Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP
           U y Q LF D V G H LO = D U $ Y H U Q R

(O VHxRU $UUDQ] VDOLy GH...
FDOFXODGDPHQWH TXH SRFRV VRQ ORV DFRQWHFLPLHQWRV VRFLRSROtWLFD 
HQHUJpWLFDPHQWH UHOHYDQWHV TXH VH GDQ FRPR SRU FDVXDOLGDG...
KRMD GH UXWD KDEUtD VLGR XQ DOLYLR LQFOXVR GLVFXWLU OD ILQDOLGDG GHO JUDQ SODQ 
VXV HQWUHVLMRV PRUDOHV OR KDEUtD VLGR 1R O...
9,+ D QLYHO PXQGLDO VX YDQLGDG QR SRGtD GHMDU GH SHQVDU TXH pO DSDUHFHUtD HQ
ORV FUpGLWRV


(O VHxRU $UUDQ] HUD XQ HPLQHQ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Cronicas de il Zar Averno

438 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Cronicas de il Zar Averno

 1. 1. ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP U y Q LF D V G H LO = D U $ Y H U Q R (O VHxRU $UUDQ] VDOLy GH FDVD FXDQGR DSHQDV GHVSXQWDED HO VRO GXFKDGR YHVWLGR FRQ WUDMH D]XO PDULQR SDUHFLHUD TXH OOHYDUD YDULDV KRUDV GHVSLHUWR PDOHWtQ HQ PDQR DQGDED OLJHUR PiV FRPR TXLHQ QR VH GHMD GLVWUDHU TXH FRQ SULVD ,ED D OD RILFLQD HQ HO FHQWUR GH OD FLXGDG XQ GHVSDFKR HVSDFLRVR FRQ YLVWDV 7HQtD XQD UHXQLyQ D ODV RFKR PHGLD SDUy HQ XQD FDIHWHUtD D WRPDU XQ Wp 8QD PXMHU YHVWLGD GH PDUUyQ FRQ XQ SDxXHOR ODUJR HQ HO FXHOOR OH REVHUYDED GHVGH XQD PHVD MXQWR D OD YHQWDQD 'HVSXpV GH SDJDU 9tFWRU $UUDQ] VDOLy GHO FDIp HQ VHJXLGD HQWUDED HQ VX GHVSDFKR GRQGH VX DXGDQWH -DYLHU 0DUtQ OH HVSHUDED FRQ ORV LQIRUPHV GH OD UHXQLyQ %XHQRV GtDV VHxRU $UUDQ] ¢(O ILQ GH VHPDQD ELHQquot; ¢yPR HVWi VX IDPLOLDquot; %LHQ JUDFLDV /D UHXQLyQ HPSH]DUtD HQ TXLQFH PLQXWRV $ GHFLU YHUGDG VyOR HUD XQD GH ODV WDQWDV TXH FHOHEUDUtD DQWHV GH KDEODU HQ OD YHUGDGHUDPHQWH LPSRUWDQWH +DEtD PHQWLGR RWUD YH] D -DYLHU HQ UHDOLGDG VX IDPLOLD VH LED DO FDUDMR VyOR TXH D pO QR OH SDUHFtD GHFRURVR DLUHDUOR 6X PXMHU HVWDED FRQWLQXDPHQWH PROHVWD FRQ pO KDVWD HO SXQWR TXH D pO OH SDUHFtD XQ KiELWR D QR FUHtD TXH HOOD VLQWLHVH HQ UHDOLGDG QDGD SRU pO QL VLTXLHUD GHVSUHFLR ORV UHSURFKHV KDEtDQ TXHGDGR DWUiV (Q FXDQWR D VX KLMD DSHQDV OD FRQRFtD KDFtD DxRV TXH QR VH WRPDED OD