SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
4a*
PKP
List przewozowy
Lettre de voiture
Frachtbrief
9
15
23
26
28
30
31
35
66
66
66
75 76
82
82
82
87
92 93
88 89
94
76
76
68
68
68
69 70 71 72
69
69
70
70
71
71
72
83
83
83
95
97
96
90
78 79
84
73
79
84
73 74
79 80
8584 86
78
78
72
73 74
80
85
74
80
85
29
27
24
57
59 58
60
32 33 34
37
81
86
81
81
81
86
81
91
86
86
38
39
62
61
11
16
18
21
19
20
22 55
25
55
12
17
10
46
47
48
49
50
13
52 54
14
51 53
CIM 1
Przesyłka ekspresowa
Colis express
Expressgut
2
Zgoda na załadowanie
Zutorisation de chargement - Verladebewilligung No
Przewózmiędzynarodowykolejowy
TransportInternational
ferroviaire
InternationaleEisenbahn-
beförderung
Nadawca (nazwa, adres)
Expéditeur (nom, adresse) - Absender (Name, Anschrift)
Oświadczenie
Déclarations - Erklärungen
(CIM/TIEx Art. 13, 19, 26, etc.)
Powołanie się nadawcy
Référence expéditeur - Absender Referenz
Odbiorca (nazwa, adres, kraj)
Destinataire (nom, adresse, pays) - Empfänger (Name,
Anschrift, Land)
Nr VAT
o
N TVA
MWSt.-Nr ............................................. Tel. .............................................. Fax ..............................................
Nr VAT
o
N TVA
MWSt.-Nr ............................................. Tel. .............................................. Fax ..............................................
Przyb. ład. kontenery - Agrés-Conteneur/Lademittel-Container
Rodzaj
Catégorie - Art
Cechy
o
Marque N - Merkmal Nr.
Palety wym.-Palettes
échangeables-Tauschpaletten
EUR .......
Ilość
Nombre-Anzahl
EUR .......
Wagony Nr
o
Wagons N -Wagen Nr.
Tara
Tare
Eigenm. kgP
Gr. obc.
Lim. de charge
Lastgrenze t
Ilość osi
Essieux
Achsen
Informacje dla odbiorcy
Informations pour le destinataire - Vermerke für den Empfänger (CIM Art. 13 § 3)
Żądane taryfy i drogi przewozu
Tarifs et itnéraires demandés-Verlangte Tarife und Wege
CIM
Opłacanie należności - Paiement des frais - Zahlung der Kosten
włącznie - y compris - einschliesslich do - jusqu'a - bis
Franko przewoźne - Franco de port
Franko Fracht ..................................................................................................
DODATKOWY ARKUSZ DLA NADAWCY
FEUILLET SUPPLEMENTAIRE EXPEDITEUR-ZUSÄTZLICHES
BLATT FÜR DEN ABSENDER
Franko (określona kwota) - Franco pour (somme déterminée)
Franko (bestimmter Betrag) ....................................................................
Franko wszystkie koszty - Franco de tous frais - Franko aller Kosten ...........
Nieopłacone
Port dü
Unfrankiert
1
2
3
4 5 INCOTERMS ....................................
Przesyłka ekspresowa
Colis express
Expressgut
Franko
Franco
Franko
Nieopłacono
Port du
Unfrankiert
1
2
1 3
Przes. wag.
Wagon complet
Wagenlandung
Drobna
Détail
Stückgut
1 2
Załad. przez
Chargé par
Verladen durch
Nadawcę
Expéditeur
Absender
Kolej
Chemin de fer
Eisenbahn
1 2
Stacja przeznaczenia i kraj
Gare destinataire et pays - Bestimmungsbahnhof und Land
Nazwa - Nom- Name ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Kraj - Pays - Land ..........................................................................................................................................................................
Do odprawy celnej
A dédouaner á - Zu verzollen in
Droga przewozu
Itinéraires - Leitungswege
Cechy (w odp. przyp.) ilość, rodzaj opakowania, oznaczenie towaru
Marques (le cas échéant)/Nombre/Nature de l'emballage/Désignation de la marchandise
Zeichen (gegebenenfalls)/Anzahl/Art der Verpackung/Bezeichnung des Gutes
RID
tak
oui
ja
35
Nr taryfy celnej
o
N du tarif dounanier
Zolltarifnummer
Masa kg
Masse kg
NHM
Kod
Code
Uwagi urzędu celnego
Indications douaniéres - Zollamtliche Vermerke
Dokumenty załączone do listu przewozowego
Annexes á la lettre de voiture - Beilagen zum Frachtbrief
Wartość dostawy-interét á la livraison
-Interesse an der Lieferung
Zaliczka-Débours-Barvoschuss
Zaliczenie-Remboursement-Nachnahme
Waluta
Monnaie
Währung
Przewoźne od stacji nadania
Port de la gare expéditrice
Fracht vom Versandbahnhof
Przewoźne od
Port-Fracht/de-von
Przewoźne od
Port-Fracht/de-von
1
2
3
do - pour - bis
do - pour - bis
do - pour - bis
Kod
Code
75
Kod
Code
75
Kod
Code
km/Strefa
km/Zone
km/Zone
Waluta
Monnaie
Währung
67
77
Zastosowana taryfa
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
67
77
Tarif appliqué
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
67
77
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Stawka
Prix
par unité
Frachtsatz
Masa taryfowa
Kurs
Masee taxée kg
Cours
Frachtpfl. Masse kg
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Cours
Cours
Przekaz zaliczeniowy Nr
o
Avis d'encaissement N
Nachnahmebegleitschein Nr
Podstawienie (miesiąc-dzień-godzina)
Mise á disposition (mois-jour-heure_
Bereitgestellt (Monat-Tag-Stunde)
Rachunek przedpłaty
Bulletin d'affranchiss
Frankaturrechnung
tak
oui
ja
Suma ogólna lub do przeniesienia
Montant général ou A reporter
Gesamtbetrag oder Zu übertragen
Datownik odejścia
Timbre á date «départ»
Tagesstempel «Abgang»
Datownik przybycia
Timbre á date «arrivée»
Tagesstempel «Ankunft»
PKP 27250107-93 (H-1137)
Stempel wagi
Timbre de pesage-Wiegestempel
Masa sprawdzona
Masse constatée - Festgesellte Masse
Przyjęcie
Acceptation-Annahme
- Data (mies.-dzień-godz.)
- Date (mois-jour-heure)
-Datum(Monat-Tag-Stunde)
Pociąg Nr
o
- train n - Zug-Nr
Przybycie
o
Arrivage N - Empfang Nr
Nalepka kontrolna
Etiquette de contrôle - Kontroll-Etikette
Kraj-Pays-Land Stacja-Gare-Bahnhof
o
Exp. N -Vers. Nr
Rzeczywista stacja nadania (nazwa)
Gare exp. effective (nom) - Tatsächlicher Vers.-Bhf. Name):
Franko
Franco
Przek.
Du-Überw.
PKP S.A. 2725-627-63 (H-3123) "Nakład własny. Zezwolenie nr CHE6-0152-38/03 z dnia 23.07.2003 r. "
81
100 101 102
105
109
111
103 104
107 108
110
106
82 83
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
7
do - pour - bis
Kod
Code
km/Zone
Währung
68 69 70 71 7267
75 76 78 8177
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
Frachsatz Frachtpfl. Masse kg
Kurs Kurs
82
66
66
82
8
83
83
82 83 86
Przewoźne
Port - Fracht/de-vom-od
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
4
5
6
do - pour - bis
do - pour - bis
do - pour - bis
Kod
Code
Kod
Code
Kod
Code
km/Strefa
km/Zone
km/Zone
Waluta
Monnaie
Währung
66 68 69 70 71 72 73 7467
75 76 78
73 74
79
84
80
85
8177
Zastosowana taryfa
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
66 68 69 70 71 7267
76 78 79
84
73
73
79
79
84
84
80
80
85
85
74
74
80
85
81
86
86
86
75 77
