Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de akipress(20)

Anzeige

Último(20)

Указ №167 о приеме в гражданство КР

 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У К А З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугун0, “Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13, 14-беренелерине, 28-беренесинин 1-белугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун зеке алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын: 1) АББАСОВА (Юсупова) Ферузахон Дустматовна, кыргыз, 1989-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Аббасова Шабнам, 201б*жылы туулган Аббасов Билол; 2) АБДИМАНОН кызы Гулмира, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 3) АБДИРАИМОВ Майрамбай Эгемкулович, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган; 4) АБДИРАУПОВ Эламан Санжар угли, кыргыз, 1997-жылы ©збекстан Республикасынын Жизак облусунун Дустлик районунда туулган; 003179 * КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У К А З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьями 13, 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю; 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц: 1) АББАСОВА (Юсупова) Ферузахон Дустматовна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР. Вместе с ней дети: Аббасова Шабнам 2011 года рождения, Аббасов Билол 2016 года рождения; 2) АБДИМАНОН кызы Гулмира, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 3) АБДИРАИМОВ Майрамбай Эгемкулович, 1971 года "рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 4) АБДИРАУПОВ Эламан Санжар угли, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Дустликского района Джизакской области Республики Узбекистан; 003180 *
 2. 5) АБДУВАЛИЕВ Муродилбек Акбарали угли, кыргыз, 1997-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 6) АБДУВАЛИЕВА Ойчурек Абдунаби кизи, кыргыз, 1994-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Булакбаши районунда туулган; 7) АБДУВАЛИЕВА Хасратви Акрамжоновна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 8) АБДУКАДИРОВА Айгул Норинбоевна, кыргыз, 2004- жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Чует районунда туулган; 9) АБДУКОХОРОВА (Абдукахорова) Ойсулув Мавлонбек кизи, кыргыз, 1998-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 10) АБДУЛЛАЕВА Элина Шухратовна, озбек, 1990-жылы ©збек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 11) АБДУЛЛОЕВ Абубакр Алиакбарович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Дуйшембу шаарында туулган; 12) АБДУРАЗАКОВА Обида Рахматиллоевна, кыргыз, 2005- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 13) АБДУРАИМОВА Муштарий Иномидин кизи, кыргыз, 2003-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Мархамат районунда туулган; 14) АБДУРАХМАНОВА Муборакхои Мухтаровна, кыргыз, 1980-жылы ©збек ССРинин Сырдарыя облусунун Гулистан районунда туулган; 15) АБДУСАЛОМОВ Алмаз Бекназарович, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 5) АБДУВАЛИЕВ Муродилбек Акбарали угли, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 6) АБДУВАЛИЕВА Ойчурек Абдунаби кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Булакбашинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 7) АБДУВАЛИЕВА Хасратви Акрамжоновна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 8) АБДУКАДИРОВА Айгул Норинбоевна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Чустского района Наманганской области Республики Узбекистан; 9) АБДУКОХОРОВА (Абдукахорова) Ойсулув Мавлонбек кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 10) АБДУЛЛАЕВА Элина Шухратовна, 1990 года рождения, узбечка, уроженка города Фергана Ферганской области Узбекской ССР; 11) АБДУЛЛОЕВ Абубакр Алиакбарович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Душанбе Республики Таджикистан; 12) АБДУРАЗАКОВА Обида Рахматиллоевна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 13) АБДУРАИМОВА Муштарий Иномидин кизи, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Мархаматского района Андижанской области Республики Узбекистан; 14) АБДУРАХМАНОВА Муборакхон Мухтаровна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка Гулистанского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; 15) АБДУСАЛОМОВ Алмаз Бекназарович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики;
 3. 16) АБДУСАМАТОВ Бохтибой Гуломжон угли, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунда туулган; 17) АБДУХАЛИКОВА Элмира Одилжановна, кыргыз, 1990-жылы бзбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. Аны менен бирге 2012-жылы туулган уулу Мамасалиев АбдулазиЗу— — ------------- 18) АБДУШУКУРОВ Арзибек (Арзыбек) Шерзодбекович, кыргыз, 2012-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 19) АБДУШУКУРОВА Ойдиной Шерзодбек кизи, кыргыз, 2014-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 20) АВАЗОВ Абдухалил Шухратжон угли, кыргыз, 2003-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунда туулган; 21) АВАЗОВА Эльзира Алмазбековна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 22) АЗИМБАЙ кызы Гылваноз (Гылваноз Азимбай кызы), кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 23) АЙБАЛАЕВА (Исакова) Раъно (Рано) Юсуфовна, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин Исфара районундагы Шураб шаарында туулган; 24) АЙЭРКЕН Айлияси, уйгур, 1989-жылы Кытай Эл Республикасынын Синьцзян-Уйгур автономиялык районунда туулган; 25) АКБАРОВ Мустаким Бурхвалиевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 26) АКТУРАЕВ Абдурашид Абдусаломович, кыргыз, 1984-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 16) АБДУСАМАТОВ Бохтибой Гуломжон угли, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики; 17) АБДУХАЛИКОВА Элмира Одилжановна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ней сын Мамасалиев Абдулазиз 2012 года рождения; 18) АБДУШУКУРОВ Арзибек (Арзыбек) Шерзодбекович, 2012 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 19) АБДУШУКУРОВА Ойдиной Шерзодбек кизи, 2014 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 20) АВАЗОВ Абдухалил Шухратжон угли, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганской области Республики Узбекистан; 21) АВАЗОВА Эльзира Алмазбековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 22) АЗИМБАЙ кызы Гылваноз (Гылваноз Азимбай кызы), 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 23) АЙБАЛАЕВА (Исакова) Раъно (Рано) Юсуфовна, 1957 года рождения, кыргызка, уроженка города Шураб Исфаринского района Таджикской ССР; 24) АЙЭРКЕН Айлияси, 1989 года рождения, уйгур, уроженец Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики; 25) АКБАРОВ Мустаким Бурхвалиевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района- Республики Таджикистан; 26) АКТУРАЕВ Абдурашид Абдусаломович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР;
