SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Republic of the Philippines
ILOCOS SUR POLYTECHNIC STATE COLLEGE
Santiago Campus
Santiago, Ilocos Sur
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO
I. Mga Layunin
Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
A. Nakikilala at natutukoy ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap.
B. Nagagamit ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap.
C. Nakabubuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang mga pangatnig.
II. Paksang Aralin
A. Paksa: Gamit ang Pangatnig sa Hugnayang Pangungusap
B. Sanggunian: Bagong Likha 5 Wika at Pagbasa pp. 430-431, Alab ng Wikang Filipino 5 pp. 312-313, at
Ikalawang Edisyon Pluma Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino pp. 343-344
C. Kagamitan: Larawan ni Lapu-lapu, Laptop, Projector, Biswal Eyds, Cut-outs, maliit na bola.
III. Pamamaraan
Gawain ng Guro Gawain ng mga Mag-aaral
A. PANIMULANG GAWAIN
1. Panalangin
Ginoong Presidente ng silid-aralan, pangunahan mo
ang ating panimulang panalangin sa araw na ito.
Salamat ginoo! Bago kayo magsiupo mangyaring
makipulot ang mga plastik at papel sa inyong mga
ilalim at pakiayos ang inyong mga upuan.
2. Pagbati
Magandang buhay sa lahat!
Kumusta kayo aking mga giliw?
3. Pagtala ng Liban
Ngayon, nais kong malaman kung sinu-sino ang mga
lumiban ngayong araw. Tinatawagan ko ng pansin
ang sekretarya at iulat kung sinu-sino ang mga
lumiban.
Wow! Nakakagalak naman at walang lumiban sa
araw na ito.
B. PAGBABALIK ARAL
Ngayon naman, maglalaro muna tayo. Ang gagawin
ninyo ay ipapasa ang ang maliit na bolang ito kasabay
ang saliw ng musika, at kapag ito’y huminto, ang
studyanteng mayhawak ng bolang ito ay tatanungin
patungkol sa nakaraang leksyon. Handa na ba kayo?
Ito ang katanungan ginoong ______. Ano ang huling
tinalakay natin noong nakaraang leksyon?
Opo Sir, hinihingi ko sa lahat na tayo’y magsitayo at
tayo’y manalangin. Sa Ngalan ng Panginoon, ang
Mahabagin, ang Maawain (babanggitin ang
panala………………. Amen.
(Pinulot ng mga mag-aaral ang mga plastik at papel sa
kani-kanilang ilalim at kanilang inayos ang kaniilang
mga upuan at sila’y nagsiupo)
Magandang buhay po Ginoong Jusof Cariaga,
magandang buhay rin mga kaklase, ikinagagalak
naming makita kayo, Mabuhay!
Mabuti Ginoong Cariaga!
(tatayo ang sekretarya) Sir! Kinagagalak kong iulat sa
lahat na wala pong lumiban sa araw na ito.
Opo Sir! (sinagawa ng mga mag-aaral ang laro)
Sir, tungkol po sa pang-ugnay.
Magaling, ano naman ang gamit nito?
Napakagaling Ginoong _____.
Magsiupo na ang lahat.
C. PANLINANG NA GAWAIN
1. Pagganyak
(Magpapakita ng Larawan ni Lapu-lapu)
Mga mag-aaral, kilala ba ninyo kung sino ang nasa
larawan?
Sa mga nakakaalam kung sino ito, anu-ano ang mga
impormasyon na nalalaman niyo tungkol sa kanya?
Ikaw Binining _______.
Magaling!
Oh ikaw naman Ginoong ______.
Tama! Magaling!
Para higit nating makilala si Lapu-lapu, may
ipapanuod ako sa inyo na video presentation. (11
minuto).
Pero bago ang lahat, huwag kalimutan ang mga
panuto habang nanunuod, anu-ano ang mga ito?
Oo Ginoong _____.
Tama yan Ginoong _____.
Bago yan, basahin muna natin ang mga dapat
isaalang-alang habang nanunuod.
Makibasa Binibining ______.
Magaling Binibining ______.
Ngayon, uumpisahan na nating panuorin ang
talambuhay at sakripisyo ni Lapu-lapu.
Sir, ang pang-hugnay ay ginagamit sa pag-uugnay ng
dalawang o higit pang pangungusap.
(nagsiupo ang lahat)
Opo Sir
Hindi po Sir
Siya po ang tinuturing ng karamihang Pilipino bilang
kauna-unahang bayani ng ating bayan.
Siya po ang pumatay sa mananakop na kastila na si
Ferdinand Magellan.
Sir, ang mga panuto ay ang mga sumusunod:
1. Manuod po ng mabuti.
2. Hindi po nakikipagkwentuhan sa katabi.
3. Hindi po mag-iingay.
F. Si Lapu-lapu ang kauna-unahang pinunong
kastila na lumaban sa mga nanakop na Pilipino
upang manatili ang lahing kastila sa lupang
pinangako.
G. Si Ferdinand Magellan ang unang pangkat ng
mga kastilang nagtangkang sumakop sa kapuluan
at ipalaganap ang krus at espada.
H. Ang pagdating ni Magellan kasama ang kanyang
sundalo sa Mactan para sakupin at matayin ang
mga maharlikang hindi sumunod sa kanilang mga
batas.
I. Tinanghal na mamamatay tao si Lapu-lapu
sapagakat kanyang napatay si Magellan.
J. Si Lapu-lapu ay may matatag na magmamahal sa
bayan kaya dapat tularan ng mga kabataan.
(manunuod ang mga mag-aaral)
Mga mag-aaral, anu-ano ang inyong masasabi kay
Lapu-lapu?
Oo Ginoong ______.
Magaling Ginoong ______.
Tama!
Naintindihan niyo baa ng talumbuhay ni Lapu-lapu
kung bakit hinirang siyang kauna-unahang bayani ng
bayan?
Balikan natin ang mga pangungusap tungkol sa
pinanuod niyo. Lagyan ng masayang mukha() ang
patlang kung nagsasaad ito ng tama at malungkot na
mukha () naman kung mali.
Naintindihan ba mga mag-aaral ang panuto?
1. Si Lapu-lapu ang kauna-unahang pinunong
kastila na lumaban sa mga nanakop na Pilipino
upang manatili ang lahing kastila sa lupang
pinangako.
2. Si Ferdinand Magellan ang unang pangkat ng
mga kastilang nagtangkang sumakop sa
kapuluan at ipalaganap ang krus at espada.
3. Ang pagdating ni Magellan kasama ang kanyang
sundalo sa Mactan para sakupin at matayin ang
mga maharlikang hindi sumunod sa kanilang
mga batas.
4. Tinanghal na mamamatay tao si Lapu-lapu
sapagakat kanyang napatay si Magellan.
5. Si Lapu-lapu ay may matatag na magmamahal sa
bayan kaya dapat tularan ng mga kabataan.
D. PAGLALAHAD NG PAKSA
Balikan muli natin ang mga pangungusap. Pansinin
ninyo ang mga nakasalungguhit na salita.
Basahin nga natin ang mga nakasalungguhit na salita.
Upang
At
Para
Sapagkat
Kaya
Ano ang inyong napapansin sa mga ito?
Binibining _____.
Mahusay Binibining _______.
Sir, si Lapu-lapu ay napakatapang at dapat po siyang
tularan ng mga kabataan sa kanyang magmamahal sa
bayan.
Opo Sir!
Opo Sir!