Tarif appliqué
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
68 69 70 71 7267
75 76 78 81
99
77
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Stawka
Prix
par unité
Frachtsatz
Masa taryfowa
Kurs
Masse taxée kg
Cours
Frachtpfl.
Masse kg
Kurs
Kurs
Kurs
Cours
A
Oznaczenie walut i kody - Désignation des monnaies et codes - Währungsbezeichnungen und Codes
Lek albański
Lek albanais
Albanischer Lek
Szyling austriacki
Schilling autrichien
Österreichischer Schilling
Dinar bośniacki
Dinar bosniaque
Bosnischer Franken
Frank belgijski
Franc belge
Belgischer Franken
Lewa bułgarska
Leva bulgare
Bulgarische Lew
Frank szwajcarski
Franc suisse
Schweizer Franken
Korona czeska
Couronne tchéque
Tschechische Krone
Marka niemiecka
Mark allemand
Deutsche Mark
Korona duńska
Couronne danoise
Dänische Krone
Dinar algierski
Dinar algérien
Algerischer Dinar
Peseta hiszpańska
Peseta espagnole
Spanische Peseta
EURO
Marka fińska
Mark finlandais
Finnländische Mark
Frank francuski
Franc français
Französischer Franken
Funt angielski
Livre anglaise
Englisches Pfund
Drachma grecka
Drachme grecque
Griechische Drachme
Kuna chorwacka
Kuna croate
Kroatische Kuna
Forint węgierski
Forint hongrois
Ungarischer Forint
Funt irlandzki
Livre irlandaise
Irisches Pfund
Dinar iracki
Dinar irakien
Irakischer Dinar
Rial irański
Rial iranien
Iranischer Rial
Lir włoski
LIre italienne
Italienische Lira
Funt libański
Livre libanaise
Libanesisches Pfund
Lit litewski
Litas lituanien
Litauische Litas
Frank luksembur.
Franc luxembourgeois
Luxemburgischer Franken
Dirham marokański
Dircham marocain
Marokkanischer Dirham
Denar macedoński
Denar macédonien
Mazedonischer Denar
Floren holenderski
Florin néerlandais
Holländischer Gulden
Korona norweska
Couronne norvégienne
Norwegische Krone
Polski złoty
Zloty polonais
Polnische Złoty
Eskudo portugalskie
Escudo portugais
Portugiesischer Escudo
Lej rumuński
Leu roumain
Rumänische Leu
Nowy rubel
Nouveau roble
Neuer Rubel
Korona szwedzka
Couronne suédoise
Schwedische Krone
Talar słoweński
Tolar slovéne
Slowenische Tolar
Korona słowacka
Couronne slovaque
Slowakische Krone
Funt syryjski
Livre syrienne
Syrisches Pfund
Dinar tunezyjski
Dinar tunisien
Tunesischer Dinar
Funt turecki
Livre turque
Türkisches Pfund
Grzywna ukraińska
Hryvnia ukrainien
Ukrainischer Hryvnia
Dolar USA
Dollar USA
USA-Dollar
Spec. Prawo Ciągn.
Droit de triage spécial
Sonderziehungsrecht
Nowy Dinar jugosł.
Nouveau Dinar yougoslave
Neuer jugoslawischer Dinar
ALL
ATS
BAD
BEF
BGL
CHF
CZK
DEM
DKK
DZD
ESP
EUR
FIM
FRF
GBP
GRD
HRK
HUF
IEP
IQD
IRR
ITL
LBP
LTL
LUF
MAD
MKD
NLG
NOK
PLN
PTE
ROL
RUB
SEK
SIT
SKK
SYP
TND
TRL
UAH
USD
XDR
YUM
* Nie ważny do dokumentowania kredytu bankowego.
Nie ważny do składania reklamacji zgodnie z art. 53 CIM/TIEx.
Nie ważny do zmiany umowy przewozu lub udzielenia wskazówek w przypadku przeszkody w przewozie lub w wydaniu - w tych przypadkach powinien być
przedłożony z wtórnikiem listu przewozowego.
Non valable aux fins d'un crédit documentaire.
Non valable pour présenter une réclamation conformément á l'article 53 CIM/TIEx.
Nom valable pour modifier le contrat de transport ou donner des instructions en cas d'empechement au transport ou á la livraison - doit cependant etre présenté
dans ces cas avec le duplicata de la lettre de voiture.
Nicht gültig zu Dokumentarkreditzwecken.
Nicht gültig zu Einreichung einer Reklamation gemäss Artikel 53 CIM/TIEx.
Nicht gültig zu Abänderung des Frachtvertrages oder zur Erteilung von Anweisungen im Falle eines Beförderungs - oder Ablieferungschindernisses - muss jedoch
in diesen Fällen mit dem Frchtbriefdoppel vorgelegt werden.
Odcinki obliczeniowe (ciąg dalszy)
Sections de taxation (suite)
Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung)
Kwota pobrana
przy nadaniu
Montant perçu au
départ-Betrag bei der
Abfertigung erhoben
FRANKO
FRANCO - FRANKO
Waluta taryfowa
Monnaie du tarif
Tarifwährung
Waluta taryfowa
Monnaie du tarif
Tarifwährung
Waluta pobrana
Monnaie d'encaissement
Erhebungswährung
PRZEKAZ - PORT DÜ - ÜBERWEISUNG
Uwagi służbowe
Indications de service - Dienstliche Vermerke
Opłaca nadawca
Somme payée par I'expéditeur
Frankatur des Absenders
Z tego pobrano przy nadaniu
Partie du port payé
Davon verwendete Frankatur
Pozostałość
Reliquat disponible
Restbetrag
Pozostałość
Reliquat
Restbetrag
Depozyt
Dépôt
Hinterlegung 4a*
Przeniesienie z odwrotnej strony
Report du recto
Übertrag von Vorderseite
Przeniesienie z arkuszy
Report des feuilles supplémentaires
Übertrag von Ergänzungsblätten
Ogólna suma należności
Montant général
Gesamtbetrag
Suma do pobrania od odbiorcy
Somme á percevoir du destinataire
Vom Empfänger zu erhebender Betrag
Kurs - Cours
81
100 101 102
105
109
111
103 104
107 108
110
106
82 83
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
7
do - pour - bis
Kod
Code
km/Zone
Währung
68 69 70 71 7267
75 76 78 8177
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
Frachsatz Frachtpfl. Masse kg
Kurs Kurs
82
66
66
82
8
83
83
82 83 86
Przewoźne
Port - Fracht/de-vom-od
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
4
5
6
do - pour - bis
do - pour - bis
do - pour - bis
Kod
Code
Kod
Code
Kod
Code
km/Strefa
km/Zone
km/Zone
Waluta
Monnaie
Währung
66 68 69 70 71 72 73 7467
75 76 78
73 74
79
84
80
85
8177
Zastosowana taryfa
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
66 68 69 70 71 7267
76 78 79
84
73
73
79
79
84
84
80
80
85
85
74
74
80
85
81
86
86
86
75 77
Tarif appliqué
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
68 69 70 71 7267
75 76 78 81
99
77
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Stawka
Prix
par unité
Frachtsatz
Masa taryfowa
Kurs
Masse taxée kg
Cours
Frachtpfl.
Masse kg
Kurs
Kurs
Kurs
Cours
A
B
C D E F
Oznaczenie walut i kody - Désignation des monnaies et codes - Währungsbezeichnungen und Codes
Lek albański
Lek albanais
Albanischer Lek
Szyling austriacki
Schilling autrichien
Österreichischer Schilling
Dinar bośniacki
Dinar bosniaque
Bosnischer Franken
Frank belgijski
Franc belge
Belgischer Franken
Lewa bułgarska
Leva bulgare
Bulgarische Lew
Frank szwajcarski
Franc suisse
Schweizer Franken
Korona czeska
Couronne tchéque
Tschechische Krone
Marka niemiecka
Mark allemand
Deutsche Mark
Korona duńska
Couronne danoise
Dänische Krone
Dinar algierski
Dinar algérien
Algerischer Dinar
Peseta hiszpańska
Peseta espagnole
Spanische Peseta
EURO
Marka fińska
Mark finlandais
Finnländische Mark
Frank francuski
Franc français
Französischer Franken
Funt angielski
