стилі теорія

Andy Levkovich
Andy LevkovichСередня освіта
Художня культура
9 клас
______ урок
«Художні напрями і стилі»
Які існують художні стилі?
Що таке бароко?
Що таке ренесанс?
Що таке модернізм?
Саме відповіді на ці та багато інших
запитань ви дізнаєтесь під час вивчення
теми «Художні напрями і стилі»
Поняття стилю в художній культурі
У повсякденному житті ми вживаємо поняття «стиль одягу»,
«стиль моди», «стиль поведінки», «стиль гри»,
«стиль життя», «стиль мислення», «стиль керівника»,
«стиль роботи».
В культурології поняття «стиль» застосовують для
характеристики певної епохи в розвитку мистецтва та
індивідуальної манери художника. Поняття «художній стиль»
визначає великі, історичні стилі певних епох.
Стиль епохи не є чимось незмінним і застиглим.
Стиль змінюється в часі і, врешті-решт, один змінюється іншим.
Але стилі не зникають безслідно, вони залишають свої ознаки,
що зберігаються у творах мистецтва і є віддзеркаленням життя
суспільства певної епохи.
Історія культури поділяється на певні періоди. Вона
складається з первісної культури, культури Стародавнього
Світу (Стародавній Єгипет), античної (Стародавня Греція і Рим).
У західноєвропейській культурі виділяється романський період,
готика, епоха Ренесансу (Відродження), бароко, класицизм,
романтизм, реалізм, імпресіонізм і культура XX століття.
Стиль епохи
Термін «античність» походить від латинського слова
«стародавній». Ним прийнято називати особливий період
розвитку культури Стародавньої Греції й Риму.
Головним принципом античного мистецтва було дотримання
геометричних пропорцій і симетрії. Найяскравіше це
проявилося в архітектурі та скульптурі.
Античність
Провідними архітектурними спорудами Стародавньої Греції
були храми, театри, громадські будівлі. Найвідоміші зразки
грецької архітектури, що збереглися до наших часів, — храми
Парфенон і Ерехтейон.
Скульптурне мистецтво Стародавньої Греції базувалося на
відтворенні ідеальних пропорцій людського тіла й симетрії.
Відомі античні скульптори — Мирон, Фідій, Скопас.
До прикладів живопису також відносять відомі грецькі
чорнофігурні та червонофігурні амфори.
Давньогрецький живопис найбільше представлений у
вигляді фресок і мозаїк, якими оздоблювали храми й будівлі.
Культура Стародавнього Риму багато в
чому продовжила античні традиції Греції.
В архітектурі римляни з'єднали арку та
колону й увели до будівельної практики
аркаду (міст, театр, акведук). Також
неперевершеними були базиліки, терми,
амфітеатри, цирки, бібліотеки.
Образотворче мистецтво Римської імперії
виражалося в настінному розпису палаців
та громадських будівель і картинах,
головним сюжетом яких були епізоди
грецької та римської міфології, а також
зображення води й зелені.
Завдяки римській скульптурі до нас
дійшли портрети відомих полководців,
імператорів, філософів, письменників.
Серед найпоширеніших видів мистецтва в
Стародавньому Римі була обробка
дорогоцінних металів і бронзи.
стилі теорія
Романський стиль
Цей художній стиль панував у західноєвропейському мистецтві
X—ХІІІ століть. Провідними видами мистецтва того часу були
архітектура та скульптурний декор. Назва стилю походить від
латинського слова - «римський». Це пояснюється тим, що
романські споруди багато в чому наслідували ознаки римської
архітектури, але відрізнялися монументальністю конструкцій.
Основними будівлями романського періоду стали храм-
фортеця та замок-фортеця. Архітектуру романського стилю
називають «духовністю, втіленою в камінні».
Романська скульптура тісно пов'язана з архітектурою. Вона не
була самостійною, а лише елементом оздоблення будівель,
переважно храмів та монастирів.
В епоху романського мистецтва розвивались і різні види
живопису: мініатюра, монументальний живопис, вітраж.
Особливого значення набула книжкова мініатюра, що стала
обов'язковим елементом книги.
Готичний стиль
Слово «готичний» походить від італійського — «незвичний».
Готичний стиль відобразився переважно в архітектурі храмів,
соборів, церков. Також у той час набуло популярності
цивільне будівництво - міські ратуші, ринки, розкішні замки
знаті. Готична скульптура більш самостійна, не
підпорядкована площині стіни й обрамленню, як це було
характерним для скульптури романського періоду.
Одним з основних напрямків готичного живопису став вітраж,
що поступово витіснив фресковий живопис. На період готики
припав розквіт книжкової мініатюри — ілюстрування
лицарських романів, часословів, псалтирів та інше.
У той період розвився жанр портрета, у якому художники
намагалися якомога достовірніше та детальніше відтворити
натуру, передати індивідуальні риси людини.
Музичне мистецтво в епоху готики переживало оновлення.
