Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019

26 Aufrufe

Veröffentlicht am

Tlodi incwm cymharol a Tlodi Materol a Thlodi Parhaus.

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019

 1. 1. Tlodi incwm cymharol Prif Ffigurau Blwyddyn ariannol hyd at 2019
 2. 2. Beth yw tlodi incwm cymharol? • Mae bod mewn tlodi incwm cymharol yn golygu byw mewn cartref lle mae cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif). • Mae tlodi incwm cymharol yn fesur o anghydraddoldeb incwm, nid yw'n fesur uniongyrchol o safonau byw. Os oedd gan bob cartref lefelau incwm tebyg iawn, byddai'r ganran o bobl mewn tlodi incwm cymharol yn isel iawn, efallai yn sero. • Mae'n werth cofio hefyd . . . – Cymharir incwm aelwydydd yng Nghymru yn erbyn incwm cyfartalog aelwydydd y DU, nid incwm cyfartalog aelwydydd yng Nghymru. – Dydy'r data ddim yn cael ei addasu ar gyfer gwahanol gostau byw mewn gwahanol ardaloedd yn y DU, ar wahân i dynnu i ffwrdd costau tai. – Gall y data ar gyfer gwledydd a rhanbarthau fod yn gyfnewidiol oherwydd meintiau sampl bach ac felly dylid cymryd gofal wrth ddehongli ffigurau.
 3. 3. Yr oedd bron i chwarter yr holl bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol ar ôl talu eu costau tai • Ar y cyfan, ar ôl talu costau tai megis taliadau llog ar forgeisi /rhent, ardrethi dŵr ac yswiriant adeiladau, roedd 23 y cant o'r holl bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2016-17 a 2018-19 (cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol). • Mae'r ffigur diweddaraf ychydig yn is na’r 24 y cant a adroddwyd yn ystod y 2 cyfnod blaenorol. Fodd bynnag, ni fu llawer o newid i lefel tlodi incwm cymharol ers y cyfnod amser yn diweddu 2003-04. • Bu’r canran hefyd yn gyson ar gyfer holl wledydd eraill y DU yn y blynyddoedd diwethaf; fodd bynnag bu eu cyfraddau hwy yn is na rhai Cymru. Y ffigur diweddaraf ar gyfer Lloegr yw 22 y cant. Y ffigur ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon yw 19 y cant.
 4. 4. Canran y bobl mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai) ar gyfer gwledydd y DU, cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Nodyn: Nid oes data ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon cyn y cyfnod 2002 i 2005. Nodyn: Mae'r blynyddoedd a gynrychiolir yn flynyddoedd ariannol - e.e. Y cyfnod diweddaraf yw’r blwyddyn ariannol 2016-17 i flwyddyn ariannol 2018-19 Ffynhonnell: Aelwydydd Dan Incwm Cyfartalog (HBAI), Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP % 0 5 10 15 20 25 30 1996 i 1999 1998 i 2001 2000 i 2003 2002 i 2005 2004 i 2007 2006 i 2009 2008 i 2011 2010 i 2013 2012 i 2015 2014 i 2017 2016 i 2019 Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
 5. 5. Tlodi incwm cymharol Prif Ffigurau: grwpiau oedran
 6. 6. Canran o bob grŵp oedran yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Source: HBAI, Family Resources Survey, DWP % Nodyn: Mae'r blynyddoedd a gynrychiolir yn flynyddoedd ariannol - e.e. Y cyfnod diweddaraf yw blwyddyn ariannol 2016-17 i flwyddyn ariannol 2018-19 Ffynhonnell: Aelwydydd Dan Incwm Cyfartalog (HBAI), Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1996 i 1999 1998 i 2001 2000 i 2003 2002 i 2005 2004 i 2007 2006 i 2009 2008 i 2011 2010 i 2013 2012 i 2015 2014 i 2017 2016 i 2019 Pob unigolyn Plant Oedolion oedran gweithio Pensiynwyr
 7. 7. Plant yw'r grŵp oedran mwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol • Dengys y ffigurau diweddaraf fod 28 y cant o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2016-17 a 2018-19 (ar ôl i gostau tai gael eu talu). • Mae hyn yn ostyngiad o'r 29 y cant a adroddwyd y llynedd a dyma’r pedwerydd tro i’r ffigur hwn fod yn is na 30 y cant ers y cyfnod yn gorffen 2005-06. • Rheswm posibl ar gyfer plant fod yn y grŵp oedran sydd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol yn gyson yw bod oedolion â phlant yn fwy tebygol o fod allan o waith neu mewn gwaith â thâl isel oherwydd cyfrifoldebau gofal plant. • Mae'r ffigurau ar gyfer Lloegr a'r Alban wedi aros yr un fath â'r llynedd, sef 31 y cant a 24 y cant yn y drefn honno. Mae'r ffigur ar gyfer Gogledd Iwerddon wedi cynyddu 1 pwynt canran, i 25 y cant eleni.
 8. 8. Tlodi incwm cymharol ar gyfer oedolion o oedran gweithio yn aros yn gyson yng Nghymru ond dal yn uwch na hynny a welwyd ar draws gwledydd eraill y DU • Bu'r ffigurau ar gyfer oedolion o oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn eithaf cyson yn y blynyddoedd diwethaf ar gyfer holl wledydd y DU. • Fodd bynnag, mae Cymru yn tueddu i fod â chyfartaledd uwch o oedolion o oedran gweithio yn byw mewn tlodi incwm cymharol na gwledydd eraill y DU. • Rhwng 2016-17 a 2018-19, roedd 22 y cant o oedolion oedran gweithio yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl talu costau tai). Mae hwn yn ostyngiad o'r 23 y cant a adroddwyd y llynedd. • Mae’r ffigur ar gyfer Lloegr (21 y cant) heb newid o hynny a adroddwyd y llynedd. Yn yr Alban, mae'r ffigur wedi gostwng yn ôl i 19 y cant eleni, ar ôl gweld cynnydd bach (20 y cant) y llynedd. • Yng Ngogledd Iwerddon mae'r ffigur wedi cynyddu o'r 17 y cant a adroddwyd y llynedd i 18 y cant eleni. Roedd y ffigur yng Ngogledd Iwerddon wedi gostwng am y tri chyfnod yn olynol cyn hyn.
 9. 9. Bu’r cyfartaledd o bensiynwyr yng Nghymru sy’n byw mewn tlodi incwm cymharol yn cynyddu ond y mae’n parhau dan yr hyn yr oedd yn y cyfnod rhwng canol a diwedd yr 1990au • Wedi talu costau tai, yr oedd 19 y cant o bensiynwyr yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2016-17 a 2018-19. Mae hyn yn parhau i fod yn uwch na’r ffigurau a welwyd yn y cyfnod hyd at 2005-06 hyd at y cyfnod hyd at 2015-16 ond yn is na’r rhai a welwyd yn y canol i ddiwedd y 1990au. • Rhwng 2016-17 a 2018-19, y ffigur cyfatebol ar gyfer Lloegr oedd 16 y cant, yr Alban 15 y cant a Gogledd Iwerddon 13 y cant. Mae’r ffigurau yng Nghymru wedi bod ychydig yn uwch na hynny a welwyd mewn gwledydd eraill y DU ers y cyfnod hyd at 2014-15.

×