Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de akipress(20)

Anzeige

Último(20)

УП 419 от 31 декабря 2022.pdf

 1. СЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ы ргы з Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бвлугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13, 14-беренелерине, 28-беренесинин 1-белугунун 1 жана 2-пунктгарына, 2-белугунв ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын: 1) АБДИРАШИТОВ Абдулманон Салмонович, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 2) АБДУВАЛИЕВА Омургул Абдулмаконовна, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 3) АБДУКАРИМОВА Бегимой Дониёр кизи, кыргыз, 2005- л<ылы Тажикстан Республикасынын Наманган облусунун Нарын районунда туулган; 4) АБДУЛБОИТОВ Жамшет Рахматиллоевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 004184 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьями 13, 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц; 1) АБДИРАШИТОВ Абдулманон Салмонович, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 2) АБДУВАЛИЕВА Омургул Абдулмаконовна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 3) АБДУКАРИМОВА Бегимой Дониёр кизи, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Нарынского района Наманганской области Республики Таджикистан; 4) АБДУЛБОИТОВ Жамшет Рахматиллоевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 5) АБДУЛЛАЕВА Иззатой (Иззатай) Абдималиковна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 004067 *
 2. 5) АБДУЛЛАЕВА Иззатой (Иззатай) Абдималиковна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; 6) АБДУЛЛОЕВА (Джураева) Муборак Байзаковна, кыргыз, 1967-жылы Тал<ик ССРинин Исфара районунда туулган. Анын менен бирге 2006-жылы туулган уулу Абдуллоев Собирбой; 7) АБДУЛЛОЕВ Солибой Саидович, кыргыз, 1962-жылы '1’ажик ССРинин Исфара районунда туулган; 8) АБДУРАИМОВА Фарзона Мукимжоновна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 9) АБДУРАСУЛ кызы Альбина, кыргыз, 2007-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 10) АБДУСАЛОМОВА Жаннат Назировна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2010-жылы туулган Махмашоева Мадина, 2015-жылы туулган Рашидова Амина, 2017-жылы туулган Рашидов Рустам, 2020-жылы туулган Махмашоева Сакина; 11) АБДЫКАДБ1РОВ Залкарбек Исманович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 12) АБОБАХРИДЦИНОВА Акилахон Садриддин кизи, кыргыз, 1995-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Туракурган районунда туулган; 13) АБОСОВ Бекзар Мухамед Сабирович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 14) АБОСОВА Нафиса Абдулазизовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 15) АБСАМАТОВ Айбек Тагайбекович, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 6) АБДУЛЛОЕВА (Джураева) Муборак Байзаковна, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Абдуллоев Собирбой 2006 года рождения; 7) АБДУЛЛОЕВ Солибой Саидович, 1962 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Таджикской ССР; 8) АБДУРАИМОВА Фарзона Мукимжоновна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 9) АБДУРАСУЛ кызы Альбина, 2007 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 10) АБДУСАЛОМОВА Жаннат Назировна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Махмашоева Мадина 2010 года рождения, Рашидова Амина 2015 года рождения, Рашидов Рустам 2017 года рождения, Махмашоева Сакина 2020 года рождения; И ) АБДЫКАДЫРОВ Залкарбек Исманович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 12) АБОБАХРИДДИНОВА Акилахон Садриддин кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Туракурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 13) АБОСОВ Бекзар Мухамед Сабирович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 14) АБОСОВА Нафиса Абдулазизовна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 15) АБСАМАТОВ Айбек Тагайбекович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики;
 3. 16) АЗИМБАЕВ Нажибулло Хавазович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 17) АЙБАШОВА (Юлдашова) Шахзодахон Хусеновна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Айбашова Гулзода, 2013-жылы туулган Зайдуллоев Нурдавлет, 2015-жылы туулган Айбашова Мунара, 2019-жьшы Зайдуллоев Адилет; - ^ -.......... 18) АКЖОЛОВА Сулуухан Палбановна, кыргыз, 1967-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 19) АККУЛУЕВ Ражабали Ибраимович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 20) АЛАПАЕВ Максатбек Давлатбекович, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 21) АЛИЕВ Лухман Шаршенович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 22) АЛИЕВА Нурхан Туракуловна, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Абдулхаков Хадиятулло; 23) АЛИМБЕКОВ Фарходжон Токтосунович, кыргыз, 1984-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Янгикурган районунда туулган; 24) АЛИМБОЕВА Бону Алишер кизи, кыргыз, 2004-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бука районунда туулган; 25) АЛЬ МУХАММАД Раад Кеасар, араб, 1992-жылы Сирия Араб Республикасынын Дейр-эз-Зор шаарында туулган; 26) АМИНИ Хайдар, афган, 1986-жылы Афганистан Ислам Республикасынын Панджшер шаарында туулган; 27) АМОНОВ Хокимбек Магзумбекович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 16) АЗИМБАЕВ Нажибулло Хавазович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 17) АЙБАШОВА (Юлдашова) Шахзодахон Хусеновна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Айбашова Гулэеда -2ШгТтода рбзкдения, "Зайдуллоев Нурдавлет 2013 года рождения, Айбашова Мунара 2015 года рождения, Зайдуллоев Адилет 2019 года рождения; 18) АКЖОЛОВА Сулуухан Палбановна, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 19) АККУЛУЕВ Ражабали Ибраимович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 20) АЛАПАЕВ Максатбек Давлатбекович, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 21) АЛИЕВ Лухман Шаршенович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 22) АЛИЕВА Нурхан Туракуловна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Абдулхаков Хадиятулло 2005 года рождения; 23) АЛИМБЕКОВ Фарходжон Токтосунович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Янгикурганского района Наманганской области Узбекской ССР; 24) АЛИМБОЕВА Бону Алишер кизи, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Букинского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 25) АЛЬ МУХАММАД Раад Кеасар, 1992 года рождения, араб, уроженец города Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики; 26) АМИНИ Хайдар, 1986 года рождения, афганец, уроженец города Панджшер Исламской Республики Афганистан;
