Onderwijs brochure Management Drives

Drijfveren in het


Onderwijs
inHOUdsOPGAVe


De methode                                          2In gesprek met:

  Lia Zwaan-van Schijndel - Algemeen directeur Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs  6


 Elise Geerdink - Directeur RKBS De Verrekijker                       9


 Rob Smit - Coördinator bewegingsonderwijs Stichting Haagse Scholen             12


 Albert Renders - Algemeen directeur Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena      15


 Nynke Gerritsma - Conrector Personeel en Onderwijs Vrije School Zutphen VO         18


 Karin van Oort - Voormalig rector Veenlander College Mijdrecht/Vinkeveen          21


 Henk Lighthart - Rector Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert           23


 Ronald Gase - Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar VO Noord Nederland     25


 Marjan Freriks - Domeinvoorzitter Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam     28


 Herre Dijkema - Directeur Intern Servicebedrijf Rijn IJssel                31Voorbeeldpagina’s                                      34Slot                                             45
VAnUit resPect dUrVen zeGGen wAt je dwArszit…


             Waarschijnlijk delen wij een      Medio 2010 heb ik de kans gekregen bij Management
             grote passie: het begeleiden      Drives om mij volledig in te gaan zetten voor het
             van leerlingen in hun ontwik-      opzetten van een aparte afdeling voor het onderwijs.
             keling in de breedste zin van      Dit heeft ertoe geleid dat wij een specifieke versie van
             het woord. Daarom stel ik mij      de drijfverentest hebben ontwikkeld voor het onderwijs.
             graag aan u voor. Ik ben mijn      Als jezelf kennen de sleutel is van succes, dan is dat bij
             loopbaan namelijk gestart in      uitstek van belang voor de doelgroep die werkt met onze
             het onderwijs. De liefde voor      kinderen.
             kinderen en de passie voor
het onderwijs heb ik vastgehouden toen ik de overstap      In al die tijd dat ik Management Drives toepas in het
maakte naar een organisatie-adviesbureau. Hier heb ik      onderwijs lijken de zeggingskracht en toepassingsmo-
mij verdiept in het gedrag van mensen en de dynamiek       gelijkheden nog steeds vrijwel onuitputtelijk. Om u
van groepsprocessen. Ik heb altijd een voorkeur gehad      daarvan een beeld te schetsen, hebben wij tien managers
voor de trainings-, coachings- en adviestrajecten binnen     uit het onderwijsveld gevraagd om hun ervaring met u
het onderwijs. En dat zijn er veel geweest! Gelukkig maar,    te delen. Bijvoorbeeld over teams die zich bewust zijn
want wat zou er met de kinderen gebeuren als wij zouden     geworden dat meer overleg en nog betere afspraken niet
stoppen met onze eigen persoonlijke ontwikkeling?        de oplossingen waren voor een betere samenwerking,
                                 maar juist elkaar aanspreken en vanuit respect durven
Toen ik in 2004 directeur werd van dit adviesbureau,       zeggen wat je dwarszit. Of over scholen die de focus
kwam ik in aanraking met Management Drives. Er ging       hebben kunnen verleggen naar resultaat en efficiëntie;
een wereld voor mij open. Dit instrument gaf antwoord      die van bezuinigingen een kans wisten te maken en nu
op vragen van klanten en onszelf waar wij tot nu toe het     zelfs opbrengstgericht aan de slag zijn. Stuk voor stuk
antwoord schuldig op moesten blijven. Waarom doen        prachtige verhalen die voor u een inspiratie kunnen zijn.
mensen soms niet wat zij wel kunnen? Waarom lopen wij
als team steeds tegen dezelfde problemen op? Inzicht in     Als deze brochure uw interesse heeft gewekt om kennis
drijfveren van mensen bleek steevast het begin te zijn      te maken met Management Drives Onderwijs, kom ik
van grip op de ontwikkeling van het individu, het team      graag bij u langs om u te ontmoeten. Hopelijk tot ziens!
en de organisatie. Voor mij was het daarom logisch om
Management Drives in te zetten voor de bakermat van
onze ontwikkeling: het onderwijs.


                                 Astrid Oostrom
                                 Directeur Onderwijs Management Drives
                                 info@managementdrives.com
                                 tel +31 (0)30-63 55 400
                               1
de metHOde
                 MenS                       viSie

             mensen verbinden                 Analyseren
             contacten leggen                 conceptualiseren
             communiceren                   Visie formuleren
             draagvlak zoeken                 innoveren
             Harmonie creëren                 inspireren                            StrAteGie

                         Vooruitgang boeken
                         Ambities hebben
                         Uitdagingen aangaan
                         resultaten halen
                         efficiency creëren              StrUCtUUr           fOCUS          MiSSie

             structureren      Kracht gebruiken     Veiligheid creëren
             Organiseren      tempo maken        Familiegevoel creëren
             zekerheden creëren   Knopen doorhakken     traditie levend houden
             Plannen        confronteren       identiteit behouden
             Afspraken nakomen   druk opbouwen       dienstbaar zijn
de metHOde
Management Drives is een unieke methode om naar         Daarnaast helpt Management Drives bij de ontwikkeling
mensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel     van een gemeenschappelijke visie, de vertaling naar
snel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde       een heldere strategie en van daaruit naar gedragen
leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Als          jaarplannen.
gevolg daarvan hebben we een bepaalde voorkeursstijl,
met als valkuil enerzijds continu te overdrijven en
anderzijds andere zaken geen aandacht te geven.         de mAnAGement driVes test
We zitten als het ware gevangen in onze eigen denk-       De Management Drives test is een online vragenlijst
patronen.                            die drijfveren meet van individuele medewerkers en
                                 van daaruit de vertaling maakt naar teams, business
Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de         units en de gehele organisaties. Een beter begrip van
vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft       deze drijfveren helpt teams en organisaties om beter te
nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen       communiceren, helpt mensen verder in hun ontwikkeling
immers in hoge mate hoe een individu, team of een        en helpt de prestaties van teams te verbeteren.
organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft
bepaalt namelijk in grote mate zijn waarneming, zijn       De test is geschikt voor iedereen in een werkomgeving.
gedrag, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen,      Al meer dan 200.000 mensen uit de meest uiteenlopende
de zaken waar hij graag energie aan geeft, zijn manage-     functies hebben de vragenlijst ingevuld. Dat betreft
mentstijl en eigen wijze van besluitvorming.           bestuursleden, directeuren, facilitair medewerkers,
                                 leraren en ook helpdeskmedewerkers, afdelings-
In iedere zakelijke relatie zijn het de combinaties van     managers, ministers en captains of industry.
drijfveren die maken hoe de samenwerking verloopt.
Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan of zitten we
elkaar in de weg en praten we teveel langs elkaar heen?                               2
Een voorbeeld (GEEN referentieprofiel)

                           rAAd
                         VAn tOezicHt
                                  cOlleGe
                                 VAn bestUUr
                FinAnciën
                              P&O
        bOVenscHOOls        medezeGGenscHAP
         mAnAGement

                                    identiteit
                                          leerKrAcHten
wAt wOrdt Gemeten?
Onze drijfveren bepalen ons functioneren in het team       De trainer/coach licht de uitslagen toe aan diegenen die
en binnen de organisatie. Deze drijfveren worden         de vragenlijst hebben ingevuld en laat het team vervol-
bepaald door onze neurofysiologie en door de omge-        gens zien hoe en waarom het op die wijze samenwerkt
vingsfactoren; nature en nurture! Er worden 6 drijfveren     en waar verbeteringen mogelijk zijn.
onderscheiden en gemeten, en vervolgens overzichtelijk
gepresenteerd in verschillende kleuren.
                                 cOnsUltAncy
Deze drijfveren hebben bij iedereen een verschillende       Management Drives levert een reeks aan adviesdiensten
volgorde en intensiteit. Dit resulteert in een oneindig      die gebruikmaken van deze unieke methodiek.
groot aantal verschillende profielen. De Management        Management Drives Consultancy onderscheidt zich door
Drives test meet deze drijfveren accuraat. Door de        de objectieve meting van drijfveren centraal te stellen en
drijfveren te duiden met kleuren en deze vervolgens in      de aanpak vervolgens daarop te baseren. Dit is altijd een
een vaste matrix te plaatsen, worden de resultaten op       volledig transparant en gedeeld proces. Wij zullen niet
een duidelijke en overzichtelijke manier weergegeven.       alleen verklaren waarom problemen ontstaan maar ook
                                 oplossingen voorstellen en de daarbij passende methode
                                 van implementatie aanpassen aan de organisatie.
HOe wOrden de AntwOOrden VerwerKt?                Vanuit de meetresultaten kunnen wij begrijpelijk maken
De vragenlijst wordt in circa 20 minuten online ingevuld.     waarom de ene afdeling graag wil meepraten en erbij
De antwoorden worden vervolgens verwerkt bij Manage-       betrokken wil worden, terwijl de andere afdeling juist
ment Drives met behulp van speciaal ontwikkelde analyse-     snelle duidelijkheid prefereert.
software. Het resultaat wordt altijd teruggekoppeld door
een gecertificeerde trainer/coach. Daarbij hoort ook een     De taak die vervuld moet worden is een belangrijk
uitgebreide uitlegbrochure, waarvan een aantal voorbeeld-     vertrekpunt bij de ontwikkeling van de organisatie, het
pagina’s zijn opgenomen in deze brochure vanaf pagina 34.     team en de individuen. De personen moeten niet alleen                               3
maken. Dit maakt het mogelijk om zelf de Management
                                 Drives methode onder licentie toe te passen en gebruik
                                 te maken van onze testfaciliteiten.


                                 De Management Drives certificatieopleiding ‘Individuele
                                 Profielen’ is een 4-daagse opleiding gericht op het meten,
de juiste competenties hebben voor de taak, hun drijfveren    interpreteren en toepassen van de testresultaten van
bepalen in grote mate op welke manier ze de taak vorm      individuen.
willen geven. Daarover overeenstemming bereiken geeft      De Management Drives certificatieopleiding voor
een basis voor goed functioneren. Vervolgens komt aan de     ‘Groepen, Teams en Organisatie-advies’ is een vervolg-
orde of mensen en groepen onderling adequaat samen-       opleiding van 4 dagen, gericht op het toepassen van
werken. Op basis van de Management Drives testresultaten     de testresultaten van groepen. De deelnemer leert
is eenvoudig te zien welke individuen uit de verschillende    groepsuitslagen samen te stellen en te interpreteren
‘subculturen’ van nature goed of minder goed communi-      waarop hij vragen leert stellen over de organisatie- en
ceren (en samenwerken) en wat daaraan te verbeteren is.     teamcultuur en methodes leert toepassen om groepen
                                 te adviseren. Daarnaast zijn er nog opleidingen op
                                 expertniveau. Voor een volledig beeld kunt u kijken op
OPleidinGen                           onze website www.managementdrives.com.
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de projecten op
zogeheten ‘zachte factoren’ vastloopt. In onze opleiding
leren we u met die zachte factoren, ofwel drijfveren van     internAtiOnAAl
medewerkers, teamleiders en andere stakeholders,         De test is beschikbaar in meer dan 10 talen en daarmee
om te gaan.                           goed inzetbaar voor multiculturele instellingen, inter-
                                 nationaal werkende bedrijven en organisaties waar de
Wij bieden opleidingen aan voor managers, adviseurs,       betreffende landentaal leidend is. Testen die in verschil-
trainers en coaches die willen leren hoe ze die zachte      lende talen gemaakt zijn kunnen gezamenlijk worden
factoren inzichtelijk en beter beheersbaar kunnen        verwerkt. Kleuren zijn immers universeel.                               4
de OnderneminG                           de eiGenAren
Wij geloven in een moderne vernieuwende samenwer-          Management Drives is een zelfstandige onafhankelijke
king tussen u, uw organisatie en onszelf. Het werkt         BV die werkt in een maatschapsvorm met vier eigenaren.
alleen als we elkaar versterken. Het wordt een succes als      Ieder heeft zijn sporen in het bedrijfs- en overheidsleven
we elkaar verder helpen.                      verdiend en heeft zijn eigen expertise binnen de Manage-
Onze mensen en aan ons gelieerde partners zijn daarom        ment Drives methode en haar toepassingen.
stuk voor stuk geïnteresseerd in menselijke ontwikke-
ling en organisatievraagstukken en gedreven om die
twee met elkaar naar een volgende fase te helpen. Een        tOePAssinGen
volgende fase in ontwikkeling, in begrip, respect, in        Op basis van onze methode hebben we een aantal
samenwerking en succes!                       specifieke toepassingen ontwikkeld.


Management Drives bestaat ruim 10 jaar en is            • Coaching. De Management Drives methode geeft u
gestoeld op drie poten: meetbaar maken van zachte           een stevige basis om inzicht in uw eigen drijfveren te
factoren, consultancy en opleidingen. Deze drie            krijgen waardoor u anders en objectiever leert kijken
activiteiten bestaan niet naast elkaar maar zijn in elkaar      naar uw eigen profiel. In een aantal gesprekken leren
vervlochten: het een geschiedt niet zonder het ander.         wij u om te gaan met uw eigen drijfveren en die van
We leiden mensen op om met onze methode te werken,          uw directe werkomgeving.
maar wij adviseren ook organisaties om verder te
komen. Dit doen we altijd vanuit en op basis van de         • Leiderschap. Indien u als leidinggevende de drijf-
Management Drives methodiek.                     veren van uw medewerkers kunt bepalen, dan
                                   weet u ook hoe u daarin het meest inspirerend kunt
Klanten zijn beursgenoteerde, grote en middelgrote          zijn. In een trainingsprogramma beoordelen we in
ondernemingen, ministeries, zorginstellingen,             hoeverre uw drijfveren bij die van uw team passen.
onderwijsinstellingen, sportorganisaties en collega-         Indien daar een discrepantie in zit, leren wij u hoe
consultancybedrijven. Onze klanten zijn bewuste            daarmee om te gaan.
organisaties die hun mensen zien als een van hun
belangrijkste waarden en daar met alle liefde in willen       • Projectmanagement. Als projectleider heeft u te
investeren.                              maken met vele belangen en heeft u vaak niet de
                                   hiërarchische positie om zaken makkelijker voor elkaar
Onze stelling is dat ons model praktisch moet zijn en         te krijgen. Door inzicht in drijfveren leert u sneller de
een diepgaand inzicht moet bieden zonder overmatig te         belangen en belangentegenstellingen te herkennen en
simplificeren. In die spanning hebben wij Management         daarmee te werken.
Drives ontwikkeld. Na meting van honderdduizenden
mensen hebben wij het unieke model ontwikkeld            • Sales. Zodra u als verkoper in staat bent om de
dat werkt met 6 drijfveren die zowel in volgorde als         drijfveren van uw inkoper in te schatten, weet u ook
kleurintensiteit per persoon verschillen. Ieder unieke-        welke verkoopstrategie u het beste kunt volgen. In de
persoonsprofiel wordt weergegeven in een herkenbare          training leert u waarom de ene klant een ‘natural fit’
en logische vaste matrix.                       met u heeft terwijl u bij de andere klant wellicht beter
                                   uw collega kunt sturen.
De directie Management Drives: Cor, Richard, Harry en Stephan

                                5
Primair
 Onderwijsin GesPreK met liA zwAAn-VAn scHijndel,
AlGemeen directeUr rOtterdAmse VereniGinG KAtHOlieK Onderwijs (rVKO)
“Binnenhouden is een grotere
 uitdaging dan binnenhalen!”


Over de organisatie:                       Over de huidige situatie:

Hoe zou je jouw organisatie                    Hoe ziet het management van de
beschrijven?                           scholen eruit?
De RVKO is één van de grootste schoolbesturen van         Vrijwel iedere school van de RVKO heeft een directie,
Nederland voor primair onderwijs. Al ruim 135 jaar        bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur.
bestuurt en beheert de vereniging scholen voor Katholiek     Een aantal scholen kent een meerscholige directie,
Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten. Dat zijn      waarbij op iedere locatie een locatieleider werkzaam is.
54 scholen voor primair onderwijs en 3 voor speciaal       De directies zijn zoveel mogelijk autonoom en leggen
basisonderwijs, waartoe bijna 18.000 kinderen en 1.850      verantwoording af aan onze bovenschoolse managers.
personeelsleden behoren. De organisatie is plat en
warm. De katholieke identiteit is voelbaar in de gemeen-     Wat zijn de laatste drie jaar de
schapszin. Er is oog voor de kansen en belemmeringen       grootste veranderingen binnen het
van de kinderen en ouders binnen onze kleurrijke popu-      bestuur?
latie. Als algemeen directeur die met name gericht is op     De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd op het welbe-
personeel en personeelsbeleid blijf ik dicht bij de scholen    vinden van de leraar, zowel op het gebied van persoon-
en de mensen in het veld, zodat ik weet wat nodig is om      lijke ontwikkeling als ook op het gebied van welzijn.
optimale kansen te bieden aan al onze leerlingen.         Goed toegeruste leraren bereiken betere resultaten en
                                 staan met meer plezier voor de klas. In toenemende
Welke positie neemt de RVKO-                   mate hebben we ons de afgelopen jaren zorgen gemaakt
organisatie in de maatschappelijke                om de afnemende instroom en toenemende uitstroom
omgeving in?                           van mannelijke leraren. Veel leerlingen op onze scholen
Met name in de binnenstad van Rotterdam heeft de         komen uit eenoudergezinnen en worden uitsluitend door
RVKO een grote maatschappelijke rol. Van oudsher         vrouwen opgevoed. Zij kennen vrijwel geen mannelijke
heeft het Katholiek onderwijs haar deuren geopend
voor alle sociale klassen en culturen. Daarmee is een
enorme hoeveelheid kennis opgebouwd in het omgaan
met achterstanden en diversiteit. Vanuit deze kennis
leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikke-
ling van onze leerlingen en daarmee aan de toekomst
van de stad. Zo heeft onlangs onze Emmausschool de
Dr. Mommersprijs gewonnen, een prijs voor excellente
scholen in Nederland die doelgericht hebben gewerkt
aan het verbeteren van de kwaliteit van hun lees- en
taalonderwijs. Een goede taalbeheersing is voorwaarde
om je optimaal te kunnen ontwikkelen.                               6
rolmodellen. Het heeft daarnaast een positieve invloed
op de sfeer in de klassen en de teams als er meer
mannen zijn. Voor alle kinderen is het goed als er een      “Goed toegeruste leraren
evenwichtige verdeling komt tussen juffen en meesters.
                                bereiken betere resultaten
De RVKO is toonaangevend bij ontwikkelingen en inno-      en staan met meer plezier
vaties in het onderwijs en bepaalt mede welke nieuwe
wegen worden ingeslagen. De landelijke ontwikkelingen
                                  voor de klas.”
om het tekort aan mannen voor de klas tegen te gaan
duurden ons te lang. Daarom hebben wij het initiatief      mentvoering. Op dat moment was door het vertrek van
genomen tot een Hij-instroomtraject. Daartoe hebben       twee collega’s binnen het bestuursbureau een nieuw
wij een mannenklas op de Pabo geïnitieerd en gefaci-      managementteam gevormd. Het bleek niet eenvoudig om
liteerd. Onze doelstelling is dat iedere leerling die aan    te komen tot een optimale verdeling van taken, verant-
onze zorg is toevertrouwd in zijn of haar schoolloopbaan    woordelijkheden en bevoegdheden. We hebben daarop de
tenminste twee jaar een mannelijke leraar treft.        hulp van Astrid Oostrom ingeroepen om door middel van
                                Management Drives hieraan een goede invulling te geven.
Over management drives:

Via welke weg is Management Drives               Wat heeft Management Drives teweeg-
op jullie pad gekomen?                     gebracht?
In januari 2006 bleek dat een aantal van onze scholen      Management Drives heeft de relatie gelegd tussen
met behulp van Management Drives tot bijzondere         individuele drijfveren, teambuilding en organisatieont-
resultaten was gekomen op het gebied van manage-        wikkeling. Het inzicht dat we hebben gekregen door deze                              7
c V l i A z wA A n

  “Wat maakt jou als                                 Lia Zwaan (1956) heeft een lange

directielid zo bijzonder?”                              carrière achter de rug bij de rotterdamse
                                           vereniging voor Katholiek Onderwijs.
                                           tijdens haar studie rechten is zij in 1976

sessies is opmerkelijk en tot op heden plukken we                   in contact gekomen met de rvKO, eerst

daar de vruchten van. Sindsdien hebben we het instru-                 in een onderwijzende functie, later in een
                                 functie op het bestuursbureau. in 1985 is zij daar benoemd
ment meerdere malen ingezet om een verdiepingsslag
                                 tot adjunct-secretaris (later algemeen directeur). in die functie
te maken als managementteam. We waren inmiddels
                                 is zij belast met de interne organisatie van de rvKO met name
zo enthousiast geraakt, dat we een tweedaagse hebben
                                 waar het personeelsbeleid en beheer betreft en participeert zij
georganiseerd voor al onze directieleden, die geheel
                                 in diverse onderwijsgerelateerde organen en besturen binnen
gewijd was aan Management Drives. Daarbij lag de
                                 de gemeente rotterdam.
focus op de volgende onderwerpen: Hoe kun je als
(adjunct-) directeur je teamleden motiveren, stimu-        wat Astrid Oostrom met management drives heeft
leren en ondersteunen zodat zij het verschil kunnen        gedaan binnen de rVKO
uitmaken voor de leerlingen? Wat maakt jou            • Diverse loopbaan- en coachingstrajecten met behulp van

als directielid zo bijzonder?                    Management Drives
                                 • Management Drives-sessie met bovenschools MT

De laatste twee jaar zetten we het instrument preventief     • Verdiepingssessie op missie en visie van het MT en de

in op scholen waar de communicatie en samenwerking         onderlinge samenwerking

aandacht behoeven. Wij hebben gemerkt dat Manage-         • Clustertweedaagse “Trots op jezelf, jij maakt het verschil!”

ment Drives een waardevolle bijdrage levert aan het         om directeuren en adjunct-directeuren ook bewust te maken
                                  van hun drijfveren.
vergroten van eenheid, uniformiteit en professionaliteit
                                 • Op schoolniveau begeleiding MT n.a.v. inspectierapporten
binnen teams. Daarom hebben wij recent een Corporate
                                 • Op schoolniveau Teamsessie professionele samenwerking en
testfaciliteit aangeschaft. Dit is een internet-gebaseerd
                                  communicatie
testmanagementsysteem, waarmee wij zelf testen via het
                                 • Op schoolniveau verdiepingssessie teamontwikkeling
internet kunnen uitgeven en beheren. Onze organisatie
                                 • Verdiepingssessie Bovenschools MT op communicatie en
krijgt hiermee de mogelijkheid om zelfstandig testen
                                  samenwerking, introductie nieuw Mt-lid
aan te maken en te verwerken. Medewerkers van het
bestuursbureau van de RVKO die verantwoordelijk zijn
voor personeel hebben wij laten certificeren om het       dat binnen het Hij-instroomtraject de juiste mannen
instrument te kunnen gebruiken bij o.a. werving en       een passende begeleiding en plaats krijgen binnen de
selectie, mediation en teamontwikkeltrajecten op onze      organisatie. Binnenhouden is een grotere uitdaging dan
scholen. Hiermee kunnen wij ons er ook van verzekeren      binnenhalen!
                              8
Primair
                                                        Onderwijs
in GesPreK met elise GeerdinK, directeUr rKbs de VerreKijKer
“Uit onderzoek is gebleken
 dat kinderen meer presteren
 als je hoge verwachtingen
 van hen hebt.”
Over de school                         maken hebben komen hier expliciet naar voren, van
Kun je iets vertellen over de school              kleine opvoedingsproblemen tot zeer grote zaken.
waar jij verantwoordelijk voor bent?              Binnen het team houden 18 leerkrachten zich bezig met
De Verrekijker in Bergen op Zoom is een van de scholen     vragen als: Hoe ga ik daar mee om? Wat is mijn rol als
            van de de Lowys Porquin         leerkracht? Pak ik de begeleiding zelf op of moet ik door-
              Stichting. Onder de stichting    verwijzen? Na de zomer vormen wij een Brede School met
               vallen 31 scholen in de      een mooi geheel van peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,
                Zuidwest-hoek van        Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau.
                Brabant. De Verrekijker     Waar ik voor wil waken is dat het geen verzamelgebouw
                is een echte buurtschool.    wordt, maar een intensieve en constructieve samenwer-
                 De wijk waar de       king met alle partijen. De school krijgt ook een nieuwe
                 school staat zit       naam: Het Palet. Als je de talenten die allerlei mensen in
                 in een project van      deze samenwerking meebrengen op het palet aanbrengt,
                stedelijke vernieuwing.    kun je een prachtig schilderij maken.
                De problemen die met
                opvoeding en ontwik-      Over de ontwikkelingen

               keling van kinderen te      De brede school:
                                welke ontwikkelingen verwacht je?
                                Wij worden gezien als een zwarte school, terwijl wij minder
                                zwart zijn dan sommige ouders denken. Wij willen ons
                                meer focussen op de autochtone buurtbewoners. Kom
                                nu eerst eens binnen, kom eens kijken wat wij te bieden
                                hebben, wij hebben een goed product. Wij zijn nu bezig
                                  om vast te leggen wat goed werkende interventies in
                                   de leerlingenzorg zijn. Samen met de zorgroute
                                     zou dat onze resultaten moeten verbeteren.
                                      Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer
                                        presteren als je hoge verwachtingen van hen
                                         hebt. Wat dan toch hard aankomt, zijn de
                                           bezuinigingen. We moeten hetzelfde
                                            werk leveren met minder mensen
                                             en middelen, maar ik denk dat het
                                             wel gaat lukken. Je kan heel crea-
                                              tief worden van dit soort zaken.
                                              Wat je te besteden hebt moet je
                                              heel bewust gaan inzetten.

                              9
“In een vrij korte tijd heb
                   ik hier veel winst gehaald
                     binnen een team waar veel
                        aan de hand was.”
En jullie hebben onlangs je missie                hebben wij voor jouw aanpak met Management Drives
bijgesteld. Hoe is dat gegaan?                  gekozen. Wij zijn begonnen met het afnemen van de test
Ik ben hier drie en een half jaar geleden begonnen. Ik      bij het net samengestelde managementteam. Toen bleek
wist dat hier een hoop uitdagingen lagen, zowel bij        dat wij heel veel op elkaar leken. Die ‘beheerskant’ van
de inhoud en kwaliteit van het onderwijs richting de       de blauwe drijfveer is in ons MT minder aanwezig. Bij
kinderen als bij de teamsamenwerking en communicatie.       collega’s die dat wel hebben, heb ik in het verleden best
Het is een team waar veel is gebeurd. Natuurlijk lag er      wel wat irritaties gehad. “Daar heb je ze weer, muggen-
een missie en een visie, maar ik voelde het niet, ik zag     zifters…” Nu moet ik er wel om lachen. Die ergernissen
het niet en ik beleefde het niet. Als ik een intakegesprek    worden ook weggenomen. Je ziet de kwaliteiten ervan en
houd voor een nieuwe leerling, vind ik het belangrijk       kan ze beter inzetten. Wij hebben een collega gevraagd
dat je waarmaakt wat je zegt; dat mensen dat voelen en
merken. Wij zijn een traject ingestapt om te benoemen
wat onze kernwaarden zijn. Daar zijn wij op gaan voort-
borduren met de letters van Palet. P voor Persoonlijke    “Daar heb je ze weer,
ontwikkeling. A voor Alert zijn op talent en er actie in   muggenzifters…”
nemen. L voor Leren communiceren: spreek ik de juiste
persoon aan, zeg ik de juiste dingen? E voor Efficiënt:
je wilt toch een gezamenlijk resultaat halen. En T voor
Transparant: wij willen toegankelijk zijn naar elkaar,
open staan voor elkaar. Dat is wat je wilt uitdragen en
als het goed is zie je dat ook terug in de school. Dan
voel je dat, dan merk je dat door de opmerkingen en de
afspraken en zie je het in de structuren die er zijn.


Over management drives

Hoe ben je met Management Drives
in aanraking gekomen?
Twee jaar geleden stopte ik de samenwerking met een
bureau dat niet meer voor het gewenste effect zorgde.
Een regioadviseur van het Vervangingsfonds heeft
mij toen een aantal bureaus genoemd die ons zouden
kunnen ondersteunen. Naar aanleiding van gesprekken                               10
voor het MT, die voorheen niet zo voor de hand liggend
                                             cV elise GeerdinK
was. Dat is mede door drijfveren gekomen, omdat hij
                                             elise is sinds 1980 in het basisonderwijs
kwaliteiten meebrengt waar wij in de ontwikkeling van                  in Bergen op Zoom werkzaam. Zij is
onze school gebruik van kunnen maken en waardoor wij                   begonnen als leerkracht op De Borghoek.
als team veel meer in balans zijn.                            in 1985 maakt zij de overstap naar De
                                             Welle, waar zij in 1990 adjunct-directeur
Als ik zie wat wij in dat jaar geleerd hebben en hoe wij                 werd en in 2001 directeur. in 2007 is zij
veranderd zijn, hebben wij een hele grote slag in een vrij     naar rKBS De verrekijker gekomen. Binnen de Lowys Porquin
korte periode geslagen. Er is een basis van vertrouwen       Stichting zit zij tevens in de werkgroep Onderwijsinhoudelijke
naar elkaar gekomen. Je spreekt je makkelijker uit. Ook       zaken, die onder het bestuur valt. Daarvoor heeft zij in de
binnen het team leerkrachten is men zich nu bewust van       werkgroep Personeel gezeten.

de eigen kleuren en de kleuren waar zij tegenaan lopen.
                                  wat heeft management drives gedaan binnen rKbs
Het leren begrijpen van elkaar, daar zie je zeker bewe-
                                  de Verrekijker?
ging in. Het team begrijpt nu ook hoe wij in elkaar zitten
                                  • Management Drives-sessie in het kader van een MT--
en zij geven ons feedback met behulp van de kleuren
                                   ontwikkeltraject
en vice versa gebeurt dat ook. Wij hebben nu draagvlak
                                  • Verdiepingssessie Management Team gericht op de borging
voor beslissingen die wij nemen. Bij sommige zaken zijn
                                   in de praktijk
wij ons zeer bewust: zo gaat het en niet anders. Daar        • Met het gehele schoolteam reflecteren op de huidige cultuur
vraagt het team ook om, om helderheid en focus. Aan de        en de visie op de ideale cultuur
andere kant zetten wij het team aan het werk. Wij geven       • Relatie leggen tussen individuele drijfveren, teambuilding en
duidelijke kaders en leggen verantwoordelijkheid bij wie       organisatieontwikkeling
het hoort.                             • Coaching directie en team m.b.t. de ontwikkeling van hun
                                   persoonlijke vaardigheden
Wij hebben onlangs bezoek van de inspectie gehad en
toen werd duidelijk welke groei wij in de afgelopen jaren
hebben doorgemaakt. Wij zijn er apetrots op, maar wij
zijn er nog niet. Het grote goed is dat wij weer een basis
hebben in de zorg die wij geborgd hebben met regels en      Waar onderscheidt Management
afspraken. Dat was niet ons sterkste punt. Mede door       Drives zich van andere instrumenten?
de drijfveren zijn wij ons ervan bewust geworden: daar      In een vrij korte tijd heb ik hier veel winst gehaald
moeten wij wat mee.                        binnen een team waar veel aan de hand was. Maar ook
                                 als een team goed draait zou ik het aanbevelen. Je
                                 krijgt inzicht in je eigen handelen. Hoe kun je nog beter
                                 worden? Hoe kun je elkaars talenten beter inzetten?
                                 Daarnaast helpt het je de problemen op te lossen die
                                 voor je liggen. Het bevordert het onderling begrip en het
                                 geeft je als directie middelen in handen om zaken zo te
                                 laten lopen dat eenieder in zijn kracht zijn dingen kan
                                 doen. Als wij een bepaalde groei kunnen doormaken en
                                 de mensen op de juiste plaatsen aan het werk hebben
                                 waarbij zij elkaar ondersteunen bij datgene wat minder
                                 bij hen past… Wat is er fijner dan een stukje vreugde in
                                 je werk?
                               11
Primair
 Onderwijs
in GesPreK met rOb smit, cOördinAtOr beweGinGsOnderwijs sticHtinG de HAAGse scHOlen
“Zij werden alleen gelaten in het
 bos en moesten zelf de weg
 terugvinden.”

Over de organisatie                          baan. Door de bezuinigingen gaan zij minder uren
Kun je iets over jouw organisatie                   gymles geven, maar meer buiten schooltijd bezig zijn om
vertellen?                              onderwijs en sport te combineren in de wijk. Naschoolse
De Haagse Scholen is een organisatie voor openbaar          sport wordt belangrijk. “Dring criminaliteit terug en
onderwijs in Den Haag, met 1967 medewerkers en 54           bevorder de gezondheid”, wordt er gezegd. Daar komen
scholen, waarvan 9 scholen voor speciaal onderwijs.          subsidies voor vrij.
Het is het grootste onderwijsbestuur hier in Den Haag.
Oorspronkelijk vielen wij onder de gemeente, maar sinds        Heeft het ook een link met de brede
drie jaar zijn wij zelfstandig. Wij hebben vooral kinderen      school?
uit de buurt en de meeste scholen in de krachtwijken,         Samen leren is samen presteren. Dat geldt voor
de achterstandswijken in Den Haag. Omdat wij openbaar         leerlingen, maar natuurlijk ook voor gymleerkrachten
zijn, mogen en willen wij geen kinderen weigeren. Daar        en voor projectleiders sport in brede scholen. Dat is dan
staan wij voor: ieder kind is welkom.                 ook precies de reden waarom wij Management Drives
                                   zijn gaan doen. Wij zagen dat de projectleiders zo
Wat is jouw rol en functie                      verschillend zijn, dat zij een geweldige denktank worden
Mijn taak is Coördinator bewegingsonderwijs voor de open-       voor alle projecten als zij elkaar gaan aanvullen. Ieder
bare basisscholen. Ik ben de spin in het web die ervoor zorgt     doet zijn project op zijn eigen manier, dus als je die
dat binnen het bewegingsonderwijs de kwaliteit bewaakt        kwaliteiten koppelt, kun je van elkaar leren. Samen leren
wordt, het personeelsbeleid klopt en de verbinding met        is samen presteren. Wij willen straks de ervaringen die
het bestuurskantoor gemaakt wordt. Er werken 66 vakleer-       de projectleiders in hun project hebben, koppelen aan
krachten bewegingsonderwijs, waarvan 5 projectleiders. De       het nieuwe project ‘brede school Moerwijk’ en kijken of
projectleiders zijn bezig met prachtige projecten om ‘sport      wij dan de grootste gemene deler voor Den Haag kunnen
in de wijk’ neer te zetten. Bijvoorbeeld: een sporttuin in      vinden: Hèt concept voor de brede school. De doelstel-
de schilderswijk. Dat is een besloten omgeving waar 500        ling is om er een groep van te maken, zodat de rest van
kinderen in de week onder toezicht allemaal verschillende       de stad kan profiteren van de expertise en werkkracht
sporten komen doen. Kinderen die anders niets doen aan        van deze projectleiders.
sport. Er zijn vijf van dit soort projecten over de hele stad.
Ik denk dat wij van alle schoolbesturen in Den Haag het        Over management drives

meest innovatief aan het werk zijn in het primair onderwijs,     Wat hebben jullie gedaan?
zeker op het gebied van bewegingsonderwijs.              Wij zijn drie dagen op Papendal verbleven, van donder-
                                   dagmiddag tot zaterdagochtend. Eerst hebben wij de
Over de ontwikkelingen                        persoonlijke profielen doorgenomen en bekeken hoe
Het nieuwe kabinetsbeleid, heeft dat                 deze op elkaar inspelen; hoe de projectleiders als groep
invloed op jouw tak van sport?                    zouden functioneren. Dat hebben wij afgewisseld met
Vakleerkrachten krijgen zo langzamerhand een andere          bewegingsactiviteiten, waar wij Management Drives-                                 12
“Samen leren is
   samen presteren.”13
Wat heeft het je nog meer heeft
                                 opgeleverd?
                                 Een mooi resultaat is dat zij nu een paar keer gezamen-
                                 lijk een presentatie hebben gegeven: o.a. voor het eigen
                                 bestuur en voor de Adviesraad voor sport. Dat heeft
                                 ertoe geleid dat de aandacht op deze club is gevestigd en
                                 dat de discussie op gang komt over naschools sporten.
                                 Nu weet ook de directeur van De Haagse Scholen wat er
                                 speelt, dat was eerst niet zo. Hij heeft nu toegestaan dat
                                 de projectleiders één keer in de zes weken een middag
                                 bij elkaar komen om over nieuwe projecten te praten en
                                 dat zij ingevlogen kunnen worden als scholen daar vraag
                                 naar hebben. Hij heeft het nut ervan ingezien.