 4. 27) АЛАМУРАТОВА Нуринисо Акбаралиевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Маллаев Азизбек, 2007-жылы туулган Маллаева Асила; 28) АЛИЕВА Урозгул Мирожидиновна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Хатлон облусунун Яван районунда туулган; 29) АЛИМБАЕВ Ахматали Кабылович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 30) АЛИМБЕКОВ Абдукахар Ишанкулович, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 31) АЛИМБЕКОВА Наргизахон Номанжановна, кыргыз, 1981-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Дуйшаева Акмарал; 32) АЛИМКУЛОВА Алмахан Гиёсидиновна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Яминов Кадырбек; 33) АЛИМОВА Урмат Суханбердиевна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Алимова Мавлудахон, 2015-жылы туулган Алимов Нурбек; 34) АМАНОВА Жанара Махматджоновна (Махматжановна), кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 35) АМАНОВА Перизат Дилшод кизи (Дильшод кизи), кыргыз, 2001-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Паркент районунда туулган; 36) АМИРОВА Зарнигор Аманиллоевна (Амониллоевна), кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 27) АЛАМУРАТОВА Нуринисо Акбаралиевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Маллаев Азизбек 2005 года рождения, Маллаева Асила 2007 года рождения; 28) АЛИЕВА Урозгул Мирожидиновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Яванского района Хатлонской области Республики Таджикистан; 29) АЛИМБАЕВ Ахматали Кабылович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 30) АЛИМБЕКОВ Абдукахар Ишанкулович, 1957 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 31) АЛИМБЕКОВА Наргизахон Номанжановна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ней дочь Дуйшаева Акмарал 2006 года рождения; 32) АЛИМКУЛОВА Алмахан Гиёсидиновна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней сын Яминов Кадырбек 2020 года рождения; 33) АЛИМОВА Урмат Суханбердиевна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Алимова Мавлудахон 2010 года рождения, Алимов Нурбек 2015 года рождения; 34) АМАНОВА Жанара Махматджоновна (Махматжановна), 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 35) АМАНОВА Перизат Дилшод кизи (Дильшод кизи), 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Паркентского района Ташкентской области Республики Узбекистан;
 5. 37) АНОРБОЕВ Рузимахаммад Шухрат угли, кыргаз, 2001-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Язъяван районунда туулган; 38) АНУФРИЕВ Александр Павлович, украин, 1968-жьшы Украин ССРинин Хмельницк облусунун Ярмолинецк районунда туулган; Ахматбекович, кыргыз, 1986- жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 40) АСКАРАЛИЕВА Гулёра Шухратжон кизи, кыргыз, 2000-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 41) АСКАРОВА Дилнозахон Бурхон кизи, кыргыз, 1996-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 42) АСЛОНОВА (Зуурова) Сарвиноз Исоевна, тажик, 1987-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Жолдошова Жумагул, 2009-жылы туулган Жолдошов Парвиз, 2013-жьшы туулган Жолдошов Дустмурод; 43) АХМЕДОВА Гульшан Курбоновна, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 44) АХМЕДОВА Кыздархан Бозорвойевна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Токмок шаарында туулган; 45) АХМЕТОВА (Миронова) Елена Владимировна, орус, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 46) АШУРОВА Мохларойим Баходиржон кизи, езбек, 2000-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Булакбаши районунда туулган; 47) БАБАЕВ Шариф Хамзаевич, азербайжан, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган; 36) АМИРОВА Зарнигор Аманиллоевна (Амониллоевна), 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 37) АНОРБОЕВ Рузимахаммад Шухрат угли, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Язъяванского района Ферганской области Республики Узбекистан; 38) АНУФРИЕВ Александр Павлович, 1968 года рождения, украинец, уроженец Ярмолинецкого района Хмельницкой области Украинской ССР; 39) АПАНДИЕВ Алишер Ахматбекович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБА© Таджикской ССР; 40) АСКАРАЛИЕВА Гулёра Шухратжон кизи, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской области Республики Узбекистан; 41) АСКАРОВА Дилнозахон Бурхон кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка города Ханабад Андижанской области Республики Узбекистан; 42) АСЛОНОВА (Зуурова) Сарвиноз Исоевна, 1987 года рождения, таджичка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Жолдошова Жумагул 2008 года рождения, Жолдошов Парвиз 2009 года рождения, Жолдошов Дустмурод 2013 года рождения; 43) АХМЕДОВА Гульшан Курбоновна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 44) АХМЕДОВА Кыздархан Бозорвойевна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики; 45) АХМЕТОВА (Миронова) Елена Владимировна, 1977 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;
