Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Pasi Vilpas (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

CRISPR-CAS

  1. 1. 9.2.13. CRISPR-CAS (CRISPR = Clustered Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeats) Ymmärtääksesi tässä esille tulevat asiat sinun tulisi valmiiksi osata restriktioentsyymien, geenikoettimien, käänteistranskriptaasin ja RNA-interferenssin (RNAi) käyttötapa. RNA-interferenssi on syytä osata siksi, että CRISPR-CAS on ikään kuin bakteereiden näkemys RNA-interferenssistä. CRISPR-CAS on bakteereille ja arkeille ominainen puolustusjärjestelmä viruksia vastaan. Aluksi käymme läpi joukon aiheeseen liittyviä alakäsitteitä. Sitten katsomme yksityiskohtaisemmin, miten -järjestelmä toimii bakteereissa. Näiden jälkeen luomme yhteenvedon siitä, miten CRISPR-CAS-puolustusjärjestelmää hyödynnetään geenitekniikan tutkimusvälineenä. CRISPR CRISPR on geenisekvenssi bakteerin DNA:ssa. Se sisältää toisaalta tasaisin välimatkoin sijaitsevia palindromisia toistojaksoja (repeats), mutta myös niiden välisiä monimuotoisempia välikejaksoja (spacers). Seuraavaksi esittelen kummatkin näistä erikseen. Palindromiset toistojaksot (repeats) SAIPPUAKAUPPIAS on palindromi, sillä se tuottaa saman sanan myös takaperin luettuna. Genetiikassa palindromisia eivät ole samat, vaan toistensa kanssa pariutumiskykyiset emäsjaksot, jotka sijaitsevat samassa DNA-juosteessa, joskus kaukanakin toisistaan. Jakson alussa olevan emäsjärjestyksen on oltava ”peilikuva” jakson peräpäässä olevasta emäsjärjestyksestä. Esimerkiksi emäsjärjestys ACAATGTTGCGGTCCATTGT on palindrominen (sinisellä merkityt emäsjärjestykset ovat toistensa kanssa pariutumiskykyisiä emäsjärjestyksiä). Palindromiset geenisekvenssit tulevat genetiikassa vastaan muuallakin. Esimerkiksi kolmiapilan muotoon taipuvissa siirtäjä-RNA-molekyyleissä on palindromisia jaksoja silmukoiden alku- ja loppukohdassa. Samoin aitotumallisten solujen geeneissä esiintyvien introni-jaksojen alussa ja lopussa on toisiinsa sopivat palindromiset emäsjärjestykset. Näiden kohdalta snörpit (snRNA) osaavat katkaista ja poistaa intronit. Välikkeet (spacers) Välikkeet (spacers) ovat CAS-proteiinin pilkkomia muutaman kymmenen nukleotidin mittaisia DNA-jaksoja, jotka bakteeri on alunperin irrottanut viruksista ja liittänyt ne sitten oman genominsa osiksi. Geenisekvenssistä, johon välikkeet liitetään, käytetään nimitystä CRISPR (kuva 73). CRISPR-sekvenssi on bakteerin genomissa jakso, jossa välikkeet ja palindromiset toistojaksot vuorottelevat. CAS on proteiini, joka toimii endonukleaasina CAS on proteiinirakenteinen endonukleaasi, joka katkoo nukleiinihappoja (DNA ja RNA) solun sisällä (siitä sanan alku: endo-). Tässä mielessä se muistuttaa restriktioentsyymejä, jotka nekin