Upang
At
Para
Sapagkat
Kaya
Pinagdurugtong po ang mga pangungusap.
Ano pa? Ginoong _____
Magaling Ginoong_____
Mayroon pa isa? Ano yun Binibining _____.
Tumpak na tumpak Binibining ______!
1. Pagtatalakay
Ang inyong mga sagot ay tama, ang aralin natin
ngayon ay?
Oo Binibining _____.
Tumpak!
Ano ang inyong mga ideya sa pang-ugnay gamit ang
mga pangungusap sa presentation?
Sige Ginoong _____.
Napakagaling Ginoong ______. YES ako sayo!
Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang
nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita, o ng
dalawang parirala, o ng dalawang sugnay.
Ang unang pang-ugnay ay ang Pangatnig.
1. Ang Pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-
uugnay ng mga salita, parirala, sunay at
pangungusap.
 Hugnayan – pangungusap na binubuo
ng isang sugnay na makapag-iisa(SM) at
sugnay na di makapag-iisa(SDM).
Halimbawa ng pangatnig:
ni, kaya, man, o, at, maging, datapwat, bagaman,
samantala, maliban, kahit kung, kapag, dahil,
sapagkat, kasi, kaya, upang.
Magbigay ng pangungusap gamit ang pangatnig.
Ginoong _____.
Humuhugot si Ginoong _____. Mahusay!
Bilang isang mag-aaral paano mo tutularan ang
ginawa ni Lapu-lapu gamit ang pangatnig sa
hugnayang pangungusap?
E. PAGLALAHAT
Ano nga ba ang pang-ugnay?
Binibining ______.
Ang mga nakasalungguhit po na mga salita ay mga
pangatnig.
Pinag-uugnay po ang sugnay na makapa-iisa at sugnay
na di makapag-iisa.
Pang-ugnay Sir!
Ang pang-ugnay ay ginagamit upang mabuo ang isang
pangungusap at ang pang-ugnay ay may pangatnig
upang ipagdugtong ang pangungusap.
Pinaglaban ko ang aming magmamahal sapagkat ang
aking puso’t isipan ay tanging siya lamang ang
nagbibigay buhay.
Ipaglalaban ko hanggang kamatayan ang aking bayan
upang bayan ko’y hind imaging alipin ng dayuhan.
Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang
nagpapakita ng relasyon ng dalang salita, o ng parirala,
o dalawang sugnay.
Mahusay!
Ang pangatnig ay?
Ginoong______.
Magaling!
Ang hugnayan ay?
Binibining _______.
Tumpak!
Ang pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay
ng mga salita, parirala, sugnay, at pangungusap.
Ang hugnayan ay pangungusap na binubuo ng isang
sunay na makapag-iisa (SM) at sugnay na di makapag-
iisa (SDM).
IV. Pagtataya
Pangkatang Gawain: (4 na pangkat) Ilagay ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap.
1. Ang pagkakasundo ______ pagkakaibigan ng mga bansa ay kailangan,
2. ______ may mga bagay na hindi napagkakasunduan, dapat pag-usapan angmmga ito nang maayos.
3. Ang United Nations ____ U.N. ay samahang kumakatawan sa mga nagkakaisang bansa sa daigdig.
4. Itinatag ito _____ lutasin angmga suliraning pandaigdig.
5. Maraming bansa na kasapi nito _____ nakatutulong ito sa buong samahan.
6. Ang malalaki ______maliliit na bansa ay may pantay na mga karapatan.
7. Pinauunlad ang kalagayang pangkabuhayan, pangkapayapaan, _____ pangkultura ng mga kasaping bansa.
8. _____ ito’y naitatag, nagkaroon ito ng maraming sangay.
9. Ang isang bansa ay nagiging magtatag ______ nagiging kasapi nito.
10. Nananatili ang kalayaan ng bansa _____kasapi ito ng samahan.
V. TAKDANG-ARALIN
Bumuo ng limang pangungusap gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap.
1.
2.
3.
4.
5.
Prepared by:
JUSOF CARIAGA
BTTE - II

