بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم

Aidin Azari
Aidin AzariInformation Engineer at the Statistical Center of Iran um Statistical Center of Iran

فصل سوم کتاب بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال نوشته دنیل ویت و یان هونت‌گبورت عنوان اصلی: Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital Era نویسندگان: Daniel Veit • Jan Huntgeburth

‫سوم‬ ‫فصل‬
‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬
‫چکیده‬
‫علی‬‫پدیده‬ ،‫شهروندان‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫تردید‬ ‫بدون‬ ‫پتانسیل‬ ‫رغم‬
‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬‫محدودیت‬ ‫ترین‬‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫حاکمیتی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫انتقال‬ ‫های‬
‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬.‫می‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫برای‬ ‫مهم‬ ‫مسأله‬ ‫یک‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫پردازیم‬
‫سیاست‬‫دولت‬ ‫در‬ ‫گذاران‬‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫های‬.‫به‬‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ،‫عالوه‬‫شود‬
‫می‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫چندبعدی‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬‫سازد‬.‫فعالیت‬ ،‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫اروپا‬ ‫در‬ ‫کنونی‬ ‫های‬
‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬‫شکاف‬ ‫این‬ ‫بردن‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬.‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬.
‫آموزشی‬ ‫اهداف‬
1-3‫مقدمه‬
1-1-3‫دارد؟‬ ‫اهمیت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چرا‬
‫دریافته‬ ‫اجتماعی‬ ‫دانشمندان‬‫ارت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نابرابری‬ ‫که‬ ‫اند‬‫توانایی‬ ،‫باطات‬
‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ،‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫داشتن‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افراد‬
‫می‬ ‫محدود‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫سیاسی‬ ‫فعالیت‬‫سازد‬.‫مردم‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫می‬ ‫کمک‬‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫بازا‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫کار‬ ‫ر‬.،‫همچنین‬
‫است‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اشکال‬ ‫همه‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫آموزش‬ ‫و‬‫کند‬.‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جدا‬‫فناوری‬ ،‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬
‫برا‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مردم‬ ‫ی‬‫قرار‬ ‫که‬ ‫سیاسی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آورد‬
‫کنند‬ ‫مشارکت‬ ‫بهتر‬ ،‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫محیط‬ ‫است‬.‫در‬ ‫تردیدها‬ ‫رشد‬ ‫هنگام‬
‫تصمیم‬‫گیری‬‫می‬ ‫مردم‬ ،‫سیاسی‬ ‫های‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫حیاتی‬ ‫چرخه‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫توانند‬‫باشند‬ ‫دخیل‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬.
‫مشارکتی‬ ‫فضاهای‬ ،‫اینرو‬ ‫از‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیاسی‬ ‫مباحث‬ ‫برای‬ ‫نوینی‬‫شود‬.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫می‬ ‫توانمند‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫همچنین‬‫پیدایش‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫مهم‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫سازد‬
‫گروه‬‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫سیاسی‬ ‫مشترک‬ ‫منافع‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫انجامد‬.‫فناوری‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬
‫ارت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫فضایی‬ ‫باطات‬‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫مهمی‬ ‫مصرفی‬ ‫های‬‫و‬ ‫شود‬
‫مصرف‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫سازد‬‫خود‬ ‫خانگی‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫راحتی‬
‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وجه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫درخواست‬.،‫دارد‬ ‫تجارت‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تأثیراتی‬ ‫ضمن‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫امکا‬‫کم‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ن‬‫اطالع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫قیمت‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نوین‬ ‫رسانی‬ICT‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬‫سازد‬.
‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫بدون‬ ،‫اینکه‬ ‫خالصه‬ICT‫گروه‬‫این‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫اختیار‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫این‬ ‫محروم‬ ‫های‬
‫فعالیت‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مشارکت‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬.‫علی‬ ،‫بنابراین‬‫مب‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫اولیه‬ ‫پتانسیل‬ ‫رغم‬‫نابرابری‬ ‫با‬ ‫ارزه‬
،‫مناطق‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫ببینیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫همچنان‬ ‫مسأله‬ ‫این‬ ،‫اجتماعی‬ICT‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫وضعیت‬
‫می‬ ‫بهتر‬‫بدتر‬ ‫مناطق‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬.
2-1-3‫رفت؟‬ ‫خواهد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫عاقبت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫آیا‬
‫با‬ ‫که‬ ‫جوانان‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫اینچنین‬ICT‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬‫شده‬‫عنوان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اند‬"‫بومیان‬
‫دیجیتالی‬"‫می‬ ‫شناخته‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫عادت‬ ً‫ا‬‫ذات‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ،‫شوند‬‫از‬ ‫ای‬
‫با‬ ‫زندگیشان‬ICT‫آموخته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬‫آنان‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫اصطالح‬ ‫و‬ ‫اند‬"‫دیجیتالی‬ ‫مهاجران‬"‫می‬ ‫گفته‬،‫شود‬
‫به‬‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫توانایی‬ ‫داشتن‬ ‫لحاظ‬‫با‬ICT‫دارند‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ،.‫می‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫جدیدی‬ ‫دیدگاه‬‫گوید‬
‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬.‫روجر‬ ‫نوآوری‬ ‫گسترش‬ ‫نظریه‬ ،‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫مطابق‬
(2003)‫می‬ ‫بیان‬ ‫چنین‬‫اولیه‬ ‫پذیرندگان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ICT‫می‬ ‫جا‬‫به‬ ،‫مانند‬‫هنوز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلیل‬
‫وجود‬‫نکرده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬‫نیاموخته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اند‬‫اند‬.‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫همچنین‬‫به‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ICT
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کمرنگ‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬.
‫یافته‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تجربی‬ ‫های‬‫آن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بومیان‬ ‫دهدکه‬‫و‬ ‫بومیان‬ ‫دوگانگی‬ ‫نظریه‬ ‫که‬ ‫طور‬
‫ن‬ ‫باال‬ ‫مهارت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫همگن‬ ،‫کرده‬ ‫مطرح‬ ‫مهاجران‬‫یستند‬.‫می‬ ‫نشان‬ ‫مطالعات‬ ‫این‬ ،‫بلکه‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫دهد‬
ICT‫می‬ ‫تفاوت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بومیان‬ ‫گروه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫عمدت‬‫کند‬.‫فرض‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫میان‬ ‫شکاف‬ ‫که‬ICT‫را‬ ‫آن‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫را‬
‫روز‬ ‫یک‬ ،‫دارند‬‫به‬‫است‬ ‫تردید‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ،‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬.‫پدیده‬ ‫چندبعدی‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫طبیعت‬
‫سیاست‬ ‫نگرانی‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بحث‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫که‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫دانشمندان‬ ‫و‬ ‫گذاران‬
‫است‬ ‫برانگیخته‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬.
3-1-3‫آیا‬ICT‫می‬ ‫بدتر‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫وضعیت‬‫بهت‬ ‫یا‬ ‫کند‬‫ر؟‬
‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫وقتی‬‫گروه‬ ‫های‬‫می‬ ‫محروم‬ ‫های‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ،‫نگریم‬‫گروه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫به‬ ‫کمتر‬ ‫دستیابی‬ ‫سطوح‬ ‫با‬ ‫های‬
ICT‫گروه‬ ‫همان‬‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫درآمد‬ ‫یا‬ ‫آموزش‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬.‫مطرح‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬
‫می‬‫چه‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫که‬ ‫شود‬‫من‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫درباره‬ ‫چیز‬،‫نابرابر‬ ‫توزیع‬ ‫با‬ ‫ناچیز‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ابع‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫جدید‬‫شود‬.‫ِیک‬‫د‬ ‫ون‬ ،‫سؤال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬(2006)‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫مشخصه‬
‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ثمربخش‬ ‫راهبرد‬ ‫یک‬‫دیجیتالی‬ ‫نابرابری‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ویژگی‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫می‬ ‫اشاره‬‫کند‬.
‫و‬ ‫بقا‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫نخست‬‫است‬ ‫ضروری‬ ‫افراد‬ ‫نفس‬ ‫حرمت‬.‫اساسی‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ،‫بنابراین‬
‫راولز‬ ‫جان‬ ‫که‬ ‫است‬(1971)‫است‬ ‫نموده‬ ‫توصیف‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬" :‫هر‬ ‫است‬ ‫مفروض‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬
‫کند‬ ‫طلب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خردمندی‬ ‫انسان‬."‫رسانه‬ ‫جایگزین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬‫سنتی‬ ‫های‬
(‫رسانه‬ ‫نظیر‬‫چاپی‬ ‫های‬)‫می‬‫به‬ ‫هم‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫حداقل‬ ‫ارزیابی‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫دشوار‬ ‫نظر‬‫ولی‬ ،‫نماید‬
‫کند‬ ‫مبارزه‬ ،‫سنتی‬ ‫بیسوادی‬ ‫همچون‬ ،‫هم‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بیسوادی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫جامعه‬.‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬
‫هست‬ ‫هم‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫وابسته‬.‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نقشی‬‫می‬ ‫ایفا‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫اطالعات‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫باارزشی‬‫تعیین‬ ،‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬‫به‬ ‫یا‬ ‫انجمن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫بالقوه‬ ‫قدرت‬ ‫کننده‬‫است‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬.‫در‬
‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫نهایت‬‫باشد‬ ‫مهارت‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬.‫می‬ ‫نشان‬ ‫مطالعات‬‫درخواست‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫و‬ ‫کنندگان‬
‫مهارت‬ ‫که‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫کاندیداهای‬‫به‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫های‬‫کارگیری‬ICT‫دارن‬‫از‬ ‫بهتر‬ ،‫د‬
ِ‫اندک‬ ِ‫ت‬‫مهار‬ ‫با‬ ‫کاندیداهای‬ICT‫هستند‬.‫حق‬ ،‫بنابراین‬‫مهارت‬ ‫الزحمه‬ICT‫درآمدی‬ ‫نابرابری‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫است‬.
‫هزینه‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫با‬،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫عظیم‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫های‬
‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫ناظران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ICT‫میان‬ ‫شکاف‬ ‫ناگزیر‬‫بی‬ ‫و‬ ‫اطالع‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬‫و‬ ‫ثروتمند‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫اطالع‬
‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فقیر‬‫کند‬.
4-1-3‫فصل‬ ‫مطالب‬ ‫رئوس‬
‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫درباره‬ ‫پژوهش‬‫گروه‬ ‫های‬‫نیز‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ،‫محروم‬ ‫های‬
‫میانجی‬ ‫اثربخشی‬‫گری‬‫نابرابری‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫نهادها‬ ‫های‬‫مر‬ ‫های‬‫با‬ ‫تبط‬ICT‫است‬ ‫خورده‬ ‫گره‬.‫بخش‬ ‫در‬
‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ،‫بعد‬‫به‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫پژوهش‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫عنوان‬‫در‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫گران‬
‫می‬ ‫عمل‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫پیرامون‬ ‫داریم‬ ‫بحثی‬ ،‫آن‬ ‫دنبال‬
‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬ ‫برای‬ ‫را‬‫کار‬‫بگیریم‬.‫می‬ ‫ارائه‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫از‬ ‫چارچوبی‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬‫کنیم‬
‫چشم‬ ‫که‬‫دقیق‬ ‫اندازی‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫ار‬ ‫تر‬‫دهد‬.‫می‬ ‫نشان‬ ،‫بعد‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫با‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهیم‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نابرابری‬ICT‫می‬ ‫روبرو‬‫نمونه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ابتکاراتی‬ ‫از‬ ‫هایی‬
‫پ‬‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫دیده‬‫می‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫کار‬‫کنیم‬.‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬
‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫حاکمیتی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مهاجرت‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫سوی‬‫پردازیم‬.
2-3‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬(‫توانایی‬)
1-2-3‫تئوری‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫عدالت‬ ‫های‬‫شود؟‬
‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫روشی‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫عدالت‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫اکثر‬‫در‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫اقدامات‬ ‫محوریت‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬
‫هستند‬ ‫متفاوت‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫برابری‬ ‫برقراری‬ ‫جهت‬.،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫کمونیست‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫ها‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫تساوی‬ ‫طرفداران‬ ،‫کنند‬ ‫توزیع‬ ‫یکسان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاالها‬ ‫کنند‬‫دستمزد‬1
