Rotakhti

روتختی عروس

‫رو‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬‫تختی‬‫ترک‬
‫روتختی‬ ‫خرید‬‫ترک‬‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫امری‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫زیبایی‬ ‫برای‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫مناسب‬
‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫اتاق‬ ‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬‫روتختی‬ ‫خرید‬‫ترک‬‫نماییم‬ ‫می‬ ‫برررسی‬ ‫را‬.
‫روتختی‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫ترک‬‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫چیدمان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫اتاق‬ ‫وسایل‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬
‫روتختی‬ ‫خرید‬ ‫و‬‫ترک‬‫تاثیر‬ ‫روتختی‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫اتاق‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫مبلمان‬ ,‫پرده‬ ,‫دیوارها‬ ‫رنگ‬ .‫باشد‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫خرید‬ ‫آخرین‬
‫دارد‬ ‫بسزایی‬.
‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫سایز‬:
‫ا‬‫روتختی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫سایز‬ ‫بتدا‬‫ترک‬‫و‬ ‫تخت‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬
‫باشد‬ ‫تشک‬.
‫روتختی‬‫ترک‬‫است‬ ‫استانداردی‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫دارای‬ ‫نفره‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫نفره‬ ‫دو‬.
‫روتختی‬ ‫های‬ ‫کاتالوگ‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫ترک‬‫تری‬ ‫بزرگ‬ ‫روتختی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫استاندارد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫دارند‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫برسد‬ ‫زمین‬ ‫تا‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬
‫روتختی‬ ‫لحاف‬‫ترک‬‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫بزرگی‬ ‫لحاف‬ ‫ندارد‬ ‫لزومی‬ ‫پس‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روانداز‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬,
‫ندارد‬ ‫چندانی‬ ‫استفاده‬ ,‫بیشتر‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫تر‬ ‫بزرگ‬ ‫لحاف‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫چرا‬!
‫برا‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬‫افرادی‬ ‫ی‬( ،‫است‬ ‫تخت‬ ‫دور‬ ‫دورچین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ,‫بپوشاند‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫پایین‬ ‫قسمت‬ ‫تختی‬ ‫رو‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫که‬
‫را‬ ‫تخت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بسته‬ ‫تخت‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روتختی‬ ‫سرویس‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫دار‬ ‫چین‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬ ، ‫تخت‬ ‫دورچین‬
‫لحاف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫زیباتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫شکیل‬ ‫خیلی‬ ‫تخت‬ ‫دور‬ ‫دورچین‬ .) ‫کند‬ ‫می‬ ‫پوشیده‬‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بلندی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شکیل‬ ‫حالت‬ ‫ضخامت‬.
•‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫رنگ‬:
‫روتختی‬ ‫رنگ‬ ‫انتخاب‬‫ترک‬‫روتختی‬ ‫رنگ‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫اتاق‬ ‫چیدمان‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫سلیقه‬ ‫کامال‬‫ترک‬‫را‬
‫توج‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬ ‫کل‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫متضاد‬ ‫رنگ‬ ‫یا‬ ‫مکمل‬ ‫رنگ‬‫آرامش‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ,‫تختی‬ ‫رو‬ ‫صحیح‬ ‫رنگ‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫ه‬
‫آن‬ ‫شلوغی‬ ‫از‬ ‫روتختی‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫شلوغی‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫بخش‬
‫بکاهید‬.
•‫پارچه‬ ‫جنس‬:
‫های‬ ‫روتختی‬‫ترک‬‫های‬ ‫روتختی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫روتختی‬ ‫های‬ ‫پارچه‬ ‫برای‬ ‫جنس‬ ‫بهترین‬ ‫نخی‬‫ترک‬‫فق‬ ‫تور‬ ‫و‬ ‫ساتن‬‫جنبه‬ ‫ط‬
‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫حساسیت‬ ‫ایجاد‬ ‫همچنین‬ .‫هستند‬ ‫شستشو‬ ‫قابل‬ ‫بسادگی‬ ‫نخی‬ ‫های‬ ‫پارچه‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫تزیینی‬
‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫ساکن‬ ‫الکتریسته‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫عرق‬ ‫و‬ ‫گرفتگی‬ ‫گر‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ .‫نمایند‬
‫کنند‬.
•‫ساده‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫طرح‬:
‫روتختی‬ ‫طرح‬ ‫انتخاب‬،‫ترک‬‫کامال‬‫طرح‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫شما‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫اما‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫شخص‬ ‫سلیقه‬ ‫به‬
‫کوچک‬ ‫های‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫زیبایی‬ ‫باعث‬ ‫دلباز‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫تند‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫شلوغ‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ،‫دارد‬ ‫شما‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫آرامش‬ ‫زدن‬ ‫هم‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بصری‬ ‫اغتشاش‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬.
•‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫آلرژی‬:
‫ها‬ ‫روتختی‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫ترک‬ ‫ی‬‫مواد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫و‬ ‫پشم‬ ‫مثل‬
‫کنند‬ ‫توجه‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تختی‬ ‫رو‬ ‫خرید‬ ‫هنگام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫حساسیت‬ ‫شیمیایی‬.
•‫کیفیت‬:
‫روتختی‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬‫ترک‬‫روتختی‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫قیمت‬ .‫بدهید‬ ‫اهمیت‬‫ترک‬‫و‬ ‫پارچه‬ ‫جنس‬ ‫به‬‫مستقیم‬ ‫بستگی‬ ‫آن‬ ‫الیاف‬
‫روتختی‬ ‫خرید‬ .‫دارد‬‫ترک‬‫روتختی‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫امر‬ ‫کیفیت‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫مستلزم‬ ,‫کیفیت‬ ‫با‬
‫روتختی‬ ‫بررسی‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫ترک‬‫الزم‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اقلیمی‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬
‫است‬.
‫های‬ ‫روتختی‬‫ترک‬‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬‫و‬ ‫آن‬ ‫لطافت‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫پارچه‬ ‫کردن‬ ‫لمس‬ ‫با‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ،‫ترک‬ ‫های‬ ‫پارچه‬
‫ببرید‬ ‫پی‬ ‫روتختی‬ ‫پارچه‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫محصول‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تطابق‬ ‫و‬ ‫پارچه‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫همچنین‬.
‫روتختی‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫نکته‬‫ترک‬
•‫روتختی‬ ‫خرید‬‫ترک‬‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫چیدمان‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬
•‫روتختی‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬‫ترک‬‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫روتختی‬ ‫چندین‬ ‫خرید‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬
•‫که‬ ‫هستند‬ ‫معتبری‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫دارای‬ ‫ترک‬ ‫برندهای‬ !‫نکنید‬ ‫روتختی‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ترک‬ ‫روتختی‬ ‫اسم‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ‫تنها‬
‫یافت‬ ‫خواهید‬ ‫دست‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫سرچ‬ ‫با‬
‫تخت‬ ‫استاندارد‬ ‫ابعاد‬:
‫عرض‬ ‫تخت‬ ،‫نفره‬ ‫دو‬ ‫تخت‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬۰۶۱‫عرض‬ ‫تخت‬ ،‫نفره‬ ‫یک‬ ‫تخت‬ ‫برای‬ ‫و‬۰۱‫انتخاب‬ .‫دهید‬ ‫سفارش‬ ‫را‬
‫عرض‬ ‫نفره‬ ‫دو‬ ‫تخت‬۰۴۱‫یا‬۰۸۱‫عرض‬ ‫نفره‬ ‫یک‬ ‫تخت‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬۰۲۱‫روتختی‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دست‬‫ترک‬‫مورد‬
‫های‬ ‫روتختی‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫بندد‬ ‫می‬ ‫پسندتان‬‫ترک‬‫تخ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫مناسب‬‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫ها‬ ‫ت‬
‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سلیقه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫روتختی‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬.
‫های‬ ‫تختی‬ ‫رو‬ ‫انتخاب‬‫ترک‬‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫رو‬ ‫دو‬
‫می‬ ‫خسته‬ ‫اطرافتان‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫زود‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫خود‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مدام‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫افرادی‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫شوید‬‫های‬ ‫تختی‬ ‫رو‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫ترین‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫بهترین‬‫ترک‬‫های‬ ‫تختی‬ ‫رو‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫دو‬‫ترک‬‫رو‬ ‫دو‬
‫نکات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫مختلف‬ ‫طرح‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫معموال‬
‫ببری‬ ‫لذت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ببینید‬ ‫تدارک‬ ‫خود‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫گفته‬‫د‬.
‫روتختی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫ترک‬‫محصوالت‬ ‫بخش‬ ‫به‬ .‫گردید‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫دلخواه‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫و‬‫اواریا‬ ‫سایت‬‫انواع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بروید‬
‫نمایید‬ ‫دیدن‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫محصوالت‬.
‫روتختی‬ ‫انواع‬ ‫معرفی‬‫ترک‬‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫و‬
.‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫خود‬ ‫خواسته‬ ‫و‬ ‫کاربرد‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گوناگونی‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬
‫تختی‬ ‫رو‬ ‫انواع‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫موارد‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫روتختی‬ ،‫ملحفه‬ ،‫پتو‬ ،‫بالشی‬ ‫رو‬ ،‫تشکی‬ ‫رو‬ ‫شامل‬ ‫انواع‬ ‫این‬
‫ترک‬.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫و‬
:‫تشک‬
‫یک‬‫بر‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫انواع‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫المان‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫راحت‬ ‫تشک‬
،‫ساده‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫پنبه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پشم‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫از‬ ‫تشک‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫زمین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تخت‬ ‫روی‬
.‫است‬ )‫اسفنجی(طبی‬ ‫و‬ ‫فنری‬
:‫تشکی‬ ‫رو‬
‫جل‬ ‫برای‬ ‫تشکی‬ ‫رو‬ ‫از‬‫هنگام‬ ‫در‬ ‫پوست‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خاک‬ ‫گردو‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫تشک‬ ‫شدن‬ ‫کثیف‬ ‫از‬ ‫وگیری‬
‫ها‬ ‫تشکی‬ ‫رو‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسبی‬ ‫تشکی‬ ‫رو‬ ‫توانید‬ ‫،می‬ ‫تشک‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خواب‬
.‫هستند‬ ‫موجود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫دار‬ ‫کش‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫صورت‬ ‫به‬
:‫بالش‬
‫اهمیت‬ ‫تشک‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫بالش‬‫بالش‬ ‫درون‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سر‬ ‫زیر‬ ‫خواب‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫متناسب‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫اسفنج‬ ‫و‬ ‫پنبه‬ ،‫الیاف‬ ،‫پر‬ ‫از‬ ‫معموال‬
‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اتاق‬ ‫کردن‬ ‫زیباتر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تزئینی‬ ‫جنبه‬ ‫بیشتر‬ ‫لحافی‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫بالشتی‬ ‫رو‬ :‫لحافی‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫بالشی‬ ‫رو‬
‫کیفی‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫دکمه‬ ‫انواع‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬
:‫پتو‬
‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫اتاق‬ ‫کردن‬ ‫زیباتر‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سرد‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫برای‬ ‫پتو‬ ‫از‬
.‫هستند‬ ‫ای‬ ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫جوابگوی‬ ‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬
:‫لحاف‬
‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫لحاف‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫ملحفه‬ ‫توسط‬ ‫پنبه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پشم‬ ‫کردن‬ ‫روکش‬ ‫از‬