Традиції світської музики проникали в церковну.
Традиції світської музики в різних країнах Європи
продовжували ваганти, трубадури (трувери). Ваганти у своїх
піснях прославляли любов та радості життя, трубадури
оспівували лицарську любов та героїчні подвиги, а трувери
розважали городян танцювальними піснями.
стилі теорія
Стиль епохи Відродження
Назва епохи «Ренесанс» походить від французького слова —
«відродження». Вона прийшла на зміну культурі Середніх
віків і панувала протягом XIV—XVI століть.
Відродженням цю епоху називають тому, що митці почали
звертатися до культурних надбань античної культури.
Мистецтво цієї доби стало більш світським. У цей час з'явився
станковий живопис, який виконувався олійними фарбами.
Архітектура Ренесансу є своєрідним поверненням до принципів і
форм античного, зокрема римського, мистецтва. Найбільшого
розквіту ренесансна архітектура набула в Італії, залишивши по
собі два міста-пам'ятники: Флоренцію та Венецію.
Професійна музика відчула вплив народної музики. Високого
рівня досягло мистецтво вокальної і вокально-інструментальної
музики. З'явилися різноманітні жанри світського вокального
музичного. Епоха Відродження завершилася появою нових
музичних жанрів — сольної пісні, кантати, ораторії.
Стиль епохи бароко
Цей художній стиль зародився в Італії і поширився країнами
Європи після епохи Ренесансу. Бароко в перекладі з італійської
означає «чудернацький». Основні риси стилю бароко —
парадність, урочистість, пишність, динамічність. Особливо
необхідно відзначити прагнення до синтезу мистецтв —
взаємопроникнення архітектури, скульптури, живопису
й декоративного мистецтва.
У живописі переважали монументальні декоративні композиції
на релігійні або міфологічні теми, парадні портрети, призначені
для оздоблення інтер'єрів.
В Італії сформувалися й поширилися іншими країнами Європи
нові світські музичні жанри, зокрема опера, соната, фантазія,
ораторія, танцювальна сюїта, прелюдія.
Епоха бароко визначилася й розвитком інструментальної
культури. Стає популярною гра на клавікордах, клавесинах —
попередниках фортепіано, а також смичкових інструментах
(скрипках, альтах, віолончелях).
Українське (козацьке) бароко — це архітектурний стиль, що
проявився в Україні у XVII столітті. Він відрізняється від
західноєвропейського помірним орнаментом і спрощеними
формами. Яскравим зразком українського бароко стали
перебудовані й оновлені храми: Софійський собор,
Успенський собор Києво-Печерської лаври, собори
Видубицького й Михайлівського Золотоверхого монастирів.
Кращими зразками живопису українського бароко є церковні
розписи в Троїцькій церкві Києво-Печерської лаври.
Стиль епохи класицизму
Назва цього художнього стилю походить від французького
слова «зразковий». Епоха класицизму тривала до початку XIX
століття. «Батьківщиною» цього стилю вважають Францію.
Усе в класичному мистецтві упорядковано: у кожному виді
мистецтва складається чітка ієрархія жанрів, що поділяються
на «високі» та «низькі». Кожний жанр має свої певні ознаки, і
змішення їх є неприпустимим.
Скульптура класицизму відрізняється спокійними позами,
стриманою емоційністю, замкненістю форм. Видатних
державних мужів та шляхетних красунь часто зображували в
образах античних богів.
У живописі класичного періоду головного значення набули
логічне розгортання сюжету. Чітка розмежованість планів у
пейзажах виявлялась також за допомогою кольору: передній
план обов'язково мав бути коричневим, середній — зеленим, а
дальній — блакитним.
В епоху класицизму професійне музичне мистецтво майже
повністю стало світським, поширеним у палацах королів та
вельмож. Відкривалися музичні спілки й навчальні заклади
(академії, консерваторії, школи). Класицизм віддав перевагу
розвитку інструментального мистецтва. Саме у той час виникли
нові стилі виконавства: сольно-скрипковий, ансамблевий,
оркестровий, концертний та інші, а також спостерігався розквіт
балету й опери. Широкого розповсюдження набула сюїта.
Стиль епохи романтизму
Наприкінці XVIII століття нова культурна епоха — романтизм,
передумовою настання якої вважають Велику французьку
революцію. Але «батьківщиною» романтизму є Німеччина.
Романтизм став першим художнім напрямом, який проголосив
незалежність митця від будь-яких мистецьких канонів та
правил. Найбільше романтизм проявився в живописі,
літературі, музиці, театральному мистецтві. Живопис і графіка —
найпоширеніші види образотворчого мистецтва епохи
романтизму.
Музика почала звучати не лише в театрах або концертних
залах, але й у кав'ярнях, навчальних закладах і музичних
спілках. Усе більшої популярності набувала розважальна
музика, розвивалися оперета, романс, танцювальна музика та
