төрийн албан хаагчийн ёс зүй

Bachkana Enhbat
Bachkana EnhbatMarketing Manager um JOBI барилгын материалын их дэлгүүр
Төрийн албан хаагчийн
ёс зүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
Ёс зүй гэдэг нь хүмүүсийн хоорондын
харилцааг зохицуулагч ёс суртахууны үнэт
зүйлс тэдгээрийн хэм хэмжээний нийлбэр
цогцыг хэлнэ.
Ёс зүй нь мэдлэгийн бие даасан салбар
бөгөөд нийгмийг бүхэлд нь судалдаг шинжлэх
ухаан юм.
Ёс зүйн үндсэн төрөл хэлбэрүүдийн нэг нь
төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй юм.
Аливаа ажил албан тушаал нь ёс зүйн
өвөрмөц шаардлагыг бий болгодог.
Манай улс Төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй
холбоотой зарим асуудлыг Монгол Улсын
Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль,
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль,
Авилгалын эсрэг хууль, УИХ-ын хуралдааны
дэгийн тухай хууль болон МУ-ын
Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 95-р зарлигаар
баталсан “Төрийн албан хаагчийн тангараг
өргөх ёслол”, МУ-ын Засгийн газрын 2010 оны
288-р тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан
хаагчийн ёс зүйн дүрэм” зэрэг хууль
тогтоомжоор зохицуулж байна.
Төрийн захиргааны албан хаагч нь үйл
ажиллагаандаа дор дурдсан ёс зүйн зарчмыг
баримтална
 Шударга ёсны зарчим
 Хууль дээдлэх зарчим
 Тэгш байдлын зарчим
 Хариуцлага хүлээх зарчим
 Олон нийтэд үйлчлэх зарчим
Ёс зүйн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс
Төрийн албан хаагч нь төрийн бодлого,
байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлж,
төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ дор дурдсан ёс зүйн
эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийг удирдлага болгоно.
Шударга ёсны зарчмын хүрээнд:
Хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч байж, нийтийн ашиг
сонирхолд захирагдан ашиг сонирхлын зөрчилд
автахгүй байх, хууль бус явдалтай эвлэршгүй
байж, бусдыг манлайлах.
Хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд:
Төрийн бодлого, шийдвэрийг боловсруулах зэрэг
төрийн албаны бүхий л үйл ажиллгаанд Үндсэн
хууль , бусад хуулийг дээдлэн сахих.
Тэгш байдлын зарчмын хүрээнд:
Бусад төрийн албан хаагч болон үйлчлүүлэгч,
иргэн бүртэй адил тэгш, алагчлалгүй харьцан
байгууллагын хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг
оруулах.
Хариуцлага хүлээх зарчмын хүрээнд:
Албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай өөрийн
мэдлэг чадварыг байнга дээшлүүлж, хийсэн
ажлынхаа гүйцэтгэл, үр дүнгийн төлөө бүрэн
хариуцлага хүлээх.
Олон нийтэд үйлчлэх зарчмын хүрээнд:
Төрийн үйлчилгээг олон нийтэд чанартай,
хүртээмжэй, шуурхай, соёлтой хүргэж, тэдний
итгэлийг хүлээж ажиллах.
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН
ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ:
 “Төрийн албаны шинэтгэл: сорилт, боломж”