‫استفاده‬ ‫روانداز‬ ‫بعنوان‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫تشکی‬ ‫رو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫میتوان‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬ ‫روکشی‬ :‫ملحفه‬
.‫کرد‬
:‫روتختی‬
‫ک‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تخت‬ ‫پوشاندن‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تزئينی‬ ‫رواندازی‬ ‫روتختی‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫نباید‬ ‫ه‬
‫آشنا‬ ‫تختی‬ ‫رو‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫کوسن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بالش‬ ‫اغلب‬ ‫همچنین‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫زمین‬
.‫کنیم‬ ‫می‬
‫روتختی‬ ‫انواع‬ ‫خرید‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫نکات‬‫و‬ ‫ترک‬‫خواب‬ ‫کاالی‬
،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ملحفه‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫روتشکی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ملحفه‬ ‫خرید‬ ‫برای‬‫با‬ ‫مناسب‬ ‫سایز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تشکتان‬ ‫اندازه‬
.‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫برچسب‬ ‫تشک‬ ‫اندازه‬ ‫فهمیدن‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫تختی‬ ‫رو‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬‫ترک‬.‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫روتشکی‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬
‫های‬ ‫روتختی‬‫ترک‬‫های‬ ‫روتختی‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مناسب‬ ‫نازک‬ ‫و‬ ‫سبک‬‫سرد‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مناسب‬ ‫کلفت‬ ‫و‬ ‫سنگین‬
.‫هستند‬
‫دارند‬ ‫زیادی‬ ‫نقش‬ ‫راحت‬ ‫خواب‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫انواع‬ ‫دوخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫جنس‬
‫برای‬ ‫فالنل‬ ‫پارچه‬ .‫هستند‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫ای‬ ‫پنبه‬ ‫و‬ ‫نخی‬ ‫های‬ ‫پارچه‬ .‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫هوشمندانه‬ ‫آن‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫پس‬
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫زمستان‬ ‫فصل‬.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫گرم‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫پس‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫گرمتان‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫چیز‬ ‫اولین‬ ‫معموال‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫هنگام‬ .‫بگیرید‬ ‫درنظر‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫طرح‬
.‫دارند‬ ‫هماهنگی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫المان‬ ‫و‬ ‫تختخواب‬
،‫ملحفه‬ ‫شامل‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫ست‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫ست‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫برای‬
‫روتختی‬ ‫انواع‬‫ترک‬.‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫جداگانه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اقالم‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫پتو‬ .‫هستند‬ ‫لحاف‬ ‫روکش‬ ‫و‬ ‫روبالشی‬ ،
‫ما‬ ‫در‬ ‫براحتی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫کاال‬ ‫شستشوی‬ ‫نحوه‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شسته‬ ‫لباسشویی‬ ‫شین‬
‫تا‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مالیم‬ ‫های‬ ‫شوینده‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شستشوی‬ ‫برای‬ .‫دارند‬ ‫خشکشویی‬ ‫به‬
.‫شوند‬ ‫خشک‬ ‫کامل‬
‫تختی‬ ‫رو‬ ‫مطرح‬ ‫برندهای‬ ‫معرفی‬‫ترک‬‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫و‬
‫با‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫مواردی‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خواب‬ ‫کاالهای‬‫ایرانی‬ ‫برندهای‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خرید‬ ‫قابل‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫هر‬
.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تهیه‬ ‫بابت‬ ‫نگرانی‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خارجی‬ ‫و‬
‫و‬ ‫گلبافت‬ ،‫خوشخواب‬ ،‫متین‬ ،‫ورونیکا‬ ،‫رویال‬ ،‫الیکو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫ایرانی‬ ‫برندهای‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫از‬…‫اشاره‬
‫خارجی‬ ‫برندهای‬ . ‫کرد‬‫ت‬ ‫روتختی‬‫رک‬‫و‬ ‫ایپک‬ ،‫زست‬ ،‫ازدیلک‬ ،‫استقبال‬ ،‫ازبیر‬ ،‫یاتاش‬ ،‫سارو‬ ،‫برن‬ ،‫تاچ‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬…
.‫هستند‬
‫تختی‬ ‫رو‬ ‫انواع‬ ‫خرید‬ ‫بورس‬ ‫معرفی‬‫ترک‬‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫و‬
‫سه‬ ‫های‬ ‫خیابان‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫پایتخت‬ ‫در‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫تهران‬ ‫در‬ ‫روتختی‬ ‫و‬ ‫لحاف‬ ‫بورس‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫مشهورترین‬
‫خیا‬ ،‫حضور‬ ‫امین‬ ‫راه‬.‫هستند‬ ‫جمهوری‬ ‫خیابان‬ ‫و‬ ‫شریعتی‬ ‫بان‬
‫تختی‬ ‫رو‬ ‫انواع‬ ‫قیمت‬ ‫جدول‬‫ترک‬‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫و‬
‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫روتختی‬ ‫قیمت‬. ‫است‬ ‫متغیر‬‫انتخابی‬ ‫کاالی‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫اما‬
.‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫شما‬
‫ست‬‫انواع‬‫رو‬‫تختی‬‫های‬‫ترک‬‫با‬‫پارچه‬‫ساتن‬‫و‬‫طرح‬‫های‬‫متنوع‬
‫روتختی‬‫یکی‬‫از‬‫ملزومات‬‫اتاق‬‫خواب‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫در‬‫دکوراسیون‬‫و‬‫زیبایی‬‫اتاق‬‫خواب‬‫اهمیت‬‫ویژه‬‫ای‬‫دارد‬,‫همچنین‬
‫می‬‫تواند‬‫به‬‫اتاق‬‫خواب‬‫شما‬‫رنگ‬‫و‬‫روحی‬‫تازه‬‫ببخشد‬.‫روتختی‬‫ها‬‫ترک‬ ‫ی‬‫دارای‬‫دسته‬‫بندی‬‫های‬‫مختلفی‬‫در‬‫زمینه‬
‫سایز‬,‫طرح‬‫و‬‫نقش‬,‫رنگ‬‫بندی‬,‫جنس‬‫پارچه‬,‫شرکت‬‫تولید‬‫کننده‬‫می‬‫باشند‬.‫روتختی‬‫ها‬‫ترک‬ ‫ی‬‫دارای‬‫سایز‬‫های‬‫مختلف‬
‫یکنفره‬‫و‬‫دونفره‬‫می‬‫باشند‬‫البته‬‫توجه‬‫به‬‫این‬‫امر‬‫اهمیت‬‫ویژه‬‫ای‬‫دارد‬‫که‬‫بعضی‬‫از‬‫تخت‬‫خواب‬‫ها‬‫دارای‬‫سایز‬‫های‬‫غیر‬
‫استاندارد‬‫می‬‫باشند‬‫و‬‫برای‬‫حل‬‫این‬‫مشکل‬‫می‬‫توانید‬‫از‬‫مشاورین‬evarya‫به‬‫صورت‬‫رایگان‬‫مشاوره‬‫بگیرید‬‫و‬‫سایز‬
‫مورد‬‫نظر‬‫خود‬‫را‬‫سفارش‬‫دهید‬.
