بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم

Aidin Azari
Aidin AzariInformation Engineer at the Statistical Center of Iran um Statistical Center of Iran

فصل دوم کتاب بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال نوشته دنیل ویت و یان هونت‌گبورت عنوان اصلی: Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital Era نویسندگان: Daniel Veit • Jan Huntgeburth

‫فصل‬‫دوم‬
‫دولت‬ ‫تأثیر‬‫دیجیتالی‬ ‫های‬
‫چکیده‬
‫آگاهی‬ ‫قدرت‬‫فرصت‬ ‫اینترنت‬ ‫بودن‬ ‫متصل‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫نوینی‬ ‫های‬‫کند‬‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫تا‬‫را‬
.‫سازد‬ ‫مدرن‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫انتشار‬‫می‬ ‫بحث‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬
‫می‬ ‫بحث‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫دولت‬ ‫تغییر‬ ‫پتانسیل‬ ‫دیجیتالی‬‫دموکراتی‬ ‫عناصر‬ ‫و‬ ‫اجزاء‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫ک‬
‫بی‬‫واسطه‬‫دموکراسی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬‫می‬ ‫شکل‬ ‫نمایندگان‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫(که‬ ‫نمایندگانی‬ ‫های‬‫می‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ )‫گیرد‬‫و‬ ‫سازد‬‫چگونه‬
‫فرصت‬ ‫این‬‫می‬ ‫فشار‬ ‫دولت‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫اجازه‬ ‫شهروندان‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آورد‬،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫گیری‬‫ب‬‫حث‬
‫می‬‫کنیم‬‫فرصت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫کند‬‫چگونه‬ ‫و‬
‫فراهم‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫پتانسیل‬‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬‫شفاف‬ ‫و‬ ‫شهروندمدارتر‬ ‫مومی‬‫دارا‬ ‫را‬ ‫تر‬
‫می‬.‫باشد‬
1-2‫داد‬ ‫رخ‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬
1-1-2‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫نقشی‬ ‫چه‬ ‫اینترنت‬‫کند‬‫؟‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ .‫دارد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫شهروندان‬ ‫دادن‬ ‫پیوند‬ ‫برای‬ ‫عظیم‬ ‫ظرفیت‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬
‫ویژگی‬ ‫اینترنت‬‫قابل‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫نخست‬ .‫دارند‬ ‫منحصربفرد‬ ‫های‬
‫اینترنت‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ .‫است‬ ‫دسترس‬‫چندرسانه‬ ‫محتوای‬ ‫انتقال‬ ‫توان‬‫فایل‬ ،‫پویا‬ ‫تصاویر‬ ‫نظیر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫ای‬‫صوتی‬ ‫های‬
‫غنی‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫انتقال‬ ‫قدرت‬ ‫اساس‬ ‫براین‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫تصویری‬ ‫و‬‫رسانه‬ ‫از‬ ‫تر‬‫سوم‬ .‫است‬ ‫سنتی‬ ‫های‬
‫کاربران‬ ‫بزرگ‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ .‫هستند‬ ‫جستجو‬ ‫قابل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫سازند‬
‫ی‬ ‫به‬ ‫راجع‬‫خزنده‬ ‫مانند‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ .‫کنند‬ ‫بازیابی‬ ‫کوتاه‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ ‫ک‬‫می‬ ،‫وب‬ ‫های‬‫توانن‬‫د‬
.‫سازند‬ ‫آگاه‬ ‫آن‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫تنظیم‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬
‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫دیگر‬ ‫کاربران‬ ،‫بنابراین‬‫موزه‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫بایگان‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫ی‬‫می‬ ،‫بلکه‬ .‫نیستند‬ ‫سوابق‬ ‫های‬‫هر‬ ‫از‬ ‫توانند‬
‫کتاب‬ ‫دنیا‬ ‫جای‬‫نقاشی‬ ‫به‬ ،‫بخوانند‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫کنند‬ ‫گوش‬ ‫موسیقی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫نگاه‬ ‫ها‬
( ‫فایل‬ ‫انتقال‬ ‫پرتکل‬ ،‫ایمیل‬ ‫نظیر‬ ‫اینترنت‬ ‫اولیه‬ ‫ابزارهای‬ftp‫به‬ ‫یک‬ ‫یا‬ )‫ایمیل‬ ‫(مثل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یه‬ ‫ارتباط‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫وب‬ ‫یا‬ ،)
‫وب‬ ‫(مثل‬ ‫چند‬‫را‬ )‫استاتیک‬ ‫سایت‬‫فر‬‫می‬ ‫اهم‬‫پارادایم‬ ‫این‬ .‫ساختند‬‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫تعاملی‬ ‫ویژگی‬ ‫هیچگونه‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬
‫نمی‬ ‫ارائه‬.‫کردند‬‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫با‬‫رسانه‬ ‫های‬‫فروم‬ ‫مانند‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫بالگ‬ ،‫ها‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شهروندان‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫می‬‫به‬ ‫توانند‬‫موجودیت‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫داینامیک‬ ‫صورت‬‫نظیر‬ ‫ها‬‫گروه‬ ،‫سیاسی‬ ‫نمایندگان‬‫های‬
.‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫عمومی‬ ‫نهادهای‬ ‫یا‬ ‫رویدادها‬ ،‫عالقمندی‬
‫تصویر‬1-2‫پارادایم‬ ‫تحول‬‫اینترنت‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬
2-1-2‫کدام‬‫زمینه‬‫ها‬‫تأثیر‬‫می‬‫پذیرند‬‫؟‬
‫اطال‬ ‫قدرت‬ ،‫اروپایی‬ ‫شهروندان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬‫متصل‬ ‫و‬ ‫عاتی‬‫هر‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫چنانکه‬ ،‫است‬ ‫افتاده‬ ‫جا‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬
،‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫کسی‬‫امکان‬‫بهره‬‫برای‬ ‫مهم‬ ‫قابلیت‬ ‫یک‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫برداری‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬‫فصل‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫(رجوع‬ ‫شود‬3)‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬.‫ب‬ ‫مقابله‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫دولت‬ ‫وظیفه‬‫ا‬
‫نابرابری‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫تسهیل‬ ‫بلکه‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫به‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫اشاعه‬ ‫طریق‬ ‫از‬.‫است‬ ‫برخط‬ ‫صورت‬
‫به‬ ‫زمینه‬ ‫دو‬‫اطالع‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫متأثر‬ ‫عمده‬ ‫طور‬‫متصل‬ ‫و‬ ‫رسانی‬،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬‫رسانه‬‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫نوین‬ ‫مشورتی‬ ‫فضای‬‫به‬ ‫که‬ ‫سازد‬‫دولت‬ ‫آن‬ ‫موجب‬‫می‬ ‫ها‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫توانند‬‫تجزی‬ ،‫آوری‬‫ه‬
‫تصمیم‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫قبول‬ ‫درنتیجه‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬‫گیری‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫اتخاذشده‬ ‫های‬.‫دهد‬،‫بعالوه‬
‫جنبش‬‫گنجانده‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫امکان‬ ‫نوین‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫شدن‬‫می‬ ‫گیری‬‫همچنان‬ .‫یابند‬‫که‬
‫بی‬ ‫مشارکت‬ ‫درخواست‬ ‫شهروندان‬‫واسطه‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫تر‬‫مقوله‬ ‫اینترنت‬ ،‫دارند‬ ‫گیری‬‫بیواسطه‬ ‫دموکراتیک‬ ‫نوین‬ ‫های‬
‫رأی‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫افکارسنجی‬ ‫نظیر‬‫م‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫گیری‬‫ی‬‫اهمیت‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫سازد‬‫تجا‬ ‫فزاینده‬‫رت‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫دولت‬ ‫اینکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شهروندان‬ ‫انتظارات‬ ‫الکترونیک‬‫برده‬ ‫باال‬ ،‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫برخط‬ ‫صورت‬
.‫است‬‫با‬‫دیجیتالی‬‫کردن‬‫خدمات‬،‫عمومی‬‫دولت‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫صرفه‬‫جویی‬‫های‬‫قابل‬‫توجهی‬‫در‬‫هزینه‬‫و‬‫زمان‬‫برای‬
‫سازمان‬‫های‬‫دو‬‫لتی‬‫و‬‫همچنین‬‫مشتریان‬‫خود‬‫انجام‬‫دهند‬.
3-1-2‫فصل‬ ‫مطالب‬ ‫رئوس‬
.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫شهروندان‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫تغییر‬ ‫پتانسیل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قدرتمند‬ ‫فناوری‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬ ،‫رویهمرفته‬
‫درخصوص‬ ‫ابتدا‬ ،‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫مفاهیم‬‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬‫در‬‫حاکمیت‬‫می‬ ‫بحث‬ ‫دموکراتیک‬ ‫فرایندهای‬.‫کنیم‬
‫به‬‫این‬،‫ترتیب‬‫ما‬‫در‬‫مورد‬‫فرصت‬‫های‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬‫ارتباطات‬‫بحث‬‫می‬‫کنیم‬‫و‬‫بر‬‫تنش‬‫پایدار‬‫بین‬‫شک‬‫ل‬‫های‬
‫مستقیم‬‫و‬‫غیرمستقیم‬‫دموکراسی‬‫می‬ ‫متمرکز‬‫شویم‬.‫به‬ ‫تغییر‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫به‬ ،‫دوم‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫د‬ ‫وجودآمده‬‫اصالح‬ ‫ر‬
‫به‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫سمت‬.‫پردازیم‬‫بخش‬ ‫به‬ ‫ارجاعاتی‬ ،‫فصل‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫در‬‫کتاب‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫های‬
‫بخش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داریم‬‫فرصت‬ ‫به‬ ،‫ها‬‫چالش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بیش‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫های‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫تر‬
2-2‫دموکراتیک‬ ‫فرآیندهای‬ ‫حاکمیت‬ ‫بر‬ ‫تأثیر‬
1-2-2‫چیست؟‬ )‫(بیواسطه‬ ‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬
‫ایده‬‫ش‬ ‫واجد‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دموکراسی‬‫سیاسی‬ ‫تصمیمات‬ ‫در‬ ‫برابر‬ ‫امکان‬ ‫از‬ ‫رایط‬‫آنه‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ا‬
‫شهروندان‬ ‫همه‬ ،‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫برخوردارند‬ ،‫است‬ ‫تأثیرگذار‬‫در‬‫یک‬‫جا‬‫جمع‬‫می‬‫شوند‬‫تا‬‫به‬‫سخنرانان‬
‫دهند‬ ‫گوش‬‫دست‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫و‬‫یا‬‫به‬،‫رأی‬ ‫برگه‬ ‫با‬ ‫ناشناس‬ ‫صورت‬‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬.‫مست‬ ‫دموکراسی‬ ‫در‬‫قیم‬
‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫فرض‬‫مطلوب‬‫تر‬‫از‬‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬‫همه‬‫بتوانند‬‫در‬‫قدرت‬‫عالیه‬‫دولت‬‫باشند‬ ‫سهیم‬.
‫می‬ ‫غیرعملی‬ ‫را‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫نخست‬ .‫سازد‬
‫بزرگ‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫اینکه‬‫در‬ ‫گردآمدن‬ ،‫کوچک‬ ‫شهر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تر‬‫مکان‬ ‫یک‬‫برای‬ ‫دادن‬ ‫رأی‬ ‫و‬ ،‫سخنرانان‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ،
،‫رأی‬ ‫برگه‬ ‫یا‬ ‫دست‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫مسأله‬ ‫هر‬‫به‬.‫است‬ ‫غیرممکن‬ ‫سادگی‬‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫شهروندان‬
‫ورزشگاه‬ ‫حتی‬ .‫کند‬ ‫مشارکت‬ ،‫دارد‬ ‫اثر‬ ‫زندگیشان‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تصمیمی‬‫نمی‬ ‫گردهمایی‬ ‫مراکز‬ ‫یا‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫ف‬ ‫تواند‬‫ضای‬
‫بزرگ‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫الزم‬‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫ظرفیت‬ ‫فاقد‬ ‫مردم‬ ،‫اینکه‬ ‫دوم‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫کوچک‬ ‫شهر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تر‬
‫ح‬ ‫مسأله‬ ‫هر‬‫مطرح‬ ‫چنین‬ ‫حتی‬ )‫افالطون‬ ‫(ازجمله‬ ‫فالسفه‬ .‫دارد‬ ‫تأثیر‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ،‫قوقی‬
‫کرده‬‫سیاست‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬ ‫که‬ ‫اند‬‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫هایی‬‫چیزی‬‫جز‬‫کمترین‬‫عالمت‬‫دهنده‬‫حریم‬
‫فردی‬،‫نیست‬‫چراکه‬‫رأ‬‫ی‬‫دهندگان‬‫به‬‫سادگی‬‫عالقه‬‫خود‬‫را‬‫دنبال‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫حقوق‬‫و‬‫نی‬‫ازهای‬‫اقلیت‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫جامع‬‫ه‬
‫نادیده‬‫می‬‫گیرند‬.
