Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Manual pbppp jawatankuasa

0

Teilen

Nächste SlideShare
Taklimat pbppp 2016
Taklimat pbppp 2016
Wird geladen in …3
×
1 von 37
1 von 37

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Manual pbppp jawatankuasa

 1. 1. MANU ALJAWATANKUASAPBPPP ORGANISASI
 2. 2. ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.0 PENGENALAN 1 1.0.1 Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) 2 1.0.2 Fokus PBPPP 2 1.1 Matlamat PBPPP 3 1.1.1 Objektif 3 1.2 Kerangka PBPPP 4 1.2.1 Struktur Instrumen PBPPP 5 1.2.2 Komponen Instrumen PBPPP 5 1.2.3 Penggubalan Instrumen PBPPP 7 1.2.4 Tempoh Penilaian 7 1.2.5 Pihak yang Terlibat 8 2.0 JAWATANKUASA PBPPP PERINGKAT ORGANISASI 8 2.1 Matlamat Penubuhan 8 2.2 Struktur Jawatankuasa 8 2.3 Tanggungjawab Jawatankuasa 10 A. Penilaian 10 B. Bahan/Dokumen Bercetak 10 C. Tugasan 11 2.4 Skop Tugas Jawatankuasa 12 2.4.1 Pengerusi 12 2.4.2 Setiausaha 12 2.4.3 Ahli Jawatankuasa 13 2.4.4 Urus Setia 13 2.5 Penubuhan Jawatankuasa pada Peringkat Sekolah 14 3.0 PROSES KERJA JAWATANKUASA 15 3.1 Pelantikan Pegawai Penilai – Kriteria Pegawai Penilai 15 3.2 Latihan Pegawai Penilai 16 3.3 Pemantauan Pegawai Penilai 16 3.4 Penyelarasan Skor 16 4.0 PELAKSANAAN PBPPP 17 4.1 Tatacara Pelaksanaan PBPPP 17 4.1.1 Tiga Fasa Prapelaksanaan 18 1. Fasa Prapelaksanaan 18 2. Fasa Semasa Prapelaksanaan 18 3. Fasa pascapelaksanaan 19 4.2 Pelaksanaan PBPPP secara Dalam Talian 20 i
 3. 3. 5.0 LAPORAN PENILAIAN 21 5.1 Rayuan Penilaian 21 5.2 Pembatalan 21 6.0 AKRONIM 22 7.0 LAMPIRAN 23 Lampiran A: Borang Markah PBPPP 23 Lampiran B: Instrumen PBPPP – Generik 26 GAMBAR RAJAH Rajah 1: Anjakan 4 dan Anjakan 5 PPPM 1 Rajah 2: Kerangka Konsep PBPPP 4 Rajah 3: Tempoh Penilaian 7 JADUAL Jadual 1: Kategori Pencapaian Prestasi 4 Jadual 2: Cadangan Senarai Jawatankuasa PBPPP pada Peringkat Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia 9 ii
 4. 4. 1 MANUAL JAWATANKUASA PBPPP ORGANISASI 1.0 PENGENALAN Rajah 1: Anjakan 4 dan Anjakan 5 PPPM Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi mulai 2016 Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuhkan proses perancangan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013 Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016 Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua guru besar mulai 2013, dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik sekolah, kurikulum dan kokurikulum, serta lebih akauntabiliti terhadap meningkatkan keberhasilan murid Anjakan 5 MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH Anjakan 4 TRANSFORMASI KEGURUAN SEBAGAI PROFESION PILIHAN 4 5
 5. 5. 2 1.0.1 Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP): (a) Satu kaedah penilaian baharu yang relevan dengan Anjakan 4 dan Anjakan 5 PPPM 2013 – 2025 (b) Dihasratkan untuk menggantikan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) (c) Menilai kompetensi dan potensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) (d) Berdasarkan konsep Tugas dan Tempat Bertugas (Job-Based and Work Place) (e) Mengikut stardard prestasi yang ditetapkan (f) Selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP 2.0) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 1.0.2 Fokus PBPPP adalah pada: (a) Menilai elemen pembangunan kompetensi dan potensi berasaskan gred dan jawatan (b) Menilai keberhasilan PPP (c) Mengambil kira keunikan pelbagai skim perkhidmatan Berdasarkan mesyuarat DTF (Delivery Task Force) yang telah diadakan pada 19 September 2013 yang dipengerusikan oleh YAB Tan Sri Dato’ Hj Muhyiddin B. Hj Mohd Yassin (Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia), YAB Menteri telah bersetuju bahawa PBPPP bagi kumpulan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) akan dilaksanakan sepenuhnya bermula pada tahun 2015.
