Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
개인 문서

이력서
<인적사항>Thông tin cá nhân
이름
(Họ tên)
전화
(Điện thoại)
이메일
(Email)

생년월일

Shin Thi Cho

(Ngày sinh)
핸드폰

063-274-1...
개인 문서

nhập

tốt

học)

nghiệp)

학사 정보 기술의
(Bachelor of Information
Technology)
컴퓨터공학과
(Computer Engineering
)
컴퓨터공학과

Ngo...
개인 문서

젝

2000 년 7 월 ~ 2000 년 12 월 온라인 대학 원서접수 대행 서비스 프로젝트 www.oneclickdoc.com

트

참여(JSP, ms-sql7.0, windows 2000 server)...
개인 문서

XML, 텍스트, YAML 등의 다양한 포멧을 이용한 AJAX 기반 어플리케이션 구축에 대한 높은 지
식 및 활용 능력 보유
객체 지향적 방식과 DOM API 를 이용한 자바 스크립트 프로그래밍에 대한 지식...
개인 문서

저는 프로그래밍 공부는 고등학교에 다닐때부터 했습니다.
처음에는 부모님이 사주신 컴퓨터롤 워드나 게임을 하기에는 아깝다고 생각하여 서점을 왔다갔다 하여 공부할
만것을 찾아 보기로 했습니다. C 언어가 그 당...
개인 문서

1001vieclam.com

MXT/ HSCN/2009

기밀

6/6
개인 문서

1001vieclam.com

MXT/ HSCN/2009

기밀

6/6
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hồ sơ xin việc bằng tiếng Hàn Quốc

13.400 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hồ sơ xin việc bằng tiếng Hàn Quốc hay cho bạn, mẫu hồ sơ xin việc bằng tiếng Hàn Quốc giúp hồ sơ bạn chuyên nghiệp hơn

Veröffentlicht in: Karriere
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • accessibility Books Library allowing access to top content, including thousands of title from favorite author, plus the ability to read or download a huge selection of books for your pc or smartphone within minutes.........ACCESS WEBSITE Over for All Ebooks ..... (Unlimited) ......................................................................................................................... Download FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • accessibility Books Library allowing access to top content, including thousands of title from favorite author, plus the ability to read or download a huge selection of books for your pc or smartphone within minutes DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... ...................................ALL FOR EBOOKS................................................. Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy,
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Hồ sơ xin việc bằng tiếng Hàn Quốc