 6. 48) БАБАЯРОВ Атабек Абдувалиевич, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 49) БАБЕКОВА Саломат (Саламат) Толуповна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 50) БАДАЛБАЕВА Гулхан Адилбековна (Адылбековна), кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Орджоникидзеабад районунда туулган; 51) БАДИРОВА Халима Рустамовна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Токмок шаарында туулган; 52) БАЙМАТОВА Махбубахон Рахимжоновна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 53) БАЙМУРЗАЕВА (Арзиева) Товус Тохтоматовна, кыргыз, 1958-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 54) БАЛТАБАЕВ Шамурат Шамсидинович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 55) БАХТИБОЕВ (Бохтибаев) Шокир Эргашевич, кыргыз, 1951-жылы Тажик ССРинин Исфара районунда туулган; 56) БАЯСТАН кизи Албина, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 57) БЕКМУРАТ уулу Манасбек, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 58) БЕКОВА (Абдураимова) Урпия, кыргыз, 1950-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 59) БОТОБЕКОВА Жанара Ырыскуловна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 46) АШУРОВА Мохларойим Баходиржон кизи, 2000 года рождения, узбечка, уроженка Булакбашинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 47) БАБАЕВ Шариф Хамзаевич, 1992 года рождения, азербайджанец, уроженец Ходжентского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 48) БАБАЯРОВ Атабек Абдувалиевич, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 49) БАБЕКОВА Саломат (Саламат) Толуповна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 50) БАДАЛБАЕВА Гулхан Адилбековна (Адылбековна), 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Орджоникидзеабадского района Таджикской ССР; 51) БАДИРОВА Халима Рустамовна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики; 52) БАЙМАТОВА Махбубахон Рахимжоновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 53) БАЙМУРЗАЕВА (Арзиева) Товус Тохтоматовна, 1958 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 54) БАЛТАБАЕВ Шамурат Шамсидинович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 55) БАХТИБОЕВ (Бохтибаев) Шокир Эргашевич, 1951 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Таджикской ССР; 56) БАЯСТАН кизи Албина, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан;
 7. 60) БОХОБОВ Мавлонбек Куватбекович, кыргаз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 61) БРАУН Кристофер Найжел, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 62) БРАУН София Найжел, кыргыз, 2009-жылы Кыргыз -Республикасынын Бшшсек шаарында туулган; 63) БУДНИК Наталья Анатольевна, орус, 1974-жьшы Кыргыз ССРинин Сокулук районундагы Сокулук айылында туулган; 64) БУРКАШОВА Мехрангез Кенешбековна, кыргыз, 1999-жылы Талсикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара шаарында туулган; 65) ВАЛИ Буваки, уйгур, 1969-жылы Республикасынын Артуш шаарында туулган; Кытай Эл 66) ВАЛИЕВ Дилшод Ниймонович, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 67) ВАЛИЕВ Олег Маратович, орус, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 68) ВАРДАК Мохамад Ашраф, афган, 1975-жылы Афганистан Ислам Республикасынын Баглан провинциясында туулган. Аны менен бирге балдары; 2005-жылы туулган Вардак Лина, 2005-жылы туулган Вардак Мохаммад Шариф, 2006-жылы туулган Вардак Имал, 2007-жылы туулган Вардак Румал; 69) ГАДОЕВ Гайратулло Сирочидииович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 70) ГАНИЕВА Зухрахон, кыргыз, 1955-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 71) ГИНАЕВ Жаанбай Камарович, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 57) БЕКМУРАТ уулу Манасбек, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 58) БЕКОВА (Абдураимова) Урпия, 1950 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; ______5^ БОТОБЕКОВА Жанара Ырыскуловна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 60) БОХОБОВ Мавлонбек Куватбекович, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 61) БРАУН Кристофер Найжел, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 62) БРАУН София Найжел, 2009 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 63) БУДНИК Наталья Анатольевна, 1974 года рождения, русская, уроженка села Сокулук Сокулукского района Киргизской ССР; 64) БУРКАШОВА Мехрангез Кенешбековна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка города Исфара Согдийской области Республики Таджикистан; 65) ВАЛИ Буваки, 1969 года рождения, уйгур, уроженец города Артуш Китайекой Народной Республики; 66) ВАЛИЕВ Дилшод Ниймонович, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 67) ВАЛИЕВ Олег Маратович, 1977 года рождения, русский, уроженец города Ош Киргизской ССР; 68) ВАРДАК Мохамад Ашраф, 1975 года рождения, афганец, уроженец провинции Баглан Исламской Республики Афганистан. Вместе с ним дети: Вардак Лина 2005 года рождения, Вардак Мохаммад Шариф 2005 года рождения, Вардак Имал 2006 года рождения, Вардак Румал 2007 года рождения;
 8. 72) ГОЛОВКО Олег Васильевич, украин, 1967-жылы Кыргыз ССРинин Панфилов районундагы Панфиловка айылында туулган; 73) ГУЛГУМЧА Фархидин кызы (Фархидин кызы Гулгумча), кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 74) ДАВЛАДИЯРОВА Мадина Темировна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 75) ДАВЛАТОВА Гулсанам Эргашовна (Эргашевна), кыргыз, 1984-жылы ©збек ССРинин Наманган облусунун Янгикурган районунда туулган; 76) ДЖААНБАЕВА Тургунай Таабалдыбековна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Абдираимов Азиретумар, 2010-жылы туулган Абдираимов Абдивахид, 2012-жылы туулган Абдираимова Буужаннат (Буужаннат), 2017-жылы туулган Эгемкулова Катича; 77) ДЖАДИДОЛЕСЛАМ Мохсен Хедаят, грек, 1964-жылы Иран Ислам Республикасынын Тегеран шаарында туулган; 78) ДЖАЛАЛОВА Шааргуль Ражабовиа, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 79) ДЖАЛИЛОВ Ойбек Абдуллажаиович, езбек, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 80) ДЖЕЕНБАЕВ Жоиибек Сафарович, кыргыз, 1985-жьшы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 81) ДЖУРАЕВ Боймурод Маисуржонович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 82) ДЖУРАЕВ Худойберди Абдыевич, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин Исфара районунда туулган; 83) ДОРИНА Галина Владимировна, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Балыкчы шаарында туулган. 