‫می‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫بحث‬ ‫این‬ ‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬ ‫مخالفان‬ ،‫کل‬ ‫در‬‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫محدودیت‬ ‫دلیل‬‫یعنی‬ ‫که‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫های‬
‫نمی‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬‫به‬ ‫توانند‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫شخصه‬‫همه‬ ‫یعنی‬ ‫که‬ ،‫شهروندی‬ ‫ناتوانی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مشارکت‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬
‫نمی‬ ‫شهروندان‬‫تصمیم‬ ‫پیچیدگی‬ ‫کل‬ ‫توانند‬‫واحد‬ ‫سیاسی‬ ‫مسأله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫گیری‬‫را‬‫ایده‬ ‫نوع‬ ،‫کنند‬ ‫درک‬‫حاک‬ ‫آل‬،‫میت‬
.‫باشد‬ )‫نمایندگان‬ ‫انتخاب‬ ‫(با‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫یک‬ ‫باید‬
2-2-2‫چیست؟‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬
‫دموکراسی‬ ‫در‬‫نمایندگان‬ ،‫نمایندگانی‬ ‫های‬‫برای‬‫اقدامات‬‫خود‬‫از‬‫طریق‬‫انتخابات‬‫منصفانه‬‫و‬‫آزاد‬‫مسئول‬‫هستن‬‫د‬.
‫می‬ ‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬،‫شهروندان‬ .‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫دولتی‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ائتالفی‬ ‫رقابت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانند‬
‫آزادی‬ ‫و‬ ‫حق‬ ‫این‬ ‫از‬،‫منتشر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اسامی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫صحبت‬ ‫خود‬ ‫سیاسی‬ ‫عالیق‬ ‫درخصوص‬ ‫که‬ ‫برخوردارند‬ ‫ها‬
‫جمع‬‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫طرفداران‬ .‫کنند‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ،‫آوری‬‫می‬ ‫بحث‬‫کنند‬‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫چنین‬ ‫که‬
‫و‬ ‫سالمت‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫سیاسی‬ ‫مختلف‬ ‫مسائل‬ ‫درخصوص‬ ‫سیاسی‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫توانایی‬ ‫یا‬ ‫زمان‬ ،‫منابع‬
‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫درمان‬‫پذیر‬‫فتن‬‫بسته‬‫های‬‫محرک‬‫اقتصادی‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬‫شهروندی‬ ‫مشارکت‬ ،‫دالیل‬ ‫این‬ ‫به‬
‫دادن‬ ‫رأی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫حمایت‬ ‫و‬ ‫نمایندگان‬ ‫به‬‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مسئولیت‬ ‫اعطای‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کردن‬‫نفع‬‫آنان‬
‫تصمیم‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬‫می‬ ‫وقوع‬.‫پیوندد‬( ‫پیتکین‬ ‫هانا‬1967‫دقیق‬ ‫شرح‬ )‫مسئولی‬ ‫از‬ ‫تری‬‫ت‬‫یک‬ ‫های‬
:‫است‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫نماینده‬
‫به‬ ‫نمایندگی‬‫به‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫معنای‬‫رأی‬ ‫نفع‬‫به‬ ،‫دهنده‬‫شیوه‬‫پاسخگ‬ ‫ای‬‫می‬ ‫نماینده‬ .‫است‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫و‬‫مستق‬ ‫بایست‬‫ل‬‫کند؛‬ ‫عمل‬
‫شامل‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫اقدام‬‫اختیار‬‫و‬‫قضاوت‬‫باید‬ ‫او‬ ‫باشد؛‬.‫باشد‬ ‫عمل‬ ‫اهل‬‫رأی‬‫باید‬ ‫نیز‬ ‫دهنده‬‫و‬ ‫اقدام‬ ‫قابلیت‬ )‫شود‬ ‫تصور‬ ‫(چنین‬
‫علی‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫مراقبت‬ ‫او‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫آنکه‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مستقل‬ ‫داوری‬‫نماینده‬ ‫بین‬ ‫اختالف‬ ‫پتانسیل‬ ‫وجود‬ ‫رغم‬‫رأی‬ ‫و‬‫دهن‬‫ده‬
‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫درباره‬‫به‬ ‫اختالف‬ ‫این‬ ،.‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫نباید‬ ‫معمول‬ ‫طور‬‫می‬ ‫نماینده‬‫به‬ ‫بایست‬‫گونه‬‫گویی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫ای‬
‫به‬ ‫نباید‬ ‫او‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫توضیحی‬ ،‫داد‬ ‫روی‬ ‫هم‬ ‫اختالفی‬ ‫اگه‬ ‫یا‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اختالفی‬‫طور‬‫مداوم‬‫با‬‫خواسته‬‫های‬
‫رأی‬‫دهندگان‬‫بدون‬‫م‬ ‫دلیل‬‫م‬ ‫که‬ ‫حکمی‬‫نافع‬‫شود‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫آنان‬،‫و‬‫بدون‬‫توضیح‬‫کافی‬‫از‬‫این‬‫که‬‫چرا‬‫خواسته‬‫های‬‫آنها‬‫مطاب‬‫ق‬
‫با‬‫منافع‬‫آنها‬،‫نیست‬‫کند‬ ‫مخالفت‬.،‫(پیتکین‬1967)
( ‫پیتکین‬ ‫هانا‬1967‫و‬ ‫نمایندگان‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ )‫ر‬‫أ‬‫ی‬‫دهندگان‬.‫دارد‬ ‫تأکید‬‫نمایندگان‬‫باید‬‫به‬‫منظور‬‫ج‬‫لوگیری‬
‫از‬‫با‬ ‫درگیری‬‫سیاسیون‬،‫فرهنگ‬‫سیاسی‬‫بین‬‫آنها‬‫و‬‫رأی‬‫دهندگان‬‫سازد‬ ‫برقرار‬‫که‬‫سوء‬‫تفاهم‬‫ها‬‫و‬‫اختالفات‬‫ر‬‫ا‬‫حل‬
‫کند‬.‫رأی‬ ‫منافع‬ ‫باید‬ ‫نمایندگان‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬‫را‬ ‫خود‬ ‫تصمیمات‬ ‫باید‬ ‫نمایندگان‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬
‫خواسته‬ ‫میان‬ ‫تناقض‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫برحسب‬‫رأی‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫دهندگان‬.‫دهند‬ ‫توضیح‬ ،‫رد‬
‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫منتقدان‬‫استدالل‬‫می‬‫کن‬‫ن‬‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫که‬ ‫د‬‫دارای‬‫کمبودهای‬‫قابل‬‫مالح‬‫ظه‬‫ای‬
‫است‬‫که‬ً‫ا‬‫عمدت‬‫ناشی‬‫از‬‫تمرکز‬‫قدرت‬‫در‬‫نمایندگان‬‫منتخب‬‫است‬.
‫نمی‬ ‫پیش‬ ‫خود‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫دموکراسی‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ،‫متأسفانه‬،‫جوامع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫روند‬‫آرمان‬ ‫همچنان‬‫ایده‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آل‬‫های‬
‫رأی‬ ‫یک‬ ‫ولی‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دموکراتیک‬‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫مطلع‬ ‫و‬ ‫آگاه‬ ‫دهنده‬‫آرمان‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫رود؛‬ ‫پیش‬ ‫ها‬‫ساده‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬‫برای‬ ‫هم‬
‫اولویت‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬‫بزرگ‬ ‫سیاسی‬ ‫مجامع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫به‬ ‫تر‬‫برساند‬ ‫نتیجه‬،‫(هیکز‬ .1999)
‫به‬ ‫نیستند‬ ‫قادر‬ ‫نمایندگان‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬‫به‬ ‫کامل‬ ‫طور‬‫رأی‬ ‫نفع‬‫دهندگان‬‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫عمل‬‫خود‬ ‫اعتماد‬ ‫کنندگان‬‫را‬
‫تصمیم‬ ‫فرایندهای‬ ‫در‬‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫گیری‬.‫دهند‬
3-2-2‫پتانسیل‬ ‫کدام‬‫حکمرانی‬‫است؟‬ ‫ممکن‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫دموکراتیک‬
‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬‫جایگزین‬‫را‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫عمدت‬‫محدودیت‬‫های‬‫ک‬ ‫جغرافیایی‬ً‫ال‬‫قب‬ ‫ه‬
‫تصمیم‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫عمومی‬ ‫مشارکت‬ ‫از‬ ‫مانع‬‫می‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫شد‬‫مرد‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬‫م‬
‫هزینه‬ ‫از‬ ‫کاستن‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫سیاسی‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬‫رفراندوم‬ ‫یا‬ ‫انتخابات‬ ‫های‬،‫ها‬‫ممکن‬‫س‬‫اخته‬
‫است‬.‫رأی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫حقیقت‬ ‫در‬‫بیواسطه‬ ‫دموکراتیک‬ ‫اجزاء‬ ‫معرفی‬ ‫خواستار‬ ،‫دلسردشده‬ ِ‫ن‬‫دهندگا‬‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫تر‬‫های‬
.‫هستند‬ ‫دموکراتیک‬
ً‫ا‬‫نوع‬ ‫بدبینی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دموکراتیک‬ ‫جوامع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عمیق‬ ‫بدبینی‬
‫که‬ ‫است‬ ‫دموکراتیکی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫ناشی‬‫گروه‬‫منفعت‬ ‫های‬‫به‬ ‫را‬ ‫طلب‬‫به‬ ‫را‬ ‫کجروی‬ ،‫تعقل‬ ‫جای‬‫کوتاه‬ ‫سود‬ ،‫تحمل‬ ‫جای‬‫م‬‫دت‬
‫به‬ ‫را‬‫به‬ ‫را‬ ‫سبعانه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رقابت‬ ،‫معنویات‬ ‫جای‬‫به‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ،‫همکاری‬ ‫و‬ ‫تعاون‬ ‫جای‬‫بار‬ ‫به‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫ثبات‬ ‫جای‬
‫می‬‫بدبینی‬ .‫آورد‬‫به‬‫سمت‬‫اصول‬‫دموکراتیک‬‫هدایت‬‫نمی‬،‫شود‬‫بلکه‬‫به‬‫سمت‬‫مدیریت‬‫فرآیندهای‬‫دموکراتیک‬‫در‬‫زمی‬‫نه‬‫های‬
‫مختلف‬‫می‬‫رود‬.،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(کاکابادسه‬2003)
‫فرصت‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گشته‬ ‫مقدور‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫مشارکت‬ ‫تواند‬‫باال‬ ‫گیری‬.‫ببرد‬
‫می‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫گرایش‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫به‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گر‬ ‫کار‬‫فناوری‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫فته‬
‫شیوه‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫زمینه‬ ‫و‬ ‫وفاق‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫ممکن‬ ‫مشترک‬ ‫های‬‫یک‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ .‫سازد‬
‫می‬ ‫اینترنت‬ ،‫شهری‬ ‫فیزیکی‬ ‫گردهمایی‬ ‫تاالر‬‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫ذینفعان‬ ‫اندک‬ ‫تعداد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتگوی‬ ‫دامنه‬ ‫تواند‬
‫جامع‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫تعداد‬‫می‬ ‫نمایندگان‬ ،‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .‫دهد‬ ‫گسترش‬ ‫اینترنتی‬ ‫ه‬‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫توانند‬‫از‬ ‫تری‬
‫ایده‬ ‫و‬ ‫تصمیمات‬‫می‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫هایشان‬‫ایده‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫تلفیق‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫رأی‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫نهایت‬ ‫در‬ .‫بپردازند‬ ‫دهندگان‬
‫نم‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫پتانسیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫رأی‬ ‫و‬ ‫ایندگان‬‫متحول‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬
،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(کاکابادسه‬ ‫سازد‬2003‫فناوری‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ما‬ .)‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫فرایند‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫تواند‬
‫تصمیم‬‫به‬ ‫گیری‬‫می‬ ‫بعد‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬‫فصل‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫(مقایسه‬ ‫پردازیم‬9.)‫الکترونیکی‬ ‫مشارکت‬ :
‫ایده‬ ‫تبادل‬ ‫از‬ ‫جدا‬‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیاس‬ ‫بدایع‬ ‫درخصوص‬ ‫نظرات‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ،‫ی‬‫شکل‬ ‫تواند‬‫ج‬ ‫های‬‫دید‬
‫رأی‬‫می‬ ‫شهروندان‬ ،‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫گیری‬‫گوش‬ ‫سخنرانان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آیند‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫جا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانند‬
