)3. nH2O là a mol, số mol NO2 = a mol 
Số mol R2(SO4)3. mH2O là a/2 mol, số mol SO2 = a/2 mol 
3/8
R ® R(NO3)3. nH2O DM1 = 186 + 18 n 
5,20 gam 40,00 gam Dm1 = 34,80 
R ® ½ R2(SO4)3. mH2O DM2 = 144 + 9m 
5,20 gam 25,00 gam Dm1 = 19,8 
Suy ra : a = 
34,80 
+ 
186 18n 
19,8 
+ 
= 
144 9m 
Þ 178,20 n – 156,6 m = 664,2 
Mà MA < 400 gam.mol-1 nên n < 11,9 . MB < 520 gam.mol-1 nên m < 11,8 
Biện luận theo n hoặc m, ta có 2 nghiệm phù hợp là n = 9 , m = 6 
Suy ra a = 0.1 và MR = 52 gam.mol-1 . 
Vây R chính là Cr 
Công thức muối A là Cr(NO3)3.9H2O . B : Cr2(SO4)3.6H2O 
V1 = 0,1 x 22,4 = 2,24 L 
V2 = 0,05 x 22,4 = 1,12L 
Câu 6 (2,0 điểm) 
Xác định D, F và hoàn thành chuyển hóa dưới đây (mỗi mũi tên chỉ tương ứng với một phản ứng): 
(4) 
(7) 
S 
(11) 
SO2 
Na2S2O3 
D 
F 
(2) 
(1) 
(3) 
(5) 
(6) 
(8) 
(9) 
(12) 
(10) 
(13) (14) 
H2S 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
(1) S + NaOH đặc ¾¾ ® t0 Na2S + Na2SO3 + H2O 
(2) Na2SO3 + S ¾¾ ® t0 Na2S2O3 
(3) SO2 + 2 NaOH ® Na2SO3 + H2O 
(4) Na2SO3 + 2HCl ® 2NaCl + H2O + SO2 
(5) SO2 + 2 H2S ® 3 S + 2H2O 
(6) S + O2 ¾¾ ® t0 SO2 
(7) 4SO2 + 6 NaOH ( đặc ) + 2H2S ® 3 Na2S2O3 + 5H2O 
(8) Na2S2O3 + 2HCl (loãng, nguội) ® 2NaCl + SO2 + S + H2O 
(9) 2H2S+ 3O2 ® 2SO2 + 2H2O 
(10) SO2 + 6H ® H2S + 2H2O 
(11) SO2 + Cl2 + 2H2O ® H2SO4 + 2 HCl 
(12)Cu + 2H2SO4 ¾¾ ® t0 CuSO4 + SO2 + 2H2O 
(13)H2S + 4Cl2 + 5H2O ® H2SO4 + 8HCl 
4 Mg + 5H2SO4 ® 4MgSO4 + H2S + 4H2O 
Câu 7 (2,0 điểm) 
Hợp chất hữu cơ A có 74,074% C; 8,642% H; còn lại là N. Dung dịch A trong nước có nồng độ % khối 
lượng bằng 3,138%, sôi ở nhiệt độ 100,372oC; hằng số nghiệm sôi của nước là 1,86oC. 
1. Xác định công thức phân tử của A. 
2. Oxi hóa mạnh A thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có E (axit piridin-3-cacboxilic) và F (N-metylprolin). 
Hãy xác định công thức cấu tạo của A và cho biết giữa E và F chất nào được sinh ra 
nhiều hơn, chất nào có tính axit mạnh hơn. 
3. A có 1 đồng phân cấu tạo là B; khi oxi hóa mạnh B cũng sinh ra 1 hỗn hợp sản phẩm trong đó có E và 
axit piperidin-2-cacboxilic. Xác định công thức cấu tạo của B. 
4. Cho A và B tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1, chất nào phản ứng dễ hơn? Viết công thức cấu tạo 
của các sản phẩm. 
4/8
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
C:H:N = 74,074 : 8,642 
: 17,284 
= Þ (C5H7N)n 
1. 5: 7 :1 
14 
1 
12 
M k.m = ´ ´ ´ = 
162g /mol 
100 1 
0,372 
1,86 3,138 
96,862 
D 
t 
= 
Þ 81n = 162 Þ n = 2; CTPT: C10H14N2 
2. 
E F A 
COOH 
N COOH 
CH3 
N N 
N 
CH3 
E sinh ra nhiều hơn F 
3. 
Axit piperidin -2-cacboxilic: B 
N COOH N 
H 
N 
H 
anabazin 
4. 