8 69) ГАДОЕВ Гайратулло Сирочидинович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 70) ГАНИЕВА Зухрахон, 1955 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 71) ГИНАЕВ Жаанбай Камарович, 1965 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 72) ГОЛОВКО Олег Васильевич, 1967 года рождения, украинец, уроженец села Панфиловка Панфиловского района Киргизской ССР; 73) ГУЛГУМЧА Фархидин кызы (Фархидин кызы Гулгумча), 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 74) ДАВЛАДИЯРОВА Мадина Темировна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 75) ДАВЛАТОВА Гулсанам Эргашовна (Эргашевна), 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Янгикурганского района Наманганской области Узбекской ССР; 76) ДЖААНБАЕВА Тургунай Таабалдыбековна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Абдираимов Азиретумар 2009 года рождения, Абдираимов Абдивахид 2010 года рождения, Абдираимова Буужаннат (Буужаннат) 2012 года рождения, Эгемкулова Катича 2017 года рождения; 77) ДЖАДИДОЛЕСЛАМ Мохсен Хедаят, 1964 года рождения, грек, уроженец города Тегеран Исламской Республики Иран; 78) ДЖАЛАЛОВА Шааргуль Ражабовна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;
 9. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Дорин Игорь, 2016-жылы туулган Дорин Артем; 84) ДУРДЫЕВ Ширинбай Сувханович, туркмен, 1985-жылы Туркмен ССРинин Чарджоу облусунун Дейнау районунда туулган; 85) ЁРКИНОВА (Ахмедова) Энахон Набижоновна, кыргыз, 1986-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган уулу Одилов Курбонали; 86) ЖАББОРОВА (Абдуллоева) Мафтуна Оллобердиевна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасыньш Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Жабборов Абдурахмон, 2016-жылы туулган Жабборов Абдурахим, 2018-жылы туулган Жабборов Амирбек; 87) ЖЕКШ ЕНБЕК уулу Арген, кыргыз, 1996-жылы Кыргыз Республикасыньш Ысык-Кел облусунун Каракол шаарында туулган; 88) ЖИЯНБАЕВ Талантбек Ахматалиевич, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 89) ЖУЛМАТОВ Кубанычбек Абдухалил угли, кыргыз, 2002- жылы ©збекстан Республикасьшын Жизак облусунун Дустлик районунда туулган; 90) ЖУМАБАЕВ Асан Монасбекович (Манасбекович), кыргыз, 2012-жылы ©збекстан Республикасыньш Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 91) ЖУМАБЕКОВА Гулойим Нурбековна, кыргыз, 2019-жылы ©збекстан Республикасыньш Фергана облусунун Багдад районунда туулган; 92) ЖУМАЕВ Адхамжон Мамадаминович, кыргыз, 1991-жылы ©збекстан Республикасыньш Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 93) ЖУРАЕВ Журабой Хайтбоевич, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; ‘ 9 79) ДЖАЛИЛОВ Ойбек Абдуллажанович, 1978 года рождения, узбек, уроженец города ©ш Киргизской ССР; 80) ДЖЕЕНБАЕВ Жонибек Сафарович, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 81) ДЖУРАЕВ Боймурод Мансуржонович, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 82) ДЖУРАЕВ Худойберди Абдыевич, 1959 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Таджикской ССР; 83) ДОРИНА Галина Владимировна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Балыкчы Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Дорин Игорь 2006 года рождения, Дорин Артем 2016 года рождения; 84) ДУРДЫЕВ Ширинбай Сувханович, 1985 года рождения, туркмен, уроженец Дейнауского района Чарджоуской области Туркменской ССР; 85) ЁРКИНОВА (Ахмедова) Энахон Набижоновна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ней сын Одилов Курбонали 2014 года рождения; 86) ЖАББОРОВА (Абдуллоева) Мафтуна Оллобердиевна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Пролетарского района Ленинабадской области Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Жабборов Абдурахмон 2013 года рождения, Жабборов Абдурахим 2016 года рождения, Жабборов Амирбек 2018 года рождения; 87) ЖЕКШ ЕНБЕК уулу Арген, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики; 88) ЖИЯНБАЕВ Талантбек Ахматалиевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан;
 10. 94) ЖУСУПОВА Пари, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган кызы Сарыбаева Курманжан-Датка; 95) ЖЭЭНЕКОВА Шарила Жоошбаевна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Доорбекова Бубуамина, 2008-жылы туулган Доорбеков Ражаб, 2010-жылы туулган Доорбекова Бубумадина, 2012-жылы туулган Доорбекова Бубумариям, 2016-жылы туулган Доорбекова Сахабат; 96) ЗАИРОВ Салохидин Шатурсунович, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2004-жылы туулган Заирова Мееримхан, 2008-жылы туулган Заирова Жылдыз; 97) ЗАЙНИДИНОВА Зийнат Мансуровна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 98) ЗАКИРОВА Парвина Башировна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 99) ЗАРИПОВА Лутфинисо Муратбековна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 100) ЗИКИРОВА Пашагул Абдулфатоевна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 101) ЗОИРОВ Сунатулло Рахматулоевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Гарм районунда туулган; 102) ЗОИРОВА Дилоромхон Кудратовна, кыргыз, 1981-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 103) ЗУЛПУКААРОВА Нуризахон Нимоновна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 104) ЗУЛПУКАРОВ Нурмухамед Абдылмажитович, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 10 89) ЖУЛМАТОВ Кубанычбек Абдухалил угли, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Дустликского района Джизакской области Республики Узбекистан; 90) ЖУМАБАЕВ Асан Монасбекович (Манасбекович), 2012 года рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 91) ЖУМАБЕКОВА Гулойим Нурбековна, 2019 года рождения, кыргызка, уроженка Багдадского района Ферганской области Республики Узбекистан; 92) ЖУМАЕВ Адхамжон Мамадаминович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; 93) ЖУРАЕВ Журабой Хайтбоевич, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 94) ЖУСУПОВА Пари, 1960 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Сарыбаева Курманжан-Датка 2004 года рождения; 95) ЖЭЭНЕКОВА Шарипа Жоошбаевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Доорбекова Бубуамина 2006 года рождения, Доорбеков Ражаб 2008 года рождения, Доорбекова Бубумадина 2010 года рождения, Доорбекова Бубумариям 2012 года рождения, Доорбекова Сахабат 2016 года рождения; 96) ЗАИРОВ Салохидин Шатурсунович, 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Заирова Мееримхан 2004 года рождения, Заирова Жылдыз 2008 года рождения; 97) ЗАЙНИДИНОВА Зийнат Мансуровна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 10