                                 Waarvan onderscheidt MD zich van
                                 andere instrumenten?
gerichte opdrachten aan verbonden. Zo kregen zij heel       Het gaat wat meer de diepte in dan bijvoorbeeld de
snel door hoe ieders profiel in elkaar stak. Daardoor       kernkwaliteiten. Ik vind het heel duidelijk, vormgevend
raakten zij heel enthousiast. Het respect dat zij toch      en praktisch. Wat men in het verleden zei: “Daar heb je
al voor elkaar hadden werd enorm versterkt, omdat zij       hem weer.” Dat heb je nu niet. Het is volledig geaccep-
inzagen waar de sterke punten zaten. Op een gegeven        teerd. Het geeft ook een gemeenschappelijke taal. Dat
moment ontstond door het enthousiasme in de groep         praat makkelijker.
een drive en ging men ideeën uitwisselen over wat er
verbeterd kon worden. Toen zijn wij op het versterken
van hun eigen projecten gaan inzoomen. Tenslotte
                                            cV rOb smit
kwamen wij tot een concept van de brede school als
                                            na zijn opleiding als Docent bewegings-
gezamenlijk project.
                                            onderwijs aan de haagse academie voor
                                            Lichamelijke Opvoeding is rob vanaf 1979
Gecombineerd met
                                            als vakleerkracht werkzaam geweest bij
bewegingsactiviteiten?                                 verschillende openbare scholen in Den
Bijvoorbeeld met mountainbiken. Zij werden alleen
                                            haag. in 1994 maakte hij de overstap naar
gelaten in het bos en moesten zelf de weg terugvinden.
                                  een school die verbonden was aan het Pedologisch instituut
De mensen met veel rood in hun profiel zeiden: “Wij gaan      te Den haag. vanaf 2001 is rob werkzaam als Coördinator
die kant op”. Onderweg kwamen zij langs een ANWB-          bewegingsonderwijs bij het openbaar onderwijs in Den haag
paddenstoel waarop een andere richting stond aange-         wat sinds 2008 stichting De haagse Scholen is geworden.
geven. De enige die veel blauw in het profiel had, zei:       Sinds 2003 heeft hij de nevenfuncties van Docent aan de
“Hé jongens, kijk wij moeten die kant op.” “Nee!” zeiden      haagse Academie voor Sportstudies en van Bestuurslid van de
de anderen, “Wij gaan toch deze kant op.” De jongen die       stichting internationale Onderwijsontwikkeling te Den haag.
vooral groen in zijn profiel had zei: “Volgens mij moeten
wij erover praten en samen een knoop doorhakken.” In        wat heeft de roo management en Advies met behulp
                                  van management drives gedaan bij stichting de Haagse
het nagesprek kwam dat mooi naar voren. Dat heeft de
                                  scholen
ogen geopend van degenen die echt rood waren. Een van        • Driedaagse heisessie met projectleiders bewegingsonder-
hen is als een blad aan de boom omgedraaid. Vroeger gaf        wijs. Doel: er één groep van maken die elkaar versterkt door
hij gelijk aan hoe hij het allemaal wilde hebben als hij       de inzet van ieders kwaliteiten en de denktank wordt met
als projectleider een project met een paar man startte.        betrekking tot naschools sporten in Den haag. Management
Nu stuurt hij mij een mail met de tekst: “Rob, ik weet dat      Drives werd als middel ingezet en gekoppeld aan bewe-
ik wat doortastend ben, maar wat vind jij met jouw visie       gingsactiviteiten, projectmanagement en samenwerking.
daarvan?” Hij is echt vraaggericht aan het werk.                               14
Primair
                                                       Onderwijsin GesPreK met Albert renders,
AlGemeen directeUr sticHtinG OPenbAAr Onderwijs lAnd VAn AltenA
“Wij willen alle krachten
 benutten van de mensen, de
 scholen en de organisatie.”
Over de organisatie                       en missie op schoolniveau. Ik focus mij op de ondersteu-
Kun je iets over de organisatie                 ning van de directeuren. De directeuren zijn een dagdeel
vertellen?                           in de week ambulant om bovenschoolse taken uit te
De stichting is in augustus 2009 ontstaan uit de fusie     voeren. Door buiten de eigen school met elkaar mee te
van drie verschillende bestuurlijke organisaties van      kijken maken wij onderlinge afstemming, bevruchting en
openbaar primair onderwijs in het Land van Altena d.w.z.    interactie mogelijk en kunnen zij hun eigen drijfveren
in de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam.        verder ontwikkelen. Dat is een heel mooi proces.
Wij zijn gefuseerd omdat wij cultureel veel met elkaar
delen, kleinschalig waren en de drie gemeenten de wens     Wat is jullie maatschappelijke positie?
hadden om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen.      Wij kunnen heel makkelijk opereren tussen de linies
Wij hebben 7 basisscholen met 9 vestigingen, vrij        van de verschillende denominaties, omdat wij ook
gelijkmatig verdeeld over het Land van Altena. Er werken    echte openbare scholen willen zijn. Dat wil zeggen dat
ongeveer 100 mensen in 60 fte voor 900 kinderen.        wij met respect voor alle gezindten opereren. Wat ons
                                vooral onderscheidt is dat wij gaan voor het hele kind.
Met 8 directeuren hebben wij een stevig ambulant        Wij willen onderwijs bieden dat past bij de ontwikkeling
management op alle scholen. Wij geloven dat je kwali-      en mogelijkheden van kinderen en recht doet aan hun
teiten kan genereren door gerichte aansturing op visie     eigen ambitie. Wij vinden niet alleen de zelfstandige                              15
ontplooiing belangrijk, maar ook dat kinderen zich thuis    voor nodig om dat te bewerkstelligen. De vraag is: wat
voelen en zich in een groep goed weten te manifesteren.     willen wij dan als opbrengsten zien? Dat moeten wij niet
Dat betekent dat veiligheid en de sociaal-emotionele      één op één overnemen van hetgeen bijv. de inspec-
vorming centraal staan.                     teur op school terug wil zien. Het dient een bredere
                                opbrengstgerichtheid te zijn die doorleefd en dus echt
                                uitgedragen kan worden door de leerkrachten; effectief

  “De ontwikkeling staat                   en efficiënt. In de samenwerking en communicatie rond

centraal en niet
                                de beleidsvorming komt het aan op goede planmatigheid
                                en daadkracht. Dat betekent dat je ook moet weten hoe
   de stigmatisering.                     het bovenschoolse MT in elkaar zit, want op organisatie-

Het is niet goed,                        niveau moet het meer zijn dan de som van de 8 delen.
                                Wij willen alle krachten benutten van de mensen, de
 het is niet slecht: het is.”                  scholen en de organisatie.


Over de situatie                        Over management drives

Wat was de aanleiding om                    We zijn met de directeuren vier dagen
Management Drives in te zetten?                 aan de slag geweest en daarna hebben
Een van onze voormalige directeuren heeft mij op het      wij een Management Drives-dag voor
spoor van Management Drives gebracht. Wij stelden vast     alle leerkrachten gedaan. Wat heeft
dat aandacht besteed moest worden aan de teams op        het je opgeleverd?
schoolniveau om het primaire proces sterker te maken.      Het heeft mensen verrijkt met de bevestiging van hun
Hoe krijg je die eenheid tot de meest werkbare eenheid?     sterke kanten en hun minder sterke motivaties. Het is
Wat is er nodig om veranderingsprocessen in gang te       winst dat mensen dat met elkaar kunnen delen. Dat
krijgen? Wat wij nodig hebben is een opbrengstgerichte     hebben wij op MT-niveau heel sterk. Het MT was geen
manier van denken. Daar hebben wij goede schoolleiders     ingewerkt team omdat wij veel nieuwe directeuren
                              16
“Het is een professionele
                                     kennismaking.”hadden. Management Drives is wat dat betreft echt een       zie werken. Ik heb wel met andere instrumenten over
schot in de roos is geweest, omdat het houvast geeft. Het     motivaties gewerkt, maar deze kan heel goed focussen.
is een professionele kennismaking. Wij hebben bijvoor-       De ontwikkeling staat centraal en niet de stigmatisering.
beeld ontdekt dat ons MT niet overloopt van de blauwe       Het is niet goed, het is niet slecht: het is. Wij mogen het
drijfveer. Wij hebben echt wel behoefte aan systeem-        ermee doen en ermee bouwen.
denken, maar ook het rode handelen dat erna komt.


De teams hebben meer inzicht in hoe de dingen lopen                   c V A l b e rt r e n d e r s
in hun eigen school. Wij horen van leerkrachten en                    Albert renders (1954) kent het basison-
directeuren dat zij bezig zijn met wat zij in hun team                  derwijs als zijn broekzak. hij is in 1976
te weinig of te veel hebben en hoe zij dat kunnen                    begonnen als groepsleerkracht en is
verbeteren. Die manier van kijken kan je ook toepassen                  vanaf 1984 jarenlang werkzaam geweest
op de functiemix. Wij hebben heel diep met elkaar                    als schoolleider. Met het behalen van de

nagedacht over de positionering van de LB-functie. Daar                 educational Master of Superintendency,

kun je kwaliteiten aan vastkoppelen, maar minstens zo        heeft zijn loopbaan vanaf 2001 de gewenste verandering

belangrijk is de drijfveer die je bestendigd wil zien in je     gekregen: in korte trajecten, bijna altijd ad interim, de

team. Daar is Management Drives een fantastische oplos-       gewenste doelen realiseren vanuit een integrale verantwoor-

sing voor. Daarom willen wij iemand in de organisatie        delijkheid als manager. Sinds 2009 is hij in deeltijd Algemeen

die daarvoor gecertificeerd is, voor de borging in onze       Directeur van SOO Land van Altena.

gehele organisatie en bijvoorbeeld bij sollicitaties willen
                                   wat heeft management drives gedaan binnen de
wij hier snel op kunnen schakelen.                  stichting Openbaar Onderwijs land van Altena
                                   • Tweedaagse Management Drives-sessie met het MT
Zou je Management Drives adviseren                  • Tweedaagse verdiepingsslag op het implementeren van
aan andere scholen?                          doelstellingen en het creëren van een passende cultuur
Voor de school die echt wil gaan voor de principes          • Eendaagse Management Drives-sessie voor alle leerkrachten
van de lerende organisatie is dit een fantastisch en          en directeuren
probaat middel. Daar ben ik van overtuigd omdat ik het                               17
Voortgezet
 Onderwijs in GesPreK met nynKe GerritsmA,
 cOnrectOr PersOneel en Onderwijs Vrije scHOOl zUtPHen VO
“Alleen met bezielde docenten
 kun je kinderen echt tot leren
 brengen.”

 Over de school                           deel uit jezelf komen. Daarbij hoort een stuk vrijheid en
 Kun je iets vertellen over jouw school?               autonomie. Dan moet je er wel voor zorgen dat je op een
 Wij maken deel uit van de Stichting Vrije Scholen Noord       aantal punten gemeenschappelijkheid hebt. De school als
 en Oost Nederland. Deze bestaat uit drie basisscholen        sociale gemeenschap is dan heel belangrijk. Dat brengen
 en één school voor voortgezet onderwijs, met twee          wij ook aan de leerlingen over. Je leeft in een sociale
 vestigingen: één in Zutphen en één in Groningen. Deze        structuur. Daarin heb je rekening met elkaar te houden,
 vestigingen opereren zelfstandig. Beide hebben een         dus je maakt afspraken met elkaar.
 rector; de rectoren stemmen het beleid onderling af
 samen met de directeur van de stichting. Onze vesti-        Over de situatie

 ging bestaat uit een team van 100 docenten (67 fte)         Wat is jouw rol in de organisatie?
 die lesgeven aan 1045 leerlingen en daarin geholpen         Ik ben conrector Onderwijs en Personeel. Wij hebben
 worden door 20 fte onderwijsondersteunend personeel.        ook nog een conrector Organisatie en Beheer. Dat is
 Voor Vrijeschool-begrippen is het een hele grote school       een structuur waarmee wij dit jaar gestart zijn. Van
 geworden in Nederland. Dat is niet vreemd, want           oudsher kent de vrije school nauwelijks hiërarchie.
 Zutphen is een antroposofische stad.                Er was altijd een roulerend schoolleiderschap vanuit
                                   het ideaal dat er leiding gegeven moet worden vanuit
 Onze leerlingen krijgen aan het eind een eigen vrijeschool-     de plek waar het allemaal gebeurt: de werkvloer en de
 getuigschrift naast hun vmbo-t-, havo- of vwo-diploma.       klas. Uit het docententeam kwam altijd één iemand die
 Dat getuigschrift staat voor de brede ontwikkeling die de      voor een jaar of drie de rol van schoolleider had. Het
 leerlingen op onze school krijgen. Wij willen de leerlingen     nadeel daarvan is, dat niemand echt deskundig werd
 ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen die met         op het gebied van leidinggeven en management. Er
 een kritische blik in de samenleving staan. Daarin doen       zat geen enkele continuïteit in. Langzamerhand begint
 zij veel zelfkennis op. Het is aantoonbaar dat leerlingen      het leiderschap te professionaliseren. Bijna alle vrije
 die een vrije school hebben gedaan op het terrein van EQ      scholen maken momenteel de overstap naar profes-
 verder zijn in hun ontwikkeling. Je ziet bijvoorbeeld dat de    sioneel leiderschap.
 keuze voor een vervolgopleiding vaak klopt. Aan het eind
 van hun schoolloopbaan weten ze wat ze willen, want zij       Vorig jaar zijn de twee vrije scholen VO hier in Zutphen
 hebben geleerd om naar zichzelf te kijken.             samengevoegd en toen is gekozen voor deze structuur
                                   met een rector, twee conrectoren en daaronder vier
 Wat voor een type docenten werken                  afdelingscoördinatoren en twee taakgroepcoördinatoren.
 hier dan?                              Wij hebben op papier hoe de besluitvorming nu gaat.
 Het zijn allemaal heel gedreven en bezielde mensen.         Het duurt een tijd voordat het geaccepteerd is en het in
 Bezield docentschap is een van de centrale termen in de       de cultuur zit. Bij de invoering van deze structuur en
 school. Alleen met bezielde docenten kun je kinderen        de onderwijsvernieuwing die daarmee gepaard ging is
 echt tot leren brengen. Dat moet voor een belangrijk        daarom het instrument Management Drives ingezet.                                18
Over management drives                     Wat hebben jullie met
Is er een voedingsbodem voor                  Management Drives gedaan?
Management Drives?                       Met behulp van Management Drives is een schoolont-
Antroposofen kijken vanuit hun mensbeeld naar de        wikkeltraject ingezet. Om van de twee samengevoegde
volledige ontwikkeling van de mens in voelen, denken      locaties echt een nieuwe school te maken, wilden wij
en willen. Om te bekijken wat voor drijfveren mensen      het vanuit het onderwijs benaderen en de mensen
hebben, gebruiken zij aan de ene kant de tempera-       daarin meekrijgen. Wij hebben een weekend georga-
mentenleer van de oude Grieken (Hippocrates) en aan      niseerd waarop wij met het bestuur, de schoolleiding
de andere kant de planetentypen om de kwaliteiten te      en 15 docenten bij elkaar gezeten hebben. Iedereen
benoemen. Het mooie van Management Drives is dat        had de test gedaan. Er is een onderwijsgroep ingericht
dit hierop aansluit, maar dat het er een hele nieuwe      en daaromheen zijn projectgroepen opgezet. Bij de
terminologie en dynamiek aan geeft. Het accent op       samenstelling is gekeken naar de profielen: welke
bezield docentschap brengt met zich mee dat je moet      drijfveren hebben wij nodig. Zo is ook bekeken wie de
kunnen reflecteren op wie je bent, hoe je in elkaar zit    projectleider moest worden van een groep. Wij hebben
en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En dat      gekeken hoe de projectleiders met elkaar matchen.
je in staat bent om je van daaruit op een professionele    Die kregen een meer overstijgende blik om vanuit de
manier te ontwikkelen.                     verschillende projecten de verbindingen te leggen.
                                Uiteindelijk hebben wij bij de definitieve samenstelling                             19
van ons directieteam naar de kleuren en dus de balans
gekeken.                                         cV nynKe GerritsmA
                                             nynke Gerritsma (1964) werkt als

Wat merken de mensen ervan?                               conrector aan de vrije School Zutphen vO.

Het maakt je bewust van je drijfveren. Het zorgt                     na haar studie geschiedenis werkte ze
                                             als beleidsmedewerker aan de rijksuni-
ervoor dat je de dingen die je onbewust bekwaam maken
                                             versiteit Groningen. vervolgens leidde
nog bewuster kunt inzetten. Maar ook zaken waar je
                                             ze diverse projecten op het raakvlak van
geïrriteerd door raakt kun je hiermee veel meer handen
                                   kerk en samenleving. nadat ze een aantal jaren als trainer
en voeten geven. Het gedrag van anderen ga je anders
                                   heeft gewerkt maakte ze 10 jaar geleden de stap naar het
interpreteren door dit instrument, en dat helpt in het
                                   voortgezet onderwijs.
strategisch daarmee omgaan. Je ziet mensen zeggen:
“Dat ligt mij niet, dus heb ik jou nodig.” Je gaat anderen      wat heeft de roo management en Advies met manage-
bewuster in hun kwaliteiten zetten. Ik doe nog steeds de       ment drives bij Vrije school zutphen VO gedaan?
coaching van een aantal projectleiders en ik doe dat puur       • Weekendconferentie waar de basis voor de schoolontwikke-

intuïtief op basis van Management Drives. Het proces          ling gelegd is met behulp van MD Samenstellen van project-

wordt bewuster doorleefd en daarmee maak je een            en werkgroepen op basis van MD-profielen en coaching van

professionaliseringsslag.                       de voortrekkers aan de hand van hun MD-profielen
                                   • Wervings- en selectieprocedure waarbij de MD-profielen van

