Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Fuzzy logic

 1. 1. ‫اسماعیل عابدی‬ ‫‪Digitally signed by‬‬ ‫درس هوش مصنوعي‬ ‫اﺳﺎﻤﻋﻴﻞ‬ ‫اﺳﺎﻤﻋﻴﻞ ﻋﺎﺑﺪي‬ ‫اﺳﺎﻤﻋﻴﻞ=‪DN: c=IR, cn‬‬ ‫,ﻋﺎﺑﺪي‬ ‫بهار 78‬ ‫ﻋﺎﺑﺪي‬ ‫‪email=abdlink@g‬‬ ‫‪mail.com‬‬ ‫۴۱.۴۰.۳۱۰۲ :‪Date‬‬ ‫'۰۳'۴۰+ ۰۵:۰۵:۳۱‬ ‫1‬
 2. 2. ‫‪‬مقدمه‬ ‫‪‬تعاریف‬ ‫‪‬چند مثال براي درك منطق فازي‬ ‫‪‬پيشينه منطق فازي‬ ‫‪‬منطق فازي چيست؟‬ ‫‪‬منطق فازي چگونه بهكار گرفته ميشود؟‬ ‫‪‬عملگر هاي منطق فازي‬ ‫‪‬كاربردهاي منطق فازي‬ ‫‪‬منطق فازي و هوش مصنوعي‬ ‫‪‬جایگاه منطق فازي در برداشت از قرآن كریم‬ ‫2‬
 3. 3. ‫حتماً بارها شنيدهايد كه كامپيوتر از يك منطق 0 و 1 تبعيت م‌كنتد. در چتارچو‬ ‫‪‬‬ ‫اين منطق، چيزها يا درستند يا نادرس ، وجود دارند يا ندارند.‬ ‫مفاهيم نادقيق بسياری در پيرامون ما وجود دارند كه آنها را به صتور روزمتره در‬ ‫‪‬‬ ‫قالب عبارتهای مختلف بيان م‌ كنيم . به اين جمله دق كنيد: " هوا خو است ."‬ ‫هيچ كميت‌ برای خو بودن هوا مطرح نيس تا آن را اندازه بگيريم بلکه اين يتك‬ ‫حس كيف‌ اس .‬ ‫در واقع مغز انسان با در نظر گرفتن فاكتور های مختلف و بر اساس تفکر استتنتاج‌‬ ‫‪‬‬ ‫جمال را تعريف و ارزش گذاری مت‌ نمايتد كته متدز ستازی آنهتا بته زبتان و‬ ‫فرمولهای رياض‌ اگر غير ممکن نباشد كاری بسيار پيچيده خواهد بود.‬ ‫منطق فازي تکنولوژی جديدی اس كه شيوه هتاي‌ را كته بترای حراحت‌ و متدز‬ ‫‪‬‬ ‫سازی يك سيستم نيازمند رياضيا پيچيده و پيشرفته است ، بتا استتفاده از مقتادير‬ ‫زبان‌ و دانش فرد خبره جايگزين م‌ سازد.‬ ‫3‬
 4. 4. ‫يتا درود دارنتد‬ ‫‪ ‬منطق كالسيك منطق‌ اس كه در آن گزاره ها فقط ارزش راست‬ ‫كه آنرا منطق 0 و 1 م‌ نامند.‬ ‫‪ ‬منطق چند مقداره منطق‌ كه عالوه بر 0 و 1 چند مقتدار ديگتر را نيتز اختيتار مت‌‬ ‫كند.‬ ‫‪ ‬منطق بينهایت مقداره در اين منطق ارزش گزاره ها م‌ تواند هر عدد حقيق‌ بين 0‬ ‫تا 1 باشد.‬ ‫‪ ‬منطق فازي نوع‌ از منطق بينهاي مقداره و در حقيق يك ابتکار برای بيان رفتتار‬ ‫مطلو سيستم ها با استفاده از زبان روزمره اس . در واقع منطق فازی يتك منطتق‬ ‫پيوسته اس كه از استدالز تقريب‌ بشر الگوبرداری كرده اس‬ ‫4‬