 11. 105) ИБОДУЛЛОЕВ Зиёдулло Зайдуллоевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 106) ИБРАГИМОВА Ховагул (Ховагул) Зайировна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Бегматова Сарагул, 2008-жылы туулган Бегматов 0]розБёк, 20Ш-жылы туулган Бегматов Каныбек; 107) ИГАМБЕРДИЕВА Бубугалча Закировна, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 108) ИЛЯСОВ Акоша Мамадгиёсович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 109) ИМАРОВА Айимхан (Айымхан) Кутбидиновна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; ПО) ИММАТОВ Асатулло Ибрагимжонович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 111) ИСАКОВА Жумагул Жалиловна, кыргыз, 1965-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Баткен районунда туулган; 112) ИСАКОВА Шахрихон Алиевна, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 113) ИСМАНОВ (Исмонов) Абдуталип Абдуманонович, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 114) ИСМАНОВА Суроё Набиевна, езбек, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган. Аны менен бирге 2009-жылы туулган уулу Илашов Мухаммад; 115) ИСМОНОВ Мухаммадризо Хурсаиалиевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; и 98) ЗАКИРОВА Парвина Башировна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 99) ЗАРИПОВА Лутфинисо Муратбековна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 100) ЗИКИРОВА Пашагул Абдулфатоевна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 101) ЗОИРОВ Сунатулло Рахматулоевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Гармского района Республики Таджикистан; 102) ЗОИРОВА Дилоромхон Кудратовиа, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР; 103) ЗУЛПУКААРОВА Нуризахон Нимоновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 104) ЗУЛПУКАРОВ Нурмухамед Абдылмажитович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 105) ИБОДУЛЛОЕВ Зиёдулло Зайдуллоевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 106) ИБРАГИМОВА Ховагул (Ховагул) Зайировна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Бегматова Сарагул 2006 года рождения, Бегматов Орозбек 2008 года рождения, Бегматов Каныбек 2010 года рождения; 107) ИГАМБЕРДИЕВА Бубугалча Закировна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 11
 12. 116) ИСОКОВА (Холматова) Махбубахон Нуридиновна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Согд облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Исакова Мавлудахон, 2008-жылы туулган Исакова Динара, 2010-жылы туулган Исаков Азизбек, 2011-жылы туулган Исакова Азимахон, 2020-жылы туулган Гулшанов Саидбурхон; 117) ИССАЕВА (Эшматова) Калбубу Эргашовна (Эргешовна), кыргыз, 1959-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Баткен районунда туулган; 118) ИССОЕВ Исмоил Сулаймонович (Сулайманович), кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 119) ИШАН Пархат, уйгур, 1984-жылы Кытай Эл Республикасынын Синьцзян-Уйгур автономиялык районунда туулган; 120) КАЗИКЕЕВ Аслидин Исмоналиджонович, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 121) КАЗНАБЕКОВА (Бабаева) Джамиля Эргешовна, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 122) КАЛАНДАРОВ (Каландарова, Бакирова) Хатича, кыргыз, 1958-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 123) КАЛУГА Николай Николаевич, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районундагы Кызыл-Туу айылында туулган; 124) КАЛУГИНА (Иванова) Вера Александровна, орус, 1954-жылы РСФСРдин Челябинск облусунун Магнитогорск шаарында туулган; 125) КАМАРОВ Мусо Турсуналиевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 126) КАМАРОВА Ойчурак Карим кизи, кыргыз, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 12 108) ИЛЯСОВ Акоша Мамадгиёсович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 109) ИМАРОВА Айимхан (Айымхан) Кутбидиновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 110) ИММАТОВ Асатулло Ибрагимжонович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 111) ИСАКОВА Жумагул Жалиловна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Баткенского района Ошской области Киргизской ССР; 112) ИСАКОВА Шахрихон Алиевна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 113) ИСМАНОВ (Исмонов) Абдуталип Абдуманонович, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 114) ИСМАНОВА Суроё Набиевна, 1971 года рождения, узбечка, уроженка Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ней сын Илашов Мухаммад 2009 года рождения; 115) ИСМОНОВ Мухаммадризо Хурсаналиевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 116) ИСОКОВА (Холматова) Махбубахон Нуридиновна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Исакова Мавлудахон 2005 года рождения, Исакова Динара 2008 года рождения, Исаков Азизбек 2010 года рождения, Исакова Азимахон 2011 года рождения, Гулшанов Саидбурхон 2020 года рождения; 117) ИССАЕВА (Эшматова) Калбубу Эргашовна (Эргешовна), 1959 года рождения,■ кыргызка, уроженка Баткенского района Ошской области Киргизской ССР; 12