‫خانگی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫فرا‬‫سیاست‬ ‫به‬ ‫ماوس‬ ‫کلیک‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫شان‬‫خط‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مشی‬.‫دهند‬ ‫رأی‬ ‫ها‬‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫بیشاپ‬
(2002‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫جایگزینی‬ ‫شکل‬ )‫داده‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫نمایندگانی‬‫به‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫راهکار‬ ‫هر‬ ‫نمایندگان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬
‫می‬ ‫رأی‬‫و‬ ‫گذارند‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫پاسخگویان‬ ‫اکثریت‬ ‫نظر‬ ‫براساس‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬‫قضاوت‬ ‫یا‬ ‫داوری‬ ‫هیچ‬ ‫نماینده‬
‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫مستقلی‬‫سیاسی‬ ‫قدرت‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫دهد‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آنهایی‬ ‫مستقیم‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬‫گیری‬
‫می‬ ‫شرکت‬‫رأی‬ .‫کنند‬‫شکل‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫فناورانه‬ ‫ابزار‬ ‫اینترنتی‬ ‫گیری‬‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫حکمرانی‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬
‫به‬‫قابل‬ ‫طور‬‫مالحظه‬‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫ای‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫مستقیم‬ ‫مشارکت‬ ‫اجرای‬‫می‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫برانگیزاند‬ ‫را‬ ‫شهروندان‬ ‫تواند‬
‫تا‬‫مداوم‬‫فصل‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫(مقایسه‬ ‫دهند‬ ‫رأی‬ ‫بیشتری‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫تر‬8‫رأی‬ :.)‫الکترونیکی‬ ‫گیری‬
4-2-2‫ضعف‬‫دموکراسی‬‫دیجیتالی‬‫چیست؟‬
‫به‬ ‫نماینده‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫گذاشتن‬ ‫تأثیر‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫شهروندان‬ ‫اگر‬‫یک‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫روزمره‬ ‫طور‬
:‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مشهود‬ ‫جدی‬ ‫مشکل‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫شهروندان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫تا‬ ‫کنند‬‫تأثی‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫بر‬‫رگذار‬
.‫ندارند‬ ‫برعهده‬ ‫سیاسی‬ ‫تصمیمات‬ ‫در‬ ‫تأثیرشان‬ ‫برای‬ ‫مسئولیتی‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ،‫باشند‬‫د‬،‫رعوض‬
‫جمع‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫که‬ ‫نمایندگان‬‫آوری‬‫خواسته‬ ‫کننده‬‫رأی‬ ‫های‬‫تصم‬ ‫پاسخگوی‬ ،‫هستند‬ ‫دهندگانشان‬‫سیاسی‬ ‫یمات‬‫ای‬‫هستند‬
‫رأی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬.‫هستند‬ ‫آن‬ ‫مسئول‬ ‫دهندگانشان‬
‫ضعف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫تفکیک‬ ‫این‬‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫عمده‬ ‫های‬
،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(کاکابادسه‬ ‫است‬2003.)‫به‬ ‫تنها‬ ‫شهروندان‬ ،‫اینکه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫منافع‬ ‫دنبال‬
‫ن‬‫اقلیت‬ ‫یازهای‬‫می‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ .‫گیرند‬‫بیانگر‬ ‫کمترین‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫هایی‬
.‫نیست‬ ‫شخصی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬ ‫فردی‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫امیال‬ ‫از‬ ‫مشترک‬‫در‬ ‫ناتوانی‬ ،‫سیاسی‬ ‫یا‬ ‫اقتصادی‬ ‫بحران‬ ‫مواقع‬ ‫در‬
‫واقع‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫تصمیم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫گرایانه‬‫بس‬ ‫تواند‬.‫باشد‬ ‫خطرناک‬ ‫یار‬،‫بنابراین‬‫هنگامی‬‫که‬‫د‬‫موکراسی‬
‫دیجیتال‬‫ی‬‫قدرت‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫سیاسی‬‫را‬‫به‬‫رأ‬‫ی‬‫دهندگان‬‫مجدد‬ً‫ا‬‫واگذار‬‫می‬،‫کند‬‫شود‬ ‫رعایت‬ ‫احتیاط‬ ‫جانب‬ ‫باید‬.
‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ،‫حقیقت‬ ‫در‬‫کنونی‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫نمایندگان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫این‬ ،‫اش‬‫می‬‫برای‬ ‫توانند‬
‫اقداماتشان‬‫تصمیم‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫سوال‬ ‫مورد‬‫می‬ ‫گیری‬‫سریع‬ ‫توانند‬.‫شوند‬ ‫تکمیل‬ ‫تر‬
‫نابرابری‬‫شهروندان‬ .‫است‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫دیگر‬ ‫بالقوه‬ ‫ضعف‬ ‫یک‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫محدود‬ ‫توان‬ ‫یا‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬‫ممکن‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
.‫نباشند‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫در‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫است‬‫گروه‬ ،‫بنابراین‬‫با‬ ‫افراد‬ ،‫سالخوردگان‬ ‫مانند‬ ‫محروم‬ ‫های‬
‫کم‬ ‫اشخاص‬ ‫یا‬ ،‫پایین‬ ‫تحصیالت‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫درآمد‬‫فصل‬ ‫در‬ ‫مسأله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫ندارند‬ ‫حرفی‬ ‫جای‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬
3‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫عنوان‬ ‫با‬‫تفصی‬.‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ل‬
( ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ،‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫فصل‬9‫فصل‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مشارکت‬8‫رأی‬‫الکترونیکی‬ ‫گیری‬
‫امنیتی‬ ‫خطاهای‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫تضمینی‬ ‫هیچ‬ )‫ببینید‬ ‫را‬‫می‬ ‫امنیتی‬ ‫خطاهای‬ .‫ندارند‬‫بروندادها‬ ‫بر‬ ‫بزرگی‬ ‫اثرات‬ ‫توانند‬‫ی‬
‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫سیاسی‬‫رأی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫طور‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سیاسی‬ ‫بروندادهای‬ ،‫شود‬ ‫دستکاری‬ ‫گیری‬
‫به‬‫رأی‬ ‫جای‬‫برنامه‬ ‫خواسته‬ ‫تنها‬ ،‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫دهندگان‬‫نرم‬ ‫کارگزاران‬ ‫یا‬ ‫نویسان‬‫ریس‬ ‫این‬ .‫سازد‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫ک‬‫های‬
‫رأی‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫درونی‬ ‫مشکل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫امنیتی‬‫می‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫گیری‬‫به‬ ‫تواند‬‫ویروسی‬ ‫دلیل‬‫شخص‬ ‫رایانه‬ ‫بودن‬‫ی‬
‫رأی‬.‫باشد‬ ‫دهنده‬‫رأی‬ ،‫ندهد‬ ‫رخ‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬‫از‬ ‫نتایج‬ ‫کنند‬ ‫باور‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫نمایندگان‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬
‫رأی‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫سقم‬ ‫و‬ ‫صحت‬‫نمایندگا‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬‫معرفی‬ ،‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫اعتماد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫به‬ ‫ن‬
‫می‬ ‫آن‬‫نتایج‬ ‫مشروعیت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دموکراتیک‬ ‫فرآیندهای‬ ‫یکپارچگی‬ ‫تواند‬‫فصل‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫تهدید‬ ‫را‬8‫عنوان‬ ‫با‬
‫چالش‬ ‫الکترونیکی‬ ‫رأگیری‬‫فناوری‬ ‫های‬‫رأی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیری‬.‫دهیم‬
5-2-2‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫متأثر‬ ‫را‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراتیک‬ ‫نظام‬‫سازد؟‬
‫نمایندگان‬ ،‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫در‬.‫دارند‬ ‫منافع‬ ‫تضاد‬ ً‫ا‬‫نوع‬،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬‫آنها‬‫توسط‬‫ر‬‫أ‬‫ی‬‫دهندگان‬‫مسئولیت‬
‫گرفته‬‫اند‬.،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫اکثریت‬‫نمایندگان‬‫در‬‫هنگام‬‫رأی‬‫گیری‬‫به‬‫عنوان‬‫حزب‬‫سیاسی‬‫به‬‫پیروی‬‫از‬‫رهب‬‫ری‬‫حزب‬
‫می‬ ‫عمل‬‫کنند‬‫(کادر‬2-2)‫ببینید‬ ‫را‬.‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شهروندان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬‫به‬ ‫سازد‬‫دسترسی‬ ‫روزمره‬ ‫طور‬
‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ )‫(قضاییه‬ ‫قضایی‬ ‫مقامات‬ ‫و‬ ،)‫(مجریه‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ،)‫(مقننه‬ ‫نمایندگان‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬‫عال‬‫فناوری‬ ،‫وه‬
‫گروه‬ ،‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫و‬ ‫شهروندان‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫های‬‫رسانه‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫ذینفع‬‫را‬ ‫خبری‬ ‫های‬
‫می‬ ‫بهبود‬.‫بخشد‬‫واسطه‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫کاستن‬ ‫پتانسیل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ،‫بنابراین‬‫گروه‬ ‫گری‬‫اح‬ ،‫ذینفع‬ ‫های‬‫زاب‬
‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫سیاسی‬‫خبری‬ ‫های‬‫دولت‬ ‫بر‬ ‫شهرودان‬ ‫مستقیم‬ ‫تأثیر‬ ‫تقویت‬ ‫نیز‬ ‫و‬‫(تصویر‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬2-2‫کادر‬ ‫و‬2-2‫را‬
.)‫ببینید‬
‫راه‬ ‫از‬ ‫جدا‬‫های‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شهروندان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ،‫تصمیمات‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫مؤثر‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ممکن‬،‫نظرات‬ ‫سازد‬
‫دولتی‬ ‫خدمتگزاران‬ ،‫خویش‬ ‫نمایندگان‬ ‫آراء‬ ‫و‬ ‫تصمیمات‬‫(فصل‬2)‫ببینید‬ ‫را‬ ‫باز‬ ‫دولت‬‫قضاوت‬ ‫یا‬ ‫و‬‫پایش‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫کنند‬ ‫دنبال‬ ‫و‬‫دولت‬ ،‫عوض‬ ‫در‬‫می‬ ،‫ها‬‫استف‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫توانند‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تصمیماتشان‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫اده‬
‫بالگ‬‫فروم‬ ،‫ها‬‫شبکه‬ ‫یا‬ ،‫ها‬.‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫شرح‬ ‫بهتر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫می‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ،‫رویهمرفته‬‫توان‬‫د‬‫در‬
‫روش‬ ‫برخی‬‫بنیادی‬ ‫های‬‫دولت‬ ‫بر‬‫تأث‬ ‫ها‬‫ی‬‫رگذار‬:‫د‬‫سیاسی‬ ‫نمایندگان‬ ‫انتخاب‬‫ممکن‬‫است‬‫حتی‬‫بر‬‫رقابت‬‫آزاد‬‫ا‬‫یده‬‫ها‬
‫باشد‬ ‫استوار‬.‫می‬ ‫قدرت‬ ‫بنیان‬.‫یابد‬ ‫تغییر‬ ‫باشد‬ ‫غیرمتمرکزتر‬ ‫که‬ ‫سیاسی‬ ‫بنیان‬ ‫یک‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫مجلس‬ ‫از‬ ‫تواند‬‫ت‬‫أثیر‬
‫زیرساخت‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫نظام‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫کلی‬ICT‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫قوانین‬ ‫که‬ ‫میزانی‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یک‬
‫آزادی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ )‫(پلورالیستی‬ ‫اکثریت‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫امکان‬ ‫ارتباطات‬‫های‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫مدنی‬‫ساز‬،‫د‬
‫(نوریس‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫بسیار‬2001‫هواداران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫متمرکز‬ ‫نگرانی‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ،‫بنابراین‬ .)