Cl- 
N 
N 
H 
N 
N 
H3C 
Cl- 
Câu 8 (2,0 điểm) 
1. Hãy thực hiện các chuyển hóa sau: 
O O O O 
(a) CH2OH (b) COOH 
CH3 CH3 CH3 
2. Từ 3,4-dihidroxibenzandehit hãy điều chế chất dưới đây: 
CH3 
CH3O 
COCH3 
OCH3 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1. (a) 
+ HCl Mg 1. 
2. H+ 
O 
CH3 
O 
Cl 
CH3 
O 
MgCl 
CH3 
O 
CH2OH 
CH3 
CH2 O 
5/8
(b) 
+ HCl Mg 
1.CO2 
CH3Cl 
O O 
Cl 
O 
MgCl 
O 
Cl 
CH3 
O 
CH3 
+ Cl2, a.s 
Mg 
O 
MgCl 
CH3 
2. H+ 
O 
COOH 
CH3 
2. 
CH O 
CH3Cl,OH- Zn(Hg) 
HCl 
CH O 
OH 
CH3COCl,AlCl3 
OH 
OCH3 
OCH3 
OCH3 
CH3 
OCH3 
OCH3 
CH3 
OCH3 
CH3CO 
Câu 9 (2,0 điểm) 
1. (a) Viết phương trình hóa học minh họa phản ứng polime hóa caprolactam trong môi trường kiềm điều 
chế tơ nilon-6,6. (b) Trình bày cơ chế phản ứng này. 
2. Viết sơ đồ minh hoạ quá trình điều chế hỗn hợp raxemic 3,4-dihidroxiphenylalanin từ vanilin. 
CH3O 
CH3 CH=O (vanilin) 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1. (a) Phản ứng: 
C 
N 
O 
H 
NH[CH2]5CO 
n 
n 
(b) Phản ứng thế dây chuyền nucleophin: 
Bazo Bazo-CO[CH2]5NH-Bazo- 
C NH 
O 
CO[CH2]5NH-C 
NH 
O 
Bazo-CO[CH2]5NHCO[CH2]5NH- 
... 
6/8
2. Sơ đồ minh hoạ: 
MeO 
H 
MeO O 
OH-Me2SO4 
NaOAc 
MeO 
HO O 
Vanilin 
Ac2O 
H 
C 
C 
H2/ Pd 
1.Br2/P 
2.NH3 
CH2CH2COOH 
MeO 
MeO 
MeO CHCOOH 
CH MeO 
HI 
HO 
HO COO-NH3 
D,L-dopa 
MeO 
MeO COO-NH3 
CH2CH 
+ 
CH2CH 
+ 
Câu 10 (2,0 điểm) 
1. Vẽ cấu dạng ghế bền và kém bền cho: 
(a) b-D-manopyranozơ 
(b) b-L-glucopyranozơ 
2. Lập luận xác định cấu tạo của lactozơ, một disacacrit có trong sữa, biết: (i) Thủy phân trong emulsin 
tạo ra D-glucozơ và D-galactozơ, (ii) Đó là một đường khử có khả năng nghịch chuyển. (iii) Khi thủy 
phân osazon của nó thu được D-glucosazon và D-galactozơ, (iv) Oxi hóa nhẹ nhàng, sau đó metyl hóa 
rồi cuối cùng thủy phân tạo các sản phẩm tương tự như sản phẩm thu được từ mantozơ. 
ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1. Trong cấu dạng bền hơn, nhóm -CH2OH và ba nhóm -OH khác ở vị trí biên. 
(a) 
HO 
O 
H 
H 
HO 
OH 
H 
H H 
OH 
OH 
(bền hơn) 
H O 
H 
OH 
OH 
H 
H 
H 
OH 
OH 
OH 
(kém bền hơn) 
(b) 
H H 
O 
H 
HO 
HO 
OH 
OH 
H 
H 
OH 
(bền hơn) 
OH 
H O 
OH 
H 
OH 
OH 
H H 
H 
OH 
H 
(kém bền hơn) 
2. ừ (i) suy ra lactozơ là một b-glucosit cấu thành từ D-glucozơ và D-galactozơ. (ii) cho 
biết lactozơ có nhóm OH-anome tự do. (iii) cho biết cấu tử glucozơ là aglycon do nó tạo 
được osazon và galactozơ là một b-galactosit. (iv) cho biết cả hai cấu tử đều ở dạng 
pyranozơ và liên kết với nhau qua C4-OH của cấu tử glucozơ. 