 13. 127) КАМБАРОВА (Алиева) Венера Абдусаламовна (Абдисаломовна), кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 128) КАМОЛОВА Чынара Навиевна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 129) КАРАБАШЕВА Саида Абдусаматовна, кыргыз, -49-75-жыяы—Тажик — ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 130) КАРАБОШЕВ Алмазбек Эргашевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 131) КАРИМКУЛОВ Женишбек Худайбердиевич, кыргыз, 1976-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 132) КАРИМОВА Гулнисахон Кочкорбаевна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 133) КАРИМОВА Зулайка Келдибековна, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 134) КАРИМОВА Игбол Музафаровна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 135) КАРОБОШЕВА Тулганой Мусоевна, кыргыз, 1997-жьшы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 136) КАРЧИНА (Бражникова) Рина Алексеевна, орус, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 137) КАСИМОВ Абдусатор Махмадсалимович, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Рудаки районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2012-жылы туулган Касимзода Оминахон, 2015-жылы туулган Касимзода Рохила; 138) КАЮМОВА Жумагул Курбонали кизи, кыргыз, 1994-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кува районунда туулган. Аны менен бирге 2020-и<:ылы туулган уулу Абдухоликов Умар; 13 118) ИССОЕВ Исмоил Сулаймонович (Сулайманович), 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 119) ИШАН Пархат, 1984 года рождения, уйгур, уроженец Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики; Г20) КАЗИКЕЕВ Аслидин Исмоналиджонович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 121) КАЗНАБЕКОВА (Бабаева) Джамиля Эргешовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 122) КАЛАНДАРОВ (Каландарова, Бакирова) Хатича, 1958 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 123) КАЛУГА Николай Николаевич, 1988 года рождения, русский, уроженец села Кызыл-Туу Сокулукского района Киргизской ССР; 124) КАЛУГИНА (Иванова) Вера Александровна, 1954 года рождения, русская, уроженка города Магнитогорск Челябинской области РСФСР; 125) КАМАРОВ Мусо Турсуналиевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 126) КАМАРОВА Ойчурак Карим кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 127) КАМБАРОВА (Алиева) Венера Абдусаламовна (Абдисаломовна), 1988 года рождения, кыргызка, уроженка города Ош Киргизской ССР; 128) КАМОЛОВА Чынара Навиевна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 13
 14. 139) КЕНЖАЕВА Одинахон Отакур кизи, кыргыз, 1995-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган уулу Кенжаев Акмал; 140) КИЁМОВА Бахтигул Додарбековна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 141) КИМ Надеязда Васильевна, корей, 1957-жылы 0збек ССРинин Ташкент облусунда туулган; 142) КИПИН Артем Викторович, орус, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 143) КОДИРБЕКОВА Ба|рчиной Абдулозизовна (Бахром кизи), кыргыз, 2014-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 144) КОДИРБЕКОВА Сайкал Абдулазизовиа (Бахромовна), кыргыз, 2016-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 145) КОДИРОВ Собирбек Садирбек угли, кыргыз, 1994-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 146) КОЖАРА Дмитрий Владимирович, украин, 1975-жьшы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 147) КОЗОКОВА Дилдора Ёкубжоновиа, озбек, 1984-жылы ©збек ССРинин Наманган облусунун Янгикурган районунда туулган; 148) КОМЫШАН Сергей Сергеевич, орус, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 149) КОРАБОЕВ Рустамали Жумаевич, кыргыз, 1983-жылы ©збек ССРинин Фергана облусунун Киров районунда туулган; 150) КОСИМОВА (Мавлонова) Зиёдахон Зухритдиновна, езбек, 1977-жылы ©збек ССРинин Фергана облусунун Кува районунда туулган; 14 129) КАРАБАШЕВА Саида Абдусаматовна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 130) КАРАБОШЕВ Алмазбек Эргашевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 131) КАРИМКУЛОВ Жеиишбек Худайбердиевич, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 132) КАРИМОВА Гулнисахон Кочкорбаевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 133) КАРИМОВА ЗулайкаКелдибековна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 134) КАРИМОВА Игбол Музафаровна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 135) КАРОБОШЕВА Тулганой Мусоевна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 136) КАРЧИНА (Бражникова) Рина Алексеевна, 1971 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 137) КАСИМОВ Абдусатор Махмадсалимович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец Рудакинского района Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Касимзода Оминахон 2012 года рождения, Касимзода Рохила 2015 года рождения; 138) КАЮМОВА Жумагул Курбонали кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области Республики Узбекистан. Вместе с ней сын Абдухоликов Умар 2020 года рождения; 139) КЕНЖАЕВА Одинахон Отакур кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан. 14
 15. 151) КОСИМОВ Иброхимбек Машрабович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 152) КОЧМАНБЕТОВА Токтобубу Исмаиловна, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган кызы Жаанбай кызы Анорхон; 153) КОНОНОВА (Кеченова) Салийма Гожомкуловна, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 154) КОЧОРБАЕВ Таалайбек, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 155) КУБАНЫЧБЕК кызы Гулбурак, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 156) КУВАНДИКОВ Эркин Гайибназар угли, кыргыз, 1999-жылы ©збекстан Республикасынын Сырдарыя облусунун Мирзаабад районунда туулган; 157) КУЛБАЕВА Дурдона Уралбай кизи, кыргыз, 1998-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин районунда туулган; 158) КУЛМИРЗАЕВ Мирзаахмад Юлдашбаевич, кыргыз, 1987-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 159) КУЛУЕВ Асролбек Сафарбекович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 160) КУМОРБОЕВ Исроилжон Рахмоиович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 161) КУРБАНАЛИЕВ Базарбай Турдубаевич, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 