.‫باشد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬
‫کادر‬1-2‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫با‬ ‫حزبی‬ ‫نظام‬ ‫تناقض‬
‫کادر‬2-2‫جدید‬ ‫سیاسی‬ ‫احزاب‬
‫کادر‬3-2‫نمایندگان‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬
‫خالصه‬
3-2‫مدرن‬ ‫بر‬ ‫تأثیر‬‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬
1-3-2‫عوامل‬‫مؤثر‬‫چیست؟‬
‫عقالنی‬ ‫توجیه‬‫مدیریت‬( ‫عمومی‬‫دولتی‬)‫در‬‫دهه‬1980‫در‬‫راستای‬‫مدیریت‬‫عمومی‬‫جدید‬(NPM)1
‫شکل‬.‫گرفت‬
‫غیرشخصی‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫سنتی‬ ‫اصول‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬ ‫عدالت‬ ‫و‬ ‫برابری‬ ،‫بودن‬،‫دید‬ ‫این‬ ‫با‬NPM‫می‬ ‫را‬‫توان‬
‫به‬‫مشتری‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫پرش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬.‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مدارانه‬‫فرض‬NPM‫این‬ ‫بر‬
‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫کارآمدی‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫بازاری‬ ‫گرایش‬ ‫که‬ ‫است‬‫س‬ ‫بر‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ،‫شود‬‫ایر‬
‫و‬ ‫اهداف‬‫مالحظات‬.‫بگذارد‬ ‫سوء‬ ‫اثر‬‫اصالحات‬NPM‫بخش‬ ‫و‬ ‫تمرکززدایی‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫هدف‬ ‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫اشکال‬ ‫بندی‬
،‫(کوردال‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شهروندان‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫خدمت‬ ‫اصلی‬2007.)
1
new public management
‫علی‬‫تالش‬ ‫رغم‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اصالحات‬ ،‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫خصوصی‬ ‫مدیریت‬ ‫فرهنگ‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫های‬NPM‫دو‬ ‫در‬
‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ً‫ا‬‫ضرورت‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬‫مدرن‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ICT‫است‬ ‫شده‬ ‫جایگزین‬
،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(دونلیوی‬2006‫از‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .)ICT‫مدیریت‬ ‫در‬‫دهه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬،‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫گذشته‬ ‫های‬
‫موج‬.‫است‬ ‫داشته‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫تحولی‬ ‫اثر‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تغییرات‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫تفاوت‬
‫کارب‬ ‫با‬‫اولیه‬ ‫رد‬ICT‫و‬ ‫رشد‬ ،‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬‫همه‬‫جاگستری‬‫فناوری‬‫نیز‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫و‬ ،‫ایمیل‬ ،‫اینترنت‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬
‫پیشرفت‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫منتج‬ ‫های‬‫های‬IT‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫کردن‬ ‫متحول‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ِرف‬‫ص‬ ‫اداری‬ ‫پشتیبان‬ ‫فرآیندهای‬ ‫از‬
‫می‬ ،‫مدنی‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(دونلیوی‬ ‫باشد‬2006.)
‫مدرن‬‫مب‬ ‫سازی‬‫بر‬ ‫تنی‬ICT‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ .‫است‬ ‫مدنی‬ ‫جامعه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫رفتاری‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫مشتق‬ ً‫ا‬‫عمدت‬
‫شرکت‬،‫خصوصی‬ ‫های‬‫زنجیره‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ،‫ارزش‬ ‫های‬‫هم‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫بیمه‬ ،‫بانک‬ ‫نظیر‬ ‫شکل‬‫ه‬‫ای‬
‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫مسافرتی‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫عمومی‬ ‫ةای‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫رفتار‬ ‫همچنانکه‬‫و‬‫تغیی‬ ‫کارها‬‫ر‬
‫می‬‫گروه‬ ‫این‬ ،‫کند‬‫شیوه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫انتظارات‬ ‫ها‬‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫جهت‬ ‫موازی‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫سازی‬‫یده‬.‫اند‬
2-3-2‫کلیدی‬ ‫اجزاء‬‫چه‬‫هستند؟‬
‫فعالیت‬ ‫اثر‬‫می‬ ‫ظهور‬ ‫عمده‬ ‫موضوع‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولتی‬ ‫های‬‫یابد‬،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(دونلیوی‬
2006‫اینکه‬ ‫نخست‬ .)ICT‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫مدیریتی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫بازسازی‬ ‫امکان‬‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫سازد‬
‫کلیدی‬ ‫جنبه‬ ‫یک‬NPM‫بخش‬‫برون‬ ‫و‬ ‫بندی‬‫می‬ ‫عملکردها‬ ‫این‬ ‫بازسازی‬ ،‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫عملکردهای‬ ‫سپاری‬‫تواند‬
‫بخش‬ ‫فاز‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫پاسخی‬‫بندی‬.‫به‬‫بخش‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫طور‬‫و‬ ‫ناهمگونی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫بندی‬
‫می‬ ‫پراکندگی‬‫زیرساخت‬ ‫استانداردسازی‬ ،‫شود‬‫پیش‬ ‫اداری‬ ‫های‬‫یکپارچه‬ ‫موجب‬ ‫پشتیبان‬ ‫و‬ ‫رو‬‫مجدد‬ ‫سازی‬
‫سیستم‬‫های‬ICT‫می‬ ‫عمومی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬.‫شود‬‫فناوری‬ ،ً‫ا‬‫ثانی‬( ‫پایان‬ ‫به‬ ‫پایان‬ ‫بازمهندسی‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬end-
to-end)( ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫چهره‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫فرآیندها‬one face to the customer،‫پاسخگویی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ )
‫انعطاف‬‫می‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫چابکی‬ ‫و‬ ،‫پذیری‬.‫انجامد‬‫مثل‬ ‫مفاهیمی‬ ،‫وسیله‬ ‫بدین‬‫دولت‬‫یکپارچه‬‫بهبود‬ ‫هدف‬ ‫با‬
‫(فصل‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫کارایی‬5‫دیج‬ ‫اینکه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .)‫برخط‬ ‫یکپارچه‬ ‫دولت‬ :‫کردن‬ ‫یتالی‬
‫عمل‬ ‫فرصت‬ ‫فرآیندها‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫کامل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کرد‬‫مفاهیم‬ ،‫مدیریت‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ ،‫همچنین‬ .‫سازد‬
‫شرکت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫نوآوری‬ ‫یا‬ ‫مشترک‬ ‫تولید‬ ‫چون‬ ‫جدیدی‬‫پیش‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫به‬ ‫روی‬‫شفاف‬ ‫و‬ ‫بازتر‬ ‫ارائه‬ ‫سوی‬‫تر‬
‫عمومی‬ ‫خدمات‬‫می‬ ‫فراهم‬‫فصل‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫(رجوع‬ ‫سازد‬2.)‫باز‬ ‫دولت‬
‫جدول‬1-2‫پارادایم‬ ‫تغییر‬‫ها‬‫(تات‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬-،‫هو‬ ‫کی‬2002)
‫سنتی‬ ‫بوروکراسی‬‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬
‫گرایش‬‫هزینه‬-‫تولید‬ ‫کارایی‬‫انعطاف‬ ،‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬‫پذیری‬
‫فرآیند‬ ‫سازمان‬‫عقالنیت‬،‫کارکردی‬‫بخش‬،‫بندی‬
‫سلسله‬‫مراتب‬‫عمودی‬‫کنترل‬
‫سلسله‬‫سازمان‬ ‫مراتب‬‫شبکه‬،‫ای‬
‫به‬‫اشتراک‬‫اطالعات‬ ‫گذاری‬
‫مدیریت‬ ‫اصل‬‫حکم‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫مدیریت‬‫و‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ،‫منعطف‬ ‫مدیریت‬
‫مرکزی‬ ‫هماهنگی‬
‫رهبری‬ ‫شیوه‬‫کنترل‬ ‫و‬ ‫دستور‬‫تسهیل‬‫و‬‫هماهنگی‬،‫کارآفرینی‬‫نوآورانه‬
‫داخلی‬ ‫ارتباط‬‫سلسله‬‫پایین‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫مراتب‬‫شبکه‬‫چندسویه‬‫با‬‫هماهنگی‬،‫مرکزی‬‫ارتباط‬
‫مستقیم‬
‫بیرونی‬ ‫ارتباط‬‫کانال‬ ،‫رسمی‬ ،‫متمرکز‬‫محدود‬ ‫های‬‫رودررو‬ ‫تعامل‬ ‫بدون‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫تبادل‬
)‫(تاکنون‬
‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫اصول‬‫بی‬ ،‫استانداردسازی‬‫برابری‬ ،‫طرفی‬‫سفارشی‬‫شخصی‬ ،‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫سازی‬‫سازی‬
3-3-2‫مدرن‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫سازی‬‫گذارد؟‬
‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بهبود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذینفع‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫مثبت‬ ‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫تغییر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬‫این‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫اطمینا‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫معمول‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫آورد‬
‫می‬ ‫عمل‬ ‫ناکارآمد‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ادراک‬‫پول‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫کند‬‫مالیات‬‫می‬ ‫هدر‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬‫انتظارات‬ ‫شهروندان‬ .‫دهد‬
‫رو‬‫به‬.‫باشد‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ،‫مؤثر‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫مدیریت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫رشدی‬‫رویکر‬ ‫مدیریت‬ ،‫انتظارات‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫دی‬
‫یکپارچه‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫پیش‬ ‫تر‬ ‫فرایندمدار‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫کاربرمدار‬‫سازمان‬ ‫سازی‬‫شب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫دولتی‬ ‫های‬‫ک‬‫ه‬
‫اشتراک‬ ‫اطالعاتی‬‫(جدول‬ ‫است‬ ‫یافته‬1-2.)
‫فصل‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫(رجوع‬ ‫برخط‬ ‫یکپارچه‬ ‫دولت‬ ‫مفهوم‬5)‫نقطه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫چیزیست‬‫به‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫نظر‬
‫می‬ ‫پیوند‬ ‫واحد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازیابی‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬.‫دهد‬‫منعطف‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ،‫جهت‬ ‫تغییر‬ ‫این‬‫می‬ ‫و‬ ‫تر‬‫ان‬‫بخشی‬
‫افقی‬ ‫ساختارهای‬ ‫یا‬‫تر‬‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫نوآوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬‫بهبود‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫پتانسیل‬ .‫یابد‬
‫قابل‬‫دسترس‬ ،‫پاسخگو‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫تصویر‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫خدمت‬ ‫تجربه‬ ‫مالحظه‬‫مؤث‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ،‫پذیر‬‫ر‬
.‫است‬
‫به‬‫فرصت‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ ،‫عالوه‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫نوینی‬ ‫های‬‫مدی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫کند‬‫شفاف‬ ‫عمومی‬ ‫ریت‬،‫تر‬
‫مشارکتی‬‫توانمند‬ ‫و‬ ‫تر‬‫سازمان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫باز‬ ‫دولت‬ ‫کلیدی‬ ‫ایده‬ .‫تر‬‫شفاف‬ ‫باید‬ ‫دولتی‬ ‫های‬‫د‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫تر‬‫همه‬ ‫ر‬
‫جنبه‬‫عملکرد‬ ‫های‬‫ی‬‫و‬‫فرآیندهای‬‫تصمیم‬.‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫روزآمد‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫اطالعات‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ،‫گیری‬‫دولت‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫فراتر‬‫های‬
‫پیش‬ ‫باید‬ ‫باز‬‫به‬ ‫فعاالنه‬‫عرصه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫دادن‬ ‫دخالت‬ ‫دنبال‬‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫شکل‬ ‫از‬ ،‫باشند‬ ‫ها‬
،‫نهایت‬ ‫در‬ .‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫مشارکت‬‫نهادهای‬‫دولتی‬‫باید‬‫به‬‫دنبال‬‫راه‬‫حلی‬‫برای‬‫ایجاد‬‫ارزش‬‫عمومی‬
‫باشند‬.‫به‬‫داده‬ ،‫خاص‬ ‫طور‬‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬‫به‬ ‫باید‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬‫شیوه‬‫بتوانند‬ ‫سایرین‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫هایی‬
‫به‬‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سادگی‬‫فصل‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫(رجوع‬2)‫باز‬ ‫دولت‬.