‫کالسیک‬ ‫سودمندگرایان‬ ‫و‬ ،‫دارند‬ ‫برابر‬ ‫درآمد‬ ‫تقاضای‬2
‫دارند‬ ‫تکیه‬ ‫سودمندی‬ ‫برابری‬ ‫معیارهای‬ ‫بر‬.‫آمارتیا‬
‫سن‬(1992)‫هرگونه‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫برابری‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫تردید‬ ،‫رفاه‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫نوبل‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ ،
‫است‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫همیشه‬ ،‫برونداد‬ ‫یا‬ ‫منابع‬ ،‫توانایی‬.‫عوض‬ ‫در‬‫با‬ ‫باید‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫او‬ ،
1
income-egalitarians
2
classical utilitarians
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬.‫این‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫عملی‬ ‫مفاهیم‬
‫برای‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫آزادی‬ ‫گسترش‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ،‫هستند‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫که‬ ‫است‬
‫بر‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫ایشان‬.‫که‬ ‫همانطور‬Sen(1992)،‫کند‬ ‫می‬ ‫ادعا‬
‫قابلیت‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فضایی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫برابری‬ ‫اگر‬‫باشد‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫ها‬.
‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫طراحی‬ ،‫فردی‬ ‫رفاه‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫هنجاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬
‫فرمول‬‫بندی‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫تغییر‬ ‫پیشنهادات‬.‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ،‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫در‬
‫نظری‬ ‫مبنای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫محبوبیت‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫محققان‬ ‫میان‬ ‫در‬
‫م‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ملت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬‫ردم‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ،‫دارند‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫بهداشت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬.
‫تصویر‬1-3‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬(،‫آلکایر‬ ‫نظر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬2005)
2-2-3‫چیست؟‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬
‫شکل‬3.1‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫توانایی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬
‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫محیط‬‫است‬ ‫او‬ ‫شخصی‬.‫فرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیرساختی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬
‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ ‫این‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫توانایی‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫دارد‬.‫ها‬ ‫توانمندی‬ ‫مجموعه‬
‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫نوع‬ ‫برای‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬.‫ا‬ ‫واقعی‬ ‫نتایج‬‫ز‬
‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مهیا‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬‫تعیین‬ ،‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬
‫شود‬ ‫می‬.
‫ابزار‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫تفاوت‬ ‫ما‬(‫زیرساخت‬ ‫یا‬)‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،(‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬)‫واقعی‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬
(‫عملکرد‬ ‫یا‬)‫نش‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫مالک‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫خودرویی‬ ‫مثال‬ ‫با‬ ‫را‬‫می‬ ‫ان‬‫دهیم‬.‫و‬ ‫است‬ ‫زیرساخت‬ ‫خودرو‬ ‫این‬
‫می‬ ‫آن‬ ‫حرکت‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برخوردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ماشین‬ ‫آن‬ ‫دارنده‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬.‫حرکت‬
‫افراد‬ ‫ذاتی‬ ‫خصوصیات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫یکسان‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬(‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫جنس‬ ‫مانند‬)‫یا‬
‫خارجی‬ ‫شرایط‬(‫عموم‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫مانند‬‫اجتماعی‬ ‫هنجارهای‬ ‫یا‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ،‫ی‬)‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬.‫عنوان‬ ‫به‬
‫است‬ ‫محدودتر‬ ‫ماشین‬ ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ،‫باشد‬ ‫معلول‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬.‫سیاست‬ ‫یک‬ ‫اگر‬
‫ندهد‬ ‫رانندگی‬ ‫اجازه‬ ‫خاصی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫عمومی‬(‫قانونی‬ ‫سن‬ ‫زیر‬ ‫افراد‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬)‫فرد‬ ‫حرکت‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ،
‫گذارد‬ ‫نمی‬ ‫تأثیر‬.‫نها‬ ‫در‬‫مصاحبه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫شخص‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حرکت‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫یت‬
‫به‬ ،‫دارد‬ ‫فرد‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ،‫شود‬ ‫جدید‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دور‬ ‫شغلی‬
‫نه‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شغلی‬ ‫مصاحبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬.،‫بنابراین‬
‫مجموعه‬‫توانایی‬‫می‬ ،‫دارد‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫آزادی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫های‬‫دهد‬.‫چیزهایی‬ ‫و‬
‫شخصی‬ ‫ترجیحات‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫که‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫شان‬.
3-2-3‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬‫شود؟‬
‫توانای‬ ‫رویکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫کاربردی‬ ‫مفهوم‬‫ی‬Sen‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫سیاستگذاران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ،‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اقداماتی‬
‫دارند‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬.‫الزم‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫ارزش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هنجاری‬ ‫قضاوت‬ ‫شامل‬ ‫این‬
‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬‫است‬ ‫نتایج‬ ‫این‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مهمی‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫زندگی‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ،‫آموزش‬ ،‫سواد‬ ،‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫که‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫توانند‬.‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫نابرابری‬
‫اطالع‬،‫شغل‬ ‫یافتن‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫ارزشمند‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫ات‬
‫اجتماعی‬ ‫حمایت‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ،‫دولتی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫تحصیل‬
‫می‬ ‫محدود‬‫سازد‬.‫اروپا‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫سیاستگذاران‬ ،‫ارزش‬ ‫با‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫شروع‬
‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫مشارکت‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ابتکاراتی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬
‫می‬ ‫میسر‬‫سازد‬.‫تمرکز‬ ‫محدود‬ ‫توانایی‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫بر‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬
‫کرده‬‫کنند‬ ‫تبدیل‬ ‫توانمند‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیرساخت‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫اند‬.‫ما‬‫اروپا‬ ‫اقدامات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬
‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫ارائه‬ ‫بعد‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬.
‫خالصه‬
3-3‫چندبعدی‬ ‫مفهوم‬
1-3-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬
‫است‬ ‫آن‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫طبیعت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ‫پدیده‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬.‫بود‬ ‫بعدی‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫اگر‬
(‫به‬‫نه‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬)‫شکاف‬ ‫این‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬ ‫سیاسی‬ ‫اراده‬ ‫اگر‬ ‫و‬
‫می‬ ‫برطرف‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ،‫داشت‬ ‫وجود‬‫شد‬.‫تفکیک‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ،‫دیجیتالی‬.‫تع‬ ‫بر‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬‫تفکیک‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ریف‬
‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫دیجیتالی‬.‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نابرابری‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ICT‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫بین‬‫بردار‬
‫محروم‬ ‫و‬3
‫دارد‬ ‫اشاره‬.‫است‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫یک‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫تعریف‬ ‫این‬.‫طبق‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
‫نظر‬Selwyn(2004)‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سؤال‬ ‫چندین‬ ،‫گرایانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬‫از‬ ‫تر‬
‫بپردازیم‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نابرابری‬( :1)‫چیست‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫منظور‬(2)‫معنای‬
3
advantaged and disadvantaged groups
‫و‬ ،‫چیست‬ ‫دسترسی‬(3)‫چه‬‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫چیز‬‫می‬ ‫متمایز‬ ‫را‬ ‫محروم‬ ‫و‬ ‫بردار‬‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫سازد؟‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫بحث‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬.
2-3-3‫از‬ ‫منظور‬ICT‫چیست؟‬
‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫یک‬"‫دیجیتال‬"‫در‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫در‬
‫اصطالح‬ ،‫نتیجه‬ICT‫دارد‬ ‫اشاره‬.ICT‫رایانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫عمومی‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫ثابت‬ ‫چیز‬ ‫یک‬
‫میان‬ ،‫اینترنت‬ ،‫ها‬‫افزار‬4
‫فضای‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬
‫شود‬.‫چترواژه‬‫ی‬ICT‫نوآوری‬ ‫حیاتی‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫متغیر‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ICT‫است‬.‫اینکه‬ ،‫بنابراین‬
‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫آیا‬
‫معا‬ ،‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬‫دارد‬ ‫متفاوت‬ ‫بسیار‬ ‫نی‬.‫فناوری‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫تعیین‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارزشمند‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ICT‫بهره‬
‫است‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ،‫کند‬ ‫برداری‬.
‫تمرکز‬ ،‫بحث‬ ‫این‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫بالقوه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬‫پلتفرم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫فن‬ ‫های‬
‫آوری‬.‫مردم‬ ‫که‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ،‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫شود‬ ‫بررسی‬ ،‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬.‫منابع‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫وب‬ ‫مانند‬ ‫اینترنتی‬‫سا‬‫یت‬‫پلتفرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫میزبانی‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫مختلف‬ ‫های‬(‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫همراه‬ ‫های‬)‫دستگاه‬ ‫بجای‬ ‫محتوا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ،‫هستند‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬‫ها‬5
‫می‬‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫مرجع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬
‫باشد‬ ‫تر‬ ‫مفید‬(Selwyn2004.)‫باریک‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫ما‬ ،‫زیر‬ ‫در‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بینانه‬‫و‬
‫ارتباطات‬(ICT)‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬‫روش‬ ‫همه‬ ‫صورت‬‫اجازه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫های‬
‫می‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫دهد‬.‫نشان‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫این‬ ‫دهنده‬
‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫است‬(‫متغیر‬)‫نشان‬ ،‫است‬
‫است‬ ‫خاص‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬(‫به‬
‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬.)‫ویژگی‬ ،‫دادیم‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫های‬
‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬(‫جایگاهی‬ ‫کاالی‬ ،‫اولیه‬ ‫کاالی‬6
‫م‬ ‫منبع‬ ،‫هارت‬)‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬
‫شود‬ ‫برطرف‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬.
3-3-3‫چیست؟‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫می‬ ‫مربوط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬ ‫دوم‬ ‫ابهام‬‫اینکه‬ ‫به‬ ‫شود‬"‫دسترسی‬"‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫واقع‬
‫دارد‬ ‫اشاره‬.‫تعد‬ ‫بر‬ ‫عمدتا‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬‫دارای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫اد‬
‫داشتند‬ ‫تمرکز‬ ،‫بودند‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫رایانه‬.‫توجه‬ ‫و‬ ‫رفتند‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫محققان‬ ‫بعدها‬
‫شایستگی‬ ‫مفاهیم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬‫دیجیتالی‬ ‫های‬7
‫و‬
4
middleware
5
devices (‫ابزارها‬ ،‫)دستگاهها‬
6
positional good
7
digital competences
‫از‬ ‫واقعی‬ ‫استفاده‬ICT‫داشتند‬.،‫ادامه‬ ‫در‬‫ِیک‬‫د‬ ‫وان‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫ما‬(2006‫ص‬ ،224)‫کرده‬ ‫اقتباس‬‫یک‬ ‫و‬ ‫ایم‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫فرض‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫چارچوب‬
‫یک‬ ‫دسترسی‬"‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫روانی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫فرآیند‬. . .‫به‬ ‫در‬ ‫واحد‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬
‫خاص‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬".‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬ ،‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫مهارت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫ها‬8
‫استفاده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬9
‫می‬‫آید‬.‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫ما‬
‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫توضیح‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫علل‬ ‫و‬(‫شكل‬3.2.)
‫به‬ ‫مردم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ICT‫مو‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫جود‬
‫می‬ ‫مربوط‬ ‫آنها‬ ‫اهداف‬ ‫یا‬ ‫منافع‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تعیین‬‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شود‬.‫از‬ ‫بسیاری‬
‫نمی‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫مسن‬ ‫افراد‬‫را‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بینند‬
‫می‬ ‫پس‬‫ا‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ،‫زنند‬‫دانند‬ ‫می‬ ‫خطرناک‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫را‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫ینترنت‬.‫قیمت‬ ‫اگرچه‬
ICT‫ندارند‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫پول‬ ‫هنوز‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اما‬ ،‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬.
‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫اضطراب‬ ‫همچنین‬(‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ترس‬ ‫یا‬ ‫ناراحتی‬)‫تکنوفوبیا‬ ،10
(‫طو‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ترس‬‫ر‬
‫کلی‬)‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫انگیزه‬ ‫داشتن‬ ‫عدم‬ ‫توضیح‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬(‫دیک‬ ‫وان‬2006.)‫تجربه‬ ‫با‬ ‫موانع‬ ‫این‬ICT‫با‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬ ‫یا‬ ‫بیشتر‬ICT‫شده‬ ‫متولد‬‫به‬ ‫اند‬
‫نمی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬‫رود‬.‫تو‬ ‫باید‬ ‫شخصی‬ ‫تبدیلی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫این‬ ،‫عوض‬ ‫در‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫سط‬
‫شوند‬ ‫گرفته‬.
‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بر‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬.‫بر‬ ‫عمدتا‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫تحقیقات‬
‫یا‬ ‫دارند‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫افراد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ،‫داشتند‬ ‫تمرکز‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫روی‬
‫خیر‬.،‫گسترده‬ ‫تحقیقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫جنس‬ ‫و‬ ‫سن‬ ،‫تحصیالت‬ ،‫درآمد‬ ‫مانند‬ ‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬
‫می‬ ‫متمایز‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫افراد‬‫سازند‬.‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫همچنین‬
‫قرار‬ ‫تحلیل‬ ‫مورد‬ ‫مخابراتی‬ ‫ارتباطات‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ،‫جهانی‬
‫داده‬‫ان‬‫د‬.‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫غربی‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫برطرف‬ ‫تقریبا‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫شکاف‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬.‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ،‫بنابراین‬
‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫بخشیده‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫از‬
‫بهره‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬‫گردند‬ ‫مند‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬ICT‫بیشتر‬ ‫بسیار‬
‫اندازه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫وابسته‬‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫گیری‬ICT‫بسیار‬
‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫شکاف‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫برطرف‬ ،‫است‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ICT‫کافی‬‫های‬ ‫گروه‬ ‫تمام‬ ‫میان‬ ‫در‬
‫است‬ ‫تری‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ،‫جامعه‬.‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫میان‬-‫اقتصادی‬(‫باال‬ ‫تحصیالت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫مثال‬)‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬
‫فناور‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬.
8
skills access
9
usage access
10
technophobia
‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارزیابی‬ ‫اقدامات‬ICT‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬.‫دیک‬ ‫وان‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫ما‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬
(2006)‫اساسی‬ ‫مهارت‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ICT‫از‬ ‫کامل‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ICT‫تشخیص‬ ‫را‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬.‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫اول‬‫اشاره‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬
‫دارد‬.‫کردن‬ ‫باز‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫توانایی‬ ‫آزمایش‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مهارت‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫این‬
‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫مرورگر‬‫کرد‬ ‫ارزیابی‬ ،‫سایت‬.‫مهارت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫دوم‬
‫پیچیده‬‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تری‬‫ص‬‫ورت‬"‫به‬ ‫خاص‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ،‫جستجو‬ ‫توانایی‬‫دنبال‬
‫خاص‬ ‫سواالت‬"‫می‬ ‫تعریف‬‫شود‬.‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫توانایی‬ ‫این‬
‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫سؤال‬ ‫یک‬ ‫کاندید‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ICT‫خود‬
‫ر‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬‫بیابد‬ ‫ا‬.‫پیچیده‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫سوم‬‫است‬ ‫قبلی‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تری‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬"‫به‬ ‫خود‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫توانایی‬‫جای‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ،‫مناسب‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫شکل‬
‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬‫آن‬ ‫کاربستن‬"‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫شود‬(Wang et al.،2012.)‫م‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫معتقدیم‬ ‫ما‬‫فناوری‬ ‫هارت‬
‫مند‬ ‫بهره‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫تا‬ ‫شوند‬.
‫از‬ ‫واقعی‬ ‫استفاده‬ICT‫بهره‬ ‫برای‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فرآیند‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫گیری‬ICT
‫است‬.‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫چگونه‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫برخوردارند‬ ‫آزادی‬ICT
‫برخوردار‬ ‫باال‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫چه‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬
‫دریافت‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫چه‬ ‫و‬ ،‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باشند‬‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫آنکه‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫کننده‬،‫بپردازند‬ ‫مهم‬ ‫خدمات‬
‫کنند‬ ‫مشارکت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫فعاالنه‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬.
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫ذکرشده‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ICT‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬ ،.
‫است‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫بسیار‬ ،‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫همچون‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬.‫ها‬ ‫مهارت‬
‫هم‬‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫فردی‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫چنین‬.‫هستند‬ ‫دخیل‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫بنابراین‬.
‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفاده‬ ‫فرصت‬ ،‫کاربرد‬ ‫همچنین‬‫انگیزه‬ ‫ترتیب‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهد‬
‫می‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫تا‬ ‫یابند‬‫های‬ICT‫بب‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬‫رند‬.‫تنگاتنگ‬ ‫رابطه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬
‫بر‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ‫دانشمندان‬ ‫برای‬ ‫مراحل‬ ‫همه‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫بین‬
‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ،‫دارند‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬.
‫تصویر‬2-3‫دسترسی‬ ‫مراحل‬ICT
4-3-3‫چه‬‫گروه‬ ‫چیزی‬‫مح‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫روم‬‫ذینفع‬ ‫های‬(‫بهره‬‫بردار‬)‫می‬ ‫متمایز‬‫سازد؟‬
‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫تحلیل‬ ‫واحد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫محروم‬ ‫و‬ ‫بردار‬.‫در‬
‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مختلف‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫بررسی‬‫شود‬.‫فردی‬ ‫سطح‬-‫که‬
‫آن‬ ‫روی‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ‫بحث‬ ‫تمرکز‬‫است‬-‫اجتماعی‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬(‫تحصیالت‬ ،‫درآمد‬ ‫مانند‬)‫شناختی‬ ‫جمعیت‬ ‫عوامل‬ ‫یا‬
(‫سن‬ ،‫جنس‬ ‫مانند‬)‫کند‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫که‬.‫برخی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫پرداخته‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫محققان‬ ‫از‬‫اند‬.‫طور‬ ‫به‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫اغلب‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫خاص‬
‫می‬ ‫ناکام‬ ‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫این‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫ارتباطات‬‫سازد‬.‫پژوهش‬ ‫در‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کشورها‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ‫بسیار‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬(‫نوریس‬2001.)‫حالی‬ ‫در‬
‫که‬ICT‫تسهیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫کردن‬ ‫متحد‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫بالقوه‬ ‫توانایی‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫کردن‬
‫مشاهده‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ،‫دارد‬ ‫متقابل‬ ‫درک‬‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫نیافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫بین‬ ‫شده‬
‫به‬ICT‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ICT‫نابرابری‬ ‫اوضاع‬ ‫بیشتر‬‫می‬ ‫بدتر‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬‫بهتر‬ ‫تا‬ ‫کند‬.
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مفهوم‬ ‫تشریح‬ ‫با‬(ICT)‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بحث‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اکنون‬ ‫ما‬ ،
‫افراد‬ ‫برخی‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫عوامل‬(‫ماست‬ ‫تمرکز‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬)‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬
(ICT)‫کنن‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫بیشتر‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬‫نیستند‬ ‫اینچنین‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫د‬.‫مداخله‬ ‫عوامل‬ ‫درک‬ ‫با‬
‫سرمایه‬ ‫چارچوب‬ ،‫گر‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫ای‬Selwyn(2004)‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬
‫است‬ ‫گرفته‬.‫با‬ ‫افراد‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫کننده‬ ‫مشخص‬ ‫سرمایه‬ ‫مختلف‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫او‬ICT‫است‬.
‫بح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ث‬-‫است‬ ‫ارجح‬ ،‫شناختی‬ ‫جمعیت‬ ‫یا‬ ‫اقتصادی‬.‫تحقیقات‬
‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫اختالف‬ ‫تحصیل‬ ‫کم‬ ‫افراد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫کم‬ ‫افراد‬ ،‫سالمندان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫پیشین‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫معنادار‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬.‫تفا‬ ‫این‬‫ها‬ ‫وت‬
‫توسط‬Selwyn(2004)‫تفاوت‬ ‫با‬،‫دارند‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬.‫جمعیت‬ ‫عوامل‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ،‫شناختی‬
‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نابرابری‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫مقابله‬.
‫مشخص‬‫پیشران‬ ‫ترین‬‫تفاوت‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫اقتصادی‬ ‫ظرفیت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
‫هستند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬.‫کاهش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫چاپگرها‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫اتصاالت‬ ،‫کامپیوترها‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫وجودی‬ ‫با‬
‫کمبود‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ،‫هستند‬‫فرصت‬ ‫درک‬ ‫قابل‬‫کم‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ،‫استفاده‬ ‫های‬
‫شده‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫مسن‬ ‫و‬ ‫درآمد‬‫اند‬.‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫تواند‬
‫با‬ ‫تعامل‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ICT‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نباید‬ ،‫شود‬ ‫منجر‬.‫سرمایه‬ ‫همچنین‬
‫و‬ ‫اجتماعی‬‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است؛‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫مشارکت‬ ‫سازنده‬ ‫فرهنگی‬
‫نهادینه‬ ‫قابل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫قابل‬ ،‫خاص‬‫های‬ ‫مهارت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫شدن‬ICT‫هستند‬.
‫پیوس‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫جذب‬ ‫اطالعاتي‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫میزاني‬ ‫نشاندهنده‬ ‫فرهنگي‬ ‫سرمایه‬‫ته‬
‫اند‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ICT
‫دارای‬ ،‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درباره‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫خواندن‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خود‬
‫تجسم‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬‫یافته‬11
‫اند‬ ‫شده‬.‫استف‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬‫از‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫اده‬
‫معرض‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ،‫مجالت‬ ‫طریق‬ICT‫دارای‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬
‫عینیت‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬‫یافته‬12
‫هستند‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ICT‫به‬ ‫معتبر‬ ‫آموزش‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬
‫نهادینه‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫دارای‬ ،‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬‫شده‬13
‫هستند‬.‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اگرچه‬
‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ICT‫بهتر‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ،‫باشد‬ ‫ضروری‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬.‫بهره‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫بر‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫سطوحی‬ ،‫بنابراین‬
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬.
‫با‬ ‫موفق‬ ‫تعامل‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ICT‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫یعنی‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫با‬
‫افراد‬ ‫از‬(‫همسایگان‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ،‫خانواده‬ ‫اعضای‬)‫موسسات‬ ‫یا‬(‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫پشتیبانی‬ ،‫راهنما‬ ‫خطوط‬)‫با‬
‫در‬ ‫تخصص‬ICT.‫زمانی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬‫به‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اعضای‬ ‫که‬‫اشتراک‬
‫تبدیل‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫تخصص‬ ‫گذاشتن‬
‫شود‬.‫که‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫اهمیت‬Murdock(1996)‫می‬ ‫مشخص‬ ،‫داد‬ ‫انجام‬‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫خان‬ ‫استفاده‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫بررسی‬‫پرداخت‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫وارها‬:
‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫اعظم‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
‫بدهند‬ ‫عملی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫تشویق‬ ،‫مشاوره‬ ‫آنها‬ ‫به‬.‫یا‬ ‫هستند‬ ‫جدا‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ،‫برعکس‬
‫ص‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫حاشیه‬ ‫در‬‫مشکل‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫منفعت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫الحیت‬
‫بربخورند‬( .،‫ماردوک‬1996‫ص‬ ،273)
‫ظرفیت‬ ‫از‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫و‬ ‫توضیح‬ ،‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬ ‫های‬
‫مشارکت‬ ‫افزایش‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ،‫افراد‬ ‫مشارکت‬ ‫چگونگی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫جامعه‬ ‫در‬‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتی‬.‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫سرمایه‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫سیاستگذاران‬ ،‫بنابراین‬
‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬.
‫خالصه‬
4-3‫اروپا‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫ابداعات‬
1-4-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬
‫سال‬ ‫در‬2010‫حدود‬ ،30‫ها‬ ‫اروپایی‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫درصد‬-‫افراد‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫که‬،‫پایین‬ ‫درآمد‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ،‫مسن‬
‫بود‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫تحصیلکرده‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بیکار‬ ‫افراد‬-‫بودند‬ ‫نکرده‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫هنوز‬.‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬
‫اروپا‬ ‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫طرح‬ ‫هفت‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬2020،"‫دیجیتال‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬"‫برای‬ ‫را‬
11
embodied cultural capital
12
objectified cultural capital
13
institutionalized cultural capital
‫کمبود‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫بیان‬‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫ها‬.‫جامعه‬ ‫منافع‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫تأکید‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫دستورالعمل‬ ‫این‬
‫باشد‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫دیجیتالی‬.
‫مهارت‬ ‫یا‬ ‫سابقه‬ ‫باشد؛‬ ‫قیود‬ ‫از‬ ‫رهایی‬ ‫و‬ ‫توانمندسازی‬ ‫درباره‬ ‫باید‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مانع‬ ‫نباید‬ ‫ها‬
‫شود‬ ‫پتانسیل‬ ‫این‬( .‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬2010)
‫دستور‬ ‫این‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بنیادی‬ ‫اقدامات‬ ‫کار‬‫کند‬.‫به‬
‫امنیت‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ،‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬ ‫فقدان‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫نشان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫اروپا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫اختالف‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫اعتماد‬ ‫های‬.‫و‬ ‫امنیت‬
‫موانع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫عمده‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اعتماد‬
‫است‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫عمده‬.‫بهینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫سازی‬
‫ک‬ ‫تجهیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫به‬ ‫را‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫خانواده‬ ‫هر‬ ‫ردن‬
‫سال‬ ‫تا‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫با‬ ‫دسترسی‬2013‫سال‬ ‫تا‬ ‫سریع‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫حداقل‬ ‫کردن‬ ‫تجهیز‬ ‫و‬2020
‫می‬ ‫قرار‬‫دهد‬.‫مهارت‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫با‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫س‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارتقاء‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫واد‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫چگونگی‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سفارشی‬
‫می‬‫می‬ ‫میسر‬ ،‫پردازد‬‫شود‬.‫پیش‬ ‫به‬ ،‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بینی‬
‫فرهنگی‬ ‫محتوای‬ ‫دیجیتالی‬‫می‬ ‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫نگاری‬ ‫روزنامه‬ ،‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫پردازد‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫سریعتر‬
‫نماید‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتالی‬.
2-4-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫اروپا‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬
‫ح‬ ‫در‬‫مبارزه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اروپا‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬ ‫بلندپروازانه‬ ‫اهداف‬ ‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫الی‬
‫ای‬ ‫منطقه‬ ،‫ملی‬ ‫مقامات‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫شروع‬ ‫عمدتا‬ ،‫دارد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫با‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫و‬.‫نمونه‬ ً‫ال‬‫ذی‬‫ابت‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کاراتی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ،‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نابرابری‬.‫موارد‬
‫پورتال‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ePractice‫مشاهده‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬ ‫توسط‬ ‫که‬
‫برچسب‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫در‬ ‫ابتکاری‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫شکاف‬‫الکترونیکی‬ ‫زدایی‬14
‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
(http://www.epractice.eu/en/cases.)
‫کادر‬1-3
‫کادر‬2-3
14
eInclusion
‫کادر‬3-3
‫خالصه‬
5-3‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬
‫آموزش‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬‫و‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫تفریح‬ ،‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ،‫تجارت‬ ،‫دولت‬ ،‫اشتغال‬ ،‫پرورش‬.‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استدالل‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫مدیریت‬ ،‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫پیامدهای‬ ‫همچنین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.
1-5-3‫چگونه‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫گذارد؟‬
‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شهروندان‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ،‫سنتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬24‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫ساعت‬.‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬
‫د‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫مزایای‬‫شود‬ ‫برخوردار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫ر‬(‫فصل‬5‫ببینید‬ ‫را‬.)‫به‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫تنها‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
ICT‫مقوله‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دسترسی‬‫فرصت‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫هستند‬ ‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫تکنیکال‬ ‫های‬
‫بهره‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬‫شوند‬ ‫مند‬.‫عرضه‬ ‫سمت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پیامدهایی‬ ‫امر‬ ‫این‬‫و‬
‫دارد‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫تقاضای‬.
‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫عرضه‬ ‫جهت‬ ‫از‬،‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫آفالین‬ ‫تحویل‬ ‫کانال‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬
‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫پایه‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫مجاز‬ ‫دولتی‬ ‫مدیران‬ ‫زیرا‬
‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫جمعیت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬‫یابند‬ ‫دسترسی‬(‫فصل‬4‫ببینید‬ ‫را‬.)‫آنها‬ ،‫بنابراین‬
‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سنتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬
‫کنند‬ ‫حفظ‬ ،‫نیستند‬.‫کانال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫داشتن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬-‫آنالین‬ ‫و‬ ‫آفالین‬-‫از‬ ‫اغلب‬ ‫موازی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫کسب‬ ‫وری‬ ‫بهره‬‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫شده‬‫کاهد‬.‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫به‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫همه‬ ‫انتقال‬ ،‫هستند‬ ‫متکی‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫است‬ ‫ناکارآمد‬ ‫اقتصادی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬.‫مدیریت‬ ،‫عوض‬ ‫در‬‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫باید‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ً‫ا‬‫صرف‬
‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫زمانی‬
‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫فرایندهای‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬(‫بک‬‫آفیس‬)‫باقی‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫مانده‬(‫فصل‬5‫ببینید‬ ‫را‬.)
‫رابط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ،‫تقاضا‬ ‫جهت‬ ‫از‬‫بروندادهای‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫ه‬
‫دارند‬ ‫متفاوت‬.‫عمومی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬
‫زمان‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫از‬ ‫باالتری‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬
‫بهره‬ ‫هزینه‬ ‫و‬‫گردند‬ ‫مند‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ،‫بنابراین‬‫به‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫ند‬
‫کنند‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫دولتی‬ ‫دفاتر‬ ‫در‬ ‫انتظار‬ ‫جای‬.‫خدمات‬ ‫ادغام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫دارای‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫رقابتی‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫محتم‬ ،‫هستند‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫عمومی‬
‫با‬ ‫کمتر‬ ‫ارتباط‬‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫برخوردار‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬.،‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ،‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬.
2-5-3‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫سیاسی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چگونه‬‫گذارد؟‬
‫آفالی‬ ‫کانال‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫آنالین‬ ‫و‬ ‫ن‬
‫بسیار‬ ،‫سیاسی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫فرآیندهای‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ‫برآورد‬ ،‫شود‬ ‫کنترل‬ ‫عمومی‬
‫سخت‬‫است‬ ‫تر‬.‫نشست‬ ،‫عمومی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ،‫کند‬ ‫ظهور‬ ‫اینترنت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫شهری‬ ‫اجتماعات‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫گیری‬ ‫رای‬ ‫یا‬‫ابر‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫از‬
‫به‬‫بودند‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫درآوردن‬ ‫جنبش‬.‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫شهروندان‬ ‫امروزه‬.‫عنوان‬ ‫به‬
‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫مثال‬
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬.‫نابرا‬ ‫احتمالی‬ ‫پیامد‬ ‫یک‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫بری‬ICT،‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫در‬ ‫تأثیر‬.‫تحصیل‬ ‫افراد‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫هم‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ترویج‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬‫همچنان‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫عقیده‬
‫بای‬‫کنند‬ ‫اکتفا‬ ‫شهری‬ ‫اجتماعات‬ ‫سالن‬ ‫و‬ ‫انتخابات‬ ‫مانند‬ ‫سنتی‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫به‬ ‫د‬.‫ذکر‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫خود‬ ‫همتای‬ ‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫نقش‬ ،‫شد‬15
‫تأثیرگذار‬
‫باشد‬.‫ا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫شهروندان‬ ‫توانایی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫آن‬ ‫پردازشگر‬ ‫صرفا‬ ‫ینکه‬
‫است‬ ‫سیاسی‬ ‫قدرت‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫نابرابری‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫منبع‬ ‫نشانگر‬ ،‫باشند‬.
‫اخذ‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫نهادها‬ ‫یا‬ ‫سیاسی‬ ‫بازیگران‬ ‫هرگاه‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫صدای‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫قانونی‬ ‫تصمیمات‬‫گرفته‬ ‫نادیده‬
‫شود‬(‫نشود‬ ‫شنیده‬.)‫بیان‬ ‫احساسات‬ ‫به‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نباید‬ ‫سیاسی‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ،‫بنابراین‬‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫شده‬
‫جلسات‬ ‫مانند‬ ‫آفالین‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬ ،‫شوند‬ ‫متمرکز‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫نظرسنجی‬ ‫یا‬ ‫شهر‬ ‫تاالر‬‫است‬ ‫اکتساب‬ ‫قابل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬.
‫خ‬‫الصه‬
‫فصل‬ ‫خالصه‬
‫منابع‬
15
peer users
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم

Recomendados

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم von
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دومAidin Azari
82 views11 Folien
Mabani modiriat von
Mabani modiriatMabani modiriat
Mabani modiriatLampesht
262 views13 Folien
حقوق بشر دیجیتال von
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 views2 Folien
New microsoft power point presentation von
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationLampesht
506 views12 Folien
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم von
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارمAidin Azari
90 views15 Folien
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی von
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعیتحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعیHamed Azizi
4.2K views7 Folien

Más contenido relacionado

Similar a بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم

Presentation1 von
Presentation1Presentation1
Presentation1Lampesht
480 views20 Folien
Shahrvand electronik von
Shahrvand electronikShahrvand electronik
Shahrvand electronikhekmat saeideh
27 views26 Folien
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک von
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک abbas ahmadi
119 views27 Folien
کاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه‌های اجتماعی von
کاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه‌های اجتماعیکاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه‌های اجتماعی
کاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه‌های اجتماعیسید حمید حسینی
4.9K views49 Folien
22.pdf von
22.pdf22.pdf
22.pdfrezabahram313
3 views18 Folien
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) von
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
6 views3 Folien

Similar a بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم(20)

Presentation1 von Lampesht
Presentation1Presentation1
Presentation1
Lampesht480 views
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک von abbas ahmadi
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
abbas ahmadi119 views
کاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه‌های اجتماعی von سید حمید حسینی
کاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه‌های اجتماعیکاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه‌های اجتماعی
کاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه‌های اجتماعی
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) von Dr. Farideh Mashayekh
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین von abbas ahmadi
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلایندولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
abbas ahmadi27 views
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98 von HaMiD Fadaei
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
HaMiD Fadaei290 views
تکنولوژی و نوآوری برای ایجاد تغییرات اجتماعی مفاهیم و نظریه ها von Karvije - Afaridekar کارویژه
 تکنولوژی و نوآوری برای ایجاد تغییرات اجتماعی مفاهیم و نظریه ها تکنولوژی و نوآوری برای ایجاد تغییرات اجتماعی مفاهیم و نظریه ها
تکنولوژی و نوآوری برای ایجاد تغییرات اجتماعی مفاهیم و نظریه ها
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار von mehran sultany nezhad
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
بررسی کاربردها و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید von Hamed Azizi
بررسی کاربردها و چالش های کلان داده در تحلیل عقایدبررسی کاربردها و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید
بررسی کاربردها و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید
Hamed Azizi1.3K views

Más de Aidin Azari

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم von
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششمAidin Azari
154 views10 Folien
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجم von
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجمAidin Azari
96 views16 Folien
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول von
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولAidin Azari
155 views14 Folien
شهر هوشمند von
شهر هوشمندشهر هوشمند
شهر هوشمندAidin Azari
79 views19 Folien
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو von
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکوتحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکوAidin Azari
172 views25 Folien
بررسی زیرساخت‌های مرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،... von
بررسی زیرساخت‌هایمرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...بررسی زیرساخت‌هایمرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...
بررسی زیرساخت‌های مرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...Aidin Azari
210 views58 Folien

Más de Aidin Azari(13)

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم von Aidin Azari
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم
Aidin Azari154 views
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجم von Aidin Azari
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجم
Aidin Azari96 views
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول von Aidin Azari
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
Aidin Azari155 views
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو von Aidin Azari
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکوتحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو
Aidin Azari172 views
بررسی زیرساخت‌های مرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،... von Aidin Azari
بررسی زیرساخت‌هایمرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...بررسی زیرساخت‌هایمرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...
بررسی زیرساخت‌های مرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...
Aidin Azari210 views
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین von Aidin Azari
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاینمعرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین
Aidin Azari923 views
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجی von Aidin Azari
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجیتحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجی
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجی
Aidin Azari843 views
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجی von Aidin Azari
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجیارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجی
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجی
Aidin Azari960 views
آشنایی با کراس مارک von Aidin Azari
آشنایی با کراس مارکآشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارک
Aidin Azari4.6K views
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگو von Aidin Azari
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگوبررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگو
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگو
Aidin Azari1.3K views
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس von Aidin Azari
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوسمعرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
Aidin Azari2.9K views
معرفی دستورالعمل فراسکاتی von Aidin Azari
معرفی دستورالعمل فراسکاتیمعرفی دستورالعمل فراسکاتی
معرفی دستورالعمل فراسکاتی
Aidin Azari2.4K views