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoellaboi
 
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3janehbasto
 
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriaSalvador Lumbria
 
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMark Anthony Bartolome
 
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioLesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioEmilyn Ragasa
 
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriDepEd
 
Behavioral Objectives in Filipino
Behavioral Objectives in FilipinoBehavioral Objectives in Filipino
Behavioral Objectives in Filipinoedwin53021
 
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docLycaDelaCruz1
 
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mila Saclauso
 
Rubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaRubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaMacky Mac Faller
 
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IVMasusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IVRain Ikemada Sahagun-Tadeo
 
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima MacarompisDetailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima MacarompisUntroshlich
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 

Was ist angesagt? (20)

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
 
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
 
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLANGRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
 
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
 
Pandiwa
PandiwaPandiwa
Pandiwa
 
Set b.hekasi.5
Set b.hekasi.5Set b.hekasi.5
Set b.hekasi.5
 
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
 
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioLesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
 
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
 
Behavioral Objectives in Filipino
Behavioral Objectives in FilipinoBehavioral Objectives in Filipino
Behavioral Objectives in Filipino
 
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
 
Banghay aralin
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralin
 
Pagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa Panuto
 
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
 
Rubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaRubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tula
 
Banghay Aralin
Banghay AralinBanghay Aralin
Banghay Aralin
 
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IVMasusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
 
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima MacarompisDetailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
 
Araling panlipunan 2(detailed)
Araling panlipunan 2(detailed)Araling panlipunan 2(detailed)
Araling panlipunan 2(detailed)
 

Ähnlich wie Detailed lesson plan in filipino

interaktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturointeraktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturossusere801fe1
 
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)Rosemarie Abano
 
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGAGrade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGAClarenceMichelleSord1
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxreychelgamboa2
 
FILIPINO 61STQ_WEEK 2.pptx
FILIPINO 61STQ_WEEK 2.pptxFILIPINO 61STQ_WEEK 2.pptx
FILIPINO 61STQ_WEEK 2.pptxElena Villa
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxronapacibe1
 