інші жанри, які раніше вважались суто розважальними.
Саме в цей час композитори активно зверталися до
літературних творів (казок, міфів, легенд), на основі яких
писали власні. Взагалі музика романтизму є надзвичайно
віртуозною, виразною й емоційною.
Мистецтво реалізму
Реалізм — художній напрям, який сформувався до середини XIX
століття. Його назва в перекладі з латинського означає
«дійсний, речовий». Основною визначальною рисою
реалістичного мистецтва є достовірне зображення навколишньої
дійсності, показ усіх сфер життя й духовного світу людини
такими, якими вони є насправді.
В образотворчому мистецтві реалізму дуже активно розвивалися
жанри пейзажу, натюрморту, портрету побутового характеру.
Відображення буденного життя простої людини стало однією з
провідних тем живопису.
У театральному мистецтві формувався образ типового
представника соціального середовища, до якого він належав.
Жанр драми поступово витіснив трагедію, а наприкінці XIX
століття в театрі виникла нова спеціальність — режисура.
Композитори-реалісти активно зверталися до побутових
сюжетів і народних звичаїв. Яскравим прикладом цього є
творчість французького композитора Ж. Бізе
і його опера «Кармен».
Імпресіонізм
Величезний внесок до скарбниці світового мистецтва зробили
імпресіоністи. Імпресіонізм походить від французького —
«враження». Спочатку цей напрям найяскравіше виразився у
французькому живописі 70—90-х років XIX століття.
Основним принципом імпресіонізму було звернення до
реальної дійсності з метою передати
безпосередні враження від неї.
Деякі принципи живопису імпресіонізму втілились і у творчості
скульпторів. У театральному мистецтві велике значення
надавалося в першу чергу переданню атмосфери дійства.
Раптові зміни ритмів, звуків і кольорових плям на тлі декорацій
застосовувались режисерами для створення в дійстві певної
емоційної насиченості.
стилі теорія
Мистецтво модернізму
Поняття «модернізм» означає - «новітній, сучасний» - це
сукупність течій у мистецтві, які характеризуються відмовою від
традицій класичного мистецтва, прагненням до пошуку нових,
нетрадиційних форм, а також умовністю стилю. Найвідоміші
течії модернізму — модерн, абстрактне мистецтво, дадаїзм,
кубізм, постімпресіонізм, символізм, сюрреалізм, футуризм.
Живопис почав виражати погляд автора, його бачення світу,
почуття, прагнення передати в зображенні те, що неможливо
побачити оком. Яскравим прикладом цього є твори
кубістів (П. Пікассо), модерністів, абстракціоністів (К. Малевич).
Іще один новий художній прийом — колаж — стає провідним у
творчості символістів, сюрреалістів (С. Далі), а згодом і митців
поп-арту.
В архітектурі модернізм характеризується відмовою від
традиційних деталей у зовнішньому вигляді будівель, наданням
великого значення новим формам, матеріалам і конструкціям.
Саме в цей час виникло поняття «призма зі скла та бетону».
Головною відмінністю архітектури модернізму є акцент на
зручність і практичність, а окрасою будівлі часто виступають
сам матеріал та незвичайна конструкція.
Найбільшого поширення серед скульпторів набув кубізм. Його
основні канони — викривлення пропорцій, геометрична
стилізація пластичної форми, створення образу на основі
простих геометричних форм.
Окрім кубізму, у скульптурному мистецтві розвивається
абстракціонізм. Твори, представлені в цьому стилі, являють
собою сполучення залізних листків, яким надано
чудернацьких та нарочито грубих форм, з привареними до них
металевими стійками.
У музичному мистецтві першої половини XX століття
простежуються тенденції модернізму. Митці почали звертатися
до незвичайних тембрів, ритмів та інтонацій (фольклор, джаз,
екзотичні східні інструменти), набула поширення музика,
позбавлена тональності (атональна).
У театральному мистецтві також відбувався пошук нових форм
та художніх прийомів. Для футуристичного театру характерним
прийомом була відмова від сцени як окремого простору для
актора — дійство могло відбуватися безпосередньо серед
глядачів.
Джино Северіні
«Санітарний поїзд»
Ганс Гріс
«Курець»
Фернан Леже
«Будівельники»
Пабло Пікассо
«Майя з лялькою»
Анрі Матіс
«Червоні рибки»
Ван Гог
«Зоряна ніч»
Лоран Парсельє
«Веранда»
Голяков Павло
«Млин»
«Хмарочос кочівник»
Дам’ян Пшібил
Мистецтво постмодернізму
Постмодернізм — естетичний переворот, що відбувся в Європі
у 60—70-ті роки минулого століття. Назва цього художнього
напряму походить від французьких слів — «після» та —
«новітній», «сучасний» і означає
«усе, що після модернізму».
Твори постмодерністів представляють собою ігровий простір,
у якому відбувається вільний рух творчих задумів,
уявлень, світоглядів.
стилі теорія
1 von 41

