Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ALICE & BOB @CryptoLand #OpenFest2017

112 Aufrufe

Veröffentlicht am

Εισαγωγή στη Κρυπτογραφία και Κρυπτογραφικά Εργαλεία

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ALICE & BOB @CryptoLand #OpenFest2017

 1. 1. Ειςαγωγι ςτθ Κρυπτογραφία και Κρυπτογραφικά Εργαλεία Alexandros Papaspyrou a-papaspyrou.webatu.com
 2. 2. • Την Κρυπτογραφία (Cryptography): Ο όροσ προζρχεται από τισ λζξεισ ‘κρυπτόσ’ και ‘γράφοσ’. Κυριολεκτικά ςθμαίνει τθ μελζτθ τθσ μυςτικογραφίασ. Γενικότερα αφορά τον επιςτθμονικό κλάδο που αςχολείται με τθ μελζτθ, χριςθ και ανάπτυξθ τεχνικϊν κρυπτογράφθςθσ και αποκρυπτογράφθςθσ για τθν απόκρυψθ των περιεχομζνων των μθνυμάτων (ι των αποκθκευμζνων δεδομζνων) και τθ διευκόλυνςθ τθσ ανίχνευςθσ κακόβουλων μετατροπϊν ςτα μθνφματα. • Την Κρυπτανάλυςη (Cryptanalysis): Αποτελεί τθ διαδικαςία τθσ προςπάκειασ αποκάλυψθσ του αρχικοφ κειμζνου ι του κλειδιοφ από μθ εξουςιοδοτθμζνεσ οντότθτεσ – δυνθτικά επιτικζμενουσ. Η ςτρατθγικι που χρθςιμοποιείται από τον κρυπταναλυτι εξαρτάται από τθ φφςθ τθσ κρυπτογράφθςθσ και από τισ πλθροφορίεσ που είναι διακζςιμεσ ςε αυτόν.
 3. 3. Γριγορθ Για κρυπτογράφθςθ ςε ςκλθροφσ δίςκουσ Για κρυπτογράφθςθ πολλϊν δεδομζνων ςτο δίκτυο Κάκε ηεφγοσ ανκρϊπων χρειάηεται ζνα κλειδί n άνκρωποι n² κλειδιά Τα κλειδιά πρζπει να μείνουν μυςτικά Κάπωσ πρζπει να τα ανταλλάξουν Συμμετρικι κρυπτογραφία
 4. 4. Γριγορθ n άνκρωποι n² κλειδιά Δυςκολία ανταλλαγισ κλειδιϊν Τα κλειδιά πρζπει να μείνουν μυςτικά Αργι απόδοςθ Ο κακζνασ ζχει το δικό του ηεφγοσ κλειδιϊν n κλειδιά Εφκολθ ανταλλαγι κλειδιϊν Συμμετρικι κρυπτογραφία Αςφμμετρθ κρυπτογραφία
 5. 5. Από την θεωρία ςτην πράξη. PGP Pretty Good Privacy Phil Zimmermann, 1991 Όριςε το OpenPGP πρωτόκολλο για κρυπτογράφθςθ/αποκρυπτογράφθςθ Πρϊτθ ευρείασ χριςθσ αςφμμετρθ κρυπτογραφία Δημιουργία κλειδιοφ Δθμιουργεί ζνα ηεφγοσ δθμόςιου/ιδιωτικοφ κλειδιοφ Το κλειδί αποκθκεφεται ςτον υπολογιςτι ςασ Καλζσ πρακτικζσ: 4096 bits RSA/RSA Προςωπικζσ πληροφορίεσ Χρθςιμοποιείςτε το πραγματικό ςασ όνομα Χρθςιμοποιείςτε το προςωπικό ςασ e-mail Ημερομηνία λήξησ κλειδιοφ Λιξθ ςε 1 ζτοσ Ο ιδιοκτιτθσ του κλειδιοφ μπορεί να το ανανεϊςει
 6. 6. Από την θεωρία ςτην πράξη. Passphrase Προςτατεφει το κλειδί ςασ. Το ιδιωτικό ςασ κλειδί κρυπτογραφείται με ςυμμετρικι κρυπτογραφία χρθςιμοποιϊντασ το passphrase ωσ μυςτικό ςυμμετρικό κλειδί πριν αποκθκευκεί ςτο δίςκο. Σασ ηθτείται πριν τθ χριςθ του ιδιωτικοφ ςασ κλειδιοφ. Χρθςιμοποιείςτε ζνα δυνατό passphrase τουλάχιςτον 20 χαρακτιρεσ. Είςτε υπεφκυνοι για το κλειδί ςασ! Δεν υπάρχει “forgot password” . Αποκθκεφεται ςτον υπολογιςτι ςασ Πληροφορίεσ κλειδιϊν Όνομα και επϊνυμο Διεφκυνςθ e-mail Τφποσ (RSA) και μζγεκοσ (4096 bits) Αποτφπωμα Μοναδικό για κάκε κλειδί και δεν μπορεί να το μιμθκεί κάποιοσ Αναγνωριςτικό Τα τελευταία 8 ψθφία του αποτυπϊματοσ