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2Mary Ann Encinas
 
Pang-angkop2 COT (1).ppt
Pang-angkop2 COT (1).pptPang-angkop2 COT (1).ppt
Pang-angkop2 COT (1).pptmagretchenpedro
 
AP 3 PPT Q3 - Aralin 33 Pilipino ako May Mayamang Kultura.pptx
AP 3 PPT Q3 - Aralin 33 Pilipino ako May Mayamang Kultura.pptxAP 3 PPT Q3 - Aralin 33 Pilipino ako May Mayamang Kultura.pptx
AP 3 PPT Q3 - Aralin 33 Pilipino ako May Mayamang Kultura.pptxMaCarmelitaNicartm
 
balagatsan at wika.pptx
balagatsan at wika.pptxbalagatsan at wika.pptx
balagatsan at wika.pptxreychelgamboa2
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nineJohannaDapuyenMacayb
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMejayacelOrcales1
 
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)Joan Bahian
 

Ähnlich wie Detailed lesson plan in filipino (20)

lesson plan
lesson planlesson plan
lesson plan
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
interaktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturointeraktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturo
 
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
 
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGAGrade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
 
Sim panghalip
Sim panghalipSim panghalip
Sim panghalip
 
FILIPINO 61STQ_WEEK 2.pptx
FILIPINO 61STQ_WEEK 2.pptxFILIPINO 61STQ_WEEK 2.pptx
FILIPINO 61STQ_WEEK 2.pptx
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
 
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
 
Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
 
Pang-angkop2 COT (1).ppt
Pang-angkop2 COT (1).pptPang-angkop2 COT (1).ppt
Pang-angkop2 COT (1).ppt
 
AP 3 PPT Q3 - Aralin 33 Pilipino ako May Mayamang Kultura.pptx
AP 3 PPT Q3 - Aralin 33 Pilipino ako May Mayamang Kultura.pptxAP 3 PPT Q3 - Aralin 33 Pilipino ako May Mayamang Kultura.pptx
AP 3 PPT Q3 - Aralin 33 Pilipino ako May Mayamang Kultura.pptx
 
balagatsan at wika.pptx
balagatsan at wika.pptxbalagatsan at wika.pptx
balagatsan at wika.pptx
 
Linggo-1.pptx
Linggo-1.pptxLinggo-1.pptx
Linggo-1.pptx
 
TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
 
Pang uri
Pang uriPang uri
Pang uri
 

Kürzlich hochgeladen

local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 

Kürzlich hochgeladen (20)

