Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Syprina e trapezit

22.658 Aufrufe

Veröffentlicht am

Syprina e trapezit

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
  • Als Erste(r) kommentieren

Syprina e trapezit

  1. 1. SYPRINA E TRAPEZIT
  2. 2. KUJTOHU!!!  Katërkëndëshi ABCD në vizatim është trapez ku AB BC A B CD F
  3. 3. A B CD x a b h cd S= a+b/2 ∙ h x= a+b/2S= x ∙ h a , b-bazat c, d-krahët m-vija emesme h-lartësia
  4. 4. S = (a + b )·h 2 S = ( a + b )∙ h 2 Kemi fituar dy formula: Janë të njëjta, apo janë dy formula të ndryshme? Të njëjta! Tek të dyja mbledhim bazat, i shumzojmë me gjysmën e lartësisë. Mbaje mend vetëm njërën nga to. d c a h b Trapezi
  5. 5. Tek drejtëkëndëshi dhe paralelogrami vërejtëm se tek formulat për syprinë shumzuam ata që janë normale Është e njëjta edhe këtu? Me çka shumzohet Me shumën e bazave a dhe b. Në çfarë pozite janë brinja dhe lartësia? Lartësia është normal me bazën! Trapezi d c a h S = (a + b )· h 2 b
  6. 6. DETYRA:  Bazat e një trapezi janë 8cm dhe 4 cm, kurse syprina e tij 42 cm2. Njehso lartësinë. a= 8cm b= 4cm S= 42 cm2 h=? h=2 · S/a+b h=2 ·42/ 8+4= 84/12 h=7cm
  7. 7. S= 150 cm2 a=11cm b=? h=10cm b= (2 · S/ h)-a b=(2 · 150/10)-11 b=(300/10)-11 b=30-11 b=19cm S= 8,8cm2 a=3cm b=2,5cm h=? h=2 · S/a+b h=2 · 8,8/3+2,5 h=17,6/5,5 h= 3,2 cm S= 74 cm2 a=? b=3,5 cm h= 8cm a=(2 · S/h)-b a=(2· 74/8)- 2,5 a= (148/8)-3,5 a=18,5-3,5 a=15 cm
  8. 8. Punoi: Adelina Fejzulla Vlll-5

×