 7. 7. Από την θεωρία ςτην πράξη. Key server Server που μασ βοθκά να δθμοςιεφουμε τα κλειδιά μασ. Μπορείτε να δθμοςιεφετε τα κλειδιά ςασ οπουδιποτε. Είναι πιο εφκολο ςε ζναν key server. Υπάρχουν πολλοί . Μοιράηονται μεταξφ τουσ τα κλειδιά. Ανεβάηουμε το κλειδί μασ ςε κάποιον. Καταλιγει ςε όλουσ. Όποιοσ κζλει μπορεί να μασ βρει. Κρυπτογράφηςη μηνφματοσ Η κρυπτογράφθςθ γίνεται με το δθμόςιο κλειδί του παραλιπτθ. Πρζπει πρϊτα να ζχουμε κατεβάςει το κλειδί του παραλιπτθ.
 8. 8. Κρυπτογραφημζνο μήνυμα -----BEGIN PGP MESSAGE----- Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.20 (Darwin) hQIMA/Q/0aJzO2nwAQ/9EQLRQlXB/xTCm8eLYs3sFwDglix4Hvc2Vxipo+KLUwbD3Pkzwkv PbNckzi0Wb2lAmu7UXBRnS1i++iATD+8bDGeCLN1GCdVnOefkij6JVSxSNKXPJV9tdBTd9o BwCtKCuMlrIeIvZHm9Bvf52vKfB1z/fr6gviS78Z21ZAoBoPKF9KGQqmD9IMaXQzVN+OJaftu lViqlIN1HuAowggqUZbcX8M8AUMgDSGv0DhPyJy7JR7blowS7b3pTUIjLmkJqDF30eVa0A+J eeVG3NSdf1hy/PYEgFpekce0UEax6P/w2aDgKBPLnLnrEYRWlJFVhhC5BeUExoHS7/HmLWX 1JHS7Nj7AWElr6F91Zem1rfl7QVI7BK6wdwz1cnjZQG5I+9IGoG68gYZoyUwGjy/QzkzGUI 3TtCSz7pFnaMGnvhz7BsuSp7ACKGpIpnqjLBdH0zzCiEBbGnmPfLbDBMOltK3O34bOTxjNB7 hmp5ijN6Q3ituC1HypX6FhOpex4NBTxVCFNGPHWtntoDl2OymstcMWxun2wBkUXPUZob5/ lScXPqqY0mjbDoyPFg97qM0MeRJhUEwjJGLXP3o6qeXvjE5eYd6gds2NgtGjFr8OVbeyiYXNj mJFnHCX+4Fjx4KxuYpdsZjdM6K7/GQhfJAV4lLSenzTp1LkQTZibYwJwrJXSSQGq9zcYoxJ6q evhcoDRa3tlhjbmKhejIPRaxJw2x9tVXSapX//xQO3KInoOZAJ3niP4+UD3CR7ufQH/Y6ZNa3 6r/Z1KalLq5jo= =BuYS -----END PGP MESSAGE-----
 9. 9. Υπογεγραμμζνο μήνυμα -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 Alice, I love you. Bob. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.20 (Darwin) iQIcBAEBAgAGBQJS/CacAAoJEB9LX5T0Tq/4U+cP/Rl2nK0TTEq+FAzyBYmGTq4MBUn16k rK8T0S6cMpq+ripOHCH1TbN04ZryGMcZ13PfH3OxNFx7maRYXdDQM1mQKbqjBaaTV1 UWudI2A6tei8bfQVVXdfWmqW+sUXkTIVHhJUlPfX+NFipmNRzZ0YQue7Z5eewGWXNzc ZbMmkFKj3svDHSXYpa57KPF2wT5KQXhodybNfggYA0H5GsekoHT0vtM25BCOheqY0bW jWfRE1y5OArzipSg9NNrUWZVOrqpFs2WYILaIg/CwbDydnd1ZW2GP6ZHRlFMisgtIgFvO H3OY7nKejLdBU6beKEnfiR5c72Ic440NbH1DxRsoyxtEUkptn7EAOg4+6gvfdvKTtlj6CHplcH 8vuiLkxhE6E91zQelTd8IvFdVNJ51AHLVDo5zLHQF7HujTDVHw1AUZjP5quQ1/mB5FcTe0o UugkYJ7mCZhQ/oRMf1O3jBHY8nwe5/joeEgMfvNQjDFjagQZpmGtvQGpuGHTIbRW65g 8VQFw1axHVdMfBf7F/0o0c4lawHo1IYmC1yQgm4sRj+UdFjCSgzY2Av7tbBwbO/vP1W3 hJhwrEWJhe08YamyPviJTbQ7/fPN0AX1W1F6wGIvuQE/dg8Fm8JtxagOlakegN3qcFMzN VB4TzRp1IiEezu0RP1Fz8oBmuvoDctC/NqU =1jZq -----END PGP SIGNATURE-----