 4. 28) АСАНОВА Бубусадат Акжоловна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 29) АСАХ Ахмат (Ахмат Асат), уйгур, 1976-жылы Кытай Эл Республикасында туулган; 30) АСИРОВА Мавчуда (Мавжуда) Бахтиёровна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 31) АТАКУЛОВА (Боронбаева) Кумушай Умаркуловна, кыргыз, 1962-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 32) АХЛИДИНОВ Кадыр Риводжидинович, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 33) АХМАДБЕКОВА Андаз Аристанбековна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2008-жылы туулган кызы Сабурова Хуршеда; 34) АХМАДИ Насим, афган, 1975-жылы Афганистан Ислам Республикасынын Газни шаарында туулган. Аны менен бирге балдары; 2006'жылы туулган Насим Катя, 2009-жылы туулган Насим Фарамарз; 35) АХМАТОВА Муслима Зикирьеевна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 36) АХУНОВ Бахтиёр Тугонович, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 37) АШУРОВА Гулшода Шарифжон кизи, кыргыз, 1998-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 38) АЮБОВ Сунатулло Солиевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 39) БАЙМАТОВА (Алимахмадова) Кумринисо Пириевна, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 27) АМОНОВ Хокимбек Магзумбекович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 28) АСАНОВА Бубусадат Акжоловна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 29) АСАТ Ахмаг (Ахмат Асат), 1976 года рождения, уйгур, уроженец Китайской Народной Республики; 30) АСИРОВА Мавчуда (Мавжуда) Бахтиёровна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 31) АТАКУЛОВА (Боронбаева) Кумушай Умаркуловна, 1962 года рождения, кыргызка, уроженка Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР; 32) АХЛИДИНОВ Кадыр Риводжидинович, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 33) АХМАДБЕКОВА Андаз Аристанбековна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Сабурова Хуршеда 2008 года рождения; 34) АХМАДИ Насим, 1975 года рождения, афганец, уроженец города Газни Исламской Республики Афганистан. Вместе с ним дети; Насим Катя 2006 года рождения, Насим Фарамарз 2009 года рождения; 35) АХМАТОВА Муслима Зикирьеевна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 36) АХУНОВ Бахтиёр Тугонович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 37) АШУРОВА Гулшода Шарифжон кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан;
 5. 40) БАКИРОВ Шахобидин Азамович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 41) БЕКМУРЗАЕВ Ахмат Мамадалиевич, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 42) БЕКОВА Кимрихон Косимовна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал ряйпнундя туупгян-,------- — - — 43) БЕРДИЕВ Айбек Шукридинович, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара шаарында туулган; 44) БОТИРОВ Кудратбек Уткирбек угли, кыргыз, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Булакбашы районунда туулган; 45) БУРХАНОВ Назрихуджа (Назирихужа) Джумабекович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2012-жылы туулган Бурханова Шукрона, 2013-жылы туулган Бурханова Фотима, 2013-жылы туулган Бурханова Зухро, 2016-жылы туулган Бурханова Угулай; 46) БУРХОНОВ Эламан Гуломович, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 47) БУСУРМАНОВ Махмадамин Тайирович, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 48) ГАДОЕВА Дамира Узганбоевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 49) ГАНИБОЕВА Сабохат Куватбек кизи, кыргыз, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бука районунда туулган; 50) ГАФОРОВ Арсыланбек Шайдилаевич, кьзргыз, 1992-жылы Талшкстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 38) АЮБОВ Сунатулло Солиевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 39) БАЙМАТОВА (Алимахмадова) Кумринисо Пириевна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 40) ьАк‘ИРбВ131ахобидин Азамович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 41) БЕКМУРЗАЕВ Ахмат Мамадалиевич, 1978 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 42) БЕКОВА Кимрихон Косимовна, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 43) БЕРДИЕВ Айбек Шукридинович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец города Исфара Согдийской области Республики Таджикистан; 44) БОТИРОВ Кудратбек Уткирбек угли, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Булакбашинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 45) БУРХАНОВ Назрихуджа (Назирихужа) Джумабекович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ним дети: Бурханова Шукрона 2012 года рождения, Бурханова Фотима 2013 года рождения, Бурханова Зухро 2013 года рождения, Бурханова Угулай 2016 года рождения; 46) БУРХОНОВ Эламан Гуломович, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 47) БУСУРМАНОВ Махмадамин Тайирович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 48) ГАДОЕВА Дамира Узганбоевна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан;