Livre anglaise
Englisches Pfund
Drachma grecka
Drachme grecque
Griechische Drachme
Kuna chorwacka
Kuna croate
Kroatische Kuna
Forint węgierski
Forint hongrois
Ungarischer Forint
Funt irlandzki
Livre irlandaise
Irisches Pfund
Dinar iracki
Dinar irakien
Irakischer Dinar
Rial irański
Rial iranien
Iranischer Rial
Lir włoski
LIre italienne
Italienische Lira
Funt libański
Livre libanaise
Libanesisches Pfund
Lit litewski
Litas lituanien
Litauische Litas
Frank luksembur.
Franc luxembourgeois
Luxemburgischer Franken
Dirham marokański
Dircham marocain
Marokkanischer Dirham
Denar macedoński
Denar macédonien
Mazedonischer Denar
Floren holenderski
Florin néerlandais
Holländischer Gulden
Korona norweska
Couronne norvégienne
Norwegische Krone
Polski złoty
Zloty polonais
Polnische Złoty
Eskudo portugalskie
Escudo portugais
Portugiesischer Escudo
Lej rumuński
Leu roumain
Rumänische Leu
Nowy rubel
Nouveau roble
Neuer Rubel
Korona szwedzka
Couronne suédoise
Schwedische Krone
Talar słoweński
Tolar slovéne
Slowenische Tolar
Korona słowacka
Couronne slovaque
Slowakische Krone
Funt syryjski
Livre syrienne
Syrisches Pfund
Dinar tunezyjski
Dinar tunisien
Tunesischer Dinar
Funt turecki
Livre turque
Türkisches Pfund
Grzywna ukraińska
Hryvnia ukrainien
Ukrainischer Hryvnia
Dolar USA
Dollar USA
USA-Dollar
Spec. Prawo Ciągn.
Droit de triage spécial
Sonderziehungsrecht
Nowy Dinar jugosł.
Nouveau Dinar yougoslave
Neuer jugoslawischer Dinar
ALL
ATS
BAD
BEF
BGL
CHF
CZK
DEM
DKK
DZD
ESP
EUR
FIM
FRF
GBP
GRD
HRK
HUF
IEP
IQD
IRR
ITL
LBP
LTL
LUF
MAD
MKD
NLG
NOK
PLN
PTE
ROL
RUB
SEK
SIT
SKK
SYP
TND
TRL
UAH
USD
XDR
YUM
Odcinki obliczeniowe (ciąg dalszy)
Sections de taxation (suite)
Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung)
Kwota pobrana
przy nadaniu
Montant perçu au
départ-Betrag bei der
Abfertigung erhoben
FRANKO
FRANCO - FRANKO
Waluta taryfowa
Monnaie du tarif
Tarifwährung
Waluta taryfowa
Monnaie du tarif
Tarifwährung
Waluta pobrana
Monnaie d'encaissement
Erhebungswährung
PRZEKAZ - PORT DÜ - ÜBERWEISUNG
Uwagi służbowe
Indications de service - Dienstliche Vermerke
Opłaca nadawca
Somme payée par I'expéditeur
Frankatur des Absenders
Z tego pobrano przy nadaniu
Partie du port payé
Davon verwendete Frankatur
Pozostałość
Reliquat disponible
Restbetrag
Pozostałość
Reliquat
Restbetrag
Depozyt
Dépôt
Hinterlegung
Przeniesienie z odwrotnej strony
Report du recto
Übertrag von Vorderseite
Przeniesienie z arkuszy
Report des feuilles supplémentaires
Übertrag von Ergänzungsblätten
Ogólna suma należności
Montant général
Gesamtbetrag
Suma do pobrania od odbiorcy
Somme á percevoir du destinataire
Vom Empfänger zu erhebender Betrag
Kurs - Cours
Przedłużenie terminu dostawy
Prolongation du délai de livraison - Lieferfristverlängerung
Rachunek przedpłaty zwrócono Nr
o
Bulletin d'affranchissement renvoyé N
Frankaturrechnung zurückgesandt Nr
dnia, le, den
Przekaz zaliczeniowy zwrócono Nr
o
Avis d'encaissement renvoyé N
Nachnahmebegleitschein zurückgesandt Nr
dnia, le, den
Protokół o stanie przesyłki sporządzono Nr
o
Procés-verbal étabil N
Tatbestandasaufnahme erstellt Nr
dnia, le, den
Potwierdzenie odbioru
Empfangsbescheinigung
Date - Datum
Dnia
Signature - Unterschrift
Podpis
81
100 101 102
105
109
111
103 104
107 108
110
106
82 83
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
7
do - pour - bis
Kod
Code
km/Zone
Währung
68 69 70 71 7267
75 76 78 8177
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
Frachsatz Frachtpfl. Masse kg
Kurs Kurs
82
66
66
82
8
83
83
82 83 86
Przewoźne
Port - Fracht/de-vom-od
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
4
5
6
do - pour - bis
do - pour - bis
do - pour - bis
Kod
Code
Kod
Code
Kod
Code
km/Strefa
km/Zone
km/Zone
Waluta
Monnaie
Währung
66 68 69 70 71 72 73 7467
75 76 78
73 74
79
84
80
85
8177
Zastosowana taryfa
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
66 68 69 70 71 7267
76 78 79
84
73
73
79
79
84
84
80
80
85
85
74
74
80
85
81
86
86
86
75 77
Tarif appliqué
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
68 69 70 71 7267
75 76 78 81
99
77
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Stawka
Prix
par unité
Frachtsatz
Masa taryfowa
Kurs
Masse taxée kg
Cours
Frachtpfl.
Masse kg
Kurs
Kurs
Kurs
Cours
A
G
Oznaczenie walut i kody - Désignation des monnaies et codes - Währungsbezeichnungen und Codes
Lek albański
Lek albanais
Albanischer Lek
Szyling austriacki
Schilling autrichien
Österreichischer Schilling
Dinar bośniacki
Dinar bosniaque
Bosnischer Franken
Frank belgijski
Franc belge
Belgischer Franken
Lewa bułgarska
Leva bulgare
Bulgarische Lew
Frank szwajcarski
Franc suisse
Schweizer Franken
Korona czeska
Couronne tchéque
Tschechische Krone
Marka niemiecka
Mark allemand
Deutsche Mark
Korona duńska
Couronne danoise
Dänische Krone
Dinar algierski
Dinar algérien
Algerischer Dinar
Peseta hiszpańska
Peseta espagnole
Spanische Peseta
EURO
Marka fińska
Mark finlandais
Finnländische Mark
Frank francuski
Franc français
Französischer Franken
Funt angielski
Livre anglaise
Englisches Pfund
Drachma grecka
Drachme grecque
Griechische Drachme
Kuna chorwacka
Kuna croate
Kroatische Kuna
Forint węgierski
Forint hongrois
Ungarischer Forint
Funt irlandzki
Livre irlandaise
Irisches Pfund
Dinar iracki
Dinar irakien
Irakischer Dinar
Rial irański
Rial iranien
Iranischer Rial
Lir włoski
LIre italienne
Italienische Lira
Funt libański
Livre libanaise
Libanesisches Pfund
Lit litewski
Litas lituanien
Litauische Litas
Frank luksembur.
Franc luxembourgeois
Luxemburgischer Franken
Dirham marokański
Dircham marocain
Marokkanischer Dirham
Denar macedoński
Denar macédonien
Mazedonischer Denar
Floren holenderski
Florin néerlandais
Holländischer Gulden
Korona norweska
Couronne norvégienne
Norwegische Krone
Polski złoty
Zloty polonais
Polnische Złoty
Eskudo portugalskie
Escudo portugais
Portugiesischer Escudo
Lej rumuński
Leu roumain
Rumänische Leu
Nowy rubel
Nouveau roble
Neuer Rubel
Korona szwedzka
Couronne suédoise
Schwedische Krone
Talar słoweński
Tolar slovéne
Slowenische Tolar
Korona słowacka
Couronne slovaque
Slowakische Krone
Funt syryjski
Livre syrienne
Syrisches Pfund
Dinar tunezyjski
Dinar tunisien
Tunesischer Dinar
Funt turecki
Livre turque
Türkisches Pfund
Grzywna ukraińska
Hryvnia ukrainien
Ukrainischer Hryvnia
Dolar USA
Dollar USA
USA-Dollar
Spec. Prawo Ciągn.
Droit de triage spécial
Sonderziehungsrecht
Nowy Dinar jugosł.
Nouveau Dinar yougoslave
Neuer jugoslawischer Dinar
ALL
ATS
BAD
BEF
BGL
CHF
CZK