162) КУРБАНБЕКОВА Нукура Курбанбековна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 15 Вместе с ней сын Кенжаев Акмал 2014 года рождения; 140) КИЁМОВА Бахтигул Додарбековна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 141) КИМ Надежда Васильевна, 1957 года рождения, кореянка, уроженка Ташкентской области Узбекской ССР; 142) КИПИН Артем Викторович, 2004 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 143) КОДИРБЕКОВА Барчиной Абдулозизовна (Бахром кизи), 2014 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 144) КОДИРБЕКОВА Сайкал Абдулазизовна (Бахромовна), 2016 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 145) КОДИРОВ Собирбек Садирбек угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 146) КОЖАРА Дмитрий Владимирович, 1975 года рождения, украинец, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 147) КОЗОКОВА Дилдора Ёкубжоиовиа, 1984 года рождения, узбечка, уроженка Янгикурганского района Наманганской области Узбекской ССР; 148) КОМЫШАН Сергей Сергеевич, 1991 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 149) КОРАБОЕВ Рустамали Жумаевич, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец Кировского района Ферганского района Узбекской ССР; 150) КОСИМОВА (Мавлонова) Зиёдахон Зухритдиновна, 1977 года рождения, узбечка, уроженка Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; 15
 16. 163) КУРБОНОВА (Найманова) Насибахон Бакиевна, кыргыз, 1972-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан районунда туулган; 164) КУЧКАРОВ Согинчбек Исомиддин угли (Исамиддин угли), кыргыз, 2001-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 165) КУШБАКОВ Абдигабар, кыргыз, 1953-жылы 0збек ССРинин Самарканд облусунун Заамин районунда туулган; 166) КУШМУРУНОВА Надира Омурбековна, кыргыз, 1985-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунда туулган; 167) ЛАЙЫКОВ Зайирбек, кыргыз, 1938-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 168) ЛОБА Кельме Айдировна, дунган, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Ата районундагы Дружба айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Сава Шамсудин, 2009-жылы туулган Сава Амина, 2011-жылы туулган Сава Асия, 2015-жылы туулган Сава Ахмаднур; 169) МАДАЗИМОВА (Борубаева) Айчурок Абдубаповна, кыргыз, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 170) МАДАЛИЕВ Фарход Кудратиллоевич, кыргыз, 1981-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 171) МАЖИТОВ Кожоёр Исобойивич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Жаббор-Расулов районунда туулган; 172) МАМАДАМИНОВА Динара Дилшодовна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Жаббор- Расулов районунда туулган; 173) МАМАТАЛИЕВА Гузаля Рустамовна, кыргыз, 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 16 151) КОСИМОВ Иброхимбек Машрабович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 152) КОЧМАНБЕТОВА Токтобубу Исмаиловна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Жаанбай кызы Анорхон 2005 года рождения; 153) КОЧОНОВА (Кечонова) Салийма Гожомкуловна, 1957 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 154) КОЧОРБАЕВ Таалайбек, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 155) КУБАНЫЧБЕК кызы Гулбурак, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 156) КУВАНДИКОВ Эркин Гайибназар угли, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Мирзаабадского района Сырдарьинской области Республики Узбекистан; 157) КУЛБАЕВА Дурдона Уралбай кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Джизакской области Республики Узбекистан; 158) КУЛМИРЗАЕВ Мирзаахмад Юлдашбаевич, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 159) КУЛУЕВ Асролбек Сафарбекович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 160) КУМОРБОЕВ Исроилжон Рахмонович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 161) КУРБАНАЛИЕВ Базарбай Турдубаевич, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 16
 17. 174) МАМАТАЛИЕВА Зарима Рустамовна, кыргыз, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 175) МАМАТИСАКОВА Орзигул Шомурод кизи, кыргыз, 1999-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; ---- 176) МАМИТАЛИ КИМ ^Мамытали кызы) Омурхан, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2016-жылы туулган уулу Абдилашимов Орозали; 177) МАТХАЛИКОВА Айпери Назарали кизи, кыргыз, 1995- жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 178) МАХАМАТХАНОВА Раййона Иброхимовна, езбек, 2011-жылы Кыргыз Республикасынын ©ш шаарында туулган; 179) МАХАМАТХАНОВА Ясмина Иброхимовна, езбек, 2014-жылы Кыргыз Республикасыньш ©ш шаарында туулган; 180) МАХМАДИЕВА Азиза Рахимжоновна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 181) МАХМАНАЗАРОВ Исломжон Джумабаевич, кыргыз, 1996- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 182) МАШРАБОВА (Хамражанова) Дилдорахон Холходжаевна, езбек, 1986-жылы Кыргыз ССРинин ©ш облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 183) МИРАЛИЕВА Мелихон Раушан кизи, езбек, 1992-жылы ©збекстан Республикасынын Ташкент облусунун Урта-Чирчик районунда туулган; 184) МИРДЖАМАЛОВА (Кимсанова) Барно Даврановна, езбек, 1981-жылы Кыргыз ССРинин ©ш шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Мирджамалова Муслима, 2011-жылы туулган Мирджамалов Билол; 17 162) КУРБАНБЕКОВА Нукура Курбанбековна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБА© Таджикской ССР; 163) КУРБОНОВА (Найманова) Насибахон Бакиевна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Андижанского района Андижанской области Узбекской ССР; 164) КУЧКАРОВ Согинчбек Исомиддин угли (Исамиддин угли), 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 165) КУШБАКОВ Абдигабар, 1953 года рождения, кыргыз, уроженец Зааминского района Самаркандской области Узбекской ССР; 166) КУШМУРУНОВА Надира Омурбековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Джамбулской области Казахской ССР; 167) ЛАИЫКОВ Зайирбек, 1938 года рождения, кыргыз, уроженец Ошской области Киргизской ССР; 168) ЛОБА Кельме Айдировна, 1989 года рождения, дунганка, уроженка села Дружба Иссык-Атинского района Киргизской ССР. Вместе с ней дети; Сава Шамсудин 2007 года рождения, Сава Амина 2009 года рождения, Сава Асия 2011 года рождения, Сава Ахмаднур 2015 года рождения; 169) МАДАЗИМОВА (Борубаева) Айчурок Абдубаповна, 1971 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района ©шской области Киргизской ССР; 170) МАДАЛИЕВ Фарход Кудратиллоевич, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 171) МАЖИТОВ Кожоёр Исобойивич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джаббор-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан; 172) МАМАДАМИНОВА Динара Дилшодовна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джаббор-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан; 17