O 
b 
OH 
HO 
OH 
O 
OH 
1 
4 O 
OH 
OH 
OH 
HO 
(B) D-galactoz¬ (A) D-glucoz¬ 
7/8
8/8

Recomendados

On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272 von
On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272
On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272Trần Nhật Tân
62.3K views51 Folien
Chuyen de cau truc tinh the ts truong thi cam mai von
Chuyen de cau truc tinh the ts truong thi cam maiChuyen de cau truc tinh the ts truong thi cam mai
Chuyen de cau truc tinh the ts truong thi cam maiNguyen Thanh Tu Collection
18.7K views108 Folien
Bai giang chuong 3 von
Bai giang chuong 3Bai giang chuong 3
Bai giang chuong 3Phat Ninhduc
18.3K views34 Folien
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG von
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNGHóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNGThành Lý Phạm
193.3K views96 Folien
Chuyên đề hóa phân tích von
Chuyên đề hóa phân tíchChuyên đề hóa phân tích
Chuyên đề hóa phân tíchtrvinhthien
41K views58 Folien
bậc phản ứng von
bậc phản ứngbậc phản ứng
bậc phản ứngtín Nguyenhuutin4114
80.1K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue von
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khueLecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khueNguyen Thanh Tu Collection
3.5K views61 Folien
Acid carboxylic von
Acid carboxylicAcid carboxylic
Acid carboxylicNguyen Thanh Tu Collection
6.7K views35 Folien
TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ... von
TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...
TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...Nguyen Thanh Tu Collection
447 views326 Folien
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử von
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửChương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửLaw Slam
34.8K views53 Folien
On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272 von
On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272
On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272Trần Nhật Tân
3.5K views51 Folien
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ von
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơCơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơPham Trường
95.6K views18 Folien

Was ist angesagt?(20)

Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue von Nguyen Thanh Tu Collection
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khueLecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue
TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...
TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử von Law Slam
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửChương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Law Slam34.8K views
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ von Pham Trường
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơCơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Pham Trường95.6K views
Phương pháp giải bài tập sự điện li von Khanh Sac
Phương pháp giải bài tập sự điện liPhương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện li
Khanh Sac485.6K views
Hóa phân tích và môi trường von Đỗ Quang
Hóa phân tích và môi trườngHóa phân tích và môi trường
Hóa phân tích và môi trường
Đỗ Quang94.5K views
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm ) von Thai Nguyen Hoang
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm ) Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Thai Nguyen Hoang241.8K views
De voco ct + hdc ngay 1 von Huyenngth
De voco ct + hdc  ngay 1De voco ct + hdc  ngay 1
De voco ct + hdc ngay 1
Huyenngth3.5K views
Chuẩn độ tạo phức von Nguyen Ha
Chuẩn độ tạo phứcChuẩn độ tạo phức
Chuẩn độ tạo phức
Nguyen Ha78.5K views
liên kết VB Valence bond von Tran Duc thanh
liên kết VB Valence bond liên kết VB Valence bond
liên kết VB Valence bond
Tran Duc thanh5.9K views
De chinh thuc duyen hai 10 von nhhaih06
De chinh thuc duyen hai 10De chinh thuc duyen hai 10
De chinh thuc duyen hai 10
nhhaih064.8K views
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn von Megabook
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
Megabook263.6K views
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013) von Canh Dong Xanh
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Canh Dong Xanh120K views

Similar a Da nang 2007 hsg12 bang a dap an

Qg 2011 vo co key von
Qg 2011 vo co keyQg 2011 vo co key
Qg 2011 vo co keyminhtan0810
50 views6 Folien
De thi-hsg12-v1-hoa-a-2011 von
De thi-hsg12-v1-hoa-a-2011De thi-hsg12-v1-hoa-a-2011
De thi-hsg12-v1-hoa-a-2011Nguyen Ngoc Dan Thanh
3.5K views7 Folien
De thsg 12 von
De thsg 12De thsg 12
De thsg 12Van Khai
288 views4 Folien
Dethi hsg-nghe an-l12-2013-hoa12-bangb von
Dethi hsg-nghe an-l12-2013-hoa12-bangbDethi hsg-nghe an-l12-2013-hoa12-bangb
Dethi hsg-nghe an-l12-2013-hoa12-bangbTrần Thị Thu Trang
7.4K views6 Folien
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet von
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tietPhong Phạm