 6. 6. 3 1.1 Matlamat PBPPP Matlamat PBPPP adalah untuk membuat penilaian terhadap PPP secara menyeluruh: 1.1.1 Objektif Pada akhir prapelaksanaan PBPPP, penilaian ini dapat: A B C D menilai kompetensi dan potensi PPP menilai keberhasilan yang merupakan hasil kerja PPP mengenal pasti kompetensi dan potensi PPP untuk membolehkan Program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) dilaksanakan mengenal pasti keperluan latihan PPP untuk pembangunan laluan kerjaya dengan menggabungjalinkan kompetensi dan keberhasilan untuk meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi melahirkan PPP yang berprestasi tinggi bagi mendukung aspirasi ke arah pendidikan yang berkualiti tinggi A B C
 7. 7. 4 1.2 Kerangka PBPPP Generik PPP Fungsional Prestasi PPP + Rajah 2: Kerangka Konsep PBPPP Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2009, PPP dibahagikan kepada lima kategori prestasi, iaitu: (a) ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ Cemerlang (b) ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ Baik (c) ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ Sederhana (d) ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ Kurang Memuaskan (d) ✰ ✰ ✰ ✰ Lemah Skor Penyataan LNPT Penyataan PPPM 90% – 100% Cemerlang Prestasi Tinggi 80% – 89.99% Baik Prestasi Sederhana 60% – 79.99% Sederhana 50% – 59.99% Kurang Memuaskan Prestasi Rendah 0% – 49.99% Lemah Jadual 1: Kategori Pencapaian Prestasi
 8. 8. 5 1.2.1 Struktur Instrumen PBPPP Komponen Instrumen PBPPP terdapat tiga komponen dalam Instrumen PBPPP. Kandungan Instrumen ialah: 1 Dimensi 2 Elemen 3 Aspek menggambarkan konstruk yang hendak dinilai pemboleh ubah bagi sesuatu dimensi (konstruk) perincian tentang perkara yang dinilai dalam sesuatu elemen STRUKTUR PBPPP KOMPONEN DIMENSI CONTOH ELEMEN CONTOH ASPEK PENINGKATAN: • PdP – Peningkatan ilmu pengetahuan • PT(A) – Peningkatan Pencapaian Sasaran • PT(B) – Peningkatan Pencapaian Sasaran • Fasilitator – Peningkatan/ Perubahan Klien • Jurulatih – Peningkatan Pencapaian/ Kemahiran dalam bidang GENERIK KEBERHASILAN PROFESIONALISME TUGASAN TAMBAHAN PENGLIBATAN Sumbangan Bimbingan dan Motivasi Sumbangan Profesional & Sosial FUNGSIONAL KEMAHIRAN • PdP • PT(A) • PT(B) • Fasilitator • Jurulatih Perancangan PdP Pengetahuan Perancangan Pengetahuan Pentaksiran PBPPP 1.2.2 Komponen Instrumen PBPPP Instrumen PBPPP terbahagi kepada tiga komponen. 1 Generik Semua PPP, tanpa mengambil kira di mana mereka bertugas, akan dinilai dengan menggunakan komponen generik yang sama. Sila rujuk kepada Lampiran Instrumen PBPPP – Generik
 9. 9. 6 2 Fungsional Komponen Fungsional mengandungi SATU dimensi sahaja, iaitu Dimensi Kemahiran, yang dikelompokkan dalam lima kategori kumpulan berasaskan bidang tugas, iaitu: Kategori Kumpulan Deskripsi (a) Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) PPP yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan di bawah kelolaan KPM. (b) Pengajaran dan Pentadbiran (A) (PTA) PPP pada peringkat pengurusan di sekolah dan institusi pengajian di bawah kelolaan KPM yang terlibat dalam pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran. (c) Pengurusan dan Pentadbiran (B) (PTB) PPP pada peringkat pengurusan dan pentadbiran di organisasi KPM yang hanya terlibat dengan pengurusan dan pentadbiran tanpa pengajaran dan pembelajaran. (d) Fasilitator Guru Bimbingan dan Kaunseling (sekolah), Kaunselor Organisasi (Bahagian, JPN, PPD, IPGK dan KM), SIPartners+, SISC+ dan FasiLINUS. (e) Jurulatih Jurulatih Sukan dan Jurulatih Seni Komponen generik mengandungi TIGA dimensi 3 Keberhasilan Instrumen Keberhasilan: (a) menilai peningkatan dan bukannya pencapaian (b) dibahagikan kepada lima kategori kumpulan berasaskan bidang tugas PPP (seperti PdP, PTA, PTB, Fasilitator dan Jurulatih) (c) ukuran peningkatan berdasarkan empat aras penilaian, iaitu Cemerlang, Baik, Sederhana dan Lemah Sila rujuk kepada Lampiran Instrumen PBPPP – Keberhasilan
 10. 10. 7 1.2.3 Penggubalan Instrumen PBPPP Penggubalan Instrumen PBPPP berasaskan prinsip dan proses yang berikut: (a) Pernyataan yang jelas, relevan, praktikal, adil dan realistik. (b) Konsep penilaian berasaskan Tugas dan Tempat Bertugas. (c) Instrumen yang dibangunkan ini juga melalui beberapa proses/program kajian dan penandaarasan. (d) Proses penggubalan dan penambahbaikan PBPPP dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan memperoleh persetujuan bersama daripada semua pihak yang berkepentingan termasuk konsultan bertauliah. 1.2.4 Tempoh Penilaian (a) Fleksibiliti diberikan kepada organisasi untuk melaksanakan penilaian secara berterusan dalam tempoh satu tahun penilaian. (b) KPM akan menetapkan tarikh awal dan tarikh akhir untuk Pegawai Penilai (PP) menjalankan penilaian. (c) Penghantaran skor akhir penilaian bagi semua Pegawai Yang Dinilai (PYD) dalam organisasi masing-masing akan ditetapkan oleh KPM. PP1 PP2 MULA AKHIR Perbincangan antara PP1 dengan PYD Penilaian pertama oleh PP1 Penilaian kedua/ akhir oleh PP1 Perbincangan antara PP2 dengan PYD Penilaian pertama oleh PP2 Penilaian kedua/ akhir oleh PP2 Prapenilaian Penilaian pertama Penilaian kedua/akhir Rajah 3: Tempoh Penilaian