Recomendados

Розмаїття літературних стилів 20-21ст. von
Розмаїття літературних стилів 20-21ст.Розмаїття літературних стилів 20-21ст.
Розмаїття літературних стилів 20-21ст.Тамара Тарасюк
2.7K views7 Folien
презентація уроку von
презентація урокупрезентація уроку
презентація урокуTanya Tsos Tanya Tsos
11.9K views24 Folien
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. von
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація.
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. Adriana Himinets
15.4K views25 Folien
"Мандри Гуллівера" Дж.Свіфта. Вікторина von
"Мандри Гуллівера" Дж.Свіфта. Вікторина"Мандри Гуллівера" Дж.Свіфта. Вікторина
"Мандри Гуллівера" Дж.Свіфта. ВікторинаAdriana Himinets
2K views12 Folien
романтизм ментальна карта von
романтизм ментальна картаромантизм ментальна карта
романтизм ментальна картаIryna Vavryk
3.2K views1 Folie
Романтизм von
РомантизмРомантизм
Романтизмenka2017
7.7K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Театр у Давній Греції: вистава цілий день і глядачам платили за вхід! von
Театр у Давній Греції: вистава цілий день і глядачам платили за вхід!Театр у Давній Греції: вистава цілий день і глядачам платили за вхід!
Театр у Давній Греції: вистава цілий день і глядачам платили за вхід!estet13
1.4K views22 Folien
Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення von
Норма літературної мови як основне поняття правильності мовленняНорма літературної мови як основне поняття правильності мовлення
Норма літературної мови як основне поняття правильності мовленняАндрей Виноходов
2.6K views16 Folien
56. образи комедії von
56. образи комедії56. образи комедії
56. образи комедіїvalentina2017
17.5K views12 Folien
конспект уроку von
конспект урокуконспект уроку
конспект урокуpr1nc1k
421 views10 Folien
Педагогічне портфоліо. Частина 1 von
Педагогічне портфоліо. Частина 1Педагогічне портфоліо. Частина 1
Педагогічне портфоліо. Частина 1Iryna Sokolianska
5K views53 Folien
Ренесанс von
 Ренесанс Ренесанс
Ренесансenka2017
2.6K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Театр у Давній Греції: вистава цілий день і глядачам платили за вхід! von estet13
Театр у Давній Греції: вистава цілий день і глядачам платили за вхід!Театр у Давній Греції: вистава цілий день і глядачам платили за вхід!
Театр у Давній Греції: вистава цілий день і глядачам платили за вхід!
estet131.4K views
Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення von Андрей Виноходов
Норма літературної мови як основне поняття правильності мовленняНорма літературної мови як основне поняття правильності мовлення
Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення
56. образи комедії von valentina2017
56. образи комедії56. образи комедії
56. образи комедії
valentina201717.5K views
конспект уроку von pr1nc1k
конспект урокуконспект уроку
конспект уроку
pr1nc1k421 views
Педагогічне портфоліо. Частина 1 von Iryna Sokolianska
Педагогічне портфоліо. Частина 1Педагогічне портфоліо. Частина 1
Педагогічне портфоліо. Частина 1
Ренесанс von enka2017
 Ренесанс Ренесанс
Ренесанс
enka20172.6K views
3. презентація до уроку вальтер скотт 7 клас von Cshkilniy
3. презентація до уроку вальтер скотт 7 клас3. презентація до уроку вальтер скотт 7 клас
3. презентація до уроку вальтер скотт 7 клас
Cshkilniy6.3K views
Особливості розвитку й види лірики в Давній Греції (Презентація) von Tomafastov
Особливості розвитку й види лірики в Давній Греції (Презентація)Особливості розвитку й види лірики в Давній Греції (Презентація)
Особливості розвитку й види лірики в Давній Греції (Презентація)
Tomafastov629 views
Бароко von enka2017
 Бароко Бароко
Бароко
enka20177.5K views
Збірник завдань для ДПА з математики 9 клас, Мерзляк, Гімназія von ssuser7aae1a
Збірник завдань для ДПА з математики 9 клас, Мерзляк, ГімназіяЗбірник завдань для ДПА з математики 9 клас, Мерзляк, Гімназія
Збірник завдань для ДПА з математики 9 клас, Мерзляк, Гімназія
ssuser7aae1a298.8K views
Музична культура арабо-мусульманського регіону von ssuser1442b6
Музична культура арабо-мусульманського регіонуМузична культура арабо-мусульманського регіону
Музична культура арабо-мусульманського регіону
ssuser1442b61.4K views
Літературні течії ХХ століття. Модернізм von Галина Сызько
Літературні течії ХХ століття. МодернізмЛітературні течії ХХ століття. Модернізм
Літературні течії ХХ століття. Модернізм
Франц Кафка. Презентація von Adriana Himinets
Франц Кафка. ПрезентаціяФранц Кафка. Презентація
Франц Кафка. Презентація
Adriana Himinets18.3K views
Просвітництво von enka2017
ПросвітництвоПросвітництво
Просвітництво
enka20175K views
Презентація на тему"Туве Янсон "Капелюх чарівника" von dtamara123
Презентація на тему"Туве Янсон "Капелюх чарівника"Презентація на тему"Туве Янсон "Капелюх чарівника"
Презентація на тему"Туве Янсон "Капелюх чарівника"
dtamara1233.1K views
А. Міцкевич. Світязь.Фольклорна основа та національні мотиви. von DorokhGala
А. Міцкевич. Світязь.Фольклорна основа та національні мотиви.А. Міцкевич. Світязь.Фольклорна основа та національні мотиви.
А. Міцкевич. Світязь.Фольклорна основа та національні мотиви.
DorokhGala27.2K views
Модернізм von enka2017
МодернізмМодернізм
Модернізм
enka20173.8K views
Виразне читання von olyasmetyukh
Виразне читанняВиразне читання
Виразне читання
olyasmetyukh5.1K views
1 новаторські типи уроків укр.літ von bekeshnatalia
1 новаторські типи уроків укр.літ1 новаторські типи уроків укр.літ
1 новаторські типи уроків укр.літ
bekeshnatalia12.5K views