1.1K views10 Folien
Nhamcachesotrongphanung von
NhamcachesotrongphanungNhamcachesotrongphanung
NhamcachesotrongphanungLa Loan
4.2K views7 Folien

Similar a Da nang 2007 hsg12 bang a dap an(20)

De thsg 12 von Van Khai
De thsg 12De thsg 12
De thsg 12
Van Khai288 views
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet von Phong Phạm
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet
Phong Phạm1.1K views
Nhamcachesotrongphanung von La Loan
NhamcachesotrongphanungNhamcachesotrongphanung
Nhamcachesotrongphanung
La Loan4.2K views
phuong phap_giai_nhanh_bttn von hoang vo
phuong phap_giai_nhanh_bttnphuong phap_giai_nhanh_bttn
phuong phap_giai_nhanh_bttn
hoang vo1.9K views
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010 von doanloi47hoa1
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
doanloi47hoa16.1K views
Dehuuco ct+hdc ngay 2 von Huyenngth
Dehuuco ct+hdc ngay 2Dehuuco ct+hdc ngay 2
Dehuuco ct+hdc ngay 2
Huyenngth2.1K views
Phuongphapgiainhanhbttn.thuvienvatly.com.f25f7.38082 von hien82hong78
Phuongphapgiainhanhbttn.thuvienvatly.com.f25f7.38082Phuongphapgiainhanhbttn.thuvienvatly.com.f25f7.38082
Phuongphapgiainhanhbttn.thuvienvatly.com.f25f7.38082
hien82hong784K views
De hoa cap_tinh_12_3196_merge von Chiến Béo
De hoa cap_tinh_12_3196_mergeDe hoa cap_tinh_12_3196_merge
De hoa cap_tinh_12_3196_merge
Chiến Béo735 views
4 bo de dap an thi hsg hoa 8 von gia su minh tri
4 bo de dap an thi hsg hoa 84 bo de dap an thi hsg hoa 8
4 bo de dap an thi hsg hoa 8
gia su minh tri16.5K views
{Nguoithay.vn} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet von Phong Phạm
{Nguoithay.vn} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet{Nguoithay.vn} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet
{Nguoithay.vn} de thi thu mon hoa hoc so 1 giai chi tiet
Phong Phạm3.3K views
Dethi hsgtpdn-hoa l9-2011 von ngoc2312
Dethi hsgtpdn-hoa l9-2011Dethi hsgtpdn-hoa l9-2011
Dethi hsgtpdn-hoa l9-2011
ngoc23123.8K views
hoa-dai-cuong__bai-tap-hoa-dai-cuong---tu-luan - [cuuduongthancong.com].pdf von ThinKim49
hoa-dai-cuong__bai-tap-hoa-dai-cuong---tu-luan - [cuuduongthancong.com].pdfhoa-dai-cuong__bai-tap-hoa-dai-cuong---tu-luan - [cuuduongthancong.com].pdf
hoa-dai-cuong__bai-tap-hoa-dai-cuong---tu-luan - [cuuduongthancong.com].pdf
ThinKim495 views
Phuong phap giai_nhanh_bttn-hoa von hao5433
Phuong phap giai_nhanh_bttn-hoaPhuong phap giai_nhanh_bttn-hoa
Phuong phap giai_nhanh_bttn-hoa
hao54335.4K views
Phuong phap giai_nhanh_bttn-hoa_2 von hao5433
Phuong phap giai_nhanh_bttn-hoa_2Phuong phap giai_nhanh_bttn-hoa_2
Phuong phap giai_nhanh_bttn-hoa_2
hao54333.7K views

Más de Văn Hà

Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an von
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anVăn Hà
1.3K views7 Folien
Giai de thi thu chu van an mon sinh von
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinhVăn Hà
4.7K views10 Folien
Thi thu dh thpt kien an hp von
Thi thu dh thpt kien an hpThi thu dh thpt kien an hp
Thi thu dh thpt kien an hpVăn Hà
236 views7 Folien
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anVăn Hà
5.2K views10 Folien
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3 von
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3Văn Hà
543 views4 Folien
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8 von
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8Cac dang bt boi duong hsg hoa 8
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8Văn Hà
767 views45 Folien

Más de Văn Hà(11)

Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an von Văn Hà
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Văn Hà1.3K views
Giai de thi thu chu van an mon sinh von Văn Hà
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Văn Hà4.7K views
Thi thu dh thpt kien an hp von Văn Hà
Thi thu dh thpt kien an hpThi thu dh thpt kien an hp
Thi thu dh thpt kien an hp
Văn Hà236 views
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà5.2K views
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3 von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
Văn Hà543 views
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8 von Văn Hà
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8Cac dang bt boi duong hsg hoa 8
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8
Văn Hà767 views
Tracnghiemhoahuuco3(1) von Văn Hà
Tracnghiemhoahuuco3(1)Tracnghiemhoahuuco3(1)
Tracnghiemhoahuuco3(1)
Văn Hà126 views
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co von Văn Hà
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo coBai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co
Văn Hà908 views
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri von Văn Hà
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang triDe thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri
Văn Hà418 views
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2... von Văn Hà
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...
[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2...