 11. 11. 8 1.2.5 Pihak yang Terlibat dalam Penilaian Pelaksanaan PBPPP di setiap organisasi melibatkan tiga pihak 2.0 JAWATANKUASA PBPPP PERINGKAT ORGANISASI 2.1 Matlamat Penubuhan Matlamat penubuhan Jawatankuasa PBPPP adalah untuk melancarkan pelaksanaan penilaian ini pada peringkat organisasi masing-masing. 2.2 Struktur Jawatankuasa Jawatankuasa PBPPP organisasi terdiri daripada lima orang: (a) Pengerusi – seorang (b) Setiausaha – seorang (c) Ahli – tiga orang Jawatankuasa boleh melantik seorang Urus Setia Jawatankuasa PBPPP organisasi terdiri daripada lima orang: (a) Pengerusi – seorang (b) Setiausaha – seorang (c) Ahli – seorang
 12. 12. 9 Cadangan Senarai Jawatankuasa PBPPP pada peringkat organisasi KPM adalah seperti yang berikut (Jadual 2): Agensi Pengerusi Ahli (3 orang) Setiausaha Urus Setia Bahagian KPM Pengarah Timbalan Pengarah/ Ketua Sektor/ Ketua Penolong Pengarah Ketua Sektor/ Ketua Penolong Pengarah Unit Pentadbiran/ Unit Kenaikan Pangkat Jabatan Pendidikan Negara Pengarah Timbalan Pengarah/ Ketua Sektor Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Unit Penilaian Kompetensi Pejabat Pendidikan Daerah Pegawai Pendidikan Daerah Timbalan PPD/ Penolong PPD (Ketua Unit) Ketua Unit Pengurusan Sekolah Unit Pentadbiran PPDWPKL Timbalan Pengarah Penolong PPD Kanan Penolong PPDK Sektor Pengurusan Sekolah Unit Pentadbiran Institut Pendidikan Guru Pengarah Timbalan Pengarah/ Ketua Jabatan/ Ketua Unit Ketua Unit Khidmat Pengurusan Unit Khidmat Pengurusan Kolej Matrikulasi Pengarah Timbalan Pengarah/ Ketua Jabatan/ Ketua Unit Ketua Jabatan Panel Pembangunan Sumber Manusia Institut Aminudin Baki Pengarah Timbalan Pengarah/ Ketua Pusat/ Ketua Jabatan Pendaftar Unit Khidmat Pengurusan Kolej Vokasional Pengarah Timbalan Pengarah/ Ketua Jabatan Ketua Unit Jaminan Kualiti Unit Pentadbiran Sekolah Menengah & Kolej Vokasional Pengetua Guru Penolong Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Penolong Kanan KPT/PT Pentadbiran Sekolah Rendah Guru Besar Guru Penolong Kanan/ Ketua Panitia Guru Penolong Kanan KPT/PT Pentadbiran Jadual 2: Cadangan Senarai Jawatankuasa PBPPP di Peringkat Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia
 13. 13. 10 2.3 Tanggungjawab Jawatankuasa Tanggungjawab Jawatankuasa PBPPP Organisasi adalah seperti berikut: A. Penilaian (a) Merancang, menyelaraskan dan memantau aktiviti penilaian peringkat organisasi. (b) Mencadangkan dan mengemukakan senarai PP untuk diperakukan mengikut kriteria yang ditetapkan. (c) Mengemukakan senarai PP untuk mendapat kelulusan. (d) Merancang dan melaksanakan latihan dalaman bagi PP di peringkat organisasi. (e) Menyediakan laporan pelaksanaan penilaian pada peringkat organisasi. (f) Membuat penyelarasan skor apabila SMG modul e-Prestasi memberikan peringatan tentang ketidaktekalan skor (perbezaan skor melebih 10 antara PP). (g) Menentukan proses tindakan pelaksanaan PBPPP mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa PBPPP Organisasi dan pihak KPM. B. Bahan/Dokumen Bercetak (a) Memastikan semua bahan/dokumen yang bercetak/bertulis yang melibatkan penilaian diklasifikasikan sebagai ‘Dokumen Terperingkat’ pada tahap TERHAD. (b) Bahan/Dokumen Terperingkat tahap TERHAD disimpan di tempat yang sesuai mengikut garis panduan penyimpanan dokumen TERHAD untuk tidak kurang tiga tahun dari tarikh yang tertera pada dokumen sebelum dilupuskan. (c) Kerahsiaan Skor PYD wajib dijaga sepanjang masa.
 14. 14. 11 C Tugasan Peranan Situasi Tindakan Jangka Masa Mengarahkan PP melaksanakan penilaian melaksanakan penilaian PYD masing-masing mematuhi tempoh yang telah ditetapkan KPM PP yang akan bertukar ke jabatan lain menyediakan penilaian dengan serta-merta bagi PYD di bawah seliaan mereka jika tempoh penyeliaan tidak kurang dari ENAM bulan PP yang akan bersara PP yang akan meletakkan jawatan PYD yang akan bersara melengkapkan penilaian PBPPP jika tempoh perkhidmatan dalam tahun penilaian itu ialah ENAM bulan dan lebih PYD yang akan melepaskan jawatan sedia ada untuk dilantik ke jawatan lain melengkapkan penilaian PBPPP jika tempoh perkhidmatan dalam tahun penilaian itu ialah ENAM bulan dan lebih Memastikan PP telah melaksanakan tugas berdasarkan manual telah melaksanakan tugas berdasarkan manual mematuhi tempoh yang telah ditetapkan KPM Penilaian PYD yang bertukar jabatan dan datanya belum dikemaskinikan • PP melaksanakan penilaian secara manual • perkara ini perlu dimaklumkan kepada pihak BPPK Penilaian PYD yang baharu yang dilantik selepas 1 Julai dilaksanakan apabila tempoh perkhidmatan genap ENAM bulan