Similar a стилі теорія

Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина) von
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Andy Levkovich
40.2K views49 Folien
стилі теорія 3 von
стилі теорія 3стилі теорія 3
стилі теорія 3Andy Levkovich
318 views16 Folien
Novy chasй von
Novy chasйNovy chasй
Novy chasйИван Худенко
1.7K views60 Folien
8_klas_mystetstvo_masol_2021.pdf von
8_klas_mystetstvo_masol_2021.pdf8_klas_mystetstvo_masol_2021.pdf
8_klas_mystetstvo_masol_2021.pdfssuser59c0a2
2.3K views240 Folien
1 von
11
18new
811 views240 Folien
Mystetstvo 8-klas-masol-2021 von
Mystetstvo 8-klas-masol-2021Mystetstvo 8-klas-masol-2021
Mystetstvo 8-klas-masol-2021kreidaros1
214 views240 Folien

Similar a стилі теорія(20)

Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина) von Andy Levkovich
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Andy Levkovich40.2K views
8_klas_mystetstvo_masol_2021.pdf von ssuser59c0a2
8_klas_mystetstvo_masol_2021.pdf8_klas_mystetstvo_masol_2021.pdf
8_klas_mystetstvo_masol_2021.pdf
ssuser59c0a22.3K views
1 von 8new
11
1
8new811 views
Mystetstvo 8-klas-masol-2021 von kreidaros1
Mystetstvo 8-klas-masol-2021Mystetstvo 8-klas-masol-2021
Mystetstvo 8-klas-masol-2021
kreidaros1214 views
Підручник Мистецтво 8 клас Л.М. Масол (2021 рік) von 12Балів ГДЗ
Підручник Мистецтво 8 клас Л.М. Масол (2021 рік) Підручник Мистецтво 8 клас Л.М. Масол (2021 рік)
Підручник Мистецтво 8 клас Л.М. Масол (2021 рік)
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст. von CDN_IF
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.
CDN_IF306 views
Mystectvo 8-klas-kondratova-2016 von kreidaros1
Mystectvo 8-klas-kondratova-2016Mystectvo 8-klas-kondratova-2016
Mystectvo 8-klas-kondratova-2016
kreidaros19K views
1 von 8new
11
1
8new295 views
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік) von 12Балів ГДЗ
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік) Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік)
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік)
Mystetstvo 8-klas-kondratova-2021 von kreidaros1
Mystetstvo 8-klas-kondratova-2021Mystetstvo 8-klas-kondratova-2021
Mystetstvo 8-klas-kondratova-2021
kreidaros130 views
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf von ssuser59c0a2
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdfmystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf
ssuser59c0a21.9K views
Скочиляс Г. художньо стильові напрями і течії в літературі von Катерина Сінкіна
Скочиляс Г. художньо стильові напрями і течії в літературіСкочиляс Г. художньо стильові напрями і течії в літературі
Скочиляс Г. художньо стильові напрями і течії в літературі
мистецтво 20 століття теорія 1 von Andy Levkovich
мистецтво 20 століття теорія 1мистецтво 20 століття теорія 1
мистецтво 20 століття теорія 1
Andy Levkovich857 views
образотворче мистецтво Xviii століття von Christy Kirshova
образотворче мистецтво Xviii століттяобразотворче мистецтво Xviii століття
образотворче мистецтво Xviii століття
Christy Kirshova1.8K views
Архітектура. Стилі архітектури von Yulia Novichenko
Архітектура. Стилі архітектуриАрхітектура. Стилі архітектури
Архітектура. Стилі архітектури
Yulia Novichenko12.1K views

Más de Andy Levkovich

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти von
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітиПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітиAndy Levkovich
343 views33 Folien
Zno2021 von
Zno2021Zno2021
Zno2021Andy Levkovich
178 views36 Folien
16 днів проти насильства von
16 днів проти насильства16 днів проти насильства
16 днів проти насильстваAndy Levkovich
163 views6 Folien
Zno21 von
Zno21Zno21
Zno21Andy Levkovich
360 views3 Folien
7 клас моделювання von
7 клас моделювання7 клас моделювання
7 клас моделюванняAndy Levkovich
11.8K views30 Folien
практична 6 von
практична 6практична 6
практична 6Andy Levkovich
871 views10 Folien

Más de Andy Levkovich(20)

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти von Andy Levkovich
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітиПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Andy Levkovich343 views
16 днів проти насильства von Andy Levkovich
16 днів проти насильства16 днів проти насильства
16 днів проти насильства
Andy Levkovich163 views
7 клас моделювання von Andy Levkovich
7 клас моделювання7 клас моделювання
7 клас моделювання
Andy Levkovich11.8K views
привітання для педагогічного колективу von Andy Levkovich
привітання для педагогічного колективупривітання для педагогічного колективу
привітання для педагогічного колективу
Andy Levkovich770 views
Туризм це стиль життя von Andy Levkovich
Туризм це стиль життяТуризм це стиль життя
Туризм це стиль життя
Andy Levkovich332 views
нагородження сертифікати бобер 2016 2017 von Andy Levkovich
нагородження сертифікати бобер 2016 2017нагородження сертифікати бобер 2016 2017
нагородження сертифікати бобер 2016 2017
Andy Levkovich176 views
зно олімп проекти von Andy Levkovich
зно олімп проектизно олімп проекти
зно олімп проекти
Andy Levkovich450 views
на сайт день матері von Andy Levkovich
на сайт день матеріна сайт день матері
на сайт день матері
Andy Levkovich446 views
твір опис 7 клас von Andy Levkovich
твір опис 7 кластвір опис 7 клас
твір опис 7 клас
Andy Levkovich3.9K views
презентация Iмiдж вчителя von Andy Levkovich
презентация Iмiдж вчителяпрезентация Iмiдж вчителя
презентация Iмiдж вчителя
Andy Levkovich2.2K views
Iнновацii в бiлокамiнському нвк von Andy Levkovich
Iнновацii в бiлокамiнському нвкIнновацii в бiлокамiнському нвк
Iнновацii в бiлокамiнському нвк
Andy Levkovich558 views