DEM
DKK
DZD
ESP
EUR
FIM
FRF
GBP
GRD
HRK
HUF
IEP
IQD
IRR
ITL
LBP
LTL
LUF
MAD
MKD
NLG
NOK
PLN
PTE
ROL
RUB
SEK
SIT
SKK
SYP
TND
TRL
UAH
USD
XDR
YUM
Odcinki obliczeniowe (ciąg dalszy)
Sections de taxation (suite)
Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung)
Kwota pobrana
przy nadaniu
Montant perçu au
départ-Betrag bei der
Abfertigung erhoben
FRANKO
FRANCO - FRANKO
Waluta taryfowa
Monnaie du tarif
Tarifwährung
Waluta taryfowa
Monnaie du tarif
Tarifwährung
Waluta pobrana
Monnaie d'encaissement
Erhebungswährung
PRZEKAZ - PORT DÜ - ÜBERWEISUNG
Uwagi służbowe
Indications de service - Dienstliche Vermerke
Opłaca nadawca
Somme payée par I'expéditeur
Frankatur des Absenders
Z tego pobrano przy nadaniu
Partie du port payé
Davon verwendete Frankatur
Pozostałość
Reliquat disponible
Restbetrag
Pozostałość
Reliquat
Restbetrag
Depozyt
Dépôt
Hinterlegung 3
Przeniesienie z odwrotnej strony
Report du recto
Übertrag von Vorderseite
Przeniesienie z arkuszy
Report des feuilles supplémentaires
Übertrag von Ergänzungsblätten
Ogólna suma należności
Montant général
Gesamtbetrag
Suma do pobrania od odbiorcy
Somme á percevoir du destinataire
Vom Empfänger zu erhebender Betrag
Kurs - Cours
Stemple przejścia
Timbres de transit - Übergangsstempel
a
e
b
f
c
g
d
h
* Wtórnik listu przewozowego przeznaczony dla odbiorcy razem z dodatkowym arkuszem - wtórnik ten nie może służyć do udowodnienia roszczenia wnoszonego
na podstawie taryfy, umowy specjalnej lub innej umowy.
Duplicata d'une lettre de voiture émise avec un feuillet supplémentaire expéditeur-ce duplicata n'est pas valable á l'appui d'une demande de détaxe fondée sur un
tarif, un accord particulier ou un contrat.
Frachtbriefdoppel eines mit einem zusätzlichen Blatt für den Absender ausgegebenen Frachtbriefes; dieses Frachtbriefdoppel ist nicht gültig als Beleg für einen auf
Grund eines Tarifs, eines Sonderabkommens oder eines Vertrages gestellten Erstattungsantrag.
4*
81
100 101 102
105
109
111
103 104
107 108
110
106
82 83
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
7
do - pour - bis
Kod
Code
km/Zone
Währung
68 69 70 71 7267
75 76 78 8177
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
Frachsatz Frachtpfl. Masse kg
Kurs Kurs
82
66
66
82
8
83
83
82 83 86
Przewoźne
Port - Fracht/de-vom-od
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
Przewoźne
Port-Fracht/de-von-od
4
5
6
do - pour - bis
do - pour - bis
do - pour - bis
Kod
Code
Kod
Code
Kod
Code
km/Strefa
km/Zone
km/Zone
Waluta
Monnaie
Währung
66 68 69 70 71 72 73 7467
75 76 78
73 74
79
84
80
85
8177
Zastosowana taryfa
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
66 68 69 70 71 7267
76 78 79
84
73
73
79
79
84
84
80
80
85
85
74
74
80
85
81
86
86
86
75 77
Tarif appliqué
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
68 69 70 71 7267
75 76 78 81
99
77
Angewandter Tarif
Opłaty
Frais
Ge-
bühren
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Stawka
Prix
par unité
Frachtsatz
Masa taryfowa
Kurs
Masse taxée kg
Cours
Frachtpfl.
Masse kg
Kurs
Kurs
Kurs
Cours
A
Oznaczenie walut i kody - Désignation des monnaies et codes - Währungsbezeichnungen und Codes
Lek albański
Lek albanais
Albanischer Lek
Szyling austriacki
Schilling autrichien
Österreichischer Schilling
Dinar bośniacki
Dinar bosniaque
Bosnischer Franken
Frank belgijski
Franc belge
Belgischer Franken
Lewa bułgarska
Leva bulgare
Bulgarische Lew
Frank szwajcarski
Franc suisse
Schweizer Franken
Korona czeska
Couronne tchéque
Tschechische Krone
Marka niemiecka
Mark allemand
Deutsche Mark
Korona duńska
Couronne danoise
Dänische Krone
Dinar algierski
Dinar algérien
Algerischer Dinar
Peseta hiszpańska
Peseta espagnole
Spanische Peseta
EURO
Marka fińska
Mark finlandais
Finnländische Mark
Frank francuski
Franc français
Französischer Franken
Funt angielski
Livre anglaise
Englisches Pfund
Drachma grecka
Drachme grecque
Griechische Drachme
Kuna chorwacka
Kuna croate
Kroatische Kuna
Forint węgierski
Forint hongrois
Ungarischer Forint
Funt irlandzki
Livre irlandaise
Irisches Pfund
Dinar iracki
Dinar irakien
Irakischer Dinar
Rial irański
Rial iranien
Iranischer Rial
Lir włoski
LIre italienne
Italienische Lira
Funt libański
Livre libanaise
Libanesisches Pfund
Lit litewski
Litas lituanien
Litauische Litas
Frank luksembur.
Franc luxembourgeois
Luxemburgischer Franken
Dirham marokański
Dircham marocain
Marokkanischer Dirham
Denar macedoński
Denar macédonien
Mazedonischer Denar
Floren holenderski
Florin néerlandais
Holländischer Gulden
Korona norweska
Couronne norvégienne
Norwegische Krone
Polski złoty
Zloty polonais
Polnische Złoty
Eskudo portugalskie
Escudo portugais
Portugiesischer Escudo
Lej rumuński
Leu roumain
Rumänische Leu
Nowy rubel
Nouveau roble
Neuer Rubel
Korona szwedzka
Couronne suédoise
Schwedische Krone
Talar słoweński
Tolar slovéne
Slowenische Tolar
Korona słowacka
Couronne slovaque
Slowakische Krone
Funt syryjski
Livre syrienne
Syrisches Pfund
Dinar tunezyjski
Dinar tunisien
Tunesischer Dinar
Funt turecki
Livre turque
Türkisches Pfund
Grzywna ukraińska
Hryvnia ukrainien
Ukrainischer Hryvnia
Dolar USA
Dollar USA
USA-Dollar
Spec. Prawo Ciągn.
Droit de triage spécial
Sonderziehungsrecht
Nowy Dinar jugosł.
Nouveau Dinar yougoslave
Neuer jugoslawischer Dinar
ALL
ATS
BAD
BEF
BGL
CHF
CZK
DEM
DKK
DZD
ESP
EUR
FIM
FRF
GBP
GRD
HRK
HUF
IEP
IQD
IRR
ITL
LBP
LTL
LUF
MAD
MKD
NLG
NOK
PLN
PTE
ROL
RUB
SEK
SIT
SKK
SYP
TND
TRL
UAH
USD
XDR
YUM
Odcinki obliczeniowe (ciąg dalszy)
Sections de taxation (suite)
Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung)
Kwota pobrana
przy nadaniu
Montant perçu au
départ-Betrag bei der
Abfertigung erhoben
FRANKO
FRANCO - FRANKO
Waluta taryfowa
Monnaie du tarif
Tarifwährung
Waluta taryfowa
Monnaie du tarif
Tarifwährung
Waluta pobrana
Monnaie d'encaissement
Erhebungswährung
PRZEKAZ - PORT DÜ - ÜBERWEISUNG
Uwagi służbowe
Indications de service - Dienstliche Vermerke
Opłaca nadawca
Somme payée par I'expéditeur
Frankatur des Absenders
Z tego pobrano przy nadaniu
Partie du port payé
Davon verwendete Frankatur
Pozostałość
Reliquat disponible
Restbetrag
Pozostałość
Reliquat
Restbetrag
Depozyt
Dépôt
Hinterlegung
Przeniesienie z odwrotnej strony
Report du recto
Übertrag von Vorderseite
Przeniesienie z arkuszy
Report des feuilles supplémentaires
Übertrag von Ergänzungsblätten
Ogólna suma należności
Montant général
Gesamtbetrag
Suma do pobrania od odbiorcy
Somme á percevoir du destinataire
Vom Empfänger zu erhebender Betrag
Kurs - Cours