 15. 15. 12 2.4 Skop Tugas Jawatankuasa 2.4.1 Pengerusi Skop tugas Pengerusi Jawatankuasa PBPPP adalah seperti yang berikut: (a) Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi yang dipimpinnya (b) Melantik Setiausaha (c) Melantik pegawai/kakitangan sebagai Urus Setia (d) Menghadiri Latihan Pengurusan PBPPP anjuran KPM (e) Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP (f) Mempengerusikan mesyuarat untuk menyelaraskan skor sekiranya terdapat perbezaan skor melebihi 10 antara PP1 dengan PP2 (g) Menjaga kerahsiaan skor PYD dan ‘Dokumen Terperingkat’ sepanjang masa 2.4.2 Setiausaha Skop tugas Setiausaha Jawatankuasa PBPPP adalah seperti yang berikut: (a) Menjadi penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP (b) Menghadiri mesyuarat pelaksanaan PBPPP (c) Menyediakan jadual pelaksanaan PBPPP (d) Menguruskan latihan penilaian dalaman bagi PP (e) Menerima dokumen pelaksanaan PBPPP daripada KPM (f) Menyediakan cadangan senarai PP untuk dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa PBPPP (g) Menguruskan taklimat PBPPP bagi PP dan PYD (h) Memantau proses kemasukan skor PYD dalam Sistem Maklumat Guru (SMG) modul e-Prestasi secara dalam talian (i) Menyediakan minit mesyuarat dan dokumen PBPPP (j) Menghadiri Mesyuarat Pascapelaksanaan PBPPP (k) Menjadi pegawai perantara bagi organisasi dengan KPM dan agensi lain yang terlibat secara langsung (l) Menjaga kerahsiaan skor PYD dan ‘Dokumen Terperingkat’ sepanjang masa
 16. 16. 13 2.4.3 Ahli Jawatankuasa Skop tugas Ahli Jawatankuasa PBPPP adalah seperti yang berikut: (a) Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa PBPPP (b) Mencadangkan PP bagi setiap PYD (c) Menjaga kebersihan skor PYD dan ‘Dokumen Terperingkat’ sepanjang masa 2.4.4 Urus Setia Skop tugas Urus Setia Jawatankuasa PBPPP adalah seperti yang berikut: (a) Mengurusan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan dengan pelaksanaan PBPPP (b) Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa PBPPP untuk memastikan kelancaran mesyuarat (c) Memastikan semua bahan/dokumen yang bercetak/bertulis melibatkan penilaian ini diklasifikasikan sebagai dokumen TERHAD (d) Memastikan dokumen TERHAD disimpan di tempat yang sesuai mengikut garis panduan penyimpanan dokumen TERHAD dalam tempoh tidak kurang daripada tiga tahun, iaitu bermula dari tarikh yang tertera pada dokumen sebelum dilupuskan (e) Menjaga kerahsiaan skor PYD dan ‘Dokumen Terperingkat’ sepanjang masa Urus Setia bukan ahli jawatankuasa dan tidak terlibat dalam membuat keputusan
 17. 17. 14 2.5 Penubuhan Jawatankuasa pada Peringkat Sekolah Contoh penubuhan Jawatankuasa peringkat sekolah menengah 14 2.5 Penubuhan Jawatankuasa Pada Peringkat Sekolah Contoh penubuhan Jawatankuasa peringkat sekolah menengah Pemimpin sekolah menghadiri latihan yang dikendalikan oleh PPD Membentuk Jawatankuasa PBPPP Sekolah Menengah yang terdiri daripada: (a) Pengerusi: Pengetua (b) Setiausaha: Guru Penolong Kanan (c) Ahli (3 orang): Guru Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran (d) Urus Setia: KPT/PT Pentadbiran (Rujuk kepada Jadual 2: Cadangan Senarai Jawatankuasa PBPPP pada di peringkat organisasi KPM) Setiausaha akan mendaftarkan nama ahli Jawatankuasa Organisasi dalam e-Prestasi untuk mendapat kelulusan PPD
 18. 18. 15 3.0 PROSES KERJA JAWATANKUASA 3.1 Pelantikan Pegawai Penilai – Kriteria Pegawai Penilai Kriteria pelantikan PP adalah seperti yang berikut: Syarat Kriteria (a) (i) mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang PYD; dan (ii) mempunyai kemahiran menilai secara objektif. (b) PP boleh dilantik berdasarkan satu gred lebih Tinggi atau Ketua Organisasi/Penyelia. (a) Sekiranya tiada sesiapa yang memenuhi perjawatan hakiki dalam mana-mana Organisasi. (b) Sekiranya perjawatan hakiki dalam mana-mana organisasi tidak mencukupi. (c) mengikut kekanan/lama tempoh berkhidmat dalam gred semasa atau ditentukan oleh Jawatankuasa PBPPP Organisasi dengan syarat memenuhi kriteria PP. (c) Tiada hubungan kekeluargaan terdekat melalui pertalian darah atau perkahwinan antara PP dengan PYD. Contoh: suami, isteri, anak, adik-beradik, anak saudara, mentua, menantu, ipar, sepupu atau biras. (d) PP telah menyelia PYD tidak kurang daripada enam bulan dalam satu tahun penilaian. Sekiranya PYD berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama panjang, maka penilaian hendaklah dilaksanakan di jabatan PYD berkhidmat semasa. (e) PP yang paling lama tempoh penyeliaannya atau lebih banyak tugas yang berkaitan dengan PYD boleh membuat penilaian tersebut. PYD yang diselia oleh lebih daripada seorang PP dalam tempoh masa yang berbeza-beza dan tidak ada pegawai kanan lain yang layak membuat penilaian. (f) Penyelia yang terdekat dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD akan melaksanakan penilaian. Sekiranya tiada PP yang layak menilai kerana tempoh penyeliaannya kurang daripada enam bulan dalam tahun yang dinilai. Bagi kes-kes tertentu tempoh minimum ialah tiga bulan.