 5. 5. ‫‪ ‬يك انسان در نور كاف‌ قادر به درک ميليونها رنگ م‌ باشد ول‌ يك روبو‬ ‫چگونه م‌ تواند اين تعداد رنگ را تشخيص دهد؟ حاز اگر بخواهيم روبات‌‬ ‫حراح‌ كنيم كه قادر به تشخيص رنگها باشد از منطق فازی كمك م‌ گيريم و با‬ ‫اختصاص اعدادی به هر رنگ آن را برای روبو حراح‌ شده تعريف م‌ كنيم .‬ ‫‪ ‬كاری كه در هنگام دوش گرفتن انجام م‌ دهيم: در صورت‌ كه آ خيل‌ سرد يا‬ ‫خيل‌ گرم باشد بدون اينکه از درجه دقيق آ احالع‌ داشته باشيم تنها بر اساس‬ ‫پردازش انجام شده در مغز به كمك درياف دمای هوا از حريق حسگرهای پوس‬ ‫با كم‌ سخت‌ كشيدن آ را به سرع به دمای دلخواه در م‌ آوريم‬ ‫‪ ‬م‌ توانيم در يك اتاق به اشياءگوناگون‌ نگاه كنيم و تصميم بگيريم كداميك بيشتر‬ ‫شبيه صندل‌ اس و يا به مردم نگاه كنيم و بگوييم كداميك شبيه اسماعيل عابدی و‬ ‫يا كداميك بيشتر شبيه مصطف‌ زنگنه اس‬ ‫5‬
 6. 6. ‫منطق فازی قادر به تقليد اينگونه رفتارها اما با سرع بسيار باالي‌ اس . از حرف‌‬ ‫‪‬‬ ‫بايد به اين نکته هم توجه كنيم كه تمام‌ سيستم های حبقه بندی، ساخته ذهن انسان‬ ‫هستند و برچسب درس تا زمان‌ به يك سيستم حبقه بندی نسب داده م‌ شود كه‬ ‫سيستم كنترل‌ ديگر آن را رد نکند مثال در تئوری نسبي ديگر درس نيس‬ ‫بگوييم زمين دور خورشيد م‌ گردد، چون در اين صور خورشيد هم دور زمين‬ ‫م‌ گردد!‬ ‫با اين تعاريف م‌ توان گف كه منطق فازی يك تکنولوژی كنترل‌ بسيار قدرتمند‬ ‫‪‬‬ ‫اس كه به جای ساختن يك حصار در احراف يك حبقه بندی سع‌ دارد آن را به‬ ‫گونه ای توصيف كند كه به ايده نزديك تر اس .‬ ‫6‬
 7. 7. ‫تصور كنيد يك روز مطلع م‌شويد، نمايشگاه كتا در گوشهای از شهر برپا شده‬ ‫‪‬‬ ‫اس و تصميم م‌گيريد، يك روز عصر به اتفاق خانواده سری به اين نمايشگاه‬ ‫بزنيد. چون محل نمايشگاه كم‌ دور اس ، از اتومبيل استفاده م‌كنيد، اما وقت‌ به‬ ‫محل نمايشگاه م‌رسيد، متوجه م‌شويد كه عده زيادی به آنجا آمدهاند و پاركينگ‬ ‫نمايشگاه تا چشم كار م‌كند، پر شده اس . اما چون حوصله صرف وق برای پيدا‬ ‫كردن محل ديگری جه پارک اتومبيل نداريد، با خود م‌گوييد: <هر حور شده‬ ‫بايد جای پارك‌ در اين پاركينگ پيدا كنم.> سرانجام در گوشهای از اين پاركينگ‬ ‫محل‌ را پيدا م‌كنيد كه يك ماشين به حور كامل در آن جا نم‌شود، اما با كم‌‬ ‫اغماض م‌شود يك ماشين را در آن جای داد، هرچند كه اين ريسك وجود دارد كه‬ ‫فضای عبور و مرور ديگر خودروها را تنگ كنيد و آنها هنگام حرك به خودرو‬ ‫شما آسيب برسانند. اما به هرحاز تصميم م‌گيريد و ماشين خود را پارک م‌كنيد.‬ ‫بسيارخو ! اكنون بياييد بررس‌ كنيم شما دقيقاً چه كار كرديد؟‬ ‫7‬