 1. 1. 개인 문서 이력서 <인적사항>Thông tin cá nhân 이름 (Họ tên) 전화 (Điện thoại) 이메일 (Email) 생년월일 Shin Thi Cho (Ngày sinh) 핸드폰 063-274-1822 (Điện thoại DĐ) 198x 년생 097-xx4-7xx6 1001vieclam.com 영구 주소 (Địa chỉ thường 김 아들 코뮌이 - 아들 테이 타운 - 하 노이시 trú) 주소 (Địa chỉ) 희망연봉 Từ Liêm 지구 - 하노이시 280838.50 KRW = 250USD (Mức lương) 주민번호 (Số an sinh xã hội) 최종학위 (Trình độ học vấn) 지원분야 [응용프로그래머][시스템프로그래머][시스템분석/설계/PM][네트웍/통신/텔레콤] 키워드 [C][C#][.NET][Java][ASP][SQL][네트워크][…..] <학력 및 이력사항> Thông tin về học vấn 학 기간 학교명 세부전공 졸업 력 (Thời kỳ) (Trường) (Chuyên ngành) Degree (Tốt 사 입학년 졸업년 항 도 도 (Năm (Năm MXT/ HSCN/2009 nghiệp) 기밀 1/6
 2. 2. 개인 문서 nhập tốt học) nghiệp) 학사 정보 기술의 (Bachelor of Information Technology) 컴퓨터공학과 (Computer Engineering ) 컴퓨터공학과 Ngoại ngữ 영어 (English) 어 일어 학 (Japanese) 사 중국어 항 (Chinese) 기타 (Others) 점 ( Điểm) Excellent Excellent Good Good Normal Normal Not good Not good Excellent Good Normal Not good Excellent Good Normal Not good <경력사항 및 수행프로젝트> Công việc và dự án đã tham gia 경 프로그래밍 언어 력 자바를 제외한 C, C 사 * 실제 프로젝트 적용 경험은 없습니다. 프로그래밍 언어는 문법 수준에서 이해 항 및 수 행 프 2000 년 7 월 - 2001 년 6 월까지 시큐베이(www.secubay.com)의 개발부서에서 근무 로 MXT/ HSCN/2009 기밀 2/6
 3. 3. 개인 문서 젝 2000 년 7 월 ~ 2000 년 12 월 온라인 대학 원서접수 대행 서비스 프로젝트 www.oneclickdoc.com 트 참여(JSP, ms-sql7.0, windows 2000 server) 2001 년 1 월 ~ 2001 년 2 월 인터넷 전자쿠폰(무선 부분)사이트 개발 www.iok365.com(wml, hdml, JSP, windows 2000 server, ms-sql2000) 2001 년 6 월 가인정보기술회사 입사 2001 년 6 월 - 2001 년 9 월 G-Junc(메타 데이터베이스 방식의 통합 망 관리 프록시 게이트웨이 기 술) 개발 참여 C2S(CORBA to SNMP Gateway), C2C(CORBA to CMIP Gateway) 참여 부분 (XML, GUI) 개발 환경 Java, OS Windows, 개발툴은 일반 에디터 2001 년 9 월 - 2002 년 1 월 VoIP Gateway NMS System 개발 참여 참여 부분 (XML, GUI) 개발 환경 Java, OS Windows, 개발툴은 일반 에디터 2002 년 1 월 - 2002 년 5 월 Net2phone MAX ABS 개발 참여 참여 부분 (XML, GUI, JSP) 개발 환경 Java, OS Windows, 개발툴은 일반 에디터 J2EE 아키텍트 & 프로그래머 서블릿, JSP, JSTL, EJB, JDBC, JMS, JAXP, JAXR, SAAJ, JAX-RPC 등의 J2EE 구성 API 기 반 프로그래밍에 대한 높은 지식 및 활용 능력 보유 서블릿, JSP, EJB 등은 명세서 수준에서 이해하고 있음 웹로직, 웹스피어, 제우스, 톰켓 등의 대부분의 WAS 에 대한 지식 및 활용 능력 보유 MVC, IoC 등의 주요 디자인 패턴에 대한 높은 지식 및 활용 능력 보유 Eclipse, JBuilder 등의 IDE 에 대한 높은 지식 및 활용 능력 보유 Ant, CVS, JUnit 등의 개발 도구와 Struts, Spring, HiveMind, iBatis, Hibernate 등의 주요 오픈소 스 라이브러리에 대한 지식 및 활용 능력 보유 * 네트워크, JFC, SWT 등은 API 수준에서 이해를 하고는 있지만 실제 프로젝트 적용 경험은 없 습니다. 웹 표준 파이어폭스,오페라, MS IE 등의 주요 웹 브라우저에서 상호 호환되는 W3C 표준 준수 웹 UI 개 발에 대한 높은 지식 및 활용 능력 보유 XHTML, CSS 등에 대한 높은 지식 및 활용 능력 보유 MXT/ HSCN/2009 기밀 3/6