Hoe kan Management Drives het                     de kandidaten gematcht werden

verschil maken bij docenten?                     • Bij het samenstellen van de nieuwe schoolleiding speelde
                                    het MD-profiel een rol
In mijn visie ben je een goede docent als je weet hoe je zelf
                                   • MD-training voor de nieuwe schoolleiding
in elkaar zit. Als je kunt reflecteren op je gedrag en je weet
                                   • Coaching van nieuwe afdelingsleiders en voortrekkers door
waarom je naar leerlingen bepaalde dingen doet en nalaat.
                                    de conrector Personeel en Organisatie, mede op basis van
Dit instrument kan je daar nog meer inzicht in geven en
                                    de MD-profielen
daarmee de professionaliteit van docenten verhogen.
  “Het zorgt ervoor dat je de dingen die je onbewust
bekwaam maken nog bewuster kunt inzetten.”
                                 20
Voortgezet
                                                         Onderwijs   in GesPreK met KArin VAn OOrt, VOOrmAliG rectOr
   VAn Het VeenlAnden cOlleGe mijdrecHt/VinKeVeen
 “het is een feest
 van herkenning.”
Over de school                          ermee uit de voeten kan. Met bezuinigen is niets mis.
Kun je iets vertellen over het                  De vraag is: laat je het aan de sector over of zeg je als
Veenlanden College?                       ministerie wat eruit moet. Je ziet dat de overheid zich
Het Veenlanden College is een christelijke scholenge-      concentreert op Nederlands, Wiskunde, Engels en nog
meenschap met 1900 leerlingen voor vmbo-t t/m vwo,        een beetje op natuur- en scheikunde; meer hoeven wij
ontstaan uit de fusie van een protestants-christelijke      niet meer te weten in de toekomst. Maar wat is nu het
en een rooms-katholieke vestiging. Het is onderdeel       eigenlijke doel? Een mens is meer dan een paar vakken
van de Ceder Groep. Daaronder vallen nog vier andere       en een school is meer dan een leerfabriek. Wij hebben
scholen in Amsterdam en omgeving. Wij vinden dat wij       ook onze taak om mensen tot volwaardige burgers te
vooral een school zijn van kwalitatief goed onderwijs.      maken. En dan is filosofie, maatschappijleer en hoe wij
Een aantal jaren geleden stonden wij in de top 20 van de     met elkaar omgaan buitengewoon belangrijk.
beste vwo-scholen van Nederland. Wij willen het beste
uit leerlingen halen. Dat doen wij vanuit de christelijke    Over de situatie

waarden van onze gemeenschap. Het is belangrijk dat       Hoe trof je de school aan toen je daar
iedereen tot zijn recht komt.                  begon?
                                 De school werd top-down aangestuurd vanuit de situatie
Hoe kijk je aan tegen de verande-                uit het verleden waar het nog een kleinere school was.
ringen die op je af komen vanuit het               Er lagen weinig verantwoordelijkheden in de organisatie,
ministerie?                           terwijl het wel een grote organisatie was geworden. Er
Regelgeving moet niet zo stringent zijn dat niemand       waren wel coördinatoren, maar wij zijn overgestapt naar
                              21
een teamorganisatie met teamleiders. Een teamleider is      Wij hebben op een gegeven moment een sessie met alle
verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling      teamleiders gedaan. Wat ik leuk vind aan het Veenlanden
in een deel van de organisatie, bijvoorbeeld de havo-       is dat er niet heel veel weerstand op voorhand is, maar
onderbouw, en geeft leiding aan 15 tot 20 docenten.        het moet wel wat opleveren. Omdat ik het zelf gedaan
Daarnaast zijn wij begonnen met het introduceren van       had kon ik makkelijk aangeven waarom ik vind dat het
een professionele cultuur.                    goed is. Je leert elkaar beter kennen en je leert elkaars
                                 drives beter kennen. Het vergroot de professionaliteit
                                 van het team. Wat je op een gegeven moment hebt, is dat
                                 je denkt: “O, hier ben ik gewoon niet de beste in. Laat
                                 haar het maar vertellen, want zij heeft veel meer van die
“Management Drives zegt                      kleur in zich, dus zij gaat het oplossen.” Dat zijn hele

   iets over je drijfveren                   handige strategieën in contacten met leerlingen, ouders
                                 en docenten.
 en je allergieën en niet of
   dat goed of fout is.”                    Ik denk dat iedereen het wel leuk vindt, omdat het je
                                 een handvat geeft en een taal geeft om bepaalde dingen
                                 bespreekbaar te maken. Als je moet zeggen, “Wat ben jij
                                 drammerig”, is dat veel moeilijker dan te zeggen, “Je doet
Hoe heb je die veranderingen tot                 weer rood”. Omdat je gedragingen in kleuren benoemt
stand gebracht in je school?                   heeft het geen connotatie. Management Drives zegt iets
Het is niet zo goed om een volledig uitgewerkt plan te      over je drijfveren en je allergieën en niet of dat goed of
hebben voor een verandering, want het is een proces. Je      fout is.
laat mensen meedenken over ontwikkelingen, maar je
moet wel de richting bepalen als schoolleider. Als school-    Zou je het aan collega’s aanbevelen?
leider bewaak je het tijdpad en de grenzen waarbinnen       Ja. Ik denk dat het een heel goede manier is om een soort
de oplossingen gekozen kunnen worden. Vaak komt men        taal te ontwikkelen, kennis van elkaar te vergroten en
in eerste instantie met vrij traditionele oplossingen. Dus    situaties te analyseren. Ik geloof erin dat je in de top
is het belangrijk dat je de actualiteiten in onderwijsland    moet beginnen. Het is belangrijk dat je het zelf ervaart
volgt en van onderzoek in het kader van onderwijs en       en zelf inzicht krijgt en je bewust wordt, waardoor je het
ontwikkeling op de hoogte blijft.                 makkelijk in de organisatie kunt uitrollen.


Over management drives

Hoe ben je met Management Drives in
aanraking gekomen?
Wij hadden gesprekken over de vraag waarom je soms
zo verschillend reageert op situaties als je toch weet wat                c V K A r i n VA n O O rt

een professionele cultuur inhoud. Toen kwam iemand                    Karin heeft haar opleiding aan de hKU

met het advies om Management Drives toe te passen en                   gevolgd.

heb ik samen met een conrector de test gedaan. Grappig                  in 2000 is zij rector geworden op het
                                             Alberdingk thijm College te hilversum,
dat eruit komt wat je ook eigenlijk wel weet. Het is een
                                             waarna zij in 2005 de overstap maakte
feest van herkenning. Daarna hebben wij het met alle
                                             naar het veenlanden College in Mijdrecht
directieleden gedaan, waarbij je nog meer inzicht krijgt
                                   en vinkeveen. het onderwijs kent zij ook van de kant van
in wat elkaars voorkeursstijlen zijn en hoe je daarmee
                                   de bestuurder; van 2002 tot 2005 was zij voorzitter van
omgaat. Wij vonden het ook goed om te kijken wat wij
                                   het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Gooi en
misten. Wij hadden met elkaar te weinig groen. Dat is
                                   eemland. Sinds het nieuwe schooljaar van 2010 is Karin voor-
geen natuurlijke voorkeursstijl van ons vieren, maar dat
                                   zitter van het College van bestuur van de Stichting Katholiek
is wel belangrijk voor de organisatie, dus wij zijn daar
                                   Onderwijs Leiden.
meer op gaan letten.                               22
Voortgezet
                                                       Onderwijsin GesPreK met HenK liGHtHArt,
rectOr cHristelijKe scHOlenGemeenscHAP bUitenVeldert
“hier kan ik meer mee dan
 met andere instrumenten.
 het is praktisch en meteen
 toepasbaar in de praktijk.”
                                Als ouders over deze school praten,
                                wat zeggen zij dan?
                                Ouders praten erg goed over de school. De verbetering
                                van de kwaliteit van de school gaat van mond tot mond.
                                Men zegt dat het onderwijs op orde is. Het gebouw, na
                                de opknapbeurt en de nieuwe vleugels, wordt als fraai
                                en functioneel ervaren. Men weet dat de groep docenten
                                zeer bevlogen is. Leerlingen en ouders voelen daar heel
                                snel vertrouwen bij. Het zijn mensen die heel veel hart
                                voor de school hebben. Ik heb een belangrijke referen-
                                tiebron in de buurt: dat is mijn eigen moeder. Die houdt
                                feilloos bij hoe erover gepraat wordt en daarin zie je dat
                                de school in de buurt een betere naam opbouwt op alle
                                fronten.


                                Over de situatie

Over de school                         Uit welk dal kwam de school?
Hoe ziet de school er op dit                  Het ging helemaal niet goed met de school. Heel veel
moment uit?                          primaire processen die niet klopten. De onderwijsresul-
De Christelijks Scholengemeenschap Buitenveldert        taten waren onvoldoende. Veel achterstallig onderhoud
is één van de vijf scholen van de Ceder Groep. Onze      in het gebouw en de nieuwbouwplannen zaten vast.
school heeft een teamstructuur. Iedere teamleider is      De mensen die hier werkten hadden geen sturing. De
verantwoordelijk voor zijn eigen afdeling: brugklas,      school was door de inspectie op de lijst met zwakke
mavo, havo of vwo. Daarboven hebben wij een school-      scholen geplaatst. Dat is het moment geweest waarop er
leiding van drie mensen: rector, conrector onderwijs en    ingegrepen is. Een algemeen directeur van Ceder heeft
conrector personeel.                      mij en de rector van het Veenlander College aangesteld
                                om de veranderingen in gang te zetten.
Op dit moment hebben wij zo’n 700 leerlingen en dat
groeit door tot ongeveer 850. In het jaar dat ik kwam,     Wat hebben jullie onderwijskundig
was de toevoer van de basisscholen opgedroogd tot 80      aangepakt en veranderd?
aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Nu zitten wij op      Stukje bij beetje hebben wij de zaak weer recht gekregen.
196 aanmeldingen. Ik ben er trots op dat ik rector ben     Een van de eerste zaken die wij op orde moesten brengen
van een Amsterdamse school, die een afspiegeling is van    was de herkeuring van de inspectie. Daarvoor hebben wij
de Amsterdamse maatschappij en waar de leerlingen       een aantal zaken in het onderwijs kwalitatief verbeterd.
goed met elkaar omgaan.                    Wij hebben de secties bij ons geroepen en geconfron-                             23
onderwijs is zo rood als het maar kan. Die gaat rechtdoor
                                 en dat kan onze school goed gebruiken. Iemand die zegt:
                                 “Heb je nu alweer je cijfers niet ingeleverd?” De conrector
                                 personeel komt uit de organisatie en heeft meer blauw
                                 en groen. Zij bewaakt de goede dingen uit het verleden
                                 en zorgt voor draagvlak bij de mensen. Ikzelf ben oranje,
                                 wat het kleurenpalet redelijk compleet maakt. De school
                                 moest op de schop en die is ook op de schop gegaan, maar
                                 er zijn natuurlijk ook dingen die heel erg goed waren. De
                                 discussie daarover moet je aangaan met elkaar.


                                 Zijn er veranderingen de afgelopen
                                 periode die je toe kan schrijven aan
                                 dit instrument?
“Je zag dat wij de juiste                     Het heeft zeker een goede invloed gehad op onze
 mensen bij elkaar hebben.”                    communicatie. Het maakt het allemaal wat transparanter.
                                 Wij praten nu wel eens in kleuren: “Je bent er weer rood
                                 doorheen gevaren.” Je gaat ook denken in kleuren, dat is
teerd met de resultaten. Soms wisten zij niet dat niet aan    makkelijk. Ik vind het een verhelderend instrument, ook
de eisen van de inspectie werd voldaan. De resultaten       in de verdeling van taken. Het is bijvoorbeeld nooit fijn
maakten wij ook gerust openbaar, met naam en toenaam.       om een gesprek te voeren waarin je moet aangeven dat je
Ik weet nog dat ik op dat moment ook zelf een eind-        niet meer van iemand gebruik gaat maken als docent. En
examengroep nam voor economie. Toen dacht ik: “Henk,       dan weet ik ook: dat is een gesprek waar ik de conrector
dit is wel het moment waarop je het moet laten zien.” Ik     personeel bij betrek. Dat werkt ook echt. Hier kan ik
heb nog nooit zo hard gewerkt om ervoor te zorgen dat       meer mee dan met andere instrumenten. Het is praktisch
de discrepantie tussen schoolexamen en eindexamen         en meteen toepasbaar in de praktijk.
helemaal in orde was. En dat werkt wel. Je zag dat het
snel resultaten opleverde, dat secties erover na gingen      Het is ook handig om het van je hele management te
denken, plannen maakten en er bewust mee bezig waren.       weten. Wij gaan het nu uitbouwen: de teamleiders door
                                 de molen te halen. Het is ook goed voor hen om te weten
Wat mij betreft staan de deuren van de klassen open. Het     hoe zij met bepaalde dingen omgaan. Ik heb toevallig
is goed als je collega ook bij je komt kijken. In het team    vandaag de data doorgegeven waarop wij de sessie
is nu afgesproken dat iedere docent twee maal in het jaar     gaan houden. Daar doen wij als schoolleiding aan mee.
bezocht wordt en zelf twee bezoeken doet. Daar komt        Mensen mogen weten hoe het is. Waarom zouden wij dat
een verslag van. Dat verzamelen wij en dan zien wij wat      geheim houden? Het is goed om te weten waar je elkaar
de gemeenschappelijke deler is wat er in ons onderwijs      kan aanvullen.
verbeterd moet worden.


Over management drives
                                            c V H e n K l i G t H A rt
Wanneer is Management Drives in
                                            henk Ligthart, geboren op 8 maart 1961
beeld gekomen?                                     in Amsterdam, is na zijn studie geografie
Dat is meer dan een jaar geleden. Het is goed om
                                            aan de UvA in 1987 als docent aan de slag
Management Drives als schoolleiding te doen om te weten
                                            gegaan op het hervormd Lyceum West.
hoe mensen in elkaar steken, hoe je elkaar aanvult en of                Binnen deze school is hij doorgegroeid
er evenwicht in je team is. Het was zeer verhelderend.                 van afdelingshoofd naar de functie van
Je zag dat wij de juiste mensen bij elkaar hebben. De        conrector. Sinds 2007 is hij werkzaam op de CSB, inmiddels in
een verwerpt wat bij de ander een sterk punt is of waar       de functie van rector.
in ieder geval een andere invalshoek ligt. De conrector                               24
Voortgezet
                                                     Onderwijsin GesPreK met rOnAld GAse,
VOOrzitter cOlleGe VAn bestUUr sticHtinG OPenbAAr VO nOOrd nederlAnd
“Wat ‘rood’ doet is de besluiten
 nemen en tempo erin houden.”


Over de organisatie                     Holland-Noord, van Alkmaar-Zuidwest tot Den Oever. De
Kun je iets over de organisatie               kleinste school is een praktijkschool van 140 leerlingen
vertellen?                         en de grootste is een scholengemeenschap van ruim 1000
SOVON is een openbaar schoolbestuur, waarvan de       leerlingen. In totaal hebben wij 6000 leerlingen en 800
statuten zijn vastgesteld door een viertal gemeenteraden.  medewerkers in 400 tot 500 fte. Wat betreft het personeel
Onder deze stichting vallen acht zelfstandige scholen van  streven wij naar een divers docentencorps dat zoveel
alle niveaus in het reguliere voortgezet onderwijs: twee  mogelijk een afspiegeling is van de samenleving.
praktijkscholen aan de ene kant, een gymnasium aan de
andere kant en daartussen vijf scholengemeenschappen.    Wat voor maatschappelijke rol neemt
Wij staan voor een heel gedifferentieerd onderwijsaanbod  de SOVON in?
en goed bereikbare scholen. Wij hebben een Kunst en     Leerlingen die extra zorg behoeven, worden relatief vaak
cultuurschool, een Daltonschool, een school voor twee-   aan het openbaar onderwijs toevertrouwd. Bij binnen-
talig onderwijs en topsport, en scholen met een streek-   komst geven wij feitelijk de garantie dat de leerling
functie. De scholen bevinden zich binnen de regio Noord-  met een diploma vertrekt. Is het niet op de ene school,
                       “Als collega’s met veel ‘geel’
                       het zeggen, is het goed doordacht en
                            heeft men veel vertrouwen.”
dan wel op een andere school onder dit bestuur. Omdat      veranderingen in de aansturing. Vroeger was ik algemeen
wij relatief veel zorgleerlingen hebben, krijgen wij met     directeur, nu ben ik voorzitter van het College van
grote bezuinigingen te maken. Daar komt bij dat onder      Bestuur. Besturen krijgen hun budget van het ministerie.
minister Plasterk een aantal regelingen getroffen is waar    Het College van Bestuur vertaalt dat in budgetten voor
geen dekkende vergoeding tegenover staat.            de scholen. In het Directiestatuut staat dat rectoren/
                                 directeuren verantwoordelijk zijn voor het maken en
Kun je hier een voorbeeld bij noemen?              handhaven van de begroting. Daarbij kon je in het
Een voorbeeld daarvan is de invoering van de zgn.        verleden nog zeggen: dit is de begroting, maar dat is
functiemix in het kader van het actieplan Leerkracht. Dat    slechts een richtlijn. Nu moeten wij de broekriem gaan
betekent dat wij bij gelijkblijvend budget op termijn tot    aanhalen en zeggen: dit is de begroting en die wordt
5% minder personeel in kunnen zetten dan nu.           door jullie nauwgezet uitgevoerd, want anders komen
Ten aanzien van Passend Onderwijs: iedereen erkent        wij en met name jullie in grote problemen. De rectoren/
dat het aantal rugzakjes te sterk is gegroeid, maar de      directeuren zijn daar lang niet altijd voldoende van door-
bezuiniging gaat ten koste van de begeleiding van en       drongen en voor opgeleid. De tools om bedrijfsmatig te
aandacht voor kinderen.                     denken, zijn niet vanzelfsprekend bij iedereen aanwezig,
                                 waardoor een aantal rectoren/directeuren in het verleden
Over de situatie                         onbedoeld te veel geld heeft uitgegeven. Dat kan nu
Wat zijn de grootste veranderingen                niet langer. Er is een tijdelijke personeelsstop ingevoerd
voor de rectoren en directeuren?                 en de rectoren/directeuren kunnen aan de hand van
Dat zij meer bedrijfsmatig moeten denken door de         de maandelijkse rapportages goed bijhouden waar zij
                                 “Die meneer of mevrouw
                              is bijvoorbeeld helemaal geen
                                 nare dwarsligger.”
                              26
hun geld aan uitgeven. Je kunt je gang gaan als je weet
wat de budgetten behelzen en je er niet overheen gaat.
Discipline op dat punt geeft tegelijkertijd een zekere
mate van vrijheid.


Over management drives

Hoe heeft Management Drives een
bijdrage geleverd?
Het maakte bij ons een hele discussie los en vervolgens
kwamen wij tot de kern. Ik heb mijn problemen op tafel
gelegd, met name dat ik het heel vervelend vind dat niet
alle rectoren/directeuren zich houden aan afspraken
die wij gemaakt hebben. Uit de profielen blijkt dan
bijvoorbeeld een rector hoog te scoren op ‘groen’: veel
waarde te hechten aan het creëren van draagvlak en
goede verhoudingen op de eigen school. Dat betekent
dat hij het erg moeilijk zal vinden om ‘thuis’ een heel
vervelende beslissing te verkopen. Om te zeggen: “Ja
sorry, wij moeten 250.000 euro bezuinigen en dat heeft
voor een aantal mensen vervelende consequenties.”         voor elkaars gedrag. Die meneer of mevrouw is bijvoor-
Zo kan hij eigenlijk niet werken. Nu ik zijn drijfveren      beeld helemaal geen nare dwarsligger. Die denkt juist
in combinatie met zijn positie beter begrijp, kan ik        heel goed na over de consequenties voor de organisatie.
bijvoorbeeld aanbieden om overleg met de MR inciden-
teel samen te voeren.