PROHVWLD GH KDEODU GHWHQLGDPHQWH FRQ HOOD /R LPSRUWDQWH HUD OD UHXQLyQ HVR HUD OR TXH OH MXVWLILFDED SRUTXH HO PXQGR GHSHQGtD GH HOOD GH OD GHO PHV VLJXLHQWH HVR QR VX IDPLOLD HV OR TXH LPSRUWDED $XQTXH VDEtD SHUIHFWDPHQWH TXH VX SHVR HQ ODV GHFLVLRQHV TXH VH WRPDUDQ VHUtD SUiFWLFDPHQWH QXOR HUD PHMRU HVWDU HQ OD SHFHUD JUDQGH HQ OD PiV JUDQGH GH WRGDV 5HDOPHQWH KDEtD WHQLGR p[LWR HQ OD YLGD LED D FRGHDUVH FRQ ORV PiV LQIOXHQWHV FRQ ORV TXH SODQHDEDQ HO IXWXUR 8QR VDEH TXH HO IXWXUR HV LPSUHGHFLEOH FRPR VDEH WDPELpQ TXH HV HO IUXWR GH OR TXH SDVD KR GH XQD VXFHVLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV OLJDGRV SRU XQD VHULH GH QXGRV OyJLFRV FXD OyJLFD DSDUHQWHPHQWH VyOR HV SRVLEOH GHVFXEULU PXFKR GHVSXpV GH TXH WRGR RFXUUD SHUR $UUDQ] VDEtD TXH HQ UHDOLGDG HVD OyJLFD VH YD SUHSDUDQGR
 2. 2. FDOFXODGDPHQWH TXH SRFRV VRQ ORV DFRQWHFLPLHQWRV VRFLRSROtWLFD HQHUJpWLFDPHQWH UHOHYDQWHV TXH VH GDQ FRPR SRU FDVXDOLGDG FRPR IUXWR GH OtQHDV GH DFRQWHFLPLHQWRV UHDOPHQWH GLVFRQH[DV DQWHV GH FUX]DUVH OR VDEtD SRUTXH VX FRPHWLGR HUD DVHVRUDU VREUH FXDOHV GHEtDQ VHU SUHFLVDPHQWH HVDV OtQHDV TXH VH GHEtDQ UHIRU]DU R FUHDU SDUD TXH HQ HO IXWXUR JUDFLDV D FRQH[LRQHV FRQ RWUDV OtQHDV WDPELpQ SUHILMDGDV SURGXMHVHQ HO HVFHQDULR TXH SHUPLWLHVH WRPDU ODV GHFLVLRQHV TXH ORV VHxRUHV SDUD ORV TXH HQ ~OWLPD LQVWDQFLD WUDEDMDED TXHUtDQ SODQHDEDQ WRPDU /D FXHVWLyQ DKRUD HUD FXDO HUD HO FDPLQR PiV IiFLO PiV VHJXUR PiV GLVFUHWR HO TXH JR]DUtD GH PHMRU SUHQVD DXQTXH HQ UHDOLGDG OD SUHQVD HVWDED GH DQWHPDQR GH VX SDUWH SHUR KDEtD TXH WHQHU D OD RSLQLyQ S~EOLFD D IDYRU GH VXV GHFLVLRQHV HVR HUD OR GHOLFDGR GHELGR DO FDUL] GH pVWDV 8QR GH ORV FDPLQRV $UUDQ] OR VDEtD HUD HO PLHGR TXH KDVWD DKRUD KDEtD GDGR PX EXHQRV UHVXOWDGRV SHUR KDEtD TXH DYDQ]DU RWUR SDVR D VHU SRVLEOH SRU XQ FDPLQR PiV FRQFLOLDGRU $UUDQ] DERJDED SRU OD VROXFLyQ VROLGDULD DVt HUD FRPR pO OD OODPDED DXQTXH ORV ILQHV HUDQ SRU VXSXHVWR ORV PLVPRV HQ DPEDV VROXFLRQHV SHUR OD GH $UUDQ] HUD HQ YHUGDG PiV DWUR] VLQ HPEDUJR OD KXPDQLGDG HVWDUtD XQLGD FXDQGR