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Presentacion placas tectonicas
Presentacion placas tectonicasPresentacion placas tectonicas
Presentacion placas tectonicasPaulo Cepeda
 
Naazme.com gifts profile.pdf
Naazme.com gifts profile.pdfNaazme.com gifts profile.pdf
Naazme.com gifts profile.pdfNaazme
 
Alexandra bermudez avila
Alexandra bermudez avilaAlexandra bermudez avila
Alexandra bermudez avilaalee9222
 
Noviyana tutorial hotspot
Noviyana tutorial hotspotNoviyana tutorial hotspot
Noviyana tutorial hotspotnoviyana belia
 
Sounds Familiar January 2017
Sounds Familiar January 2017Sounds Familiar January 2017
Sounds Familiar January 2017Hannah Taaffe
 

Andere mochten auch (9)

Dentysta dl
Dentysta dlDentysta dl
Dentysta dl
 
Remedial kjd noviyana
Remedial kjd noviyanaRemedial kjd noviyana
Remedial kjd noviyana
 
Presentacion placas tectonicas
Presentacion placas tectonicasPresentacion placas tectonicas
Presentacion placas tectonicas
 
Naazme.com gifts profile.pdf
Naazme.com gifts profile.pdfNaazme.com gifts profile.pdf
Naazme.com gifts profile.pdf
 
Alexandra bermudez avila
Alexandra bermudez avilaAlexandra bermudez avila
Alexandra bermudez avila
 
Feed Pierce County
Feed Pierce CountyFeed Pierce County
Feed Pierce County
 
Noviyana tutorial hotspot
Noviyana tutorial hotspotNoviyana tutorial hotspot
Noviyana tutorial hotspot
 
Sounds Familiar January 2017
Sounds Familiar January 2017Sounds Familiar January 2017
Sounds Familiar January 2017
 