Ik wil dat wij als organisatie de best mogelijke resultaten
halen en ik wil dat zo snel mogelijk gerealiseerd zien.                 cV rOnAld GAse

Hoe gaan wij dat nu doen? Hoe luidt het plan van aanpak                 ronald is tijdens de laatste fase van zijn
                                            studie in 1973 in het onderwijs begonnen
en wat is het tijdpad? Wij hebben een aantal denkers die
                                            als leraar wiskunde. hij vervolgde dit
alles eerst heel goed willen bekijken. Dat is perfect. Zo’n
                                            carrièrepad na afronding van zijn promo-
‘gele’ rector/directeur zal een formatieplan zo opstellen
                                            tieonderzoek in 1978 als leraar schei- en
dat het beschikbare geld het uitgangspunt is en niet het
                                            natuurkunde. hij werd afdelingsleider in
aantal fte’s. Dat is onlangs door een collega gepresen-
                                   1984, conrector in 1986 en rector in 1989 van wat thans het
teerd en ook door de anderen geaccepteerd. Iedereen is
                                   Stedelijk Dalton College Alkmaar is. vanaf het ontstaan van
er meteen mee gaan werken, want als collega’s met veel
                                   SOvOn op 1 januari 1995, heeft ronald aan het roer gestaan.
‘geel’ het zeggen, is het goed doordacht en heeft men
                                   Zijn functie en bevoegdheden zijn sindsdien veranderd van
veel vertrouwen. Tegelijkertijd vind ik het plezierig dat
                                   voorzitter van het College van Schoolleiders, via algemeen
ik op de stoel zit waar de beslissingen moeten worden
                                   directeur, naar voorzitter van het College van Bestuur sinds
genomen, want wat ‘rood’ doet is de besluiten nemen en
                                   1 januari 2011. voor een uitgebreider Cv: http://www.gase.nl/
tempo erin houden. Zo kun je een team complementair
                                   ronald/personal.htm.
maken. Wij voelen elkaar nu beter aan en benaderen
elkaar anders. Het is heel nuttig geweest.              wat heeft de roo management en Advies met
                                   management drives gedaan bij sOVOn
Zou je het aan andere scholen                    • MD-afname en terugkoppeling bij Ronald Gase
adviseren?                              • Tweedaagse met 8 rectoren/directeuren en Ronald Gase over
Absoluut, ook als je denkt dat het goed gaat. Het geeft        de onderlinge samenwerking
inzicht in handelingsmotieven die je soms helemaal niet       • MD-afname bij scholen binnen de stichting
had vermoed. Het leidt ertoe dat je meer begrip hebt                               27
HBOin GesPreK met mArjAn FreriKs,
dOmeinVOOrzitter Onderwijs en OPVOedinG HOGescHOOl VAn AmsterdAm
“Waar wil je nog meer
 maatschappelijk impact
 hebben dan bij het kansen
 geven aan kinderen?”
Over de organisatie                    rekensommetje: als ik in staat ben in mijn organisatie
Welke positie neemt de organisatie            één docent beter te laten functioneren, dan geeft die per
maatschappelijk in?                    jaar 30 studenten de kans een betere leraar of opvoeder
De Hogeschool van Amsterdam is de grootste hogeschool   te worden. En die hebben 40 jaar lang de mogelijkheid
in Nederland. Er zitten 40.000 studenten op, verdeeld   om 30 kinderen per jaar een betere kans te geven.
over 7 domeinen. Ik ben als voorzitter verantwoordelijk  Waar wil je nog meer maatschappelijk impact hebben
voor het Domein Onderwijs en Opvoeding. Daaronder     dan bij het kansen geven aan kinderen?
vallen 34 opleidingen, 5000 studenten en 200 fte
personeel. Wij willen goed onderwijs geven aan                Wat zijn de belangrijkste
alle studenten die werkzaam willen zijn op                    ontwikkelingen waar
de gebieden onderwijs en opvoeding.                         jullie mee bezig
Onze afgestudeerden zitten overal:                          zijn?
voorschoolse educatie, kinderop-                              Het kabinet zet heel
vang, basisschool, middelbare                                erg in op rekenen en
school en mbo. Daar heb ik de                               taal. Als je kijkt naar
beste docenten en medewerkers                               de onderkant van de
voor nodig. Ik maak wel eens het                              arbeidsmarkt, dan
                                              gaat het echter veel
                                              meer om mensen die
                                              niet sociaal vaardig
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(19)

Similar a Onderwijs brochure Management Drives

4december4december
4decemberkikiwiki1
596 views34 Folien

Similar a Onderwijs brochure Management Drives(20)

Inspiratiebundel CUInspiratiebundel CU
Inspiratiebundel CU
Brenda Zandsteeg200 views
Inspiratiebundel CUInspiratiebundel CU
Inspiratiebundel CU
Marieke Megens624 views
4december4december
4december
kikiwiki1596 views
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
jorienoosterman360 views
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Brenda Zandsteeg398 views
Ga eens scrummenGa eens scrummen
Ga eens scrummen
Frederik Smit945 views
FREIA boekje wijsheid 2016FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
Tjeerd Bartlema88 views
Magazine Nl Lr ChiefsberaadMagazine Nl Lr Chiefsberaad
Magazine Nl Lr Chiefsberaad
gvanderwoude104 views
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
christoffel303 views
 kracht van een team kracht van een team
kracht van een team
Frank De Lannoit1.8K views
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
Cees Pronk737 views
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Verschoor & Oudshoorn348 views
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen614 views
Personal branding voor ondernemersPersonal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemers
Esther Goos - Scooperz social media professionals337 views
Factsheet Core InteractionFactsheet Core Interaction
Factsheet Core Interaction
Natasja Verkooijen78 views