  2. 2. ovat bakteereissa esiintyviä endonukleaaseja. Yhteistä on myös se, että sekä CAS että restriktioentsyymit ovat bakteereiden puolustautumiskeinoja bakteeriofageiksi kutsuttuja viruksia vastaan. CAS-proteiineja tunnetaan useita erilaisia: esim. CAS9-pilkkoo kaksijuosteista DNA:ta, CAS13 yksijuosteista RNA:ta, CAS14 puolestaan yksijuosteista DNA:ta. Eri bakteerilajeissa esiintyy hieman toisistaan poikkeavia CAS-proteiineja. Uuden virusperäisen DNA:n liittäminen CRISPR-sekvenssiin (kuva 73) Kuva 73 esittää virusinfektion etenemistä bakteerisolussa, johon kyseinen virustyyppi on asettumassa ensimmäistä kertaa. Kyseinen virus on siis bakteerille tuntematon. Tässä tapahtumat etenemisjärjestyksessä. a. Bakteeri tuottaa CAS1-nimistä endonukleaasia (kuvassa kohta 3). Tämä proteiini katkoo nukleiinihappoja, siis DNA:ta tai RNA:ta. b. Kun bakteeriin tulee viruksen DNA:ta, CAS1 pilkkoo sen lyhyiksi pätkiksi (kuvassa 73 kohdat 1, 2 ja 3). CAS1 tunnistaa nämä, sillä virus-DNA:ssa esiintyy tiettyjä, juuri viruksille ominaisia emäsjärjestyksiä ns. PAM-sekvenssejä. c. CAS1 toimii yhteistyössä CAS2-proteiinin kanssa. CAS2 istuttaa CAS1:n tuottamat lyhyet virusgenomijaksot bakteerin CRISPR-sekvenssiin. Tällöin bakteeri "muistaa" infektion ja voi myöhemmin puolustautua sitä vastaan. CAS1 ja CAS2 toimivat bakteereissa dimeerinä, toisin sanoen toisiinsa liittyneinä. (Samaan tapaan dimeerinä toimivat soluissa vaikkapa ribosomin isompi ja pienempi puolikas. Myös monet aitotumallisille soluille ominaiset transkriptiofaktorit ovat kaksiosaisia dimeerejä.)
  3. 3. Mitä ovat tracr-RNA (trans-activating CRISPR-RNA), CAS9, pre-crRNA (pre-CRISPR-RNA), crRNA (CRISPR-RNA) sekä sgRNA (single stranded guide-RNA) (kuva 74)? Bakteereissa CRISPR-CAS-koneisto edellyttää kolmen eri geenin samanaikaista toimintaa. Menetelmää käsittelevässä keskustelussa näiden geenien tuottamat molekyylit tulevat usein esille. Siksi ne on tarpeen tässä yhteydessä selittää, vaikka solubiologisessa tutkimuksessa osa bakteereissa toteutuvista geenitoiminnoista voidaankin ohittaa. Tällaisia molekyylejä ja niitä koodaavia geenejä ovat tracr-RNA, pre-crRNA sekä CAS9. Lisäksi kuvan 74 selitetekstissä esiintyvät käsitteet crRNA ja sgRNA. Tracr-RNA ja pre-crRNA-geeni tuottavat pelkkiä RNA-molekyylejä. Näiden geenien koodaamat RNA-molekyylit eivät siis etene translaatioon asti, joten ne eivät koodaa proteiinirakenteita. CAS9-geeni sen sijaan tuottaa asianomaisen proteiinin CAS9. CAS9-proteiini ei pysty virusten torjuntaan sellaisenaan, vaan sen aktivoimiseen tarvitaan samanaikaisesti