‫روتختی‬‫ها‬‫ترک‬ ‫ی‬‫دارای‬‫رنگ‬‫بندی‬‫و‬‫طرح‬‫های‬‫متنوعی‬‫هستند‬‫که‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫هارمونی‬‫و‬‫دکوراسیون‬‫اتاق‬‫خواب‬(
‫رنگ‬‫پرده‬,‫دیوار‬,‫کاغذ‬‫دیواری‬,‫کف‬)‫میتوانید‬‫روتختی‬‫ترک‬‫مورد‬‫دلخواه‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫اواریا‬‫تهیه‬‫و‬‫سفارش‬‫دهید‬.
‫روتختی‬‫ها‬‫دارای‬‫ساختارهای‬‫متفاوتی‬‫هستند‬,‫روتختی‬‫هایی‬‫که‬‫دارای‬‫ست‬‫کامل‬‫به‬‫همراه‬‫لحاف‬‫پنبه‬‫دوزی‬‫شده‬
‫هستند‬‫و‬‫روتختی‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫شکل‬‫کاور‬‫هستند‬‫و‬‫می‬‫توانید‬‫به‬‫صورت‬‫جداگانه‬‫از‬‫لحاف‬‫الیت‬‫استفاده‬‫نمایید‬.
‫روتختی‬‫ها‬‫عالوه‬‫بر‬‫جنس‬‫و‬‫برند‬‫دارای‬‫سایز‬‫های‬‫مختلف‬‫یکنفره‬‫و‬‫دونفره‬‫می‬‫باشند‬‫و‬‫میتوانید‬‫متناسب‬‫با‬‫اندازه‬
‫تخت‬‫خواب‬‫خود‬‫روتختی‬‫مورد‬‫نظر‬‫خود‬‫را‬‫انتخاب‬‫نمایید‬.
‫سرویس‬‫روتختی‬‫یا‬‫ست‬‫روتختی‬‫مهمتر‬‫ین‬‫عنصر‬‫در‬‫تکمیل‬‫دکوراسیون‬‫اتاق‬‫خواب‬‫شماست‬.‫بسیار‬‫اهمیت‬‫دارد‬
‫سرویس‬‫روتختی‬‫شما‬‫ترکیب‬‫مناسبی‬‫با‬،‫پرده‬،‫فرش‬‫مبلمان‬‫اتاق‬‫خواب‬‫نظیر‬‫تخت‬‫و‬‫میز‬‫آرایش‬‫داشته‬‫باشد‬.‫ایجاد‬
‫یک‬‫ترکیب‬‫مناسب‬‫در‬‫رنگ‬‫ها‬‫و‬‫طرح‬‫ها‬‫عالوه‬‫بر‬‫اینکه‬‫می‬‫تواند‬‫اتاق‬‫خواب‬‫شما‬‫را‬‫به‬‫یک‬‫محل‬‫آرام‬‫و‬‫دنج‬‫تبدیل‬‫کند‬
‫می‬‫تواند‬‫به‬‫آن‬‫شخصیت‬‫نیز‬‫بدهد‬.
‫بهترین‬‫انتخاب‬‫برای‬‫استفاده‬‫روزانه‬‫روتختی‬‫های‬‫ترک‬‫نخی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫سال‬‫های‬‫اخیر‬‫شاهد‬‫تنوع‬‫در‬‫طرح‬‫ها‬‫و‬‫رنگ‬
‫های‬‫آن‬‫نیز‬‫بوده‬‫ایم‬.‫بر‬‫همین‬‫اساس‬‫شیک‬‫و‬‫تک‬‫شیک‬‫ترین‬‫سرویس‬‫های‬‫روتختی‬‫را‬‫از‬‫بهترین‬‫برندهای‬‫تولیدکننده‬
‫ترک‬‫برای‬‫شما‬‫تهیه‬‫نموده‬‫است‬‫تا‬‫با‬‫خاطری‬‫آسوده‬‫اقدام‬‫به‬‫خرید‬‫نمائید‬.
‫روتختی‬‫ترک‬‫در‬‫چیدمان‬‫اتاق‬‫خواب‬
‫بهتر‬‫است‬‫قبل‬‫از‬‫خرید‬‫روتختی‬‫ترک‬‫و‬‫رو‬‫بالشتی‬‫و‬‫ملحفه‬،‫ها‬‫از‬‫سایز‬‫دقیق‬‫تشک‬‫و‬‫بالشت‬‫ها‬‫مطمئن‬،‫شوید‬‫زیرا‬
‫بعضی‬‫از‬‫تشک‬‫ها‬‫و‬‫بالش‬‫ها‬‫اندازه‬‫استاندارد‬‫ندارند‬.ً‫حتما‬‫ملحفه‬‫ای‬‫که‬‫روی‬‫تشک‬‫قرار‬‫می‬،‫گیرد‬‫از‬‫جنس‬‫نخ‬‫یا‬‫کتان‬
‫و‬‫نرم‬‫و‬‫لطیف‬‫باشد‬‫تا‬‫هنگام‬‫تماس‬‫بدن‬‫با‬‫آن‬‫حساسیت‬‫ایجاد‬‫نکند‬.‫به‬‫دلیل‬‫شست‬‫و‬‫شوی‬‫زیاد‬‫ملحفه‬‫رو‬،‫تشکی‬
ً‫حتما‬‫از‬‫جنس‬‫مرغوب‬‫و‬‫باکیفیت‬‫انتخاب‬‫شود‬.‫روتختی‬‫ترک‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫در‬‫چیدمان‬‫اتاق‬،‫خواب‬‫نقش‬‫اول‬‫در‬‫زیبایی‬
‫دانست‬‫اما‬‫روتختی‬‫عالوه‬‫بر‬‫زیبا‬‫بودن‬‫باید‬‫کیفیت‬‫و‬‫مقاومت‬‫داشته‬‫باشد‬.
