SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 1
СЕМИНАР №7. Áîäëîãî, äàñãàë.
324. (Ôåðìåíòèéí òîî õýìæýý ºñºõ õóóëü). Ò¿ðãýí èñãýã÷èéí ôåðìåíòèéí òîî
õýìæýý àíõ a áàéñíàà öàãèéí äàðàà 2 äàõèí íýìýãäýâ. 3-í öàãèéí äàðàà õýä
äàõèí ºñºõ âý?
Ñàíàìæ: ªñºõ õóðä íü áàêòåðòàé àäèë.
325. (I ýðýìáèéí õèìèéí óðâàë). Ðàäèî èäýâõò áîäèñ RaB íü RaC áîëîõ
)
( RaC
RaB → õàãàñ çàäðàëûí õóãàöàà íü 26.7 ìèíóò áîë àíõ áàéñàí RaB
áîäèñèéí òîî õýìæýýíèé 0.2 íü çàäðàõ õóãàöààã îë.
326. A áîäèñ B áîäèñ áîëîõ õèìèéí óðâàë ÿâàãäàæ áàéâ. )
( B
A → . 1 öàãèéí
äàðàà A-ãààñ 44.8 ãð, 3 öàãèéí äàðàà 11.2 ãð ¿ëäñýí áîë A áîäèñèéí àíõíû òîî
õýìæýýã îë. Õàãàñ çàäðàëûí õóãàöààã îë.
327-330. );
(
' x
f
y = õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä.
327. ;
1
1
'
x
y
+
= 328. ;
1
1
' 2
−
=
x
y
329. ;
sin
' 3
x
y = 330. ;
cos
' x
x
y =
331-334. );
(
' y
f
y = õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä.
331. ;
1
' y
y +
= 332. ;
ln
' y
y
y =
333. ;
1
'
y
y
y
+
= 334. ;
' ctgy
y =
335-338. );
(
' c
by
ax
f
y +
+
= õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä.
335. ;
)
(
' 2
y
x
y +
= 336. ;
)
1
4
(
' 2
−
+
= y
x
y
337. );
cos(
' x
y
y −
= 338. ;
1
2
4
' −
+
= y
x
y
339-342. ÕßÄÒýãøèòãýëèéã áîä.
339. ;
0
)
1
(
)
1
( =
−
−
+ dy
x
dx
y 340. ;
0
)
1
(
)
1
( 2
2
=
+
+
+ dy
x
dx
y
341. ;
'
)
1
( x
x
e
yy
e =
+ 342. ;
0
1
'
1 2
2
=
+
+
+ x
yy
y
x

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Akhyt

БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdfAkhyt
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdfAkhyt
 
СЕМИНАР №4.pdf
СЕМИНАР №4.pdfСЕМИНАР №4.pdf
СЕМИНАР №4.pdfAkhyt
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdfAkhyt
 
Day 1
Day 1Day 1
Day 1Akhyt
 
Indesign -surah_bichig__
Indesign -surah_bichig__Indesign -surah_bichig__
Indesign -surah_bichig__Akhyt
 
Articulate quizmaker
Articulate quizmakerArticulate quizmaker
Articulate quizmakerAkhyt
 
Internet
InternetInternet
InternetAkhyt
 
Stat bolovsruulalt1
Stat bolovsruulalt1Stat bolovsruulalt1
Stat bolovsruulalt1Akhyt
 
Adobe photoshop
Adobe photoshopAdobe photoshop
Adobe photoshopAkhyt
 
Day 4
Day 4Day 4
Day 4Akhyt
 
Day 3
Day 3Day 3
Day 3Akhyt
 
Day2
Day2Day2
Day2Akhyt
 
Microsoft access 2007
Microsoft access 2007Microsoft access 2007
Microsoft access 2007Akhyt
 
Day2
Day2Day2
Day2Akhyt
 
Microsoft power point 2007
Microsoft power point 2007Microsoft power point 2007
Microsoft power point 2007Akhyt
 
Day1
Day1Day1
Day1Akhyt
 
Microsoft excel
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excelAkhyt
 
Microsoft word 2007
Microsoft word 2007Microsoft word 2007
Microsoft word 2007Akhyt
 
Microsoft excel 2007
Microsoft excel 2007Microsoft excel 2007
Microsoft excel 2007Akhyt
 