VX FRPHWLGR DFDEDVH OD VROXFLyQ VROLGDULD« 'XUDQWH OD UHXQLyQ H[SXVR VLQ GLILFXOWDG VXV SXQWRV GH YLVWD (O FDUiFWHU GH pVWD HUD IRUPDO HUD VyOR XQ SULPHU DFHUFDPLHQWR D OD HVWUDWHJLD GH H[SRVLFLyQ D OD UHWyULFD D VHJXLU SDUD H[SOLFDU VX SURSXHVWD HQ OD UHXQLyQ : DVt OD OODPDUHPRV $ ODV RQFH WRGRV VH KDEtDQ LGR $UUDQ] HVWDED VyOR HQ VX GHVSDFKR 8Q SODQ PDTXLDYpOLFR QR WH KDFH PHQRV YXOQHUDEOH HQ WX GtD D GtD OD PDOGDG QR HVWi SRVLFLRQDOPHQWH KDEODQGR HQ WpUPLQRV HVSLULWXDOHV DOHMDGD GH OD ERQGDG 3DUD DPEDV DFWLWXGHV XQR GHEH SURFHGHU UDFLRQDOPHQWH GHVRtU SXOVLRQHV TXH QRV DOHMDUtDQ GH QXHVWUR REMHWLYR DFWXDU FRQYHQFLGR D PHQXGR DXWRFRQYHQFHUVH 9tFWRU PH SHUPLWR WXWHDUOH VLQ VX SHUPLVR HVWDED HVSHFLDOPHQWH GHVDQLPDGR HVD PDxDQD QR VREUH OR TXH VH GHEtD KDFHU OR TXH D FRQVLGHUDED LQHYLWDEOH KDFHU VLQR VREUH OD LGRQHLGDG GH TXH IXHUD pO TXLHQ GHELHUD HVWDU LPSOLFDGR TXH IXHUD pO TXLHQ GHELHUD DFRQVHMDU WDO YH] LQIOXHQFLDU HQ XQ DVXQWR WDQ JUDYH VREUH WRGR WDQ WUDVFHQGHQWH 1R VH VHQWtD PHMRU GRWDGR TXH RWURV QR KDEtD VLGR EULOODQWH HQ VXV HVWXGLRV KDVWD ORV ~OWLPRV DxRV HUD XQ KRPEUH FXOWR SHUR VLQ GXGD QR OR VXILFLHQWH QR WDQWR FRPR VHUtD GHVHDEOH SDUD OD WDUHD TXH GHVHPSHxDED (Q ILQ VH VHQWtD VLPSOHPHQWH IDOWR GH FRQILDQ]D DEUXPDGR 6L DO PHQRV OH TXHGDUD VX SDGUH HO VU $UUDQ] SDGUH WHQtD LGHDV IRUPDGDV VREUH WRGR SRGtD FRQILDU HQ pO HUD HO ~QLFR HQ TXLHQ SRGtD FRQILDU GLVFXWLU FRQ HO OD
 3. 3. KRMD GH UXWD KDEUtD VLGR XQ DOLYLR LQFOXVR GLVFXWLU OD ILQDOLGDG GHO JUDQ SODQ VXV HQWUHVLMRV PRUDOHV OR KDEUtD VLGR 1R OH KXELHUD KHFKR FDPELDU GH LGHD DO FRQWUDULR VH KDEUtD UHDILUPDGR SRU RSRVLFLyQ D ODV LGHDV SDWHUQDV /H KDEUtD WHQLGR SRU DQWLFXDGR SRU VXV LPSROXWRV LPSHUDWLYRV pWLFRV DO GHVSHGLUVH VH KDEUtD VHQWLGR UHFRQIRUWDGR SRU XQD GLVFXVLyQ YLJRUL]DQWH 6X SDGUH QR VyOR QR KXELHUD SRGLGR KDFHU QDGD DO UHVSHFWR VLQR TXH DGHPiV QR OH KXELHUD FUHtGR SHQVDUtD TXH HUDQ VyOR HVSHFXODFLRQHV (Q YH] GH HVR VDOLy D OD FDOOH IXH RWUD YH] D OD PLVPD FDIHWHUtD DWUDtGR H[WUDxDPHQWH SRU OD PXMHU GH PDUUyQ TXH