‫روتختی‬‫ترک‬‫با‬‫نقش‬‫و‬‫نگار‬‫اسلیمی‬
‫اگر‬‫مایلید‬‫اتاق‬‫خوابی‬‫با‬‫چیدمان‬‫سنتی‬‫داشته‬،‫باشید‬‫بهتر‬‫است‬‫از‬‫روتختی‬‫هایی‬‫با‬‫نقش‬‫و‬‫نگار‬‫اسلیمی‬‫یا‬‫روتختی‬
‫های‬‫چهل‬‫تیکه‬‫استفاده‬‫کنید‬‫و‬‫با‬‫کوسن‬‫های‬‫ترمه‬‫دوزی‬‫شده‬‫روتختی‬‫ترک‬‫و‬‫تختخواب‬‫خود‬‫را‬‫تزئین‬‫کنید‬.‫روی‬
‫پاتختی‬‫ترمه‬‫ای‬‫زیبا؛‬‫هماهنگ‬‫با‬‫رنگ‬‫روتختی‬‫ترک‬‫و‬‫کوسن‬‫بیندازید‬‫و‬‫با‬‫قرار‬‫دادن‬‫آباژوری‬‫پارچه‬‫ای‬‫که‬‫از‬‫نظر‬‫رنگ‬‫و‬
،‫جنس‬‫هماهنگ‬‫با‬‫روتختی‬‫و‬‫کوسن‬،‫هاست‬‫نمایی‬‫زیبا‬‫و‬‫چشم‬‫نواز‬‫به‬‫اتاق‬‫خواب‬‫دهید‬.
‫روتختی‬‫های‬‫ترک‬‫کتان‬
‫برای‬‫اتاق‬‫خواب‬‫هایی‬‫که‬‫وسایل‬‫آن‬‫فانتزی‬‫است‬‫و‬‫با‬‫آباژورهای‬‫کوچک‬‫شیشه‬‫ای‬‫و‬‫لوسترهای‬‫تک‬‫حباب‬‫رنگی‬‫چیده‬
،‫شده‬‫بهتر‬‫است‬‫از‬‫روتختی‬‫های‬‫ترک‬‫کتان‬‫که‬‫بسیار‬‫نرم‬‫هستند‬‫و‬‫طرح‬‫های‬‫بسیار‬‫شاد‬‫و‬‫رمانتیک‬،‫دارد‬‫استفاده‬‫شود‬
‫که‬‫فضای‬‫اتاق‬‫خواب‬‫را‬‫امروزی‬‫و‬‫جوان‬‫پسندانه‬‫می‬‫کند‬.‫استفاده‬‫از‬‫روتختی‬‫های‬‫ترک‬‫کتانی‬‫که‬‫یک‬‫در‬‫میان‬‫با‬‫تارهای‬
‫فالنل‬‫ادغام‬‫شده‬ً‫ال‬‫معمو‬‫با‬‫سلیقه‬‫ما‬‫ایرانی‬‫ها‬‫بیشتر‬‫جور‬‫در‬‫می‬‫آید؛‬‫ضمن‬‫این‬‫که‬‫این‬‫پارچه‬‫ها‬‫نرم‬‫تر‬‫هم‬‫هستند‬.
‫روتختی‬‫ترک‬‫ساده‬‫و‬‫شیک‬
‫گاهی‬‫زیبایی‬‫و‬‫ظرافت‬‫را‬‫می‬‫توانید‬‫در‬‫یک‬‫طرح‬‫روتختی‬‫ترک‬‫ساده‬‫ببینید‬.‫سرویس‬‫روتختی‬‫ترک‬‫به‬‫دلیل‬‫اشغال‬
‫فضایی‬‫بزرگ‬‫از‬‫اتاق‬،‫خواب‬‫نقش‬‫اساسی‬‫و‬‫موثر‬‫در‬‫حال‬‫و‬‫هوای‬‫اتاقتان‬‫دارد‬.‫حال‬‫اگر‬‫مایلید‬‫یک‬‫اتاق‬‫خواب‬‫ساده‬‫و‬
‫شیک‬‫برای‬‫خود‬‫داشته‬،‫باشید‬‫می‬‫توانید‬‫یک‬‫مدل‬‫روتختی‬‫ترک‬‫ساده‬‫دونفره‬‫را‬‫از‬‫مجموعه‬‫مدلهای‬‫موجود‬‫در‬‫این‬
‫شاخه‬‫انتخاب‬‫کنید‬.‫با‬‫قرار‬‫دادن‬‫یک‬‫سرویس‬‫روتختی‬‫ترک‬‫ساده‬‫در‬‫اتاقی‬‫که‬‫دارای‬‫دیوارهایی‬‫ساده‬‫می‬،‫باشد‬‫فضای‬
‫قالب‬‫بر‬‫اتاق‬‫شما‬‫ساده‬‫و‬‫صمیمی‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬.‫یک‬‫روتختی‬‫ترک‬‫ساده‬‫می‬‫تواند‬‫دارای‬‫رنگی‬‫روشن‬‫و‬‫یا‬‫مالیم‬
‫باشد‬.‫وجود‬‫طرح‬‫های‬‫توپی‬‫و‬‫یا‬‫راه‬‫راهی‬‫و‬‫یا‬‫طرح‬‫های‬‫تکرار‬‫شونده‬‫بر‬‫روی‬،‫لحاف‬‫نوعی‬‫سادگی‬‫طرح‬‫را‬‫در‬‫ذهن‬
‫مخاطب‬‫خود‬‫القا‬‫می‬‫کند‬.