 8. 8. ‫شما دنباز جای توقف يك اتومبيل م‌گشتيد. آيا پيدا كرديد؟ هم بله، هم نه. شما‬ ‫در ابتدا م‌خواستيد ماشين را در جای مناسب‌ پارک كنيد. آيا چنين عمل‌ انجام‬ ‫داديد؟ از يك نظر بله، از يك ديدگاه نه. در مقايسه با وق و انرژی الزم برای پيدا‬ ‫كردن يك مکان راح برای توقف خودرو، شما جای مناسب‌ پيدا كرديد. چون‬ ‫ممکن بود تا شب دنباز جا بگرديد و چنين جاي‌ را پيدا نکنيد. اما از اين نظر كه‬ ‫اتومبيل را در جاي‌ پارک كرديد كه فضای كاف‌ برای قرارگرفتن ماشين شما‬ ‫نداش ، نم‌توان گف جای مناسب‌ اس . اگر به منطق كالسيك در علم رياضيا‬ ‫مراجعه كنيم و اين پرسش را مطرح نماييم كه قبل از ورود به پاركينگ چند درصد‬ ‫احتماز م‌داديد جاي‌ برای پارکكردن پيدا كنيد، پاسخ بستگ‌ به اين دارد كه واقعاً‬ ‫چه تعداد مکان مناسب (فضای كاف‌) برای توقف خودروها در آنجا وجود داش ؟‬ ‫8‬
 9. 9. ‫اگر به حافظه خود رجوع كنيد، شايد به ياد بياوريد كه هنگام ورود به پاركينگ و‬ ‫چرخيدن در قسم های مختلف آن، گاه‌ خودروهاي‌ را م‌ديديدكه حوری پارک‬ ‫كردهاند كه مکان يك و نيم خودرو را اشغاز كردهاند. بعض‌ ديگر نيز كج و معوج‬ ‫پارک كرده بودند و اين فکر از ذهن شما چندبار گذش كه اگر صاحب بعض‌ از‬ ‫اين خودروها درس پارک كرده بودند، االن جای خال‌ برای پارک كردن چندين‬ ‫ماشين ديگر هم وجود داش . به اين ترتيب علم رياضيا و آمار و احتماز در‬ ‫مواجهه با چنين شرايط‌ قادر به پاسخگوي‌ نيس . اگر قرار بود بر اساس منطق‬ ‫صفر و يك يا باينری كامپيوتر، روبات‌ ساخته شود تا اتوميبل شما را در يك مکان‬ ‫مناسب پارک كند، احتمالش كم بود. چنين روبات‌ به احتماز زياد ناكام از پاركينگ‬ ‫خارج م‌شد. پس شما با چه منطق‌ توانستيد اتومبيل خود را پارک كنيد؟ شما از‬ ‫منطق فازی استفاده كرديد.‬ ‫9‬
 10. 10. ‫‪ ‬اگر از ما پرسيده شود منطق فازی چيس شايد ساده ترين پاسخ بر اساس شنيده ها‬ ‫اين باشد كه ‪ Fuzzy Logic‬يا ‪ Fuzzy Theory‬يك نوع منطق اس كه روش های‬ ‫نتيجه گيری در مغز بشر را جايگزين م‌ كند.‬ ‫‪ ‬مفهوم منطق فازی توسط دكتر لطف‌ زاده ، پروفسور دانشگاه كاليفورنيا در بركل‌،‬ ‫ارائه گرديد و نه تنهابه عنوان متدولوژی كنترز ارائه شد بلکه راه‌ برای پردازش‬ ‫داده ها، بر مبنای مجاز كردن عضوي گروه‌ كوچك به جای عضوي گروه‌‬ ‫دسته ای ارائه كرد.‬ ‫‪ ‬به جه نارسا و نابسنده بودن قابلي كامپيوتر های ابتداي‌ تا دهه 07 اين تئوری در‬ ‫سيستم های كنترل‌ به كار برده نشد. پروفسور لطف‌ زاده اينطور استدالز كرد كه بشر‬ ‫به وروديهای احالعات‌ دقيق نيازی ندارد بلکه قادر اس تا كنترز تطبيق‌ را به‬ ‫صور باالي‌ انجام دهد.‬ ‫01‬