kahta edellä mainittua RNA-molekyylityyppiä: tracr- (=Trans-Activating-CRISPR-RNA) ja crRNA (=CRISPR- RNA). crRNA syntyy pre-crRNA-molekyylin pilkkoutuessa lyhyemmiksi jaksoiksi. Tutkijat pystyvät valmistamaan tracr- ja crRNA-molekyylien yhdistelmiä. Näitä kutsutaan nimellä opas-RNA (sgRNA = single stranded guide-RNA). sgRNA aktivoi CAS9-proteiinin kiinnittymällä siihen. SgRNA:ssa oleva geenikoetin voidaan muokata emäsjärjestykseltään sellaiseksi, että se tunnistaa tutkijoiden haluamia DNA-jaksoja. CRISPR-CAS-geenistön toiminta bakteerille jo ennestään tuttujen viruksien torjunnassa (kuva 74) Koska CRISPR-CAS-toimintoihin osallistuvat geenit toimivat bakteerissa samanaikaisesti, alla olevassa kuvassa 74 esiintyvät numerot eivät suoranaisesti kuvaa toimintojen tapahtumisjärjestystä. Siksi seuraavassa on tiivis, etenemisjärjestystä paremmin ilmentävä yhteenveto kuvan 74 tapahtumista (selitykset myös kuvassa). 1. Aluksi bakteeri tuottaa CRISPR-sekvenssistään (kohta 10) koko sekvenssin mittaisia pitkiä pre-crRNA-molekyylejä (kohdat 3 ja 4). 2. Samanaikaisesti CAS9-proteiinia (kohta 6) koodaava geeni (kohta 5) tuottaa CAS9- proteiinia. 3. Myös tracr-RNA:ta (kohta 8) koodaava geeni (kohta 7) transkriptoituu hiuspinniä muistuttavaksi RNA-molekyyliksi. Se sisältää pre-crRNA-molekyylissä esiintyvien palindromisten (kohta 1) jaksojen peilikuvia. Lisäksi tracr-RNA:ssa on jaksoja, joiden avulla se kiinnittyy CAS9-proteiinin poimuihin toimien samalla CAS9-molekyylin aktivaattorina (kohta 9) (tracr-RNA on lyhenne sanoista trans activating crRNA). 4. Toisiinsa liittyneinä tracr-RNA ja CAS9 katkovat pitkän pre-crRNA-molekyylin lyhyiksi crRNA-molekyyleiksi (kohdat 2, 9 ja 11) palindromijaksojen osoittamista kohdista (crRNA tulee sanoista CRISPR-RNA).
  4. 4. 5. Valmiit crRNA-molekyylit liittyvät CAS9-molekyyliin (kohta 11). Niiden sisältämä emäsjärjestys toimii 20 nukleotidin mittaisena geenikoettimena (kohta 12). Tämä pystyy tarvittaessa tunnistamaan virusgenomissa olevan komplementaarisen emäsjärjestyksen ja kiinnittymään siihen (kohdat 11, 12 ja 13). 6. Jos tällaisia emäsjärjestyksiä sisältävä virus-DNA-jakso ilmestyy bakteerisoluun, CAS9 kiinnittyy tähän, pilkkoo viruksen DNA:n toimimattomaksi ja estää viruksen lisääntymisen. 7. Tutkijoiden valmistamia crRNA-molekyylejä kutsutaan nimellä opas-RNA (sgRNA = single stranded guide-RNA). Opas-RNA-molekyylissä molemmat bakteereissa esiintyvät RNA-jaksot (tracr- ja crRNA) ovat yhtenä yhtenäisenä RNA-molekyylinä. Tämä pystyy sekä kiinnittymään CAS9-proteiiniin että toimimaan ohjelmoitavana geenikoettimena. sgRNA:n emäsjärjestys voidaan nimittäin muokata tunnistamaan haluttuja DNA-jaksoja.