‫خالصه‬
‫فصل‬ ‫خالصه‬
‫منابع‬

Más contenido relacionado

Similar a بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم

GamaGama
Gamadawsswad
180 views28 Folien
DevelopDevelop
Developmehdi88992003
515 views9 Folien

Similar a بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم(20)

GamaGama
Gama
dawsswad180 views
DevelopDevelop
Develop
mehdi88992003515 views
Presentation1 محسنی راد  copyPresentation1 محسنی راد  copy
Presentation1 محسنی راد copy
safieh maleki102 views
نابرابری های خوبنابرابری های خوب
نابرابری های خوب
kian kiani193 views
Shahrvand electronikShahrvand electronik
Shahrvand electronik
hekmat saeideh27 views
Global media JournalGlobal media Journal
Global media Journal
s.kamaleddin mousavi599 views
I 4.0 metaverse part 2I 4.0 metaverse part 2
I 4.0 metaverse part 2
Mehdi Arabzadeh Yekta107 views

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم

 • 1. ‫فصل‬‫دوم‬ ‫دولت‬ ‫تأثیر‬‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫چکیده‬ ‫آگاهی‬ ‫قدرت‬‫فرصت‬ ‫اینترنت‬ ‫بودن‬ ‫متصل‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫نوینی‬ ‫های‬‫کند‬‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫تا‬‫را‬ .‫سازد‬ ‫مدرن‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫انتشار‬‫می‬ ‫بحث‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بحث‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫دولت‬ ‫تغییر‬ ‫پتانسیل‬ ‫دیجیتالی‬‫دموکراتی‬ ‫عناصر‬ ‫و‬ ‫اجزاء‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫ک‬ ‫بی‬‫واسطه‬‫دموکراسی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬‫می‬ ‫شکل‬ ‫نمایندگان‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫(که‬ ‫نمایندگانی‬ ‫های‬‫می‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ )‫گیرد‬‫و‬ ‫سازد‬‫چگونه‬ ‫فرصت‬ ‫این‬‫می‬ ‫فشار‬ ‫دولت‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫اجازه‬ ‫شهروندان‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آورد‬،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫گیری‬‫ب‬‫حث‬ ‫می‬‫کنیم‬‫فرصت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫کند‬‫چگونه‬ ‫و‬ ‫فراهم‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫پتانسیل‬‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬‫شفاف‬ ‫و‬ ‫شهروندمدارتر‬ ‫مومی‬‫دارا‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫می‬.‫باشد‬ 1-2‫داد‬ ‫رخ‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ 1-1-2‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫نقشی‬ ‫چه‬ ‫اینترنت‬‫کند‬‫؟‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ .‫دارد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫شهروندان‬ ‫دادن‬ ‫پیوند‬ ‫برای‬ ‫عظیم‬ ‫ظرفیت‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬ ‫ویژگی‬ ‫اینترنت‬‫قابل‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫نخست‬ .‫دارند‬ ‫منحصربفرد‬ ‫های‬ ‫اینترنت‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ .‫است‬ ‫دسترس‬‫چندرسانه‬ ‫محتوای‬ ‫انتقال‬ ‫توان‬‫فایل‬ ،‫پویا‬ ‫تصاویر‬ ‫نظیر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫ای‬‫صوتی‬ ‫های‬ ‫غنی‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫انتقال‬ ‫قدرت‬ ‫اساس‬ ‫براین‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫تصویری‬ ‫و‬‫رسانه‬ ‫از‬ ‫تر‬‫سوم‬ .‫است‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫کاربران‬ ‫بزرگ‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ .‫هستند‬ ‫جستجو‬ ‫قابل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫سازند‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫راجع‬‫خزنده‬ ‫مانند‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ .‫کنند‬ ‫بازیابی‬ ‫کوتاه‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ ‫ک‬‫می‬ ،‫وب‬ ‫های‬‫توانن‬‫د‬ .‫سازند‬ ‫آگاه‬ ‫آن‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫تنظیم‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫دیگر‬ ‫کاربران‬ ،‫بنابراین‬‫موزه‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫بایگان‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫ی‬‫می‬ ،‫بلکه‬ .‫نیستند‬ ‫سوابق‬ ‫های‬‫هر‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫کتاب‬ ‫دنیا‬ ‫جای‬‫نقاشی‬ ‫به‬ ،‫بخوانند‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫کنند‬ ‫گوش‬ ‫موسیقی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫نگاه‬ ‫ها‬
 • 2. ( ‫فایل‬ ‫انتقال‬ ‫پرتکل‬ ،‫ایمیل‬ ‫نظیر‬ ‫اینترنت‬ ‫اولیه‬ ‫ابزارهای‬ftp‫به‬ ‫یک‬ ‫یا‬ )‫ایمیل‬ ‫(مثل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یه‬ ‫ارتباط‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫وب‬ ‫یا‬ ،) ‫وب‬ ‫(مثل‬ ‫چند‬‫را‬ )‫استاتیک‬ ‫سایت‬‫فر‬‫می‬ ‫اهم‬‫پارادایم‬ ‫این‬ .‫ساختند‬‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫تعاملی‬ ‫ویژگی‬ ‫هیچگونه‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬.‫کردند‬‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫با‬‫رسانه‬ ‫های‬‫فروم‬ ‫مانند‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫بالگ‬ ،‫ها‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شهروندان‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫می‬‫به‬ ‫توانند‬‫موجودیت‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫داینامیک‬ ‫صورت‬‫نظیر‬ ‫ها‬‫گروه‬ ،‫سیاسی‬ ‫نمایندگان‬‫های‬ .‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫عمومی‬ ‫نهادهای‬ ‫یا‬ ‫رویدادها‬ ،‫عالقمندی‬ ‫تصویر‬1-2‫پارادایم‬ ‫تحول‬‫اینترنت‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ 2-1-2‫کدام‬‫زمینه‬‫ها‬‫تأثیر‬‫می‬‫پذیرند‬‫؟‬ ‫اطال‬ ‫قدرت‬ ،‫اروپایی‬ ‫شهروندان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬‫متصل‬ ‫و‬ ‫عاتی‬‫هر‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫چنانکه‬ ،‫است‬ ‫افتاده‬ ‫جا‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ،‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫کسی‬‫امکان‬‫بهره‬‫برای‬ ‫مهم‬ ‫قابلیت‬ ‫یک‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫برداری‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬‫فصل‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫(رجوع‬ ‫شود‬3)‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬.‫ب‬ ‫مقابله‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫دولت‬ ‫وظیفه‬‫ا‬ ‫نابرابری‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫تسهیل‬ ‫بلکه‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫اشاعه‬ ‫طریق‬ ‫از‬.‫است‬ ‫برخط‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫زمینه‬ ‫دو‬‫اطالع‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫متأثر‬ ‫عمده‬ ‫طور‬‫متصل‬ ‫و‬ ‫رسانی‬،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬‫رسانه‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫نوین‬ ‫مشورتی‬ ‫فضای‬‫به‬ ‫که‬ ‫سازد‬‫دولت‬ ‫آن‬ ‫موجب‬‫می‬ ‫ها‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫توانند‬‫تجزی‬ ،‫آوری‬‫ه‬ ‫تصمیم‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫قبول‬ ‫درنتیجه‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬‫گیری‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫اتخاذشده‬ ‫های‬.‫دهد‬،‫بعالوه‬ ‫جنبش‬‫گنجانده‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫امکان‬ ‫نوین‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫شدن‬‫می‬ ‫گیری‬‫همچنان‬ .‫یابند‬‫که‬
 • 3. ‫بی‬ ‫مشارکت‬ ‫درخواست‬ ‫شهروندان‬‫واسطه‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫تر‬‫مقوله‬ ‫اینترنت‬ ،‫دارند‬ ‫گیری‬‫بیواسطه‬ ‫دموکراتیک‬ ‫نوین‬ ‫های‬ ‫رأی‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫افکارسنجی‬ ‫نظیر‬‫م‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫گیری‬‫ی‬‫اهمیت‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫سازد‬‫تجا‬ ‫فزاینده‬‫رت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫دولت‬ ‫اینکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شهروندان‬ ‫انتظارات‬ ‫الکترونیک‬‫برده‬ ‫باال‬ ،‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫برخط‬ ‫صورت‬ .‫است‬‫با‬‫دیجیتالی‬‫کردن‬‫خدمات‬،‫عمومی‬‫دولت‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫صرفه‬‫جویی‬‫های‬‫قابل‬‫توجهی‬‫در‬‫هزینه‬‫و‬‫زمان‬‫برای‬ ‫سازمان‬‫های‬‫دو‬‫لتی‬‫و‬‫همچنین‬‫مشتریان‬‫خود‬‫انجام‬‫دهند‬. 3-1-2‫فصل‬ ‫مطالب‬ ‫رئوس‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫شهروندان‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫تغییر‬ ‫پتانسیل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قدرتمند‬ ‫فناوری‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬ ،‫رویهمرفته‬ ‫درخصوص‬ ‫ابتدا‬ ،‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫مفاهیم‬‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬‫در‬‫حاکمیت‬‫می‬ ‫بحث‬ ‫دموکراتیک‬ ‫فرایندهای‬.‫کنیم‬ ‫به‬‫این‬،‫ترتیب‬‫ما‬‫در‬‫مورد‬‫فرصت‬‫های‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬‫ارتباطات‬‫بحث‬‫می‬‫کنیم‬‫و‬‫بر‬‫تنش‬‫پایدار‬‫بین‬‫شک‬‫ل‬‫های‬ ‫مستقیم‬‫و‬‫غیرمستقیم‬‫دموکراسی‬‫می‬ ‫متمرکز‬‫شویم‬.‫به‬ ‫تغییر‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫به‬ ،‫دوم‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫د‬ ‫وجودآمده‬‫اصالح‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫سمت‬.‫پردازیم‬‫بخش‬ ‫به‬ ‫ارجاعاتی‬ ،‫فصل‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫در‬‫کتاب‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داریم‬‫فرصت‬ ‫به‬ ،‫ها‬‫چالش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بیش‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫های‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫تر‬ 2-2‫دموکراتیک‬ ‫فرآیندهای‬ ‫حاکمیت‬ ‫بر‬ ‫تأثیر‬ 1-2-2‫چیست؟‬ )‫(بیواسطه‬ ‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬ ‫ایده‬‫ش‬ ‫واجد‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دموکراسی‬‫سیاسی‬ ‫تصمیمات‬ ‫در‬ ‫برابر‬ ‫امکان‬ ‫از‬ ‫رایط‬‫آنه‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ا‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬ ،‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫برخوردارند‬ ،‫است‬ ‫تأثیرگذار‬‫در‬‫یک‬‫جا‬‫جمع‬‫می‬‫شوند‬‫تا‬‫به‬‫سخنرانان‬ ‫دهند‬ ‫گوش‬‫دست‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫و‬‫یا‬‫به‬،‫رأی‬ ‫برگه‬ ‫با‬ ‫ناشناس‬ ‫صورت‬‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬.‫مست‬ ‫دموکراسی‬ ‫در‬‫قیم‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫فرض‬‫مطلوب‬‫تر‬‫از‬‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬‫همه‬‫بتوانند‬‫در‬‫قدرت‬‫عالیه‬‫دولت‬‫باشند‬ ‫سهیم‬. ‫می‬ ‫غیرعملی‬ ‫را‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫نخست‬ .‫سازد‬ ‫بزرگ‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫اینکه‬‫در‬ ‫گردآمدن‬ ،‫کوچک‬ ‫شهر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تر‬‫مکان‬ ‫یک‬‫برای‬ ‫دادن‬ ‫رأی‬ ‫و‬ ،‫سخنرانان‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ، ،‫رأی‬ ‫برگه‬ ‫یا‬ ‫دست‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫مسأله‬ ‫هر‬‫به‬.‫است‬ ‫غیرممکن‬ ‫سادگی‬‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫شهروندان‬ ‫ورزشگاه‬ ‫حتی‬ .‫کند‬ ‫مشارکت‬ ،‫دارد‬ ‫اثر‬ ‫زندگیشان‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تصمیمی‬‫نمی‬ ‫گردهمایی‬ ‫مراکز‬ ‫یا‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫ف‬ ‫تواند‬‫ضای‬ ‫بزرگ‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫الزم‬‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫ظرفیت‬ ‫فاقد‬ ‫مردم‬ ،‫اینکه‬ ‫دوم‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫کوچک‬ ‫شهر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ح‬ ‫مسأله‬ ‫هر‬‫مطرح‬ ‫چنین‬ ‫حتی‬ )‫افالطون‬ ‫(ازجمله‬ ‫فالسفه‬ .‫دارد‬ ‫تأثیر‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ،‫قوقی‬ ‫کرده‬‫سیاست‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬ ‫که‬ ‫اند‬‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫هایی‬‫چیزی‬‫جز‬‫کمترین‬‫عالمت‬‫دهنده‬‫حریم‬