Onderwijs brochure Management Drives

 • 2. inHOUdsOPGAVe De methode 2 In gesprek met: Lia Zwaan-van Schijndel - Algemeen directeur Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs 6 Elise Geerdink - Directeur RKBS De Verrekijker 9 Rob Smit - Coördinator bewegingsonderwijs Stichting Haagse Scholen 12 Albert Renders - Algemeen directeur Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena 15 Nynke Gerritsma - Conrector Personeel en Onderwijs Vrije School Zutphen VO 18 Karin van Oort - Voormalig rector Veenlander College Mijdrecht/Vinkeveen 21 Henk Lighthart - Rector Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert 23 Ronald Gase - Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar VO Noord Nederland 25 Marjan Freriks - Domeinvoorzitter Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam 28 Herre Dijkema - Directeur Intern Servicebedrijf Rijn IJssel 31 Voorbeeldpagina’s 34 Slot 45
 • 3. VAnUit resPect dUrVen zeGGen wAt je dwArszit… Waarschijnlijk delen wij een Medio 2010 heb ik de kans gekregen bij Management grote passie: het begeleiden Drives om mij volledig in te gaan zetten voor het van leerlingen in hun ontwik- opzetten van een aparte afdeling voor het onderwijs. keling in de breedste zin van Dit heeft ertoe geleid dat wij een specifieke versie van het woord. Daarom stel ik mij de drijfverentest hebben ontwikkeld voor het onderwijs. graag aan u voor. Ik ben mijn Als jezelf kennen de sleutel is van succes, dan is dat bij loopbaan namelijk gestart in uitstek van belang voor de doelgroep die werkt met onze het onderwijs. De liefde voor kinderen. kinderen en de passie voor het onderwijs heb ik vastgehouden toen ik de overstap In al die tijd dat ik Management Drives toepas in het maakte naar een organisatie-adviesbureau. Hier heb ik onderwijs lijken de zeggingskracht en toepassingsmo- mij verdiept in het gedrag van mensen en de dynamiek gelijkheden nog steeds vrijwel onuitputtelijk. Om u van groepsprocessen. Ik heb altijd een voorkeur gehad daarvan een beeld te schetsen, hebben wij tien managers voor de trainings-, coachings- en adviestrajecten binnen uit het onderwijsveld gevraagd om hun ervaring met u het onderwijs. En dat zijn er veel geweest! Gelukkig maar, te delen. Bijvoorbeeld over teams die zich bewust zijn want wat zou er met de kinderen gebeuren als wij zouden geworden dat meer overleg en nog betere afspraken niet stoppen met onze eigen persoonlijke ontwikkeling? de oplossingen waren voor een betere samenwerking, maar juist elkaar aanspreken en vanuit respect durven Toen ik in 2004 directeur werd van dit adviesbureau, zeggen wat je dwarszit. Of over scholen die de focus kwam ik in aanraking met Management Drives. Er ging hebben kunnen verleggen naar resultaat en efficiëntie; een wereld voor mij open. Dit instrument gaf antwoord die van bezuinigingen een kans wisten te maken en nu op vragen van klanten en onszelf waar wij tot nu toe het zelfs opbrengstgericht aan de slag zijn. Stuk voor stuk antwoord schuldig op moesten blijven. Waarom doen prachtige verhalen die voor u een inspiratie kunnen zijn. mensen soms niet wat zij wel kunnen? Waarom lopen wij als team steeds tegen dezelfde problemen op? Inzicht in Als deze brochure uw interesse heeft gewekt om kennis drijfveren van mensen bleek steevast het begin te zijn te maken met Management Drives Onderwijs, kom ik van grip op de ontwikkeling van het individu, het team graag bij u langs om u te ontmoeten. Hopelijk tot ziens! en de organisatie. Voor mij was het daarom logisch om Management Drives in te zetten voor de bakermat van onze ontwikkeling: het onderwijs. Astrid Oostrom Directeur Onderwijs Management Drives info@managementdrives.com tel +31 (0)30-63 55 400 1
 • 4. de metHOde MenS viSie mensen verbinden Analyseren contacten leggen conceptualiseren communiceren Visie formuleren draagvlak zoeken innoveren Harmonie creëren inspireren StrAteGie Vooruitgang boeken Ambities hebben Uitdagingen aangaan resultaten halen efficiency creëren StrUCtUUr fOCUS MiSSie structureren Kracht gebruiken Veiligheid creëren Organiseren tempo maken Familiegevoel creëren zekerheden creëren Knopen doorhakken traditie levend houden Plannen confronteren identiteit behouden Afspraken nakomen druk opbouwen dienstbaar zijn de metHOde Management Drives is een unieke methode om naar Daarnaast helpt Management Drives bij de ontwikkeling mensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel van een gemeenschappelijke visie, de vertaling naar snel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde een heldere strategie en van daaruit naar gedragen leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Als jaarplannen. gevolg daarvan hebben we een bepaalde voorkeursstijl, met als valkuil enerzijds continu te overdrijven en anderzijds andere zaken geen aandacht te geven. de mAnAGement driVes test We zitten als het ware gevangen in onze eigen denk- De Management Drives test is een online vragenlijst patronen. die drijfveren meet van individuele medewerkers en van daaruit de vertaling maakt naar teams, business Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de units en de gehele organisaties. Een beter begrip van vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft deze drijfveren helpt teams en organisaties om beter te nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen communiceren, helpt mensen verder in hun ontwikkeling immers in hoge mate hoe een individu, team of een en helpt de prestaties van teams te verbeteren. organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft bepaalt namelijk in grote mate zijn waarneming, zijn De test is geschikt voor iedereen in een werkomgeving. gedrag, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, Al meer dan 200.000 mensen uit de meest uiteenlopende de zaken waar hij graag energie aan geeft, zijn manage- functies hebben de vragenlijst ingevuld. Dat betreft mentstijl en eigen wijze van besluitvorming. bestuursleden, directeuren, facilitair medewerkers, leraren en ook helpdeskmedewerkers, afdelings- In iedere zakelijke relatie zijn het de combinaties van managers, ministers en captains of industry. drijfveren die maken hoe de samenwerking verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan of zitten we elkaar in de weg en praten we teveel langs elkaar heen? 2
 • 5. Een voorbeeld (GEEN referentieprofiel) rAAd VAn tOezicHt cOlleGe VAn bestUUr FinAnciën P&O bOVenscHOOls medezeGGenscHAP mAnAGement identiteit leerKrAcHten wAt wOrdt Gemeten? Onze drijfveren bepalen ons functioneren in het team De trainer/coach licht de uitslagen toe aan diegenen die en binnen de organisatie. Deze drijfveren worden de vragenlijst hebben ingevuld en laat het team vervol- bepaald door onze neurofysiologie en door de omge- gens zien hoe en waarom het op die wijze samenwerkt vingsfactoren; nature en nurture! Er worden 6 drijfveren en waar verbeteringen mogelijk zijn. onderscheiden en gemeten, en vervolgens overzichtelijk gepresenteerd in verschillende kleuren. cOnsUltAncy Deze drijfveren hebben bij iedereen een verschillende Management Drives levert een reeks aan adviesdiensten volgorde en intensiteit. Dit resulteert in een oneindig die gebruikmaken van deze unieke methodiek. groot aantal verschillende profielen. De Management Management Drives Consultancy onderscheidt zich door Drives test meet deze drijfveren accuraat. Door de de objectieve meting van drijfveren centraal te stellen en drijfveren te duiden met kleuren en deze vervolgens in de aanpak vervolgens daarop te baseren. Dit is altijd een een vaste matrix te plaatsen, worden de resultaten op volledig transparant en gedeeld proces. Wij zullen niet een duidelijke en overzichtelijke manier weergegeven. alleen verklaren waarom problemen ontstaan maar ook oplossingen voorstellen en de daarbij passende methode van implementatie aanpassen aan de organisatie. HOe wOrden de AntwOOrden VerwerKt? Vanuit de meetresultaten kunnen wij begrijpelijk maken De vragenlijst wordt in circa 20 minuten online ingevuld. waarom de ene afdeling graag wil meepraten en erbij De antwoorden worden vervolgens verwerkt bij Manage- betrokken wil worden, terwijl de andere afdeling juist ment Drives met behulp van speciaal ontwikkelde analyse- snelle duidelijkheid prefereert. software. Het resultaat wordt altijd teruggekoppeld door een gecertificeerde trainer/coach. Daarbij hoort ook een De taak die vervuld moet worden is een belangrijk uitgebreide uitlegbrochure, waarvan een aantal voorbeeld- vertrekpunt bij de ontwikkeling van de organisatie, het pagina’s zijn opgenomen in deze brochure vanaf pagina 34. team en de individuen. De personen moeten niet alleen 3
 • 6. maken. Dit maakt het mogelijk om zelf de Management Drives methode onder licentie toe te passen en gebruik te maken van onze testfaciliteiten. De Management Drives certificatieopleiding ‘Individuele Profielen’ is een 4-daagse opleiding gericht op het meten, de juiste competenties hebben voor de taak, hun drijfveren interpreteren en toepassen van de testresultaten van bepalen in grote mate op welke manier ze de taak vorm individuen. willen geven. Daarover overeenstemming bereiken geeft De Management Drives certificatieopleiding voor een basis voor goed functioneren. Vervolgens komt aan de ‘Groepen, Teams en Organisatie-advies’ is een vervolg- orde of mensen en groepen onderling adequaat samen- opleiding van 4 dagen, gericht op het toepassen van werken. Op basis van de Management Drives testresultaten de testresultaten van groepen. De deelnemer leert is eenvoudig te zien welke individuen uit de verschillende groepsuitslagen samen te stellen en te interpreteren ‘subculturen’ van nature goed of minder goed communi- waarop hij vragen leert stellen over de organisatie- en ceren (en samenwerken) en wat daaraan te verbeteren is. teamcultuur en methodes leert toepassen om groepen te adviseren. Daarnaast zijn er nog opleidingen op expertniveau. Voor een volledig beeld kunt u kijken op OPleidinGen onze website www.managementdrives.com. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de projecten op zogeheten ‘zachte factoren’ vastloopt. In onze opleiding leren we u met die zachte factoren, ofwel drijfveren van internAtiOnAAl medewerkers, teamleiders en andere stakeholders, De test is beschikbaar in meer dan 10 talen en daarmee om te gaan. goed inzetbaar voor multiculturele instellingen, inter- nationaal werkende bedrijven en organisaties waar de Wij bieden opleidingen aan voor managers, adviseurs, betreffende landentaal leidend is. Testen die in verschil- trainers en coaches die willen leren hoe ze die zachte lende talen gemaakt zijn kunnen gezamenlijk worden factoren inzichtelijk en beter beheersbaar kunnen verwerkt. Kleuren zijn immers universeel. 4
 • 7. de OnderneminG de eiGenAren Wij geloven in een moderne vernieuwende samenwer- Management Drives is een zelfstandige onafhankelijke king tussen u, uw organisatie en onszelf. Het werkt BV die werkt in een maatschapsvorm met vier eigenaren. alleen als we elkaar versterken. Het wordt een succes als Ieder heeft zijn sporen in het bedrijfs- en overheidsleven we elkaar verder helpen. verdiend en heeft zijn eigen expertise binnen de Manage- Onze mensen en aan ons gelieerde partners zijn daarom ment Drives methode en haar toepassingen. stuk voor stuk geïnteresseerd in menselijke ontwikke- ling en organisatievraagstukken en gedreven om die twee met elkaar naar een volgende fase te helpen. Een tOePAssinGen volgende fase in ontwikkeling, in begrip, respect, in Op basis van onze methode hebben we een aantal samenwerking en succes! specifieke toepassingen ontwikkeld. Management Drives bestaat ruim 10 jaar en is • Coaching. De Management Drives methode geeft u gestoeld op drie poten: meetbaar maken van zachte een stevige basis om inzicht in uw eigen drijfveren te factoren, consultancy en opleidingen. Deze drie krijgen waardoor u anders en objectiever leert kijken activiteiten bestaan niet naast elkaar maar zijn in elkaar naar uw eigen profiel. In een aantal gesprekken leren vervlochten: het een geschiedt niet zonder het ander. wij u om te gaan met uw eigen drijfveren en die van We leiden mensen op om met onze methode te werken, uw directe werkomgeving. maar wij adviseren ook organisaties om verder te komen. Dit doen we altijd vanuit en op basis van de • Leiderschap. Indien u als leidinggevende de drijf- Management Drives methodiek. veren van uw medewerkers kunt bepalen, dan weet u ook hoe u daarin het meest inspirerend kunt Klanten zijn beursgenoteerde, grote en middelgrote zijn. In een trainingsprogramma beoordelen we in ondernemingen, ministeries, zorginstellingen, hoeverre uw drijfveren bij die van uw team passen. onderwijsinstellingen, sportorganisaties en collega- Indien daar een discrepantie in zit, leren wij u hoe consultancybedrijven. Onze klanten zijn bewuste daarmee om te gaan. organisaties die hun mensen zien als een van hun belangrijkste waarden en daar met alle liefde in willen • Projectmanagement. Als projectleider heeft u te investeren. maken met vele belangen en heeft u vaak niet de hiërarchische positie om zaken makkelijker voor elkaar Onze stelling is dat ons model praktisch moet zijn en te krijgen. Door inzicht in drijfveren leert u sneller de een diepgaand inzicht moet bieden zonder overmatig te belangen en belangentegenstellingen te herkennen en simplificeren. In die spanning hebben wij Management daarmee te werken. Drives ontwikkeld. Na meting van honderdduizenden mensen hebben wij het unieke model ontwikkeld • Sales. Zodra u als verkoper in staat bent om de dat werkt met 6 drijfveren die zowel in volgorde als drijfveren van uw inkoper in te schatten, weet u ook kleurintensiteit per persoon verschillen. Ieder unieke- welke verkoopstrategie u het beste kunt volgen. In de persoonsprofiel wordt weergegeven in een herkenbare training leert u waarom de ene klant een ‘natural fit’ en logische vaste matrix. met u heeft terwijl u bij de andere klant wellicht beter uw collega kunt sturen. De directie Management Drives: Cor, Richard, Harry en Stephan 5
 • 8. Primair Onderwijs in GesPreK met liA zwAAn-VAn scHijndel, AlGemeen directeUr rOtterdAmse VereniGinG KAtHOlieK Onderwijs (rVKO) “Binnenhouden is een grotere uitdaging dan binnenhalen!” Over de organisatie: Over de huidige situatie: Hoe zou je jouw organisatie Hoe ziet het management van de beschrijven? scholen eruit? De RVKO is één van de grootste schoolbesturen van Vrijwel iedere school van de RVKO heeft een directie, Nederland voor primair onderwijs. Al ruim 135 jaar bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. bestuurt en beheert de vereniging scholen voor Katholiek Een aantal scholen kent een meerscholige directie, Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten. Dat zijn waarbij op iedere locatie een locatieleider werkzaam is. 54 scholen voor primair onderwijs en 3 voor speciaal De directies zijn zoveel mogelijk autonoom en leggen basisonderwijs, waartoe bijna 18.000 kinderen en 1.850 verantwoording af aan onze bovenschoolse managers. personeelsleden behoren. De organisatie is plat en warm. De katholieke identiteit is voelbaar in de gemeen- Wat zijn de laatste drie jaar de schapszin. Er is oog voor de kansen en belemmeringen grootste veranderingen binnen het van de kinderen en ouders binnen onze kleurrijke popu- bestuur? latie. Als algemeen directeur die met name gericht is op De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd op het welbe- personeel en personeelsbeleid blijf ik dicht bij de scholen vinden van de leraar, zowel op het gebied van persoon- en de mensen in het veld, zodat ik weet wat nodig is om lijke ontwikkeling als ook op het gebied van welzijn. optimale kansen te bieden aan al onze leerlingen. Goed toegeruste leraren bereiken betere resultaten en staan met meer plezier voor de klas. In toenemende Welke positie neemt de RVKO- mate hebben we ons de afgelopen jaren zorgen gemaakt organisatie in de maatschappelijke om de afnemende instroom en toenemende uitstroom omgeving in? van mannelijke leraren. Veel leerlingen op onze scholen Met name in de binnenstad van Rotterdam heeft de komen uit eenoudergezinnen en worden uitsluitend door RVKO een grote maatschappelijke rol. Van oudsher vrouwen opgevoed. Zij kennen vrijwel geen mannelijke heeft het Katholiek onderwijs haar deuren geopend voor alle sociale klassen en culturen. Daarmee is een enorme hoeveelheid kennis opgebouwd in het omgaan met achterstanden en diversiteit. Vanuit deze kennis leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikke- ling van onze leerlingen en daarmee aan de toekomst van de stad. Zo heeft onlangs onze Emmausschool de Dr. Mommersprijs gewonnen, een prijs voor excellente scholen in Nederland die doelgericht hebben gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van hun lees- en taalonderwijs. Een goede taalbeheersing is voorwaarde om je optimaal te kunnen ontwikkelen. 6
 • 9. rolmodellen. Het heeft daarnaast een positieve invloed op de sfeer in de klassen en de teams als er meer mannen zijn. Voor alle kinderen is het goed als er een “Goed toegeruste leraren evenwichtige verdeling komt tussen juffen en meesters. bereiken betere resultaten De RVKO is toonaangevend bij ontwikkelingen en inno- en staan met meer plezier vaties in het onderwijs en bepaalt mede welke nieuwe wegen worden ingeslagen. De landelijke ontwikkelingen voor de klas.” om het tekort aan mannen voor de klas tegen te gaan duurden ons te lang. Daarom hebben wij het initiatief mentvoering. Op dat moment was door het vertrek van genomen tot een Hij-instroomtraject. Daartoe hebben twee collega’s binnen het bestuursbureau een nieuw wij een mannenklas op de Pabo geïnitieerd en gefaci- managementteam gevormd. Het bleek niet eenvoudig om liteerd. Onze doelstelling is dat iedere leerling die aan te komen tot een optimale verdeling van taken, verant- onze zorg is toevertrouwd in zijn of haar schoolloopbaan woordelijkheden en bevoegdheden. We hebben daarop de tenminste twee jaar een mannelijke leraar treft. hulp van Astrid Oostrom ingeroepen om door middel van Management Drives hieraan een goede invulling te geven. Over management drives: Via welke weg is Management Drives Wat heeft Management Drives teweeg- op jullie pad gekomen? gebracht? In januari 2006 bleek dat een aantal van onze scholen Management Drives heeft de relatie gelegd tussen met behulp van Management Drives tot bijzondere individuele drijfveren, teambuilding en organisatieont- resultaten was gekomen op het gebied van manage- wikkeling. Het inzicht dat we hebben gekregen door deze 7
 • 10. c V l i A z wA A n “Wat maakt jou als Lia Zwaan (1956) heeft een lange directielid zo bijzonder?” carrière achter de rug bij de rotterdamse vereniging voor Katholiek Onderwijs. tijdens haar studie rechten is zij in 1976 sessies is opmerkelijk en tot op heden plukken we in contact gekomen met de rvKO, eerst daar de vruchten van. Sindsdien hebben we het instru- in een onderwijzende functie, later in een functie op het bestuursbureau. in 1985 is zij daar benoemd ment meerdere malen ingezet om een verdiepingsslag tot adjunct-secretaris (later algemeen directeur). in die functie te maken als managementteam. We waren inmiddels is zij belast met de interne organisatie van de rvKO met name zo enthousiast geraakt, dat we een tweedaagse hebben waar het personeelsbeleid en beheer betreft en participeert zij georganiseerd voor al onze directieleden, die geheel in diverse onderwijsgerelateerde organen en besturen binnen gewijd was aan Management Drives. Daarbij lag de de gemeente rotterdam. focus op de volgende onderwerpen: Hoe kun je als (adjunct-) directeur je teamleden motiveren, stimu- wat Astrid Oostrom met management drives heeft leren en ondersteunen zodat zij het verschil kunnen gedaan binnen de rVKO uitmaken voor de leerlingen? Wat maakt jou • Diverse loopbaan- en coachingstrajecten met behulp van als directielid zo bijzonder? Management Drives • Management Drives-sessie met bovenschools MT De laatste twee jaar zetten we het instrument preventief • Verdiepingssessie op missie en visie van het MT en de in op scholen waar de communicatie en samenwerking onderlinge samenwerking aandacht behoeven. Wij hebben gemerkt dat Manage- • Clustertweedaagse “Trots op jezelf, jij maakt het verschil!” ment Drives een waardevolle bijdrage levert aan het om directeuren en adjunct-directeuren ook bewust te maken van hun drijfveren. vergroten van eenheid, uniformiteit en professionaliteit • Op schoolniveau begeleiding MT n.a.v. inspectierapporten binnen teams. Daarom hebben wij recent een Corporate • Op schoolniveau Teamsessie professionele samenwerking en testfaciliteit aangeschaft. Dit is een internet-gebaseerd communicatie testmanagementsysteem, waarmee wij zelf testen via het • Op schoolniveau verdiepingssessie teamontwikkeling internet kunnen uitgeven en beheren. Onze organisatie • Verdiepingssessie Bovenschools MT op communicatie en krijgt hiermee de mogelijkheid om zelfstandig testen samenwerking, introductie nieuw Mt-lid aan te maken en te verwerken. Medewerkers van het bestuursbureau van de RVKO die verantwoordelijk zijn voor personeel hebben wij laten certificeren om het dat binnen het Hij-instroomtraject de juiste mannen instrument te kunnen gebruiken bij o.a. werving en een passende begeleiding en plaats krijgen binnen de selectie, mediation en teamontwikkeltrajecten op onze organisatie. Binnenhouden is een grotere uitdaging dan scholen. Hiermee kunnen wij ons er ook van verzekeren binnenhalen! 8
 • 11. Primair Onderwijs in GesPreK met elise GeerdinK, directeUr rKbs de VerreKijKer “Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer presteren als je hoge verwachtingen van hen hebt.” Over de school maken hebben komen hier expliciet naar voren, van Kun je iets vertellen over de school kleine opvoedingsproblemen tot zeer grote zaken. waar jij verantwoordelijk voor bent? Binnen het team houden 18 leerkrachten zich bezig met De Verrekijker in Bergen op Zoom is een van de scholen vragen als: Hoe ga ik daar mee om? Wat is mijn rol als van de de Lowys Porquin leerkracht? Pak ik de begeleiding zelf op of moet ik door- Stichting. Onder de stichting verwijzen? Na de zomer vormen wij een Brede School met vallen 31 scholen in de een mooi geheel van peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, Zuidwest-hoek van Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau. Brabant. De Verrekijker Waar ik voor wil waken is dat het geen verzamelgebouw is een echte buurtschool. wordt, maar een intensieve en constructieve samenwer- De wijk waar de king met alle partijen. De school krijgt ook een nieuwe school staat zit naam: Het Palet. Als je de talenten die allerlei mensen in in een project van deze samenwerking meebrengen op het palet aanbrengt, stedelijke vernieuwing. kun je een prachtig schilderij maken. De problemen die met opvoeding en ontwik- Over de ontwikkelingen keling van kinderen te De brede school: welke ontwikkelingen verwacht je? Wij worden gezien als een zwarte school, terwijl wij minder zwart zijn dan sommige ouders denken. Wij willen ons meer focussen op de autochtone buurtbewoners. Kom nu eerst eens binnen, kom eens kijken wat wij te bieden hebben, wij hebben een goed product. Wij zijn nu bezig om vast te leggen wat goed werkende interventies in de leerlingenzorg zijn. Samen met de zorgroute zou dat onze resultaten moeten verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer presteren als je hoge verwachtingen van hen hebt. Wat dan toch hard aankomt, zijn de bezuinigingen. We moeten hetzelfde werk leveren met minder mensen en middelen, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Je kan heel crea- tief worden van dit soort zaken. Wat je te besteden hebt moet je heel bewust gaan inzetten. 9