El Publicista
El PublicistaEl Publicista
El Publicista
 

List przewozowy pkp

  • 1. 4a* PKP List przewozowy Lettre de voiture Frachtbrief 9 15 23 26 28 30 31 35 66 66 66 75 76 82 82 82 87 92 93 88 89 94 76 76 68 68 68 69 70 71 72 69 69 70 70 71 71 72 83 83 83 95 97 96 90 78 79 84 73 79 84 73 74 79 80 8584 86 78 78 72 73 74 80 85 74 80 85 29 27 24 57 59 58 60 32 33 34 37 81 86 81 81 81 86 81 91 86 86 38 39 62 61 11 16 18 21 19 20 22 55 25 55 12 17 10 46 47 48 49 50 13 52 54 14 51 53 CIM 1 Przesyłka ekspresowa Colis express Expressgut 2 Zgoda na załadowanie Zutorisation de chargement - Verladebewilligung No Przewózmiędzynarodowykolejowy TransportInternational ferroviaire InternationaleEisenbahn- beförderung Nadawca (nazwa, adres) Expéditeur (nom, adresse) - Absender (Name, Anschrift) Oświadczenie Déclarations - Erklärungen (CIM/TIEx Art. 13, 19, 26, etc.) Powołanie się nadawcy Référence expéditeur - Absender Referenz Odbiorca (nazwa, adres, kraj) Destinataire (nom, adresse, pays) - Empfänger (Name, Anschrift, Land) Nr VAT o N TVA MWSt.-Nr ............................................. Tel. .............................................. Fax .............................................. Nr VAT o N TVA MWSt.-Nr ............................................. Tel. .............................................. Fax .............................................. Przyb. ład. kontenery - Agrés-Conteneur/Lademittel-Container Rodzaj Catégorie - Art Cechy o Marque N - Merkmal Nr. Palety wym.-Palettes échangeables-Tauschpaletten EUR ....... Ilość Nombre-Anzahl EUR ....... Wagony Nr o Wagons N -Wagen Nr. Tara Tare Eigenm. kgP Gr. obc. Lim. de charge Lastgrenze t Ilość osi Essieux Achsen Informacje dla odbiorcy Informations pour le destinataire - Vermerke für den Empfänger (CIM Art. 13 § 3) Żądane taryfy i drogi przewozu Tarifs et itnéraires demandés-Verlangte Tarife und Wege CIM Opłacanie należności - Paiement des frais - Zahlung der Kosten włącznie - y compris - einschliesslich do - jusqu'a - bis Franko przewoźne - Franco de port Franko Fracht .................................................................................................. DODATKOWY ARKUSZ DLA NADAWCY FEUILLET SUPPLEMENTAIRE EXPEDITEUR-ZUSÄTZLICHES BLATT FÜR DEN ABSENDER Franko (określona kwota) - Franco pour (somme déterminée) Franko (bestimmter Betrag) .................................................................... Franko wszystkie koszty - Franco de tous frais - Franko aller Kosten ........... Nieopłacone Port dü Unfrankiert 1 2 3 4 5 INCOTERMS .................................... Przesyłka ekspresowa Colis express Expressgut Franko Franco Franko Nieopłacono Port du Unfrankiert 1 2 1 3 Przes. wag. Wagon complet Wagenlandung Drobna Détail Stückgut 1 2 Załad. przez Chargé par Verladen durch Nadawcę Expéditeur Absender Kolej Chemin de fer Eisenbahn 1 2 Stacja przeznaczenia i kraj Gare destinataire et pays - Bestimmungsbahnhof und Land Nazwa - Nom- Name ........................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................. Kraj - Pays - Land .......................................................................................................................................................................... Do odprawy celnej A dédouaner á - Zu verzollen in Droga przewozu Itinéraires - Leitungswege Cechy (w odp. przyp.) ilość, rodzaj opakowania, oznaczenie towaru Marques (le cas échéant)/Nombre/Nature de l'emballage/Désignation de la marchandise Zeichen (gegebenenfalls)/Anzahl/Art der Verpackung/Bezeichnung des Gutes RID tak oui ja 35 Nr taryfy celnej o N du tarif dounanier Zolltarifnummer Masa kg Masse kg NHM Kod Code Uwagi urzędu celnego Indications douaniéres - Zollamtliche Vermerke Dokumenty załączone do listu przewozowego Annexes á la lettre de voiture - Beilagen zum Frachtbrief Wartość dostawy-interét á la livraison -Interesse an der Lieferung Zaliczka-Débours-Barvoschuss Zaliczenie-Remboursement-Nachnahme Waluta Monnaie Währung Przewoźne od stacji nadania Port de la gare expéditrice Fracht vom Versandbahnhof Przewoźne od Port-Fracht/de-von Przewoźne od Port-Fracht/de-von 1 2 3 do - pour - bis do - pour - bis do - pour - bis Kod Code 75 Kod Code 75 Kod Code km/Strefa km/Zone km/Zone Waluta Monnaie Währung 67 77 Zastosowana taryfa Opłaty Frais Ge- bühren 67 77 Tarif appliqué Opłaty Frais Ge- bühren 67 77 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = = = = = = = = = Stawka Prix par unité Frachtsatz Masa taryfowa Kurs Masee taxée kg Cours Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs Kurs Kurs Cours Cours Przekaz zaliczeniowy Nr o Avis d'encaissement N Nachnahmebegleitschein Nr Podstawienie (miesiąc-dzień-godzina) Mise á disposition (mois-jour-heure_ Bereitgestellt (Monat-Tag-Stunde) Rachunek przedpłaty Bulletin d'affranchiss Frankaturrechnung tak oui ja Suma ogólna lub do przeniesienia Montant général ou A reporter Gesamtbetrag oder Zu übertragen Datownik odejścia Timbre á date «départ» Tagesstempel «Abgang» Datownik przybycia Timbre á date «arrivée» Tagesstempel «Ankunft» PKP 27250107-93 (H-1137) Stempel wagi Timbre de pesage-Wiegestempel Masa sprawdzona Masse constatée - Festgesellte Masse Przyjęcie Acceptation-Annahme - Data (mies.-dzień-godz.) - Date (mois-jour-heure) -Datum(Monat-Tag-Stunde) Pociąg Nr o - train n - Zug-Nr Przybycie o Arrivage N - Empfang Nr Nalepka kontrolna Etiquette de contrôle - Kontroll-Etikette Kraj-Pays-Land Stacja-Gare-Bahnhof o Exp. N -Vers. Nr Rzeczywista stacja nadania (nazwa) Gare exp. effective (nom) - Tatsächlicher Vers.-Bhf. Name): Franko Franco Przek. Du-Überw. PKP S.A. 2725-627-63 (H-3123) "Nakład własny. Zezwolenie nr CHE6-0152-38/03 z dnia 23.07.2003 r. "
  • 2. 81 100 101 102 105 109 111 103 104 107 108 110 106 82 83 Przewoźne Port-Fracht/de-von-od 7 do - pour - bis Kod Code km/Zone Währung 68 69 70 71 7267 75 76 78 8177 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = Frachsatz Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs 82 66 66 82 8 83 83 82 83 86 Przewoźne Port - Fracht/de-vom-od Przewoźne Port-Fracht/de-von-od Przewoźne Port-Fracht/de-von-od 4 5 6 do - pour - bis do - pour - bis do - pour - bis Kod Code Kod Code Kod Code km/Strefa km/Zone km/Zone Waluta Monnaie Währung 66 68 69 70 71 72 73 7467 75 76 78 73 74 79 84 80 85 8177 Zastosowana taryfa Opłaty Frais Ge- bühren 66 68 69 70 71 7267 76 78 79 84 73 73 79 79 84 84 80 80 85 85 74 74 80 85 81 86 86 86 75 77 Tarif appliqué Opłaty Frais Ge- bühren 68 69 70 71 7267 75 76 78 81 99 77 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = = = = = = = = = Stawka Prix par unité Frachtsatz Masa taryfowa Kurs Masse taxée kg Cours Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs Kurs Cours A Oznaczenie walut i kody - Désignation des monnaies et codes - Währungsbezeichnungen und Codes Lek albański Lek albanais Albanischer Lek Szyling austriacki Schilling autrichien Österreichischer Schilling Dinar bośniacki Dinar bosniaque Bosnischer Franken Frank belgijski Franc belge Belgischer Franken Lewa bułgarska Leva bulgare Bulgarische Lew Frank szwajcarski Franc suisse Schweizer Franken Korona czeska Couronne tchéque Tschechische Krone Marka niemiecka Mark allemand Deutsche Mark Korona duńska Couronne danoise Dänische Krone Dinar algierski Dinar algérien Algerischer Dinar Peseta hiszpańska Peseta espagnole Spanische Peseta EURO Marka fińska Mark finlandais Finnländische Mark Frank francuski Franc français Französischer Franken Funt angielski Livre anglaise Englisches Pfund Drachma grecka Drachme grecque Griechische Drachme Kuna chorwacka Kuna croate Kroatische Kuna Forint węgierski Forint hongrois Ungarischer Forint Funt irlandzki Livre irlandaise Irisches Pfund Dinar iracki Dinar irakien Irakischer Dinar Rial irański Rial iranien Iranischer Rial Lir włoski LIre italienne Italienische Lira Funt libański Livre libanaise Libanesisches Pfund Lit litewski Litas lituanien Litauische Litas Frank luksembur. Franc luxembourgeois Luxemburgischer Franken Dirham marokański Dircham marocain Marokkanischer Dirham Denar macedoński Denar macédonien Mazedonischer Denar Floren holenderski Florin néerlandais Holländischer Gulden Korona norweska Couronne norvégienne Norwegische Krone Polski złoty Zloty polonais Polnische Złoty Eskudo portugalskie Escudo portugais Portugiesischer Escudo Lej rumuński Leu roumain Rumänische Leu Nowy rubel Nouveau roble Neuer Rubel Korona szwedzka Couronne suédoise Schwedische Krone Talar słoweński Tolar slovéne Slowenische Tolar Korona słowacka Couronne slovaque Slowakische