Үндэсний анхдугаар чуулганаас эх орондоо
ардчилсан, сайн засаглалыг төлөвшүүлэн
бэхжүүлж, хөгжлийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэн,
төр, иргэний итгэлцэлд тулгуурласан чанартай
үйлчилгээг ард түмэндээ хүргэхийн төлөө төрийн
нийт албан хаагчид дараах есөн зүйлийг дагаж
мөрдөхөөр тогтов.
 Нэг. Мэдлэгийг эрхэмлэнэ
Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай
мэдлэгтэй байж, түүнийгээ цаг үеийн эрэлт
шаардлагад нийцүүлэн байнга хөгжүүлж, мэргэжлийн
мэдлэг, ажил хэргийн нэгдлийг нягт хангаж ажиллана.
 Хоёр. Чадварыг эрхэмлэнэ
Албан тушаалын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд зохистой
арга барил, ур чадвар, орчин үеийн мэдээллийн
технологийн ололтыг чадамгай эзэмшиж, ажил үүргээ
чадварлаг, үр бүтээлтэй гүйцэтгэнэ.
 Гурав. Хууль ёсыг эрхэмлэнэ
Үндсэн хууль, бусад хуулийг үйл ажиллагаандаа
дээдлэн сахиж, төрийн үйлчилгээг зөвхөн тэдгээрт
нийцүүлэн хараат бус, бие даасан байдлаар хүргэж
хэвшинэ.
 Дөрөв. Ёс зүйг эрхэмлэнэ
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөвшөөрсний
үндсэн дээр төрийн албаны соёл, ёс зүйн үнэт зүйл,
зарчим, хэм хэмжээ, шаардлагуудыг сахин биелүүлж, ёс
зүйн аливаа зөрчилгүйгээр ажиллана.
 Тав. Шударга ёсыг эрхэмлэнэ
Албаны үйл ажиллагаа явуулах, үйлчилгээ үзүүлэх,
шийдвэр гаргахдаа аливаа хэлбэрээр ялгаварлахгүй, тал
тохой татахгүй, ямарваа хөндлөнгийн нөлөөлөлд
орохгүй, ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүйгээр зөвхөн
нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлж, чин шударгаар
ажиллана.
 Зургаа. Соёлтой харилцааг эрхэмлэнэ
Иргэдэд байнга хүндэтгэлтэй хандаж, тэдний итгэлийг
олох хэмжээнд харилцааны соёлыг эзэмшин, үйл
ажиллагаа, үйлчилгээгээ эелдэг, уриалгахан, ил тод
байлгаж, олон нийтийн санаа бодлыг байнга авч,
тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж ажиллана.
 Долоо. Үнэнч байдлыг эрхэмлэнэ
Төрийн албандаа ямагт чин сэтгэлээс өөриймсөг хандаж,
албан үүргээ аль болох үр бүтээлтэй, илүү чанартай
гүйцэтгэх талаар санаачилга, идэвх зүтгэл гарган, иргэдэд
төрийн үйлчилгээг бүрэн дүүрэн үзүүлэх талаар боломжтой
бүх нөөц бололцоог дүүрэн ашиглаж ажиллана.
 Найм. Шуурхай байдлыг эрхэмлэнэ
Албаны үйл ажиллагааг явуулахдаа бусдад элдэв чирэгдэл
учруулахгүй байж, ялангуяа иргэдийн өргөдөл, гомдол,
санал, хүсэлтэд нэн анхааралтай хандаж, боломжит хамгийн
бага хугацаанд шийдвэрлэн хариу өгөх хэмжээнд ажлаа
зохион байгуулна.
 Ес. Хариуцлага, ил тод байдлыг эрхэмлэнэ
Албаны ажил хэргийг явуулахдаа өөрөөсөө зайлуулах,
хариуцлагаас зайлсхийх зэргээр амиа аргацаах зохисгүй
байдал гаргахгүй байж, хууль тогтоомжийн хүрээнд
мэдээллийн ил тод, нээлттэй байх зарчмыг баримтлан,
ажилдаа эзэн болж, шийдэмгий зоримог ажиллан,
түүнийхээ гүйцэтгэлийн үр дүнг биечлэн хариуцна.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
1 von 12