 19. 19. 16 PP1 dan PP2 tidak dibenarkan berbincang berkenaan skor PYD 3.2 Latihan Pegawai Penilai 3.4 Penyelarasan Skor Penyelarasan skor dilakukan: (a) apabila terdapat ketidaktekalan skor melebihi dari 10 antara skor PP1 dengan PP2 (b) Jawatankuasa PBPPP Organisasi akan menetapkan keputusan penyelarasan skor akhir a b Latihan diberikan oleh KPM 3.3 Pemantauan Pegawai Penilai Pemantauan dilakukan oleh Jawatankuasa Organisasi, iaitu: (a) memastikan PP mencetak dua borang markah – (i) sesalinan borang markah perlu diberikan kepada PYD (ii) sesalinan lagi disimpan di dalam fail perkhidmatan PYD (b) memastikan PP menjalankan penilaian seperti yang telah ditetapkan (c) memastikan PP memasukkan markah dalam Sistem Maklumat Guru (SMG) Modul e-Prestasi sebelum tarikh akhir (d) memastikan PP telah memberi PYD satu salinan Borang Markah yang telah ditandatangani oleh PP dan PYD bagi simpanan PYD (e) memastikan PP telah memberikan Borang Markah kepada Jawatankuasa PBPPP untuk disimpan di dalam Fail Peribadi PYD
 20. 20. 17 Fasa Pra-pelaksanaan Pengumuman Jadual Pelaksanaan Pengesahan Jawatankuasa PBPPP Penubuhan & Pendaftaran Jawatankuasa PBPPP Menyelaraskan Skor Fasa Semasa Pemantauan PP pelaksanaan Perbezaan skor > 10 Penerimaan Laporan Prestasi Fasa Pasca pelaksanaan Rayuan (jika ada) TIDAK YA 4.0 PELAKSANAAN PBPPP 4.1 Tatacara Pelaksanaan PBPPP – Carta Alir Pelaksanaan PBPPP Pelantikan & Pendaftaran PP1 dan PP2 Pengesahan PP1 dan PP2 Latihan PP Pemberian Taklimat PBPPP Lembaga Kompetensi dan Potensi KPM mengesahkan Skor Muktamad Pengesahan Skor
 21. 21. 18 4.1.1 Fasa Prapelaksanaan 1 Fasa Prapelaksanaan Fasa prapelaksanaan adalah seperti yang berikut: (a) Arahan penubuhan Jawatankuasa PBPPP pada peringkat Organisasi oleh KPM (b) Ketua Jabatan menetapkan nama dan melantik ahli Jawatankuasa PBPPP pada peringkat organisasi (c) Pengesahan pelantikan ahli Jawatankuasa PBPPP oleh PPD/JPN/Bahagian di KPM (d) Jawatankuasa PBPPP bermesyuarat dan menetapkan PP1 dan PP2 bagi setiap PYD (e) Pengesahan pelantikan PP oleh PPD/JPN/Bahagian di KPM (f) Merancang jadual pelaksanaan penilaian peringkat organisasi (g) Memaklumkan jadual penilaian kepada PP dan PYD (h) Pihak organisasi hendaklah melaksanakan taklimat bagi PYD dan PP 2 Fasa Semasa Prapelaksanaan Fasa semasa pelaksanaan adalah seperti yang berikut: Pelaksanaan Penilaian (a) Memantau PP1 dan PP2 memasukkan skor ke dalam Sistem Maklumat Guru (SMG) modul e-Prestasi (b) PYD diberi peluang untuk mengetahui skor penilaian bagi dirinya semasa proses penilaian Penyimpanan bahan PP membuat dua salinan borang markah sebagai bukti bagi setiap penilaian yang dilaksanakan: (a) sesalinan borang markah perlu diberi kepada PYD (b) sesalinan lagi disimpan di dalam fail perkhidmatan PYD Penyimpanan borang markah
 22. 22. 19 PERHATIAN PENTING! Gangguan dalam talian atau Kawasan Luar Bandar tanpa Internet Jika berlaku masalah atau gangguan talian yang berpanjangan: 1 pengisian skor secara manual menggunakan borang markah dibenarkan bagi mengelakkan penilaian PBPPP terganggu dan boleh menjejaskan jadual perancangan penyediaan penilaian tersebut; dan 2 maklumat PBPPP ini hendaklah direkodkan oleh Urus Setia PBPPP sebagai ‘Dokumen Terperingkat’ PBPPP. 3 Fasa Pascapelaksanaan Fasa pascapelaksanaan adalah seperti yang berikut: (a) Jika Sistem Maklumat Guru (SMG) modul e-Prestasi mengesan perbezaan skor yang tidak tekal melebihi 10 antara PP1 dan PP2, Jawatankuasa PBPPP Organisasi akan – (i) bermesyuarat untuk membuat pelarasan skor, dan (ii) memutuskan skor akhir PYD yang terlibat. (b) Penyelarasan skor (jika ada) hanya boleh dijalankan setelah semua skor bagi setiap PYD telah dimasukkan dalam Sistem Maklumat Guru (SMG) modul e-Prestasi Pengesahan markah akhir akan dibuat oleh Lembaga Kompetensi dan Potensi KPM
 23. 23. 20 4.2 Pelaksanaan PBPPP secara Dalam Talian 4.2.1 Sistem Maklumat Guru (SMG) Modul e-Prestasi (a) PBPPP dilaksanakan secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi Sistem Maklumat Guru (SMG) Modul e-Prestasi. (b) SMG Modul e-Prestasi boleh diakses menerusi http://apps.moe.gov.my/smg/10/ (c) Pelaksanaan PBPPP menggunakan e-Prestasi adalah untuk: (i) mengelakkan PYD memilih PP dengan sendiri, dan (ii) memberikan kebebasan kepada PP untuk membuat penilaian secara lebih objektif terhadap PYD. (d) SMG Modul e-Prestasi digunakan untuk: (i) pemilihan Ahli Jawatankuasa PBPPP Organisasi (ii) pemilihan PP oleh Jawatankuasa (iii) PP memasukkan skor penilaian dalam jangka masa yang ditetapkan (iv) Jawatankuasa menyelaraskan skor penilaian akhir yang tidak tekal (markah yang melebih 10) Bahan-bahan berkaitan dengan PBPPP boleh dimuat turun dari menu ‘Manual Pengguna’ dalam Sistem Maklumat Guru (SMG) Modul e-Prestasi Pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan PBPPP boleh merujuk kepada SMG Modul e-Prestasi seperti dalam Manual Penggunaan Sistem tersebut.