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم

 • 1. ‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چکیده‬ ‫علی‬‫پدیده‬ ،‫شهروندان‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫تردید‬ ‫بدون‬ ‫پتانسیل‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬‫محدودیت‬ ‫ترین‬‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫حاکمیتی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫انتقال‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬.‫می‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫برای‬ ‫مهم‬ ‫مسأله‬ ‫یک‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫پردازیم‬ ‫سیاست‬‫دولت‬ ‫در‬ ‫گذاران‬‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫های‬.‫به‬‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ،‫عالوه‬‫شود‬ ‫می‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫چندبعدی‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬‫سازد‬.‫فعالیت‬ ،‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫اروپا‬ ‫در‬ ‫کنونی‬ ‫های‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬‫شکاف‬ ‫این‬ ‫بردن‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬.‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬. ‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ 1-3‫مقدمه‬ 1-1-3‫دارد؟‬ ‫اهمیت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چرا‬ ‫دریافته‬ ‫اجتماعی‬ ‫دانشمندان‬‫ارت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نابرابری‬ ‫که‬ ‫اند‬‫توانایی‬ ،‫باطات‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ،‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫داشتن‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫سیاسی‬ ‫فعالیت‬‫سازد‬.‫مردم‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫بازا‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫کار‬ ‫ر‬.،‫همچنین‬ ‫است‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اشکال‬ ‫همه‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫آموزش‬ ‫و‬‫کند‬.‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جدا‬‫فناوری‬ ،‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬ ‫برا‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مردم‬ ‫ی‬‫قرار‬ ‫که‬ ‫سیاسی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آورد‬ ‫کنند‬ ‫مشارکت‬ ‫بهتر‬ ،‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫محیط‬ ‫است‬.‫در‬ ‫تردیدها‬ ‫رشد‬ ‫هنگام‬ ‫تصمیم‬‫گیری‬‫می‬ ‫مردم‬ ،‫سیاسی‬ ‫های‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫حیاتی‬ ‫چرخه‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫توانند‬‫باشند‬ ‫دخیل‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬. ‫مشارکتی‬ ‫فضاهای‬ ،‫اینرو‬ ‫از‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیاسی‬ ‫مباحث‬ ‫برای‬ ‫نوینی‬‫شود‬.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫می‬ ‫توانمند‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫همچنین‬‫پیدایش‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫مهم‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫گروه‬‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫سیاسی‬ ‫مشترک‬ ‫منافع‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫انجامد‬.‫فناوری‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ارت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫فضایی‬ ‫باطات‬‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫مهمی‬ ‫مصرفی‬ ‫های‬‫و‬ ‫شود‬
 • 2. ‫مصرف‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫سازد‬‫خود‬ ‫خانگی‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وجه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫درخواست‬.،‫دارد‬ ‫تجارت‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تأثیراتی‬ ‫ضمن‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امکا‬‫کم‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ن‬‫اطالع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫قیمت‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نوین‬ ‫رسانی‬ICT‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬‫سازد‬. ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫بدون‬ ،‫اینکه‬ ‫خالصه‬ICT‫گروه‬‫این‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫اختیار‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫این‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مشارکت‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬.‫علی‬ ،‫بنابراین‬‫مب‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫اولیه‬ ‫پتانسیل‬ ‫رغم‬‫نابرابری‬ ‫با‬ ‫ارزه‬ ،‫مناطق‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫ببینیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫همچنان‬ ‫مسأله‬ ‫این‬ ،‫اجتماعی‬ICT‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫وضعیت‬ ‫می‬ ‫بهتر‬‫بدتر‬ ‫مناطق‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬. 2-1-3‫رفت؟‬ ‫خواهد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫عاقبت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫آیا‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫جوانان‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫اینچنین‬ICT‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬‫شده‬‫عنوان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اند‬"‫بومیان‬ ‫دیجیتالی‬"‫می‬ ‫شناخته‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫عادت‬ ً‫ا‬‫ذات‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ،‫شوند‬‫از‬ ‫ای‬ ‫با‬ ‫زندگیشان‬ICT‫آموخته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬‫آنان‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫اصطالح‬ ‫و‬ ‫اند‬"‫دیجیتالی‬ ‫مهاجران‬"‫می‬ ‫گفته‬،‫شود‬ ‫به‬‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫توانایی‬ ‫داشتن‬ ‫لحاظ‬‫با‬ICT‫دارند‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ،.‫می‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫جدیدی‬ ‫دیدگاه‬‫گوید‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬.‫روجر‬ ‫نوآوری‬ ‫گسترش‬ ‫نظریه‬ ،‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫مطابق‬ (2003)‫می‬ ‫بیان‬ ‫چنین‬‫اولیه‬ ‫پذیرندگان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ICT‫می‬ ‫جا‬‫به‬ ،‫مانند‬‫هنوز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫وجود‬‫نکرده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬‫نیاموخته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اند‬‫اند‬.‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫همچنین‬‫به‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ICT ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کمرنگ‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬. ‫یافته‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تجربی‬ ‫های‬‫آن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بومیان‬ ‫دهدکه‬‫و‬ ‫بومیان‬ ‫دوگانگی‬ ‫نظریه‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫ن‬ ‫باال‬ ‫مهارت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫همگن‬ ،‫کرده‬ ‫مطرح‬ ‫مهاجران‬‫یستند‬.‫می‬ ‫نشان‬ ‫مطالعات‬ ‫این‬ ،‫بلکه‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ICT‫می‬ ‫تفاوت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بومیان‬ ‫گروه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫عمدت‬‫کند‬.‫فرض‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫میان‬ ‫شکاف‬ ‫که‬ICT‫را‬ ‫آن‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ،‫دارند‬‫به‬‫است‬ ‫تردید‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ،‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬.‫پدیده‬ ‫چندبعدی‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫طبیعت‬ ‫سیاست‬ ‫نگرانی‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بحث‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫که‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫دانشمندان‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫است‬ ‫برانگیخته‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬. 3-1-3‫آیا‬ICT‫می‬ ‫بدتر‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫وضعیت‬‫بهت‬ ‫یا‬ ‫کند‬‫ر؟‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫وقتی‬‫گروه‬ ‫های‬‫می‬ ‫محروم‬ ‫های‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ،‫نگریم‬‫گروه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫به‬ ‫کمتر‬ ‫دستیابی‬ ‫سطوح‬ ‫با‬ ‫های‬ ICT‫گروه‬ ‫همان‬‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫درآمد‬ ‫یا‬ ‫آموزش‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬.‫مطرح‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬ ‫می‬‫چه‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫که‬ ‫شود‬‫من‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫درباره‬ ‫چیز‬،‫نابرابر‬ ‫توزیع‬ ‫با‬ ‫ناچیز‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ابع‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫جدید‬‫شود‬.‫ِیک‬‫د‬ ‫ون‬ ،‫سؤال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬(2006)‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫مشخصه‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ثمربخش‬ ‫راهبرد‬ ‫یک‬‫دیجیتالی‬ ‫نابرابری‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ویژگی‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬‫کند‬. ‫و‬ ‫بقا‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫نخست‬‫است‬ ‫ضروری‬ ‫افراد‬ ‫نفس‬ ‫حرمت‬.‫اساسی‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ،‫بنابراین‬ ‫راولز‬ ‫جان‬ ‫که‬ ‫است‬(1971)‫است‬ ‫نموده‬ ‫توصیف‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬" :‫هر‬ ‫است‬ ‫مفروض‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬
 • 3. ‫کند‬ ‫طلب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خردمندی‬ ‫انسان‬."‫رسانه‬ ‫جایگزین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬‫سنتی‬ ‫های‬ (‫رسانه‬ ‫نظیر‬‫چاپی‬ ‫های‬)‫می‬‫به‬ ‫هم‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫حداقل‬ ‫ارزیابی‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫دشوار‬ ‫نظر‬‫ولی‬ ،‫نماید‬ ‫کند‬ ‫مبارزه‬ ،‫سنتی‬ ‫بیسوادی‬ ‫همچون‬ ،‫هم‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بیسوادی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫جامعه‬.‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫وابسته‬.‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نقشی‬‫می‬ ‫ایفا‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫اطالعات‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫باارزشی‬‫تعیین‬ ،‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬‫به‬ ‫یا‬ ‫انجمن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫بالقوه‬ ‫قدرت‬ ‫کننده‬‫است‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬.‫در‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫نهایت‬‫باشد‬ ‫مهارت‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬.‫می‬ ‫نشان‬ ‫مطالعات‬‫درخواست‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫کاندیداهای‬‫به‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫های‬‫کارگیری‬ICT‫دارن‬‫از‬ ‫بهتر‬ ،‫د‬ ِ‫اندک‬ ِ‫ت‬‫مهار‬ ‫با‬ ‫کاندیداهای‬ICT‫هستند‬.‫حق‬ ،‫بنابراین‬‫مهارت‬ ‫الزحمه‬ICT‫درآمدی‬ ‫نابرابری‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫است‬. ‫هزینه‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫با‬،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫عظیم‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫ناظران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ICT‫میان‬ ‫شکاف‬ ‫ناگزیر‬‫بی‬ ‫و‬ ‫اطالع‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬‫و‬ ‫ثروتمند‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫اطالع‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فقیر‬‫کند‬. 4-1-3‫فصل‬ ‫مطالب‬ ‫رئوس‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫درباره‬ ‫پژوهش‬‫گروه‬ ‫های‬‫نیز‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ،‫محروم‬ ‫های‬ ‫میانجی‬ ‫اثربخشی‬‫گری‬‫نابرابری‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫نهادها‬ ‫های‬‫مر‬ ‫های‬‫با‬ ‫تبط‬ICT‫است‬ ‫خورده‬ ‫گره‬.‫بخش‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ،‫بعد‬‫به‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫پژوهش‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫عنوان‬‫در‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫پیرامون‬ ‫داریم‬ ‫بحثی‬ ،‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬ ‫برای‬ ‫را‬‫کار‬‫بگیریم‬.‫می‬ ‫ارائه‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫از‬ ‫چارچوبی‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬‫کنیم‬ ‫چشم‬ ‫که‬‫دقیق‬ ‫اندازی‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫ار‬ ‫تر‬‫دهد‬.‫می‬ ‫نشان‬ ،‫بعد‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫با‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نابرابری‬ICT‫می‬ ‫روبرو‬‫نمونه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ابتکاراتی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫پ‬‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫دیده‬‫می‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫کار‬‫کنیم‬.‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫حاکمیتی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مهاجرت‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫سوی‬‫پردازیم‬. 2-3‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬(‫توانایی‬) 1-2-3‫تئوری‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫عدالت‬ ‫های‬‫شود؟‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫روشی‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫عدالت‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫اکثر‬‫در‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫اقدامات‬ ‫محوریت‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫هستند‬ ‫متفاوت‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫برابری‬ ‫برقراری‬ ‫جهت‬.،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کمونیست‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫ها‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫تساوی‬ ‫طرفداران‬ ،‫کنند‬ ‫توزیع‬ ‫یکسان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاالها‬ ‫کنند‬‫دستمزد‬1 ‫کالسیک‬ ‫سودمندگرایان‬ ‫و‬ ،‫دارند‬ ‫برابر‬ ‫درآمد‬ ‫تقاضای‬2 ‫دارند‬ ‫تکیه‬ ‫سودمندی‬ ‫برابری‬ ‫معیارهای‬ ‫بر‬.‫آمارتیا‬ ‫سن‬(1992)‫هرگونه‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫برابری‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫تردید‬ ،‫رفاه‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫نوبل‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ ، ‫است‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫همیشه‬ ،‫برونداد‬ ‫یا‬ ‫منابع‬ ،‫توانایی‬.‫عوض‬ ‫در‬‫با‬ ‫باید‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫او‬ ، 1 income-egalitarians 2 classical utilitarians
 • 4. ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬.‫این‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫عملی‬ ‫مفاهیم‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫آزادی‬ ‫گسترش‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ،‫هستند‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫ایشان‬.‫که‬ ‫همانطور‬Sen(1992)،‫کند‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫قابلیت‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فضایی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫برابری‬ ‫اگر‬‫باشد‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫ها‬. ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫طراحی‬ ،‫فردی‬ ‫رفاه‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫هنجاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫فرمول‬‫بندی‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫تغییر‬ ‫پیشنهادات‬.‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ،‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫نظری‬ ‫مبنای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫محبوبیت‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫محققان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ملت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬‫ردم‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ،‫دارند‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫بهداشت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬. ‫تصویر‬1-3‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬(،‫آلکایر‬ ‫نظر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬2005) 2-2-3‫چیست؟‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫شکل‬3.1‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫توانایی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫محیط‬‫است‬ ‫او‬ ‫شخصی‬.‫فرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیرساختی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ ‫این‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫توانایی‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫دارد‬.‫ها‬ ‫توانمندی‬ ‫مجموعه‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫نوع‬ ‫برای‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬.‫ا‬ ‫واقعی‬ ‫نتایج‬‫ز‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مهیا‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬‫تعیین‬ ،‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫ابزار‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫تفاوت‬ ‫ما‬(‫زیرساخت‬ ‫یا‬)‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،(‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬)‫واقعی‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ (‫عملکرد‬ ‫یا‬)‫نش‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫مالک‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫خودرویی‬ ‫مثال‬ ‫با‬ ‫را‬‫می‬ ‫ان‬‫دهیم‬.‫و‬ ‫است‬ ‫زیرساخت‬ ‫خودرو‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫حرکت‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برخوردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ماشین‬ ‫آن‬ ‫دارنده‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬.‫حرکت‬ ‫افراد‬ ‫ذاتی‬ ‫خصوصیات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫یکسان‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬(‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫جنس‬ ‫مانند‬)‫یا‬ ‫خارجی‬ ‫شرایط‬(‫عموم‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫مانند‬‫اجتماعی‬ ‫هنجارهای‬ ‫یا‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ،‫ی‬)‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬.‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫محدودتر‬ ‫ماشین‬ ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ،‫باشد‬ ‫معلول‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬.‫سیاست‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫ندهد‬ ‫رانندگی‬ ‫اجازه‬ ‫خاصی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫عمومی‬(‫قانونی‬ ‫سن‬ ‫زیر‬ ‫افراد‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬)‫فرد‬ ‫حرکت‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ، ‫گذارد‬ ‫نمی‬ ‫تأثیر‬.‫نها‬ ‫در‬‫مصاحبه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫شخص‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حرکت‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫یت‬ ‫به‬ ،‫دارد‬ ‫فرد‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ،‫شود‬ ‫جدید‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دور‬ ‫شغلی‬