Recomendados

темпрамент зан төлөв Copy von
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв CopySiner AG
72.1K views58 Folien
Lecture №2 von
Lecture №2Lecture №2
Lecture №2NasanjargalP
7.1K views45 Folien
Butets von
ButetsButets
Butetsyivo1004
10K views44 Folien
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй von
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйNaraa_06
252K views368 Folien
бизнесийн ёс зүй von
бизнесийн ёс зүйбизнесийн ёс зүй
бизнесийн ёс зүйBachkana Enhbat
8.6K views25 Folien
Түүвэр , түүвэрлэлтийн арга зүй von
Түүвэр , түүвэрлэлтийн арга зүйТүүвэр , түүвэрлэлтийн арга зүй
Түүвэр , түүвэрлэлтийн арга зүйSerod Khuyagaa
70.3K views61 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал von
хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдалхүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал
хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдалOgnoon Ochiroo
27.5K views40 Folien
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү... von
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...Adilbishiin Gelegjamts
69.8K views37 Folien
Shuud ba shuud bus tatwar von
Shuud ba shuud bus tatwarShuud ba shuud bus tatwar
Shuud ba shuud bus tatwarBuka King
16.3K views15 Folien
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts von
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lektsMongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lektsAltangerel Bilguun
34.8K views112 Folien
Манлайлал von
МанлайлалМанлайлал
МанлайлалShunkhlai Group LLC
68.4K views37 Folien
хүний хөгжил von
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжилDorj Otgonchimeg
88.5K views14 Folien

Was ist angesagt?(20)

хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал von Ognoon Ochiroo
хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдалхүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал
хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал
Ognoon Ochiroo27.5K views
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү... von Adilbishiin Gelegjamts
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...
Shuud ba shuud bus tatwar von Buka King
Shuud ba shuud bus tatwarShuud ba shuud bus tatwar
Shuud ba shuud bus tatwar
Buka King16.3K views
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts von Altangerel Bilguun
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lektsMongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Altangerel Bilguun34.8K views
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ... von Adilbishiin Gelegjamts
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...
ёс зүй нийгмийн хариуцлага von Munkhtur Davaanyam
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
Munkhtur Davaanyam31K views
лекц № 8 von giimaabn
лекц № 8лекц № 8
лекц № 8
giimaabn14.1K views
Статистикийн үндсэн аргууд түүний хэрэглээ von Tuul Tuul
Статистикийн үндсэн аргууд түүний хэрэглээСтатистикийн үндсэн аргууд түүний хэрэглээ
Статистикийн үндсэн аргууд түүний хэрэглээ
Tuul Tuul29.5K views
Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал von Adilbishiin Gelegjamts
Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал
Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал
хөдөлмөр эрхлэлт von Aska Ashka
хөдөлмөр эрхлэлтхөдөлмөр эрхлэлт
хөдөлмөр эрхлэлт
Aska Ashka13.1K views
нийгмийн институт von Amgaa Amgalan
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт
Amgaa Amgalan24.5K views
хяналт1 /hynalt/ von Bach Baach
хяналт1 /hynalt/хяналт1 /hynalt/
хяналт1 /hynalt/
Bach Baach6K views
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ von Buka King
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ
Buka King57.8K views

Similar a төрийн албан хаагчийн ёс зүй

“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн... von
“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...
“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...Globe International
781 views19 Folien
Taniltsuulga von
TaniltsuulgaTaniltsuulga
Taniltsuulganaranhuu
668 views4 Folien
Huulichiin yos zui hicheelin lekts von
Huulichiin yos zui hicheelin lektsHuulichiin yos zui hicheelin lekts
Huulichiin yos zui hicheelin lektsE-Gazarchin Online University
2.8K views12 Folien
төрийн алба, түүний ангилал.pptx von
төрийн алба, түүний ангилал.pptxтөрийн алба, түүний ангилал.pptx
төрийн алба, түүний ангилал.pptxEnkh Tseba
649 views22 Folien
Yos zui ulamjlal von
Yos zui ulamjlalYos zui ulamjlal
Yos zui ulamjlalyivo1004
693 views27 Folien
Uzel barimtlal von
Uzel barimtlalUzel barimtlal
Uzel barimtlalnaranhuu
631 views12 Folien

Similar a төрийн албан хаагчийн ёс зүй(20)