Último

Літературні дати 2024 року von
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
189 views30 Folien
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfssuser15a891
33 views49 Folien
Діловодство у ЗПО von
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
676 views53 Folien
chitannya.pptx von
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
17 views14 Folien
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 views231 Folien
Семінар Пізнаємо природу.pptx von
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
11 views14 Folien

Último(20)

Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891189 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89133 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891228 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891229 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Правила прийому 2024.pdf von home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home32 views
Презентація Наукової школи Войтова В.А. von tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195838 views
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... von GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA23 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891229 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan8 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України

стилі теорія

 • 1. Художня культура 9 клас ______ урок «Художні напрями і стилі»
 • 2. Які існують художні стилі? Що таке бароко? Що таке ренесанс? Що таке модернізм? Саме відповіді на ці та багато інших запитань ви дізнаєтесь під час вивчення теми «Художні напрями і стилі»
 • 3. Поняття стилю в художній культурі У повсякденному житті ми вживаємо поняття «стиль одягу», «стиль моди», «стиль поведінки», «стиль гри», «стиль життя», «стиль мислення», «стиль керівника», «стиль роботи». В культурології поняття «стиль» застосовують для характеристики певної епохи в розвитку мистецтва та індивідуальної манери художника. Поняття «художній стиль» визначає великі, історичні стилі певних епох.
 • 4. Стиль епохи не є чимось незмінним і застиглим. Стиль змінюється в часі і, врешті-решт, один змінюється іншим. Але стилі не зникають безслідно, вони залишають свої ознаки, що зберігаються у творах мистецтва і є віддзеркаленням життя суспільства певної епохи. Історія культури поділяється на певні періоди. Вона складається з первісної культури, культури Стародавнього Світу (Стародавній Єгипет), античної (Стародавня Греція і Рим). У західноєвропейській культурі виділяється романський період, готика, епоха Ренесансу (Відродження), бароко, класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм і культура XX століття. Стиль епохи
 • 5. Термін «античність» походить від латинського слова «стародавній». Ним прийнято називати особливий період розвитку культури Стародавньої Греції й Риму. Головним принципом античного мистецтва було дотримання геометричних пропорцій і симетрії. Найяскравіше це проявилося в архітектурі та скульптурі. Античність
 • 6. Провідними архітектурними спорудами Стародавньої Греції були храми, театри, громадські будівлі. Найвідоміші зразки грецької архітектури, що збереглися до наших часів, — храми Парфенон і Ерехтейон. Скульптурне мистецтво Стародавньої Греції базувалося на відтворенні ідеальних пропорцій людського тіла й симетрії. Відомі античні скульптори — Мирон, Фідій, Скопас.
 • 7. До прикладів живопису також відносять відомі грецькі чорнофігурні та червонофігурні амфори. Давньогрецький живопис найбільше представлений у вигляді фресок і мозаїк, якими оздоблювали храми й будівлі.
 • 8. Культура Стародавнього Риму багато в чому продовжила античні традиції Греції. В архітектурі римляни з'єднали арку та колону й увели до будівельної практики аркаду (міст, театр, акведук). Також неперевершеними були базиліки, терми, амфітеатри, цирки, бібліотеки. Образотворче мистецтво Римської імперії виражалося в настінному розпису палаців та громадських будівель і картинах, головним сюжетом яких були епізоди грецької та римської міфології, а також зображення води й зелені. Завдяки римській скульптурі до нас дійшли портрети відомих полководців, імператорів, філософів, письменників. Серед найпоширеніших видів мистецтва в Стародавньому Римі була обробка дорогоцінних металів і бронзи.
 • 10. Романський стиль Цей художній стиль панував у західноєвропейському мистецтві X—ХІІІ століть. Провідними видами мистецтва того часу були архітектура та скульптурний декор. Назва стилю походить від латинського слова - «римський». Це пояснюється тим, що романські споруди багато в чому наслідували ознаки римської архітектури, але відрізнялися монументальністю конструкцій. Основними будівлями романського періоду стали храм- фортеця та замок-фортеця. Архітектуру романського стилю називають «духовністю, втіленою в камінні».
 • 11. Романська скульптура тісно пов'язана з архітектурою. Вона не була самостійною, а лише елементом оздоблення будівель, переважно храмів та монастирів. В епоху романського мистецтва розвивались і різні види живопису: мініатюра, монументальний живопис, вітраж. Особливого значення набула книжкова мініатюра, що стала обов'язковим елементом книги.