 6. 51) ГАФАРОВА (Махмудова) Омина Давроновна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2014-жылы туулган Гафаров Руслан, 2017-жылы туулган Гафаров Азамат; 52) ГАФАРОВ Шайхулло Абдукаюмович, кыргыз, 1986- жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 53) ГАФОРОВА (Саийдова) Марифат Тагаевна, кыргыз, 1961-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 54) ГАФОРОВ (Гафаров) Хамрокул Абдужалилович, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин Уратюбе районунда туулган; 55) ГАФУРОВА (Юлдашева) Сафаргул Хусеновна, кыргыз, 1987- жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Куватбеков Ахмед, 2013-жылы туулган Гафурова Нурайым, 2016-жьшы туулган Гафуров Мухаммед, 2020-жылы туулган Гафурова Сакина; 56) ГАФУРОВ Хайитбой Машраббойевич, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 57) ГУЛОМОВА Махина Алавидиновна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 58) ДЖАЛАИРЯН КАЛАТИ Джавад Рахман, Иран, 1974-жылы Иран Ислам Республикасынын Дерегаз шаарында туулган; 59) ДЖАФАРИ Ахсанулла, пакистандык, 1992-жылы Пакистан Ислам Республикасында туулган; 60) ДЖЕЕНАЛИЕВ Сафарали Шодибекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 61) ДЖУРАЕВА Гулмира Рустамовна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 49) ГАНИБОЕВА Сабохат Куватбек кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Букинского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 50) ГАФОРОВ Арсыланбек Шайдилаевнч, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 51) ГАФАРОВА (Махмудова) Омина Давроновна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети; Гафаров Руслан 2014 года рождения, Гафаров Азамат 2017 года рождения; 52) ГАФАРОВ Шайхулло Абдукаюмович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 53) ГАФОРОВА (Саийдова) Марифат Тагаевна, 1961 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 54) ГАФОРОВ (Гафаров) Хамрокул Абдужалилович, 1957 года рождения, кыргыз, уроженец Уратюбинского района Таджикской ССР; 55) ГАФУРОВА (Юлдашева) Сафаргул Хусеновна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Куватбеков Ахмед 2012 года рождения, Гафурова Нурайым 2013 года рождения, Гафуров Мухаммед 2016 года рождения, Гафурова Сакина 2020 года рождения; 56) ГАФУРОВ Хайитбой Машраббойевич, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 57) ГУЛОМОВА Махина Алавидиновна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 58) ДЖАЛАИРЯН КАЛАТИ Джавад Рахман, 1974 года рождения, иранец, уроженец города Дерегаз Исламской Республики Иран;
 7. 62) ДУШАЕВА Назгул Аширали кизи, кыргыз, 1992-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Амануллаева Асила, 2021-жылы туулган Амануллаев Нурмухаммет; 63) ЕСТЕХМАМИ Хади Голамхоссейн, иран, 1968-жылы Иран Ислам Республикасынын Мешхед шаарында туулган: ^ ---------- 64) ЖАПАРКУЛОВА Хаитгул Раимкуловна, 1968-нсылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; кыргыз, 65) ЖУМАКУЛОВА Зарина Вайдулоевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 66) ЖУНУСОВ Зайналобидин Разыкович, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Жунусова Мадина, 2014-жылы туулган Жунусов Имар, 2016-жылы туулган Жунусова Тахмина, 2018-жылы туулган Жунусова Ракыя, 2022-жылы туулган Жунусова Зулкада; 67) ЖУРАБОЕВА Нигоражон Каиатбек кизи, кыргыз, 1998-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Анжиан районунда туулган; 68) ЗАРВИ Абдулфато кизи (Абдулфато кызы Зарви), кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 69) ЗИКИРЕЕВ Мухаммадсафо Мустафоевич, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 70) ЗИКИРОВА Жанара Анафияевиа, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 71) ЗИКИРОВА Марифат Маматовпа, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 72) ЗИКИРОВ Сулаймон Сарабекович, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 59) ДЖАФАРИ Ахсанулла, 1992 года рождения, пакистанец, уроженец Исламской Республики Пакистан; 60) ДЖЕЕНАЛИЕВ Сафарали Шодибекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 61) ДЖУРАЕВА Гулмира Рустамовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 62) ДУШАЕВА Назгул Аширали кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан. Вместе с ней дети: Амануллаева Асила 2013 года рождения, Амануллаев Нурмухаммет 2021 года рождения; 63) ЕСТЕХМАМИ Хади Голамхоссейн, 1968 года рождения, иранец, уроженец города Мешхед Исламской Республики Иран; 64) ЖАПАРКУЛОВА Хаитгул Раимкуловна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 65) ЖУМАКУЛОВА Зарина Вайдулоевна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 66) ЖУНУСОВ Зайналобидин Разыкович, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Жунусова Мадина 2007 года рождения, Жунусов Имар 2014 года рождения, Жунусова Тахмина 2016 года рождения, Жунусова Ракыя 2018 года рождения, Жунусова Зулкада 2022 года рождения; 67) ЖУРАБОЕВА Нигорахон Канатбек кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Андижанского района Андижанской области Республики Узбекистан; 68) ЗАРВИ Абдулфато кизи (Абдулфато кызы Зарви), 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 8. 73) ЗОИДОВ Бахтибек Бобоевич, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 74) ЗОИРОВА Канышай Байназаровна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2007-жылы туулган Бехматова Жасмина, 2008-жылы туулган Бехматова Мадина, 2011-жылы туулган Бехматова Бибихотима, 2012-жылы туулган Бехматов Мухаммадазиз, 2019-жылы туулган Бехматова Сабина; 75) ЗУВУРОВ Абдурахман Хусенович, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Панфилов районунда туулган; 76) ЗУЛФУКААРОВ Асланбек Шарафидинович, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 77) ИБОДИЛЛОЕВ Дустмурод Мустафоевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 78) ИСМАИЛОВА Айтилла Хакимовна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 79) ИСМОИЛОВА Гулжахон Сангаковна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 80) ИТИБАЕВ Эламан Эгамбердиевич, кыргыз, 1994-жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Нарын районунда туулган; 81) КААРОВ Изатилло Мустафокулович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 82) КАЛАНДАРОВА Урниса Собировна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 83) КАМЧИБЕКОВ (Камчыбеков) Рамазан Салмонович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 69) ЗИКИРЕЕВ Мухаммадсафо Мустафоевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 