Văn Hà404 views
Giai chi tiet de thi khoi a 2008 von Văn Hà
Giai chi tiet de thi khoi a 2008Giai chi tiet de thi khoi a 2008
Giai chi tiet de thi khoi a 2008
Văn Hà401 views

Da nang 2007 hsg12 bang a dap an

 • 1. SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2006 - 2007 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 - BẢNG A Câu 1 (2,0 điểm) 1. Ánh sáng nhìn thấy có phân hủy được hơi Br2 thành các nguyên tử không? Biết năng lượng phân ly liên kết Br2(k) là 190kJ.mol-1; h = 6,63.10-34 J.s; c = 3.108 m.s-1; NA = 6,022.1023 mol-1. 2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho biết ion Cr2+ tạo ra ion phức dạng bát diện [Cr(CN)6]4- có momen từ là 2,8 mB. Trình bày cấu tạo của ion đó theo thuyết liên kết hóa trị. ĐÁP ÁN ĐIỂM 1. D = h(c/l).NA Þ l = 6,3.10-7m l nằm trong vùng các tia sáng nhìn thấy nên ánh sáng nhìn thấy phân hủy được hơi Br2. 2. Cấu hình electron của ion Cr2+: [Ar]3d4 Sự phân bố electron trên các obitan trong ion Cr2+ : 3d 4s 4p 4d Gọi n là số electron độc thân trong ion [Cr(CN)6]4- Ta có: n(n +2) = 2,8 Þ n = 2 Ion [Cr(CN)6]4- có 2 electron độc thân nên có sự dồn electron trong ion Cr2+ như sau (do CN- là phối tử trường mạnh): Ion Cr2+ ở trạng thái lai hóa d2sp3 (lai hóa trong), hình thành 6 obitan lai hóa d2sp3 trống có các trục hướng ra 6 đỉnh của hình bát diện đều. Các obitan lai hóa này tạo liên kết cho - nhận với 6 ion CN-, hình thành nên phức chất [Cr(CN)6]4- có cấu trúc hình bát diện đều. Câu 2 (2,5 điểm) 1. Tính độ điện li của CO3 2- trong dung dịch Na2CO3 có pH =11,60; CO2 có pKa1 = 6,35 và pKa2 = 10,33. 2. Brom lỏng tác dụng được với H3PO3 theo phản ứng: H3PO3 + Br2 + H2O ® H3PO4 + 2H+ + 2Br-a) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO4/H3PO3). Biết Eo(Br2/2Br-) = 1,087V. b) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO3/H3PO2). Biết Eo(H3PO4/H3PO2) = - 0,39V Cho biết các số liệu sau ở 298K: H3PO4(dd) Br-(dd) H3PO3(dd) Br2(l) H2O(l) ΔHo(kJ/mol) -1308 -141 -965 0 -286 ΔSo(J/mol.K) -108 83 167 152 70 ĐÁP ÁN ĐIỂM 1. (1 điểm) CO3 2- + H2O HCO3 - + OH- Kb1 = 10-14/10-10,33 = 10-3,67 (1) HCO3 - + H2O (H2O.CO2) + OH- Kb2 = 10-14/10-6.35 = 10-7,65 (2) Kb1 >> Kb2 , cân bằng (1) là chủ yếu. CO3 2- + H2O HCO3 - + OH- Kb1 =10-3,67 C C [ ] C - 10-2,4 10-2,4 10-2,4 Kb1 = ( ) 2,4 2 10 2,4 10 - - C - = 10-3,67 Þ C = 10-2,4 + (10-4,8/10-3,67) = 0,0781 M 10-2,4 a(CO3 2-) = .100% 0,0781 = 5,1% 1/8 ­ ­ ­ ­ ­¯ ­ ­
 • 2. 2. (1 điểm) a) ΔHo pư = -339kJ ΔSo pư = -331JK-1. ΔGo pư = -240,362kJ Þ lgK 42,125 Þ K = 1,33.1042. ΔGo pư = -nFEo pư Þ Eo pư = 1,245V Eo(Br2/2Br-) - Eo(H3PO4/H3PO3) = Eo pư = 1,245V Þ Eo(H3PO4/H3PO3) = -0,158V » - 0,16V b) H3PO4 + 4H+ + 4e ® H3PO2 + 2H2O Eo 1 = - 0,39V (1) H3PO4 + 2H+ + 2e ® H3PO3 + H2O Eo 1 = - 0,16V (2) Lấy phương trình (1) – (2) ta được: H3PO2 + 2H+ + 2e ® H3PO2 + H2O Eo 3 = ? ΔGo 3 = ΔGo 2 Þ -2FEo 1 - ΔGo 3 = -4FEo 1 – (-2FEo 2) Þ Eo 3 = -0,62V Câu 3 (2,0 điểm) Brommetan phản ứng với OH- theo cơ chế