 • 5. ‫نه‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شغلی‬ ‫مصاحبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬.،‫بنابراین‬ ‫مجموعه‬‫توانایی‬‫می‬ ،‫دارد‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫آزادی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫های‬‫دهد‬.‫چیزهایی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫ترجیحات‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫که‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫شان‬. 3-2-3‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬‫شود؟‬ ‫توانای‬ ‫رویکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫کاربردی‬ ‫مفهوم‬‫ی‬Sen‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫سیاستگذاران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ،‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اقداماتی‬ ‫دارند‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬.‫الزم‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫ارزش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هنجاری‬ ‫قضاوت‬ ‫شامل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬‫است‬ ‫نتایج‬ ‫این‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مهمی‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫زندگی‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ،‫آموزش‬ ،‫سواد‬ ،‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫توانند‬.‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫نابرابری‬ ‫اطالع‬،‫شغل‬ ‫یافتن‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫ارزشمند‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫اجتماعی‬ ‫حمایت‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ،‫دولتی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫تحصیل‬ ‫می‬ ‫محدود‬‫سازد‬.‫اروپا‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫سیاستگذاران‬ ،‫ارزش‬ ‫با‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫شروع‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫مشارکت‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ابتکاراتی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫میسر‬‫سازد‬.‫تمرکز‬ ‫محدود‬ ‫توانایی‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫بر‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کرده‬‫کنند‬ ‫تبدیل‬ ‫توانمند‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیرساخت‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫اند‬.‫ما‬‫اروپا‬ ‫اقدامات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫ارائه‬ ‫بعد‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬. ‫خالصه‬ 3-3‫چندبعدی‬ ‫مفهوم‬ 1-3-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫طبیعت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ‫پدیده‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬.‫بود‬ ‫بعدی‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫اگر‬ (‫به‬‫نه‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬)‫شکاف‬ ‫این‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬ ‫سیاسی‬ ‫اراده‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫برطرف‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ،‫داشت‬ ‫وجود‬‫شد‬.‫تفکیک‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ،‫دیجیتالی‬.‫تع‬ ‫بر‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬‫تفکیک‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ریف‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫دیجیتالی‬.‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نابرابری‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ICT‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫بین‬‫بردار‬ ‫محروم‬ ‫و‬3 ‫دارد‬ ‫اشاره‬.‫است‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫یک‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫تعریف‬ ‫این‬.‫طبق‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نظر‬Selwyn(2004)‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سؤال‬ ‫چندین‬ ،‫گرایانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬‫از‬ ‫تر‬ ‫بپردازیم‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نابرابری‬( :1)‫چیست‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫منظور‬(2)‫معنای‬ 3 advantaged and disadvantaged groups
 • 6. ‫و‬ ،‫چیست‬ ‫دسترسی‬(3)‫چه‬‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫چیز‬‫می‬ ‫متمایز‬ ‫را‬ ‫محروم‬ ‫و‬ ‫بردار‬‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫سازد؟‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بحث‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬. 2-3-3‫از‬ ‫منظور‬ICT‫چیست؟‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫یک‬"‫دیجیتال‬"‫در‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫در‬ ‫اصطالح‬ ،‫نتیجه‬ICT‫دارد‬ ‫اشاره‬.ICT‫رایانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫عمومی‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫ثابت‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ،‫اینترنت‬ ،‫ها‬‫افزار‬4 ‫فضای‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫شود‬.‫چترواژه‬‫ی‬ICT‫نوآوری‬ ‫حیاتی‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫متغیر‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ICT‫است‬.‫اینکه‬ ،‫بنابراین‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫آیا‬ ‫معا‬ ،‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬‫دارد‬ ‫متفاوت‬ ‫بسیار‬ ‫نی‬.‫فناوری‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫تعیین‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارزشمند‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ICT‫بهره‬ ‫است‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ،‫کند‬ ‫برداری‬. ‫تمرکز‬ ،‫بحث‬ ‫این‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫بالقوه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬‫پلتفرم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫فن‬ ‫های‬ ‫آوری‬.‫مردم‬ ‫که‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ،‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬ ،‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬.‫منابع‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫وب‬ ‫مانند‬ ‫اینترنتی‬‫سا‬‫یت‬‫پلتفرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫میزبانی‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫مختلف‬ ‫های‬(‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همراه‬ ‫های‬)‫دستگاه‬ ‫بجای‬ ‫محتوا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ،‫هستند‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬‫ها‬5 ‫می‬‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫مرجع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫باشد‬ ‫تر‬ ‫مفید‬(Selwyn2004.)‫باریک‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫ما‬ ،‫زیر‬ ‫در‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بینانه‬‫و‬ ‫ارتباطات‬(ICT)‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬‫روش‬ ‫همه‬ ‫صورت‬‫اجازه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫دهد‬.‫نشان‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫این‬ ‫دهنده‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫است‬(‫متغیر‬)‫نشان‬ ،‫است‬ ‫است‬ ‫خاص‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬(‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬.)‫ویژگی‬ ،‫دادیم‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫های‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬(‫جایگاهی‬ ‫کاالی‬ ،‫اولیه‬ ‫کاالی‬6 ‫م‬ ‫منبع‬ ،‫هارت‬)‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫شود‬ ‫برطرف‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬. 3-3-3‫چیست؟‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬ ‫دوم‬ ‫ابهام‬‫اینکه‬ ‫به‬ ‫شود‬"‫دسترسی‬"‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬.‫تعد‬ ‫بر‬ ‫عمدتا‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬‫دارای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫داشتند‬ ‫تمرکز‬ ،‫بودند‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫رایانه‬.‫توجه‬ ‫و‬ ‫رفتند‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫محققان‬ ‫بعدها‬ ‫شایستگی‬ ‫مفاهیم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬‫دیجیتالی‬ ‫های‬7 ‫و‬ 4 middleware 5 devices (‫ابزارها‬ ،‫)دستگاهها‬ 6 positional good 7 digital competences
 • 7. ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫استفاده‬ICT‫داشتند‬.،‫ادامه‬ ‫در‬‫ِیک‬‫د‬ ‫وان‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫ما‬(2006‫ص‬ ،224)‫کرده‬ ‫اقتباس‬‫یک‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫فرض‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫دسترسی‬"‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫روانی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫فرآیند‬. . .‫به‬ ‫در‬ ‫واحد‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫خاص‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬".‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬ ،‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫ها‬8 ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬9 ‫می‬‫آید‬.‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫ما‬ ‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫توضیح‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫علل‬ ‫و‬(‫شكل‬3.2.) ‫به‬ ‫مردم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ICT‫مو‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫جود‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫آنها‬ ‫اهداف‬ ‫یا‬ ‫منافع‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تعیین‬‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شود‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نمی‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫مسن‬ ‫افراد‬‫را‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫پس‬‫ا‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ،‫زنند‬‫دانند‬ ‫می‬ ‫خطرناک‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫را‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫ینترنت‬.‫قیمت‬ ‫اگرچه‬ ICT‫ندارند‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫پول‬ ‫هنوز‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اما‬ ،‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬. ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫اضطراب‬ ‫همچنین‬(‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ترس‬ ‫یا‬ ‫ناراحتی‬)‫تکنوفوبیا‬ ،10 (‫طو‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ترس‬‫ر‬ ‫کلی‬)‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫انگیزه‬ ‫داشتن‬ ‫عدم‬ ‫توضیح‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬(‫دیک‬ ‫وان‬2006.)‫تجربه‬ ‫با‬ ‫موانع‬ ‫این‬ICT‫با‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬ ‫یا‬ ‫بیشتر‬ICT‫شده‬ ‫متولد‬‫به‬ ‫اند‬ ‫نمی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬‫رود‬.‫تو‬ ‫باید‬ ‫شخصی‬ ‫تبدیلی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫این‬ ،‫عوض‬ ‫در‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫سط‬ ‫شوند‬ ‫گرفته‬. ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بر‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬.‫بر‬ ‫عمدتا‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫تحقیقات‬ ‫یا‬ ‫دارند‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫افراد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ،‫داشتند‬ ‫تمرکز‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫روی‬ ‫خیر‬.،‫گسترده‬ ‫تحقیقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫جنس‬ ‫و‬ ‫سن‬ ،‫تحصیالت‬ ،‫درآمد‬ ‫مانند‬ ‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬ ‫می‬ ‫متمایز‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫افراد‬‫سازند‬.‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫همچنین‬ ‫قرار‬ ‫تحلیل‬ ‫مورد‬ ‫مخابراتی‬ ‫ارتباطات‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ،‫جهانی‬ ‫داده‬‫ان‬‫د‬.‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫غربی‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫برطرف‬ ‫تقریبا‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫شکاف‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬.‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ،‫بنابراین‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫بخشیده‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫از‬ ‫بهره‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬‫گردند‬ ‫مند‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬ICT‫بیشتر‬ ‫بسیار‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫وابسته‬‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫گیری‬ICT‫بسیار‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫شکاف‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫برطرف‬ ،‫است‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ICT‫کافی‬‫های‬ ‫گروه‬ ‫تمام‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫تری‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ،‫جامعه‬.‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫میان‬-‫اقتصادی‬(‫باال‬ ‫تحصیالت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫مثال‬)‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫فناور‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬. 8 skills access 9 usage access 10 technophobia
 • 8. ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارزیابی‬ ‫اقدامات‬ICT‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬.‫دیک‬ ‫وان‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫ما‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ (2006)‫اساسی‬ ‫مهارت‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ICT‫از‬ ‫کامل‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ICT‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬.‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫اول‬‫اشاره‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دارد‬.‫کردن‬ ‫باز‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫توانایی‬ ‫آزمایش‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مهارت‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫این‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫مرورگر‬‫کرد‬ ‫ارزیابی‬ ،‫سایت‬.‫مهارت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫دوم‬ ‫پیچیده‬‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تری‬‫ص‬‫ورت‬"‫به‬ ‫خاص‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ،‫جستجو‬ ‫توانایی‬‫دنبال‬ ‫خاص‬ ‫سواالت‬"‫می‬ ‫تعریف‬‫شود‬.‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫توانایی‬ ‫این‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫سؤال‬ ‫یک‬ ‫کاندید‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ICT‫خود‬ ‫ر‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬‫بیابد‬ ‫ا‬.‫پیچیده‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫سوم‬‫است‬ ‫قبلی‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬"‫به‬ ‫خود‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫توانایی‬‫جای‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ،‫مناسب‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬‫آن‬ ‫کاربستن‬"‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫شود‬(Wang et al.،2012.)‫م‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫معتقدیم‬ ‫ما‬‫فناوری‬ ‫هارت‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫تا‬ ‫شوند‬. ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫استفاده‬ICT‫بهره‬ ‫برای‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فرآیند‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫گیری‬ICT ‫است‬.‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫چگونه‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫برخوردارند‬ ‫آزادی‬ICT ‫برخوردار‬ ‫باال‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫چه‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫دریافت‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫چه‬ ‫و‬ ،‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باشند‬‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫آنکه‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫کننده‬،‫بپردازند‬ ‫مهم‬ ‫خدمات‬ ‫کنند‬ ‫مشارکت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫فعاالنه‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬. ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫ذکرشده‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ICT‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬ ،. ‫است‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫بسیار‬ ،‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫همچون‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬.‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫هم‬‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫فردی‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫چنین‬.‫هستند‬ ‫دخیل‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫بنابراین‬. ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفاده‬ ‫فرصت‬ ،‫کاربرد‬ ‫همچنین‬‫انگیزه‬ ‫ترتیب‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫تا‬ ‫یابند‬‫های‬ICT‫بب‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬‫رند‬.‫تنگاتنگ‬ ‫رابطه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ‫دانشمندان‬ ‫برای‬ ‫مراحل‬ ‫همه‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ،‫دارند‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬. ‫تصویر‬2-3‫دسترسی‬ ‫مراحل‬ICT 4-3-3‫چه‬‫گروه‬ ‫چیزی‬‫مح‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫روم‬‫ذینفع‬ ‫های‬(‫بهره‬‫بردار‬)‫می‬ ‫متمایز‬‫سازد؟‬