Krone Funt syryjski Livre syrienne Syrisches Pfund Dinar tunezyjski Dinar tunisien Tunesischer Dinar Funt turecki Livre turque Türkisches Pfund Grzywna ukraińska Hryvnia ukrainien Ukrainischer Hryvnia Dolar USA Dollar USA USA-Dollar Spec. Prawo Ciągn. Droit de triage spécial Sonderziehungsrecht Nowy Dinar jugosł. Nouveau Dinar yougoslave Neuer jugoslawischer Dinar ALL ATS BAD BEF BGL CHF CZK DEM DKK DZD ESP EUR FIM FRF GBP GRD HRK HUF IEP IQD IRR ITL LBP LTL LUF MAD MKD NLG NOK PLN PTE ROL RUB SEK SIT SKK SYP TND TRL UAH USD XDR YUM * Nie ważny do dokumentowania kredytu bankowego. Nie ważny do składania reklamacji zgodnie z art. 53 CIM/TIEx. Nie ważny do zmiany umowy przewozu lub udzielenia wskazówek w przypadku przeszkody w przewozie lub w wydaniu - w tych przypadkach powinien być przedłożony z wtórnikiem listu przewozowego. Non valable aux fins d'un crédit documentaire. Non valable pour présenter une réclamation conformément á l'article 53 CIM/TIEx. Nom valable pour modifier le contrat de transport ou donner des instructions en cas d'empechement au transport ou á la livraison - doit cependant etre présenté dans ces cas avec le duplicata de la lettre de voiture. Nicht gültig zu Dokumentarkreditzwecken. Nicht gültig zu Einreichung einer Reklamation gemäss Artikel 53 CIM/TIEx. Nicht gültig zu Abänderung des Frachtvertrages oder zur Erteilung von Anweisungen im Falle eines Beförderungs - oder Ablieferungschindernisses - muss jedoch in diesen Fällen mit dem Frchtbriefdoppel vorgelegt werden. Odcinki obliczeniowe (ciąg dalszy) Sections de taxation (suite) Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung) Kwota pobrana przy nadaniu Montant perçu au départ-Betrag bei der Abfertigung erhoben FRANKO FRANCO - FRANKO Waluta taryfowa Monnaie du tarif Tarifwährung Waluta taryfowa Monnaie du tarif Tarifwährung Waluta pobrana Monnaie d'encaissement Erhebungswährung PRZEKAZ - PORT DÜ - ÜBERWEISUNG Uwagi służbowe Indications de service - Dienstliche Vermerke Opłaca nadawca Somme payée par I'expéditeur Frankatur des Absenders Z tego pobrano przy nadaniu Partie du port payé Davon verwendete Frankatur Pozostałość Reliquat disponible Restbetrag Pozostałość Reliquat Restbetrag Depozyt Dépôt Hinterlegung 4a* Przeniesienie z odwrotnej strony Report du recto Übertrag von Vorderseite Przeniesienie z arkuszy Report des feuilles supplémentaires Übertrag von Ergänzungsblätten Ogólna suma należności Montant général Gesamtbetrag Suma do pobrania od odbiorcy Somme á percevoir du destinataire Vom Empfänger zu erhebender Betrag Kurs - Cours
  • 3. 81 100 101 102 105 109 111 103 104 107 108 110 106 82 83 Przewoźne Port-Fracht/de-von-od 7 do - pour - bis Kod Code km/Zone Währung 68 69 70 71 7267 75 76 78 8177 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = Frachsatz Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs 82 66 66 82 8 83 83 82 83 86 Przewoźne Port - Fracht/de-vom-od Przewoźne Port-Fracht/de-von-od Przewoźne Port-Fracht/de-von-od 4 5 6 do - pour - bis do - pour - bis do - pour - bis Kod Code Kod Code Kod Code km/Strefa km/Zone km/Zone Waluta Monnaie Währung 66 68 69 70 71 72 73 7467 75 76 78 73 74 79 84 80 85 8177 Zastosowana taryfa Opłaty Frais Ge- bühren 66 68 69 70 71 7267 76 78 79 84 73 73 79 79 84 84 80 80 85 85 74 74 80 85 81 86 86 86 75 77 Tarif appliqué Opłaty Frais Ge- bühren 68 69 70 71 7267 75 76 78 81 99 77 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = = = = = = = = = Stawka Prix par unité Frachtsatz Masa taryfowa Kurs Masse taxée kg Cours Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs Kurs Cours A B C D E F Oznaczenie walut i kody - Désignation des monnaies et codes - Währungsbezeichnungen und Codes Lek albański Lek albanais Albanischer Lek Szyling austriacki Schilling autrichien Österreichischer Schilling Dinar bośniacki Dinar bosniaque Bosnischer Franken Frank belgijski Franc belge Belgischer Franken Lewa bułgarska Leva bulgare Bulgarische Lew Frank szwajcarski Franc suisse Schweizer Franken Korona czeska Couronne tchéque Tschechische Krone Marka niemiecka Mark allemand Deutsche Mark Korona duńska Couronne danoise Dänische Krone Dinar algierski Dinar algérien Algerischer Dinar Peseta hiszpańska Peseta espagnole Spanische Peseta EURO Marka fińska Mark finlandais Finnländische Mark Frank francuski Franc français Französischer Franken Funt angielski Livre anglaise Englisches Pfund Drachma grecka Drachme grecque Griechische Drachme Kuna chorwacka Kuna croate Kroatische Kuna Forint węgierski Forint hongrois Ungarischer Forint Funt irlandzki Livre irlandaise Irisches Pfund Dinar iracki Dinar irakien Irakischer Dinar Rial irański Rial iranien Iranischer Rial Lir włoski LIre italienne Italienische Lira Funt libański Livre libanaise Libanesisches Pfund Lit litewski Litas lituanien Litauische Litas Frank luksembur. Franc luxembourgeois Luxemburgischer Franken Dirham marokański Dircham marocain Marokkanischer Dirham Denar macedoński Denar macédonien Mazedonischer Denar Floren holenderski Florin néerlandais Holländischer Gulden Korona norweska Couronne norvégienne Norwegische Krone Polski złoty Zloty polonais Polnische Złoty Eskudo portugalskie Escudo portugais Portugiesischer Escudo Lej rumuński Leu roumain Rumänische Leu Nowy rubel Nouveau roble Neuer Rubel Korona szwedzka Couronne suédoise Schwedische Krone Talar słoweński Tolar slovéne Slowenische Tolar Korona słowacka Couronne slovaque Slowakische Krone Funt syryjski Livre syrienne Syrisches Pfund Dinar tunezyjski Dinar tunisien Tunesischer Dinar Funt turecki Livre turque Türkisches Pfund Grzywna ukraińska Hryvnia ukrainien Ukrainischer Hryvnia Dolar USA Dollar USA USA-Dollar Spec. Prawo Ciągn. Droit de triage spécial Sonderziehungsrecht Nowy Dinar jugosł. Nouveau Dinar yougoslave Neuer jugoslawischer Dinar ALL ATS BAD BEF BGL CHF CZK DEM DKK DZD ESP EUR FIM FRF GBP GRD HRK HUF IEP IQD IRR ITL LBP LTL LUF MAD MKD NLG NOK PLN PTE ROL RUB SEK SIT SKK SYP TND TRL UAH USD XDR YUM Odcinki obliczeniowe (ciąg dalszy) Sections de taxation (suite) Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung) Kwota pobrana przy nadaniu Montant perçu au départ-Betrag bei der Abfertigung erhoben FRANKO FRANCO - FRANKO Waluta taryfowa Monnaie du tarif Tarifwährung Waluta taryfowa Monnaie du tarif Tarifwährung Waluta pobrana Monnaie d'encaissement Erhebungswährung PRZEKAZ - PORT DÜ - ÜBERWEISUNG Uwagi służbowe Indications de service - Dienstliche Vermerke Opłaca nadawca Somme payée par I'expéditeur Frankatur des Absenders Z tego pobrano przy nadaniu Partie du port payé Davon verwendete Frankatur Pozostałość Reliquat disponible Restbetrag Pozostałość Reliquat Restbetrag Depozyt Dépôt Hinterlegung Przeniesienie z odwrotnej strony Report du recto Übertrag von Vorderseite Przeniesienie z arkuszy Report des feuilles supplémentaires Übertrag von Ergänzungsblätten Ogólna suma należności Montant général Gesamtbetrag Suma do pobrania od odbiorcy Somme á percevoir du destinataire Vom Empfänger zu erhebender Betrag Kurs - Cours Przedłużenie terminu dostawy Prolongation du délai de livraison - Lieferfristverlängerung Rachunek przedpłaty zwrócono Nr o Bulletin d'affranchissement renvoyé N Frankaturrechnung zurückgesandt Nr dnia, le, den Przekaz zaliczeniowy zwrócono Nr o Avis d'encaissement renvoyé N Nachnahmebegleitschein zurückgesandt Nr dnia, le, den Protokół o stanie przesyłki sporządzono Nr o Procés-verbal étabil N Tatbestandasaufnahme erstellt Nr dnia, le, den Potwierdzenie odbioru Empfangsbescheinigung Date - Datum Dnia Signature - Unterschrift Podpis