 • 4. ‫فردی‬،‫نیست‬‫چراکه‬‫رأ‬‫ی‬‫دهندگان‬‫به‬‫سادگی‬‫عالقه‬‫خود‬‫را‬‫دنبال‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫حقوق‬‫و‬‫نی‬‫ازهای‬‫اقلیت‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫جامع‬‫ه‬ ‫نادیده‬‫می‬‫گیرند‬. ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫بحث‬ ‫این‬ ‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬ ‫مخالفان‬ ،‫کل‬ ‫در‬‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫محدودیت‬ ‫دلیل‬‫یعنی‬ ‫که‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫های‬ ‫نمی‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬‫به‬ ‫توانند‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫شخصه‬‫همه‬ ‫یعنی‬ ‫که‬ ،‫شهروندی‬ ‫ناتوانی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مشارکت‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬ ‫نمی‬ ‫شهروندان‬‫تصمیم‬ ‫پیچیدگی‬ ‫کل‬ ‫توانند‬‫واحد‬ ‫سیاسی‬ ‫مسأله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫گیری‬‫را‬‫ایده‬ ‫نوع‬ ،‫کنند‬ ‫درک‬‫حاک‬ ‫آل‬،‫میت‬ .‫باشد‬ )‫نمایندگان‬ ‫انتخاب‬ ‫(با‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫یک‬ ‫باید‬ 2-2-2‫چیست؟‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫دموکراسی‬ ‫در‬‫نمایندگان‬ ،‫نمایندگانی‬ ‫های‬‫برای‬‫اقدامات‬‫خود‬‫از‬‫طریق‬‫انتخابات‬‫منصفانه‬‫و‬‫آزاد‬‫مسئول‬‫هستن‬‫د‬. ‫می‬ ‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬،‫شهروندان‬ .‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫دولتی‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ائتالفی‬ ‫رقابت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫حق‬ ‫این‬ ‫از‬،‫منتشر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اسامی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫صحبت‬ ‫خود‬ ‫سیاسی‬ ‫عالیق‬ ‫درخصوص‬ ‫که‬ ‫برخوردارند‬ ‫ها‬ ‫جمع‬‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫طرفداران‬ .‫کنند‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ،‫آوری‬‫می‬ ‫بحث‬‫کنند‬‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫سالمت‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫سیاسی‬ ‫مختلف‬ ‫مسائل‬ ‫درخصوص‬ ‫سیاسی‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫توانایی‬ ‫یا‬ ‫زمان‬ ،‫منابع‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫درمان‬‫پذیر‬‫فتن‬‫بسته‬‫های‬‫محرک‬‫اقتصادی‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬‫شهروندی‬ ‫مشارکت‬ ،‫دالیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫رأی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫حمایت‬ ‫و‬ ‫نمایندگان‬ ‫به‬‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مسئولیت‬ ‫اعطای‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کردن‬‫نفع‬‫آنان‬ ‫تصمیم‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬‫می‬ ‫وقوع‬.‫پیوندد‬( ‫پیتکین‬ ‫هانا‬1967‫دقیق‬ ‫شرح‬ )‫مسئولی‬ ‫از‬ ‫تری‬‫ت‬‫یک‬ ‫های‬ :‫است‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫نماینده‬ ‫به‬ ‫نمایندگی‬‫به‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫معنای‬‫رأی‬ ‫نفع‬‫به‬ ،‫دهنده‬‫شیوه‬‫پاسخگ‬ ‫ای‬‫می‬ ‫نماینده‬ .‫است‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫و‬‫مستق‬ ‫بایست‬‫ل‬‫کند؛‬ ‫عمل‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫اقدام‬‫اختیار‬‫و‬‫قضاوت‬‫باید‬ ‫او‬ ‫باشد؛‬.‫باشد‬ ‫عمل‬ ‫اهل‬‫رأی‬‫باید‬ ‫نیز‬ ‫دهنده‬‫و‬ ‫اقدام‬ ‫قابلیت‬ )‫شود‬ ‫تصور‬ ‫(چنین‬ ‫علی‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫مراقبت‬ ‫او‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫آنکه‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مستقل‬ ‫داوری‬‫نماینده‬ ‫بین‬ ‫اختالف‬ ‫پتانسیل‬ ‫وجود‬ ‫رغم‬‫رأی‬ ‫و‬‫دهن‬‫ده‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫درباره‬‫به‬ ‫اختالف‬ ‫این‬ ،.‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫نباید‬ ‫معمول‬ ‫طور‬‫می‬ ‫نماینده‬‫به‬ ‫بایست‬‫گونه‬‫گویی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫ای‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫او‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫توضیحی‬ ،‫داد‬ ‫روی‬ ‫هم‬ ‫اختالفی‬ ‫اگه‬ ‫یا‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اختالفی‬‫طور‬‫مداوم‬‫با‬‫خواسته‬‫های‬ ‫رأی‬‫دهندگان‬‫بدون‬‫م‬ ‫دلیل‬‫م‬ ‫که‬ ‫حکمی‬‫نافع‬‫شود‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫آنان‬،‫و‬‫بدون‬‫توضیح‬‫کافی‬‫از‬‫این‬‫که‬‫چرا‬‫خواسته‬‫های‬‫آنها‬‫مطاب‬‫ق‬ ‫با‬‫منافع‬‫آنها‬،‫نیست‬‫کند‬ ‫مخالفت‬.،‫(پیتکین‬1967) ( ‫پیتکین‬ ‫هانا‬1967‫و‬ ‫نمایندگان‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ )‫ر‬‫أ‬‫ی‬‫دهندگان‬.‫دارد‬ ‫تأکید‬‫نمایندگان‬‫باید‬‫به‬‫منظور‬‫ج‬‫لوگیری‬ ‫از‬‫با‬ ‫درگیری‬‫سیاسیون‬،‫فرهنگ‬‫سیاسی‬‫بین‬‫آنها‬‫و‬‫رأی‬‫دهندگان‬‫سازد‬ ‫برقرار‬‫که‬‫سوء‬‫تفاهم‬‫ها‬‫و‬‫اختالفات‬‫ر‬‫ا‬‫حل‬ ‫کند‬.‫رأی‬ ‫منافع‬ ‫باید‬ ‫نمایندگان‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬‫را‬ ‫خود‬ ‫تصمیمات‬ ‫باید‬ ‫نمایندگان‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬ ‫خواسته‬ ‫میان‬ ‫تناقض‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫برحسب‬‫رأی‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫دهندگان‬.‫دهند‬ ‫توضیح‬ ،‫رد‬
 • 5. ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫منتقدان‬‫استدالل‬‫می‬‫کن‬‫ن‬‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫که‬ ‫د‬‫دارای‬‫کمبودهای‬‫قابل‬‫مالح‬‫ظه‬‫ای‬ ‫است‬‫که‬ً‫ا‬‫عمدت‬‫ناشی‬‫از‬‫تمرکز‬‫قدرت‬‫در‬‫نمایندگان‬‫منتخب‬‫است‬. ‫نمی‬ ‫پیش‬ ‫خود‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫دموکراسی‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ،‫متأسفانه‬،‫جوامع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫روند‬‫آرمان‬ ‫همچنان‬‫ایده‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آل‬‫های‬ ‫رأی‬ ‫یک‬ ‫ولی‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دموکراتیک‬‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫مطلع‬ ‫و‬ ‫آگاه‬ ‫دهنده‬‫آرمان‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫رود؛‬ ‫پیش‬ ‫ها‬‫ساده‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬‫برای‬ ‫هم‬ ‫اولویت‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬‫بزرگ‬ ‫سیاسی‬ ‫مجامع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫به‬ ‫تر‬‫برساند‬ ‫نتیجه‬،‫(هیکز‬ .1999) ‫به‬ ‫نیستند‬ ‫قادر‬ ‫نمایندگان‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬‫به‬ ‫کامل‬ ‫طور‬‫رأی‬ ‫نفع‬‫دهندگان‬‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫عمل‬‫خود‬ ‫اعتماد‬ ‫کنندگان‬‫را‬ ‫تصمیم‬ ‫فرایندهای‬ ‫در‬‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫گیری‬.‫دهند‬ 3-2-2‫پتانسیل‬ ‫کدام‬‫حکمرانی‬‫است؟‬ ‫ممکن‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫دموکراتیک‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬‫جایگزین‬‫را‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫عمدت‬‫محدودیت‬‫های‬‫ک‬ ‫جغرافیایی‬ً‫ال‬‫قب‬ ‫ه‬ ‫تصمیم‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫عمومی‬ ‫مشارکت‬ ‫از‬ ‫مانع‬‫می‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫شد‬‫مرد‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬‫م‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫کاستن‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫سیاسی‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬‫رفراندوم‬ ‫یا‬ ‫انتخابات‬ ‫های‬،‫ها‬‫ممکن‬‫س‬‫اخته‬ ‫است‬.‫رأی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫حقیقت‬ ‫در‬‫بیواسطه‬ ‫دموکراتیک‬ ‫اجزاء‬ ‫معرفی‬ ‫خواستار‬ ،‫دلسردشده‬ ِ‫ن‬‫دهندگا‬‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫تر‬‫های‬ .‫هستند‬ ‫دموکراتیک‬ ً‫ا‬‫نوع‬ ‫بدبینی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دموکراتیک‬ ‫جوامع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عمیق‬ ‫بدبینی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دموکراتیکی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫ناشی‬‫گروه‬‫منفعت‬ ‫های‬‫به‬ ‫را‬ ‫طلب‬‫به‬ ‫را‬ ‫کجروی‬ ،‫تعقل‬ ‫جای‬‫کوتاه‬ ‫سود‬ ،‫تحمل‬ ‫جای‬‫م‬‫دت‬ ‫به‬ ‫را‬‫به‬ ‫را‬ ‫سبعانه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رقابت‬ ،‫معنویات‬ ‫جای‬‫به‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ،‫همکاری‬ ‫و‬ ‫تعاون‬ ‫جای‬‫بار‬ ‫به‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫ثبات‬ ‫جای‬ ‫می‬‫بدبینی‬ .‫آورد‬‫به‬‫سمت‬‫اصول‬‫دموکراتیک‬‫هدایت‬‫نمی‬،‫شود‬‫بلکه‬‫به‬‫سمت‬‫مدیریت‬‫فرآیندهای‬‫دموکراتیک‬‫در‬‫زمی‬‫نه‬‫های‬ ‫مختلف‬‫می‬‫رود‬.،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(کاکابادسه‬2003) ‫فرصت‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گشته‬ ‫مقدور‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫مشارکت‬ ‫تواند‬‫باال‬ ‫گیری‬.‫ببرد‬ ‫می‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫گرایش‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫به‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گر‬ ‫کار‬‫فناوری‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫فته‬ ‫شیوه‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫زمینه‬ ‫و‬ ‫وفاق‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫ممکن‬ ‫مشترک‬ ‫های‬‫یک‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ،‫شهری‬ ‫فیزیکی‬ ‫گردهمایی‬ ‫تاالر‬‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫ذینفعان‬ ‫اندک‬ ‫تعداد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتگوی‬ ‫دامنه‬ ‫تواند‬ ‫جامع‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫تعداد‬‫می‬ ‫نمایندگان‬ ،‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .‫دهد‬ ‫گسترش‬ ‫اینترنتی‬ ‫ه‬‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫توانند‬‫از‬ ‫تری‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫تصمیمات‬‫می‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫هایشان‬‫ایده‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫تلفیق‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫رأی‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫نهایت‬ ‫در‬ .‫بپردازند‬ ‫دهندگان‬ ‫نم‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫پتانسیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫رأی‬ ‫و‬ ‫ایندگان‬‫متحول‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬ ،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(کاکابادسه‬ ‫سازد‬2003‫فناوری‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ما‬ .)‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫فرایند‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫تصمیم‬‫به‬ ‫گیری‬‫می‬ ‫بعد‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬‫فصل‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫(مقایسه‬ ‫پردازیم‬9.)‫الکترونیکی‬ ‫مشارکت‬ :