VHJXtD DOOt FRQ XQ FXDGHUQR GH QRWDV HQFLPD GH OD PHVD XQD WD]D GH FDIp MXQWR D OD YHQWDQD TXH OH PLUDED IXUWLYDPHQWH (O VHxRU $UUDQ] SHVH D HOOR QR VH DWUHYLy D DFHUFDUVH (OOD QR GHMDED GH WRPDU QRWDV FXDQGR OR KDFtD VH VRVWHQtD OD EDUELOOD FRQ HO tQGLFH SRU HQFLPD GH pVWD PLUDED OD YHQWDQD VHJXtD HVFULELHQGR $O VHxRU $UUDQ] KDEtDQ HPSH]DGR D VXGDUOH ODV PDQRV HVWR VLJQLILFD TXH HOOD OH SHUWXUEDED 'HVSXpV GHO FDIp LQKDELWXDOPHQWH SURQWR HQ FXDQWR DO WUDQVFXUVR GHO GtD SLGLy XQ GHGR GH ZLVN HQ SDUWH DXQTXH LQFRQIHVDGDPHQWH SDUD VHJXLU MXQWR D HOOD XQ SRFR PiV $GHPiV TXHUtD WUDQTXLOL]DUVH VH VHQWtD H[WUDxR GHVGH TXH KDEtD VDOLGR GH FDVD LQFOXVR DQWHV +DFtD PHVHV TXH QR SHQVDED HQ VX SDGUH VLQ HPEDUJR KR OD PXMHU QR VROtD VHQWLU FXULRVLGDG SRU HO UHVWR GH LQGLYLGXRV XQR D XQR 3HUR VREUHWRGR OR TXH OH LQTXLHWDED DVt HV TXH WRGDYtD QR KDEtD VDOLGR GH DTXHOOD VLWXDFLyQ OD PXMHU VHJXtD DOOt eO VLHPSUH KDEtD SUHIHULGR YHU ODV FRVDV GHVGH OHMRV HQ HO WLHPSR R SRU OR PHQRV IXHUD GH OD VLWXDFLyQ SHQVDUODV FRQ SHUVSHFWLYD HVWR GHELHUD KDEHU VXFHGLGR DVt R DVt HV FRPR RFXUULUi (O SUHVHQWH HV XQ REVWiFXOR SDUD OD FODULYLGHQFLD (O KLHOR GH VX ZLVN VH KDEtD GHVKHFKR PLHQWUDV UD]RQDED HVWR DOFXODED FLQFR PLQXWRV SDUD EHEHUVH VX FRSD FRQ WUDQTXLOLGDG VDOLU ROYLGDUVH LQFOXVR GH Vt PLVPR VL HVWR IXHUD SRVLEOH D YHFHV OR SDUHFtD HVR EDVWD 9ROYLy D SDJDU VH IXH DO GHVSDFKR $ WRGRV XQ VDOXGR FRQ OD FDEH]D XQD SHUFHSWLEOH UHYHUHQFLD VHJXLU DQGDQGR 3DVy HO UHVWR GHO GtD OHHQGR LQIRUPHV VH ORV OHYy D FDVD FRPR GH FRVWXPEUH (VD VHPDQD VHUtD PX LQWHQVD UHOHYDQWH (O YLHUQHV D GHEtD HVWDU WUDQTXLOR FRQILDGR -DYLHU 0DUtQ WDPELpQ HVWDED WHQVR 4Xp VLJQLILFDEDQ HVRV QHUYLRV HQ VX MHIHquot; 'HEtD HVWDU FRQYLQFHQWH VHUHQR LUUHIXWDEOH +DEtD VLGR XQD UHXQLyQ LPSRUWDQWH SUHSDUDWRULD 9tFWRU SDUHFtD GHVDWHQWR /RV GtDV VLJXLHQWHV QR KDEtD FRPHQWDGR QDGD PXFKR PHQRV FHOHEUDGR DOJXQD UHXQLyQ HQ SHTXHxR FRPLWp DOJR LQIRUPDO SHUR QHFHVDULR 0DUtQ HVWDED PX H[FLWDGR XQD YDFXQD FRQWUD HO