70) ЗИКИРОВА Жанара Анафияевна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 71) ЗИКИРОВА Марифат Маматовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 72) ЗИКИРОВ Сулаймон Сарабекович, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 73) ЗОИДОВ Бахтибек Бобоевич, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 74) ЗОИРОВА Канышай Байназаровна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Бехматова Жасмина 2007 года рождения, Бехматова Мадина 2008 года рождения, Бехматова Бибихотима 2011 года рождения, Бехматов Мухаммадазиз 2012 года рождения, Бехматова Сабина 2019 года рождения; 75) ЗУВУРОВ Абдурахман Хусенович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики; 76) ЗУЛФУКААРОВ Асланбек Шарафидинович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 77) ИБОДИЛЛОЕВ Дустмурод Мустафоевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 78) ИСМАИЛОВА Айтилла Хакимовна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 9. 84) КАРАЗАКОВА Угулой Исмоновна, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 85) КАРИМОВ Акимжон Алишерович, кыргыз, 1983-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Чует районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2012-жылы туулган Алишерова Гулсанам, 2017-жылы туулган Алишерова Ширин, 204^-жияыт7улГа1Г Алшыеров Азйзбекг~~~ ^ 86) КАРОБОШЕВА Гулмира Мирзоалиевна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 87) КАРШИБОЕВА Ойнура Хасановна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Жаббор-Расулов районунда туулган; 88) КАРШИБОЕВ Хасан Нурматович, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Нау районунда туулган; 89) КАХХОРОВА Феруза Нисратуллоевиа, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 90) КАЮМОВ Нодирбек Абдусаттор угли, кыргыз, 2005-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бука районунда туулган; 91) КЕНЖАЕВ Гайрат Тошпулатович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 92) КУЗИБОЕВА Хадича Алимбековна, кыргыз, 1989-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 93) КУРБАНАЛИЕВА Бахмал Абобакировна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Мамадалиев Мухамед, 2012-жылы туулган Бекмурзаев Абудаут, 2015-жылы туулган Бекмурзаев Ибрахим, 2022-жылы туулган Бекмурзаева Мадина; 79) ИСМОИЛОВА Гулжахон Сангаковна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 80) ИТИБАЕВ Эламан Эгамбердиевич, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Нарынского района Наманганской области Республики Узбекистмн- 81) КААРОВ Изатилло Мустафокулович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 82) КАЛАНДАРОВА Урниса Собировна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 83) КАМЧИБЕКОВ (Камчыбеков) Рамазан Салмонович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 84) КАРАЗАКОВА Угулой Исмоновна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 85) КАРИМОВ Акимжон Алишерович, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец Чустского района Наманганской области Узбекской ССР. Вместе с ним дети: Алишерова Гулсанам 2012 года рождения, Алишерова Ширин 2017 года рождения, Алишеров Азизбек 2019 года рождения; 86) КАРОБОШЕВА Гулмира Мирзоалиевна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 87) КАРШИБОЕВА Ойнура Хасановна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джаббор-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан; 88) КАРШИБОЕВ Хасан Нурматович, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Науского района Таджикской ССР;
 10. 94) КУТБИДИНОВ Журабек Токтоматович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 95) МАДИЯРОВ Байаман Шамшиевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 96) МАЛАБЕКОВА Гульнора Ихиёевна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 97) МАХМАДИЯРОВА (Махмадова) Алтинай (Алтынай) Жеенбековна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 98) МАХСУДОВ Абдукодир Анорбаевич, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган; 99) МУРЗАБЕК Султан уулу (Султан уулу Мурзабек), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 100) МУСАЕВА Гулпари (Гулпери) Овалбековна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 101) МУСАЕВ Канатбек Нуриддннович, кыргыз, 2004-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 102) НАЗАРОВА Шахноза Баатырбековна, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 103) НАЗИР Мухаммад Акил, пакистандык, 1980-жылы Пакистан Ислам Республикасында туулган; 104) НАСИБ Мухаммад Афтаб, пакистандык, 1989-жылы Пакистан Ислам Республикасында туулган; 105) НАСИРОВА Манзурахан Муктаровна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 10 89) КАХХОРОВА Феруза Нисратуллоевна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 90) КАЮМОВ Нодирбек Абдусаттор угли, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Букинского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 91) КЕНЖАЕВ Гайрат Тошпулатович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 92) КУЗИБОЕВА Хадича Алимбековна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Чартакского района Наманганской области Узбекской ССР; 93) КУРБАНАЛИЕВА Бахмал Абобакировна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Мамадалиев Мухамед 2008 года ролсдения, Бекмурзаев Абудаут 2012 года рождения, Бекмурзаев Ибрахим 2015 года рождения, Бекмурзаева Мадина 2022 года рождения; 94) КУТБИДИНОВ Журабек Токтоматович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 95) МАДИЯРОВ Байаман Шамшиевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 96) МАЛАБЕКОВА Гульнора Ихиёевна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 97) МАХМАДИЯРОВА (Махмадова) Алтинай (Алтынай) Жеенбековна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 98) МАХСУДОВ Абдукодир Анорбаевич, 1973 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 99) МУРЗАБЕК Султан уулу (Султан уулу Мурзабек), 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 10