 24. 24. 21 5.0 LAPORAN PENILAIAN 5.1 Rayuan Keputusan 5.2 Pembatalan
 25. 25. 22 6.0 AKRONIM AR Acquired Result BK9 Borang penilaian bagi pensyarah IAB BPPK Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi BRM Buku Rancangan Mengajar CGPA Cumulative Genome Project Attendance CPD Program Pembangunan Profesional Berterusan DTF Delivery Task Force ETR Estimated Target Result GPS Gred Purata Sekolah GTP 2.0 Program Transformasi Kerajaan IAB Institut Aminudin Baki IPG Institut Pendidikan Guru JPA Jabatan Perkhidmatan Awam JPN Jabatan Pendidikan Negeri KC Kriteria Kecemerlangan KM Kolej Matrikulasi KOMPAS Instrumen Kompetensi Pemimpin Sekolah KPM Kementerian Pendidikan Malaysia KPPA Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam LNPT Laporan Penilaian Prestasi Tahunan PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan PdP Pengajaran dan Pembelajaran PP Pegawai Penilai PP1 Pegawai Penilai 1 PP2 Pegawai Penilai 2 PPD Pejabat Pendidikan Daerah PPP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPPM 2013-2025 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PROSPEK Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi PTA Pengajaran dan Pentadbiran (A) PTB Pengurusan dan Pentadbiran (B) PTK Penilaian Tahap Kecekapan PYD Pegawai Yang Dinilai SGM Standard Guru Malaysia SKKSM Standard Kompetensi Kepengetuan Sekolah Malaysia SKT Sasaran Kerja Tahunan TOV Take off Value
 26. 26. 23 7.0 LAMPIRAN 7.0 LAMPIRAN Lampiran A : Borang Markah PBPPPP 1) CALON NO. KAD PENGENALAN : NAMA : JAWATAN : GRED : 2) PENILAI NO. KAD PENGENALAN : NAMA : JAWATAN : GRED : KOD & NAMA SEKOLAH : PPD : BORANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 01 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5 A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI 23 7.0 LAMPIRAN Lampiran A : Borang Markah PBPPPP 1) CALON NO. KAD PENGENALAN : NAMA : JAWATAN : GRED : 2) PENILAI NO. KAD PENGENALAN : NAMA : JAWATAN : GRED : KOD & NAMA SEKOLAH : PPD : BORANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 01 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5 A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI 23
 27. 27. 24 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 E3 POTENSI A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 8 A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15 D2 TUGASAN TAMBAHAN E1 HUBUNGAN LUAR A1.1 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINKAGES) 16 E2 TUGASAN SAMPINGAN A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 17 D3 PENGLIBATAN E1 SUMBANGAN A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 18 A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 19 D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN PdP A1.1 PENGETAHUAN 20 A1.2 PERANCANGAN 21 A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 24
 28. 28. 25 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 E2 PELAKSANAAN PdP A2.1 PENYAMPAIAN 23 A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 A2.5 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 27 E3 PENTAKSIRAN PdP A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4 3 2 1 01 KEBERHASILAN A1.1 PENINGKATAN ILMU / KEMAHIRAN 1 CATATAN : BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN INSTRUMEN KEBERHASILAN 25
 29. 29. Lampiran B : Instrumen PBPPP - Generik KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL Keupayaan pegawai untuk: mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: ● etika kerja penjawat awam ● etika kerja keguruan ● etika kaunseling – berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor) Contohnya: ● amanah ● berketerampilan ● kecintaan terhadap profesion ● teladan Jika perlu Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● jujur dan boleh dipertanggung-jawabkan ● cara berpakaian mengikut peraturan semasa ● tingkah laku boleh diteladani seperti menepati masa, bertimbang rasa, beradab dan mesra ● menjaga nama baik profesion Mengetahui, memahami dan menghayati semua etika kerja yang berkaitan serta jelas mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan profesional dengan baik. Mengetahui dan memahami semua etika kerja yang berkaitan serta dapat mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan professional pada tahap sederhana. Kurang mengetahui, kurang memahami semua etika kerja yang berkaitan dan kurang mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan profesional. Tidak mengetahui, tidak memahami semua etika kerja yang berkaitan dan tidak mempamerk an tingkah laku beretika melalui amalan profesional. 26 Lampiran B: Instrumen PBPPP – Generik
 30. 30. 27 A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN Keupayaan pegawai untuk: mewujudkan hubungan yang positif dengan pelanggan. Contohnya: ● kesantunan ● kemesraan ● adil ● hormat-menghormati ● percaya-mempercayai ● tahap ekspektasi yang tinggi Jika perlu Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● memberi perhatian / tumpuan tanpa mendiskriminasi-kan murid ● menerima pandangan dan menegur murid secara berhemah ● kesanggupan pegawai untuk bekerja lebih masa Berupaya untuk membina hubungan dua hala (interpersonal) yang positif dengan pelanggan pada tahap yang baik. Berupaya untuk membina hubungan dua hala (interpersonal) yang positif dengan pelanggan pada tahap sederhana. Kurang berupaya untuk membina hubungan dua hala (interpersonal) yang positif dengan pelanggan. Tidak berupaya untuk membina hubungan dua hala (interpersonal ) yang positif dengan pelanggan E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN Keupayaan pegawai untuk: menunjukkan kesungguhan untuk mencapai matlamat dan keprihatinan terhadap kecekapan serta kecemerlangan penyampaian perkhidmatan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● surat arahan / memo ● dokumen program / latihan ● kertas maklum balas terhadap sesuatu arahan Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● komitmen ● konsisten ● bertanggung-jawab ● prihatin ● berusaha Mempunyai komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menyelesaikan tugasan serta menunjukkan sikap yang cemerlang ke arah pencapaian matlamat. Mempunyai komitmen dalam menyelesaikan tugasan serta menunjukkan sikap yang baik ke arah pencapaian matlamat. Kurang komitmen dalam menyelesaikan tugasan serta menunjukkan sikap yang memuaskan ke arah pencapaian matlamat. Tiada komitmen dalam menyelesai kan tugasan. 27