 • 12. “In een vrij korte tijd heb ik hier veel winst gehaald binnen een team waar veel aan de hand was.” En jullie hebben onlangs je missie hebben wij voor jouw aanpak met Management Drives bijgesteld. Hoe is dat gegaan? gekozen. Wij zijn begonnen met het afnemen van de test Ik ben hier drie en een half jaar geleden begonnen. Ik bij het net samengestelde managementteam. Toen bleek wist dat hier een hoop uitdagingen lagen, zowel bij dat wij heel veel op elkaar leken. Die ‘beheerskant’ van de inhoud en kwaliteit van het onderwijs richting de de blauwe drijfveer is in ons MT minder aanwezig. Bij kinderen als bij de teamsamenwerking en communicatie. collega’s die dat wel hebben, heb ik in het verleden best Het is een team waar veel is gebeurd. Natuurlijk lag er wel wat irritaties gehad. “Daar heb je ze weer, muggen- een missie en een visie, maar ik voelde het niet, ik zag zifters…” Nu moet ik er wel om lachen. Die ergernissen het niet en ik beleefde het niet. Als ik een intakegesprek worden ook weggenomen. Je ziet de kwaliteiten ervan en houd voor een nieuwe leerling, vind ik het belangrijk kan ze beter inzetten. Wij hebben een collega gevraagd dat je waarmaakt wat je zegt; dat mensen dat voelen en merken. Wij zijn een traject ingestapt om te benoemen wat onze kernwaarden zijn. Daar zijn wij op gaan voort- borduren met de letters van Palet. P voor Persoonlijke “Daar heb je ze weer, ontwikkeling. A voor Alert zijn op talent en er actie in muggenzifters…” nemen. L voor Leren communiceren: spreek ik de juiste persoon aan, zeg ik de juiste dingen? E voor Efficiënt: je wilt toch een gezamenlijk resultaat halen. En T voor Transparant: wij willen toegankelijk zijn naar elkaar, open staan voor elkaar. Dat is wat je wilt uitdragen en als het goed is zie je dat ook terug in de school. Dan voel je dat, dan merk je dat door de opmerkingen en de afspraken en zie je het in de structuren die er zijn. Over management drives Hoe ben je met Management Drives in aanraking gekomen? Twee jaar geleden stopte ik de samenwerking met een bureau dat niet meer voor het gewenste effect zorgde. Een regioadviseur van het Vervangingsfonds heeft mij toen een aantal bureaus genoemd die ons zouden kunnen ondersteunen. Naar aanleiding van gesprekken 10
 • 13. voor het MT, die voorheen niet zo voor de hand liggend cV elise GeerdinK was. Dat is mede door drijfveren gekomen, omdat hij elise is sinds 1980 in het basisonderwijs kwaliteiten meebrengt waar wij in de ontwikkeling van in Bergen op Zoom werkzaam. Zij is onze school gebruik van kunnen maken en waardoor wij begonnen als leerkracht op De Borghoek. als team veel meer in balans zijn. in 1985 maakt zij de overstap naar De Welle, waar zij in 1990 adjunct-directeur Als ik zie wat wij in dat jaar geleerd hebben en hoe wij werd en in 2001 directeur. in 2007 is zij veranderd zijn, hebben wij een hele grote slag in een vrij naar rKBS De verrekijker gekomen. Binnen de Lowys Porquin korte periode geslagen. Er is een basis van vertrouwen Stichting zit zij tevens in de werkgroep Onderwijsinhoudelijke naar elkaar gekomen. Je spreekt je makkelijker uit. Ook zaken, die onder het bestuur valt. Daarvoor heeft zij in de binnen het team leerkrachten is men zich nu bewust van werkgroep Personeel gezeten. de eigen kleuren en de kleuren waar zij tegenaan lopen. wat heeft management drives gedaan binnen rKbs Het leren begrijpen van elkaar, daar zie je zeker bewe- de Verrekijker? ging in. Het team begrijpt nu ook hoe wij in elkaar zitten • Management Drives-sessie in het kader van een MT-- en zij geven ons feedback met behulp van de kleuren ontwikkeltraject en vice versa gebeurt dat ook. Wij hebben nu draagvlak • Verdiepingssessie Management Team gericht op de borging voor beslissingen die wij nemen. Bij sommige zaken zijn in de praktijk wij ons zeer bewust: zo gaat het en niet anders. Daar • Met het gehele schoolteam reflecteren op de huidige cultuur vraagt het team ook om, om helderheid en focus. Aan de en de visie op de ideale cultuur andere kant zetten wij het team aan het werk. Wij geven • Relatie leggen tussen individuele drijfveren, teambuilding en duidelijke kaders en leggen verantwoordelijkheid bij wie organisatieontwikkeling het hoort. • Coaching directie en team m.b.t. de ontwikkeling van hun persoonlijke vaardigheden Wij hebben onlangs bezoek van de inspectie gehad en toen werd duidelijk welke groei wij in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Wij zijn er apetrots op, maar wij zijn er nog niet. Het grote goed is dat wij weer een basis hebben in de zorg die wij geborgd hebben met regels en Waar onderscheidt Management afspraken. Dat was niet ons sterkste punt. Mede door Drives zich van andere instrumenten? de drijfveren zijn wij ons ervan bewust geworden: daar In een vrij korte tijd heb ik hier veel winst gehaald moeten wij wat mee. binnen een team waar veel aan de hand was. Maar ook als een team goed draait zou ik het aanbevelen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen. Hoe kun je nog beter worden? Hoe kun je elkaars talenten beter inzetten? Daarnaast helpt het je de problemen op te lossen die voor je liggen. Het bevordert het onderling begrip en het geeft je als directie middelen in handen om zaken zo te laten lopen dat eenieder in zijn kracht zijn dingen kan doen. Als wij een bepaalde groei kunnen doormaken en de mensen op de juiste plaatsen aan het werk hebben waarbij zij elkaar ondersteunen bij datgene wat minder bij hen past… Wat is er fijner dan een stukje vreugde in je werk? 11
 • 14. Primair Onderwijs in GesPreK met rOb smit, cOördinAtOr beweGinGsOnderwijs sticHtinG de HAAGse scHOlen “Zij werden alleen gelaten in het bos en moesten zelf de weg terugvinden.” Over de organisatie baan. Door de bezuinigingen gaan zij minder uren Kun je iets over jouw organisatie gymles geven, maar meer buiten schooltijd bezig zijn om vertellen? onderwijs en sport te combineren in de wijk. Naschoolse De Haagse Scholen is een organisatie voor openbaar sport wordt belangrijk. “Dring criminaliteit terug en onderwijs in Den Haag, met 1967 medewerkers en 54 bevorder de gezondheid”, wordt er gezegd. Daar komen scholen, waarvan 9 scholen voor speciaal onderwijs. subsidies voor vrij. Het is het grootste onderwijsbestuur hier in Den Haag. Oorspronkelijk vielen wij onder de gemeente, maar sinds Heeft het ook een link met de brede drie jaar zijn wij zelfstandig. Wij hebben vooral kinderen school? uit de buurt en de meeste scholen in de krachtwijken, Samen leren is samen presteren. Dat geldt voor de achterstandswijken in Den Haag. Omdat wij openbaar leerlingen, maar natuurlijk ook voor gymleerkrachten zijn, mogen en willen wij geen kinderen weigeren. Daar en voor projectleiders sport in brede scholen. Dat is dan staan wij voor: ieder kind is welkom. ook precies de reden waarom wij Management Drives zijn gaan doen. Wij zagen dat de projectleiders zo Wat is jouw rol en functie verschillend zijn, dat zij een geweldige denktank worden Mijn taak is Coördinator bewegingsonderwijs voor de open- voor alle projecten als zij elkaar gaan aanvullen. Ieder bare basisscholen. Ik ben de spin in het web die ervoor zorgt doet zijn project op zijn eigen manier, dus als je die dat binnen het bewegingsonderwijs de kwaliteit bewaakt kwaliteiten koppelt, kun je van elkaar leren. Samen leren wordt, het personeelsbeleid klopt en de verbinding met is samen presteren. Wij willen straks de ervaringen die het bestuurskantoor gemaakt wordt. Er werken 66 vakleer- de projectleiders in hun project hebben, koppelen aan krachten bewegingsonderwijs, waarvan 5 projectleiders. De het nieuwe project ‘brede school Moerwijk’ en kijken of projectleiders zijn bezig met prachtige projecten om ‘sport wij dan de grootste gemene deler voor Den Haag kunnen in de wijk’ neer te zetten. Bijvoorbeeld: een sporttuin in vinden: Hèt concept voor de brede school. De doelstel- de schilderswijk. Dat is een besloten omgeving waar 500 ling is om er een groep van te maken, zodat de rest van kinderen in de week onder toezicht allemaal verschillende de stad kan profiteren van de expertise en werkkracht sporten komen doen. Kinderen die anders niets doen aan van deze projectleiders. sport. Er zijn vijf van dit soort projecten over de hele stad. Ik denk dat wij van alle schoolbesturen in Den Haag het Over management drives meest innovatief aan het werk zijn in het primair onderwijs, Wat hebben jullie gedaan? zeker op het gebied van bewegingsonderwijs. Wij zijn drie dagen op Papendal verbleven, van donder- dagmiddag tot zaterdagochtend. Eerst hebben wij de Over de ontwikkelingen persoonlijke profielen doorgenomen en bekeken hoe Het nieuwe kabinetsbeleid, heeft dat deze op elkaar inspelen; hoe de projectleiders als groep invloed op jouw tak van sport? zouden functioneren. Dat hebben wij afgewisseld met Vakleerkrachten krijgen zo langzamerhand een andere bewegingsactiviteiten, waar wij Management Drives- 12
 • 15. “Samen leren is samen presteren.” 13
 • 16. Wat heeft het je nog meer heeft opgeleverd? Een mooi resultaat is dat zij nu een paar keer gezamen- lijk een presentatie hebben gegeven: o.a. voor het eigen bestuur en voor de Adviesraad voor sport. Dat heeft ertoe geleid dat de aandacht op deze club is gevestigd en dat de discussie op gang komt over naschools sporten. Nu weet ook de directeur van De Haagse Scholen wat er speelt, dat was eerst niet zo. Hij heeft nu toegestaan dat de projectleiders één keer in de zes weken een middag bij elkaar komen om over nieuwe projecten te praten en dat zij ingevlogen kunnen worden als scholen daar vraag naar hebben. Hij heeft het nut ervan ingezien. Waarvan onderscheidt MD zich van andere instrumenten? gerichte opdrachten aan verbonden. Zo kregen zij heel Het gaat wat meer de diepte in dan bijvoorbeeld de snel door hoe ieders profiel in elkaar stak. Daardoor kernkwaliteiten. Ik vind het heel duidelijk, vormgevend raakten zij heel enthousiast. Het respect dat zij toch en praktisch. Wat men in het verleden zei: “Daar heb je al voor elkaar hadden werd enorm versterkt, omdat zij hem weer.” Dat heb je nu niet. Het is volledig geaccep- inzagen waar de sterke punten zaten. Op een gegeven teerd. Het geeft ook een gemeenschappelijke taal. Dat moment ontstond door het enthousiasme in de groep praat makkelijker. een drive en ging men ideeën uitwisselen over wat er verbeterd kon worden. Toen zijn wij op het versterken van hun eigen projecten gaan inzoomen. Tenslotte cV rOb smit kwamen wij tot een concept van de brede school als na zijn opleiding als Docent bewegings- gezamenlijk project. onderwijs aan de haagse academie voor Lichamelijke Opvoeding is rob vanaf 1979 Gecombineerd met als vakleerkracht werkzaam geweest bij bewegingsactiviteiten? verschillende openbare scholen in Den Bijvoorbeeld met mountainbiken. Zij werden alleen haag. in 1994 maakte hij de overstap naar gelaten in het bos en moesten zelf de weg terugvinden. een school die verbonden was aan het Pedologisch instituut De mensen met veel rood in hun profiel zeiden: “Wij gaan te Den haag. vanaf 2001 is rob werkzaam als Coördinator die kant op”. Onderweg kwamen zij langs een ANWB- bewegingsonderwijs bij het openbaar onderwijs in Den haag paddenstoel waarop een andere richting stond aange- wat sinds 2008 stichting De haagse Scholen is geworden. geven. De enige die veel blauw in het profiel had, zei: Sinds 2003 heeft hij de nevenfuncties van Docent aan de “Hé jongens, kijk wij moeten die kant op.” “Nee!” zeiden haagse Academie voor Sportstudies en van Bestuurslid van de de anderen, “Wij gaan toch deze kant op.” De jongen die stichting internationale Onderwijsontwikkeling te Den haag. vooral groen in zijn profiel had zei: “Volgens mij moeten wij erover praten en samen een knoop doorhakken.” In wat heeft de roo management en Advies met behulp van management drives gedaan bij stichting de Haagse het nagesprek kwam dat mooi naar voren. Dat heeft de scholen ogen geopend van degenen die echt rood waren. Een van • Driedaagse heisessie met projectleiders bewegingsonder- hen is als een blad aan de boom omgedraaid. Vroeger gaf wijs. Doel: er één groep van maken die elkaar versterkt door hij gelijk aan hoe hij het allemaal wilde hebben als hij de inzet van ieders kwaliteiten en de denktank wordt met als projectleider een project met een paar man startte. betrekking tot naschools sporten in Den haag. Management Nu stuurt hij mij een mail met de tekst: “Rob, ik weet dat Drives werd als middel ingezet en gekoppeld aan bewe- ik wat doortastend ben, maar wat vind jij met jouw visie gingsactiviteiten, projectmanagement en samenwerking. daarvan?” Hij is echt vraaggericht aan het werk. 14
 • 17. Primair Onderwijs in GesPreK met Albert renders, AlGemeen directeUr sticHtinG OPenbAAr Onderwijs lAnd VAn AltenA “Wij willen alle krachten benutten van de mensen, de scholen en de organisatie.” Over de organisatie en missie op schoolniveau. Ik focus mij op de ondersteu- Kun je iets over de organisatie ning van de directeuren. De directeuren zijn een dagdeel vertellen? in de week ambulant om bovenschoolse taken uit te De stichting is in augustus 2009 ontstaan uit de fusie voeren. Door buiten de eigen school met elkaar mee te van drie verschillende bestuurlijke organisaties van kijken maken wij onderlinge afstemming, bevruchting en openbaar primair onderwijs in het Land van Altena d.w.z. interactie mogelijk en kunnen zij hun eigen drijfveren in de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam. verder ontwikkelen. Dat is een heel mooi proces. Wij zijn gefuseerd omdat wij cultureel veel met elkaar delen, kleinschalig waren en de drie gemeenten de wens Wat is jullie maatschappelijke positie? hadden om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. Wij kunnen heel makkelijk opereren tussen de linies Wij hebben 7 basisscholen met 9 vestigingen, vrij van de verschillende denominaties, omdat wij ook gelijkmatig verdeeld over het Land van Altena. Er werken echte openbare scholen willen zijn. Dat wil zeggen dat ongeveer 100 mensen in 60 fte voor 900 kinderen. wij met respect voor alle gezindten opereren. Wat ons vooral onderscheidt is dat wij gaan voor het hele kind. Met 8 directeuren hebben wij een stevig ambulant Wij willen onderwijs bieden dat past bij de ontwikkeling management op alle scholen. Wij geloven dat je kwali- en mogelijkheden van kinderen en recht doet aan hun teiten kan genereren door gerichte aansturing op visie eigen ambitie. Wij vinden niet alleen de zelfstandige 15
 • 18. ontplooiing belangrijk, maar ook dat kinderen zich thuis voor nodig om dat te bewerkstelligen. De vraag is: wat voelen en zich in een groep goed weten te manifesteren. willen wij dan als opbrengsten zien? Dat moeten wij niet Dat betekent dat veiligheid en de sociaal-emotionele één op één overnemen van hetgeen bijv. de inspec- vorming centraal staan. teur op school terug wil zien. Het dient een bredere opbrengstgerichtheid te zijn die doorleefd en dus echt uitgedragen kan worden door de leerkrachten; effectief “De ontwikkeling staat en efficiënt. In de samenwerking en communicatie rond centraal en niet de beleidsvorming komt het aan op goede planmatigheid en daadkracht. Dat betekent dat je ook moet weten hoe de stigmatisering. het bovenschoolse MT in elkaar zit, want op organisatie- Het is niet goed, niveau moet het meer zijn dan de som van de 8 delen. Wij willen alle krachten benutten van de mensen, de het is niet slecht: het is.” scholen en de organisatie. Over de situatie Over management drives Wat was de aanleiding om We zijn met de directeuren vier dagen Management Drives in te zetten? aan de slag geweest en daarna hebben Een van onze voormalige directeuren heeft mij op het wij een Management Drives-dag voor spoor van Management Drives gebracht. Wij stelden vast alle leerkrachten gedaan. Wat heeft dat aandacht besteed moest worden aan de teams op het je opgeleverd? schoolniveau om het primaire proces sterker te maken. Het heeft mensen verrijkt met de bevestiging van hun Hoe krijg je die eenheid tot de meest werkbare eenheid? sterke kanten en hun minder sterke motivaties. Het is Wat is er nodig om veranderingsprocessen in gang te winst dat mensen dat met elkaar kunnen delen. Dat krijgen? Wat wij nodig hebben is een opbrengstgerichte hebben wij op MT-niveau heel sterk. Het MT was geen manier van denken. Daar hebben wij goede schoolleiders ingewerkt team omdat wij veel nieuwe directeuren 16
 • 19. “Het is een professionele kennismaking.” hadden. Management Drives is wat dat betreft echt een zie werken. Ik heb wel met andere instrumenten over schot in de roos is geweest, omdat het houvast geeft. Het motivaties gewerkt, maar deze kan heel goed focussen. is een professionele kennismaking. Wij hebben bijvoor- De ontwikkeling staat centraal en niet de stigmatisering. beeld ontdekt dat ons MT niet overloopt van de blauwe Het is niet goed, het is niet slecht: het is. Wij mogen het drijfveer. Wij hebben echt wel behoefte aan systeem- ermee doen en ermee bouwen. denken, maar ook het rode handelen dat erna komt. De teams hebben meer inzicht in hoe de dingen lopen c V A l b e rt r e n d e r s in hun eigen school. Wij horen van leerkrachten en Albert renders (1954) kent het basison- directeuren dat zij bezig zijn met wat zij in hun team derwijs als zijn broekzak. hij is in 1976 te weinig of te veel hebben en hoe zij dat kunnen begonnen als groepsleerkracht en is verbeteren. Die manier van kijken kan je ook toepassen vanaf 1984 jarenlang werkzaam geweest op de functiemix. Wij hebben heel diep met elkaar als schoolleider. Met het behalen van de nagedacht over de positionering van de LB-functie. Daar educational Master of Superintendency, kun je kwaliteiten aan vastkoppelen, maar minstens zo heeft zijn loopbaan vanaf 2001 de gewenste verandering belangrijk is de drijfveer die je bestendigd wil zien in je gekregen: in korte trajecten, bijna altijd ad interim, de team. Daar is Management Drives een fantastische oplos- gewenste doelen realiseren vanuit een integrale verantwoor- sing voor. Daarom willen wij iemand in de organisatie delijkheid als manager. Sinds 2009 is hij in deeltijd Algemeen die daarvoor gecertificeerd is, voor de borging in onze Directeur van SOO Land van Altena. gehele organisatie en bijvoorbeeld bij sollicitaties willen wat heeft management drives gedaan binnen de wij hier snel op kunnen schakelen. stichting Openbaar Onderwijs land van Altena • Tweedaagse Management Drives-sessie met het MT Zou je Management Drives adviseren • Tweedaagse verdiepingsslag op het implementeren van aan andere scholen? doelstellingen en het creëren van een passende cultuur Voor de school die echt wil gaan voor de principes • Eendaagse Management Drives-sessie voor alle leerkrachten van de lerende organisatie is dit een fantastisch en en directeuren probaat middel. Daar ben ik van overtuigd omdat ik het 17
 • 20. Voortgezet Onderwijs in GesPreK met nynKe GerritsmA, cOnrectOr PersOneel en Onderwijs Vrije scHOOl zUtPHen VO “Alleen met bezielde docenten kun je kinderen echt tot leren brengen.” Over de school deel uit jezelf komen. Daarbij hoort een stuk vrijheid en Kun je iets vertellen over jouw school? autonomie. Dan moet je er wel voor zorgen dat je op een Wij maken deel uit van de Stichting Vrije Scholen Noord aantal punten gemeenschappelijkheid hebt. De school als en Oost Nederland. Deze bestaat uit drie basisscholen sociale gemeenschap is dan heel belangrijk. Dat brengen en één school voor voortgezet onderwijs, met twee wij ook aan de leerlingen over. Je leeft in een sociale vestigingen: één in Zutphen en één in Groningen. Deze structuur. Daarin heb je rekening met elkaar te houden, vestigingen opereren zelfstandig. Beide hebben een dus je maakt afspraken met elkaar. rector; de rectoren stemmen het beleid onderling af samen met de directeur van de stichting. Onze vesti- Over de situatie ging bestaat uit een team van 100 docenten (67 fte) Wat is jouw rol in de organisatie? die lesgeven aan 1045 leerlingen en daarin geholpen Ik ben conrector Onderwijs en Personeel. Wij hebben worden door 20 fte onderwijsondersteunend personeel. ook nog een conrector Organisatie en Beheer. Dat is Voor Vrijeschool-begrippen is het een hele grote school een structuur waarmee wij dit jaar gestart zijn. Van geworden in Nederland. Dat is niet vreemd, want oudsher kent de vrije school nauwelijks hiërarchie. Zutphen is een antroposofische stad. Er was altijd een roulerend schoolleiderschap vanuit het ideaal dat er leiding gegeven moet worden vanuit Onze leerlingen krijgen aan het eind een eigen vrijeschool- de plek waar het allemaal gebeurt: de werkvloer en de getuigschrift naast hun vmbo-t-, havo- of vwo-diploma. klas. Uit het docententeam kwam altijd één iemand die Dat getuigschrift staat voor de brede ontwikkeling die de voor een jaar of drie de rol van schoolleider had. Het leerlingen op onze school krijgen. Wij willen de leerlingen nadeel daarvan is, dat niemand echt deskundig werd ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen die met op het gebied van leidinggeven en management. Er een kritische blik in de samenleving staan. Daarin doen zat geen enkele continuïteit in. Langzamerhand begint zij veel zelfkennis op. Het is aantoonbaar dat leerlingen het leiderschap te professionaliseren. Bijna alle vrije die een vrije school hebben gedaan op het terrein van EQ scholen maken momenteel de overstap naar profes- verder zijn in hun ontwikkeling. Je ziet bijvoorbeeld dat de sioneel leiderschap. keuze voor een vervolgopleiding vaak klopt. Aan het eind van hun schoolloopbaan weten ze wat ze willen, want zij Vorig jaar zijn de twee vrije scholen VO hier in Zutphen hebben geleerd om naar zichzelf te kijken. samengevoegd en toen is gekozen voor deze structuur met een rector, twee conrectoren en daaronder vier Wat voor een type docenten werken afdelingscoördinatoren en twee taakgroepcoördinatoren. hier dan? Wij hebben op papier hoe de besluitvorming nu gaat. Het zijn allemaal heel gedreven en bezielde mensen. Het duurt een tijd voordat het geaccepteerd is en het in Bezield docentschap is een van de centrale termen in de de cultuur zit. Bij de invoering van deze structuur en school. Alleen met bezielde docenten kun je kinderen de onderwijsvernieuwing die daarmee gepaard ging is echt tot leren brengen. Dat moet voor een belangrijk daarom het instrument Management Drives ingezet. 18