SN2. Tốc độ ban đầu của phản ứng và các nồng độ ban đầu của CH3Br và KOH cho ở bảng dưới đây, tất cả các thí nghiệm đều tiến hành ở 25oC. [CH3Br] (mol.L-1) [KOH] (mol.L-1) Vo(mol.L-1.s-1) Thí nghiệm 1 0,100 0,10 2,80.10-6 Thí nghiệm 2 0,100 0,17 4,76.10-6 Thí nghiệm 3 0,033 0,20 1,85.10-6 1. Xác định bậc riêng phần của CH3Br, OH- và bậc của phản ứng. Viết phương trình vận tốc phản ứng. Tính hằng số tốc độ của phản ứng. 2. Trong thí nghiệm (1), cần thời gian bao nhiêu để nồng độ KOH còn lại 0,05mol.L-1. ĐÁP ÁN ĐIỂM 1. Phản ứng: CH3Br + OH- CH3OH + Br- Bậc n1 của phản ứng đối với KOH được xác định từ các dữ kiện của thí nghiệm 1 và 2 trong khi nồng độ của CH3Br giữ không đổi: 1 - - lg 4,76.10 6 lg 2,8.10 6 = - 1 = - lg 0,17 lg 0,10 n Như vậy, bậc riêng phần của KOH là bậc 1. Do đó, từ thí nghiệm 1 nếu nồng độ của KOH là 0,20mol.L-1 thì Vo = 2,80.10-6 * 2 = 5,6.10-6mol.L-1. Từ các dữ kiện của thí nghiệm 3 và Vo khi nồng độ KOH bằng 0,20mol.L-1 ta có bậc n2 của phản ứng đối với CH3Br như sau: - - = - 2 = 1 lg1,85.10 6 lg5,60.10 6 - lg 0,033 lg 0,10 n Như vậy, bậc riêng phần của CH3Br là bậc 1. Bậc tổng cộng của phản ứng là bậc 2. Phương trình vận tốc phản ứng: V = k. C(CH3Br).C(OH-) 2,8.10 - - - k = 4 1 1 2 6 2,8.10 . . 0,1 - = L mol s 2. Khi trong bình còn lại 0,05mol.L-1 KOH thì cũng còn lại 0,05mol.L-1 CH3Br. Thời gian phản ứng là: s h 1 1 4 = = = = - t kCo 35714 9,9 2,8.10 .0,1 Câu 4 (2,0 điểm) 2/8
 • 3. Cho các dữ kiện nhiệt động sau: C2H5OH (l) O2 (k) CO2 (k) H2O (l) 298 (kcal/mol) 0,00 -94,05 -68,32 DHo So 298(cal/mol.K) 32,07 49,00 51,06 16,72 C2H5OH (l) + 3O2 (k) ® 2CO2(k) + 3H2O (l) DH = -326,7 kcal C (gr) ® C (k) DH = 171,37 kcal/mol C2H5OH (l) ® C2H5OH (k) DH = 9,4 kcal/mol H2 (k) ® 2H (k) DH = 103,25 kcal/mol EC-C = 83,26 kcal/mol; EC-H = 99,5 kcal/mol; O2 (k) ® 2O(k) DH = 117,00 kcal/mol EC-O = 79,0 kcal/mol. 1. Tính hiệu ứng nhiệt đẳng tích phản ứng đốt cháy C2H5OH (l), sinh nhiệt tiêu chuẩn của C2H5OH (l) và năng lượng liên kết O-H trong C2H5OH. 2. Tính hằng số cân bằng của phản ứng đốt cháy C2H5OH ở 298K. Từ giá trị thu được hãy nhận xét về mức độ tiến triển của phản ứng. ĐÁP ÁN ĐIỂM 1. Phản ứng: C2H5OH + 3O 2 = 2CO2 + 3H2O Áp dụng công thức: DU = DH - DnRT và thay các giá trị vào ta được: DU = -326,107 kcal Từ phản ứng ta có : DHo pư = 2DHo(CO2) + 3DHo(H2O) - DHo(C2H5OH) Từ đó suy ra: DHo(C2H5OH) = -66,35 kcal/mol Theo cách lập sơ đồ liên hệ giữa DHi và Ei của các quá trình biến đổi hoá học theo các số liệu bài cho ta tính được giá trị năng lượng liên kết O-H trong C2H5OH là: EO-H = 108,19 kcal. 2. DSo pư = 2So(CO2) + 3So(H2O) – So(C2H5OH) = -27,42 cal/mol.K DGo pư = DHo - TDSo = 318528,84 cal/mol Go D = RT Suy ra: lgK = - 232,367 2,3. Þ K = 10232,36 Hằng số K rất lớn. Điều đó chứng tỏ phản ứng xảy ra hoàn toàn Câu 5 (2,0 điểm) Hòa tan 10,40 gam một kim loại R trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch X có RCl 2 và thu được V1 lít khí H2. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau, phần I cho tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 đậm đặc, nóng thu được V2 lít khí NO2 và dung dịch Z (ion clorua không bị oxi hóa), phần II cho tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng thu được V3 lít khí SO2 (đkc) và dung dịch T. Cô cạn dung dịch Z ở nhiệt độ thích hợp thu được 40,00 gam một muối A duy nhất, cô cạn dung dịch T ở nhiệt độ thích hợp thu được 25,00 gam muối B duy nhất. Biết MA < 420 gam.mol-1 , MB < 520 gam.mol-1. Xác định R, công thức của A, B và tính V1, V2, V3. ĐÁP ÁN ĐIỂM Phương trình phản ứng: (1) R + 2HCl ® RCl2 + H2 ­ Phản ứng giữa dung dịch RCl2 và HNO3 đậm đặc sinh khí NO2, với dung dịch H2SO4 sinh khí SO2, điều này chứng tỏ R2+ có tính khử và bị HNO3, H2SO4 đậm đặc oxi hóa thành R3+. (2) RCl2 + 4HNO3 (đặc) ® R(NO3)3 + NO2 ­+ 2HCl ­+ H2O (3) 2RCl2 + 4H2SO4 (đặc) ® R2(SO4)3 + SO2­ + 2H2O + 4HCl ­ Gọi 2a là số mol R ứng với 10,40 gam R Þ a là số mol R ứng với 5,20 gam R Khi cô cạn dung dịch Z, T ta có thể thu được muối khan hoặc muối ngậm nước . Gọi R(NO3)3 . nH2O và R2(SO4)3 .mH2O là công thức của A, B với n, m ³0 Từ (1) (2) (3) , suy ra : Số mol R(NO3)3. nH2O là a mol, số mol NO2 = a mol Số mol R2(SO4)3. mH2O là a/2 mol, số mol SO2 = a/2 mol 3/8
 • 4. R ® R(NO3)3. nH2O DM1 = 186 + 18 n 5,20 gam 40,00 gam Dm1 = 34,80 R ® ½ R2(SO4)3. mH2O DM2 = 144 + 9m 5,20 gam 25,00 gam Dm1 = 19,8 Suy ra : a = 34,80 + 186 18n 19,8 + = 144 9m Þ 178,20 n – 156,6 m = 664,2 Mà MA < 400 gam.mol-1 nên n < 11,9 . MB < 520 gam.mol-1 nên m < 11,8 Biện luận theo n hoặc m, ta có 2 nghiệm phù hợp là n = 9 , m = 6 Suy ra a = 0.1 và MR = 52 gam.mol-1 . Vây R chính là Cr Công thức muối A là Cr(NO3)3.9H2O . B : Cr2(SO4)3.6H2O V1 = 0,1 x 22,4 = 2,24 L V2 = 0,05 x 22,4 = 1,12L Câu 6 (2,0 điểm) Xác định D, F và hoàn thành chuyển hóa dưới đây (mỗi mũi tên chỉ tương ứng với một phản ứng): (4) (7) S (11) SO2 Na2S2O3 D F (2) (1) (3) (5) (6) (8) (9) (12) (10) (13) (14) H2S ĐÁP ÁN ĐIỂM (1) S + NaOH đặc ¾¾ ® t0 Na2S + Na2SO3 + H2O (2) Na2SO3 + S ¾¾ ® t0 Na2S2O3 (3) SO2 + 2 NaOH ® Na2SO3 + H2O (4) Na2SO3 + 2HCl ® 2NaCl + H2O + SO2 (5) SO2 + 2 H2S ® 3 S + 2H2O (6) S + O2 ¾¾ ® t0 SO2 (7) 4SO2 + 6 NaOH ( đặc ) + 2H2S ® 3 Na2S2O3 + 5H2O (8) Na2S2O3 + 2HCl (loãng, nguội) ® 2NaCl + SO2 + S + H2O (9) 2H2S+ 3O2 ® 2SO2 + 2H2O (10) SO2 + 6H ® H2S + 2H2O (11) SO2 + Cl2 + 2H2O ® H2SO4 + 2 HCl (12)Cu + 2H2SO4 ¾¾ ® t0 CuSO4 + SO2 + 2H2O (13)H2S + 4Cl2 + 5H2O ® H2SO4 + 8HCl 4 Mg + 5H2SO4 ® 4MgSO4 + H2S + 4H2O Câu 7 (2,0 điểm) Hợp chất hữu cơ A có 74,074% C; 8,642% H; còn lại là N. Dung dịch A trong nước có nồng độ % khối lượng bằng 3,138%, sôi ở nhiệt độ 100,372oC; hằng số nghiệm sôi của nước là 1,86oC. 1. Xác định công thức phân tử của A. 2. Oxi hóa mạnh A thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có E (axit piridin-3-cacboxilic) và F (N-metylprolin). Hãy xác định công thức cấu tạo của A và cho biết giữa E và F chất nào được sinh ra nhiều hơn, chất nào có tính axit mạnh hơn. 3. A có 1 đồng phân cấu tạo là B; khi oxi hóa mạnh B cũng sinh ra 1 hỗn hợp sản phẩm trong đó có E và axit piperidin-2-cacboxilic. Xác định công thức cấu tạo của B. 4. Cho A và B tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1, chất nào phản ứng dễ hơn? Viết công thức cấu tạo của các sản phẩm. 4/8
