Anzeige

2nd Quarter Modyul 1ppt.pptx

22. Nov 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

2nd Quarter Modyul 1ppt.pptx

 1. Ekonomkis 9 Modyul 1 Mga konsepto at mga Salik na Nakaaapekto sa Demand Pagtataya ½ crosswise na papel
 2. 1. Ano ang tawag sa grapikong paglalarawan ng inverse na ugnayan ng presyo at quantity demand? •A. kita B. Panlasa •C. Demand D. Demand Curve
 3. 2. Anong salik na nakaapekto sa demand, kung ang isang produkto o serbisyo ay naayon sa indibidwal na kagustuhan o pantikim ng mamimili? •A. Kita B. Panlasa •C. Dami ng Mamimili D. Presyo ng magkakaugnay na produkto
 4. 3. Si Xyza ay nagkaroon ng dissenting trabaho na may mataas na sahod. Kaya ng kanyang pamilya na tustusan ang kanilang pangangailangan. Alin sa sumusunod na salik ang nakaaapekto sa kanilang demand? •A. Panlasa B. Kita •C. Demand Curve D. Demand
 5. 4. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin; at bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin, aling batas ang angkop dito? A. Batas ng Supply B. Batas ng Demand C. Batas ng Tao D. Batas ng Demand at Supply •
 6. •5. Anong konsepto ng demand na nagpapakita ng matematikong ugnayan ng presyo at quantity demand? •A. Demand Curve •B. Demand Schedule •C. Demand Function •D. Demand Slope
 7. •6. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba’t ibang presyo sa isang takdang panahon? •A. Pagkonsumo •B. Alokasyon •C. Demand •D. Supply
 8. •7. Marami sa mga konsyumer ang nag-panic buying sa dahilang may darating na malakas na bagyo. Anong salik ang nakaapekto sa demand? •A. presyo ng magkakakaugnay na produkto •B. panlasa •C. dami ng mamimili •D. inaasahan ng mamimili
 9. •8. Kapag ang kurba ng demand ay gumagalaw mula itaas, pababa, at pakanan o downward sloping, ito ay nagpapahiwatig ng ________ •A. walang kaugnayan ang demand at presyo •B. hindi nagbabago ang presyo ayon sa demand •C. negatibong ugnayan ng presyo sa dami ng demand •D. positibong ugnayan ng presyo sa dami ng demand
 10. •9.Isang grapikong paglalarawan ng di-tuwirang ugnayan ng presyo at quantity demanded. •A. demand function •B. demand curve •C. demand schedule •D. demand supply
 11. •10 kung saan ang kabuuang kasiyahan ng tao ay tumataas sa bawat pagkunsumo ng produkto. •A. marginal utility •B. quantity demanded •C. Diminishing utility •D. normal goods
 12. Panuto: Mula sa demand schedule na ito gawan mo ng graph na nagpapakita ng demand curve at kompyutin ang demand function. 30 puntos Presyo Bawat Baso Quantity Demanded 5.00 5 4.00 10 3.00 15 2.00 20 1.00 25
 13. Lagyan ng wastong sagot ang bawat tanong gamit ang formula na ito at ipakita ang solusyon. Formula Qd=30-5(P) •1. Kapag ang P = 1.00; Qd = ___________ solusyon: •2. Kapag ang P= 2.00; Qd= ____________ solusyon •3. Kapag ang P = 3.00; Qd = ____________ solusyon •4. Kapag ang P = 4.00; Qd = ____________ solusyon •5. Kapag ang P = 5.00; Qd = ____________ solusyon
 14. MAG-COMPUTE TAYO! •A. Demand Function: Qd = 300-20P P Qd 1 5 6 10 15
 15. •B. Demand Function: Qd=750 – 10P P Qd 15 30 45 60 75
Anzeige