Mehr von Akhyt (20)

БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
 
СЕМИНАР №4.pdf
СЕМИНАР №4.pdfСЕМИНАР №4.pdf
СЕМИНАР №4.pdf
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
 
Day 1
Day 1Day 1
Day 1
 
Indesign -surah_bichig__
Indesign -surah_bichig__Indesign -surah_bichig__
Indesign -surah_bichig__
 
Articulate quizmaker
Articulate quizmakerArticulate quizmaker
Articulate quizmaker
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Stat bolovsruulalt1
Stat bolovsruulalt1Stat bolovsruulalt1
Stat bolovsruulalt1
 
Adobe photoshop
Adobe photoshopAdobe photoshop
Adobe photoshop
 
Day 4
Day 4Day 4
Day 4
 
Day 3
Day 3Day 3
Day 3
 
Day2
Day2Day2
Day2
 
Microsoft access 2007
Microsoft access 2007Microsoft access 2007
Microsoft access 2007
 
Day2
Day2Day2
Day2
 
Microsoft power point 2007
Microsoft power point 2007Microsoft power point 2007
Microsoft power point 2007
 
Day1
Day1Day1
Day1
 
Microsoft excel
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excel
 
Microsoft word 2007
Microsoft word 2007Microsoft word 2007
Microsoft word 2007
 
Microsoft excel 2007
Microsoft excel 2007Microsoft excel 2007
Microsoft excel 2007
 

Kürzlich hochgeladen

blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjublendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjuNuriaPalau5
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffsiemaillard
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfErnest Lluch
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSErnest Lluch
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning ProjectNuckles
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfErnest Lluch
 

Kürzlich hochgeladen (7)

blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjublendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Project
 
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdfDíptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
 

СЕМИНАР №7.pdf

 • 1. СЕМИНАР №7. Áîäëîãî, äàñãàë. 324. (Ôåðìåíòèéí òîî õýìæýý ºñºõ õóóëü). Ò¿ðãýí èñãýã÷èéí ôåðìåíòèéí òîî õýìæýý àíõ a áàéñíàà öàãèéí äàðàà 2 äàõèí íýìýãäýâ. 3-í öàãèéí äàðàà õýä äàõèí ºñºõ âý? Ñàíàìæ: ªñºõ õóðä íü áàêòåðòàé àäèë. 325. (I ýðýìáèéí õèìèéí óðâàë). Ðàäèî èäýâõò áîäèñ RaB íü RaC áîëîõ ) ( RaC RaB → õàãàñ çàäðàëûí õóãàöàà íü 26.7 ìèíóò áîë àíõ áàéñàí RaB áîäèñèéí òîî õýìæýýíèé 0.2 íü çàäðàõ õóãàöààã îë. 326. A áîäèñ B áîäèñ áîëîõ õèìèéí óðâàë ÿâàãäàæ áàéâ. ) ( B A → . 1 öàãèéí äàðàà A-ãààñ 44.8 ãð, 3 öàãèéí äàðàà 11.2 ãð ¿ëäñýí áîë A áîäèñèéí àíõíû òîî õýìæýýã îë. Õàãàñ çàäðàëûí õóãàöààã îë. 327-330. ); ( ' x f y = õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä. 327. ; 1 1 ' x y + = 328. ; 1 1 ' 2 − = x y 329. ; sin ' 3 x y = 330. ; cos ' x x y = 331-334. ); ( ' y f y = õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä. 331. ; 1 ' y y + = 332. ; ln ' y y y = 333. ; 1 ' y y y + = 334. ; ' ctgy y = 335-338. ); ( ' c by ax f y + + = õýëáýðèéí òýãøèòãýëèéã áîä. 335. ; ) ( ' 2 y x y + = 336. ; ) 1 4 ( ' 2 − + = y x y 337. ); cos( ' x y y − = 338. ; 1 2 4 ' − + = y x y 339-342. ÕßÄÒýãøèòãýëèéã áîä. 339. ; 0 ) 1 ( ) 1 ( = − − + dy x dx y 340. ; 0 ) 1 ( ) 1 ( 2 2 = + + + dy x dx y 341. ; ' ) 1 ( x x e yy e = + 342. ; 0 1 ' 1 2 2 = + + + x yy y x