 11. 11. ‫‪ ‬پس اگر ما كنترز كننده های فيدبك را در سيستم ها حوری حراح‌ كنيم كه بتواند‬ ‫داده های مبهم را درياف كند. اين داده ها م‌ توانند به حور ساده تر و موثرتری در‬ ‫اجرا به كار برده شوند.‬ ‫‪ ‬با اين تعاريف منطق فازی دارای اين قدر اس كه در تنظيم سيستم ها از ميکرو‬ ‫كنترلهای ساده وكوچك و جاسازی شده گرفته تا ‪ PC‬های چند كاناله شبکه شده‬ ‫بزرگ يا سيستم های كنترل‌ به كار برده شود.‬ ‫‪ ‬اين منطق دارای قدر اجراي‌ در سخ افزار، نرم افزار يا تركيب‌ از هر دوی‬ ‫اينهاس . در واقع منطق فازی راه ساده ای را برای رسيدن به يك نتيجه قطع‌ و‬ ‫معين بر پايه احالعا ورودی ناقص، خطا دار، مبهم و دو پهلو فراهم م‌ كند.‬ ‫11‬
 12. 12. .‫ ” را بيان م‌ كند‬IF ( x And y) THEN z “‫منطق فازی يك قانون ساده بر مبنای‬  "SP=500F“ ‫ب تته عن تتوان مث تتاز ب تته ج تتای برخ تتورد ب تتا اص تتطالحات‌ نظي تتر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬  :‫" ، اصطالحات‌ نظير‬T<1000F"‫<012" و‬TEMP<220" ‫و‬ "IF (process is too cool) AND (process is getting colder) THEN (Add heat to the process) " Or "IF (process is too hot) AND (process is heating rapidly) THEN (Cool the process quickly)" .‫به كار برده شود‬ 12
 13. 13. ‫‪ ‬منطق فازی را از حريق قوانين‌ كه <عملگرهای فازی> ناميده م‌شوند، م‌توان‬ ‫بهكار گرف . به عنوان مثاز فرض كنيد م‌خواهيم يك توصيف فازی از دمای يك‬ ‫اتاق ارائه دهيم. در اين صور م‌توانيم چند مجموعه فازی تعريف كنيم كه از‬ ‫الگوی تابع )‪ u(x‬تبعي كند. شکل زير نموداری از نگاش متغير <دمای هوا> به‬ ‫چند مجموعه فازی با نامهای <سرد>، <خنك>، <عادی>، <گرم> و <داد>‬ ‫اس . چنان كه مالحظه م‌كنيد، يك درجه حرار معين ممکن اس متعلق به يك‬ ‫يا دو مجموعه باشد.‬ ‫31‬
 14. 14. ‫به عنوان نمونه، درجه حرار های بين دمای 1‪ T‬و 2‪ T‬هم متعلق به مجموعه‬ ‫‪‬‬ ‫<سرد> و هم متعلق به مجموعه <خنك> اس . اما درجه عضوي يك دمای‬ ‫معين در اين فاصله، در هر يك از دو مجموعه متفاو اس . به حوری كه‬ ‫دمای نزديك 2‪ T‬تنها به اندازه چند صدم در مجموعه <سرد> عضوي دارد،‬ ‫اما نزديك نود درصد در مجموعه <خنك> عضوي دارد.‬ ‫41‬
 15. 15. ‫اكنون م‌توان بر اساس مدز فوق قانون فازی زير را تعريف كرد:‬ ‫اگر دمای اتاق <خيل‌ گرم> اس ، سرع پنکه را <خيل‌ زياد> كن.‬ ‫اگر دمای اتاق <گرم> اس ، سرع پنکه را <زياد> كن.‬ ‫اگر دمای اتاق <معتدز> اس ، سرع پنکه را در <همين اندازه> نگهدار.‬ ‫اگر دمای اتاق <خنك> اس ، سرع پنکه را <كم> كن.‬ ‫اگر دمای اتاق <سرد> اس ، پنکه را <خاموش> كن.‬ ‫51‬