 • 9. ‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫تحلیل‬ ‫واحد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫محروم‬ ‫و‬ ‫بردار‬.‫در‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مختلف‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫بررسی‬‫شود‬.‫فردی‬ ‫سطح‬-‫که‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ‫بحث‬ ‫تمرکز‬‫است‬-‫اجتماعی‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬(‫تحصیالت‬ ،‫درآمد‬ ‫مانند‬)‫شناختی‬ ‫جمعیت‬ ‫عوامل‬ ‫یا‬ (‫سن‬ ،‫جنس‬ ‫مانند‬)‫کند‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫که‬.‫برخی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫پرداخته‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫محققان‬ ‫از‬‫اند‬.‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫اغلب‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫خاص‬ ‫می‬ ‫ناکام‬ ‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫این‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫ارتباطات‬‫سازد‬.‫پژوهش‬ ‫در‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کشورها‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ‫بسیار‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬(‫نوریس‬2001.)‫حالی‬ ‫در‬ ‫که‬ICT‫تسهیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫کردن‬ ‫متحد‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫بالقوه‬ ‫توانایی‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫کردن‬ ‫مشاهده‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ،‫دارد‬ ‫متقابل‬ ‫درک‬‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫نیافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫به‬ICT‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ICT‫نابرابری‬ ‫اوضاع‬ ‫بیشتر‬‫می‬ ‫بدتر‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬‫بهتر‬ ‫تا‬ ‫کند‬. ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مفهوم‬ ‫تشریح‬ ‫با‬(ICT)‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بحث‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اکنون‬ ‫ما‬ ، ‫افراد‬ ‫برخی‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫عوامل‬(‫ماست‬ ‫تمرکز‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬)‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ (ICT)‫کنن‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫بیشتر‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬‫نیستند‬ ‫اینچنین‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫د‬.‫مداخله‬ ‫عوامل‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫سرمایه‬ ‫چارچوب‬ ،‫گر‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫ای‬Selwyn(2004)‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫است‬ ‫گرفته‬.‫با‬ ‫افراد‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫کننده‬ ‫مشخص‬ ‫سرمایه‬ ‫مختلف‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫او‬ICT‫است‬. ‫بح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ث‬-‫است‬ ‫ارجح‬ ،‫شناختی‬ ‫جمعیت‬ ‫یا‬ ‫اقتصادی‬.‫تحقیقات‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫اختالف‬ ‫تحصیل‬ ‫کم‬ ‫افراد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫کم‬ ‫افراد‬ ،‫سالمندان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫پیشین‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫معنادار‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬.‫تفا‬ ‫این‬‫ها‬ ‫وت‬ ‫توسط‬Selwyn(2004)‫تفاوت‬ ‫با‬،‫دارند‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬.‫جمعیت‬ ‫عوامل‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ،‫شناختی‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نابرابری‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫مقابله‬. ‫مشخص‬‫پیشران‬ ‫ترین‬‫تفاوت‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫اقتصادی‬ ‫ظرفیت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫هستند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬.‫کاهش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫چاپگرها‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫اتصاالت‬ ،‫کامپیوترها‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫وجودی‬ ‫با‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ،‫هستند‬‫فرصت‬ ‫درک‬ ‫قابل‬‫کم‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ،‫استفاده‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫مسن‬ ‫و‬ ‫درآمد‬‫اند‬.‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ICT‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نباید‬ ،‫شود‬ ‫منجر‬.‫سرمایه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است؛‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫مشارکت‬ ‫سازنده‬ ‫فرهنگی‬ ‫نهادینه‬ ‫قابل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫قابل‬ ،‫خاص‬‫های‬ ‫مهارت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫شدن‬ICT‫هستند‬. ‫پیوس‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫جذب‬ ‫اطالعاتي‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫میزاني‬ ‫نشاندهنده‬ ‫فرهنگي‬ ‫سرمایه‬‫ته‬ ‫اند‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ICT ‫دارای‬ ،‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درباره‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫خواندن‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خود‬
 • 10. ‫تجسم‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬‫یافته‬11 ‫اند‬ ‫شده‬.‫استف‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬‫از‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫اده‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ،‫مجالت‬ ‫طریق‬ICT‫دارای‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫عینیت‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬‫یافته‬12 ‫هستند‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ICT‫به‬ ‫معتبر‬ ‫آموزش‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نهادینه‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫دارای‬ ،‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬‫شده‬13 ‫هستند‬.‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اگرچه‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ICT‫بهتر‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ،‫باشد‬ ‫ضروری‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬.‫بهره‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫بر‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫سطوحی‬ ،‫بنابراین‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬. ‫با‬ ‫موفق‬ ‫تعامل‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ICT‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫یعنی‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫از‬(‫همسایگان‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ،‫خانواده‬ ‫اعضای‬)‫موسسات‬ ‫یا‬(‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫پشتیبانی‬ ،‫راهنما‬ ‫خطوط‬)‫با‬ ‫در‬ ‫تخصص‬ICT.‫زمانی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬‫به‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اعضای‬ ‫که‬‫اشتراک‬ ‫تبدیل‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫تخصص‬ ‫گذاشتن‬ ‫شود‬.‫که‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫اهمیت‬Murdock(1996)‫می‬ ‫مشخص‬ ،‫داد‬ ‫انجام‬‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫خان‬ ‫استفاده‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫بررسی‬‫پرداخت‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫وارها‬: ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫اعظم‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫بدهند‬ ‫عملی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫تشویق‬ ،‫مشاوره‬ ‫آنها‬ ‫به‬.‫یا‬ ‫هستند‬ ‫جدا‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ،‫برعکس‬ ‫ص‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫حاشیه‬ ‫در‬‫مشکل‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫منفعت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫الحیت‬ ‫بربخورند‬( .،‫ماردوک‬1996‫ص‬ ،273) ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫و‬ ‫توضیح‬ ،‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫مشارکت‬ ‫افزایش‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ،‫افراد‬ ‫مشارکت‬ ‫چگونگی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتی‬.‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫سرمایه‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫سیاستگذاران‬ ،‫بنابراین‬ ‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬. ‫خالصه‬ 4-3‫اروپا‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫ابداعات‬ 1-4-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫سال‬ ‫در‬2010‫حدود‬ ،30‫ها‬ ‫اروپایی‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫درصد‬-‫افراد‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫که‬،‫پایین‬ ‫درآمد‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ،‫مسن‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫تحصیلکرده‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بیکار‬ ‫افراد‬-‫بودند‬ ‫نکرده‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫هنوز‬.‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬ ‫اروپا‬ ‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫طرح‬ ‫هفت‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬2020،"‫دیجیتال‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬"‫برای‬ ‫را‬ 11 embodied cultural capital 12 objectified cultural capital 13 institutionalized cultural capital
 • 11. ‫کمبود‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫بیان‬‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫ها‬.‫جامعه‬ ‫منافع‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫تأکید‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫دستورالعمل‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫دیجیتالی‬. ‫مهارت‬ ‫یا‬ ‫سابقه‬ ‫باشد؛‬ ‫قیود‬ ‫از‬ ‫رهایی‬ ‫و‬ ‫توانمندسازی‬ ‫درباره‬ ‫باید‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مانع‬ ‫نباید‬ ‫ها‬ ‫شود‬ ‫پتانسیل‬ ‫این‬( .‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬2010) ‫دستور‬ ‫این‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بنیادی‬ ‫اقدامات‬ ‫کار‬‫کند‬.‫به‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ،‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬ ‫فقدان‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫نشان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫اروپا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫اختالف‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫اعتماد‬ ‫های‬.‫و‬ ‫امنیت‬ ‫موانع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫عمده‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اعتماد‬ ‫است‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫عمده‬.‫بهینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫سازی‬ ‫ک‬ ‫تجهیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫به‬ ‫را‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫خانواده‬ ‫هر‬ ‫ردن‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫با‬ ‫دسترسی‬2013‫سال‬ ‫تا‬ ‫سریع‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫حداقل‬ ‫کردن‬ ‫تجهیز‬ ‫و‬2020 ‫می‬ ‫قرار‬‫دهد‬.‫مهارت‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫با‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫س‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارتقاء‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫واد‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫چگونگی‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سفارشی‬ ‫می‬‫می‬ ‫میسر‬ ،‫پردازد‬‫شود‬.‫پیش‬ ‫به‬ ،‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بینی‬ ‫فرهنگی‬ ‫محتوای‬ ‫دیجیتالی‬‫می‬ ‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫نگاری‬ ‫روزنامه‬ ،‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫پردازد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫سریعتر‬ ‫نماید‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتالی‬. 2-4-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫اروپا‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫ح‬ ‫در‬‫مبارزه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اروپا‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬ ‫بلندپروازانه‬ ‫اهداف‬ ‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫الی‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ،‫ملی‬ ‫مقامات‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫شروع‬ ‫عمدتا‬ ،‫دارد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫و‬.‫نمونه‬ ً‫ال‬‫ذی‬‫ابت‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کاراتی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ،‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نابرابری‬.‫موارد‬ ‫پورتال‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ePractice‫مشاهده‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫برچسب‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫در‬ ‫ابتکاری‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫شکاف‬‫الکترونیکی‬ ‫زدایی‬14 ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ (http://www.epractice.eu/en/cases.) ‫کادر‬1-3 ‫کادر‬2-3 14 eInclusion
 • 12. ‫کادر‬3-3 ‫خالصه‬ 5-3‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ‫آموزش‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬‫و‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تفریح‬ ،‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ،‫تجارت‬ ،‫دولت‬ ،‫اشتغال‬ ،‫پرورش‬.‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استدالل‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫مدیریت‬ ،‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫پیامدهای‬ ‫همچنین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬. 1-5-3‫چگونه‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫گذارد؟‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شهروندان‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ،‫سنتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬24‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫ساعت‬.‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫مزایای‬‫شود‬ ‫برخوردار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫ر‬(‫فصل‬5‫ببینید‬ ‫را‬.)‫به‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫تنها‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ICT‫مقوله‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دسترسی‬‫فرصت‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫هستند‬ ‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫تکنیکال‬ ‫های‬ ‫بهره‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬‫شوند‬ ‫مند‬.‫عرضه‬ ‫سمت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پیامدهایی‬ ‫امر‬ ‫این‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫تقاضای‬. ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫عرضه‬ ‫جهت‬ ‫از‬،‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫آفالین‬ ‫تحویل‬ ‫کانال‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫پایه‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫مجاز‬ ‫دولتی‬ ‫مدیران‬ ‫زیرا‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫جمعیت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬‫یابند‬ ‫دسترسی‬(‫فصل‬4‫ببینید‬ ‫را‬.)‫آنها‬ ،‫بنابراین‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سنتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ،‫نیستند‬.‫کانال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫داشتن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬-‫آنالین‬ ‫و‬ ‫آفالین‬-‫از‬ ‫اغلب‬ ‫موازی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کسب‬ ‫وری‬ ‫بهره‬‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫شده‬‫کاهد‬.‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫همه‬ ‫انتقال‬ ،‫هستند‬ ‫متکی‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ناکارآمد‬ ‫اقتصادی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬.‫مدیریت‬ ،‫عوض‬ ‫در‬‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫باید‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ً‫ا‬‫صرف‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫زمانی‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫فرایندهای‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬(‫بک‬‫آفیس‬)‫باقی‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫مانده‬(‫فصل‬5‫ببینید‬ ‫را‬.) ‫رابط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ،‫تقاضا‬ ‫جهت‬ ‫از‬‫بروندادهای‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫دارند‬ ‫متفاوت‬.‫عمومی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫از‬ ‫باالتری‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬
 • 13. ‫بهره‬ ‫هزینه‬ ‫و‬‫گردند‬ ‫مند‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ،‫بنابراین‬‫به‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫ند‬ ‫کنند‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫دولتی‬ ‫دفاتر‬ ‫در‬ ‫انتظار‬ ‫جای‬.‫خدمات‬ ‫ادغام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫دارای‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫رقابتی‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫محتم‬ ،‫هستند‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫با‬ ‫کمتر‬ ‫ارتباط‬‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫برخوردار‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬.،‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ،‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬. 2-5-3‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫سیاسی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چگونه‬‫گذارد؟‬ ‫آفالی‬ ‫کانال‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫آنالین‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫بسیار‬ ،‫سیاسی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫فرآیندهای‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ‫برآورد‬ ،‫شود‬ ‫کنترل‬ ‫عمومی‬ ‫سخت‬‫است‬ ‫تر‬.‫نشست‬ ،‫عمومی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ،‫کند‬ ‫ظهور‬ ‫اینترنت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫شهری‬ ‫اجتماعات‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫رای‬ ‫یا‬‫ابر‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫به‬‫بودند‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫درآوردن‬ ‫جنبش‬.‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫شهروندان‬ ‫امروزه‬.‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫مثال‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬.‫نابرا‬ ‫احتمالی‬ ‫پیامد‬ ‫یک‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫بری‬ICT،‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫در‬ ‫تأثیر‬.‫تحصیل‬ ‫افراد‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫هم‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ترویج‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬‫همچنان‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫عقیده‬ ‫بای‬‫کنند‬ ‫اکتفا‬ ‫شهری‬ ‫اجتماعات‬ ‫سالن‬ ‫و‬ ‫انتخابات‬ ‫مانند‬ ‫سنتی‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫به‬ ‫د‬.‫ذکر‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫خود‬ ‫همتای‬ ‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫نقش‬ ،‫شد‬15 ‫تأثیرگذار‬ ‫باشد‬.‫ا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫شهروندان‬ ‫توانایی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫آن‬ ‫پردازشگر‬ ‫صرفا‬ ‫ینکه‬ ‫است‬ ‫سیاسی‬ ‫قدرت‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫نابرابری‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫منبع‬ ‫نشانگر‬ ،‫باشند‬. ‫اخذ‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫نهادها‬ ‫یا‬ ‫سیاسی‬ ‫بازیگران‬ ‫هرگاه‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫صدای‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫قانونی‬ ‫تصمیمات‬‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫شود‬(‫نشود‬ ‫شنیده‬.)‫بیان‬ ‫احساسات‬ ‫به‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نباید‬ ‫سیاسی‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ،‫بنابراین‬‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫جلسات‬ ‫مانند‬ ‫آفالین‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬ ،‫شوند‬ ‫متمرکز‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نظرسنجی‬ ‫یا‬ ‫شهر‬ ‫تاالر‬‫است‬ ‫اکتساب‬ ‫قابل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬. ‫خ‬‫الصه‬ ‫فصل‬ ‫خالصه‬ ‫منابع‬ 15 peer users