Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

การพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่" ในการอบรม เรื่องการพัฒนารูปแบบสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวในเส้นทางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา" รุ่นที่ 3 วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนา The Ultimate Lanna Experience Campaign จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

การพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่

 1. 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่ วารัชต์ มัธยมบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยา การอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้า การบริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ในเส้นทางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
 2. 2. ระบบการท่องเที่ยว องค์ประกอบและความเชื่อมโยง 3 ความต้องการ ระบบการ ท่องเที่ยว การตอบสนอง การสนับสนุน นักท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว การรับรู้ด้านการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง สิ่งอานวยความสะดวก บริษัทนาเที่ยว สินค้าที่ระลึก การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ ท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่ม หน่วยงานภาครัฐ สมาคมท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยว กฏหมาย พิธีการเข้าออกเมือง Tourism of Thing : Product and Experience
 3. 3. • Management • MKT • HRM/HRD • Destination DEV. • Club • Policy • PR • Behavior • MKT • Travel • Hotel • Transport • Destination TOURISM Demand SupplySupport 4/21/2017 4
 4. 4. สิ่งแวดล้อม การค้าเสรีเทคโนโลยี สุขภาพ
 5. 5. Behavior Age Blurring Solo Travel Speed Culture Go Girls Online & Offline SOLOMO High Expectation Culture Absorption Conflict in Interest Destination Unknown 4/21/2017 6 C : Capture L : Like S : Share
 6. 6. Tourism concept Creative Tourism Green Tourism Digital Tourism • DIY APP Innovation Tourism Culture Tourism Volunteer Tourism Health Tourism • BIKE 4/21/2017 7
 7. 7. End to End Policy Alignment Smart City Multinational Destination Data Analytic and Big Data People Excellence Center Tourism City Brand Creative Economy Green City 4/21/2017 8
 8. 8. 4/21/2017 9 Narita International airport Tourism of Thing : Product and Experience
 9. 9. 4/21/2017 10Tourism of Thing : Product and Experience
 10. 10. ความตองการทางกายภาพ (Physical Needs) เปนสิ่งที่มนุษยมีความตองการที่จะเดินทางเพื่อ เหตุผลทางสุขภาพซึ่งอาจจะเป็นการเดินทางทางเพื่อรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรง ความตองการทางสังคม (Social Needs) มนุษยมีความตองการเดินทางไปเพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุมของตน ความตองการสถานภาพทางสังคม (Status Needs) มนุษยมีความตองการที่จะเดินทาง เพื่อสราง สถานภาพของตนเองในสังคม ความตองการความรู (Intellectual Needs) มนุษยมีความตองการที่จะเดินทางเพื่อ เรียนรูสิ่งใหม ความตองการทางจิตใจ (Mental Needs) มนุษยมีความตองการที่จะเดินทางเพื่อ หลีกหนี ความเครียดและความเศราหมองในจิตใจ
 11. 11. วัฒนธรรม การอยู่ การกิน ยารักษา โรค เครือง นุ่มห่ม การเกษตร ชุมชน/ วัฒนธรรม สุขภาพ
 12. 12. 4/21/2017 14
 13. 13. 4/21/2017 15
 14. 14. 4/21/2017 16
 15. 15. 4/21/2017 17
 16. 16. 4/21/2017 18
 17. 17. 4/21/2017 19
 18. 18. ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ชายแดน 1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น กว๊านพะเยา วนอุทยานภูลังกา (ดอยหนอก-สนามร่มร่อน) อุทยานแห่งชาติภูซาง (นาตกภูซาง- นาตกอุ่น) อุทยานภูนาง (นกยูงธรรมชาติ) วนอุทยานไดโนเสาร์ แก่งหลวง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (นาตกปูแกง นาตกจาปา ทอง) หน้าผาเทวดา (กิจกรรมโรยตัว) เป็นต้น 2) แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เช่น หอ วัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา วัดพระธาตุจอมทอง พิพิธภัณฑ์ เวียงพยาว (วัดลี) วัดอนาลโยทิพยาราม อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง โบราณสถานเวียงลอ แหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ แหล่งเครื่อง ถ้วยเวียงบัว กลุ่มวัดไทลือ (วัดหย่วน วัดแสนเมืองมา วัดท่าฟ้าใต้ ฯลฯ) กลุ่มวัดไทยใหญ่ (วัดพระเจ้านั่งดิน วัดนันตาราม ฯลฯ) เป็น ต้น 3) กิจกรรมการท่องเที่ยว 12 เดือน เช่นงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ งาน เปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณี งานบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง งานปี๋ ใหม่เมืองกว๊านพะเยา งานปี๋ใหม่เมืองไทลือ เทศกาลลินจี่และของดี จังหวัดพะเยา ประเพณีไหว้สาพระเจ้าตนหลวง (ประเพณีแปดเป็ง) งานถนนคนเดิน งานเทศกาลยี่เป็งลอยโคมที่กว๊านพะเยา งานสืบ สานตานานไทลือ เป็นต้น 4) ชายแดน เปิดเมื่อไหร่หว่า
 19. 19. สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร คนในพะเยาเป็นอย่างไร อาหารเป็นอย่างไร สินค้าที่สาคัญคืออะไร นักท่องเที่ยวรับรู้อย่างไร พะเยาในมุมใหม่ BACK TO BASIC พะเยาเมืองแห่งกว๊าน พะเยาเมืองสีเขียว พะเยาเมืองน่าอยู่ พะเยาเมืองแห่ง สุขภาพ
 20. 20. Tourism for all Tourism of Thing 4/21/2017 24

×