 31. 31. 28 A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK Keupayaan pegawai untuk: melaksanakan sesuatu arahan atau program berdasarkan tempoh dan sasaran kerja yang ditetapkan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● surat arahan / memo ● jadual kerja / program ● analisis data ● post-mortem ● laporan Jika perlu Jika perlu Jika perlu Bersikap proaktif untuk menyelesaikan tugasan dengan hasil yang berkualiti. Berupaya menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan dengan hasil yang berkualiti. Mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan tugasan serta sentiasa perlu diingatkan. Tiada usaha untuk menyelesaika n tugasan dan mengharapka n pegawai lain untuk menyelesaika n-nya. A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI Keupayaan pegawai untuk: ● memahami keadaan emosi diri sendiri dan individu lain serta menggunakan pemahaman tersebut untuk kebaikan organisasi ● mempercayai kebolehan diri sendiri untuk melaksanakan tugas dan memilih tindakan yang berkesan bagi sebarang tugasan atau masalah Jika perlu Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● berfikiran terbuka apabila berinteraksi ● tenang ● asertif ● rasional Mengenali, mengawal dan menangani emosi diri serta berkeyakinan terhadap kebolehan diri dalam pelbagai situasi. Mengenali dan mengawal emosi diri serta berkeyakinan terhadap kebolehan diri dalam pelbagai situasi. Kurang mengawal emosi diri serta kurang berkeyakinan terhadap kebolehan diri dalam pelbagai situasi. Tidak dapat untuk mengawal emosi diri dan tidak berkeyakina n terhadap kebolehan diri dalam pelbagai situasi. 28
 32. 32. 29 A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN Keupayaan pegawai untuk: ● mewujudkan suasana kerja sepasukan yang harmoni dan mesra ● menyesuaikan diri dalam semua keadaan ke arah mencapai kejayaan sesuatu organisasi Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● minit mesyuarat ● buku program ● laporan ● post-mortem Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● Pengendalian mesyuarat / perjumpaan ● komunikasi dua hala ● terbuka kepada perbincangan ● menerima perbezaan pendapat ● membuat keputusan secara kolektif Terlibat secara aktif dalam melaksanakan tugasan secara sepasukan dan menangani isu atau masalah bersama-sama. Terlibat dalam melaksanakan tugasan secara sepasukan dan menangani isu atau masalah bersama-sama. Kurang penglibatan dalam melaksanakan tugasan secara sepasukan. Tidak terlibat dalam melaksanaka n tugasan secara sepasukan. A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN Keupayaan pegawai untuk: memberi tumpuan dan berusaha untuk memahami serta memenuhi kehendak dan keperluan semasa atau jangka panjang pelanggan Jika perlu Jika perlu Jika perlu Jika perlu Proaktif dalam mengutamakan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam bidang tugas. Mengutamakan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam bidang tugas. Kurang mengutamakan dan kurang memenuhi keperluan pelanggan dalam bidang tugas. Kurang mengutamak an dan tidak memenuhi keperluan pelanggan dalam bidang tugas. 29
 33. 33. 3300 E3 POTENSI A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN Keupayaan pegawai untuk: ● menetapkan hala tuju / matlamat organisasi / sasaran ● membangkitkan komitmen pasukan ● mempunyai keinginan untuk memimpin yang lain dalam usaha mencapai matlamat organisasi / sasaran ● membuat keputusan secara berkesan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● visi dan misi ● Perancangan Strategik ● minit mesyuarat ● laporan tahunan ● analisis data ● Sasaran Kerja Tahunan Jika perlu Jika perlu Jika perlu Memperlihatkan hala tuju kerja yang sangat jelas dengan menggerakkan sumber secara optimum untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaran. Memperlihatkan hala tuju kerja yang jelas dengan menggerakkan sumber secara kerap untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaran. Memperlihatkan hala tuju kerja yang kurang jelas dengan menggerakkan sumber secara minimum untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaran. Memperlihatk an hala tuju kerja yang tidak jelas dan tidak mampu untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaran. A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN Keupayaan pegawai untuk: membuat perubahan dan mengambil risiko Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● minit mesyuarat ● buku program ● kertas kerja ● laporan program Jika perlu Jika perlu Jika perlu Bersedia untuk berubah dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan serta berani menghadapi risiko dalam melaksanakan bidang tugas. Bersedia untuk berubah dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam melaksanakan bidang tugas. Bersedia untuk berubah tetapi sukar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam melaksanakan bidang tugas. Tidak bersedia untuk berubah dan tidak berani menghadapi cabaran.
 34. 34. 3311 A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN Keupayaan pegawai untuk: ● mempelajari perkara baharu untuk mendapat maklumat ● memperolehi pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan atau masalah Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● kertas kerja ● dokumen pekeliling / dasar ● bahan ilmiah / bukan ilmiah ● latihan / LDP / seminar / kursus / kejurulatihan Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut: ● Kualiti hasil kerja Proaktif untuk mempelajari ilmu, kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah dalam bidang tugas. Bersedia untuk mempelajari ilmu, kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah dalam bidang tugas. Kurang bersedia untuk mempelajari ilmu, kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah dalam bidang tugas. Tidak bersedia untuk mempelajari ilmu, kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaika n masalah dalam bidang tugas. A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF Keupayaan pegawai untuk: menghasilkan idea baharu, memperkenalkan sesuatu yang baharu atau menambah baik keadaan sedia ada dengan mencabar status quo, mengambil risiko dan menggalakkan inovasi Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● minit mesyuarat ● buku program ● kertas kerja / cadangan ● laporan program Jika perlu Jika perlu Jika perlu Berkeupayaan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu dan boleh diguna pakai serta menjadi sumber rujukan. Berkeupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu dan boleh diguna pakai dalam pelaksanaan tugas. Kurang berkeupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu dan boleh diguna pakai dalam pelaksanaan tugas. Tiada inisiatif dalam menghasilkan idea untuk diguna pakai dalam pelaksanaan tugas.