‫روتختی‬‫ترک‬‫دونفره‬feeling
‫معموال‬‫افرادی‬‫که‬‫روتختی‬‫های‬‫ترک‬‫ساده‬‫را‬‫می‬،‫پسندند‬‫تمایل‬‫زیادی‬‫به‬‫انتخاب‬‫یک‬‫مدل‬‫روتختی‬‫ترک‬‫کالسیک‬‫و‬
‫همه‬‫پسند‬‫را‬‫دارند‬.‫در‬‫صورت‬‫تمایل‬‫می‬‫توانید‬‫در‬‫شاخه‬‫روتختی‬‫ترک‬‫کالسیک‬‫تنوعی‬‫از‬‫این‬‫مدلها‬‫را‬‫ببینید‬.‫ملحفه‬‫و‬
‫روتختی‬‫ترک‬‫ساده‬‫با‬‫قیمت‬‫مناسب‬‫بهترین‬‫انتخابی‬‫است‬‫که‬‫می‬‫توانید‬‫برای‬‫سرویس‬‫خواب‬‫خود‬‫داشته‬‫باشید‬.
‫ترویج‬‫استفاده‬‫از‬‫سرویس‬‫های‬‫روتختی‬‫ترک‬‫اسپرت‬‫و‬‫داشتن‬‫روحیات‬‫تنوع‬‫طلبی‬‫می‬‫تواند‬‫توجیهی‬‫قابل‬‫قبول‬‫برای‬
‫جستجوی‬‫قیمت‬‫ملحفه‬‫و‬‫روتختی‬‫مناسب‬‫باشد‬.
‫روتخ‬‫ت‬‫ی‬‫های‬‫ترک‬‫ساده‬‫با‬‫رنگ‬‫ها‬‫و‬‫طرح‬‫ها‬‫ساده‬‫می‬‫توانند‬‫دوست‬‫داران‬‫زیاد‬‫تری‬‫داشته‬‫باشند‬‫چون‬‫همیشه‬
‫سادگی‬‫ماندگارتر‬‫است‬‫و‬‫ما‬‫سعی‬‫کردیم‬‫مدل‬‫هایی‬‫از‬‫جدیدترین‬‫روتختی‬‫های‬‫ترک‬‫ساده‬‫با‬‫طرح‬‫های‬‫ساده‬‫و‬‫شیک‬
‫برای‬‫شما‬‫به‬‫عنوان‬‫مدل‬‫به‬‫نمایش‬‫ب‬‫گ‬‫ذاریم‬
‫ست‬‫روتختی‬‫اسپرت،پرده‬‫و‬‫کوسن‬‫هلن‬‫جرج‬‫ترکیه‬
‫جنس‬‫پارچه‬:‫کتان‬‫ساتن‬‫تراکم‬‫بافت‬‫باال‬
‫انواع‬‫جدیدترین‬‫مدلهای‬‫سفارشی‬‫روتختی‬‫ترکیه‬
‫مدلهای‬‫جدید‬‫روتختی‬‫دونفره‬‫و‬‫یکنفره‬‫کتان‬‫پانو‬
‫شامل‬:‫کاور‬،‫لحاف‬‫ملحفه‬‫تشک‬‫و‬‫روبالش‬
‫لیست‬‫قیمت‬‫سرویس‬‫خواب‬‫و‬‫روتختی‬‫ترک‬‫هر‬‫چند‬‫ساعت‬‫بروز‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫جهت‬‫مشاهده‬‫زمان‬‫بروز‬‫رسانی‬‫دقیق‬،
‫خرید‬‫اینترنتی‬،‫مقایسه‬‫قیمت‬‫فروشندگان‬‫و‬‫یا‬‫پیگیری‬‫قیمت‬‫سرویس‬‫خواب‬‫و‬‫روتختی‬‫از‬‫لیست‬‫قیمت‬‫سرویس‬
‫خواب‬‫و‬‫روتختی‬‫کاالی‬‫مورد‬‫نظر‬‫خود‬‫را‬‫سایت‬ ‫در‬evarya.com‫انتخاب‬‫کنید‬،‫همچنین‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫برای‬‫انتخاب‬
‫دقیق‬‫تر‬‫از‬‫لیست‬‫برند‬‫های‬‫فوق‬‫استفاده‬‫کنید‬
‫امروزه‬‫ساعات‬‫زیادی‬‫را‬‫به‬‫دلیل‬‫کارهای‬‫روزمره‬‫بیرون‬‫از‬‫خانه‬‫سپری‬‫می‬‫کنیم‬.‫به‬‫همین‬‫دلیل‬‫فراهم‬‫کردن‬‫محیط‬‫ایده‬
‫آل‬‫و‬‫آرامش‬‫بخش‬‫برای‬‫گذراندن‬‫زمان‬‫استراحت‬‫و‬‫خواب‬‫از‬‫اهمیت‬‫باالیی‬‫برخوردار‬‫است‬.‫حال‬‫یکی‬‫از‬‫مهم‬‫ترین‬‫نکته‬
‫هایی‬‫که‬‫باید‬‫مورد‬‫توجه‬‫زیادی‬‫قرار‬،‫بگیرد‬‫کاالی‬‫خواب‬‫مناسب‬‫و‬‫راحت‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫توان‬‫این‬‫را‬‫داشته‬‫باشد‬‫که‬
‫خستگی‬‫بعد‬‫از‬‫یک‬‫روز‬‫کاری‬‫را‬‫از‬‫تن‬‫به‬‫در‬‫کند‬.‫این‬‫لوازم‬‫عالوه‬‫بر‬‫فراهم‬‫کردن‬‫یک‬‫خواب‬‫راحت‬‫و‬،‫دلنشین‬‫می‬‫تواند‬
‫با‬‫دکوراسیون‬‫محیط‬‫ست‬‫شده‬‫و‬‫ظاهری‬‫زیبا‬‫و‬‫شیکی‬‫برای‬‫اتاق‬‫خواب‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬.