 11. 106) НАСИРОВ Мухаммедалим, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 107) НИШОНОВА Замирахон Шахобидин кизи, кыргыз, 1993-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; — -ОРОЗОЕВА Бумайрам Келдибековна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 109) РАЗЫКОВ 2000-жылы Тажикстан туулган; Абдурауф Абдухоликович, кыргыз, Республикасынын Жергетал районунда 110) РАХМАТУЛЛАЕВА Джамал, кыргыз, 1942-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 111) РАХМАТУЛЛОЕВА Гулистон Хамдулоевиа, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Рахматуллаев Аслидин, 2010-жылы туулган Рахматуллаев Абдуматин, 2012-жылы туулган Рахматулаева Мавлуда, 2015-жылы туулган Рахматулаева Айпери, 2020-жылы туулган Рахматулаев Умар; 112) РУСТАМОВ Ислом Иномжонович, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 113) САБУРОВ Рахимберди Махмадсуранович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 114) САДИРОВА Айнура Хасан кизи, кыргыз, 1996-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 115) САИДАРОВ Канотбек Абдумуталипович, кыргыз, 1984-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 116) САЙДАЛИЕВА Латофат Мухамадиевна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Курган-Тюбе облусунун Яван районунда туулган. 11 100) МУСАЕВА Гулпари (Гулпери) Овалбековна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 101) МУСАЕВ Канатбек Нуриддинович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец города Москвы Российской Федерации; 102) НАЗАРОВА Шахноза Баатырбековна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 103) НАЗИР Мухаммад Акил, 1980 года рождения, пакистанец, уроженец Исламской Республики Пакистан; 104) НАСИБ Мухаммад Афтаб, 1989 года рождения, пакистанец, уроженец Исламской Республики Пакистан; 105) НАСИРОВА Манзурахан Муктаровна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 106) НАСИРОВ Мухаммедалим, 2006 года рождения, кыргыз, Зфоженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 107) НИШОНОВА Замирахон Шахобидин кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 108) ОРОЗОЕВА Бумайрам Келдибековна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 109) РАЗЫКОВ Абдурауф Абдухоликович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 110) РАХМАТУЛЛАЕВА Джамал, 1942 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 111) РАХМАТУЛЛОЕВА Гулистон Хамдулоевиа, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Рахматуллаев Аслидин 2006 года рождения, Рахматуллаев Абдуматин 2010 года рождения, Рахматулаева Мавлуда 11
 12. Аны менен бирге 2016-жылы туулган уулу Сайдалиев Асатбек; 117) САЙИТБЕК кызы Зарина, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Сайитбеков Фирдавс; 118) САЙФИДИНОВА Валаматхои Шариповна, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 119) САЙФИДИНОВА Зебунисо Хушвахтовна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Шералиев Ривожидин, 2008-жылы туулган Шералиева Гулнора, 2015-жылы туулган Шералиев Абубакр; 120) САЛИЕВА (Мусаева) Гулайпа Фатиевна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 121) САПАРБАЕВА Тилла, кыргыз, 1951-жьшы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 122) САПАРОВ Мухаммед Низомбаевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 123) САНАРОВА Турдухан Тухтаматовна, кыргыз, 1956-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 124) САРИБАЕВА (Сарибоева) Гулшада Базарбаевна, кыргыз, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Касансай районунда туулган; 125) САРИЕВА (Сарыева) Дуняхан Жанибековна (Жаныбековна), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 126) САТТАРОВ (Сатторов) Ибадулла Ганиевич, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 127) САТТОРОВА Назибат Абдуллаевна (Абдиллаевна), кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 12 2012 года рождения, Рахматулаева Айпери 2015 года рождения, Рахматулаев Умар 2020 года рождения; 112) РУСТАМОВ Ислом Иномжонович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Джер]'итальского района Республики Таджикистан; ИЗ) САБУРОВ Рахимберди Махмадсуранович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 114) САДИРОВА Айнура Хасан кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 115) САЙДАРОВ Канотбек Абдумуталипович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 116) САЙДАЛИЕВА Латофат Мухамадиевна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Яванского района Курган-Тюбинской области Таджикской ССР. Вместе с ней сын Сайдалиев Асатбек 2016 года рождения; 117) САЙИТБЕК кызы Зарина, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней сын Сайитбеков Фирдавс 2015 года рождения; 118) САЙФИДИНОВА Валаматхои Шариповна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 119) САЙФИДИНОВА Зебунисо Хушвахтовна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Шералиев Ривожидин 2006 года рождения, Шералиева Гулнора 2008 года рождения, Шералиев Абубакр 2015 года рождения; 120) САЛИЕВА (Мусаева) Гулайпа Фатиевна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 12
 13. 128) САТЫБОЛДИЕВА Сафаргул Суюнбаевна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Яван районунда туулган; 129) СОБИРОВ Нуридин Нуралиевич, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 130) СОТИБОЛДИЕВА Урозгул Худайкуловяа, кыргыз, 1997- жылы ТажикстанТРёсп^ликасынын Ленинабад облусунун Нау районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Умматов Нурланбек; 131) СУЛАЙМАНОВ Хокимжон Жумабайевич, кыргыз, 2004-жылы Талшкстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 132) СУЛТАНБАЕВА Зулайка Маматхаликовна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Тагаева Ханифа, 2017-жылы туулган Турдубаев Аббас, 2020-жылы туулган Асланбек уулу Ансар; 133) СУЛТАНБАЕВ Мухамедтурсуп Абдилдаевич, кыргыз, 1998- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 134) СУЮНОВА Бахаргул Жембаевна (Джембаевна), кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 135) ТАГАЕВА Шоира Абдурасуловна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 136) ТАШБАЕВА Рухшона Толубаевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 137) ТАШМАТОВ Аёмидин Мухабатович, кыргыз, 2006-исылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 138) ТАШТЕМИР Абдурасул уулу (Абдурасул уулу Таштемир), кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 13 121) САПАРБАЕВА Тилла, 1951 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 122) САПАРОВ Мухаммед Низомбаевич, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; ........ ..................... 123) САПАРОВА Турдухан Тухтаматовна, 1956 года рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР; 124) САРИБАЕВА (Сарибоева) Гулшада Базарбаевна, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Касансайского района Наманганской области Республики Узбекистан; 125) САРИЕВА (Сарыева) Дуняхан Жанибековна (Жаныбековна), 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 126) САТТАРОВ (Сатторов) Ибадулла Ганиевич, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 127) САТТОРОВА Назибат Абдуллоевна (Абдиллаевна), 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 128) САТЫБОЛДИЕВА Сафаргул Суюнбаевна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Яванского района Таджикской ССР; 129) СОБИРОВ Нуридин Нуралиевич, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 130) СОТИБОЛДИЕВА Урозгул Худайкуловна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Ленинабадской области Республики Таджикистан. Вместе с ней сын Умматов Нурланбек 2020 года рождения; 131) СУЛАЙМАНОВ Хокимжон Жумабайевич, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 13
 14. 139) ТИЛЛАБАЕВА (Давлатова) Хайринисо Синатилаевна, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 140) ТОГАЕВА Курвонжон Мамасидиковна, кыргыз, 1967-жылы бзбек ССРинин Наманган облусунун Касансай районунда туулган; 141) ТОЙИРОВА Нигора Носировна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 142) ТОКТОБАЕВ Абдулвохид Махмарозикович (Махмаразыкович), кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 143) ТОРОБЕКОВА (Джумахмедова) Мукадас Исломовна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Торобекова Игбол, 2007-жылы туулган Торобекова Сохиба, 2010-жылы туулган Торобеков Хожиакбар, 2013-жылы туулган Торобеков Нажибулло, 2016-жылы туулган Торобеков Шаъбун, 2019-жылы туулган Торобекова Айзирек; 144) ТОШКАЗАКОВА Мархабатхон Исмоилжон кизи, кыргыз, 1998-жылы Эзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 145) ТОШМАТОВ Халимбой Одихамович, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Тошматова Айида, 2012-жылы туулган Тошматова Мадина, 2014-жылы туулган Тошматова Фотима; 146) ТОШТЕМИРОВ Арген Дилмурод угли, кыргыз, 2013-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 147) ТУРАТОВ Акрам Тохирович, кыргыз, 1964-жылы ©збек ССРинин Фергана облусунун Алтыарык районунда туулган; 148) ТУРДАЛИЕВА Азизахон Иброхимовна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 14 132) СУЛТАНБАЕВА Зулайка Маматхалнковна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней дечи; Тагаева Ханифа 2015 года рождения, Турдубаев Аббас 2017 года рождения, Асланбек уулу Ансар 2020 года рождения; 133) СУЛТАНБАЁВ Мухамедтурсун Абдилдаевич, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 134) СУЮНОВА Бахаргул Жембаевна (Джембаевна), 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 135) ТАГАЕВА Шоира Абдурасуловна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 136) ТАШБАЕВА Рухшона Толубаевна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 137) ТАШМАТОВ Аёмидин Мухабатович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 138) ТАШТЕМИР Абдурасул уулу (Абдурасул уулу Таштемир), 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 139) ТИЛЛАБАЕВА (Давлатова) Хайринисо Синатилаевна, 1970 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 140) ТОГАЕВА Курвонжон Мамасидиковиа, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка Касансайского района Намангапской области Узбекской ССР; 141) ТОЙИРОВА Иигора Носировна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 14
 15. 149) ТУРДИБАЕВА Ширин, кыргыз, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 150) ТУРДИЕВА Бегайым Усвалиеина, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 151) ТУРДИЕВ Олимжон Эргашович, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган) 152) ТУРСУНБАЕВА Бубулаал (Бубулаал), кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 153) УБАЙД Абдутолнп уулу (Абдутолип уулу Убайд), кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 154) УМАРОВА (Алимбекова) Зарифахон Абдукахоровна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 155) УМАРОВ Музафар Махматсидикович (Махматсыдыкович), кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Умаров Савирбек, 2011-жылы туулган Умарова Бувурапана, 2014-жылы туулган Умарова Асия; 156) УРАЙИМЖОНОВА Жумагул Шерзодбековиа, кыргыз, 2006-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 157) ХАБИБУЛЛАЕВ Доолотбек Мирзабекович, кыргыз, 2006-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Карасув птаарында туулган; 158) ХАБИБУЛЛОЕВ Мираж Муминович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 159) ХАИТБОЕВ Жоробек Рашидович, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунда туулган; 160) ХАЙИТМАТОВА Гулхак Худайбердиевна, кыргыз, 1999-жылы Талшкстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 15 142) ТОКТОБАЕВ Абдулвохид Махмарозикович (Махмаразыкович), 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 143) ТОРОБЕКОВА (Джумахмедова) Мукадас Исломовна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Д(жергитальского района Хаджикской-€€Р: Вместе с ней дети: Торобекова Игбол 2005 года рождения, Торобекова Сохиба 2007 года рождения, Торобеков Хожиакбар 2010 года рождения, Торобеков Нажибулло 2013 года рождения, Торобеков Шаъбун 2016 года рождения, Торобекова Айзирек 2019 года рождения; 144) ТОШКАЗАКОВА Мархабатхон Исмоилжон кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 145) ТОШМАТОВ Халимбой Одихамович, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР, Вместе с ним дети: Тошматова Айида 2009 года рождения, Тошматова Мадина 2012 года рождения, Тошматова Фотима 2014 года рождения; 146) ТОШТЕМИРОВ Арген Дилмурод угли, 2013 года рождения, кыргыз, уроженец Чартакского района Наманганской области Республики Узбекистан; 147) ТУРАТОВ Акрам Тохирович, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; 148) ТУРДАЛИЕВА Азизахон Иброхимовна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 149) ТУРДИБАЕВА Ширин, 1958 года рождения, кыргызка, уроженка Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР; 150) ТУРДИЕВА Бегайым Усвалиевна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 15