 • 21. Over management drives Wat hebben jullie met Is er een voedingsbodem voor Management Drives gedaan? Management Drives? Met behulp van Management Drives is een schoolont- Antroposofen kijken vanuit hun mensbeeld naar de wikkeltraject ingezet. Om van de twee samengevoegde volledige ontwikkeling van de mens in voelen, denken locaties echt een nieuwe school te maken, wilden wij en willen. Om te bekijken wat voor drijfveren mensen het vanuit het onderwijs benaderen en de mensen hebben, gebruiken zij aan de ene kant de tempera- daarin meekrijgen. Wij hebben een weekend georga- mentenleer van de oude Grieken (Hippocrates) en aan niseerd waarop wij met het bestuur, de schoolleiding de andere kant de planetentypen om de kwaliteiten te en 15 docenten bij elkaar gezeten hebben. Iedereen benoemen. Het mooie van Management Drives is dat had de test gedaan. Er is een onderwijsgroep ingericht dit hierop aansluit, maar dat het er een hele nieuwe en daaromheen zijn projectgroepen opgezet. Bij de terminologie en dynamiek aan geeft. Het accent op samenstelling is gekeken naar de profielen: welke bezield docentschap brengt met zich mee dat je moet drijfveren hebben wij nodig. Zo is ook bekeken wie de kunnen reflecteren op wie je bent, hoe je in elkaar zit projectleider moest worden van een groep. Wij hebben en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En dat gekeken hoe de projectleiders met elkaar matchen. je in staat bent om je van daaruit op een professionele Die kregen een meer overstijgende blik om vanuit de manier te ontwikkelen. verschillende projecten de verbindingen te leggen. Uiteindelijk hebben wij bij de definitieve samenstelling 19
 • 22. van ons directieteam naar de kleuren en dus de balans gekeken. cV nynKe GerritsmA nynke Gerritsma (1964) werkt als Wat merken de mensen ervan? conrector aan de vrije School Zutphen vO. Het maakt je bewust van je drijfveren. Het zorgt na haar studie geschiedenis werkte ze als beleidsmedewerker aan de rijksuni- ervoor dat je de dingen die je onbewust bekwaam maken versiteit Groningen. vervolgens leidde nog bewuster kunt inzetten. Maar ook zaken waar je ze diverse projecten op het raakvlak van geïrriteerd door raakt kun je hiermee veel meer handen kerk en samenleving. nadat ze een aantal jaren als trainer en voeten geven. Het gedrag van anderen ga je anders heeft gewerkt maakte ze 10 jaar geleden de stap naar het interpreteren door dit instrument, en dat helpt in het voortgezet onderwijs. strategisch daarmee omgaan. Je ziet mensen zeggen: “Dat ligt mij niet, dus heb ik jou nodig.” Je gaat anderen wat heeft de roo management en Advies met manage- bewuster in hun kwaliteiten zetten. Ik doe nog steeds de ment drives bij Vrije school zutphen VO gedaan? coaching van een aantal projectleiders en ik doe dat puur • Weekendconferentie waar de basis voor de schoolontwikke- intuïtief op basis van Management Drives. Het proces ling gelegd is met behulp van MD Samenstellen van project- wordt bewuster doorleefd en daarmee maak je een en werkgroepen op basis van MD-profielen en coaching van professionaliseringsslag. de voortrekkers aan de hand van hun MD-profielen • Wervings- en selectieprocedure waarbij de MD-profielen van Hoe kan Management Drives het de kandidaten gematcht werden verschil maken bij docenten? • Bij het samenstellen van de nieuwe schoolleiding speelde het MD-profiel een rol In mijn visie ben je een goede docent als je weet hoe je zelf • MD-training voor de nieuwe schoolleiding in elkaar zit. Als je kunt reflecteren op je gedrag en je weet • Coaching van nieuwe afdelingsleiders en voortrekkers door waarom je naar leerlingen bepaalde dingen doet en nalaat. de conrector Personeel en Organisatie, mede op basis van Dit instrument kan je daar nog meer inzicht in geven en de MD-profielen daarmee de professionaliteit van docenten verhogen. “Het zorgt ervoor dat je de dingen die je onbewust bekwaam maken nog bewuster kunt inzetten.” 20
 • 23. Voortgezet Onderwijs in GesPreK met KArin VAn OOrt, VOOrmAliG rectOr VAn Het VeenlAnden cOlleGe mijdrecHt/VinKeVeen “het is een feest van herkenning.” Over de school ermee uit de voeten kan. Met bezuinigen is niets mis. Kun je iets vertellen over het De vraag is: laat je het aan de sector over of zeg je als Veenlanden College? ministerie wat eruit moet. Je ziet dat de overheid zich Het Veenlanden College is een christelijke scholenge- concentreert op Nederlands, Wiskunde, Engels en nog meenschap met 1900 leerlingen voor vmbo-t t/m vwo, een beetje op natuur- en scheikunde; meer hoeven wij ontstaan uit de fusie van een protestants-christelijke niet meer te weten in de toekomst. Maar wat is nu het en een rooms-katholieke vestiging. Het is onderdeel eigenlijke doel? Een mens is meer dan een paar vakken van de Ceder Groep. Daaronder vallen nog vier andere en een school is meer dan een leerfabriek. Wij hebben scholen in Amsterdam en omgeving. Wij vinden dat wij ook onze taak om mensen tot volwaardige burgers te vooral een school zijn van kwalitatief goed onderwijs. maken. En dan is filosofie, maatschappijleer en hoe wij Een aantal jaren geleden stonden wij in de top 20 van de met elkaar omgaan buitengewoon belangrijk. beste vwo-scholen van Nederland. Wij willen het beste uit leerlingen halen. Dat doen wij vanuit de christelijke Over de situatie waarden van onze gemeenschap. Het is belangrijk dat Hoe trof je de school aan toen je daar iedereen tot zijn recht komt. begon? De school werd top-down aangestuurd vanuit de situatie Hoe kijk je aan tegen de verande- uit het verleden waar het nog een kleinere school was. ringen die op je af komen vanuit het Er lagen weinig verantwoordelijkheden in de organisatie, ministerie? terwijl het wel een grote organisatie was geworden. Er Regelgeving moet niet zo stringent zijn dat niemand waren wel coördinatoren, maar wij zijn overgestapt naar 21
 • 24. een teamorganisatie met teamleiders. Een teamleider is Wij hebben op een gegeven moment een sessie met alle verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling teamleiders gedaan. Wat ik leuk vind aan het Veenlanden in een deel van de organisatie, bijvoorbeeld de havo- is dat er niet heel veel weerstand op voorhand is, maar onderbouw, en geeft leiding aan 15 tot 20 docenten. het moet wel wat opleveren. Omdat ik het zelf gedaan Daarnaast zijn wij begonnen met het introduceren van had kon ik makkelijk aangeven waarom ik vind dat het een professionele cultuur. goed is. Je leert elkaar beter kennen en je leert elkaars drives beter kennen. Het vergroot de professionaliteit van het team. Wat je op een gegeven moment hebt, is dat je denkt: “O, hier ben ik gewoon niet de beste in. Laat haar het maar vertellen, want zij heeft veel meer van die “Management Drives zegt kleur in zich, dus zij gaat het oplossen.” Dat zijn hele iets over je drijfveren handige strategieën in contacten met leerlingen, ouders en docenten. en je allergieën en niet of dat goed of fout is.” Ik denk dat iedereen het wel leuk vindt, omdat het je een handvat geeft en een taal geeft om bepaalde dingen bespreekbaar te maken. Als je moet zeggen, “Wat ben jij drammerig”, is dat veel moeilijker dan te zeggen, “Je doet Hoe heb je die veranderingen tot weer rood”. Omdat je gedragingen in kleuren benoemt stand gebracht in je school? heeft het geen connotatie. Management Drives zegt iets Het is niet zo goed om een volledig uitgewerkt plan te over je drijfveren en je allergieën en niet of dat goed of hebben voor een verandering, want het is een proces. Je fout is. laat mensen meedenken over ontwikkelingen, maar je moet wel de richting bepalen als schoolleider. Als school- Zou je het aan collega’s aanbevelen? leider bewaak je het tijdpad en de grenzen waarbinnen Ja. Ik denk dat het een heel goede manier is om een soort de oplossingen gekozen kunnen worden. Vaak komt men taal te ontwikkelen, kennis van elkaar te vergroten en in eerste instantie met vrij traditionele oplossingen. Dus situaties te analyseren. Ik geloof erin dat je in de top is het belangrijk dat je de actualiteiten in onderwijsland moet beginnen. Het is belangrijk dat je het zelf ervaart volgt en van onderzoek in het kader van onderwijs en en zelf inzicht krijgt en je bewust wordt, waardoor je het ontwikkeling op de hoogte blijft. makkelijk in de organisatie kunt uitrollen. Over management drives Hoe ben je met Management Drives in aanraking gekomen? Wij hadden gesprekken over de vraag waarom je soms zo verschillend reageert op situaties als je toch weet wat c V K A r i n VA n O O rt een professionele cultuur inhoud. Toen kwam iemand Karin heeft haar opleiding aan de hKU met het advies om Management Drives toe te passen en gevolgd. heb ik samen met een conrector de test gedaan. Grappig in 2000 is zij rector geworden op het Alberdingk thijm College te hilversum, dat eruit komt wat je ook eigenlijk wel weet. Het is een waarna zij in 2005 de overstap maakte feest van herkenning. Daarna hebben wij het met alle naar het veenlanden College in Mijdrecht directieleden gedaan, waarbij je nog meer inzicht krijgt en vinkeveen. het onderwijs kent zij ook van de kant van in wat elkaars voorkeursstijlen zijn en hoe je daarmee de bestuurder; van 2002 tot 2005 was zij voorzitter van omgaat. Wij vonden het ook goed om te kijken wat wij het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Gooi en misten. Wij hadden met elkaar te weinig groen. Dat is eemland. Sinds het nieuwe schooljaar van 2010 is Karin voor- geen natuurlijke voorkeursstijl van ons vieren, maar dat zitter van het College van bestuur van de Stichting Katholiek is wel belangrijk voor de organisatie, dus wij zijn daar Onderwijs Leiden. meer op gaan letten. 22
 • 25. Voortgezet Onderwijs in GesPreK met HenK liGHtHArt, rectOr cHristelijKe scHOlenGemeenscHAP bUitenVeldert “hier kan ik meer mee dan met andere instrumenten. het is praktisch en meteen toepasbaar in de praktijk.” Als ouders over deze school praten, wat zeggen zij dan? Ouders praten erg goed over de school. De verbetering van de kwaliteit van de school gaat van mond tot mond. Men zegt dat het onderwijs op orde is. Het gebouw, na de opknapbeurt en de nieuwe vleugels, wordt als fraai en functioneel ervaren. Men weet dat de groep docenten zeer bevlogen is. Leerlingen en ouders voelen daar heel snel vertrouwen bij. Het zijn mensen die heel veel hart voor de school hebben. Ik heb een belangrijke referen- tiebron in de buurt: dat is mijn eigen moeder. Die houdt feilloos bij hoe erover gepraat wordt en daarin zie je dat de school in de buurt een betere naam opbouwt op alle fronten. Over de situatie Over de school Uit welk dal kwam de school? Hoe ziet de school er op dit Het ging helemaal niet goed met de school. Heel veel moment uit? primaire processen die niet klopten. De onderwijsresul- De Christelijks Scholengemeenschap Buitenveldert taten waren onvoldoende. Veel achterstallig onderhoud is één van de vijf scholen van de Ceder Groep. Onze in het gebouw en de nieuwbouwplannen zaten vast. school heeft een teamstructuur. Iedere teamleider is De mensen die hier werkten hadden geen sturing. De verantwoordelijk voor zijn eigen afdeling: brugklas, school was door de inspectie op de lijst met zwakke mavo, havo of vwo. Daarboven hebben wij een school- scholen geplaatst. Dat is het moment geweest waarop er leiding van drie mensen: rector, conrector onderwijs en ingegrepen is. Een algemeen directeur van Ceder heeft conrector personeel. mij en de rector van het Veenlander College aangesteld om de veranderingen in gang te zetten. Op dit moment hebben wij zo’n 700 leerlingen en dat groeit door tot ongeveer 850. In het jaar dat ik kwam, Wat hebben jullie onderwijskundig was de toevoer van de basisscholen opgedroogd tot 80 aangepakt en veranderd? aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Nu zitten wij op Stukje bij beetje hebben wij de zaak weer recht gekregen. 196 aanmeldingen. Ik ben er trots op dat ik rector ben Een van de eerste zaken die wij op orde moesten brengen van een Amsterdamse school, die een afspiegeling is van was de herkeuring van de inspectie. Daarvoor hebben wij de Amsterdamse maatschappij en waar de leerlingen een aantal zaken in het onderwijs kwalitatief verbeterd. goed met elkaar omgaan. Wij hebben de secties bij ons geroepen en geconfron- 23
 • 26. onderwijs is zo rood als het maar kan. Die gaat rechtdoor en dat kan onze school goed gebruiken. Iemand die zegt: “Heb je nu alweer je cijfers niet ingeleverd?” De conrector personeel komt uit de organisatie en heeft meer blauw en groen. Zij bewaakt de goede dingen uit het verleden en zorgt voor draagvlak bij de mensen. Ikzelf ben oranje, wat het kleurenpalet redelijk compleet maakt. De school moest op de schop en die is ook op de schop gegaan, maar er zijn natuurlijk ook dingen die heel erg goed waren. De discussie daarover moet je aangaan met elkaar. Zijn er veranderingen de afgelopen periode die je toe kan schrijven aan dit instrument? “Je zag dat wij de juiste Het heeft zeker een goede invloed gehad op onze mensen bij elkaar hebben.” communicatie. Het maakt het allemaal wat transparanter. Wij praten nu wel eens in kleuren: “Je bent er weer rood doorheen gevaren.” Je gaat ook denken in kleuren, dat is teerd met de resultaten. Soms wisten zij niet dat niet aan makkelijk. Ik vind het een verhelderend instrument, ook de eisen van de inspectie werd voldaan. De resultaten in de verdeling van taken. Het is bijvoorbeeld nooit fijn maakten wij ook gerust openbaar, met naam en toenaam. om een gesprek te voeren waarin je moet aangeven dat je Ik weet nog dat ik op dat moment ook zelf een eind- niet meer van iemand gebruik gaat maken als docent. En examengroep nam voor economie. Toen dacht ik: “Henk, dan weet ik ook: dat is een gesprek waar ik de conrector dit is wel het moment waarop je het moet laten zien.” Ik personeel bij betrek. Dat werkt ook echt. Hier kan ik heb nog nooit zo hard gewerkt om ervoor te zorgen dat meer mee dan met andere instrumenten. Het is praktisch de discrepantie tussen schoolexamen en eindexamen en meteen toepasbaar in de praktijk. helemaal in orde was. En dat werkt wel. Je zag dat het snel resultaten opleverde, dat secties erover na gingen Het is ook handig om het van je hele management te denken, plannen maakten en er bewust mee bezig waren. weten. Wij gaan het nu uitbouwen: de teamleiders door de molen te halen. Het is ook goed voor hen om te weten Wat mij betreft staan de deuren van de klassen open. Het hoe zij met bepaalde dingen omgaan. Ik heb toevallig is goed als je collega ook bij je komt kijken. In het team vandaag de data doorgegeven waarop wij de sessie is nu afgesproken dat iedere docent twee maal in het jaar gaan houden. Daar doen wij als schoolleiding aan mee. bezocht wordt en zelf twee bezoeken doet. Daar komt Mensen mogen weten hoe het is. Waarom zouden wij dat een verslag van. Dat verzamelen wij en dan zien wij wat geheim houden? Het is goed om te weten waar je elkaar de gemeenschappelijke deler is wat er in ons onderwijs kan aanvullen. verbeterd moet worden. Over management drives c V H e n K l i G t H A rt Wanneer is Management Drives in henk Ligthart, geboren op 8 maart 1961 beeld gekomen? in Amsterdam, is na zijn studie geografie Dat is meer dan een jaar geleden. Het is goed om aan de UvA in 1987 als docent aan de slag Management Drives als schoolleiding te doen om te weten gegaan op het hervormd Lyceum West. hoe mensen in elkaar steken, hoe je elkaar aanvult en of Binnen deze school is hij doorgegroeid er evenwicht in je team is. Het was zeer verhelderend. van afdelingshoofd naar de functie van Je zag dat wij de juiste mensen bij elkaar hebben. De conrector. Sinds 2007 is hij werkzaam op de CSB, inmiddels in een verwerpt wat bij de ander een sterk punt is of waar de functie van rector. in ieder geval een andere invalshoek ligt. De conrector 24
 • 27. Voortgezet Onderwijs in GesPreK met rOnAld GAse, VOOrzitter cOlleGe VAn bestUUr sticHtinG OPenbAAr VO nOOrd nederlAnd “Wat ‘rood’ doet is de besluiten nemen en tempo erin houden.” Over de organisatie Holland-Noord, van Alkmaar-Zuidwest tot Den Oever. De Kun je iets over de organisatie kleinste school is een praktijkschool van 140 leerlingen vertellen? en de grootste is een scholengemeenschap van ruim 1000 SOVON is een openbaar schoolbestuur, waarvan de leerlingen. In totaal hebben wij 6000 leerlingen en 800 statuten zijn vastgesteld door een viertal gemeenteraden. medewerkers in 400 tot 500 fte. Wat betreft het personeel Onder deze stichting vallen acht zelfstandige scholen van streven wij naar een divers docentencorps dat zoveel alle niveaus in het reguliere voortgezet onderwijs: twee mogelijk een afspiegeling is van de samenleving. praktijkscholen aan de ene kant, een gymnasium aan de andere kant en daartussen vijf scholengemeenschappen. Wat voor maatschappelijke rol neemt Wij staan voor een heel gedifferentieerd onderwijsaanbod de SOVON in? en goed bereikbare scholen. Wij hebben een Kunst en Leerlingen die extra zorg behoeven, worden relatief vaak cultuurschool, een Daltonschool, een school voor twee- aan het openbaar onderwijs toevertrouwd. Bij binnen- talig onderwijs en topsport, en scholen met een streek- komst geven wij feitelijk de garantie dat de leerling functie. De scholen bevinden zich binnen de regio Noord- met een diploma vertrekt. Is het niet op de ene school, “Als collega’s met veel ‘geel’ het zeggen, is het goed doordacht en heeft men veel vertrouwen.”
 • 28. dan wel op een andere school onder dit bestuur. Omdat veranderingen in de aansturing. Vroeger was ik algemeen wij relatief veel zorgleerlingen hebben, krijgen wij met directeur, nu ben ik voorzitter van het College van grote bezuinigingen te maken. Daar komt bij dat onder Bestuur. Besturen krijgen hun budget van het ministerie. minister Plasterk een aantal regelingen getroffen is waar Het College van Bestuur vertaalt dat in budgetten voor geen dekkende vergoeding tegenover staat. de scholen. In het Directiestatuut staat dat rectoren/ directeuren verantwoordelijk zijn voor het maken en Kun je hier een voorbeeld bij noemen? handhaven van de begroting. Daarbij kon je in het Een voorbeeld daarvan is de invoering van de zgn. verleden nog zeggen: dit is de begroting, maar dat is functiemix in het kader van het actieplan Leerkracht. Dat slechts een richtlijn. Nu moeten wij de broekriem gaan betekent dat wij bij gelijkblijvend budget op termijn tot aanhalen en zeggen: dit is de begroting en die wordt 5% minder personeel in kunnen zetten dan nu. door jullie nauwgezet uitgevoerd, want anders komen Ten aanzien van Passend Onderwijs: iedereen erkent wij en met name jullie in grote problemen. De rectoren/ dat het aantal rugzakjes te sterk is gegroeid, maar de directeuren zijn daar lang niet altijd voldoende van door- bezuiniging gaat ten koste van de begeleiding van en drongen en voor opgeleid. De tools om bedrijfsmatig te aandacht voor kinderen. denken, zijn niet vanzelfsprekend bij iedereen aanwezig, waardoor een aantal rectoren/directeuren in het verleden Over de situatie onbedoeld te veel geld heeft uitgegeven. Dat kan nu Wat zijn de grootste veranderingen niet langer. Er is een tijdelijke personeelsstop ingevoerd voor de rectoren en directeuren? en de rectoren/directeuren kunnen aan de hand van Dat zij meer bedrijfsmatig moeten denken door de de maandelijkse rapportages goed bijhouden waar zij “Die meneer of mevrouw is bijvoorbeeld helemaal geen nare dwarsligger.” 26
 • 29. hun geld aan uitgeven. Je kunt je gang gaan als je weet wat de budgetten behelzen en je er niet overheen gaat. Discipline op dat punt geeft tegelijkertijd een zekere mate van vrijheid. Over management drives Hoe heeft Management Drives een bijdrage geleverd? Het maakte bij ons een hele discussie los en vervolgens kwamen wij tot de kern. Ik heb mijn problemen op tafel gelegd, met name dat ik het heel vervelend vind dat niet alle rectoren/directeuren zich houden aan afspraken die wij gemaakt hebben. Uit de profielen blijkt dan bijvoorbeeld een rector hoog te scoren op ‘groen’: veel waarde te hechten aan het creëren van draagvlak en goede verhoudingen op de eigen school. Dat betekent dat hij het erg moeilijk zal vinden om ‘thuis’ een heel vervelende beslissing te verkopen. Om te zeggen: “Ja sorry, wij moeten 250.000 euro bezuinigen en dat heeft voor een aantal mensen vervelende consequenties.” voor elkaars gedrag. Die meneer of mevrouw is bijvoor- Zo kan hij eigenlijk niet werken. Nu ik zijn drijfveren beeld helemaal geen nare dwarsligger. Die denkt juist in combinatie met zijn positie beter begrijp, kan ik heel goed na over de consequenties voor de organisatie. bijvoorbeeld aanbieden om overleg met de MR inciden- teel samen te voeren. Ik wil dat wij als organisatie de best mogelijke resultaten halen en ik wil dat zo snel mogelijk gerealiseerd zien. cV rOnAld GAse Hoe gaan wij dat nu doen? Hoe luidt het plan van aanpak ronald is tijdens de laatste fase van zijn studie in 1973 in het onderwijs begonnen en wat is het tijdpad? Wij hebben een aantal denkers die als leraar wiskunde. hij vervolgde dit alles eerst heel goed willen bekijken. Dat is perfect. Zo’n carrièrepad na afronding van zijn promo- ‘gele’ rector/directeur zal een formatieplan zo opstellen tieonderzoek in 1978 als leraar schei- en dat het beschikbare geld het uitgangspunt is en niet het natuurkunde. hij werd afdelingsleider in aantal fte’s. Dat is onlangs door een collega gepresen- 1984, conrector in 1986 en rector in 1989 van wat thans het teerd en ook door de anderen geaccepteerd. Iedereen is Stedelijk Dalton College Alkmaar is. vanaf het ontstaan van er meteen mee gaan werken, want als collega’s met veel SOvOn op 1 januari 1995, heeft ronald aan het roer gestaan. ‘geel’ het zeggen, is het goed doordacht en heeft men Zijn functie en bevoegdheden zijn sindsdien veranderd van veel vertrouwen. Tegelijkertijd vind ik het plezierig dat voorzitter van het College van Schoolleiders, via algemeen ik op de stoel zit waar de beslissingen moeten worden directeur, naar voorzitter van het College van Bestuur sinds genomen, want wat ‘rood’ doet is de besluiten nemen en 1 januari 2011. voor een uitgebreider Cv: http://www.gase.nl/ tempo erin houden. Zo kun je een team complementair ronald/personal.htm. maken. Wij voelen elkaar nu beter aan en benaderen elkaar anders. Het is heel nuttig geweest. wat heeft de roo management en Advies met management drives gedaan bij sOVOn Zou je het aan andere scholen • MD-afname en terugkoppeling bij Ronald Gase adviseren? • Tweedaagse met 8 rectoren/directeuren en Ronald Gase over Absoluut, ook als je denkt dat het goed gaat. Het geeft de onderlinge samenwerking inzicht in handelingsmotieven die je soms helemaal niet • MD-afname bij scholen binnen de stichting had vermoed. Het leidt ertoe dat je meer begrip hebt 27
 • 30. HBO in GesPreK met mArjAn FreriKs, dOmeinVOOrzitter Onderwijs en OPVOedinG HOGescHOOl VAn AmsterdAm “Waar wil je nog meer maatschappelijk impact hebben dan bij het kansen geven aan kinderen?” Over de organisatie rekensommetje: als ik in staat ben in mijn organisatie Welke positie neemt de organisatie één docent beter te laten functioneren, dan geeft die per maatschappelijk in? jaar 30 studenten de kans een betere leraar of opvoeder De Hogeschool van Amsterdam is de grootste hogeschool te worden. En die hebben 40 jaar lang de mogelijkheid in Nederland. Er zitten 40.000 studenten op, verdeeld om 30 kinderen per jaar een betere kans te geven. over 7 domeinen. Ik ben als voorzitter verantwoordelijk Waar wil je nog meer maatschappelijk impact hebben voor het Domein Onderwijs en Opvoeding. Daaronder dan bij het kansen geven aan kinderen? vallen 34 opleidingen, 5000 studenten en 200 fte personeel. Wij willen goed onderwijs geven aan Wat zijn de belangrijkste alle studenten die werkzaam willen zijn op ontwikkelingen waar de gebieden onderwijs en opvoeding. jullie mee bezig Onze afgestudeerden zitten overal: zijn? voorschoolse educatie, kinderop- Het kabinet zet heel vang, basisschool, middelbare erg in op rekenen en school en mbo. Daar heb ik de taal. Als je kijkt naar beste docenten en medewerkers de onderkant van de voor nodig. Ik maak wel eens het arbeidsmarkt, dan gaat het echter veel meer om mensen die niet sociaal vaardig