Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

СЕМИНАР №7.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
ЛЕКЦ №2.pdf
ЛЕКЦ №2.pdf
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

СЕМИНАР №7.pdf

  1. 1. СЕМИНАР №7. Áîäëîãî, äàñãàë. 324. (Ôåðìåíòèéí òîî õýìæýý ºñºõ õóóëü). Ò¿ðãýí èñãýã÷èéí ôåðìåíòèéí òîî õýìæýý àíõ a áàéñíàà öàãèéí äàðàà 2 äàõèí íýìýãäýâ. 3-í öàãèéí äàðàà õýä äàõèí ºñºõ âý? Ñàíàìæ: ªñºõ õóðä íü áàêòåðòàé àäèë. 325. (I ýðýìáèéí õèìèéí óðâàë). Ðàäèî èäýâõò áîäèñ RaB íü RaC áîëîõ ) ( RaC RaB → õàãàñ çàäðàëûí õóãàöàà íü 26.7 ìèíóò áîë àíõ áàéñàí RaB áîäèñèéí òîî õýìæýýíèé 0.2 íü çàäðàõ õóãàöààã îë. 326. A áîäèñ B áîäèñ áîëîõ õèìèéí óðâàë ÿâàãäàæ áàéâ. ) ( B A → . 1 öàãèéí äàðàà A-ãààñ 44.8 ãð, 3 öàãèéí äàðàà 11.2 ãð ¿ëäñýí áîë A áîäèñèéí àíõíû òîî õýìæýýã îë. Õàãàñ çàäðàëûí õóãàöààã îë. 327-330. ); ( ' x f y = õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä. 327. ; 1 1 ' x y + = 328. ; 1 1 ' 2 − = x y 329. ; sin ' 3 x y = 330. ; cos ' x x y = 331-334. ); ( ' y f y = õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä. 331. ; 1 ' y y + = 332. ; ln ' y y y = 333. ; 1 ' y y y + = 334. ; ' ctgy y = 335-338. ); ( ' c by ax f y + + = õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä. 335. ; ) ( ' 2 y x y + = 336. ; ) 1 4 ( ' 2 − + = y x y 337. ); cos( ' x y y − = 338. ; 1 2 4 ' − + = y x y 339-342. ÕßÄÒýãøèòãýëèéã áîä. 339. ; 0 ) 1 ( ) 1 ( = − − + dy x dx y 340. ; 0 ) 1 ( ) 1 ( 2 2 = + + + dy x dx y 341. ; ' ) 1 ( x x e yy e = + 342. ; 0 1 ' 1 2 2 = + + + x yy y x

×