 • 12. Готичний стиль Слово «готичний» походить від італійського — «незвичний». Готичний стиль відобразився переважно в архітектурі храмів, соборів, церков. Також у той час набуло популярності цивільне будівництво - міські ратуші, ринки, розкішні замки знаті. Готична скульптура більш самостійна, не підпорядкована площині стіни й обрамленню, як це було характерним для скульптури романського періоду.
 • 13. Одним з основних напрямків готичного живопису став вітраж, що поступово витіснив фресковий живопис. На період готики припав розквіт книжкової мініатюри — ілюстрування лицарських романів, часословів, псалтирів та інше. У той період розвився жанр портрета, у якому художники намагалися якомога достовірніше та детальніше відтворити натуру, передати індивідуальні риси людини. Музичне мистецтво в епоху готики переживало оновлення. Традиції світської музики проникали в церковну.
 • 14. Традиції світської музики в різних країнах Європи продовжували ваганти, трубадури (трувери). Ваганти у своїх піснях прославляли любов та радості життя, трубадури оспівували лицарську любов та героїчні подвиги, а трувери розважали городян танцювальними піснями.
 • 16. Стиль епохи Відродження Назва епохи «Ренесанс» походить від французького слова — «відродження». Вона прийшла на зміну культурі Середніх віків і панувала протягом XIV—XVI століть. Відродженням цю епоху називають тому, що митці почали звертатися до культурних надбань античної культури. Мистецтво цієї доби стало більш світським. У цей час з'явився станковий живопис, який виконувався олійними фарбами.
 • 17. Архітектура Ренесансу є своєрідним поверненням до принципів і форм античного, зокрема римського, мистецтва. Найбільшого розквіту ренесансна архітектура набула в Італії, залишивши по собі два міста-пам'ятники: Флоренцію та Венецію. Професійна музика відчула вплив народної музики. Високого рівня досягло мистецтво вокальної і вокально-інструментальної музики. З'явилися різноманітні жанри світського вокального музичного. Епоха Відродження завершилася появою нових музичних жанрів — сольної пісні, кантати, ораторії.
 • 18. Стиль епохи бароко Цей художній стиль зародився в Італії і поширився країнами Європи після епохи Ренесансу. Бароко в перекладі з італійської означає «чудернацький». Основні риси стилю бароко — парадність, урочистість, пишність, динамічність. Особливо необхідно відзначити прагнення до синтезу мистецтв — взаємопроникнення архітектури, скульптури, живопису й декоративного мистецтва.
 • 19. У живописі переважали монументальні декоративні композиції на релігійні або міфологічні теми, парадні портрети, призначені для оздоблення інтер'єрів. В Італії сформувалися й поширилися іншими країнами Європи нові світські музичні жанри, зокрема опера, соната, фантазія, ораторія, танцювальна сюїта, прелюдія. Епоха бароко визначилася й розвитком інструментальної культури. Стає популярною гра на клавікордах, клавесинах — попередниках фортепіано, а також смичкових інструментах (скрипках, альтах, віолончелях).
 • 20. Українське (козацьке) бароко — це архітектурний стиль, що проявився в Україні у XVII столітті. Він відрізняється від західноєвропейського помірним орнаментом і спрощеними формами. Яскравим зразком українського бароко стали перебудовані й оновлені храми: Софійський собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, собори Видубицького й Михайлівського Золотоверхого монастирів. Кращими зразками живопису українського бароко є церковні розписи в Троїцькій церкві Києво-Печерської лаври.
 • 21. Стиль епохи класицизму Назва цього художнього стилю походить від французького слова «зразковий». Епоха класицизму тривала до початку XIX століття. «Батьківщиною» цього стилю вважають Францію. Усе в класичному мистецтві упорядковано: у кожному виді мистецтва складається чітка ієрархія жанрів, що поділяються на «високі» та «низькі». Кожний жанр має свої певні ознаки, і змішення їх є неприпустимим.
 • 22. Скульптура класицизму відрізняється спокійними позами, стриманою емоційністю, замкненістю форм. Видатних державних мужів та шляхетних красунь часто зображували в образах античних богів. У живописі класичного періоду головного значення набули логічне розгортання сюжету. Чітка розмежованість планів у пейзажах виявлялась також за допомогою кольору: передній план обов'язково мав бути коричневим, середній — зеленим, а дальній — блакитним.
 • 23. В епоху класицизму професійне музичне мистецтво майже повністю стало світським, поширеним у палацах королів та вельмож. Відкривалися музичні спілки й навчальні заклади (академії, консерваторії, школи). Класицизм віддав перевагу розвитку інструментального мистецтва. Саме у той час виникли нові стилі виконавства: сольно-скрипковий, ансамблевий, оркестровий, концертний та інші, а також спостерігався розквіт балету й опери. Широкого розповсюдження набула сюїта.
 • 24. Стиль епохи романтизму Наприкінці XVIII століття нова культурна епоха — романтизм, передумовою настання якої вважають Велику французьку революцію. Але «батьківщиною» романтизму є Німеччина. Романтизм став першим художнім напрямом, який проголосив незалежність митця від будь-яких мистецьких канонів та правил. Найбільше романтизм проявився в живописі, літературі, музиці, театральному мистецтві. Живопис і графіка — найпоширеніші види образотворчого мистецтва епохи романтизму.