local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 

Detailed lesson plan in filipino

 • 1. Republic of the Philippines ILOCOS SUR POLYTECHNIC STATE COLLEGE Santiago Campus Santiago, Ilocos Sur DETALYADONG BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO I. Mga Layunin Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Nakikilala at natutukoy ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap. B. Nagagamit ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap. C. Nakabubuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang mga pangatnig. II. Paksang Aralin A. Paksa: Gamit ang Pangatnig sa Hugnayang Pangungusap B. Sanggunian: Bagong Likha 5 Wika at Pagbasa pp. 430-431, Alab ng Wikang Filipino 5 pp. 312-313, at Ikalawang Edisyon Pluma Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino pp. 343-344 C. Kagamitan: Larawan ni Lapu-lapu, Laptop, Projector, Biswal Eyds, Cut-outs, maliit na bola. III. Pamamaraan Gawain ng Guro Gawain ng mga Mag-aaral A. PANIMULANG GAWAIN 1. Panalangin Ginoong Presidente ng silid-aralan, pangunahan mo ang ating panimulang panalangin sa araw na ito. Salamat ginoo! Bago kayo magsiupo mangyaring makipulot ang mga plastik at papel sa inyong mga ilalim at pakiayos ang inyong mga upuan. 2. Pagbati Magandang buhay sa lahat! Kumusta kayo aking mga giliw? 3. Pagtala ng Liban Ngayon, nais kong malaman kung sinu-sino ang mga lumiban ngayong araw. Tinatawagan ko ng pansin ang sekretarya at iulat kung sinu-sino ang mga lumiban. Wow! Nakakagalak naman at walang lumiban sa araw na ito. B. PAGBABALIK ARAL Ngayon naman, maglalaro muna tayo. Ang gagawin ninyo ay ipapasa ang ang maliit na bolang ito kasabay ang saliw ng musika, at kapag ito’y huminto, ang studyanteng mayhawak ng bolang ito ay tatanungin patungkol sa nakaraang leksyon. Handa na ba kayo? Ito ang katanungan ginoong ______. Ano ang huling tinalakay natin noong nakaraang leksyon? Opo Sir, hinihingi ko sa lahat na tayo’y magsitayo at tayo’y manalangin. Sa Ngalan ng Panginoon, ang Mahabagin, ang Maawain (babanggitin ang panala………………. Amen. (Pinulot ng mga mag-aaral ang mga plastik at papel sa kani-kanilang ilalim at kanilang inayos ang kaniilang mga upuan at sila’y nagsiupo) Magandang buhay po Ginoong Jusof Cariaga, magandang buhay rin mga kaklase, ikinagagalak naming makita kayo, Mabuhay! Mabuti Ginoong Cariaga! (tatayo ang sekretarya) Sir! Kinagagalak kong iulat sa lahat na wala pong lumiban sa araw na ito. Opo Sir! (sinagawa ng mga mag-aaral ang laro) Sir, tungkol po sa pang-ugnay.
 • 2. Magaling, ano naman ang gamit nito? Napakagaling Ginoong _____. Magsiupo na ang lahat. C. PANLINANG NA GAWAIN 1. Pagganyak (Magpapakita ng Larawan ni Lapu-lapu) Mga mag-aaral, kilala ba ninyo kung sino ang nasa larawan? Sa mga nakakaalam kung sino ito, anu-ano ang mga impormasyon na nalalaman niyo tungkol sa kanya? Ikaw Binining _______. Magaling! Oh ikaw naman Ginoong ______. Tama! Magaling! Para higit nating makilala si Lapu-lapu, may ipapanuod ako sa inyo na video presentation. (11 minuto). Pero bago ang lahat, huwag kalimutan ang mga panuto habang nanunuod, anu-ano ang mga ito? Oo Ginoong _____. Tama yan Ginoong _____. Bago yan, basahin muna natin ang mga dapat isaalang-alang habang nanunuod. Makibasa Binibining ______. Magaling Binibining ______. Ngayon, uumpisahan na nating panuorin ang talambuhay at sakripisyo ni Lapu-lapu. Sir, ang pang-hugnay ay ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang o higit pang pangungusap. (nagsiupo ang lahat) Opo Sir Hindi po Sir Siya po ang tinuturing ng karamihang Pilipino bilang kauna-unahang bayani ng ating bayan. Siya po ang pumatay sa mananakop na kastila na si Ferdinand Magellan. Sir, ang mga panuto ay ang mga sumusunod: 1. Manuod po ng mabuti. 2. Hindi po nakikipagkwentuhan sa katabi. 3. Hindi po mag-iingay. F. Si Lapu-lapu ang kauna-unahang pinunong kastila na lumaban sa mga nanakop na Pilipino upang manatili ang lahing kastila sa lupang pinangako. G. Si Ferdinand Magellan ang unang pangkat ng mga kastilang nagtangkang sumakop sa kapuluan at ipalaganap ang krus at espada. H. Ang pagdating ni Magellan kasama ang kanyang sundalo sa Mactan para sakupin at matayin ang mga maharlikang hindi sumunod sa kanilang mga batas. I. Tinanghal na mamamatay tao si Lapu-lapu sapagakat kanyang napatay si Magellan. J. Si Lapu-lapu ay may matatag na magmamahal sa bayan kaya dapat tularan ng mga kabataan. (manunuod ang mga mag-aaral)