 16. 16. ‫منطق فازی، همچون منطق كالسيك تعدادی عملگر پايه دارد. مثالً در منطق كالسيك از‬ ‫‪‬‬ ‫عملگرهای ‪ AND‬و ‪ OR‬و‪ NOT‬استفاده م‌شود كه دانش آموزان رشته رياض‌ فيزيك در‬ ‫دبيرستان با آنها آشنا م‌شوند. در منطق فازی معادز همين عملگرها وجود دارد كه به‬ ‫آنها عملگرهای ‪ zadeh‬م‌گويند. اين عملگرها به صور زير تعريف م‌شوند:‬ ‫به عنوان مثاز تركيب ‪ AND‬دو متغير ‪ x‬و ‪ y‬عبار اس از كمينه مقادير )‪ u(x‬و )‪.u(y‬‬ ‫‪‬‬ ‫به عبار سادهتر، آنجا كه هم ‪ x‬و ‪ y‬از نظر فازی <صحيح> باشند، همزمان‬ ‫مقادير )‪ u(x‬و )‪ u(y‬به كمترين مقدار خود م‌رسند.‬ ‫61‬
 17. 17. ‫منطق فازی كاربردهای متعددی دارد. سادهترين نمونه يك سيستم كنترز دما يا‬ ‫‪‬‬ ‫ترموستا اس كه بر اساس قوانين فازی كار م‌كند. سازهاس كه از منطق فازی‬ ‫برای كنترز دمای آ يا ميزان كدرشدن آب‌ كه لباسها در آن شسته شدهاند در‬ ‫ساختمان اغلب ماشينهای لباسشوي‌ استفاده م‌شود. امروزه ماشينهای ظرفشوي‌ و‬ ‫بسياری از ديگر لوازم خانگ‌ نيز از اين تکنيك استفاده م‌كنند.‬ ‫منطق فازی در صنع خودروسازی نيز كاربردهای فروان‌ دارد. مثالً سيستم ترمز ‪ABS‬‬ ‫‪‬‬ ‫در برخ‌ از خودروها از منطق فازی استفاده م‌كند. يک‌ از معروفترين نمونههای‬ ‫بهكارگيری منطق فازی در سيستمهای ترابری جهان، شبکه مونوريل (قطار تك ريل)‬ ‫توكيو در ژاپن اس .‬ ‫ساير سيستمهای حركت‌ و جابهجاي‌ بار، مثل آسانسورها نيز از منطق فازی استفاده‬ ‫‪‬‬ ‫م‌كنند‬ ‫71‬
 18. 18. ‫سيستمهای تهويه هوا نيز به وفور منطق فازی را بهكار م‌گيرند.‬ ‫‪‬‬ ‫از منطق فازی در سيستمهای پردازش تصوير نيز استفاده م‌شود. يك نمونه از اين نوع‬ ‫‪‬‬ ‫كاربردها را م‌توانيد در سيستمهای <تشخيص لبه و مرز> اجسام و تصاوير مشاهده‬ ‫كنيد كه در روباتيك نيز كاربردهاي‌ دارد.‬ ‫به حور كل‌ خيل‌ از مواقع در ساختمان سيستمهای تشخيص الگوها ( ‪Pattern‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ )Recognition‬مثل سيستمهای تشخيص گفتار و پردازش تصوير از منطق فازی استفاده‬ ‫م‌شود.‬ ‫81‬