 • 6. ‫ایده‬ ‫تبادل‬ ‫از‬ ‫جدا‬‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیاس‬ ‫بدایع‬ ‫درخصوص‬ ‫نظرات‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ،‫ی‬‫شکل‬ ‫تواند‬‫ج‬ ‫های‬‫دید‬ ‫رأی‬‫می‬ ‫شهروندان‬ ،‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫گیری‬‫گوش‬ ‫سخنرانان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آیند‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫جا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫خانگی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫فرا‬‫سیاست‬ ‫به‬ ‫ماوس‬ ‫کلیک‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫شان‬‫خط‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مشی‬.‫دهند‬ ‫رأی‬ ‫ها‬‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫بیشاپ‬ (2002‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫جایگزینی‬ ‫شکل‬ )‫داده‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫نمایندگانی‬‫به‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫راهکار‬ ‫هر‬ ‫نمایندگان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫رأی‬‫و‬ ‫گذارند‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫پاسخگویان‬ ‫اکثریت‬ ‫نظر‬ ‫براساس‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬‫قضاوت‬ ‫یا‬ ‫داوری‬ ‫هیچ‬ ‫نماینده‬ ‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫مستقلی‬‫سیاسی‬ ‫قدرت‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫دهد‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آنهایی‬ ‫مستقیم‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬‫گیری‬ ‫می‬ ‫شرکت‬‫رأی‬ .‫کنند‬‫شکل‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫فناورانه‬ ‫ابزار‬ ‫اینترنتی‬ ‫گیری‬‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫حکمرانی‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫به‬‫قابل‬ ‫طور‬‫مالحظه‬‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫ای‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫مستقیم‬ ‫مشارکت‬ ‫اجرای‬‫می‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫برانگیزاند‬ ‫را‬ ‫شهروندان‬ ‫تواند‬ ‫تا‬‫مداوم‬‫فصل‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫(مقایسه‬ ‫دهند‬ ‫رأی‬ ‫بیشتری‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫تر‬8‫رأی‬ :.)‫الکترونیکی‬ ‫گیری‬ 4-2-2‫ضعف‬‫دموکراسی‬‫دیجیتالی‬‫چیست؟‬ ‫به‬ ‫نماینده‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫گذاشتن‬ ‫تأثیر‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫شهروندان‬ ‫اگر‬‫یک‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫روزمره‬ ‫طور‬ :‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مشهود‬ ‫جدی‬ ‫مشکل‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫شهروندان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫تا‬ ‫کنند‬‫تأثی‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫بر‬‫رگذار‬ .‫ندارند‬ ‫برعهده‬ ‫سیاسی‬ ‫تصمیمات‬ ‫در‬ ‫تأثیرشان‬ ‫برای‬ ‫مسئولیتی‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ،‫باشند‬‫د‬،‫رعوض‬ ‫جمع‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫که‬ ‫نمایندگان‬‫آوری‬‫خواسته‬ ‫کننده‬‫رأی‬ ‫های‬‫تصم‬ ‫پاسخگوی‬ ،‫هستند‬ ‫دهندگانشان‬‫سیاسی‬ ‫یمات‬‫ای‬‫هستند‬ ‫رأی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬.‫هستند‬ ‫آن‬ ‫مسئول‬ ‫دهندگانشان‬ ‫ضعف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫تفکیک‬ ‫این‬‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫عمده‬ ‫های‬ ،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(کاکابادسه‬ ‫است‬2003.)‫به‬ ‫تنها‬ ‫شهروندان‬ ،‫اینکه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫منافع‬ ‫دنبال‬ ‫ن‬‫اقلیت‬ ‫یازهای‬‫می‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ .‫گیرند‬‫بیانگر‬ ‫کمترین‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫هایی‬ .‫نیست‬ ‫شخصی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬ ‫فردی‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫امیال‬ ‫از‬ ‫مشترک‬‫در‬ ‫ناتوانی‬ ،‫سیاسی‬ ‫یا‬ ‫اقتصادی‬ ‫بحران‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫تصمیم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫گرایانه‬‫بس‬ ‫تواند‬.‫باشد‬ ‫خطرناک‬ ‫یار‬،‫بنابراین‬‫هنگامی‬‫که‬‫د‬‫موکراسی‬ ‫دیجیتال‬‫ی‬‫قدرت‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫سیاسی‬‫را‬‫به‬‫رأ‬‫ی‬‫دهندگان‬‫مجدد‬ً‫ا‬‫واگذار‬‫می‬،‫کند‬‫شود‬ ‫رعایت‬ ‫احتیاط‬ ‫جانب‬ ‫باید‬. ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ،‫حقیقت‬ ‫در‬‫کنونی‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫نمایندگان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫این‬ ،‫اش‬‫می‬‫برای‬ ‫توانند‬ ‫اقداماتشان‬‫تصمیم‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫سوال‬ ‫مورد‬‫می‬ ‫گیری‬‫سریع‬ ‫توانند‬.‫شوند‬ ‫تکمیل‬ ‫تر‬ ‫نابرابری‬‫شهروندان‬ .‫است‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫دیگر‬ ‫بالقوه‬ ‫ضعف‬ ‫یک‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫محدود‬ ‫توان‬ ‫یا‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬‫ممکن‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ .‫نباشند‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫در‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫است‬‫گروه‬ ،‫بنابراین‬‫با‬ ‫افراد‬ ،‫سالخوردگان‬ ‫مانند‬ ‫محروم‬ ‫های‬
 • 7. ‫کم‬ ‫اشخاص‬ ‫یا‬ ،‫پایین‬ ‫تحصیالت‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫درآمد‬‫فصل‬ ‫در‬ ‫مسأله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫ندارند‬ ‫حرفی‬ ‫جای‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬ 3‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫عنوان‬ ‫با‬‫تفصی‬.‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ل‬ ( ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ،‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫فصل‬9‫فصل‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مشارکت‬8‫رأی‬‫الکترونیکی‬ ‫گیری‬ ‫امنیتی‬ ‫خطاهای‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫تضمینی‬ ‫هیچ‬ )‫ببینید‬ ‫را‬‫می‬ ‫امنیتی‬ ‫خطاهای‬ .‫ندارند‬‫بروندادها‬ ‫بر‬ ‫بزرگی‬ ‫اثرات‬ ‫توانند‬‫ی‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫سیاسی‬‫رأی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫طور‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سیاسی‬ ‫بروندادهای‬ ،‫شود‬ ‫دستکاری‬ ‫گیری‬ ‫به‬‫رأی‬ ‫جای‬‫برنامه‬ ‫خواسته‬ ‫تنها‬ ،‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫دهندگان‬‫نرم‬ ‫کارگزاران‬ ‫یا‬ ‫نویسان‬‫ریس‬ ‫این‬ .‫سازد‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫ک‬‫های‬ ‫رأی‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫درونی‬ ‫مشکل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫امنیتی‬‫می‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫گیری‬‫به‬ ‫تواند‬‫ویروسی‬ ‫دلیل‬‫شخص‬ ‫رایانه‬ ‫بودن‬‫ی‬ ‫رأی‬.‫باشد‬ ‫دهنده‬‫رأی‬ ،‫ندهد‬ ‫رخ‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬‫از‬ ‫نتایج‬ ‫کنند‬ ‫باور‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫نمایندگان‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫رأی‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫سقم‬ ‫و‬ ‫صحت‬‫نمایندگا‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬‫معرفی‬ ،‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫اعتماد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫آن‬‫نتایج‬ ‫مشروعیت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دموکراتیک‬ ‫فرآیندهای‬ ‫یکپارچگی‬ ‫تواند‬‫فصل‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫تهدید‬ ‫را‬8‫عنوان‬ ‫با‬ ‫چالش‬ ‫الکترونیکی‬ ‫رأگیری‬‫فناوری‬ ‫های‬‫رأی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیری‬.‫دهیم‬ 5-2-2‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫متأثر‬ ‫را‬ ‫نمایندگانی‬ ‫دموکراتیک‬ ‫نظام‬‫سازد؟‬ ‫نمایندگان‬ ،‫نمایندگانی‬ ‫دموکراسی‬ ‫در‬.‫دارند‬ ‫منافع‬ ‫تضاد‬ ً‫ا‬‫نوع‬،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬‫آنها‬‫توسط‬‫ر‬‫أ‬‫ی‬‫دهندگان‬‫مسئولیت‬ ‫گرفته‬‫اند‬.،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫اکثریت‬‫نمایندگان‬‫در‬‫هنگام‬‫رأی‬‫گیری‬‫به‬‫عنوان‬‫حزب‬‫سیاسی‬‫به‬‫پیروی‬‫از‬‫رهب‬‫ری‬‫حزب‬ ‫می‬ ‫عمل‬‫کنند‬‫(کادر‬2-2)‫ببینید‬ ‫را‬.‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شهروندان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬‫به‬ ‫سازد‬‫دسترسی‬ ‫روزمره‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ )‫(قضاییه‬ ‫قضایی‬ ‫مقامات‬ ‫و‬ ،)‫(مجریه‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ،)‫(مقننه‬ ‫نمایندگان‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬‫عال‬‫فناوری‬ ،‫وه‬ ‫گروه‬ ،‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫و‬ ‫شهروندان‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫های‬‫رسانه‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫ذینفع‬‫را‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫بهبود‬.‫بخشد‬‫واسطه‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫کاستن‬ ‫پتانسیل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ،‫بنابراین‬‫گروه‬ ‫گری‬‫اح‬ ،‫ذینفع‬ ‫های‬‫زاب‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫سیاسی‬‫خبری‬ ‫های‬‫دولت‬ ‫بر‬ ‫شهرودان‬ ‫مستقیم‬ ‫تأثیر‬ ‫تقویت‬ ‫نیز‬ ‫و‬‫(تصویر‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬2-2‫کادر‬ ‫و‬2-2‫را‬ .)‫ببینید‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫جدا‬‫های‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شهروندان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ،‫تصمیمات‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫مؤثر‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ممکن‬،‫نظرات‬ ‫سازد‬ ‫دولتی‬ ‫خدمتگزاران‬ ،‫خویش‬ ‫نمایندگان‬ ‫آراء‬ ‫و‬ ‫تصمیمات‬‫(فصل‬2)‫ببینید‬ ‫را‬ ‫باز‬ ‫دولت‬‫قضاوت‬ ‫یا‬ ‫و‬‫پایش‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫کنند‬ ‫دنبال‬ ‫و‬‫دولت‬ ،‫عوض‬ ‫در‬‫می‬ ،‫ها‬‫استف‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫توانند‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تصمیماتشان‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫اده‬ ‫بالگ‬‫فروم‬ ،‫ها‬‫شبکه‬ ‫یا‬ ،‫ها‬.‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫شرح‬ ‫بهتر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫می‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ،‫رویهمرفته‬‫توان‬‫د‬‫در‬ ‫روش‬ ‫برخی‬‫بنیادی‬ ‫های‬‫دولت‬ ‫بر‬‫تأث‬ ‫ها‬‫ی‬‫رگذار‬:‫د‬‫سیاسی‬ ‫نمایندگان‬ ‫انتخاب‬‫ممکن‬‫است‬‫حتی‬‫بر‬‫رقابت‬‫آزاد‬‫ا‬‫یده‬‫ها‬ ‫باشد‬ ‫استوار‬.‫می‬ ‫قدرت‬ ‫بنیان‬.‫یابد‬ ‫تغییر‬ ‫باشد‬ ‫غیرمتمرکزتر‬ ‫که‬ ‫سیاسی‬ ‫بنیان‬ ‫یک‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫مجلس‬ ‫از‬ ‫تواند‬‫ت‬‫أثیر‬ ‫زیرساخت‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫نظام‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫کلی‬ICT‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫قوانین‬ ‫که‬ ‫میزانی‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یک‬