 • 5. ĐÁP ÁN ĐIỂM C:H:N = 74,074 : 8,642 : 17,284 = Þ (C5H7N)n 1. 5: 7 :1 14 1 12 M k.m = ´ ´ ´ = 162g /mol 100 1 0,372 1,86 3,138 96,862 D t = Þ 81n = 162 Þ n = 2; CTPT: C10H14N2 2. E F A COOH N COOH CH3 N N N CH3 E sinh ra nhiều hơn F 3. Axit piperidin -2-cacboxilic: B N COOH N H N H anabazin 4. Cl- N N H N N H3C Cl- Câu 8 (2,0 điểm) 1. Hãy thực hiện các chuyển hóa sau: O O O O (a) CH2OH (b) COOH CH3 CH3 CH3 2. Từ 3,4-dihidroxibenzandehit hãy điều chế chất dưới đây: CH3 CH3O COCH3 OCH3 ĐÁP ÁN ĐIỂM 1. (a) + HCl Mg 1. 2. H+ O CH3 O Cl CH3 O MgCl CH3 O CH2OH CH3 CH2 O 5/8
 • 6. (b) + HCl Mg 1.CO2 CH3Cl O O Cl O MgCl O Cl CH3 O CH3 + Cl2, a.s Mg O MgCl CH3 2. H+ O COOH CH3 2. CH O CH3Cl,OH- Zn(Hg) HCl CH O OH CH3COCl,AlCl3 OH OCH3 OCH3 OCH3 CH3 OCH3 OCH3 CH3 OCH3 CH3CO Câu 9 (2,0 điểm) 1. (a) Viết phương trình hóa học minh họa phản ứng polime hóa caprolactam trong môi trường kiềm điều chế tơ nilon-6,6. (b) Trình bày cơ chế phản ứng này. 2. Viết sơ đồ minh hoạ quá trình điều chế hỗn hợp raxemic 3,4-dihidroxiphenylalanin từ vanilin. CH3O CH3 CH=O (vanilin) ĐÁP ÁN ĐIỂM 1. (a) Phản ứng: C N O H NH[CH2]5CO n n (b) Phản ứng thế dây chuyền nucleophin: Bazo Bazo-CO[CH2]5NH-Bazo- C NH O CO[CH2]5NH-C NH O Bazo-CO[CH2]5NHCO[CH2]5NH- ... 6/8
 • 7. 2. Sơ đồ minh hoạ: MeO H MeO O OH-Me2SO4 NaOAc MeO HO O Vanilin Ac2O H C C H2/ Pd 1.Br2/P 2.NH3 CH2CH2COOH MeO MeO MeO CHCOOH CH MeO HI HO HO COO-NH3 D,L-dopa MeO MeO COO-NH3 CH2CH + CH2CH + Câu 10 (2,0 điểm) 1. Vẽ cấu dạng ghế bền và kém bền cho: (a) b-D-manopyranozơ (b) b-L-glucopyranozơ 2. Lập luận xác định cấu tạo của lactozơ, một disacacrit có trong sữa, biết: (i) Thủy phân trong emulsin tạo ra D-glucozơ và D-galactozơ, (ii) Đó là một đường khử có khả năng nghịch chuyển. (iii) Khi thủy phân osazon của nó thu được D-glucosazon và D-galactozơ, (iv) Oxi hóa nhẹ nhàng, sau đó metyl hóa rồi cuối cùng thủy phân tạo các sản phẩm tương tự như sản phẩm thu được từ mantozơ. ĐÁP ÁN ĐIỂM 1. Trong cấu dạng bền hơn, nhóm -CH2OH và ba nhóm -OH khác ở vị trí biên. (a) HO O H H HO OH H H H OH OH (bền hơn) H O H OH OH H H H OH OH OH (kém bền hơn) (b) H H O H HO HO OH OH H H OH (bền hơn) OH H O OH H OH OH H H H OH H (kém bền hơn) 2. ừ (i) suy ra lactozơ là một b-glucosit cấu thành từ D-glucozơ và D-galactozơ. (ii) cho biết lactozơ có nhóm OH-anome tự do. (iii) cho biết cấu tử glucozơ là aglycon do nó tạo được osazon và galactozơ là một b-galactosit. (iv) cho biết cả hai cấu tử đều ở dạng pyranozơ và liên kết với nhau qua C4-OH của cấu tử glucozơ. O b OH HO OH O OH 1 4 O OH OH OH HO (B) D-galactoz¬ (A) D-glucoz¬ 7/8
 • 8. 8/8