  5. 5. Mihin bakteeri tarvitsee CRISPR-sekvenssin tuottamia geenikoettimia, jos kerran jo CAS- proteiinitkin toimivat restriktioentsyymien tapaan? Kun virus infektoi bakteerin, on torjunnan tapahduttava nopeasti. Usein käykin niin, että jotkin virusyksilöt onnistuvat ohittamaan CAS-proteiinit ja ehtivät jo istuttamaan oman genominsa bakteerigenomin osaksi. Virusgenomin toimiessa solulimaan alkaa pursuta virukselle ominaisia lähetti-RNA-molekyylejä. Mutta, jos CRISPR-lokus tuottaakin crRNA-molekyylejä, joissa on viruksen lähetti-RNA- molekyyleihin nähden komplementaarinen emäsjärjestys, tuloksena on RNA-interferenssi. crRNA vaientaa viruksen tuottamat lähetti-RNA-molekyylit tarttumalla emäksillään niihin ja infektio pysähtyy tähän. CRISPR-CAS-järjestelmässä on toinenkin olennainen etu restriktioentsyymeihin verrattuna. Restriktioentsyymit ovat proteiineja. Niistä syntyy uusia muotoja vain, jos niiden rakennetta koodaavissa geeneissä tapahtuu mutaatioita. Mutaatiopohjainen tuotekehittely on hidasta onnenkauppaa. CRISPR-CAS sen sijaan pysyy aina ajan tasalla alati muuttuvassa virusekosysteemissä. Ratkaiseva toimija on crRNA:ssa oleva emässekvenssi, jolloin proteiinirakenteen muutoksia ei tarvita. Bakteerin jakautuessa CRISPR-CAS-geenistö siirtyy myös bakteerin jälkeläisille. Siksipä niillä jo syntyessään on käytettävissään ”kaiken kokeneiden” esi-isiensä hankkima geneettinen immunologinen muisti. PAM-sekvenssi? CRISPR-CAS-asioissa vastaasi tulee ennen pitkää kirjainyhdistelmä PAM. PAM on lyhenne sanoista Proto-spacer Adjacent Motif (= spacerin esimuodon vieressä oleva emäsjärjestys). Se on lyhyt, yleensä kolmen emäksen mittainen, sekvenssi, joka esiintyy virusgenomissa, mutta sitä ei esiinny bakteerin omassa DNA:ssa. CAS2 havaitsee virusgenomin nimenomaan PAM-sekvenssien perusteella. Lisäksi, CRISPR- sekvenssiin istutettavat SPACER-jaksot leikataan irti tarkalleen PAM-sekvenssin edestä. Ennen istuttamista niitä kutsutaan proto-spacereiksi. PAM-sekvenssiä niihin ei kelpuuteta mukaan. PAM-sekvenssiä ei esiinny bakteerin omassa geneettisessä koodissa missään, eikä sen CRISPR-lokuksessakaan. Jos esiintyisi, CAS-proteiinit pilkkoisivat virusten lisäksi myös bakteerin omaa DNA:ta. PAM:in perusteella bakteeri tietää PAMauttaa nenuun juuri virusgenomia, ei vahingossakaan omaansa. CRISPR-CAS-menetelmät geenitekniikassa (Vertaa näitäkin kuvaan 74) CRISPR-CAS on tämän hetken merkittävin geenitekniikan tutkimusmenetelmä. Menetelmässä on paljon yhtäläisyyksiä restriktioentsyymien, geenikoettimien ja RNA-interferenssin kanssa. Erilaisia CAS-proteiineja tuotetaan nykyisin teollisesti ja niitä voidaan mikroinjektiona lorauttaa myös aitotumallisiin soluihin. crRNA:n tilalle voidaan tällöin tuottaa opas-RNA-jakso. Tällaista ihmisen valmistamaa opas-RNA-sekvenssiä merkitään sgRNA (enkuksi single stranded guide RNA). Opas-RNA:n avulla CAS9 päätyy kohdesolun DNA:ssa sellaisen sekvenssin luo, jossa on opas- RNA:han sopiva emäsjärjestys (RNA-DNA-pariutumissännön mukaan). CAS katkaisee vastaanottavan DNA:n kyseiseltä kohdalta. Lisäehtona on tähän asti ollut, että myös sopiva