 • 8. ‫آزادی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ )‫(پلورالیستی‬ ‫اکثریت‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫امکان‬ ‫ارتباطات‬‫های‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫مدنی‬‫ساز‬،‫د‬ ‫(نوریس‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫بسیار‬2001‫هواداران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫متمرکز‬ ‫نگرانی‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ،‫بنابراین‬ .) .‫باشد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫کادر‬1-2‫دیجیتالی‬ ‫دموکراسی‬ ‫با‬ ‫حزبی‬ ‫نظام‬ ‫تناقض‬ ‫کادر‬2-2‫جدید‬ ‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫کادر‬3-2‫نمایندگان‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬ ‫خالصه‬ 3-2‫مدرن‬ ‫بر‬ ‫تأثیر‬‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ 1-3-2‫عوامل‬‫مؤثر‬‫چیست؟‬ ‫عقالنی‬ ‫توجیه‬‫مدیریت‬( ‫عمومی‬‫دولتی‬)‫در‬‫دهه‬1980‫در‬‫راستای‬‫مدیریت‬‫عمومی‬‫جدید‬(NPM)1 ‫شکل‬.‫گرفت‬ ‫غیرشخصی‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫سنتی‬ ‫اصول‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬ ‫عدالت‬ ‫و‬ ‫برابری‬ ،‫بودن‬،‫دید‬ ‫این‬ ‫با‬NPM‫می‬ ‫را‬‫توان‬ ‫به‬‫مشتری‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫پرش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬.‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مدارانه‬‫فرض‬NPM‫این‬ ‫بر‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫کارآمدی‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫بازاری‬ ‫گرایش‬ ‫که‬ ‫است‬‫س‬ ‫بر‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ،‫شود‬‫ایر‬ ‫و‬ ‫اهداف‬‫مالحظات‬.‫بگذارد‬ ‫سوء‬ ‫اثر‬‫اصالحات‬NPM‫بخش‬ ‫و‬ ‫تمرکززدایی‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫هدف‬ ‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫اشکال‬ ‫بندی‬ ،‫(کوردال‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شهروندان‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫خدمت‬ ‫اصلی‬2007.) 1 new public management
 • 9. ‫علی‬‫تالش‬ ‫رغم‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اصالحات‬ ،‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫خصوصی‬ ‫مدیریت‬ ‫فرهنگ‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫های‬NPM‫دو‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ً‫ا‬‫ضرورت‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬‫مدرن‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ICT‫است‬ ‫شده‬ ‫جایگزین‬ ،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(دونلیوی‬2006‫از‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .)ICT‫مدیریت‬ ‫در‬‫دهه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬،‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫موج‬.‫است‬ ‫داشته‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫تحولی‬ ‫اثر‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تغییرات‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫تفاوت‬ ‫کارب‬ ‫با‬‫اولیه‬ ‫رد‬ICT‫و‬ ‫رشد‬ ،‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬‫همه‬‫جاگستری‬‫فناوری‬‫نیز‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫و‬ ،‫ایمیل‬ ،‫اینترنت‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫پیشرفت‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫منتج‬ ‫های‬‫های‬IT‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫کردن‬ ‫متحول‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ِرف‬‫ص‬ ‫اداری‬ ‫پشتیبان‬ ‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫می‬ ،‫مدنی‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(دونلیوی‬ ‫باشد‬2006.) ‫مدرن‬‫مب‬ ‫سازی‬‫بر‬ ‫تنی‬ICT‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ .‫است‬ ‫مدنی‬ ‫جامعه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫رفتاری‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫مشتق‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫شرکت‬،‫خصوصی‬ ‫های‬‫زنجیره‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ،‫ارزش‬ ‫های‬‫هم‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫بیمه‬ ،‫بانک‬ ‫نظیر‬ ‫شکل‬‫ه‬‫ای‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫مسافرتی‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫عمومی‬ ‫ةای‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫رفتار‬ ‫همچنانکه‬‫و‬‫تغیی‬ ‫کارها‬‫ر‬ ‫می‬‫گروه‬ ‫این‬ ،‫کند‬‫شیوه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫انتظارات‬ ‫ها‬‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫جهت‬ ‫موازی‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫سازی‬‫یده‬.‫اند‬ 2-3-2‫کلیدی‬ ‫اجزاء‬‫چه‬‫هستند؟‬ ‫فعالیت‬ ‫اثر‬‫می‬ ‫ظهور‬ ‫عمده‬ ‫موضوع‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولتی‬ ‫های‬‫یابد‬،‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫(دونلیوی‬ 2006‫اینکه‬ ‫نخست‬ .)ICT‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫مدیریتی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫بازسازی‬ ‫امکان‬‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫سازد‬ ‫کلیدی‬ ‫جنبه‬ ‫یک‬NPM‫بخش‬‫برون‬ ‫و‬ ‫بندی‬‫می‬ ‫عملکردها‬ ‫این‬ ‫بازسازی‬ ،‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫عملکردهای‬ ‫سپاری‬‫تواند‬ ‫بخش‬ ‫فاز‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫پاسخی‬‫بندی‬.‫به‬‫بخش‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫طور‬‫و‬ ‫ناهمگونی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫بندی‬ ‫می‬ ‫پراکندگی‬‫زیرساخت‬ ‫استانداردسازی‬ ،‫شود‬‫پیش‬ ‫اداری‬ ‫های‬‫یکپارچه‬ ‫موجب‬ ‫پشتیبان‬ ‫و‬ ‫رو‬‫مجدد‬ ‫سازی‬ ‫سیستم‬‫های‬ICT‫می‬ ‫عمومی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬.‫شود‬‫فناوری‬ ،ً‫ا‬‫ثانی‬( ‫پایان‬ ‫به‬ ‫پایان‬ ‫بازمهندسی‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬end- to-end)( ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫چهره‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫فرآیندها‬one face to the customer،‫پاسخگویی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ) ‫انعطاف‬‫می‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫چابکی‬ ‫و‬ ،‫پذیری‬.‫انجامد‬‫مثل‬ ‫مفاهیمی‬ ،‫وسیله‬ ‫بدین‬‫دولت‬‫یکپارچه‬‫بهبود‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫(فصل‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫کارایی‬5‫دیج‬ ‫اینکه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .)‫برخط‬ ‫یکپارچه‬ ‫دولت‬ :‫کردن‬ ‫یتالی‬ ‫عمل‬ ‫فرصت‬ ‫فرآیندها‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫کامل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کرد‬‫مفاهیم‬ ،‫مدیریت‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ ،‫همچنین‬ .‫سازد‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫نوآوری‬ ‫یا‬ ‫مشترک‬ ‫تولید‬ ‫چون‬ ‫جدیدی‬‫پیش‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫به‬ ‫روی‬‫شفاف‬ ‫و‬ ‫بازتر‬ ‫ارائه‬ ‫سوی‬‫تر‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬‫می‬ ‫فراهم‬‫فصل‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫(رجوع‬ ‫سازد‬2.)‫باز‬ ‫دولت‬
 • 10. ‫جدول‬1-2‫پارادایم‬ ‫تغییر‬‫ها‬‫(تات‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬-،‫هو‬ ‫کی‬2002) ‫سنتی‬ ‫بوروکراسی‬‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫گرایش‬‫هزینه‬-‫تولید‬ ‫کارایی‬‫انعطاف‬ ،‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬‫پذیری‬ ‫فرآیند‬ ‫سازمان‬‫عقالنیت‬،‫کارکردی‬‫بخش‬،‫بندی‬ ‫سلسله‬‫مراتب‬‫عمودی‬‫کنترل‬ ‫سلسله‬‫سازمان‬ ‫مراتب‬‫شبکه‬،‫ای‬ ‫به‬‫اشتراک‬‫اطالعات‬ ‫گذاری‬ ‫مدیریت‬ ‫اصل‬‫حکم‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫مدیریت‬‫و‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ،‫منعطف‬ ‫مدیریت‬ ‫مرکزی‬ ‫هماهنگی‬ ‫رهبری‬ ‫شیوه‬‫کنترل‬ ‫و‬ ‫دستور‬‫تسهیل‬‫و‬‫هماهنگی‬،‫کارآفرینی‬‫نوآورانه‬ ‫داخلی‬ ‫ارتباط‬‫سلسله‬‫پایین‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫مراتب‬‫شبکه‬‫چندسویه‬‫با‬‫هماهنگی‬،‫مرکزی‬‫ارتباط‬ ‫مستقیم‬ ‫بیرونی‬ ‫ارتباط‬‫کانال‬ ،‫رسمی‬ ،‫متمرکز‬‫محدود‬ ‫های‬‫رودررو‬ ‫تعامل‬ ‫بدون‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫تبادل‬ )‫(تاکنون‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫اصول‬‫بی‬ ،‫استانداردسازی‬‫برابری‬ ،‫طرفی‬‫سفارشی‬‫شخصی‬ ،‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫سازی‬‫سازی‬ 3-3-2‫مدرن‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫سازی‬‫گذارد؟‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بهبود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذینفع‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫مثبت‬ ‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫تغییر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬‫این‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫اطمینا‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫معمول‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫ناکارآمد‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ادراک‬‫پول‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫کند‬‫مالیات‬‫می‬ ‫هدر‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬‫انتظارات‬ ‫شهروندان‬ .‫دهد‬ ‫رو‬‫به‬.‫باشد‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ،‫مؤثر‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫مدیریت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫رشدی‬‫رویکر‬ ‫مدیریت‬ ،‫انتظارات‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫دی‬ ‫یکپارچه‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫پیش‬ ‫تر‬ ‫فرایندمدار‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫کاربرمدار‬‫سازمان‬ ‫سازی‬‫شب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫دولتی‬ ‫های‬‫ک‬‫ه‬ ‫اشتراک‬ ‫اطالعاتی‬‫(جدول‬ ‫است‬ ‫یافته‬1-2.) ‫فصل‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫(رجوع‬ ‫برخط‬ ‫یکپارچه‬ ‫دولت‬ ‫مفهوم‬5)‫نقطه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫چیزیست‬‫به‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫نظر‬ ‫می‬ ‫پیوند‬ ‫واحد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازیابی‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬.‫دهد‬‫منعطف‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ،‫جهت‬ ‫تغییر‬ ‫این‬‫می‬ ‫و‬ ‫تر‬‫ان‬‫بخشی‬ ‫افقی‬ ‫ساختارهای‬ ‫یا‬‫تر‬‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫نوآوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬‫بهبود‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫پتانسیل‬ .‫یابد‬ ‫قابل‬‫دسترس‬ ،‫پاسخگو‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫تصویر‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫خدمت‬ ‫تجربه‬ ‫مالحظه‬‫مؤث‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ،‫پذیر‬‫ر‬ .‫است‬
 • 11. ‫به‬‫فرصت‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ ،‫عالوه‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫نوینی‬ ‫های‬‫مدی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫کند‬‫شفاف‬ ‫عمومی‬ ‫ریت‬،‫تر‬ ‫مشارکتی‬‫توانمند‬ ‫و‬ ‫تر‬‫سازمان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫باز‬ ‫دولت‬ ‫کلیدی‬ ‫ایده‬ .‫تر‬‫شفاف‬ ‫باید‬ ‫دولتی‬ ‫های‬‫د‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫تر‬‫همه‬ ‫ر‬ ‫جنبه‬‫عملکرد‬ ‫های‬‫ی‬‫و‬‫فرآیندهای‬‫تصمیم‬.‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫روزآمد‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫اطالعات‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ،‫گیری‬‫دولت‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫فراتر‬‫های‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫باز‬‫به‬ ‫فعاالنه‬‫عرصه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫دادن‬ ‫دخالت‬ ‫دنبال‬‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫شکل‬ ‫از‬ ،‫باشند‬ ‫ها‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ .‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫مشارکت‬‫نهادهای‬‫دولتی‬‫باید‬‫به‬‫دنبال‬‫راه‬‫حلی‬‫برای‬‫ایجاد‬‫ارزش‬‫عمومی‬ ‫باشند‬.‫به‬‫داده‬ ،‫خاص‬ ‫طور‬‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬‫به‬ ‫باید‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬‫شیوه‬‫بتوانند‬ ‫سایرین‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫به‬‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سادگی‬‫فصل‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫(رجوع‬2)‫باز‬ ‫دولت‬. ‫خالصه‬ ‫فصل‬ ‫خالصه‬ ‫منابع‬