 4. 4. 개인 문서 XML, 텍스트, YAML 등의 다양한 포멧을 이용한 AJAX 기반 어플리케이션 구축에 대한 높은 지 식 및 활용 능력 보유 객체 지향적 방식과 DOM API 를 이용한 자바 스크립트 프로그래밍에 대한 지식 및 활용 능력 보유 * XHTML, CSS, 자바 스크립트의 웹 표준에 기반한 순수 웹 UI 개발을 지향해 왔습니다. * 트러스트폼, 마이플랫폼, IBSheet 등의 Active X 기반 UI 도구는 OOOO모사 J2EE 프레임워크 와 연동하는 영역에서 경험을 가지고 있습니다. * Flex 는 개념 수준에서 이해하고 있습니다. 보유기술 및 교육이수내용 Java, C/C++ Data Base 설계 (Các ngôn ngữ MS-SQL và tool đã sử Windows 2000 Web Server 구축 및 관리 dụng) 자격사항 정보처리 산업기사 (Trình độ chuyên 운전면허증 1 종 môn) SCJP 상기 내용은 사실과 다름없으며, 만일 허위사실이 판명되었을 때에는 합격취소 또는 임용취소 처분 에도 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다. (Tôi xin cam đoan là các thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật) 2010 년(Năm) 04 월(Tháng) 08 일(Ngày) 작성자: SHINICHI KUDO ( 인 ) 자기소개서 (Tự giới thiệu vài nét về bản thân) 자기소개 MXT/ HSCN/2009 Giới thiệu về tôi (취 미 : Sở thích) 기밀 4/6
 5. 5. 개인 문서 저는 프로그래밍 공부는 고등학교에 다닐때부터 했습니다. 처음에는 부모님이 사주신 컴퓨터롤 워드나 게임을 하기에는 아깝다고 생각하여 서점을 왔다갔다 하여 공부할 만것을 찾아 보기로 했습니다. C 언어가 그 당시에는 제일 유망하여 책을 사서 독학을 했습니다. 처음에는 어려 워서 좀더 쉬운것부터 하고 그 다음에 C 언어를 할 생각을 베이직을 공부했습니다. 베이직의 문법을 마스터하 고 C 언어을 공부하니 수월하게 할수가 있었습니다. 하지만 문법을 안다고 해서 프로그램을 짤수 있는 능력이 될수 없다고 생각한 끝에 대학교를 컴퓨터 공학과를 선택하여 진학하게 되었습니다. 대학교 재학 초기에는 여 러 언어는 접했습니다. 파스칼, 에셈블러, C++, 비주얼 베이직, 자바등 문법적의 요소는 전부 알게 되었습니다. 대학교 때 과목으로는 프로그래밍에 좀더 도움이 될까 하고 생각해서 수학 과목에 신경써서 공부 했습니다. 1, 2 학년때에는 학점에 신경을 써서 과톱도 하고 장학금 탔습니다. 하지만 이것이 전부 프로그래밍이나 제가 앞으 로 사회에 나가서 도움이 되지 않는다는 사실을 알고 프로그래밍에 도움이 될만한 과목 위주로 공부 하였습니 다. 3, 4 학년때에는 C/C++, Visual C++, WIN API , Java 의 코딩 연습을 했습니다. 대학 4 학년 여름에 혼자서 프 로젝트를 진행할려고 할때 교수님의 소개로 취업하여 일하게 되었습니다. 시큐베이란 회사에 2 개의 프로젝트 를 진행했습니다. 여기서는 약 3 개월의 기간을 약속하고 계약직으로 일할것을 약속 하였지만 일이 계속 주어지 고 스케줄이 늦어져서 약 1 년 동안 있게 되었습니다. 프로젝트가 완료 되자 제가 하고 싶은 것을 하기 위해 회사 를 옮기게 되었습니다. 다음 회사는 가인정보기술 회사로 주로 NMS 관련 솔류션을 제작하는 회사 였습니다. 이 회사에서 SNMP 과 기타 여러 프로토콜에 관한 이론 공부를 하면서 3 ~ 4 개의 프로젝트를 진행했습니다. 지원동기 및 포부 Động lực và khát vọng 희망업무 및 장래포부 Công việc mong muốn và nguyện vọng đề xuất 봉사활동 등 기타사항 Các đề xuất khác MXT/ HSCN/2009 기밀 5/6
 6. 6. 개인 문서 1001vieclam.com MXT/ HSCN/2009 기밀 6/6
 7. 7. 개인 문서 1001vieclam.com MXT/ HSCN/2009 기밀 6/6

×