 19. 19. ‫جالتتبترين كتتاربرد منطتتق فتتازی، تفستتيری استت كتته ايتتن علتتم از ستتاختار‬ ‫‪‬‬ ‫تصميمگيری های موجودا هوشمند و در راس آنهتا، هتوش انستان‌، بته دست‬ ‫م‌دهد. اين منطق به خوب‌ نشان م‌دهد كته چترا منطتق دو ارزشت‌ <0 و 1> در‬ ‫رياضيا كالسيك قادر به تبيين و توصيف مفاهيم نادقيق‌ همچون <گرما و سرما>‬ ‫كه مبنای بسياری از تصميمگيریهای هوشمند را تشکيل م‌دهند، نيس .‬ ‫شايد يک‌ از جالبترين كاربردهتای منطتق فتازی هتوش مصتنوع‌ در بازیهتای‬ ‫‪‬‬ ‫رايانهای و جلوههای ويژه سينماي‌ باشد. به عنوان مثاز در فيلم اربتا حلقته هتا از‬ ‫نرم افزاری به نام ‪ Massive‬در توليد جلوههای ويژه استفاده شده اس .‬ ‫91‬
 20. 20. ‫منطق صحيح و مناسب به عنوان مبنا و زيربنای فکری در علوم و بويژه در علوم‬ ‫‪‬‬ ‫اسالم‌ نقش اساس‌ دارد.‬ ‫از اين رو تفسير برخ‌ آيا قرآن بدليل عدم استفاده از منطق مناسب امکان پذير‬ ‫‪‬‬ ‫نيس . آيا بسياری در قرآن از مخاحب برهان و دليل تقاضا كرده اس كه نشان از‬ ‫حاكم بودن منطق در قرآن اس . زيرا بدون منطق نم‌ توان برهان آورد و استدالز‬ ‫استنتاج نمود.‬ ‫برای نمونه م‌ توانيد به آيا‬ ‫‪‬‬ ‫54 عنکبو‬ ‫◦‬ ‫111 بقره‬ ‫◦‬ ‫401 و 501 اعراف‬ ‫◦‬ ‫4۲ انبيا‬ ‫◦‬ ‫471 نسا و …. مراجعه كنيد‬ ‫◦‬ ‫پس تقريبا جايگاه منطق قرآن برايمان روشن اس .‬ ‫‪‬‬ ‫02‬
 21. 21. ‫در آيه 54 سوره عنکبو آمده اس : … ان الصلوه تنه‌ عن الفحشا و المنکر … - يعن‌‬ ‫‪‬‬ ‫همانا نماز اس كه اهل نماز را از هر كار زش و منکر باز م‌ دارد.‬ ‫اگر به صور جمله منطق‌ اين مطلب را بيان كنيم داريم: اگر فردی نماز بجای م‌ آورد‬ ‫‪‬‬ ‫آنگاه آن فرد از هر گناه‌ باز داشته م‌ شود. حاز سواز اينس كه اغلب افراد نماز بجا م‌‬ ‫اورند ول‌ بعض‌ اعماز كه خود گناه اند را نيز مرتکب م‌ شوند.‬ ‫توجيه اين عمل چيس ؟ پاسخ اين اس كه نماز خواندن يك مفهوم بينهاي ارزش‌ اس .‬ ‫‪‬‬ ‫يعن‌ ارزش نماز اغلب نمازگزاران بين 0 تا 1 اس . از حرف ديگر دوری از گناه نيز م‌‬ ‫تواند بينهاي ارزش‌ باشد. يعن‌ ممکن اس يك فرد مرتکب گناه كوچك و يا متوسط و يا‬ ‫بزرگ و يا خيل‌ بزرگ شود. به عبار ديگر گناه درجا بسيار زياد دارند.‬ ‫لذا براساس يك منطق فازی م‌ توان نتيجه گرف كه اگر درجه قبول‌ نماز يك فرد فرضا‬ ‫‪‬‬ ‫٪05 باشد اين فرد حداقل به اندازه ٪05 از گناه به دور اس و هر چقدر درجه قبول‌ نماز‬ ‫افزايش يابد حداقل به همان اندازه از گناه دور م‌ شود. تا جاييکه اگر درجه قبول‌ ٪001‬ ‫باشد اين فرد ٪001 از گناه به دور اس .‬ ‫برای اثبا اين حرف به زندگ‌ امامان و معصومين توجه كنيد.…‬ ‫‪‬‬ ‫12‬
 22. 22. ‫عصر ما عصر تکنولوژی نيس ، عصرما عصر ايمان اس‬ ‫پايان‬ ‫از حوصله شما دوستان عزيز متشکريم‬ ‫22‬

×