 16. 161) ХАЙИТОВА Юлдузой Акматалиевна, кыргыз, 1990-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Касансай районунда туулган; 162) ХАКИМБЕКОВ Нурлан Абдурасулович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 163) ХАКИМОВА Мафтуна Кобилжоновна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 164) ХАЛБАЕВ Абдулложон Адахамович, 1982-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; кыргыз. 165) ХАЛИМОВА (Махмадиева) Хатича Махмудовна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Халимова Зулола, 2012-жылы туулган Халимова Хилола, 2015-жылы туулган Халимов Баладжон, 2018-жылы туулган Халимова Муслима; 166) ХАМЗАЕВА (Сирожова) Назбиби, кыргыз, 1956-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 167) ХАМИДОВА Курванжан Имронидиновна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 168) ХАРИБЕКОВ Жаркинбай Абдираимович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 169) ХАСАНОВА Шахнозахон Холмуродовна, кыргыз, 1982-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 170) ХАШИМОВА Тахмина Хайрулоевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 171) ХОДЖАЕВ Махмадали Зикриеевич, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 16 151) ТУРДИЕВ Олимжон Эргашович, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 152) ТУРСУНБАЕВА Бубулаал (Бубулаал), 1953 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 153) УБАЙД Абдутолип уулу (Абдутолип уулу Убайд), 1990 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 154) УМАРОВА (Алимбекова) Зарифахон Абдукахоровна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 155) УМАРОВ Музафар Махматсидикович (Махматсыдыкович), 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ним деги: Умаров Савирбек 2009 года рождения, Умарова Бувурапана 2011 года рождения, Умарова Асия 2014 года рождения; 156) УРАЙИМЖОНОВА Жумагул Шерзодбековна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 157) ХАБИБУЛЛАЕВ Доолотбек Мирзабекович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец города Карасув Андижанской области Республики Узбекистан; 158) ХАБИБУЛЛОЕВ Мираж Муминович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 159) ХАИТБОЕВ Жоробек Рашидович, 2005 года роич(ения, кыргыз, уроженец Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики; 160) ХАЙИТМАТОВА Гулхак Худайбердиевна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 16
 17. 172) ХОЖАБАЕВА (Ходжабаева) Роза Абдукахоровна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 173) ХОЖАЕВА Наргиза Махматкудусовна (Махмадкудуксовна), кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; ХОЛББКОВА Айида Набижоновна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 175) ХОЛБОЕВ Манасбек Зафарович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 176) ХОЛИКОВА Нуриза Кудраталиевна, кыргыз, 2005-л<ылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 177) ХУДАЙБЕРДИЕВ Абдулмажит Халмахматович, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 178) ХУДОЙБЕРДИЕВ Улукбек Рахмонбердиевич, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 179) ХУСАНОВ Нуриддин Алляназарович, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 180) ХУШМАХМАДОВ Махмадбек Абдулахатович, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Хушмахмадов Рустамбек, 2008-жылы туулган Хушмахмадов Шукурулло, 2010-жылы туулган Хушмахмадова Мохида, 2013-жылы туулган Хушмахмадова Шохида, 2015-жылы туулган Хушмахмадов Айваш; 181) ХУШМАХМАТОВА Айсулуу Абдилхаевна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган уулу Хушмахматов Рамазон; 182) ЧУЛПОНОВА Жумагул Абдулхамид кизи, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 17 161) ХАЙИТОВА Юлдузой Акматалиевна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; 162) ХАКИМБЕКОВ Нурлан Абдурасулович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского р атн а Республики Таджикистан; ____ 163) ХАКИМОВА Мафтуна Кобилжоновна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 164) ХАЛБАЕВ Абдулложон Адахамович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 165) ХАЛИМОВА (Махмадиева) Хатича Махмудовна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Халимова Зулола 2010 года рождения, Халимова Хилола 2012 года рождения, Халимов Баладжон 2015 года рождения, Халимова Муслима 2018 года рождения; 166) ХАМЗАЕВА (Сирожова) Назбиби, 1956 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 167) ХАМИДОВА Курванжан Имрониднновна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 168) ХАРИБЕКОВ Жаркинбай Абдираимович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 169) ХАСАНОВА Шахнозахон Холмуродовна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 170) ХАШИМОВА Тахмина Хайрулоевна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 17