 35. 35. 32 E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN Keupayaan pegawai untuk: mengetahui, memahami dan menghayati dasar utama KPM Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● PPPM / DTP / 1M1S / Transformasi Pendidikan / LDP / RIMUP / MBMMBI / PBS / SSR / KSSM / NKEA / LINUS / KeBAT / NKRA / MMI dan dasar-dasar berkaitan Jika perlu Jika perlu Mengetahui, memahami dan menghayati serta dapat menterjemahkan dasar utama KPM. Mengetahui dan memahami dasar serta dapat menghayati dasar utama KPM. Mengetahui dan memahami dasar utama KPM. Mengetahui dasar utama KPM tetapi tidak memahami dan menghayati dasar tersebut. A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING Keupayaan pegawai untuk: mengetahui, memahami dan menghayati pekeliling utama mengikut bidang tugas yang berkaitan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut: ● pekeliling utama yang berkaitan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh soalan yang berikut: ● Apakah yang anda faham tentang NKRA? Jika perlu Jika perlu Mengetahui, memahami dan menghayati serta dapat mematuhi pekeliling utama mengikut bidang tugas. Mengetahui dan memahami serta dapat mematuhi pekeliling utama mengikut bidang tugas. Mengetahui dan memahami pekeliling utama mengikut bidang tugas. Mengetahui tetapi tidak memahami pekeliling utama mengikut bidang tugas. A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS Keupayaan pegawai untuk: mengetahui dan menguasai fungsi bidang tugas serta menjadi sumber rujukan kepada pelanggan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● Fail Meja ● Prosedur Kerja ● Perancangan Tahunan ● KPI Jika perlu Jika perlu Jika perlu Mengetahui spesifikasi dan fungsi bidang tugas yang berkaitan serta dapat menjelaskannya dan boleh menjadi sumber rujukan. Mengetahui spesifikasi dan fungsi bidang tugas yang berkaitan serta dapat menjelaskan bidang tugas. Kurang mengetahui spesifikasi dan fungsi serta kurang berkemampuan untuk menjelaskan bidang tugas. Tidak mengetahui spesifikasi dan fungsi bidang tugas. 32
 36. 36. A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Keupayaan pegawai untuk: ● menguasai teknologi maklumat dalam bidang tugas ● mengintegrasi pelbagai komponen TMK dalam bidang tugas ● membudayakan peningkatan keilmuan TMK Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● laman sesawang ● portal rasmi ● media sosial ● e-mel ● buku program ● minit mesyuarat ● aplikasi sistem Jika perlu Jika perlu Jika perlu Menguasai dan mengintegrasi TMK secara optimum serta dapat membudayakan-nya dalam bidang tugas. Menguasai, mengintegrasi dan membudayakan TMK dalam bidang tugas. Kurang menguasai, mengintegrasi dan membudayakan TMK dalam bidang tugas. Tidak menguasai, mengintegrasi dan membudayak an TMK dalam bidang tugas. D2 TUGASAN TAMBAHAN E1 HUBUNGAN LUAR A1.1 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINKAGES) Keupayaan pegawai untuk: mewujudkan dan membina hubungan secara kolaboratif, perkongsian pintar dan seumpamanya dengan pihak luar berkaitan bidang tugas Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● laporan aktiviti ● buku program ● minit mesyuarat ● kertas kerja / cadangan Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut: ● Aktiviti kokurikulum di sekolah Proaktif untuk mewujudkan dan membina hubungan profesional dengan pihak luar berkaitan bidang tugas. Berupaya untuk mewujudkan dan membina hubungan profesional dengan pihak luar berkaitan bidang tugas. Kurang berupaya untuk mewujudkan dan membina hubungan profesional dengan pihak luar berkaitan bidang tugas. Tidak berupaya untuk mewujudkan dan membina hubungan profesional dengan pihak luar berkaitan bidang tugas. 33
 37. 37. 34 E2 TUGASAN SAMPINGAN A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI Keupayaan pegawai untuk: melaksanakan tugas yang diarah oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● surat arahan ● perancangan program ● laporan ● minit mesyuarat Jika perlu Jika perlu Jika perlu Sentiasa bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan secara berkesan. Bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan secara berkesan. Kurang bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan secara berkesan. Tidak bersedia untuk melaksanaka n tugas-tugas tambahan secara berkesan. D3 PENGLIBATAN E1 SUMBANGAN A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) Keupayaan pegawai untuk: berkongsi idea, memberi bimbingan atau konsultasi untuk meningkatkan ilmu atau kemahiran Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● laporan program ● kertas kerja / cadangan ● minit mesyuarat ● program mentor mentee Jika perlu Jika perlu Jika perlu Sentiasa bersedia untuk berkongsi idea, memberi bimbingan atau konsultasi untuk meningkatkan ilmu atau kemahiran yang berkaitan dengan bidang tugas. Bersedia untuk berkongsi idea, memberi bimbingan atau konsultasi untuk meningkatkan ilmu atau kemahiran yang berkaitan dengan bidang tugas. Kurang bersedia untuk berkongsi idea, memberi bimbingan atau konsultasi untuk meningkatkan ilmu atau kemahiran yang berkaitan dengan bidang tugas. Tidak bersedia untuk berkongsi idea, memberi bimbingan atau konsultasi untuk meningkatka n ilmu atau kemahiran yang berkaitan dengan bidang tugas. A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL Keupayaan pegawai untuk: melibatkan diri dalam sumbangan profesional dan sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: ● surat ● sijil ● buku program Jika perlu Jika perlu Jika perlu Sentiasa bersedia untuk melibatkan diri dalam memberi sumbangan profesional dan sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan. Bersedia untuk melibatkan diri dalam memberi sumbangan profesional dan sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan. Kurang bersedia untuk melibatkan diri dalam memberi sumbangan profesional dan sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan. Tidak bersedia untuk melibatkan diri dalam memberi sumbangan profesional dan sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan. 34

×