 10. 10. Ένα ςφςτημα που μασ επιτρζπει να είμαςτε ανϊνυμοι Το IP που φαίνεται είναι διαφορετικό από το πραγματικό
 11. 11. IP Αποκάλυψη ταυτότητασ
 12. 12. TOR Ακόμα και μζςω Tor ο browser μπορεί να ταυτοποιθκεί https://panopticlick.eff.org/ Από τα διάφορα features που ζχετε ενεργοποιθμζνα Javascript, Flash, Java, Silverlight, Όνομα του browser, Λειτουργικό ςφςτθμα, Εκδόςεισ Γι’ αυτό χρθςιμοποιοφμε το Tor Browser Bundle Ίδιοσ browser για όλουσ Εγκατεςτθμζνο HTTPS everywhere Απενεργοποιιςτε τθν Javascript! Onion routing Εξαςφαλίηει τθν ανωνυμία Ανάμεςα ςτον υπολογιςτι μασ και τον server υπάρχουν 3 tor nodes Κάκε node ξζρει μόνο για τουσ άμεςουσ γείτονζσ του Για κάκε ςφνδεςθ, ο υπολογιςτισ μασ διαλζγει τυχαία 3 άλλουσ υπολογιςτζσ που τρζχουν το tor Τα δεδομζνα περνοφν από αυτοφσ
 13. 13. TOR Tor nodes Κάκε node ζχει ζνα public key Κάνουμε encrypt τα δεδομζνα μασ με το public key του κακενόσ από τα 3 nodes αλλεπάλλθλα. Exit & Relay nodes Είναι τα nodes από τα οποία βγαίνουν τελικά τα δεδόμζνα Μπορεί να δει/αλλάξει τα δεδομζνα μασ αν δεν χρθςιμοποιοφμε HTTPS Ζνα node μπορεί να γίνει exit node εκελοντικά αν το επικυμεί ο χριςτθσ Απενεργοποιθμζνο by default Ενδεχομζνωσ να είςτε νομικά υπεφκυνοι για το traffic που βγαίνει από τθ ςφνδεςι ςασ Ζνα node μπορεί να γίνει relay node εκελοντικά Δεν υπάρχει νομικό πρόβλθμα
 14. 14. TOR Hidden services Εκτόσ από τον client, κρφβεται και ο server Δεν είναι προςβάςιμα ςτο κανονικό Internet Clearnet: Προςβάςιμα μζςω ενόσ κανονικοφ browser Darknet ι Deep web: Πρόςβαςθ μόνο μζςω Tor Τα δεδομζνα δεν βγαίνουν ποτζ από το Tor δίκτυο Αντίςτοιχθ διαδικαςία με πριν, αλλά χωρίσ exit node Πολλζσ εφαρμογζσ δεν δουλεφουν ςωςτά μζςω Tor π.χ. Torrents Μερικζσ φορζσ το IP μασ φαίνεται με τρόπουσ που δεν περιμζνουμε DNS leaks: Η εφαρμογι προςπακεί να κάνει resolve ζνα IP και ςτζλνει το DNS ερϊτθμα εκτόσ Tor Tails Διανομι Linux που φροντίηει όλα να περνοφν από Tor
 15. 15. TOR
 16. 16. THAT’S ALL FOLKS Βρζσ τθν παρουςίαςθ: http://www.openfest.info Alexandros Papaspyrou a-papaspyrou.webatu.com
 17. 17. http://www.newtech-pub.com/wp-content/uploads/2013/10/kef-ergasthriakes.pdf https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1030/1/05_Chapter_06.pdf http://195.130.124.90/~emagos/security/3/Simeioseis-Kryptografia.pdf http://www.islab.demokritos.gr/gr/html/ptixiakes/kostas-aris_ptyxiakh/Phtml/kruptografia.htm [ link ] http://security-class.gr/ https://www.eff.org/ https://www.cryptoparty.in https://prism-break.org/en https://www.hackerspace.gr https://www.cryptoparty.in/athens

×