“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн... von Globe International
“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...
“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...
Taniltsuulga von naranhuu
TaniltsuulgaTaniltsuulga
Taniltsuulga
naranhuu668 views
төрийн алба, түүний ангилал.pptx von Enkh Tseba
төрийн алба, түүний ангилал.pptxтөрийн алба, түүний ангилал.pptx
төрийн алба, түүний ангилал.pptx
Enkh Tseba649 views
Yos zui ulamjlal von yivo1004
Yos zui ulamjlalYos zui ulamjlal
Yos zui ulamjlal
yivo1004693 views
Uzel barimtlal von naranhuu
Uzel barimtlalUzel barimtlal
Uzel barimtlal
naranhuu631 views
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин von lectureofblog
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин
lectureofblog12.1K views
Б.Мөнх-Од - МОНГОЛ УЛСАД НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ von batnasanb
Б.Мөнх-Од - МОНГОЛ УЛСАД НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬБ.Мөнх-Од - МОНГОЛ УЛСАД НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ
Б.Мөнх-Од - МОНГОЛ УЛСАД НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ
batnasanb4.2K views
Yos zui von rtumur
Yos zuiYos zui
Yos zui
rtumur583 views
Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа ба хуульчийн оролцоо von Galbaatar Lkhagvasuren
Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа ба хуульчийн оролцооХуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа ба хуульчийн оролцоо
Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа ба хуульчийн оролцоо
"Хуульийн стандартаас илүү ёс зүйн хэм хэмжээг дагах нь зүйтэй" эссэ von Гантулга Содномдаш
"Хуульийн стандартаас илүү ёс зүйн хэм хэмжээг дагах нь зүйтэй" эссэ"Хуульийн стандартаас илүү ёс зүйн хэм хэмжээг дагах нь зүйтэй" эссэ
"Хуульийн стандартаас илүү ёс зүйн хэм хэмжээг дагах нь зүйтэй" эссэ
2014.03.06 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил ба ил тод байдал, Монгол Улсын Авлиг... von The Business Council of Mongolia
2014.03.06 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил ба ил тод байдал, Монгол Улсын Авлиг...2014.03.06 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил ба ил тод байдал, Монгол Улсын Авлиг...
2014.03.06 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил ба ил тод байдал, Монгол Улсын Авлиг...
нийгмийн ажилтны ёс зүй von eeneepeace
нийгмийн ажилтны ёс зүйнийгмийн ажилтны ёс зүй
нийгмийн ажилтны ёс зүй
eeneepeace9K views
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлог von Galbaatar Lkhagvasuren
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлогТөрийн албаны шинэ хуулийн онцлог
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлог

Más de Bachkana Enhbat

урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл von
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл Bachkana Enhbat
25.6K views18 Folien
төрийн албан хаагчын ёс зүй 2 von
төрийн албан хаагчын ёс зүй 2төрийн албан хаагчын ёс зүй 2
төрийн албан хаагчын ёс зүй 2Bachkana Enhbat
8.5K views18 Folien
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт von
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBatjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBachkana Enhbat
12.4K views42 Folien
Batjargal-tusuwlult төсөвлөлт von
Batjargal-tusuwlult төсөвлөлтBatjargal-tusuwlult төсөвлөлт
Batjargal-tusuwlult төсөвлөлтBachkana Enhbat
1.9K views34 Folien
tatwariin ulsiin baitsaagchiin yos zui татварын улсын байцаагчын ёс зүй von
tatwariin ulsiin baitsaagchiin yos zui татварын улсын байцаагчын ёс зүйtatwariin ulsiin baitsaagchiin yos zui татварын улсын байцаагчын ёс зүй
tatwariin ulsiin baitsaagchiin yos zui татварын улсын байцаагчын ёс зүйBachkana Enhbat
1.4K views29 Folien
нбб ёс зүй von
нбб ёс зүйнбб ёс зүй
нбб ёс зүйBachkana Enhbat
1.9K views30 Folien

Más de Bachkana Enhbat(7)

урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл von Bachkana Enhbat
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
Bachkana Enhbat25.6K views
төрийн албан хаагчын ёс зүй 2 von Bachkana Enhbat
төрийн албан хаагчын ёс зүй 2төрийн албан хаагчын ёс зүй 2
төрийн албан хаагчын ёс зүй 2
Bachkana Enhbat8.5K views
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт von Bachkana Enhbat
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBatjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Bachkana Enhbat12.4K views
Batjargal-tusuwlult төсөвлөлт von Bachkana Enhbat
Batjargal-tusuwlult төсөвлөлтBatjargal-tusuwlult төсөвлөлт
Batjargal-tusuwlult төсөвлөлт
Bachkana Enhbat1.9K views
tatwariin ulsiin baitsaagchiin yos zui татварын улсын байцаагчын ёс зүй von Bachkana Enhbat
tatwariin ulsiin baitsaagchiin yos zui татварын улсын байцаагчын ёс зүйtatwariin ulsiin baitsaagchiin yos zui татварын улсын байцаагчын ёс зүй
tatwariin ulsiin baitsaagchiin yos zui татварын улсын байцаагчын ёс зүй
Bachkana Enhbat1.4K views
менежерийн ёс зүй von Bachkana Enhbat
менежерийн ёс зүйменежерийн ёс зүй
менежерийн ёс зүй
Bachkana Enhbat4.4K views