‫خرید‬‫روتختی‬‫ترک‬‫یک‬‫نفره‬‫و‬‫دونفره‬
‫برای‬‫خرید‬‫روتختی‬‫چند‬‫نکته‬‫ذ‬‫هن‬‫شمارا‬‫مشغول‬‫میکند‬.‫اول‬‫قیمت‬‫کاال‬‫میباشد‬‫و‬‫دوم‬‫کیفیت‬‫کاال‬
‫این‬‫دو‬‫مورد‬‫در‬‫بیشتر‬‫مواقع‬‫باهم‬‫نیستند‬‫یعنی‬‫با‬‫خرید‬‫روتختی‬‫ترک‬‫ارزان‬‫کیفیت‬‫باال‬‫را‬‫نمیشود‬‫خرید‬.‫اما‬‫با‬‫یکبار‬
‫خرید‬‫یک‬‫کاالی‬‫با‬‫کیفیت‬‫قیمت‬‫مناسب‬‫تا‬‫مدت‬‫زمان‬‫باالیی‬‫نیاز‬‫به‬‫خرید‬‫کاالهای‬‫بی‬‫کیفیت‬‫نیست‬‫که‬‫با‬‫خراب‬‫شدن‬
‫آن‬‫دوباره‬‫کاالی‬‫دیگری‬‫خریداری‬‫کنید‬.
‫برند‬‫های‬‫مختلف‬‫روتختی‬‫ها‬‫ترک‬ ‫ی‬‫و‬‫کاالی‬‫خواب‬
‫امروزه‬‫روتختی‬‫ها‬‫با‬‫برند‬‫های‬‫متفاوتی‬‫در‬‫بازار‬‫هستند‬‫مانند‬‫روتختی‬‫برند‬،‫زارا‬‫روتختی‬‫ترکسان،روتختی‬‫الیکو‬‫و‬…‫که‬
‫هرکدام‬‫ویژگی‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫داشته‬‫و‬‫کیفیت‬‫های‬‫متفاوتی‬‫نسبت‬‫به‬‫یکدیگر‬‫دارند‬.‫برند‬‫های‬‫روتختی‬‫ایرانی‬‫و‬‫یا‬
‫روتختی‬‫ترک‬‫که‬‫هرکدام‬‫طرفدار‬‫های‬‫خودرا‬‫دارند‬
‫برای‬‫خرید‬‫هرکدام‬‫از‬‫این‬‫برند‬‫ها‬‫باید‬‫ابتدا‬‫نیاز‬‫خودرا‬‫سنجیده‬‫و‬‫با‬‫بررسی‬‫قیمت‬‫و‬‫کیفیت‬‫اقدام‬‫به‬‫خرید‬‫کنید‬.‫هرساله‬
‫بیشتر‬‫برند‬‫ها‬‫مدل‬‫های‬‫جدیدی‬‫از‬‫کاالی‬‫خواب‬‫یک‬‫نفره‬‫و‬‫دونفره‬‫را‬‫به‬‫بازار‬‫ارائه‬‫میکنند‬‫که‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫بتوانند‬
‫بازهم‬‫با‬‫برند‬‫مورد‬‫عالقه‬‫خود‬‫تغییرات‬‫زیبایی‬‫در‬‫اتاق‬‫ایجاد‬‫کنند‬.
‫انواع‬‫لحاف‬‫و‬‫روتختی‬‫ترک‬،‫ملحفه‬
‫به‬‫مجموعه‬‫اجناس‬‫الزم‬‫برای‬‫یک‬‫سرویس‬‫خواب‬‫کامل‬‫مثل‬،‫تشک‬،‫لحاف‬‫ملحفه‬‫و‬.…‫کاالی‬‫خواب‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬.
‫همچنین‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫انواع‬‫مختلفی‬‫از‬‫مدلهای‬‫از‬‫این‬‫لوازم‬‫را‬‫متناسب‬‫با‬‫سلیقه‬‫خود‬‫و‬‫دکوراسیون‬‫اتاق‬‫خوابتان‬
‫انتخاب‬‫نمائید‬.‫با‬‫توجه‬‫به‬‫مورد‬‫استفاده‬‫و‬‫نیازهای‬‫خانواده‬‫این‬‫اقالم‬‫معموال‬‫شامل‬‫موارد‬‫زیر‬‫میباشد‬:
‫روتختی‬:‫روتختی‬‫مهمترین‬‫و‬‫ابتدایی‬‫ترین‬‫بخش‬‫از‬‫ست‬‫خواب‬‫میباشد‬‫که‬‫در‬‫اولین‬‫نگاه‬‫توجه‬‫را‬‫به‬‫خود‬‫جلب‬‫می‬‫کند‬
‫و‬‫در‬‫اصل‬‫پوشش‬‫اصلی‬‫تخت‬‫بوده‬‫است‬.‫انواع‬‫مدلهای‬‫سرویس‬‫روتختی‬‫عالوه‬‫بر‬‫جلوه‬‫زیبایی‬‫که‬‫به‬‫سرویس‬‫خواب‬
‫می‬،‫دهد‬‫می‬‫تواند‬‫حتی‬‫به‬‫عنوان‬‫رو‬‫انداز‬‫نازک‬‫نیز‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫بگیرد‬.
‫خرید‬‫اینترنتی‬‫روتختی‬‫ترک‬‫و‬‫کاالی‬‫خواب‬
‫این‬‫روزها‬‫با‬‫زیاد‬‫شدن‬‫مشغله‬‫های‬‫زندگی‬‫و‬،‫فردی‬‫دیگر‬‫مانند‬‫گذشته‬‫مردم‬‫به‬‫اندازه‬‫کافی‬‫وقت‬‫برای‬‫مراجعه‬‫حضوری‬
‫به‬‫فروشگاه‬‫های‬‫مختلف‬‫و‬‫خرید‬‫کاالی‬‫مدنظر‬‫خود‬‫را‬‫ندارند‬.
‫حال‬‫روش‬‫های‬‫سریع‬‫تر‬‫و‬‫مقرون‬‫به‬‫صرفه‬‫تری‬‫برای‬‫خرید‬‫روتختی‬‫ترک‬‫و‬‫کاالی‬‫خواب‬‫ارائه‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫می‬‫توان‬‫به‬
‫خرید‬‫آنالین‬‫از‬‫فروشگاه‬‫های‬‫اینترنتی‬‫اشاره‬‫کرد‬.