 18. 183) ЧУНАРОВ Залкарбек Тухтасин угли, кыргыз, 1992- жылы Эзбекстан Республикасынын Наманган облусунун Учкурган районунда туулган; 184) ШААНОВ Абдулбори Сайфиддин угли, кыргыз, 1993- жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Туракурган районунда туулган; 185) ШАЙМАРДОНОВ Нурбек Нуридинович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 186) ШАМИРОВА Гулзат Махмаёкубовна, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 187) ШАМСИДИНОВ Давлатшо Гайратович, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикаснын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 188) ШАМУРЗАЕВА Мухаё Сайназаровна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 189) ШАРИПОВА Гулмира Асатилоевна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2019-жылы туулган Ахматалиев Талабшох, 2020-жылы туулган Ахматалиева Амина; 190) ШАРИПОВ Ниматуло Зардакович, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 191) ШАРОФОВА Насиба Аслидиновна, кыргыз, 2005- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 192) ШЕРАЛИЕВ Исроил Ниъматуллоевич, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 193) ШЕРАЛИЕВА Парвина Нурмахматовна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 18 171) ХОДЖАЕВ Махмадали Знкриеевич, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 172) ХОЖАБАЕВА (Ходжабаева) Роза Абдукахоровпа, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 173) ХОЖАЕВА Наргиза Махматкудусовна (Махмадкудуксовна), 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района 1^еспублики Таджикистан; 174) ХОЛБЕКОВА Айида Набижоновна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 175) ХОЛБОЕВ Манасбек Зафарович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 176) ХОЛИКОВА Нуриза Кудраталиевна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 177) ХУДАЙБЕРДИЕВ Абдулмажит Халмахма гович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 178) ХУДОЙБЕРДИЕВ Улукбек Рахмонбердиевич, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 179) ХУСАНОВ Нуриддин Алланазарович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 180) ХУШМАХМАДОВ Махмадбек Абдулаха гович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дай: Хушмахмадов Рустамбек 2007 года рождения, Хушмахмадов Шукурулло 2008 года рождения, Хушмахмадова Мохида 2010 года рождения, Хушмахмадова Шохида 2013 года рождения, Хушмахмадов Айваш 2015 года рождения; 18
 19. 194) ЭРГАШЕВ Бехруз Шухрат угли, кыргыз, 2004-жылы взбекстан Республикасынын Жизак облусунун Бахмал районунда туулган; 195) ЭРГАШЕВА Малика Тухтасиновна, кыргыз, 1976-жылы ©збек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 196) ЭРГАШЕВА Мисколой Сунуибековна (Сонинбековна), —#ыргыз,Н;^2-жылы ©збек ССРинин Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 197) ЭРГЕШОВ Абдулатиф Абдумиталипович, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 198) ЭРГЕШОВ Сагындык Хабибуллоевич, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 199) ЭРКАБОЕВ Барот Каримович, кыргыз, 1967-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган; 200) ЭРКАБОЕВА Ойсулув Баротовпа, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган; 201) ЭШАЛИЕВА Саида Маннаповна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге 2012-жылы туулган кызы Кузыбаева Сумайя; 202) ЮСУПОВА Мавлуда Иброхим кизи, кыргыз, 2005-жылы ©збекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин районунда туулган; 203) ЯМИНОВА Умеда Абдулахатовна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. 2. Бул Жарлык кол коюлган кунден тартып кучунв кирет. Кыргыз Республикасынын Президенти Бишкек ш. 2022-жылдын 31-декабрь! ПЖ№419 •(5.ШЖапаров 19 181) ХУШМАХМАТОВА Айсулуу Абдилхаевна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Хушмахматов Рамазон 2014 года рождения; 182) ЧУЛПОНОВА Жумагул-Абдуяхамид кизи, 2002 года -рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 183) ЧУНАРОВ Залкарбек Тухтасин угли, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Учкурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 184) ШААНОВ Абдулбори Сайфиддин угли, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец Туракурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 185) ШАИМАРДОНОВ Нурбек Нуридинович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 186) ШАМИРОВА Гулзат Махмаёкубовна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 187) ШАМСИДИНОВ Давлатшо Гайратович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 188) ШАМУРЗАЕВА Мухаё Сайназаровна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 189) ШАРИПОВА Гулмира Асатилоевна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Ахматалиев Талабшох 2019 года рождения, Ахматалиева Амина 2020 года рождения; 190) ШАРИПОВ Ниматуло Зардакович, 1968 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 19
 20. 191) ШАРОФОВА Наснба Аслидиновна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 192) ШЁРАЛИЕВ йсроия Ниъматулддевич^ 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской' ССР; 193) ШЕРАЛИЕВА Парвина Нурмахматовна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 194) ЭРГАШЕВ Бехруз Шухрат угли, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Бахмалского района Джизакской области Республики Узбекистан; 195) ЭРГАШЕВА Малика Тухтасиновиа, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; 196) ЭРГАШЕВА Мисколой Сунунбековна (Сонинбековна), 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Чартакского района Наманганской области Узбекской ССР; 197) ЭРГЕШОВ Абдулатиф Абдумиталипович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 198) ЭРГЕШОВ Сагындык Хабибуллоевич, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 199) ЭРКАБОЕВ Барот Каримович, 1967 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 200) ЭРКАБОЕВА Ойсулув Баротовна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжентского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 201) ЭШАЛИЕВА Саида Маннаповна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Кузыбаева Сумайя 2012 года рождения; 20 202) ЮСУПОВА Мавлуда Иброхим кизи, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Джизакской области Республики Узбекистан; 203) ЯМИНОВА Умеда Абдулахатовна, 2003 года рождения, кыршзка,---- ур0женка__ Дфжерхитадьского района Республики Таджикистан. - 2. Настоящий Указ вступает в силу ср дня подписания. Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров г. Бишкек 3! декабря 2022 гола УП№419 21
Anzeige