 • 25. Музика почала звучати не лише в театрах або концертних залах, але й у кав'ярнях, навчальних закладах і музичних спілках. Усе більшої популярності набувала розважальна музика, розвивалися оперета, романс, танцювальна музика та інші жанри, які раніше вважались суто розважальними. Саме в цей час композитори активно зверталися до літературних творів (казок, міфів, легенд), на основі яких писали власні. Взагалі музика романтизму є надзвичайно віртуозною, виразною й емоційною.
 • 26. Мистецтво реалізму Реалізм — художній напрям, який сформувався до середини XIX століття. Його назва в перекладі з латинського означає «дійсний, речовий». Основною визначальною рисою реалістичного мистецтва є достовірне зображення навколишньої дійсності, показ усіх сфер життя й духовного світу людини такими, якими вони є насправді. В образотворчому мистецтві реалізму дуже активно розвивалися жанри пейзажу, натюрморту, портрету побутового характеру. Відображення буденного життя простої людини стало однією з провідних тем живопису.
 • 27. У театральному мистецтві формувався образ типового представника соціального середовища, до якого він належав. Жанр драми поступово витіснив трагедію, а наприкінці XIX століття в театрі виникла нова спеціальність — режисура. Композитори-реалісти активно зверталися до побутових сюжетів і народних звичаїв. Яскравим прикладом цього є творчість французького композитора Ж. Бізе і його опера «Кармен».
 • 28. Імпресіонізм Величезний внесок до скарбниці світового мистецтва зробили імпресіоністи. Імпресіонізм походить від французького — «враження». Спочатку цей напрям найяскравіше виразився у французькому живописі 70—90-х років XIX століття. Основним принципом імпресіонізму було звернення до реальної дійсності з метою передати безпосередні враження від неї.
 • 29. Деякі принципи живопису імпресіонізму втілились і у творчості скульпторів. У театральному мистецтві велике значення надавалося в першу чергу переданню атмосфери дійства. Раптові зміни ритмів, звуків і кольорових плям на тлі декорацій застосовувались режисерами для створення в дійстві певної емоційної насиченості.
 • 31. Мистецтво модернізму Поняття «модернізм» означає - «новітній, сучасний» - це сукупність течій у мистецтві, які характеризуються відмовою від традицій класичного мистецтва, прагненням до пошуку нових, нетрадиційних форм, а також умовністю стилю. Найвідоміші течії модернізму — модерн, абстрактне мистецтво, дадаїзм, кубізм, постімпресіонізм, символізм, сюрреалізм, футуризм.
 • 32. Живопис почав виражати погляд автора, його бачення світу, почуття, прагнення передати в зображенні те, що неможливо побачити оком. Яскравим прикладом цього є твори кубістів (П. Пікассо), модерністів, абстракціоністів (К. Малевич). Іще один новий художній прийом — колаж — стає провідним у творчості символістів, сюрреалістів (С. Далі), а згодом і митців поп-арту.
 • 33. В архітектурі модернізм характеризується відмовою від традиційних деталей у зовнішньому вигляді будівель, наданням великого значення новим формам, матеріалам і конструкціям. Саме в цей час виникло поняття «призма зі скла та бетону». Головною відмінністю архітектури модернізму є акцент на зручність і практичність, а окрасою будівлі часто виступають сам матеріал та незвичайна конструкція.
 • 34. Найбільшого поширення серед скульпторів набув кубізм. Його основні канони — викривлення пропорцій, геометрична стилізація пластичної форми, створення образу на основі простих геометричних форм. Окрім кубізму, у скульптурному мистецтві розвивається абстракціонізм. Твори, представлені в цьому стилі, являють собою сполучення залізних листків, яким надано чудернацьких та нарочито грубих форм, з привареними до них металевими стійками.
 • 35. У музичному мистецтві першої половини XX століття простежуються тенденції модернізму. Митці почали звертатися до незвичайних тембрів, ритмів та інтонацій (фольклор, джаз, екзотичні східні інструменти), набула поширення музика, позбавлена тональності (атональна).
 • 36. У театральному мистецтві також відбувався пошук нових форм та художніх прийомів. Для футуристичного театру характерним прийомом була відмова від сцени як окремого простору для актора — дійство могло відбуватися безпосередньо серед глядачів.
 • 37. Джино Северіні «Санітарний поїзд» Ганс Гріс «Курець» Фернан Леже «Будівельники» Пабло Пікассо «Майя з лялькою» Анрі Матіс «Червоні рибки»
 • 38. Ван Гог «Зоряна ніч» Лоран Парсельє «Веранда» Голяков Павло «Млин» «Хмарочос кочівник» Дам’ян Пшібил
 • 39. Мистецтво постмодернізму Постмодернізм — естетичний переворот, що відбувся в Європі у 60—70-ті роки минулого століття. Назва цього художнього напряму походить від французьких слів — «після» та — «новітній», «сучасний» і означає «усе, що після модернізму».
 • 40. Твори постмодерністів представляють собою ігровий простір, у якому відбувається вільний рух творчих задумів, уявлень, світоглядів.