төрийн албан хаагчийн ёс зүй

 • 2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй Ёс зүй гэдэг нь хүмүүсийн хоорондын харилцааг зохицуулагч ёс суртахууны үнэт зүйлс тэдгээрийн хэм хэмжээний нийлбэр цогцыг хэлнэ. Ёс зүй нь мэдлэгийн бие даасан салбар бөгөөд нийгмийг бүхэлд нь судалдаг шинжлэх ухаан юм. Ёс зүйн үндсэн төрөл хэлбэрүүдийн нэг нь төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй юм. Аливаа ажил албан тушаал нь ёс зүйн өвөрмөц шаардлагыг бий болгодог.
 • 3. Манай улс Төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой зарим асуудлыг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Авилгалын эсрэг хууль, УИХ-ын хуралдааны дэгийн тухай хууль болон МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 95-р зарлигаар баталсан “Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол”, МУ-ын Засгийн газрын 2010 оны 288-р тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” зэрэг хууль тогтоомжоор зохицуулж байна.
 • 4. Төрийн захиргааны албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан ёс зүйн зарчмыг баримтална  Шударга ёсны зарчим  Хууль дээдлэх зарчим  Тэгш байдлын зарчим  Хариуцлага хүлээх зарчим  Олон нийтэд үйлчлэх зарчим
 • 5. Ёс зүйн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс Төрийн албан хаагч нь төрийн бодлого, байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ дор дурдсан ёс зүйн эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийг удирдлага болгоно. Шударга ёсны зарчмын хүрээнд: Хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч байж, нийтийн ашиг сонирхолд захирагдан ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх, хууль бус явдалтай эвлэршгүй байж, бусдыг манлайлах.
 • 6. Хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд: Төрийн бодлого, шийдвэрийг боловсруулах зэрэг төрийн албаны бүхий л үйл ажиллгаанд Үндсэн хууль , бусад хуулийг дээдлэн сахих. Тэгш байдлын зарчмын хүрээнд: Бусад төрийн албан хаагч болон үйлчлүүлэгч, иргэн бүртэй адил тэгш, алагчлалгүй харьцан байгууллагын хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг оруулах. Хариуцлага хүлээх зарчмын хүрээнд: Албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай өөрийн мэдлэг чадварыг байнга дээшлүүлж, хийсэн ажлынхаа гүйцэтгэл, үр дүнгийн төлөө бүрэн хариуцлага хүлээх.
 • 7. Олон нийтэд үйлчлэх зарчмын хүрээнд: Төрийн үйлчилгээг олон нийтэд чанартай, хүртээмжэй, шуурхай, соёлтой хүргэж, тэдний итгэлийг хүлээж ажиллах.
 • 8. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ:  “Төрийн албаны шинэтгэл: сорилт, боломж” Үндэсний анхдугаар чуулганаас эх орондоо ардчилсан, сайн засаглалыг төлөвшүүлэн бэхжүүлж, хөгжлийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэн, төр, иргэний итгэлцэлд тулгуурласан чанартай үйлчилгээг ард түмэндээ хүргэхийн төлөө төрийн нийт албан хаагчид дараах есөн зүйлийг дагаж мөрдөхөөр тогтов.
 • 9.  Нэг. Мэдлэгийг эрхэмлэнэ Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй байж, түүнийгээ цаг үеийн эрэлт шаардлагад нийцүүлэн байнга хөгжүүлж, мэргэжлийн мэдлэг, ажил хэргийн нэгдлийг нягт хангаж ажиллана.  Хоёр. Чадварыг эрхэмлэнэ Албан тушаалын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд зохистой арга барил, ур чадвар, орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг чадамгай эзэмшиж, ажил үүргээ чадварлаг, үр бүтээлтэй гүйцэтгэнэ.  Гурав. Хууль ёсыг эрхэмлэнэ Үндсэн хууль, бусад хуулийг үйл ажиллагаандаа дээдлэн сахиж, төрийн үйлчилгээг зөвхөн тэдгээрт нийцүүлэн хараат бус, бие даасан байдлаар хүргэж хэвшинэ.
 • 10.  Дөрөв. Ёс зүйг эрхэмлэнэ Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөвшөөрсний үндсэн дээр төрийн албаны соёл, ёс зүйн үнэт зүйл, зарчим, хэм хэмжээ, шаардлагуудыг сахин биелүүлж, ёс зүйн аливаа зөрчилгүйгээр ажиллана.  Тав. Шударга ёсыг эрхэмлэнэ Албаны үйл ажиллагаа явуулах, үйлчилгээ үзүүлэх, шийдвэр гаргахдаа аливаа хэлбэрээр ялгаварлахгүй, тал тохой татахгүй, ямарваа хөндлөнгийн нөлөөлөлд орохгүй, ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүйгээр зөвхөн нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлж, чин шударгаар ажиллана.  Зургаа. Соёлтой харилцааг эрхэмлэнэ Иргэдэд байнга хүндэтгэлтэй хандаж, тэдний итгэлийг олох хэмжээнд харилцааны соёлыг эзэмшин, үйл ажиллагаа, үйлчилгээгээ эелдэг, уриалгахан, ил тод байлгаж, олон нийтийн санаа бодлыг байнга авч, тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж ажиллана.
 • 11.  Долоо. Үнэнч байдлыг эрхэмлэнэ Төрийн албандаа ямагт чин сэтгэлээс өөриймсөг хандаж, албан үүргээ аль болох үр бүтээлтэй, илүү чанартай гүйцэтгэх талаар санаачилга, идэвх зүтгэл гарган, иргэдэд төрийн үйлчилгээг бүрэн дүүрэн үзүүлэх талаар боломжтой бүх нөөц бололцоог дүүрэн ашиглаж ажиллана.  Найм. Шуурхай байдлыг эрхэмлэнэ Албаны үйл ажиллагааг явуулахдаа бусдад элдэв чирэгдэл учруулахгүй байж, ялангуяа иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтэд нэн анхааралтай хандаж, боломжит хамгийн бага хугацаанд шийдвэрлэн хариу өгөх хэмжээнд ажлаа зохион байгуулна.  Ес. Хариуцлага, ил тод байдлыг эрхэмлэнэ Албаны ажил хэргийг явуулахдаа өөрөөсөө зайлуулах, хариуцлагаас зайлсхийх зэргээр амиа аргацаах зохисгүй байдал гаргахгүй байж, хууль тогтоомжийн хүрээнд мэдээллийн ил тод, нээлттэй байх зарчмыг баримтлан, ажилдаа эзэн болж, шийдэмгий зоримог ажиллан, түүнийхээ гүйцэтгэлийн үр дүнг биечлэн хариуцна.

Hinweis der Redaktion

 1. Этйн