 18. 185) МИРЗОБЕКОВА (Мирзабекова) Айпери Гафоровна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2015-жылы туулган Ходжаев Нурболот, 2017-жылы туулган Ходжаева Албина, 2019-жьшы туулган Дуйшобайов Нурислам; 186) МИРЗОЕВА Идимо Бобожоновна, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 187) МУЙДИНОВ Мизроб Давлатшоевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 188) МУМИНОВА Саходат, езбек, 1955-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 189) МУРАТОВА Сауле Асановна, казак, 1984-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 190) МУРЗАМАМЫТОВА Айдана Асановна, кыргыз, 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Озген шаарында туулган; 191) МУРОДОВА (Мурадова) Айгул Бакировна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 192) НАБИЕВ Аслидин Азимкулович, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 193) НАБИЕВ Билолидин Аслидинович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 194) НАБИЖОНОВ Алишер Солижонович, езбек, 1977-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Туракурган районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган кызы Набижонова Жасмина; 195) НАДЫРОВА Бахтинисо Сулаймоновна, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 18 173) МАМАХАЛИЕВА Гузаля Рустамовна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 174) МАМАХАЛИЕВА Зарима Рустамовна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 175) МАМАХИСАКОВА Орзигул Шомурод кизи, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 176) МАМИХАЛИ кизи (Мамытали кызы) Омурхан, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней сын Абдилашимов Орозали 2016 года рождения; 177) МАХХАЛИКОВА Айпери Назарали кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 178) МАХАМАХХАНОВА Раййона Иброхимовна, 2011 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Кыргызской Республики; 179) МАХАМАХХАНОВА Ясмина Иброхимовна, 2014 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Кыргызской Республики; 180) МАХМАДИЕВА Азиза Рахимжоновна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 181) МАХМАНАЗАРОВ Исломжон Джумабаевич, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 182) МАШРАБОВА (Хамражанова) Дилдорахон Холходжаевна, 1986 года рождения, узбечка, уроженка города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; 183) МИРАЛИЕВА Мелихон Раушан кизи, 1992 года рождения, узбечка, уроженка Урта-Чирчикского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 18
 19. 196) НАЖБИДИНОВА (Низомидинова) Бурмачач Аслоновна, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 197) НАЖМИДИНОВ Адилбек Дыйканович (Дийканович), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 198) НАЗАРОВА Жаннат Хадиятиллоевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 199) НАЗРИЕВА Рано Сайфудиновна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 200) НЕГМАТОВ Назирулло Нуруллоевич, тажик, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленинабад шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Негматова Шохида, 2017-жылы туулган Негматова Шахзода; 201) НЕМАТУЛЛАЕВ Абдурахмон Абдулахайович, езбек, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган; 202) НИЗАМОВА Бурма Фархидиновна, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 203) НИЗОМОВА (Махмудова) Нисолат Илёсовна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 204) НИШАНБАЕВ Доолатбек Султанбаевич, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2010-жылы туулган Нишанбаев Абдунаби, 2015-жылы туулган Нишанбаев Рамис, 2017-жылы туулган Нишанбаева Фатима; 205) НИЯЗБЕКОВ Насрулло Абдураимович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 206) НИЯЗБЕКОВА Азипа Зулпукааровна, кыргыз, 1984-жьшы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 19 184) МИРДЖАМАЛОВА (Кимсанова) Барно Даврановна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Мирджамалова Муслима 2005 года рождения, Мирджамалов Билол 2011 года рождения; 185) МИРЗОБЕКОВА (Мирзабекова) Айпери Гафоровна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Ходжаев Нурболот 2015 года рождения, Ходжаева Албина 2017 года рождения, Дуйшобайов Нурислам 2019 года рождения; 186) МИРЗОЕВА Идимо Бобожоновна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 187) МУЙДИНОВ Мизроб Давлатшоевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 188) МУМИНОВА Саходат, 1955 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР; 189) МУРАТОВА Сауле Асановна, 1984 года рождения, казашка, уроженка Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 190) МУРЗАМАМЫТОВА Айдана Асановна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка города Узген Ошской области Кыргызской Республики; 191) МУРОДОВА (Мурадова) Айгул Бакировна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 192) НАБИЕВ Аслидин Азимкулович, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 193) НАБИЕВ Билолидин Аслидинович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 194) НАБИЖОНОВ Алишер Солижонович, 1977 года рождения, узбек, уроженец Туракурганского района Наманганской области Узбекской ССР. Вместе с ним дочь Набижонова Жасмина 2004 года рождения; 19
Anzeige