‫یکی‬‫از‬‫این‬‫فروشگاه‬‫های‬‫اینترنتی‬،‫سایت‬‫معتبر‬‫اواریا‬‫است‬‫که‬‫مجموعه‬‫ای‬‫کامل‬‫و‬‫مطمئن‬‫با‬‫جدیدترین‬‫و‬‫متنوع‬
‫ترین‬‫کاالی‬‫خواب‬‫از‬‫بهترین‬‫مدلهای‬‫برندهای‬‫روز‬‫ترک‬‫و‬‫ایرانی‬‫به‬‫فروش‬‫می‬‫رساند‬‫و‬‫رضایت‬‫کامل‬‫مشتریان‬‫را‬‫دارد‬.
‫شما‬‫با‬‫مراجعه‬‫به‬‫سایت‬evarya‫می‬‫توانید‬‫مدل‬‫های‬‫جدید‬‫برای‬‫سرویس‬‫خواب‬‫عروس‬‫و‬‫اسپرت‬‫دخترانه‬‫و‬‫یا‬‫پسرانه‬
‫و‬…‫را‬‫از‬‫میان‬‫محصوالت‬‫با‬‫کیفیت‬‫عرضه‬‫شده‬‫مقایسه‬‫و‬‫انتخاب‬‫کنید‬
‫خرید‬‫اینترنتی‬‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫به‬‫شما‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫عالوه‬‫بر‬‫اطمینان‬‫از‬‫مرغوبیت‬‫و‬‫اصل‬‫بودن‬‫کاالی‬‫مورد‬
،‫نظر‬‫از‬‫حراج‬‫و‬‫تخفیف‬‫های‬‫سایت‬‫برخوردار‬‫شده‬‫و‬‫یک‬‫خرید‬‫ارزان‬‫و‬‫مطمئن‬‫را‬‫در‬‫کوتاهترین‬‫زمان‬‫ممکن‬‫تجربه‬‫کنید‬.
‫راهنمای‬‫خرید‬‫ترک‬ ‫روتختی‬:
‫خواب‬‫خوب‬‫و‬‫راحت‬‫یکی‬‫از‬‫موارد‬‫مهم‬‫و‬‫شاید‬‫مهم‬‫ترین‬‫بخش‬‫از‬‫زندگی‬‫انسان‬‫است‬.‫یک‬‫خواب‬‫راحت‬‫و‬‫خوب‬‫قوای‬
‫جسمی‬‫و‬‫انرژی‬‫را‬‫افزایش‬‫میدهد‬.‫اما‬‫خواب‬‫راحت‬‫به‬‫مکان‬‫و‬‫فضای‬‫مناسب‬‫نیاز‬‫دارد‬.‫پس‬‫یک‬‫کاالی‬‫خواب‬‫مناسب‬
‫می‬‫تواند‬‫خواب‬‫را‬‫دلپذیرتر‬‫کند‬.‫کاالی‬‫خواب‬‫در‬،‫انواع‬‫مدل‬‫و‬‫رنگ‬‫های‬‫متنوع‬‫در‬‫بازار‬‫موجود‬‫است‬‫و‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫سلیقه‬‫خود‬‫نوع‬‫مورد‬‫نظر‬‫را‬‫از‬‫فروشگاه‬‫های‬‫مختلف‬‫تهیه‬‫کنید‬.
‫اواریا‬ ‫سایت‬ : ‫منبع‬
https://evarya.com

Recomendados

فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنMajidGhorbani10
47 views4 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
فرش کودک von
فرش کودکفرش کودک
فرش کودکMajidGhorbani10
12 views9 Folien
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن von
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنخرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آن
خرید فرش ماشینی و 5 نکته مهم درباره آنMajidGhorbani10
49 views4 Folien
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانه von
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهراهنمای جامع خرید فرش 700 شانه
راهنمای جامع خرید فرش 700 شانهMajidGhorbani10
89 views6 Folien
موکت مناسب اتاق کوچک von
موکت مناسب اتاق کوچکموکت مناسب اتاق کوچک
موکت مناسب اتاق کوچکgamanTazeen javid
5 views6 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Rotakhti

موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمgamanTazeen javid
14 views10 Folien
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdfmahanrezapour
3 views3 Folien
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد! von
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!MehranMahmoodabadi
232 views12 Folien

Similar a Rotakhti(20)

موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von MajidGhorbani10
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
MajidGhorbani1086 views
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von mahanrezapour
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdf
mahanrezapour3 views
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد! von MehranMahmoodabadi
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!
MehranMahmoodabadi232 views
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید! von MehranMahmoodabadi
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه von MajidGhorbani10
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانهراهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
راهنمای جامع خرید فرش 1200شانه
MajidGhorbani1068 views
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان von ssuser847061
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشانقیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان  کاشان
قیمت فرش ماشینی سجاده ای ارزان کاشان
ssuser84706129 views
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی ) von MajidGhorbani10
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
بهترین قیمت فرش 1500 شانه در بازار ( آخرین بروز رسانی )
MajidGhorbani1053 views
معرفی تشک هیبریدی تخت خواب از مجله ژرمن کالا.docx von germankala
معرفی تشک هیبریدی تخت خواب از مجله ژرمن کالا.docxمعرفی تشک هیبریدی تخت خواب از مجله ژرمن کالا.docx
معرفی تشک هیبریدی تخت خواب از مجله ژرمن کالا.docx
germankala4 views
77.خرید کاپشن و نکاتی درباره آن (seo).docx von seoparviratech
77.خرید کاپشن و نکاتی درباره آن (seo).docx77.خرید کاپشن و نکاتی درباره آن (seo).docx
77.خرید کاپشن و نکاتی درباره آن (seo).docx
seoparviratech4 views
خرید فرش نمازخانه ای کاشان von ssuser847061
خرید فرش نمازخانه ای کاشانخرید فرش نمازخانه ای کاشان
خرید فرش نمازخانه ای کاشان
ssuser84706121 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views
Pamchalcarpet von digifarsh
PamchalcarpetPamchalcarpet
Pamchalcarpet
digifarsh63 views
طراحی دکوراسیون داخلی منزل von Reza Eloglu
طراحی دکوراسیون داخلی منزلطراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
Reza Eloglu83 views
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx von visptash
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docxهفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx
هفت نکته درباره کابینت پولیشی.docx
visptash3 views

Rotakhti