  6. 6. PAM-sekvenssi osuu tuolle kohdalle. (Keväällä 2020 uutisoitiin tutkijaryhmästä, joka on onnistunut kehittämään CAS-proteiinista myös sellaisen muodon, joka toimii lähes täysin ilman PAM-sekvenssin asettamia rajoituksia (Near PAMless CAS). Pelkkä gRNA riittää tässä ohjaamaan CAS-proteiinin oikeaan kohtaan kohdesolun genomissa.) CAS tuottaa DNA:n katkaisukohtaan tylpän pään. Tylppä kohta syntyy, kun DNA- kaksoisjuosteen molemmat puolikkaat katkeavat saman nukleotidiparin kohdalta. Tylpät vauriot tarkoittavat sitä, että kromosomin jokin käsivarsi on kokonaan poikki. Tällöin solu on vaarassa hukata kerralla suuren määrän geenejään. Tällainen mutaatio on solulle erityisen vaarallinen. Ligaasi 4 niminen DNA:ta korjaava proteiini on erikoistunut korjaamaan juuri tällaisia vaurioita. Yleensä ligaasi 4 toiminnan tuloksena joitakin nukleotidejä kuitenkin katoaa. Koska geenin koko lukukehys muuttuu silloin virheelliseksi, geeni ei enää tuota toimivaa proteiinirakennetta. Tuloksena on knock out –geeni (vaiennettu geeni). Knock out -geenien avulla voidaan tutkia, millainen merkitys jonkin geenin toiminnalla / puuttumisella on solulle tai eliölajille. Jos ligaasi 4 toiminta estetään ja soluun lisätään DNA-jaksoja, joiden molemmissa päissä on katkaisukohdan molempiin puoliin sopivat lyhyetkin komplementaariset DNA-jaksot (kutsutaan myös homologisiksi jaksoiksi), katkaisupaikkaan saadaan helposti ”napsahtamaan” siirtogeeni tai muu haluttu DNA-jakso. CRISPR-CAS-menetelmä on geenisiirtojen ja knock out -geenitekniikan yleisin työkalu. Menetelmän kehittivät Jennifer Doudna Berkleyn yliopistosta ja Max Planck –instituutissa työskentelevä Emmanuelle Charpentier. CRISPR- CAS9-menetelmän muita käyttötapoja CAS-proteiinista on kehitetty myös muunnoksia, joista on poistettu sen kyky katkaista DNA:ta. Tällaisia CAS-proteiineja kutsutaan kuolleiksi ja merkitään dCAS (dead CAS). dCAS-proteiiniin voidaan liittää transkriptiofaktoreita joko suoraan CAS:iin tai pienen linkkerin (siis suorahkon aminohappoketjun) päähän roikkumaan. Näin opas-RNA johdattaa transkriptiofaktorit haluttuihin geeneihin, jolloin niiden toimintaa voidaan säädellä halutulla tavalla. CAS:iin voidaan myös liittää valoa hohtavia proteiineja (Green Fluorescent Protein GFP), jolloin nähdään, missä solun tai tuman osassa tietty geeni toimii. Deaminaasi on entsyymi, joka vaihtaa DNA:n emäksiä toisiksi. Jos deaminaasi liitetään CAS:iin, voidaan geenien emäsjärjestystä muuttaa sgRNA:han ohjelmoiduista kohdista. Geeneihin voidaan myös lisätä kolmen emäksen mittaisia STOP-merkkejä kohtiin, joissa niitä ei luonnostaan sijaitsisi. CAS yhdistettynä käänteistranskriptaasiin = Prime editing (Prime-muokkaus) Käänteistranskriptaasi on retroviruksille ominainen proteiini, joka tekee transkription väärin päin, muodostaen RNA-molekyylistä sitä vastaavan DNA-molekyylin. Kaupalliseen levitykseen on tuotettu yhdistelmägeeni, joka koodaa sekä CAS- että käänteistranskriptaasiproteiinia. Yhdistelmäproteiini paitsi löytää halutun katkaisukohdan muokattavasta DNA-jaksosta myös saman tien taikoo opas-RNA:n sisältämän emäsjärjestyksen