 4. 4. 9,+ D QLYHO PXQGLDO VX YDQLGDG QR SRGtD GHMDU GH SHQVDU TXH pO DSDUHFHUtD HQ ORV FUpGLWRV (O VHxRU $UUDQ] HUD XQ HPLQHQWH ELRTXtPLFR TXH VXSHUYLVDED YDULDV LQYHVWLJDFLRQHV DO PDQGR GHO ODERUDWRULR GH XQD PXOWLQDFLRQDO 3DUD Pt HV VRUSUHQGHQWH OD FDSDFLGDG GH WUDEDMR GH UHVSRQVDELOLGDG TXH DOJXQRV SXHGHQ FRQWUDHU 3XHGR HQWHQGHU HO SODFHU GH OD UHVSRQVDELOLGDG GHO SRGHU SHUR DEVWUDHUVH GHO VyOR VHU FRQFHQWUDUVH HQ VHU OR TXH XQR KDFH HQ KDFHU PXFKR PiV TXH SHQVDU TXH HV LQHYLWDEOH FXDQGR XQR QR KDFH PXFKR HQ HVR QR SXHGR KDFHU XQ HMHUFLFLR GH HPSDWtD /D PDxDQD GHO ViEDGR DO LU D OD RILFLQD OH SDUHFLy YHU D OD PXMHU GH PDUUyQ HQ XQ YHVWLGR QHJUR KDVWD ODV URGLOODV QR SXGR YHUODV YHVWLGD GH PXMHU GH SRVJXHUUD DTXHOODV PXMHUHV TXH KDFtDQ ROYLGDU HO KDPEUH 8QD GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH GLULJtD HO ELRTXtPLFR $UUDQ] VH KDFtD HQ VHFUHWR DFDEDED GH FRQFOXLU +DEtD VLGR XQ p[LWR 0DUtQ QR VDEtD QDGD GH HOOD VyOR XQ HTXLSR GH VHLV FLHQWtILFRV TXH WUDEDMDEDQ MXQWRV D PLOHV GH NLOyPHWURV XQRV GH RWURV VLQ FRQRFHUVH SHUVRQDOPHQWH /D SUHQVD GLYXOJDUtD TXH RWURV DFXGLHURQ D OD UHXQLyQ : GHVSXpV GH TXH pVWD VH FHOHEUDUD SHUR QR TXH DFXGLy pO TXH DGHPiV HUD XQ FRPSOHWR GHVFRQRFLGR WDPSRFR HQ VX GHVSDFKR OR VDEUtDQ QXQFD 9tFWRU $UUDQ] WRPy OD GHFLVLyQ TXH DKRUD OH FRQFHUQtD KDFH PXFKR WLHPSR QXHYH DxRV PHGLR 'XUDQWH HVWH WLHPSR WUDEDMy PXFKtVLPR SRU HO p[LWR GH OD LQYHVWLJDFLyQ VLQ HPEDUJR DKRUD VH VHQWtD DWUDSDGR (Q VHLV PHVHV WRGR KDEUtD DFDEDGR SHUR GXUDQWH HVWRV pO QR WHQtD QLQJ~Q PDUJHQ GH OLEHUWDG WRGR HVWDED D RUJDQL]DGR LQFOXVR VX HVFDSDGD 3DVDGRV HVWRV VHLV PHVHV XQD GLYLVLyQ GHO HMpUFLWR DPHULFDQR VH HQFDUJDUtD GH HVSDUFLU HO YLUXV TXH GLVSDUDUtD HQ XQ RFKHQWD QXHYH SRU FLHQWR ODV HQIHUPHGDGHV D FRQRFLGDV SRU HO KRPEUH (Q YHLQWH DxRV OD SREODFLyQ PXQGLDO VH KDEUtD UHGXFLGR GUiVWLFDPHQWH XQD VHJXQGD RSRUWXQLGDG SDUD OD KXPDQLGDG GH OD PDQR GHO SRGHURVR OXE % DVt OH OODPDUHPRV (O VHxRU $UUDQ] VHJXtD SHQVDQGR HQ OD PXMHU GH QHJUR KDEtD XQ RFKHQWD QXHYH SRU FLHQWR GH SUREDELOLGDGHV GH TXH HOOD WDPELpQ VXFXPELHUD DO YLUXV

×