 • 3. Mga mag-aaral, anu-ano ang inyong masasabi kay Lapu-lapu? Oo Ginoong ______. Magaling Ginoong ______. Tama! Naintindihan niyo baa ng talumbuhay ni Lapu-lapu kung bakit hinirang siyang kauna-unahang bayani ng bayan? Balikan natin ang mga pangungusap tungkol sa pinanuod niyo. Lagyan ng masayang mukha() ang patlang kung nagsasaad ito ng tama at malungkot na mukha () naman kung mali. Naintindihan ba mga mag-aaral ang panuto? 1. Si Lapu-lapu ang kauna-unahang pinunong kastila na lumaban sa mga nanakop na Pilipino upang manatili ang lahing kastila sa lupang pinangako. 2. Si Ferdinand Magellan ang unang pangkat ng mga kastilang nagtangkang sumakop sa kapuluan at ipalaganap ang krus at espada. 3. Ang pagdating ni Magellan kasama ang kanyang sundalo sa Mactan para sakupin at matayin ang mga maharlikang hindi sumunod sa kanilang mga batas. 4. Tinanghal na mamamatay tao si Lapu-lapu sapagakat kanyang napatay si Magellan. 5. Si Lapu-lapu ay may matatag na magmamahal sa bayan kaya dapat tularan ng mga kabataan. D. PAGLALAHAD NG PAKSA Balikan muli natin ang mga pangungusap. Pansinin ninyo ang mga nakasalungguhit na salita. Basahin nga natin ang mga nakasalungguhit na salita. Upang At Para Sapagkat Kaya Ano ang inyong napapansin sa mga ito? Binibining _____. Mahusay Binibining _______. Sir, si Lapu-lapu ay napakatapang at dapat po siyang tularan ng mga kabataan sa kanyang magmamahal sa bayan. Opo Sir! Opo Sir!      Upang At Para Sapagkat Kaya Pinagdurugtong po ang mga pangungusap.
 • 4. Ano pa? Ginoong _____ Magaling Ginoong_____ Mayroon pa isa? Ano yun Binibining _____. Tumpak na tumpak Binibining ______! 1. Pagtatalakay Ang inyong mga sagot ay tama, ang aralin natin ngayon ay? Oo Binibining _____. Tumpak! Ano ang inyong mga ideya sa pang-ugnay gamit ang mga pangungusap sa presentation? Sige Ginoong _____. Napakagaling Ginoong ______. YES ako sayo! Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita, o ng dalawang parirala, o ng dalawang sugnay. Ang unang pang-ugnay ay ang Pangatnig. 1. Ang Pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag- uugnay ng mga salita, parirala, sunay at pangungusap.  Hugnayan – pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa(SM) at sugnay na di makapag-iisa(SDM). Halimbawa ng pangatnig: ni, kaya, man, o, at, maging, datapwat, bagaman, samantala, maliban, kahit kung, kapag, dahil, sapagkat, kasi, kaya, upang. Magbigay ng pangungusap gamit ang pangatnig. Ginoong _____. Humuhugot si Ginoong _____. Mahusay! Bilang isang mag-aaral paano mo tutularan ang ginawa ni Lapu-lapu gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap? E. PAGLALAHAT Ano nga ba ang pang-ugnay? Binibining ______. Ang mga nakasalungguhit po na mga salita ay mga pangatnig. Pinag-uugnay po ang sugnay na makapa-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Pang-ugnay Sir! Ang pang-ugnay ay ginagamit upang mabuo ang isang pangungusap at ang pang-ugnay ay may pangatnig upang ipagdugtong ang pangungusap. Pinaglaban ko ang aming magmamahal sapagkat ang aking puso’t isipan ay tanging siya lamang ang nagbibigay buhay. Ipaglalaban ko hanggang kamatayan ang aking bayan upang bayan ko’y hind imaging alipin ng dayuhan. Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalang salita, o ng parirala, o dalawang sugnay.
 • 5. Mahusay! Ang pangatnig ay? Ginoong______. Magaling! Ang hugnayan ay? Binibining _______. Tumpak! Ang pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay, at pangungusap. Ang hugnayan ay pangungusap na binubuo ng isang sunay na makapag-iisa (SM) at sugnay na di makapag- iisa (SDM). IV. Pagtataya Pangkatang Gawain: (4 na pangkat) Ilagay ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. 1. Ang pagkakasundo ______ pagkakaibigan ng mga bansa ay kailangan, 2. ______ may mga bagay na hindi napagkakasunduan, dapat pag-usapan angmmga ito nang maayos. 3. Ang United Nations ____ U.N. ay samahang kumakatawan sa mga nagkakaisang bansa sa daigdig. 4. Itinatag ito _____ lutasin angmga suliraning pandaigdig. 5. Maraming bansa na kasapi nito _____ nakatutulong ito sa buong samahan. 6. Ang malalaki ______maliliit na bansa ay may pantay na mga karapatan. 7. Pinauunlad ang kalagayang pangkabuhayan, pangkapayapaan, _____ pangkultura ng mga kasaping bansa. 8. _____ ito’y naitatag, nagkaroon ito ng maraming sangay. 9. Ang isang bansa ay nagiging magtatag ______ nagiging kasapi nito. 10. Nananatili ang kalayaan ng bansa _____kasapi ito ng samahan. V. TAKDANG-ARALIN Bumuo ng limang pangungusap gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap. 1. 2. 3. 4. 5. Prepared by: JUSOF CARIAGA BTTE - II