  7. 7. DNA-molekyyliksi katkaisupaikan kohdalle. Siksi soluun ei lainkaan tarvitse injektoida siirtogeenisiä DNA-jaksoja. Melkoisen kätevää! Tämä Prime editing niminen menetelmä mahdollistaa perinnöllisten sairauksien hoidon yksinkertaisesti niin, että opas-RNA:han valitaan terveen geenin mukainen emäsjärjestys. Kovin pitkien DNA-jaksojen muokkaamiseen tämä menetelmä ei sovellu, sillä opas-RNA on vain 20 nukleotidin mittainen. Onneksi useimmat perinnölliset sairaudet ovat yhden tai muutaman nukleotidin mittaisia mutaatioita. Tyypillinen esimerkki yhden emäksen pistemutaatiosta on sirppisoluanemia. Prime-muokkauksen kehittivät Harvardin yliopistossa ja MIT:ssä David Liu ja Andrew Anzalone tutkimusryhmineen. Geeniajurit (=Gene drives) Tavallisessa CRISPR-CAS9-tekniikassa siirtogeenisiä soluja tuotetaan mikroinjektoimalla CAS9-proteiinia, sgRNA:ta sekä siirtogeenin kopioita kohdesoluun. Injektiossa siirretään siis erikseen kolmenlaisia molekyylejä: proteiinia, RNA:ta ja DNA:ta. Geenisiirron vaikutuksia seurataan usein vain yhdessä solussa. Tai, jos kyseessä on munasolu, joka seuraavaksi hedelmöitetään, saattavat siinä esiintyvät siirtogeenit kopioitua alkion muihinkin soluihin alkionkehityksen aikana. Geeniajuriksi kutsutaan sellaista CRISPR-CAS9-mikroinjektiota, joka koostuu pelkästä DNA:sta. Tässä DNA-jaksossa, ns. kasetissa, on CAS-proteiinia, sgRNA:ta ja siirtogeeniä koodaava yhdistelmägeeni. Näin soluun siirtyy kokonainen geneettinen järjestelmä, jolla on kyky ketjureaktion tavoin istuttaa itsensä kohdekromosomiin, itsekopioitua tästä kromosomista uusiin kohdekromosomeihin ja saada sama siirtymisen ja kopioitumisen kehä jatkumaan loputtomiin myös siirtogeenisen yksilön jälkeläisissä. Geeniajurissa voi olla esimerkiksi geeni, joka estää Anopheles-hyttysen hajuaistin kehittymisen. Kun geeniajurilla varustettu yksilö parittelee luonnonvaraisen hyttysen kanssa, jälkeläinen saa kyseisestä vastinkromosomista yhden kappaleen geenimuunnellulta emoltaan, toisen taas luonnonvaraiselta hyttyseltä. Näin jälkeläisestä tulee heterotsygootti geeniajurin suhteen. Kuitenkin, kun geeniajuri alkaa toimia, CAS9-proteiini ja luonnonvaraiseen geenimuotoon sopiva opas-RNA löytävät toisensa. Opas-RNA johdattaa CAS9-proteiinin kyseiselle kohdalle luonnonvaraiselta hyttyseltä peräisin olevassa luonnonvaraisessa vastinkromosomissa, jolloin CAS9 katkaisee tämänkin kromosomin. Geeniajurissa on mukana myös koodijakso, jolla solu saadaan korjaamaan katkaistu kromosomi käyttäen mallina kasettia itseään. Näin muuntogeenin siirtokoneisto, mukanaan hajuaistin kehittymisen estävä geeni, asettuvat toiseenkin vastinkromosomiin. Samalla heterotsygoottinen genotyyppi muuttuu homotsygoottiseksi. Aina, kun tällainen hyttynen tekee jälkeläisiä, niissä toteutuu sama kehityskulku. Siksi hajuaistin tuhoava geeniversio leviää kaikkiin populaation jälkeläisiin nopeasti ja homotsygoottisesti eivätkä hyttyset enää löydä ihmisiä veriateriansa lähteiksi. Malariatartunnat saadaan vähenemään ilman, että kalojen, sammakkoeläinten, lintujen ja lepakoiden merkittävänä ravinnonlähteenä toimivat hyttyset kuitenkaan katoavat luonnon ekosysteemeistä.

×