  • 4. 81 100 101 102 105 109 111 103 104 107 108 110 106 82 83 Przewoźne Port-Fracht/de-von-od 7 do - pour - bis Kod Code km/Zone Währung 68 69 70 71 7267 75 76 78 8177 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = Frachsatz Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs 82 66 66 82 8 83 83 82 83 86 Przewoźne Port - Fracht/de-vom-od Przewoźne Port-Fracht/de-von-od Przewoźne Port-Fracht/de-von-od 4 5 6 do - pour - bis do - pour - bis do - pour - bis Kod Code Kod Code Kod Code km/Strefa km/Zone km/Zone Waluta Monnaie Währung 66 68 69 70 71 72 73 7467 75 76 78 73 74 79 84 80 85 8177 Zastosowana taryfa Opłaty Frais Ge- bühren 66 68 69 70 71 7267 76 78 79 84 73 73 79 79 84 84 80 80 85 85 74 74 80 85 81 86 86 86 75 77 Tarif appliqué Opłaty Frais Ge- bühren 68 69 70 71 7267 75 76 78 81 99 77 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = = = = = = = = = Stawka Prix par unité Frachtsatz Masa taryfowa Kurs Masse taxée kg Cours Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs Kurs Cours A G Oznaczenie walut i kody - Désignation des monnaies et codes - Währungsbezeichnungen und Codes Lek albański Lek albanais Albanischer Lek Szyling austriacki Schilling autrichien Österreichischer Schilling Dinar bośniacki Dinar bosniaque Bosnischer Franken Frank belgijski Franc belge Belgischer Franken Lewa bułgarska Leva bulgare Bulgarische Lew Frank szwajcarski Franc suisse Schweizer Franken Korona czeska Couronne tchéque Tschechische Krone Marka niemiecka Mark allemand Deutsche Mark Korona duńska Couronne danoise Dänische Krone Dinar algierski Dinar algérien Algerischer Dinar Peseta hiszpańska Peseta espagnole Spanische Peseta EURO Marka fińska Mark finlandais Finnländische Mark Frank francuski Franc français Französischer Franken Funt angielski Livre anglaise Englisches Pfund Drachma grecka Drachme grecque Griechische Drachme Kuna chorwacka Kuna croate Kroatische Kuna Forint węgierski Forint hongrois Ungarischer Forint Funt irlandzki Livre irlandaise Irisches Pfund Dinar iracki Dinar irakien Irakischer Dinar Rial irański Rial iranien Iranischer Rial Lir włoski LIre italienne Italienische Lira Funt libański Livre libanaise Libanesisches Pfund Lit litewski Litas lituanien Litauische Litas Frank luksembur. Franc luxembourgeois Luxemburgischer Franken Dirham marokański Dircham marocain Marokkanischer Dirham Denar macedoński Denar macédonien Mazedonischer Denar Floren holenderski Florin néerlandais Holländischer Gulden Korona norweska Couronne norvégienne Norwegische Krone Polski złoty Zloty polonais Polnische Złoty Eskudo portugalskie Escudo portugais Portugiesischer Escudo Lej rumuński Leu roumain Rumänische Leu Nowy rubel Nouveau roble Neuer Rubel Korona szwedzka Couronne suédoise Schwedische Krone Talar słoweński Tolar slovéne Slowenische Tolar Korona słowacka Couronne slovaque Slowakische Krone Funt syryjski Livre syrienne Syrisches Pfund Dinar tunezyjski Dinar tunisien Tunesischer Dinar Funt turecki Livre turque Türkisches Pfund Grzywna ukraińska Hryvnia ukrainien Ukrainischer Hryvnia Dolar USA Dollar USA USA-Dollar Spec. Prawo Ciągn. Droit de triage spécial Sonderziehungsrecht Nowy Dinar jugosł. Nouveau Dinar yougoslave Neuer jugoslawischer Dinar ALL ATS BAD BEF BGL CHF CZK DEM DKK DZD ESP EUR FIM FRF GBP GRD HRK HUF IEP IQD IRR ITL LBP LTL LUF MAD MKD NLG NOK PLN PTE ROL RUB SEK SIT SKK SYP TND TRL UAH USD XDR YUM Odcinki obliczeniowe (ciąg dalszy) Sections de taxation (suite) Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung) Kwota pobrana przy nadaniu Montant perçu au départ-Betrag bei der Abfertigung erhoben FRANKO FRANCO - FRANKO Waluta taryfowa Monnaie du tarif Tarifwährung Waluta taryfowa Monnaie du tarif Tarifwährung Waluta pobrana Monnaie d'encaissement Erhebungswährung PRZEKAZ - PORT DÜ - ÜBERWEISUNG Uwagi służbowe Indications de service - Dienstliche Vermerke Opłaca nadawca Somme payée par I'expéditeur Frankatur des Absenders Z tego pobrano przy nadaniu Partie du port payé Davon verwendete Frankatur Pozostałość Reliquat disponible Restbetrag Pozostałość Reliquat Restbetrag Depozyt Dépôt Hinterlegung 3 Przeniesienie z odwrotnej strony Report du recto Übertrag von Vorderseite Przeniesienie z arkuszy Report des feuilles supplémentaires Übertrag von Ergänzungsblätten Ogólna suma należności Montant général Gesamtbetrag Suma do pobrania od odbiorcy Somme á percevoir du destinataire Vom Empfänger zu erhebender Betrag Kurs - Cours Stemple przejścia Timbres de transit - Übergangsstempel a e b f c g d h
  • 5. * Wtórnik listu przewozowego przeznaczony dla odbiorcy razem z dodatkowym arkuszem - wtórnik ten nie może służyć do udowodnienia roszczenia wnoszonego na podstawie taryfy, umowy specjalnej lub innej umowy. Duplicata d'une lettre de voiture émise avec un feuillet supplémentaire expéditeur-ce duplicata n'est pas valable á l'appui d'une demande de détaxe fondée sur un tarif, un accord particulier ou un contrat. Frachtbriefdoppel eines mit einem zusätzlichen Blatt für den Absender ausgegebenen Frachtbriefes; dieses Frachtbriefdoppel ist nicht gültig als Beleg für einen auf Grund eines Tarifs, eines Sonderabkommens oder eines Vertrages gestellten Erstattungsantrag. 4* 81 100 101 102 105 109 111 103 104 107 108 110 106 82 83 Przewoźne Port-Fracht/de-von-od 7 do - pour - bis Kod Code km/Zone Währung 68 69 70 71 7267 75 76 78 8177 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = Frachsatz Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs 82 66 66 82 8 83 83 82 83 86 Przewoźne Port - Fracht/de-vom-od Przewoźne Port-Fracht/de-von-od Przewoźne Port-Fracht/de-von-od 4 5 6 do - pour - bis do - pour - bis do - pour - bis Kod Code Kod Code Kod Code km/Strefa km/Zone km/Zone Waluta Monnaie Währung 66 68 69 70 71 72 73 7467 75 76 78 73 74 79 84 80 85 8177 Zastosowana taryfa Opłaty Frais Ge- bühren 66 68 69 70 71 7267 76 78 79 84 73 73 79 79 84 84 80 80 85 85 74 74 80 85 81 86 86 86 75 77 Tarif appliqué Opłaty Frais Ge- bühren 68 69 70 71 7267 75 76 78 81 99 77 Angewandter Tarif Opłaty Frais Ge- bühren = = = = = = = = = = = = Stawka Prix par unité Frachtsatz Masa taryfowa Kurs Masse taxée kg Cours Frachtpfl. Masse kg Kurs Kurs Kurs Cours A Oznaczenie walut i kody - Désignation des monnaies et codes - Währungsbezeichnungen und Codes Lek albański Lek albanais Albanischer Lek Szyling austriacki Schilling autrichien Österreichischer Schilling Dinar bośniacki Dinar bosniaque Bosnischer Franken Frank belgijski Franc belge Belgischer Franken Lewa bułgarska Leva bulgare Bulgarische Lew Frank szwajcarski Franc suisse Schweizer Franken Korona czeska Couronne tchéque Tschechische Krone Marka niemiecka Mark allemand Deutsche Mark Korona duńska Couronne danoise Dänische Krone Dinar algierski Dinar algérien Algerischer Dinar Peseta hiszpańska Peseta espagnole Spanische Peseta EURO Marka fińska Mark finlandais Finnländische Mark Frank francuski Franc français Französischer Franken Funt angielski Livre anglaise Englisches Pfund Drachma grecka Drachme grecque Griechische Drachme Kuna chorwacka Kuna croate Kroatische Kuna Forint węgierski Forint hongrois Ungarischer Forint Funt irlandzki Livre irlandaise Irisches Pfund Dinar iracki Dinar irakien Irakischer Dinar Rial irański Rial iranien Iranischer Rial Lir włoski LIre italienne Italienische Lira Funt libański Livre libanaise Libanesisches Pfund Lit litewski Litas lituanien Litauische Litas Frank luksembur. Franc luxembourgeois Luxemburgischer Franken Dirham marokański Dircham marocain Marokkanischer Dirham Denar macedoński Denar macédonien Mazedonischer Denar Floren holenderski Florin néerlandais Holländischer Gulden Korona norweska Couronne norvégienne Norwegische Krone Polski złoty Zloty polonais Polnische Złoty Eskudo portugalskie Escudo portugais Portugiesischer Escudo Lej rumuński Leu roumain Rumänische Leu Nowy rubel Nouveau roble Neuer Rubel Korona szwedzka Couronne suédoise Schwedische Krone Talar słoweński Tolar slovéne Slowenische Tolar Korona słowacka Couronne slovaque Slowakische Krone Funt syryjski Livre syrienne Syrisches Pfund Dinar tunezyjski Dinar tunisien Tunesischer Dinar Funt turecki Livre turque Türkisches Pfund Grzywna ukraińska Hryvnia ukrainien Ukrainischer Hryvnia Dolar USA Dollar USA USA-Dollar Spec. Prawo Ciągn. Droit de triage spécial Sonderziehungsrecht Nowy Dinar jugosł. Nouveau Dinar yougoslave Neuer jugoslawischer Dinar ALL ATS BAD BEF BGL CHF CZK DEM DKK DZD ESP EUR FIM FRF GBP GRD HRK HUF IEP IQD IRR ITL LBP LTL LUF MAD MKD NLG NOK PLN PTE ROL RUB SEK SIT SKK SYP TND TRL UAH USD XDR YUM Odcinki obliczeniowe (ciąg dalszy) Sections de taxation (suite) Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung) Kwota pobrana przy nadaniu Montant perçu au départ-Betrag bei der Abfertigung erhoben FRANKO FRANCO - FRANKO Waluta taryfowa Monnaie du tarif Tarifwährung Waluta taryfowa Monnaie du tarif Tarifwährung Waluta pobrana Monnaie d'encaissement Erhebungswährung PRZEKAZ - PORT DÜ - ÜBERWEISUNG Uwagi służbowe Indications de service - Dienstliche Vermerke Opłaca nadawca Somme payée par I'expéditeur Frankatur des Absenders Z tego pobrano przy nadaniu Partie du port payé Davon verwendete Frankatur Pozostałość Reliquat disponible Restbetrag Pozostałość Reliquat Restbetrag Depozyt Dépôt Hinterlegung Przeniesienie z odwrotnej strony Report du recto Übertrag von Vorderseite Przeniesienie z arkuszy Report des feuilles supplémentaires Übertrag von Ergänzungsblätten Ogólna suma należności Montant général Gesamtbetrag Suma do pobrania od odbiorcy Somme á percevoir du destinataire Vom Empfänger zu erhebender Betrag Kurs - Cours